การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน

Advertisement

Directions : Choose the best answer.

Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง)

1 The children are _____ noisy today.

I think they’re even _____ than yesterday.

1 extreme; more noisy

2 extremely; more noisy

3 extremely; noisier

4 extreme; noisier

ตอบ 3 หน้า 312 คําคุณศัพท์ (adj.) ทําหน้าที่ ตามหลัง verb to be หรือหลัง linking verb (ได้แก่ is, am, are, was, were, feel, look, seem, keep, taste, smell, become, get, appear, remain, stay เป็นต้น ส่วน คํากริยาวิเศษณ์ (Adv.) ทําหน้าที่ขยายคํากริยาทั่วไป คําคุณศัพท์ และคํากริยาวิเศษณ์ สําหรับข้อนี้มีกริยา Verb to be คือ are และ noisy เป็น adj. ต้องการคํา adv. มาทําหน้าที่ขยาย adj

และส่วนหลัง เป็น than ให้ตอบการเปรียบเทียบขั้นกว่า ออกทุกเทอมนะ จาก adj, noisy ต้อง เปลี่ยน y เป็น i ก่อน แล้วเติม es จึงเป็น noisier ตอบช้อย 3

2 A: I was _____ by the movie. I almost screamed out loud when we watched it

B: Oh, I wasn’t. I thought the main character was very _____ .

1 horrified; amusing

2 horrifying; amused

3 horrifying; amusing

4 horrified; amused

ตอบ 1 หน้า 177 คุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ing ถ้าใช้กับคน หรือสิ่งมีชีวิต แสดงความรู้สึกใช้รูป-ed เช่น interested, surprised, bored (รู้สึกเบื่อ), disappointed (รู้สึกผิดหวัง) เป็นต้น ถ้าใช้ กับสิ่งของหรือสิ่งไม่มีชีวิต ใช้รูป -Ving เช่น interesting (น่าสนใจ), boring (น่าเบื่อ) exciting (น่าตื่นเต้น) เราดูโจทย์ช่องแรกประธาน เป็นคน จึงตอบรู้สึกตกใจ horrified และส่วนหลัง the main character (ตัวละครหลัก) น่าขบขันจึงตอบ amusing

3 Which sentence has an object complement?

1 He worked in a luxury hotel.

2 The villagers elected Ted their new leader.

3 I was late for the concert, so I missed the first song.

4 My whole body ached after exercising.

ตอบ 2 ประโยคไหนมีส่วนขยายกรรม? หน้า 221 กริยามีกรรมต่อไปนี้ตามด้วยกรรมตรงและส่วนขยายกรรม (complement เช่น appoint (แต่งตั้ง) elect (เลือกตั้ง) prove (พิสูจน์) declare (ประกาศ) proclaim (ประกาศ) consider (พิจารณา)

สูตร

S + กริยาเฉพาะ + กรรม (คน) + ส่วนขยายกรรม (คือตําแหน่งงาน) เช่น

– The villagers elected Ted their new leader.

คน ตําแหน่ง (หัวหน้าคนใหม่)

– The chairman appointed Jane his secretary.

(ประธานแต่งตั้งเจนเป็นเลขานุการ)

– This job has proved Somsak a competent manager.

(งานนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสมศักดิ์เป็นผู้จัดการที่เก่ง)

4 He’ll be famous because he can _____ the violin very _____ .

1 to play; good

2 play, good

3 to play; well

4 play; well

ตอบ 4 กริยาช่วย can ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอ ไม่มี to ตามจึงตอบ play และกริยา play เป็นกริยาทั่วไป จะต้องเป็นคํากริยาวิเศษณ์ (adv.) เท่านั้นที่มาขยายกริยาทั่วไปได้ จึงตอบ well นั่นคือ can play the violin very well

5 I think The Avengers ______ a fantastic movie.

1 are

2 be

3 am

4 is

ตอบ 4 หน้า 342 เมื่อประธานเป็นชื่อหนังสือ ชื่อร้านอาหาร หรือชื่อเฉพาะอื่น ๆ (ให้สังเกตจะขึ้นด้วยตัวอักษรใหญ่) ระยะเวลา ผลบวก ผลคูณ จํานวนเงิน ระยะทาง แม้จะมีรูปเป็นพหูพจน์ แต่จัดเป็น ประธานเอกพจน์ ตอบกริยาเอกพจน์ เช่น

– The Complete Words of Shakespeare is thick and heavy.

– The Avengers is a fantastic movie.

6 Is this book ____ ? Can I borrow it, please? I lost _____  yesterday and I need to prepare for the test.

1 your; mine.

2 yours; my

3 yours; mine

4 your; my

ตอบ 3

ช่องแรกใส่รูปเจ้าของที่ไม่มีคํานามตามหลังก็คือ yours (แถวที่ 4) และช่องหลังก็เหมือนกันถือว่าไม่มีคํานามตามหลัง เพราะyesterday เป็นคําขยาย (adv.) ไม่ใช่คํานาม จึงตอบรูปเจ้าของแถวที่ 4 คือ mine

7 Freya can _____ French fluently because she had spent most of her childhood in Paris.

1 speak

2 spoken

3 speaks

4 speaking

ตอบ 1 กริยาช่วย can ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอจึงตอบ speak

8 “Victoria’s new twin babies deprive her of a good night’s sleep.”

The word “deprive” is a(n) _____ verb.

