ENG1001 (EN 101) ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B


 1. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B ข้อ1-10
 2. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B ข้อ11-20
 3. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B ข้อ21-30
 4. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B ข้อ31-40
 5. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B ข้อ41-50
 6. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B ข้อ51-60
 7. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B ข้อ61-70
 8. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B ข้อ71-80
 9. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B ข้อ81-90
 10. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B ข้อ91-100
 11. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B ข้อ101-110
 12. ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2551 คาบ B ข้อ111-120