การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน

Advertisement

Directions : Choose the best answer.

Part 1: Structure (ภาคโครงสร้าง)

1 The concert was ____, I was ____ before the show but now I wished I had stayed home.

1 disappointing, exciting

2 disappointed, exciting

3 disappointing, excited

4 disappointed, excited

ตอบ 3 หน้า 177 คุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ing ถ้าใช้กับคน หรือสิ่งมีชีวิต แสดงความรู้สึกใช้รูป –

ed เช่น interested, surprised, bored (รู้สึกเบื่อ), disappointed (รู้สึกผิดหวัง) เป็นต้น ถ้า ใช้กับสิ่งของ หรือสิ่งไม่มีชีวิต ใช้รูป -Ving เช่น interesting (น่าสนใจ), boring (น่าเบื่อ) exciting (น่าตื่นเต้น) เราดูโจทย์ช่องแรกประธานคือ The concert (คอนเสิรต์) สิ่งของที่ตอบ disappointing ส่วนช่องที่ 2 ประธานคือ เป็นคน ก็ตอบแสดงความรู้สึกคือ excited รู้สึก ตื่นเต้น

2 Only ______ deserve _______ .

1 the brave, the fair

2 the braves, the fairs

3 the brave, the fairs

4 the braves, the fair

ตอบ 1 หน้า 20 คํานามสมมูลย์ โดยไม่ได้มาจากคํานามโดยตรง ใช้คําคุณศัพท์ (adj.) ที่บอกคุณลักษณะ

แล้วใส่ the + adj. ทําให้กลายเป็นคํานามได้ เช่น the good (คนดี), the bad (คนไม่ดี), the poor (คนจน), the rich (คนรวย) , the old (คนแก่) , the young (คนหนุ่มสาว), the brave (ผู้กล้าหาญ), the dead (คนตาย), the injured (คนบาดเจ็บ), the sick (คนป่วย) , the disabled (คนพิการ), the handicapped (คนพิการ), the dead (คนตาย), the fair (หญิงงาม) เป็นต้น จากตัวเลือกตอบ the brave กับ the fair

3 We should find ______ venue for our party soon. How about ______ restaurant we went to last week? :

1 (blank); (blank)

2 the; a

3 a; a

4 a; the

ตอบ 4 หน้า 57 ใช้ alan นําหน้านามที่ใช้แสดงความหมายของคํานามว่าเป็นสิ่งหนึ่งโดยทั่ว ๆ ไป ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งไหน อันไหน หรือคํานามนั้นกล่าวครั้งแรกทั่วไปใช้ “a” เช่น a place (สถานที่หนึ่ง) avenue (สถานที่จัดงานแห่งหนึ่ง ส่วนหลัง ใช้ “the” นําหน้าคํานามที่ผู้พูดชี้ เฉพาะเจาะจง อย่างโจทย์ผู้พูดเสนอเจาะจงว่า ร้านอาหารที่เราไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นไง จึงใช้ “the”

4 A: Have you ever watched _____ films?

B: No, I haven’t. But I once saw a _____ movie when I visited _____

1 Italian; France, French

2 Italy; French, France

3 Italian; French, France

4 Italy; France, French

ตอบ 3 บทที่ 1 หน้า 5 – 8 คํานามเฉพาะ เป็นชื่อเรียกเฉพาะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ชื่อประเทศ

เป็นคํานามที่ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรใหญ่ และมีการเปลี่ยนคํานามให้เป็นคุณศัพท์ หมายถึง ประชาชน ภาษา เช่น Italy > Italian, China > Chinese, Indonesia >Indonesian, Japan > Japanese , Argentina > Argentine, Denmark > Dane, Danish, India > Indian , Greece > Greek, Belgium > Belgian, France > French, Russia > Russian เป็นต้น

ช่องแรกที่ให้เติมนั้นต้องการคําคุณศัพท์ที่แสดงเชื้อชาติคือ Italian รวมเป็น Italian films ภาพยนตร์อิตาลี ส่วนช่องที่ 2 ก็แนวเดียวกันตอบ French movie ภาพยนตร์ฝรั่งเศส และช่องที่ 3 เติมประเทศว่าเมื่อฉันไปแวะที่ประเทศฝรั่งเศส ก็ตอบ France

5 This car belongs to _____ It is _____ car.

1 her; hers

2 hers; her

3 her; her

4 hers; hers

ตอบ 2

6 I’m too short. Can you grab _____ boxes for me, please?

1 these

2 this

3 those

4 that

ตอบ 3 จากประโยคบอกว่าเขาเตี้ยไป จึงขอให้คุณช่วยหยิบกล่องเหล่านั้นให้หน่อย boxes เป็นคํานามพหูพจน์และอยู่ไกลจากผู้พูด จึงตอบ those

7 Jane saw a _____ of birds in the sky yesterday.

1 swarm

2 flock

3 school

4 herd

ตอบ 2

หน้า 9 สมุหนาม (Collective Noun) หมายถึง คํานามที่มีความหมายแสดงกลุ่ม หมู่ พวก ที่ เป็นกลุ่มของคน สัตว์ สิ่งของ ใช้คําต่างกัน ออกสอบประมาณ 1 – 2 ข้อทุกเทอม

an army of soldiers = ทหารกองหนึ่ง

a band of singers, musicians, outlaws = นักร้อง นักแสดงวงหนึ่ง ผู้ร้ายกลุ่มหนึ่ง

a bunch of keys, grapes, flowers = กุญแจพวงหนึ่ง องุ่นพวงหนึ่ง ดอกไม้ช่อหนึ่ง

a flock of sheep, birds, geese = แกะ นก ห่าน ฝูงหนึ่ง

a herd of cattle, cows, pigs = โค วัว หมู ฝูงหนึ่ง

a school of fish, whales = ปลาฝูงหนึ่ง ปลาวาฬฝูงหนึ่ง

a swarm of bees = ผึ้งฝูงหนึ่ง

8 My brother is ____teacher. He often walked to __school before he bought

car last week.

1 a; (blank); (blank)

2 the; the; (blank)

3 a; (blank); a

4 the; a; a

ตอบ 3 หน้า 59 ใช้ “a” “an” นําหน้าคํานามที่แสดงอาชีพ เช่น a teacher (ครู), a nurse (นางพยาบาล), a housewife (แม่บ้าน), a doctor (แพทย์), an engineer (วิศวกร) เป็นต้น

หน้า 70 สํานวนที่มีโครงสร้าง บุพบท + นามนับได้ จะไม่มี article เช่น by train (โดยรถไฟ), by taxi (โดยรถแท็กซี่), by post (ทางไปรษณีย์), go to bed (เข้านอน) , to church (เข้าโบสถ์), to school (ไปเรียน) to town (เข้าเมือง)

หน้า 57 ใช้ a/an นําหน้านามที่ใช้แสดงความหมายของคํานามว่าเป็นสิ่งหนึ่งโดยทั่ว ๆ ไป ไม่ชี้ เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งไหน อันไหน เช่น a car (รถคันหนึ่ง), a necktie (เนคไทเส้นหนึ่ง เป็น ต้น รวมกับจึงตอบ a teacher, walked to school, a car

9 We bought ______ old townhouse at ______ end of the road.

1 the; an

2 a; a

3 an; the

4 an; an

ตอบ 3 หน้า 57 ใช้ “an” นําหน้าคํานามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ (a, e, i, o, u) เช่น an egg, an elephant, an animal และคํานามที่มีคุณศัพท์มาขยายอยู่ข้างหน้า ใช้ an นําหน้าคําคุณศัพท์ที่ มีเสียงพยัญชนะ เช่น an old house, an important leader เป็นต้น และใช้ “the” นําหน้า คํานามเป็นการชี้เฉพาะและผู้พูดรู้ว่าหมายถึงสิ่งไหน จึงตอบ the end of the road (ตรงท้าย ถนน ถนนไหนผู้พูครู้)

10 Are ____ shoes the ones we saw yesterday? They looked nicer in the shop.

1 much

2 that

3 this

4 these

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 6 shoes เป็นคํานามพหูพจน์นับได้ จึงตอบ these ส่วน much นําหน้าคํานามที่นับไม่ได้ ถ้าให้นับได้จะใช้ many

11 Mike and Tommy didn’t pay any fee because they fixed this car _____ .

1 themselves

2 their

3 them

4 they

ตอบ 1 หน้า 122 123 คําสรรพนามที่มีความหมายสะท้อนถึงตัวเอง ใช้กรณีทําหน้าที่เป็นกรรมตรง มัก วางอยู่หลังกริยา หรือกริยามีกรรมกวางหลังกรรม เช่น

– I cut myself. (ฉันทํามีดบาดตัวเอง)

– Tom and Ann blamed themselves for the accident.