1 linking

2 intransitive

3 non-finite verb

4 transitive

ตอบ 4 คําว่า “deprive” เป็นกริยา _____ .

วิธีดูให้ดูหลังกริยาว่าตามด้วยอะไร อย่างข้อนี้ deprive her ซึ่ง her เป็นคําสรรพนามรูปกรรม แสดงว่า deprive เป็นกริยามีกรรม (ถ้าเห็นเป็นคํานามหรือสรรพนาม แสดงว่าเป็นกรรม) จึงตอบ transitive verb = กริยามีกรรม

9 Kate went to ______ because she wanted to try some authentic _____ food.

1 Chinese; China

2 Japan; Japanese

3 Greek: Greece

4 French; France

ตอบ 2 บทที่ 1 หน้า 5 – 8 คํานามเฉพาะ เป็นชื่อเรียกเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ชื่อประเทศ

เป็นคํานามที่ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรใหญ่ และมีการเปลี่ยนคํานามให้เป็นคุณศัพท์ หมายถึง ประชาชน ภาษา เช่น Italy > Italian, China > Chinese, indonesia > Indonesian, Japan > Japanese , Argentina > Argentine, Denmark > Dane, Danish, India > Indian , Greece > Greek, Belgium > Belgian, France > French, Russia > Russian เป็นต้น

ช่องแรกตามหลังบุพบท (to) ตามด้วยคํานามคือประเทศ มีถูกคือ Japan ช้อยเดียว และส่วน หลังตอบเชื้อชาติคือ Japanese food (อาหารญี่ปุ่น)

10 I don’t have _____ questions to ask her. Will she be OK with _____ idea?

1 any; some

2 some; any

3 some; some

4 any; any

ตอบ 1 หน้า 102 คํานําหน้าคํานามแสดงปริมาณ คือ some lany ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธใช้ any

ดังนั้นประโยคแรกมี don’t have ปฏิเสธจึงตอบ any และประโยคหลังเป็นคําถาม ใช้ some หรือ any ก็ได้ จึงตอบ some จะดีกว่า แสดงถึง บ้าง/บาง/จํานวนหนึ่ง

11 I know Kate’s from London, but I don’t know where _____ husband comes from.

1 yours

2 her

3 their

4 hers

ตอบ 2 เราเห็นมีคํานาม husband จึงตอบคําสรรพนามที่มีคํานามตามคือแถว

3 เช่น her, their เราตอบ her เพราะส่วนหน้าพูดถึง Kate เป็นเพศหญิง จึงใช้ her

12 Will you stop ____ for a few minutes, please? I need to ____ on my project.

1 talking; concentrate

2 talking; concentrating

3 to talk; concentrating

4 talk; concentrate

ตอบ 1 กริยา stop ตามด้วย Ving แสดงหยุดการกระทํานั้นทันที และส่วนหลัง to ตามด้วย V1 คือ concentrate

13 Although we’ve got ____ cheese, we don’t have _____ bread.

1 any; any

2 some; some

3 any; some

4 some; any.

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 10 ประกอบ ในช่องแรกบยกเล่าใช้ some และส่วนหลังเป็นปฏิเสธใช้ any

14 I can’t drive you to the airport tomorrow. You should ask Jane. She ___ give you a lift.

1 can able to

2 may be able

3 may be able to

4 will be able

ตอบ 3 เป็นเรื่องกริยาช่วย ประโยคมกริยาช่องที่ 1 คือ give เราต้องหากริยาช่วยที่มาชนแล้วถูกต้อง

1 can ซ้อน able to ไม่ได้

2 may ตามด้วย be able ได้ แต่ต้องมา to ตาม (คือ be able to)

3 ถูกต้อง กริยาช่วย may ตามด้วย be able to แล้วตามด้วย give ได้

4 will be able ตามมี to จึงจะถูก

15 I tried to print this document on three computers, but _____ out of order.

1 no one was

2 each one were

3 each was

4 each were

ตอบ 3 ประโยคส่วนหน้าพูดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์3 เครื่อง แต่ละเครื่องเสีย ฉะนั้นใช้ no one ไม่ถูกต้อง

เพราะใช้แทนคน เราจึงใช้ each แต่จะ ซึ่งมีรูปเป็นเอกพจน์ ต้องตามด้วยกริยา was จึงจะถูก

16 Why did she keep ____ back? Was she afraid of ____ followed?

1 to look; be

2 to look; being

3 looking; be

4 looking; being

ตอบ 4

17 I can play ____ piano very well, but I can play _____ basketball only a bit.

1 (blank); (blank)

2 the; the

3 (blank); the

4 the; (blank

ตอบ 4 หน้า 68 คํานามที่เป็นชื่ออุปกรณ์ดนตรีชนิดต่าง ๆ เมื่อใช้เป็นกรรมตามหลังคํากริยาจะมี “the” นําหน้า เช่น the guitar, the violin, the flute (ขลุ่ย), the saxophone, the piano และ หน้า 74 เกม กีฬาต่าง ๆ ไม่มี article นําหน้า เช่น baseball, basketball, cricket, football, golf, hockey เป็นต้น

18 Do you know ____ woman over there? ____ has been coming here twice a week for the past month.

1 that; She

2 that; Her

3 this; She

4 this ; Hers

ตอบ 1 คํานําหน้าคํานาม this/that + นามเอกพจน์ this (นี้) แสดงใกล้ ส่วน that (นั่น) แสดงไกล จากประโยค อยู่ไกลจากผู้พูดเพราะถามว่าคุณรู้จักผู้หญิงคนนั้นไหม? จึงตอบ that ส่วนอีกประโยคใช้คําสรรพนามรูปประธานเพราะตามด้วยกริยา has จึงตอบ She

