LAW3008 (LA 308),(LW 309) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2


(Criminal Procedure Code 2)     
ศึกษากระบวนการดำเนินคดีอาญา (ต่อ) ให้ทราบการอุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดีตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ตามกฎหมายจัดตั้งและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

 1. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 1/2552
 2. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 S/2551
 3. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2/2551
 4. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 1/2551
 5. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 ซ่อม 1/2551
 6. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  S/2550
 7. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  2/2550
 8. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  1/2550
 9. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  S/2549
 10. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  2/2549
 11. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  1/2549
 12. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  S/2548
 13. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  2/2548
 14. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  1/2548
 15. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  S/2547
 16. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  2/2547
 17. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  S/2546
 18. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  2/2546
 19. LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  1/2546