(ทอมและแอนโทษตัวเองเรื่องอุบัติเหตุ)

12 I need to buy some _____ frames for my wedding photos.

1 brown new square

2 oval French green

3 shiny new metal

4 wooden new black

ตอบ 3 หน้า 188 เป็นการเรียงคุณศัพท์ที่มีคุณศัพท์มาขยายคํานามหลายตัว โดยวางไว้หน้าคํานาม คือ คํานามหลักจะอยู่ขวามือของเรา ส่วนหน้าคํานามจะเป็นคุณศัพท์เรียงลําดับ

1 ต้องเรียงเป็น new square brown frames

2 ต้องเรียงเป็น al green French frames

3 เรียงถูกต้อง shiny new metal frames

4 ต้องเรียงเป็น new black wooden frames

13 I think we should talk to _____ about _____ plan before it’s too late.

1 they, their

2 they; theirs

3 them; theirs

4 them; their

ตอบ 4 ในช่องแรกให้ตอบหลังบุพบท to ต้องการรูปกรรมก็คือ them และช่องที่ 2 มีคํานามplan ต้องการคําสรรพนามที่มีคํานามตามหลังคือรูปแสดงความเป็นเจ้าของคือ their

14 The book in _____ hand is _____ .

1 your; mine

2 yours; mine

3 yours; my

4 your; my

ตอบ 1 ช่องแรกมีคํานาม hand สามารถตอบรูปแสดงความเป็นเจ้าของ คือ your และส่วนหลังให้เติมไม่มีคํานามตามหลังเลย จึงตอบ mine

15 Last summer, I had a chance to try some _____ and ______ cuisines.

1 Greek; Japanese

2 Iceland; Chinese

3 Mexican; Iraq

4 Belgium; Danish

ตอบ 1

16 This is _____ race I’ve ever seen.

1 the most exciting

2 the most excited

3 the more excited

4 most exciting

ตอบ 1 หน้า 173 174 ส่วนหลังบอกl have ever seen (ที่ฉันเคยเห็นมา) แสดงว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าต้องเป็นขั้นสุดเพื่อแสดงที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น การใช้ขั้นสุดตามหลัง verb to be (is) จะมี the และตามด้วย adj. ขั้นสุดก็คือ most exciting และใช้รูป -ing เพราะพูดถึงสิ่งของ race (การแข่งขันที่น่าตื่นเต้นมากที่สุด (ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ)

17 This company only has _____ employees, but all of them are professional and helpful.

1 few

2 a few

3 a little

4 little

ตอบ 2 หน้า 104 few, a few นําหน้าคํานามพหูพจน์ ส่วน little, a little นําหน้าคํานามนับไม่ได้ employees เป็นคํานามพหูพจน์จึงตอบ few, a few ถ้ามี a นําหน้าแสดงถึงเชิงบวกว่า น้อย แต่ก็ยังมีบ้าง ส่วน few เชิงลบ น้อยจนเกือบไม่มีเลย จากประโยคบอกมีลูกจ้างน้อย แต่ทุกคน ล้วนเป็นมืออาชีพและช่วยเหลือกันได้ จึงเป็นเชิงบวกตอบ a few

18 They invited _____ to _____ house for a nice dinner.

1 me; their

2 me; theirs

  1. I; theirs
  2. I; their

ตอบ 1 ช่องแรกเติมหลังกริยา ต้องการรูปกรรมก็คือ me และช่องหลังมีคํานาม

คือ house ตอบสรรพนามที่มีคํานามตามหลังคือ their

19 Lisa is _____ girl in this room.

1 more small

2 smallest

3 the smallest

4 the most small

ตอบ 3 เมื่อเราเห็น in + สถานที่ หรือ of + สถานที่ ให้ตอบขั้นสุคว่าที่สุดในนั้นได้เลย ดูตัวเลือก

คําคุณศัพท์คือ small ทําเป็นขั้นสุดคือ smallest และใส่ the นําหน้า เป็น the smallest

20 A: Do you know _____ man?

B: Yes, I recognize _____ , but I don’t know _____ name.

1 that; he; him

2 this; his; him

3 this; his; his

4 that; him; his

ตอบ 4 ใช้ that man เพราะผู้พูดเอ่ยถึงชายคนนั้น น่าจะอยู่ไกล ว่ารู้จักไหม

ช่องที่สองให้ตอบหลังกริยา ตอบสรรพนามรูปกรรมคือ him และช่องที่สามมีคํานามคือ name ตอบสรรพนามรูปเจ้าของคือ his

21 Walking is _____ harder for elderly people with knee problems.

1 many

2 a few

3 several

4 much

ตอบ 4 หน้า 319 คําที่สามารถนําหน้าขั้นกว่าได้คือ a bit, a little, much, a lot, far, even ฉะนั้น

harder เป็นขั้นกว่าแล้วสามารถตอบ much นําหน้าได้เทียบตัวอย่างอื่น

– She works much harder than last semester.

– She can speak English far better than before.

– Could you speak a little (a bit) more slowly, please?

22 _____ is a fun exercise for people who aren’t into sports.

1 Dancing

2 Dances

3 Dance

4 Danced

ตอบ 1

23 Anna got a _____ table for her home office last week.

1 new wooden round

2 beautiful black wooden

3 big green metal French

4 big green metal French

ตอบ 2

1 ต้องเป็น new (ลักษณะ) round (รูปร่าง กลม) wooden (นามขยาย) table (นามหลัก)

2 ถูกต้องแล้ว beautiful (คุณลักษณ) black (สี) Wooden (นามขยาย) table (นามหลัก)

3 ต้องเป็น big (ขนาด) green (สี) French (เชื้อชาติ) metal (นามขยาย) table (นามหลัก)

4 ต้องเป็น big green French metal table

24 Pam is _____ than Becky, but Jane is _____ .

1 the older, oldest

2 the older; the oldest

3 older; oldest

4 older; the oldest

ตอบ 4 หน้า 175 เจอ than ให้ตอบขั้นกว่า นั่นคือ older than และช่องหลัง เปรียบเทียบ

กันสามคนคือ Pam, Becky, Jane สามคนหรือมากกว่าสาม ตอบขั้นสุด นั่นคือ the oldest

25 You were lucky you didn’t get hurt. Please be _____ next time.

1 the more careful

2 more careful than

3 carefully

4 more careful

ตอบ 4 ดูตัวเลือก 1 ผิดเพราะขั้นกว่าข้างหน้าจะไม่มี the ตัวเลือก 2 ถ้าใช้ than ต้องตามด้วยคําเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบกับอะไรใช้ than ไม่ถูกต้อง ตัวเลือกที่ 3 carefully เป็น adv. จะทํา หน้าที่ขยายกริยาทั่วไป แต่ตามหลัง be (verb to be) ไม่ได้ ฉะนั้นตัวเลือกที่ 4 ถูกต้องเพราะ เป็นการเตือนให้ระมัดระวังมากขึ้น การใช้ขั้นกว่าเป็นการแสดงมากขึ้นจึงตอบ more careful

26 A: _____ did you go swimming?

B: In the sea, of course.