19 I saw a ____ of bees in the backyard. Please make sure the kids don’t touch it.

1 flock

2 herd

3 swarm

4 school

ตอบ 3

20 Tim was _____ intelligent when he was young.

1 exceptionally

2 exceptional

3 except

4 exception

ตอบ 1

21 They bought some ____ frames for their son’s graduation photographs.

1 square wooden new white

2 new square white wooden

3 wooden new white square

4 white new wooden square

ตอบ 2

22 Ken and Thomas are proud of this car because they repaired it _____ .

1 himself

2 themselves

3 yourself

4 theirselves

ตอบ 2 หน้า 122 คําสรรพนามสะท้อนตัวเอง สามารถวางหลังกริยาหรือหลังกรรมได้ ประธาน they คือ Ken and Thomas และ it ก็คือ car ว่าพวกเขาซ่อมรถด้วยตัวพวกเขาเอง จาก they เป็น themselves แทนพหูพจน์สองคน

23 Which is incorrect?

1 Nina feels warm.

2 Helen is a nicely friend.

3 They made me a project manager.

4 He gave the book fo Jane last week

ตอบ 2 ข้อไหนไม่ถูกต้อง?

1 กริยา feel เป็น linking verb ตามด้วยคุณศัพท์ warm ถูกต้อง

2 ต้องแก้เป็น Helen is a nice friend. คําที่จะขยายคํานามและวางไว้หน้าคํานามได้คือ คําคุณศัพท์ nice ไม่ใช่ nicely

3 ถูกต้อง กริยา made + กรรม + ส่วนขยายกรรม

4 ถูกต้อง กริยา gave + กรรมตรง (สิ่งของ) + to + กรรมรอง (คน)

24 My dog passed away last month. I miss it _____ .

1 terrifying

2 terrible

3 terribly

4 terrified

ตอบ 3 เราเดาจากตัวเลือกก่อนว่าน่าจะให้ตอบ adj. /adv. คงเหลือ terrible / terribly แล้วดูกริยา miss เป็นกริยาทั่วไป ต้องตอบ adv. คือ terribly (ถ้าเป็นกริยา verb to be หรือ linking verb ตอบ adj.)

25 The evidence isn’t _____ ,so we aren’t sure whether she has committed the crime.

1 convinced

2 convinces

3 to convince

4 convincing

ตอบ 4 เราเดาว่าให้ตอบรูป -ed – ing คือ convinced, convincing ประธานเป็นสิ่งของ The evidence (หลักฐาน) ไม่น่าเชื่อถือจึงตอบ convincing

26 Jane got seasick; _____ , she vomited.

1 consequently

2 similarly

3 however

4 otherwise

ตอบ 1 ให้ตอบคําเชื่อม “แจนเมาเรือ ผลตามมา เธอจึงอาเจียน”

consequently = as a result = ผลลัพธ์ ผลตามมา similarly = ทํานองเดียวกัน however = อย่างไรก็ตาม

otherwise = มิฉะนั้น

27 We need ____ apples for breakfast.

Do we have _____ in the fridge?

1 some; any

2 little; few

3 little; some

4 some; few

ตอบ 1 ใช้ some กับประโยคบอกเล่า และหมายถึง จํานวนหนึ่ง และคําถามว่ามีบ้างไหมใช้ any

28 The Lion King _____ still my favorite movie.

1 is

2 being

3 be

4 are

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 5 ประกอบ ชื่อภาพยนตร์ ดูจากขึ้นด้วยตัวใหญ่ ตอบกริยาเอกพจน์ is

29 She should avoid ___ any decision until you give her all of the necessary information.

1 making

2 to make

3 makes

4 made

ตอบ 1

30 They will not have enough time _____ a new project if this one fails.

1 to start

2 starting

3 starts

4 started

ตอบ 1 หน้า 287 ใช้ to + V1 ตามหลัง too และ enough เช่น

– He was too proud to ask for help. (เขาหยิ่งเกินไปที่จะขอความช่วยเหลือ)

– His idea was clear enough to understand. (ความคิดของเขาชัดเจนพอที่จะเข้าใจ)

จึงตอบ enough time to start

31 They asked her ____ , but she refused _____ anything without her lawyer.

1 to explain; to say

2 to explain; saying

3 explaining; saying

4 explaining; to say

ตอบ 1 กริยา ask + กรรม + to V1 จึงตอบ to explain ส่วน refuse + to V1 = to say

32 Neither the students nor the teacher _____ to have an online examination.

1 wants

2 want

3 wanting

4 to want

ตอบ 1

33 “Jennie sent an e-mail to (her brother).”

The words in brackets are the _____ of the sentence.

