การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 2011 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

Advertisement

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 3 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. ก่อนที่จะมาสมรสกัน น.ส.ดาวได้รับที่ดินมือเปล่าจากบิดามารดายกให้โดยเสน่หามา 1 แปลง ส่วนนายดีเป็นหนี้นายแดงอยู่ห้าแสนบาท หลังจากสมรสกันแล้ว ดาวมอบให้ดีสามีนําที่ดินดังกล่าว ไปขอออกโฉนด ดีใส่ชื่อตนเองแต่เพียงผู้เดียวในโฉนด ต่อมาแดงเรียกบังคับชําระหนี้จากดี แดงนําเจ้าพนักงานบังคับคดีนํายึดที่ดินดังกล่าวขายทอดตลาด เดียร์เข้ามาซื้อไว้ ดาวจะมาขอเพิกถอนการจดทะเบียนขายทอดตลาด โดยอ้างว่าที่ดินเป็นของตนก่อนสมรส ที่มีชื่อในโฉนดที่พิพาทในฐานะผู้ถือแทนเท่านั้น ข้ออ้างของดาวฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

Advertisement

ธงคําตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Advertisement

มาตรา 800 “ถ้าตัวแทนได้รับมอบอํานาจแต่เฉพาะการ ท่านว่าจะทําการแทนตัวการได้แต่ เพียงในสิ่งที่จําเป็น เพื่อให้กิจอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั้นสําเร็จลุล่วงไป”

มาตรา 806 “ตัวการซึ่งมิได้เปิดเผยชื่อจะกลับแสดงตนให้ปรากฏและเข้ารับเอาสัญญาใด ๆ ซึ่งตัวแทนได้ทําไว้แทนตนก็ได้ แต่ถ้าตัวการผู้ใดได้ยอมให้ตัวแทนของตนทําการออกหน้าเป็นตัวการไซร้ ท่านว่า ตัวการผู้นั้นหาอาจจะทําให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันเขามีต่อตัวแทน และเขาขวนขวายได้มาแต่ก่อนที่ รู้ว่าเป็นตัวแทนนั้นได้ไม่”

Advertisement

วินิจฉัย

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่ดาวมอบให้ดีสามีนําที่ดินมือเปล่าของตนไปออกโฉนด ถือเป็นการ มอบอํานาจให้ดีเป็นตัวแทนรับมอบอํานาจแต่เฉพาะการตามมาตรา 800 และถือเป็นเรื่องตัวการไม่เปิดเผยชื่อ ตามมาตรา 806 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “ถ้าตัวการผู้ใดได้ยอมให้ตัวแทนของตนทําการออกนอกหน้าเป็นตัวการไซร้ ตัวการผู้นั้นหาอาจจะทําให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันเขามีต่อตัวแทนและเขาขวนขวายได้มาแต่ก่อน ที่รู้ว่าเป็นตัวแทนนั้นได้ไม่”

Advertisement

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ดาวตัวการได้ยอมให้ดีตัวแทนทําการยอกนอกหน้าเป็นตัวการ และเดียร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้เข้าซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด โดยไม่รู้ว่าที่เป็นตัวแทนของดาวในการนํา ที่ดินมาออกโฉนด กรณีนี้ ดาวซึ่งเป็นตัวการที่มิได้เปิดเผยชื่อและได้แสดงตนให้ปรากฏจะมาขอเพิกถอนการ จดทะเบียนขายทอดตลาด โดยอ้างว่าที่ดินเป็นของตนก่อนสมรส ที่มีชื่อในโฉนดที่พิพาทในฐานะผู้ถือแทนเท่านั้น ไม่ได้ เพราะจะทําให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของเดียร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเขาขวนขวายได้มาแต่ก่อนที่รู้ว่าดีเป็น ตัวแทนของดาว (ตามมาตรา 806) ดังนั้นข้ออ้างของดาวจึงฟังไม่ขึ้น

สรุป

ข้ออ้างของดาวฟังไม่ขึ้น

 

Advertisement