1 How

2 Where

3 What

4 When

ตอบ 2 หน้า 308 คําสถานวิเศษณ์ (adverb of place) คือ คํากริยาวิเศษณ์ที่บ่งบอกสถานที่ ในรูป คําถามตั้งคําถามด้วย Where (ที่ไหน) ดูจากการตอบ ๆว่า In the sea ในทะเล แสดงว่าคน ถาม ๆ ว่า ที่ไหน (Where)

27 A: Sorry, please speak _____ more slowly.

B: Okay.

1 a far

2 a day

3 a few

4 a little

ตอบ 4 คําอธิบายข้อ 21 นําหน้าขั้นกว่าได้มี a little หรือ a bit ก็ได้

28 Ubon was very disappointed for ______ any bonus after having worked for a long time.

1 to receive

2 receiving

3 receives

4 receive

ตอบ 2 หน้า 276 ให้ตอบ Ving ตามหลังบุพบท เช่น

approve of + Ving

apologize for + Ving

get/be used to + Ving

look forward to + Ving

ฉะนั้นลงท้ายด้วย for ก็เดาตามด้วย Ving ตอบ receiving

29 Line messages to my friends save me _____ for postage.

1 paying

2 paid

3 to pay

4 pays

ตอบ 1

30 Sunan remembered _____ off the lights before going home yesterday.

1 to switch

2 switch

3 switched

4 switching

ตอบ 4 หน้า 282 กริยาบางตัว เช่น remember, stop, try เมื่อตามด้วย Ving หมายถึง จําได้ หยุดการกระทํานั้น หรือลองสิ่งนั้น

– I remembered switching off the lights before I left for the concert. (ฉันจําได้ว่าฉันได้ปิดไฟแล้วก่อนออกไปดูคอนเสิร์ต)

31 Please forgive me for not _____ you when traveling in Hat Yai.

1 call

2 to call

3 called

4 calling

ตอบ 4

32 Jeff can dive _____ than before.

1 deeply

2 deep

3 deeper

4 deepest

ตอบ 3

33 A: What are you going to do on Songkran’s Day?

B: I may _____ to Phuket.

1 gone

2 went

3 go

4 goes

ตอบ 3 จากโจทย์มีกริยาช่วย may แล้ว ซึ่งตามด้วยกริยาช่องที่ไม่ผัน นั่นคือ go ไม่ต้องเติม es

34 Those young campers played _____ .

1 noisily outdoors this morning

2 outdoors noisily morning this

3 this outdoors morning noisily

4 morning noisily this outdoors

ตอบ 1

35 Which statement contains a transitive verb?

1 Please don’t be late again, Tom.

2 Who went to the beach with you last Saturday?

3 Malee avoided traffic jams

4 You look great, Jane

ตอบ 3 ถาม ข้อไหนมีกริยามีกรรม

1 กริยา be ถือว่ามาจาก verb to be be, is, am, are, was, were) เป็น linking verb

2 กริยา went (go) มี to ตามถือว่าเป็นกริยาไม่มีกรรม (intransitive verb)

3 กริยา avoid ตามด้วยคํานาม traffic jams เป็นกริยามีกรรม (transitive verb)

  1. กริยา look ตามด้วยคุณศัพท์ (adj.) เป็นกริยาประเภท linking verb

36 Tyler’s hair wants ______ because it’s grown too long now.

1 cutting

2 cut

3 cuts

4 to cut

ตอบ 4

37 The counsellor listened to my problem _______ .

1 patients

2 patience

3 patiently

4 patient

ตอบ 3 หน้า168 169, 218 219 คําคุณศัพท์ (adj.) ทําหน้าที่ ตามหลัง verb to be หรือหลัง linking verb (ได้แก่ is, am, are, was, were, feel, look, seem, keep, taste, smell, become, get, appear, remain, stay เป็นต้น ส่วน คํากริยาวิเศษณ์ (Adv.) ทําหน้าที่ขยาย คํากริยาทั่วไป คําคุณศัพท์ และคํากริยา

1 S + Verb to be/Vlk + adj.

2 S + Verb ทั่วไป + adv.

กริยา listen to เป็นกริยาทั่วไป มีกรรมมารับ (my problem) ตอบ adv. เพราะ adv. ทําหน้าที่ ขยายกริยาทั่วไป จึงตอบ patiently, ตัวอย่างอื่นเช่น

– John speaks slowly.

– John did his homework carefully.

38 A: My son fell of his bike, Doc. He _____ his leg.

B: Let’s see. Does it hurt here, Jason?

1 can break

2 could be breaking

3 could have broken

4 can have broken

ตอบ 3 หน้า 234 can /could ซึ่ง can แสดงปัจจุบัน could แสดงอดีต

โดย could + V1 แสดงกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอดีต เช่น

– Jane could walk 10 km. day when she was 20 years old. (แจนสามารถเดินได้ 10 กิโลต่อวันสมัยที่เธออายุ 20 )

และรูปอดีต could have V3 แสดงถึงการคาดคะเนว่า น่าจะ…แต่ความจริงไม่ได้เกิดขึ้น อย่างข้อนี้ ลูกชายล้มจักรยาน กริยา fell เป็นรูปอดีตจาก fall ว่าไปล้มมา ขาน่าจะหัก (แต่ความจริง ไม่หักก็ได้ เป็นการคาดคะเน) ให้สังเกตตัวเลือก can เราไม่ตอบอยู่แล้วเพราะโจทย์ว่า fell เป็น อดีต คงเหลือ could ก็ต้องตอบ could have V3 เพราะ could be Ving เราไม่มีเรียนและไม่ถูกต้องด้วย

39 The job has ______ the man a competent governor.

1 considered

2 proved

3 stood

4 become

ตอบ 2 หน้า 221 กริยามีกรรมต่อไปนี้ตามด้วยกรรมตรงและส่วนขยายกรรม (complement เช่น

appoint (แต่งตั้ง) declare (ประกาศ)

elect (เลือกตั้ง) proclaim (ประกาศ)

prove (พิสูจน์) consider (พิจารณา)

– The chairman appointed Jane his secretary.

(ประธานแต่งตั้งเจนเป็นเลขานุการ)

– This job has proved Somsak a competent manager.

(งานนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสมศักดิ์เป็นผู้จัดการที่เก่ง)

40 The gangsters _____ the man of his money.

1 appeared

2 walked

3 robbed

4 charged

ตอบ 3 หน้า 210 กริยามีกรรมบางตัวมีบุพบทตามหลังกรรม ดังนี้ หรือนักศึกษาก็ต้องดูความหมายของ

กริยาสําหรับกลุ่มนี้ ไม่ได้ออกทุกภาค เช่น

accuse… of (กล่าวหา) attribute…to (เป็นสาเหตุของ..)

mistake…..for (เข้าใจผิด) rob …… of (ปล้น โดยเอาไป)

prevent ….from (ป้องกัน) lend…to (ให้ยืม)

– Ann accused John of murder. (แอนกล่าวหาจอห์นว่าฆ่าคน)

– The gangsters robbed the old lady of her money. (ผู้ร้ายปล้นเอาเงินจากหญิงชรา)

– Jack has always mistaken a Filipino for a Thai.