1 indirect object

2 subject

3 verb

4 direct object

ตอบ 1

34 I’m looking forward to ____ her at the party.

1 seeing

2 saw

3 see

4 seen

ตอบ 1 หน้า 276 กริยาต่อไปนี้จะมีบุพบทตามและให้ตอบ Ving เช่น

approve of (พอใจ) disapprove (ไม่พอใจ)

apologize for (ขอโทษ) get/be used to (เคยชิน)

feel like (รู้สึกชอบ) look forward to (รอคอย)

look forward to + Ving ตอบ seeing

35 I only packed ____ dresses for the Phuket trip, but they were all wonderful.

1 a few

2 a little

3 much

4 any

ตอบ 1 คํานําหน้าคํานาม a few + คํานามพหูพจน์ จากโจทย์ dresses พหูพจน์จึงตอบ a few

a little + นามนับไม่ได้ much + นามนับไม่ได้ any + คํานามได้ทุกประเภทแต่นิยมใช้กับ ประโยคปฏิเสธ

36 Karen has gone ____ many times. She went to London last summer.

1 abroad

2 awfully

3 never

4 intelligently

ตอบ 1 ให้เติมคํากริยาวิเศษณ์ (adv.) “เคเรนไปต่างประเทศหลายครั้ง เธอไปลอนดอนเมื่อซัมเมอร์ที่

แล้ว” adv. ที่เข้าได้กับโจทย์คือ abroad (ต่างประเทศ) ส่วน awfully (อย่างมาก) never (ไม่

เคย) intelligently (อย่างเฉลียวฉลาด)

37 The sad story made Wendy _____ .

1 cry

2 crying

3 to cry

4 cried

ตอบ 1 หน้า 279 กริยาที่ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่มี to ที่มักออกประจําคือ กริยา let หรือ

make (made) + กรรม + V1 เช่น

– His parents let John stay late during weekends.

– The cashier made me pay in cash.

กริยา made + กรรม + V1 จึงตอบ cry

38 Don’t forget ____ off the lights before going out tonight.

1 to turn

2 turn

3 turned

4 turns

ตอบ 1 กริยา forget + to +V1 จึงตอบ to turn โดย to แสดงวัตถุประสงค์

39 Rose had been studying very hard, _____ she had a week’s vacation after the examination ended.

1 so

2 and

3 or

4 nor

ตอบ 1 “โรสเรียนหนักมาก เลยได้พักร้อนหนึ่งสัปดาห์หลังสอบเสร็จ”

คําเชื่อม so = ดังนั้น and = และ แสดงเพิ่มเติม or = หรือ มิฉะนั้น nor = และไม่

40 History ____ a very interesting subject for Cindy.

1 is

2 to be

3 am

4 are

ตอบ 1 ชื่อวิชาเป็นเอกพจน์ จึงตอบ is

41 Many students have tried ____ . very hard for their final examination.

1 to study

2 studied

3 study

4 studies

ตอบ 1 กริยา tried (try) ตามด้วย to V1 จึงตอบ to study

42 That is the wardrobe ____ we keep our outfits.

1 where

2 why

3 which

4 when

ตอบ 3 หน้า 158 หรือหน้า 406 ให้เติมประพันธ์สรรพนาม โดยให้สังเกตจากข้างหน้าคําที่ให้เติม

ช่องว่างว่าเป็นคนหรือสิ่งของหรือสถานที่ เราดูคํานามข้างหน้าก่อนว่าเป็นอะไร ถ้าเป็น

คน who + verb (คํากริยา) ในที่นี้คือ is

คน whose + คํานาม + V

คน whom + S + Verb คําว่า S มักเป็นคําสรรพนามเช่น | Saw, you met

สิ่งของwhich + Verb หรือ which + S + V.

สถานที่where + S + V. เช่น where I live

เวลา when + S + V

the reason why + S + V

คํานาม wardrobe (ตู้เสื้อผ้า) เป็นสิ่งของ ตอบ which

43 Did you come back ____ last night, Tony?

1 late

2 lately

3 more late

4 latest

ตอบ 3 ดูจากตัวเลือกคงเหลือ late, lately ส่วน more late, latest เป็นขั้นกว่าขั้นสุด ไม่ถูกต้องเพราะประโยคไม่ได้เปรียบเทียบอะไร และความหมายของโจทย์ “คุณกลับมาคึกไหมเมื่อคืนโทนี่?

late (adv.) = สาย lately (adv.) = เร็วๆนี้ หมู่นี้

44 The number of tourists in Japan _____ lower than that of last year.

1 is

2 are

3 be

4 being

ตอบ 1 The number of + นามพหูพจน์ ตอบกริยาเอกพจน์คือ is

45 Sabrina doesn’t work as _____ as she used to.

1 hardly

2 hard

3 harder

4 more harder

ตอบ 2 as ……………as เปรียบเทียบเท่ากัน ฉะนั้นตรงกลางใส่ไม่ต้องมี -er หรือ more ขั้นกว่าขั้นสุดอีกแล้ว ให้ตอบขั้นธรรมดา ดูกริยา work เป็นกริยาทั่วไปต้องตอบ adv. hard เพราะหมายถึง ทํางานหนัก hard (adv.) หมายถึง แข็ง หนัก ส่วน hardly (adv.) หมายถึง แทบจะไม่

46 He bought Catherine a _____ of flowers for her birthday.

1 bunch

2 head

3 lump

4 roll

ตอบ 1 bunch of flowers = ช่อดอกไม้

47 If you want to see the flowers better, please come _____ our shop.

1 inside

2 through

3 around

4 beside

ตอบ 1 “อยากชมดอกไม้สวย ๆ เชิญด้านในร้าน” ตอบ adv. ในความหมายเข้ากับโจทย์คือ

inside = ข้างใน through = ผ่าน around = รอบ ๆ besides =  ข้างๆ

48 Which is incorrect?

1 Jane is beautifully.

2 I feel a bit better after some rest.

3 Thomas can dance well.

4 She will always help others.

ตอบ 1 ข้อไหนไม่ถูกต้อง

1ต้องแก้เป็น Jane is beautiful, ตอบ adj. เพราะตามหลัง verb to be (is)

2 ถูกต้องกริยา feel เป็น linking verb ตามด้วย adj. better

3 ถูกต้อง กริยา dance เป็นกริยาทั่วไป ตามด้วย adv. well

4 ถูกต้องกริยา help เป็นกริยามีกรรม

49 Sam _____ a tour guide in Chiang Mai.

1 is

2 can

3 does

4 has

ตอบ 1 ประธาน Sam เป็นเอกพจน์ ตอบ is (เป็น อยู่ คือ) ว่า แซมเป็นไกด์นําเที่ยว

ส่วนกริยาอื่นใช้ไม่ได้ can ตามด้วย V1 ส่วน does (ทํา) และ has (มี)

50 Running is the sport ____ Anna really likes.

1 which

2 what

3 whom

4 whose

ตอบ 1 the sport (กีฬา) เป็นสิ่งของใช้ which

51 Which is a correct sentence?

1 Open the window, please.

2 A group of cows called a herd.

3 To make a good first impression.

4 Swimming as a way to exercise.

ตอบ 1 ข้อไหนเป็นประโยคที่ถูกต้อง

1 ถูกต้องเป็นประโยคขอร้องขึ้นต้นประโยคด้วยกริยาช่องที่ 1

2 ต้องแก้เป็น A group of cows are called a herd. ถูกเรียกใช้รูปถูกกระทํา

3 ต้องแก้เป็น To make a good first impression is my goal. เดิมขาดกริยาหลัก

4 ต้องแก้เป็น Swimming is a way of exercise ต้องมีกริยาหลัก is

52 Which is not a sentence?

1 The little boy in the white t-shirt

2 You and I should have lunch together

3 My mother bought me a jacket

4 The room is empty

ตอบ 1 ข้อไหนไม่ใช่ประโยค

1 ไม่เป็นประโยคเพราะขาดกริยาหลัก ต้องแก้เป็น The little boy is in the white t-shirt.

2 ถูกต้องเพราะมีกริยา is

3 ถูกต้องเพราะมีกริยา bought

4 ถูกต้องเพราะมีกริยา is

53 A series of cartoons ______ published.

1 was

2 have

3 were

4 are

ตอบ 1 หน้า 350 เมื่อมีคํานามที่มีรูปเดียวกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ เช่น deer, sheep, fish, craft, species, series เป็นประธานของประโยค ให้ดูที่ความหมาย หรือดูที่ตัวเลือกมี กริยาเอกพจน์คือ was ตัวเลือกเดียว ก็น่าจะให้ความหมายในเอกพจน์ จึงตอบ was

54 “Greg ate (rice).” The word in brackets is the _____ of the sentence.

1 object

2 verb

3 subject

4 complement

ตอบ 1 คําที่อยู่ในวงเล็บเป็น ____ ของประโยค

กริยา eat (ate) กิน เป็นกริยาตามด้วย rice (ข้าว เป็นคํานามทําหน้าที่เป็นกรรม) คือ object

55 Kevin was extremely sad after his dog died; _____ , he could still concentrate on the lesson. 1 however

2 so

3 because

4 also

ตอบ 2 “เควินเสียใจมากหลังจากที่สุนัขของเขาเสียชีวิต อย่างไรก็ตามเขายังคงมีสมาธิในบทเรียน

however = อย่างไรก็ตาม so = ดังนั้น because = เพราะว่า

also = เช่นกัน อีกด้วย

56 The movie _____ we watched last week was great.

1 which

2 who

3 where

4 when

ตอบ 1 the movie เป็นสิ่งของใช้ which

57 It’s almost 18:00. I wonder _____ she’ll come and join us.

1 when

2 what

3 how

4 where

ตอบ 1 ประโยคแรกเกริ่นเวลา และประโยคหลังต้องการอนุประโยคที่แสดงเวลาว่าเธอจะมาเข้าร่วมกับพวก

เราเมื่อไร ก็ใช้ when

58 Both cars _____ still in great condition.

1 are

2 is

3 am

4 be

ตอบ 1 ประธาน Both cars เป็นพหูพจน์ ตอบ are

59 Either the teacher or the students _____ in the classroom.

1 are

2 is

3 am

4 was

ตอบ 1 สูตร Either…or… กริยาผันตามประธานที่อยู่ใกล้คือ the students จึงตอบกริยา

พหูพจน์ คือ are

60  Which sentence contains an indirect object?

1 Mike writes songs for many singers.

2 Lisa reads every day.

3 The world economy will be better soon.

4 Houses in this city are expensive.

ตอบ 1

61 Everyone, even the girls, ____ a great time studying English.

1 has

2 have

3 to have

4 are having

ตอบ 1

62 Which is a correct sentence?

1 Fish are fed daily.

2 Beautifully lit at night time.

3 The statue near the city center.

4 Moving to a new house yesterday.

ตอบ 1 ข้อไหนเป็นประโยคที่ถูกต้อง

1 ถูกต้องแล้ว กริยา are fed ถูกเลี้ยง เพราะประธานเป็นสัตว์ ใช้รูปถูกกระทํา

2 ประโยคขาดประธาน

3 ประโยคขาดกริยา ต้องเป็น The statue is near the city center.