(แจคมักจะเข้าใจผิดว่าคนฟิลิปปินส์เป็นคนไทย)

41 A: Jack, can you help me _____ this report?

B: Sure.

1 reads

2 have read

3 reading

4 to read

ตอบ 4 หน้า 283 กริยา help สามารถตามด้วย to + V1 และ V1 ก็ได้ (ได้ 2 อย่าง) และบางครั้งอาจจะ

มีกรรมหลัง help ก็ได้ ดูตัวอย่าง

– Jane helped arrange the conference.

– Jane helped to arrange the conference.

– Jane helped me (to) arrange the conference.

กริยา help มีกรรมตามก็ได้ไม่มีก็ได้ ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 คือ read ในตัวเลือกถ้าตอบต้องไม่มี S ลงท้าย หรือสามารถตอบ to + V1 คือ to read ก็ได้

42 According to the stricter traffic rules, all car passengers _____ wear seat belts.

1 might

2 shall

3 can

4 must

ตอบ 4 หน้า 250 เป็นเรื่องกริยาช่วย must หมายถึง “จําเป็นต้อง” เป็นการบังคับเหมือน has fo/have to

ส่วน shall เหมือน will “จะ” แสดงอนาคต และ can แสดง “สามารถ” might เหมือน may “อาจจะ” แสดงความเป็นไปได้หรือไม่ได้

– A driver must wear a seatbelt in Thailand. (คนขับต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในประเทศไทย)

43 What kind of drink ______ you like, sir?

1 will

2 did

3 would

4 should

ตอบ 3 หน้า 248 เป็นเรื่องกริยาช่วย เราเห็น like แสดงว่าตอบ would โดย would like หมายถึง ต้องการ อยากจะ ใช้เพื่อแสดงความสุภาพในการเสนอสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ หรือเป็นการเชื้อเชิญ เหมือนการใช้ can ! หรือ May | ดูตัวอย่าง

Would you like a beer? (คุณจะดื่มเบียร์ไหมคะ) เหมือนกับ

– Can I get you a beer?

– May I get you a beer?

44 Nancy _____ studied hard, so she got all A’s last semester.

1 a lot

2 soon

3 always

4 carefully

ตอบ 3 หน้า 310 คํากริยาวิเศษณ์ที่แสดงความถี่ของกริยา (adverb of frequency) เช่น always (เป็น ประจํา) all the time, continually (อย่างต่อเนื่อง) usually, often (บ่อย), occasionally (บางครั้งบางคราว) seldom (ไม่ค่อยจะ) never (ไม่เคย) คํา always เป็น adv. ขยายกริยา studied ว่าขยันเรียนเป็นประจํา ดังนั้นแนนซี่ได้เกรดเอเมื่อเทอมที่แล้ว ใช้เข้ากับโจทย์ได้ ส่วนตัวอื่นเช่น a lot (มาก) soon (ในไม่ช้า) ไม่เข้ากับโจทย์ และ carefully (อย่างระมัดระวัง) เป็น adv. ที่วางหลังกริยา ไม่ไว้หน้า

45 “Maneerat stays healthy at the age of 85.

“The word “stayed” is a(n) _____ verb.

1 linking

2 intransitive

3 transitive

4 double transitive

ตอบ 1

46 Thailand has many foreign workers, _______ , Myanmar, Cambodia, Laos and Bangladesh. 1 to name

2 namely

3 name

4 names

ตอบ 2 หน้า 299 เป็นเรื่องคํากริยาวิเศษณ์ (Adverb) คือคําหรือวลีที่ขยายกริยา คุณศัพท์หรือคํากริยาวิเศษณ์ โดยข้อนี้นําคํานาม name มาทําเป็น adv. เป็น namely หมายถึง เช่น ใช้แจกแจง

– Thailand has many foreign workers from neighboring countries, namely,

Myanmar, Cambodia, Laos and Bangladesh. (ประเทศไทยมีคนงานจากต่างประเทศมาก เช่น ประเทศ พม่า กัมพูชา ลาวและบังคลาเทศ)

47 | miss ______ you around. Drop by some time when you have time.

1 to have

2 have

3 having

4 had

ตอบ 3

48 “The economic situation has worsened continuously.”

The word “worsened” is a(n) _______ verb.

1 transitive

2 linking

3 model

4 intransitive

ตอบ 4

49 The scene in Miss Saigon, a stage play, made us _____ .

1 cried

2 to cry

3 cry

4 crying

ตอบ 3 หน้า 279 กริยา make/made หรือ let สองตัวนี้เป็นที่นิยมออกสอบออกมาให้ตอบกริยาช่องที่

ไม่ต้องมี to ตาม เช่น

– The sad movie always makes me cry.

– Let us go’ shopping.

กริยา make (made) + กรรม (us) + V1 จึงตอบ cry จํา ๆ ระหว่าง made /let สลับออก

50 _____ the young to pay respect to the old?

1 Ought

2 Will

3 Might

4 Must

ตอบ 1 หน้า 243 เรื่องกริยาช่วย ให้สังเกตหลังประธานมี to แสดงว่าตอบ ought เพราะกริยาช่วยใน

ตัวเลือกช้อยมี ought เท่านั้นที่มี to ตาม นอกนั้น will , might, must ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่มี to

– บอกเล่า The young ought to pay respect to the old.

– คําถาม Ought the young to pay respect to the old?

51 Everyone voted ______ .

1 the new chair for elect Sean

2 to elect Sean the new chair

3 Sean the new chair to elect

4 for elect Sean the new chair

ตอบ 2 vote เป็นกริยา ถ้าตามด้วยกริยาอีกตัวต้องมี to คั่น นั่นคือ voted to elect และกริยา elect เป็น กริยาที่มีกรรมมารับก็คือคํานาม Sean ชื่อคน และตามด้วยส่วนขยายนาม (complement) ที่ เป็นตําแหน่ง ก็คือ เรียงเป็น elect Sean the new chair (เลือกถอนเป็นประธานคนใหม่)

52 The carport’s roof is leaking; it ______ .

1 needs to be repair

2 need to repair

3 need repair

4 needs repairs

ตอบ 3 เป็นเรื่องการใช้ need ที่เป็นกริยาแท้ needs ตามด้วย to V1 แต่สําหรับข้อนี้ ประธาน it ก็คือ

The carport’s roof (หลังคาโรงจอดรถ) เป็นสิ่งของก็ต้องใช้รูป passive ก็คือ ถูกกระทํา จะต้องใช้โครงสร้าง needs to be +V3 = needs to be repaired ก็คือ repaired ต้องลง ท้าย -ed เป็นกริยาช่องที่ 3 แต่ตัวเลือกที่ 1 ไม่มี -ed ก็ต้องหันมาใช้ need ที่เป็นกริยาช่วย จะ ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่มี to จึงตอบ need repair

53 Poetry can change the way _____ people view the world.

1 where

2 (blank)

3 whether

4 until

ตอบ 2 หน้า 404 เป็นประโยคความซ้อน (complex sentence) ที่ใช้ประพันธ์สรรพนาม that ตรงช่องว่างที่ให้เติมได้ทําหน้าที่เป็นอนุประโยคขยายคํานาม the way ก็คือ that แต่ประพันธ์ สรรพนามนี้สามารถละได้ นั่นคือไม่ใส่ that ก็ได้ จึงตอบ blank (ช่องว่าง) ไม่ต้องใส่ ก็ได้

54 Karl or his friends _____ the mess.

1 were to clean up

2 has been cleaned up

3 has to clean up

4 have to clean up

ตอบ 4 หน้า 337 ประธานที่เชื่อมด้วย but, or, either…..or, neither…..nor, not only …, but

also,กริยาจะผันตามประธานที่อยู่ใกล้คํากริยามากที่สุด นั่นก็คือกริยาจะผันตามคํานาม his friends ตอบกริยาพหูพจน์ ก็คือ have to หมายถึง ต้อง…

55 Which is correct?

1 Your car fix already.

2 I was exhausted at the end of the day.

3 My son doing online homework now.

4 Todd wear mask all day.

ตอบ 2 ข้อไหนถูกต้อง

1 ผิดกริยา จะต้องเป็น Your car has been fixed already. ใช้กริยาในรูปถูกกระทํา

2 ถูกต้อง exhausted เป็นคําคุณศัพท์วางหลัง verb to be ใช้กริยาถูกต้องสมบูรณ์

3 ผิด กริยา doing ใช้ –ing หลังประธานเลยไม่ได้ จะต้องมี verb to be ต้องแก้เป็น My is doing

online homework now.