4 ประโยคขาดประธาน ต้องแก้เป็น John moved to a new house yesterday.

63 The boys didn’t enjoy the concert, ____ did their friends. \

1 nor

2 or

3 so

4 yet

ตอบ 1 ประโยคหน้าเป็นปฏิเสธ และประโยคหลังมีกริยา did มาไว้หน้าประธานตัวหลัง แบบนี้ก็คือคําเชื่อม nor ใช้ได้เท่านั้น nor หมายถึง และไม่เป็นปฏิเสธขนานตาม “หนุ่มๆ ไม่สนุกไปกับคอนเสิร์ต และเพื่อนๆ ก็ไม่สนุกด้วย”

64 The audience did not enjoy the play, _____did the critics.

1 nor

2 or

3 so

4 but

ตอบ 1 ลักษณะเดียวกันก็คือคําเชื่อม nor และไม่

“ผู้ชมไม่สนุกกับการเล่น นักวิจารณ์ก็ไม่สนุกด้วย”

65 That black and white cat ______ soundly.

1 sleeps

2 sleep

3 sleeping

4 to sleep

ตอบ 1

1 s + and + s + กริยาพหูพจน์

2 อาหาร + and + อาหาร + กริยาเอกพจน์

3 The/A + คํานาม + and + the/a + คํานาม  + กริยาพหูพจน์

4 The/A + คํานาม + and + คํานาม  + กริยาเอกพจน์

1 Jim and John play basketball every evening. (2 คน เป็นพหูพจน์)

2 Rice and curry is usually our breakfast. (อาหารกินคู่กันเป็นเอกพจน์)

3 The/A black and thela white cat enjoy playing together.

ThelA 2 ตัว 2 สิ่งเป็นพหูพจน์)

  1. The/ A black and white cat sleeps soundly.

(The/A ตัวเดียวคือ แมวตัวเดียวสีขาวดํา)

โจทย์นี้ใช้ That เหมือน The เทียบอันเดียวกัน จะเหมือนแบบที่ 4 คือเป็นเอกพจน์ตอบ 1

66 My sister and I often ____  the park.

1 visit

2 visitor

3 visits

4 being visit

ตอบ 1 ประธานมีสองคนคือ My sister (พี่สาวของฉัน) และ (ฉัน) จึงตอบกริยาพหูพจน์คือ visit

67 Kate told Brian _____ their daughter.

1 to pick up

2 picks up

3 to picking up

4 pick up

ตอบ 1 กริยา tell (told) ตามด้วย กรรม + to V1 จึงตอบ to pick up

68 The girl from London could _____ very quickly.

1 swim

2 to swim

3 swimming

4 swims

ตอบ 1 กริยาช่วย can หรือ could ตามด้วยกริยาช่องที่ 1

69 The sun’s hot, _____ Mary’s wearing a hat.

1 so

2 but

3 yet

4 otherwise

ตอบ 1 “แคดร้อน ดังนั้นแมรี่จึงสวมหมวก”

so = ดังนั้น but = แต่ yet = แต่กระนั้น otherwise= มิฉะนั้น

70 The injured _____ quickly taken care of right after the accident.

1 were

2 was

3 being

4 is

ตอบ 1 หน้า 345 คํานามบางตัวมีรูปเป็นเอกพจน์แต่มีความหมายเป็นพหูพจน์ เช่น people, public,

police, clergy, cattle, military รวมทั้งรูป the + adj. เป็นคํานามเช่น the rich (คนรวย), the poor (คนจน), the blind (คนตาบอด), the injured (คนบาดเจ็บ), the dead (คนตาย), the old (คนแก่) , the young (คนหนุ่มสาว) เช่น

– The police are marching up and down the street.

– The injured were carried to the hospital; while the dead were left at the scene.

71 It was extremely cold yesterday; _____ Ryan wore a very thick coat.

1 therefore

2 otherwise

3 besides

4 however

ตอบ 1 “เมื่อวานอากาศหนาวมาก ดังนั้นไรอันจึงสวมเสื้อโค้ทหนามาก”

therefore = ดังนั้น

otherwise = มิฉะนั้น

besides = นอกจากนี้

however = อย่างไรก็ตาม

72 Paul ____ spicy food very much.

1 likes

2 liking

3 like

4 be liking

ตอบ 1 ประธาน Paul คนเดียว ตอบกริยาเอกพจน์ likes

73 Rice and curry ______ my favorite food.

1 is

2 am

3 are

4 be

ตอบ 1 อาหาร + and + อาหาร + ตอบกริยาเอกพจน์ ถ้าอาหารที่กินคู่กันเป็น

หน่วยรวม เช่น จากโจทย์ ข้าวราดแกง จึงตอบกริยาเอกพจน์ is

74 News _____ as quickly as a wild fire.

1 spreads

2 to spread

3 spread

4 are spreading

ตอบ 1 คํานามบางตัวถึงแม้มีรูปเติม s ท้ายคํา เช่นชื่อวิชา กาathematics, physics, economics,

news (ข่าว) ตอบกริยาเอกพจน์ คือ spreads

75 Jacob is somewhat discouraged with his studies, _____ he never gives up.

1 yet

2 for

3 nor

4 so

ตอบ 1 “เจคอบค่อนข้างท้อใจกับการเรียน แต่กระนั้นเขาไม่เคยยอมแพ้”

yet = แต่กระนั้น for = เพราะว่า nor = และไม่

so = ดังนั้น

 

Part II: Vocabulary (คําศัพท์)

Choose the best answer

76 They have very clear evidence about the drugs ____ in preventing serious effects of infection.

1 role

2 process

3 procedure

4 reign

ถาม พวกเขามีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของยาในการป้องกันผลกระทบร้ายแรงของการติดเชื้อ ตอบ 1 1 บทบาท 2 กระบวนการ 3 กระบวนการ 4 การปกครอง

ถ้าเทียบเคาจากตัวเลือกว่า ดูคําศัพท์ที่มีเรียนในวิชา ENG 1001 มีตัวเดียวคือ role

77 My son got a lot of compliments on his good _____.

1 manners

2 borough

3 affection

4 riot

ถาม “ลูกชายของฉันได้รับการชมเชยมากมายเกี่ยวกับมารยาทที่ดีของเขา”

ตอบ 1 1 กิริยาท่าทาง 2 เมือง เขต 3 ความรัก

4 การจลาจล

78 They will _____ their music in the main hall tomorrow.

1 perform

2 possess

3 doubt

4 assassinate

ถาม พรุ่งนี้พวกเขาจะแสดงคนตรีที่ห้องโถงใหญ่

ตอบ 1

1 แสดง กระทํา 2 เป็นเจ้าของ 3 สงสัย

4 การลอบสังหาร

79 The sunlight _____ the walls with warm light.

1 illuminated

2 sophisticated

3 strengthened

4 marched

ถาม แสงแดดส่องผนังด้วยแสงที่อบอุ่น

ตอบ 1 1 ส่องสว่าง 2 สลับซับซ้อน 3 ทําให้แข็งแรง

4 เดินพาเหรด

80 The company is _____ on Sukhumvit Road.

1 situated

2 interested

3 satisfied

4 tightened

ถาม บริษัทตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท

ตอบ 1

1 ตั้งอยู่ 2 รู้สึกสนใจ 3 พึงพอใจ 4 หายาก มีน้อย

81 Lisa is a _____ of a K-pop band called Blackpink.

1 member

2 number

3 name

4 merit

ถาม ลิซ่าเป็นสมาชิกของวง K-pop ชื่อ Blackpink

ตอบ 1 1 สมาชิก 2 จํานวน 3 ชื่อ 4 ทําบุญ

82 We need a lot of help, so many ____  will be recruited for the new project.

1 interns

2 designators

3 employers

4 predecessors

ถาม เราต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก จึงจะรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจํานวนมากสําหรับโครงการใหม่

ตอบ 1

1 นักศึกษาฝึกงาน 2 นักออกแบบ 3 นายจ้าง 4 บรรพบุรษ

83 My sister didn’t ____ a word on our way home because she was mad at me.

1 utter

2 undergo

3 unite

4 unify

ถาม พี่สาวของฉันไม่พูดอะไรเลยระหว่างทางกลับบ้านเพราะเธอโกรธฉัน

ตอบ 1

1 พูด เปล่งเสียง 2 รับทราบ 3 รวมเป็นหนึ่ง 4 รวมกัน

84 George was entitled to receive the Best Employee (Award).

Which is closest in meaning to the word in brackets?

1 prize

2 stage

3 comment

4 duty

ถาม คําไหนที่มีความหมายใกล้เคียงกับคําที่อยู่ในวงเล็บ

“จอร์จมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น”

ตอบ 1

1 award = prize = รางวัล 2 เวที 3 คําวิจารณ์

4 หน้าที่

85 Pam wanted to present a(n) _____ review of the impact of COVID-19 on the economy.

1 comprehensive

2 subtle

3 conscious

4 iconic

ถาม แพมต้องการนําเสนอการทบทวนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจ

ตอบ 1

1 อย่างครอบคลุม  2 บอบบาง 3 มีสติ

4 สัญลักษณ์

86 Veronica _____ on about her married life. Her friend felt bored.

1 rattled

2 folded

3 motivated

4 triggered

ถาม เวโรนิกาพูดไม่หยุดถึงชีวิตแต่งงานของเธอ เพื่อนของเธอรู้สึกเบื่อ

ตอบ 1

1 พูดไม่หยุด 2 พับ ม้วน งอ 3 ปลุกเร้า กระตุ้น 4 ทําให้เกิด

87 Her father is a highly (respected member of the international community. Which is closest in meaning to the word in brackets?

1 admired and important

2 ingenuous

3 adored and distrusted

4 famous

ถาม คําไหนที่มีความหมายใกล้เคียงกับคําที่อยู่ในวงเล็บ

“พ่อของเธอเป็นสมาชิกที่ได้รับความนับถืออย่างสูงของประชาคมระหว่างประเทศ”

ตอบ 1

1 เป็นที่ชื่นชมและนับถือ 2 เฉลียวฉลาด 3 ชื่นชมและไม่ไว้วางใจ 4 มีชื่อเสียง

88 The plants grow well in _____ soil.

1 fertile

2 geological

3 folding

4 eternal

ถาม พืชเจริญเติบโตได้ดีในดินที่อุดมสมบูรณ์

ตอบ 1

1 อุดมสมบูรณ์ 2 เกี่ยวกับธรณีวิทยา 3 พับ งอ 4 ไม่เปลี่ยนแปลง

89 Adam Smith’s love for his homeland is _____ .

1 eternal

2 geological

3 miserable

4 chronic

ถาม ความรักของอดัม สมิธต่อบ้านเกิดเมืองนอนของเขาคงอยู่ชั่วนิรันดร์

ตอบ 1

1 นิรันดร์ ไม่เปลี่ยนแปลง 2 เกี่ยวกับธรณีวิทยา 3 เวทนา 4 เป็นประจํา เรื้อรัง

90 Correct _____ is needed in order to pass through customs.

1 documentation

2 descent

3 citizenship

4 curiosity

ถาม ต้องใช้เอกสารที่ถูกต้องเพื่อผ่านด่านศุลกากร

ตอบ 1

1 เกี่ยวกับเอกสาร 2 ต้นตระกูล 3 ความเป็นพลเมือง 4 ความอยากรู้อยากเห็น

91 Wearing a mask when going outside is one of the _____ measures against COVID-19.

1 preventive.