4 ผิด ต้องแก้เป็น Todd wears mask all day. เพราะประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็ต้องเอกพจน์

56 Marie was offered the job, _____ she turned down the generous offer.

1 so

2 or

3 and

4 but

ตอบ 4

57 Every head is turning to Sheila; she looks _____ in her wedding gown.

1 stunning

2 stunned

3 being stunned

4 stunned surprise

ตอบ 1 look เป็น linking verb ตามด้วยคําคุณศัพท์ (adj.) stunning ในความหมายว่า น่าทิ้ง

“ทุกศีรษะหันไปหาชีล่า เธอดูน่าทึ่งในชุดแต่งงานของเธอ”

58 Finn ______ the only one of my cousins who ______ to be an actor.

1 is; wants

2 is; want

3 was; want

4 has been; want

ตอบ 1 หน้า 351 ประธาน Finn เป็นเอกพจน์ตอบกริยาเอกพจน์ และส่วนหลังมี who คั่นกริยาจะผัน

ตามประธานที่อยู่หน้า of ก็คือ the only one ซึ่งหมายถึง เพียงหนึ่งเดียว เป็นเอกพจน์ก็ตอบ กริยาเอกพจน์คือ wants กริยาหลักลงท้ายด้วย -s เป็นกริยาเอกพจน์ เช่น wants, likes, enjoys เป็นต้น

59 You can start setting the table; _____ , I’ll get Tom and Tim.

1 also

2 however

3 besides

4 meanwhile

ตอบ 4 “คุณสามารถเริ่มจัดตาราง ในขณะเดียวกัน ฉันจะหาทอมกับทิม”

คําเชื่อมที่ใส่เข้ากับโจทย์คือ meanwhile = ในขณะเดียวกัน also = เช่นกัน อีกด้วย however = อย่างไรก็ตาม besides = นอกจากนี้

60 You need to ask the teacher ______.

1 when could she extend the deadline

2 she could extend the deadline

3 could she extend the deadline

4 if she could extend the deadline

ตอบ 4 “คุณต้องถามครูว่าเธอสามารถขยายกําหนดเวลาได้หรือไม่

ประโยคที่เข้ากับโจทย์ก็คือ if she could extend the deadline โดยคําว่า if นั้นหมายถึงหรือไม่

61 A flood warning was issued a while ago; _____ people should be vigilant.

1 instead

2 finally

3 similarly

4 therefore

ตอบ 4 “ได้ออกประกาศเตือนอุทกภัยเมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้นประชาชนจึงควรระมัดระวัง” therefore = ดังนั้น instead = แทนที่ finally = ในที่สุด similarly = ในทํานองเดียวกัน

62 _____ Kristen skipped class today was understandable.

1 How

2 Why

3 Before

4 Which

ตอบ 2 เป็น Noun Clause ที่ขึ้นต้นประโยคความซ้อน

ทําไม คริสทินโดดเรียนวันนี้ เป็นที่เข้าใจกัน” ตอบ Why แสดงเหตุผล ทําไม

63 Playing with Rookie makes ______ .

1 Elena relaxing

2 Elena relaxes

3 to relax Elena

4 Elena relaxed

ตอบ 4 กริยา make เป็นกริยาที่ต้องการกรรม จะเรียง make + กรรม + adj. จึงเป็น makes Elena

relaxed ในรูป -ed แสดงความรู้สึกว่า ทําให้รู้สึกผ่อนคลาย ดูคําอธิบายข้อ 1 เพิ่มเติมได้

64 Ross burst out laughing ____ his niece told him her fake plants died.

1 that

2 which

3 when

4 what

ตอบ 4 “ร็อซหัวเราะลั่นเมื่อหลานสาวบอกเขาว่าต้นไม้ปลอมของเธอตายไปแล้ว”

ตอบ when แสดงถึง เมื่อหลานสาวบอก

65 The bad news _____ that there ____ 46% fewer trees today than at the start of human civilization.

1 is; were

2 is; are

3 was; are

4 were; were

ตอบ 2 หน้า 343 ประธานที่เป็นชื่อวิชา ชื่อเกม แม้จะมีรูปเป็นพหูพจน์ แต่จัดเป็นคํานามเอกพจน์เสมอ

ก็จะตอบกริยาเอกพจน์เช่น

– Economics is a subject i do not understand. ชื่อวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นเอกพจน์

– News spreads as quickly as a forest fire. (News ข่าวเป็นเอกพจน์)

ฉะนั้นจากโจทย์ตอบกริยา is และขึ้นต้นด้วย there is there are กริยาจะผันตามคํานาม ด้านขวาก็คือ 46% fewer trees เป็นคํานามพหูพจน์จึงตอบกริยาพหูพจน์คือ are ให้ตอบกริยา ในรูปขนาน Tense ก็คือ เป็นปัจจุบันคู่ปัจจุบัน ด้วย ไม่เอาอดีตปนปัจจุบัน

66 Which is CORRECT?

1 Miguel can eat about anything that contains cheese.

2 If Paul will attend the meeting is not necessary.

3 The song of which Patrice always listens is beautiful.

4 The man, whom called you last night, is your boss.

ตอบ 1 ข้อไหนถูกต้อง

1 มีกริยาหลักและใช้อนุประโยค that…. ถูกต้องแล้ว

2 ใช้ If เชื่อมจะมีสองประโยค สองประธานและสองกริยา ต้องแก้เป็น If Paul atends the

meeting, it is necessary.

3 ประธาน The song ตามด้วยอนุประโยค ต้องแก้เป็น in which

4 ต้องแก้เป็น The man, who called you last… เพราะส่วนหลังเป็นกริยา who+กริยา

67 Either Will’s socks or belt _____ always on the floor.

1 is

2 have

3 has

4 are

ตอบ 1

68 Rob hasn’t proposed to Emma yet, _____ he isn’t sure when the right time is.

1 so

2 for

3 nor

4 and

ตอบ 4 ร็อบยังไม่ได้ขอเอ็มม่าเลย และเขาไม่แน่ใจว่าเวลาที่เหมาะสมคือเมื่อไร

ตอบ and (และ) เป็นการเพิ่มเติมข้อมูล so = ดังนั้น for = เพราะว่า

nor = และไม่

69 The businesses on Khao San Road ____ to gain money during the Songkran holidays.

1 are hoped

2 hopes

3 has hope

4 hope

ตอบ 4 ประธานหลักคือ The businesses กริยาจะผันตามคํานามนั้นนั่นคือ ตอบกริยาพหูพจน์ ก็คือ

hope นอกนั้น on …..เป็นบุพบทวลีทําหน้าที่ขยาย ตัวเลือก 2 และ 3 เป็นกริยาเอกพจน์ ส่วนตัวเลือก are hoped เป็นรูป verb to be + V3 รูปถูกกระทําไม่ถูกเพราะไม่ได้ใช้ถูก คาดหวัง แต่เป็นกริยา หวัง

70 The demand for healthcare in our aging society is increasing; _____ , there will be more investment in the healthcare sector.

1 furthermore

2 because

3 consequently

4 however

ตอบ 3 “ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพในสังคมสูงอายุของเราเพิ่มมากขึ้น ผลที่ตามมา การลงทุนในภาคการดูแลสุขภาพจะมีมากขึ้น” ตอบ consequently = as a result = ผลลัพธ์ ผลที่ตามมา furthermore = มากไปกว่านั้นเป็นการบอกเพิ่มเติมข้อมูล because = เพราะว่า however = อย่างไรก็ตาม แสดงความแตกต่างหรือแย้ง

71 Which is INCORRECT?

1 The crowd is shouting at the player

2 There are several vacancies available on the JobForYou.com web site

3 The number of online shoppers is increasing

4 The pincers you just bought is in the tools box

ตอบ 4 ข้อไหนไม่ถูกต้อง หน้า 346 347

1 The crowd (ฝูงชน) เป็นคํานามที่กล่าวถึงกลุ่มคน ฝูงชนทั้งกลุ่มว่ากําลังตะโกนไปที่ผู้เล่น ถ้ามีความหมายเป็นกลุ่มคนทั้งกลุ่ม จะเป็นคํานามเอกพจน์ กริยา is เอกพจน์ ถูกต้องแล้ว

2 ขึ้นต้น There are กริยาพหูพจน์ผันตามคํานาม several vacancies พหูพจน์ ถูกต้องแล้ว

3 The number of + นามพหูพจน์ + กริยาเอกพจฯ คือ is ถูกต้องแล้ว

4 The pincers (ยิ้ม) เป็นคํานามที่มีความหมายเป็นคู่ เช่น jeans, trousers, pants, eyeglasses, gloves, scissors, pincers เป็นคํานามพหูพจน์ ฉะนั้นกริยาต้องเป็น are

72 Edward has been nominated five times for an Oscar, _____ he never wins.

1 yet

2 for

3 indeed

4 thus

ตอบ 1 “เอ็ดเวิร์ดได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง 5 ครั้ง แต่เขาก็ไม่เคยชนะเลย”

yet = แต่กระนั้น แสดงความแย้ง for = เพราะว่า indeed = จริงๆ แล้ว

thus = ดังนั้น

73 _____ social media helps make our communication easier, there are some disadvantages, as well.

1 As soon as

2 Even though

3 That

4 Even if

ตอบ 24 แม้ว่าโซเชียลมีเดียจะช่วยให้การสื่อสารของเราง่ายขึ้น แต่ก็มีบ้างข้อเสียเช่นกัน

Even though, Even if = ถึงแม้ว่า As soon as = ทันทีทันใด That = ที่ซึ่ง

74 Celebrities _____ .break the law should pay the full price for their actions.

1 whose

2 who

3 when

4 one

ตอบ 2 หน้า 158 หรือหน้า 415 ให้เติมประพันธ์สรรพนาม โดยให้สังเกตจากข้างหน้าคําที่ให้เติม

ช่องว่างว่าเป็นคนหรือสิ่งของหรือสถานที่ เราดูคํานามข้างหน้าก่อนว่าเป็นอะไร ถ้าเป็น

คน who + verb (คํากริยา) ในที่นี้คือ is

คน whose + คํานาม + V

คน whom + S + Verb คําว่า S มักเป็นคําสรรพนามเช่น I saw, you met

สิ่งของ which + Verb หรือ which + S + V.

สถานที่ where + S + V. เช่น where I live

เวลา when + S + V

the reason why + S + V

what ใช้แทน สิ่งของ

Celebrities หมายถึง คนดัง เป็นคน และมีกริยา break จึงตอบ who + verb

75 I’m sure mom will ______ .

1 for me buy cookies

2 buy cookies for me

3 buy for me cookies

4 buy cookies to me

ตอบ 2

Part II: Vocabulary (คําศัพท์)

Choose the best answer

76 The couple showed great ______ to each other. I’m sure they will be together for a long time 1 facility

2 devotion

3 navigator

4 hallucination

ถาม ทั้งคู่แสดงความจงรักภักดีต่อกันอย่างมาก ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะอยู่ด้วยกันเป็นเวลานาน

ตอบ 2 บทที่ 3 1 สิ่งอํานวยความสะดวก 2 การอุทิศตน เสียสละ 3 ผู้นําทาง 4 อาการประสาทหลอน

77 The former vice president was much _____ by her colleagues.

1 expensive

2 exciting

3 respected

4 broad

ถาม อดีตรองประธานาธิบดีเป็นที่เคารพนับถือจากเพื่อนร่วมงานของเธอ

ตอบ 3 บทที่ 2 1 แพง 2 น่าตื่นเต้น 3 สําคัญ เป็นที่นิยมชมชอบ 4 กว้าง

78 The papers you lent me are a _____ to some good ideas for writing my thesis.

1 time

2 springboard

3 skill

4 function

ถาม เอกสารที่เธอให้ฉันยืมเป็นจุดเริ่มต้น ข้อคิดดีๆ ในการเขียนวิทยานิพนธ์

ตอบ 2 บทที่ 10 1 เวลา 2 จุดเริ่มต้น 3 ทักษะ ความชํานาญ 4 หน้าที่

79 I’m bored with my parents’ _____ arguing.

1 outward

2 compact

3 significant

4 eternal

ถาม ฉันเบื่อกับการโต้เถียงที่ไม่สิ้นสุดของพ่อแม่

ตอบ 4 บทที่ 12 1 ภายนอก 2 กะทัดรัด 3 นัยสําคัญ

4 ไม่สิ้นสุด ไม่เปลี่ยนแปลง

80 She spent her _____ career working at the organization.

It is a pity that she let her personal grudge take over and missed her own retirement party.

1 entire

2 hesitated

3 terrible

4 timid

ถาม เธอใช้เวลาทั้งหมดในอาชีพการทํางานในองค์กร น่าเสียดายที่เธอปล่อยเธอไปความแค้นส่วนตัว

เข้าครอบงําและพลาดงานเลี้ยงเกษียณอายุของเธอเอง

ตอบ 1 1 ทั้งหมด 2 ลังเล รีรอ 3 ย่ำแย่ 4 ขี้อาย

81 Teerapong chose his _____ in the Navy.

1 value

2 member

3 career

4 position

ถาม ธีรพงศ์เลือกอาชีพทหารเรือ

ตอบ 3 บทที่ 7 1 คุณค่า ค่านิยม 2 สมาชิก 3 อาชีพการงาน

4 ตําแหน่ง

82 He needed to rest after the accident before he could start building up his _____.

1 strength

2 exploration

3 endeavor

4 benefit

ถาม เขาต้องพักผ่อนหลังจากประสบอุบัติเหตุก่อนที่จะสามารถเริ่มสร้างความแข็งแรงของเขา

ตอบ 1 บทที่ 3 1 ความแข็งแรง ความมั่นใจ 2 การสํารวจ 3 ความพยายาม 4 ข้อดี ประโยชน์

83 Although Siriya is overweight, she can work _____ .

1 awfully

2 briskly

3 continuously

4 limitlessly

ถาม ถึงแม้สิริยะจะอ้วนแต่ก็ทํางานได้ไว

ตอบ 2 หน้า 8 1 อย่างเลวร้าย 2 อย่างเร็ว

3 อย่างต่อเนื่อง 4 อย่างไม่มีขีดจํากัด

84 Those groups of people fight for the ____ that every man is born equal.

1 expression

2 belief

3 independence

4 opinion

ถาม คนกลุ่มนั้นต่อสู้เพื่อเอกราชที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน

ตอบ 3 บทที่ 7 1 การแสดงออก 2 ความเชื่อ 3 ความเป็นอิสระ เอกราช 4 ความคิดเห็น

85 The poet _____ a life of solitude on the island.

1 comes

2 looks

3 erupts

4 portrays

ถาม นักกวีพรรณนา ชีวิตที่สันโดษบนเกาะ

ตอบ 4 บทที่ 10 1 มา 2 มอง 3 ประทุ ระเบิด 4 พรรณนาวาดภาพ

86 Cancer is considered one of _____ diseases.

1 chronic

2 influential

3 preventive

4 meaningful

ถาม มะเร็งเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง

ตอบ 1 บทที่ 2 1 เรื้อรัง 2 มีอิทธิพล 3 ป้องกันได้

4 เต็มไปด้วยความหมาย

87 The political ______ in certain countries causes concerns for the international community.

1 description

2 appearance

3 upheaval

4 compression

ถาม การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันทางการเมืองในบางประเทศทําให้เกิดความกังวลต่อประชาคมระหว่างประเทศ

ตอบ 3 บทที่ 12 1 การบรรยาย 2 การปรากฏออกมา 3 การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน

4 ความกดดัน

88 Don’t put woolen sweaters in hot water as they will _____ considerably.

1 shrink

2 mistaken

3 exchange

4 plague

ถาม อย่าใส่เสื้อขนสัตว์ลงในน้ำร้อนเพราะมันจะหดตัวมาก

ตอบ 1 บทที่ 3 1 หด หดตัว 2 เข้าใจผิด 3 แลกเปลี่ยน 4 ทําให้เดือดร้อน

89 The husband was given a piece of land as a _____ for his love for the family.

1 reward

2 decision

3 charge

4 specialist

ถาม สามีได้รับที่ดินผืนหนึ่งเป็นรางวัลสําหรับความรักที่เขามีต่อครอบครัว

ตอบ 1 1 รางวัล 2 การตัดสินใจ 3 ข้อกล่าวหา 4 ผู้เชี่ยวชาญ

90 It’s hard to _____ the meaning of Melissa’s persuasive speech.

1 influence

2 bend

3 achieve

4 interpret

ถาม เป็นการยากที่จะตีความความหมายของคําพูดโน้มน้าวใจของเมลิสสา

ตอบ 4 บทที่ 11 1 มีอิทธิพล 2 คดงอ 3 บรรลุ 4 ตีความ แปลความ

91 The player raised her hand high overhead in a(n) _____ of remarkable triumph.

1 system
2 alarm

3 opinion

4 gesture

ถาม ผู้เล่นยกมือขึ้นเหนือศีรษะในอากัปกิริยาแห่งชัยชนะอันน่าทึ่ง

ตอบ 4 บทที่ 11 1 ระบบ 2 ตกใจ 3 ความคิดเห็น 4 อากัปกิริยา ท่าทาง

92 The new manager reversed many of the decisions her_____ had made.

1 executioner

2 articulator

3 prosecutor

4 predecessor
ถาม ผู้จัดการคนใหม่ได้พลิกกลับการตัดสินใจหลายอย่างที่บรรพบุรุษของเธอได้ทําไป

ตอบ 4 บทที่ 1 1 เพชฌฆาต 2 ผู้ที่พูดออกเสียงได้ชัดเจน 3 ผู้ฟ้องร้อง 4 บรรพบุรุษ

ถ้าให้เดาได้จากตัวเลือกก็คือ เดาว่า มีเรียนภาคคําศัพท์ในตัวเลือกตัวเดียวคือ predecessor

93 Everyone praised all doctors and medical personnel for their dedication and _____ during COVID-19 pandemic.

1 triumph

2 ancestor

3 efficiency

4 courage

ถาม ทุกคนชื่นชมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทุ่มเทและความกล้าหาญของพวกเขา

ในช่วงการระบาดของโควิด 19

ตอบ 4 บทที่ 6 1 ชัยชนะ 2 บรรพบุรุษ 3 ความมีประสิทธิภาพ 4 ความกล้าหาญที่จะฝ่าฟัน

อันตราย

94 The team members were prepared to _____ their personal time to ensure the success of this project.

1 stir up

2 satisfy

3 sacrifice

4 start

ถาม สมาชิกในทีมพร้อมที่จะเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจถึงความสําเร็จของโครงการนี้

ตอบ 3 บทที่ 3 1 กระตุ้น 2 ทําให้พึงพอใจ 3 เสียสละ 4 เริ่ม

95 The company will hire a new _____ to help with minor tasks.

1 president

2 intern

3 benefactor

4 modifier

ถาม บริษัทจะจ้างนักศึกษาฝึกงานใหม่เพื่อช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ

ตอบ 2 บทที่ 2 1 ประธาน 2 นักศึกษาฝึกหัดหรือผู้ที่เพิ่งจบใหม่ 3 ผู้อุปถัมภ์ 4 ผู้ดัดแปลง

96 Austin was too afraid to get _____ in the argument.

1 involved

2 terrific

3 discouraged

4 succession

ถาม ออสตินกลัวเกินกว่าจะเข้าไปพัวพันกับการโต้เถียง

ตอบ 1 บทที่ 5 1 เกี่ยวพัน พัวพัน 2 ยอดเยี่ยม 3 ท้อแท้

4 ความต่อเนื่อง

97 The messenger could not deliver the package because the company had moved to a new _____ .

1 restriction

2 graduation

3 election

4 location

ถาม ผู้ส่งของไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้ เนื่องจากบริษัทได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่

ตอบ 4 บทที่ 2 1 ความเข้มงวด 2 สําเร็จการศึกษา 3 การเลือกตั้ง 4 ทําเล ที่ตั้ง

98 Nico quickly ______  a new project after his first one failed.

1 mirrored

2 eradicated

3 expressed

4 devised

ถาม Nico คิดโปรเจ็กต์ใหม่อย่างรวดเร็วหลังจากที่งานแรกล้มเหลว

ตอบ 4 หน้า 11 1 กระจกสะท้อน 2 กําจัดให้สิ้นซาก 3 แสดงออก 4 คิด ประดิษฐ์

99 It’s sad that our project didn’t _____ profits as we thought it would.

1 boost

2 fulfill

3 prevent

4 develop

ถาม เป็นเรื่องน่าเศร้าที่โครงการของเราไม่ได้เพิ่มผลกําไรอย่างที่เราคิด

ตอบ 1 บทที่ 8 1 เพิ่ม สนับสนุน 2 ทําให้สําเร็จ 3 ป้องกัน 4 พัฒนา

100 Global climate change affects every _____ of our lives.

1 aspect

2 sincerity

3 delusion

4 meditation

ถาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตเรา

ตอบ 1 บทที่ 9 1 แง่มุม ด้าน 2 ความจริงใจ 3 ความคิดเพ้อเจ้อ 4 การทําสมาธิ

101 The new data shows that the job market has been _____ for PhDs since 2018.

1 seeming

2 tightening

3 honest

4 meaningful

ถาม ข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่าตลาดงานจะหายากสําหรับผู้ที่จบปริญญาเอกตั้งแต่ปี 2018

ตอบ 2 บทที่ 9 1 ดูเหมือน 2 หายาก มีจํากัด 3 ซื่อสัตย์ 4 เต็มไปด้วยความหมาย

102 I like Joe because he has a sense of ______ .

1 humor

2 opinion

3 comment

4 limit

ถาม ฉันชอบโจเพราะเป็นคนมีอารมณ์ขัน

ตอบ 1 บทที่ 5 1 sense of humor อารมณ์ขัน 2 ความคิดเห็น 3 คําวิจารณ์

4 จํากัด

103 Due to the pandemic, RU had _____ this year’s graduation exercise.

1 triggered

2 strengthened

3 postponed

4 determined

ถาม เนื่องจากการระบาดใหญ่ มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้เลื่อนการฝึกซ้อมรับปริญญาในปีนี้

ตอบ 3 บทที่ 8 1 ทําให้เกิด 2 ทําให้แข็งแรง 3 เลื่อน (ออกไป) 4 มุ่งมั่น

104 The _____ of the situation makes him anxious as he does not know what to do next.

1 confluence

2 firmness

3 uncertainty

4 blessing

ถาม ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทําให้เขาวิตกกังวลในขณะที่เขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไป

ตอบ 3 บทที่ 1 1 จุดที่แม่น้ำไหลมาบรรจบกัน 2 ความมั่นคง 3 ความไม่แน่นอน 4 พร

105 A(n) _____ is only interested in studying.

1 student

2 egghead

3 graduate

4 candidate

ถาม ปัญญาชนเป็นผู้ที่สนใจเรียนเท่านั้น

ตอบ 2 บทที่ 9 1 นักเรียนนักศึกษา 2 ปัญญาชน 3 ผู้สําเร็จการศึกษา 4 ผู้สมัคร

106 A healthy _____ is truly a fine thing.

1 property

2 misery

3 talent

4 curiosity

ถาม ความอยากรู้อยากเห็นเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีอย่างแท้จริง

ตอบ 4 บทที่ 5 1 ทรัพย์สมบัติ 2 ความทุกข์ใหญ่หลวง 3 พรสวรรค์ 4 ความอยากรู้อยากเห็น

107 All people can become friends although their languages and ______ are different.

1 suggestions

2 etiquettes

3 professions

4 customs

ถาม ทุกคนสามารถเป็นเพื่อนกันได้แม้ว่าภาษาและมารยาทจะต่างกัน

ตอบ 2 บทที่ 7 1 การแนะนํา 2 มารยาทหรือธรรมเนียมปฏิบัติ 3 อาชีพ

4 ขนบธรรมเนียม

108 As Jane was extremely angry, she did not ___a word during dinner.

1 perform

2 approach

3 utter

4 glow

ถาม ขณะที่เจนโกรธจัด เธอไม่ได้พูดอะไรเลยระหว่างทานอาหารเย็น

ตอบ 3 บทที่ 4 1 กระทํา 2 เข้าใกล้ 3 พูดเปล่งเสียง 4 เรืองแสง

109 If you are born in the US, you can apply for _____ there.

1 citizenship

2 session

3 value

4 legend

ถาม หากคุณเกิดในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถยื่นขอสัญชาติที่นั่นได้

ตอบ 1 บทที่ 5 1 ความเป็นพลเมือง 2 การประชุม 3 คุณค่า ค่านิยม 4 ตํานาน

110 George ____ on about everything.

That’s why I want to keep my distance from him.

1 collapsed

2 folded

3 dealt

4 rattled

ถาม จอร์จพูดไม่หยุด เกี่ยวกับทุกสิ่ง นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องการรักษาระยะห่างจากเขา

ตอบ 4 บทที่ 9 1 ทรุค ยุบ 2 พับ งอ 3 จัดการ 4 พูดไม่หยุด

111 Because Thomas wholeheartedly trusted the new manager, he agreed to help

her without any ______ .

1 completion

2 participation

3 hesitation

4 delusion

ถาม เพราะโธมัสเชื่อใจผู้จัดการคนใหม่อย่างสุดใจ เขาจึงตกลงจะช่วยเธอโดยไม่ลังเลเลย

ตอบ 3 บทที่ 1 1 ความสมบูรณ์ 2 การมีส่วนร่วม 3 ความลังเลรีรอ 4 ความคิดเพ้อเจ้อ

112 Darren is preparing a new _____ plan to present to his community.

1 prolific

2 pictorial

3 comprehensive

4 conscious

ถาม คาร์เรนกําลังเตรียมแผนใหม่ที่ครอบคลุมเพื่อนําเสนอต่อชุมชนของเขา

ตอบ 3 บทที่ 11 1 อุดมสมบูรณ์ 2 ภาพ 3 ครอบคลุม เป็นที่เข้าใจได้ 4 มีสติ มีจิตสํานึก

113 That condo room is too _____ for Mintra to rent.

1 costly

2 preventive

3 mysterious

4 impertinent

ถาม ห้องคอนโดนั้นแพงเกินไปสําหรับมินตราที่จะเช่า

ตอบ 1 บทที่ 6 1 แพง 2 ที่ป้องกัน 3 ลึกลับ

4 หยาบคาย ไม่สุภาพ

114 This restaurant is very popular because it is _____ in an ideal location.

1 amused

2 surprised

3 interested

4 situated

ถาม ร้านนี้เป็นที่นิยมมากเพราะตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะ

ตอบ 4 บทที่ 4 1 ขบขัน 2 ประหลาดใจ 3 สนใจ 4 ตั้งอยู่

115 As a service based industry, farriers must combine technical competence with _____

and the ability to deal with clients.

1 duty

2 horsemanship

3 failure

4 stage

ถาม ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการบริการ ช่างตีเหล็กใส่เกือกม้าต้องรวมความสามารถทาง

เทคนิคกับความชํานาญในการขี่ม้าและความสามารถในการจัดการกับลูกค้า

ตอบ 2 1 หน้าที่ 2 ความชํานาญในการขี่ม้า 3 ความล้มเหลว 4 เวที

116 The ____ of this organization depends mainly on the success of this project.

1 conscience

2 prosperity

3 generation

4 assassination

ถาม ความเจริญรุ่งเรืองขององค์กรนี้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จของโครงการเป็นหลัก

ตอบ 2 บทที่ 1 1 ความมีจิตสํานึก 2 ความเจริญรุ่งเรือง 3 รุ่น 4 การลอบสังหาร

117 Jane will _____ on an accounting course to help out her new business.

1 attend

2 disappoint

3 enroll

4 supply

ถาม เจนจะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบัญชีเพื่อช่วยธุรกิจใหม่ของเธอ

ตอบ 3 บทที่ 2 1 เข้าร่วม 2 ผิดหวัง 3 ลงทะเบียนเรียน 4 จัดหา

118 That singer ______ his voice because of a bad cold.

1 disliked

2 predicted

3 lost

4 believed

ถาม นักร้องคนนั้นเสียงหายเพราะเป็นหวัด

ตอบ 3 1 ไม่ชอบ 2 ทํานาย พยากรณ์ 3 สูญหาย หาย 4 เชื่อ

119 Some classical _____ feature various vicious female monsters.

1 misconceptions

2 extensions

3 myths

4 motivations

ถาม เทพนิยายโบราณบางเรื่องมีสัตว์ประหลาดตัวเมียที่คุร้ายมากมาย

ตอบ 3 บทที่ 10 1 การเข้าใจผิด 2 การขยาย 3 เทพนิยาย 4 แรงจูงใจ

120 This photograph of Hiromi’s family gave her a _____ of regret.

1 purpose

2 raise

3 side

4 pang

ถาม รูปถ่ายครอบครัวของฮิโรมิทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดเสียใจ

ตอบ 2 บทที่ 12 1 วัตถุประสงค์ 2 ยกให้สูงขึ้น 3 ข้าง ด้าน 4 ความเจ็บปวด เสียใจ

 

Advertisement