2 chronic

3 influential

4 mysterious

ถาม การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปข้างนอก ถือเป็นมาตรการป้องกัน COVID-19

ตอบ 1 1 ที่ป้องกัน 2 เป็นประจํา เรื้อรัง 3 มีอิทธิพล 4 ลึกลับ

92 It is a _____ that Julia was extremely poor.

1 misconception

2 distinction

3 movement

4 function

ถาม เป็นความเข้าใจผิดว่าจูเลียยากจนอย่างมาก

ตอบ 1

1 ความเข้าใจผิด 2 ความแตกต่าง 3 การเคลื่อนไหว

4 หน้าที่

93 What you heard _____ part of the reality, but it is not the whole story.

1 reflects

2 speculates

3 attacks

4 collects

ถาม สิ่งที่คุณได้ยินสะท้อนถึงส่วนหนึ่งของความเป็นจริง แต่ไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมด

ตอบ 1

1 สะท้อนให้เห็น 2 คาดการณ์ 3 จู่โจม

4 สะสม

94 They are an (unaffected), charming couple. Which is closest in meaning to the word in brackets?

1 genuine behavior

2 undignified

3 not changed

4 friendly and likeable

ถาม คําไหนที่มีความหมายใกล้เคียงกับคําในวงเล็บ

“เป็นคู่รักที่มีเสน่ห์และไม่เสแสร้ง

ตอบ 1

1 ไม่เสแสร้ง 2 ไม่สมศักดิ์ศรี 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 4 เป็นมิตรและเป็นที่ชื่นชอบ

95 More than 50 villages have been _____ by flooding.

1 affected

2 accounted

3 included

4 interpreted

ถาม หมู่บ้านมากกว่า 50 หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ตอบ 1

1 ผลกระทบ 2 บัญชี

3 รวม 4 แปลความ ตีความ

96 Dan is Thai by ____ , although he’s a British citizen.

1 descent

2 property

3 conclusion

4 relation

ถาม แดนเป็นคนไทยโดยสายเลือด แม้ว่าเขาจะเป็นพลเมืองอังกฤษก็ตาม

ตอบ 1

1 สายเลือด ต้นตระกูล 2 ทรัพย์สมบัติ 3 บทสรุป 4 ความสัมพันธ์

97 The sudden death of the prime minister caused enormous political ______ .

1 upheaval

2 crust

3 compression

4 raise

ถาม การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของนายกรัฐมนตรีทําให้เกิดความโกลาหลทางการเมืองครั้งใหญ่

ตอบ 1

1 ความโกลาหล วุ่นวาย 2 เปลือกโลก 3 ความกดดัน 4 ยกขึ้น

98 We should (go forth) to keep up the pace of economic growth.

Which is closest in meaning to the words in brackets?

1 proceed

2 expand

3 go straight

4 invest

ถาม เราควรเดินหน้าตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ตอบ 1

1 ดําเนินไป 2 ขยาย

3 ตรงไป 4 ลงทุน

99 She has taken on many _____ over the past few months, but I have yet to see her excel in any of them.

1 roles

2 approaches

3 comments

4 interns

ถาม เธอได้รับบทบาทมากมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ฉันยังไม่ได้ดูเธอเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ตอบ 1

1 บทบาท 2 หลักการทฤษฎี 3 คําวิจารณ์ 4 นักศึกษาฝึกหัด

100 The (assassination) of the former president has been thoroughly investigated.

Which is closest in meaning to the word in brackets?

1 murder by sudden attack

2 association

3 assignment

4 killing accidentally

ถาม การลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีได้รับการสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ตอบ 1

1 การลอบสังหาร 2 สมาคม 3 งานที่มอบหมาย 4 การฆาตกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจ

101 She should be responsible for her _____ .

1 duty

2 disappointment

3 independence

4 screen

ถาม เธอควรจะรับผิดชอบในหน้าที่ของเธอ

ตอบ 1

1 หน้าที่ 2 ผิดหวัง 3 อิสรภาพ

4 จอภาพ

102 Exercising is a _____ measure for colds.

1 preventive

2 profitable

3 protective

4 profound

ถาม การออกกําลังกายเป็นวิธีป้องกันโรคหวัดได้

ตอบ 1

1 เป็นที่ป้องกัน 2 สามารถทํากําไร 3 ปกป้อง

4 ลึกซึ้ง

103 As Sandra is very ______, she won’t let anything come in her way.

1 ambitious

2 costly

3 worth

4 miserable

ถาม เพราะแซนดร้ามีความทะเยอทะยานมาก เธอจะไม่ยอมให้มีอะไรมาขวางทางเธอ

ตอบ 1

1 ทะเยอทะยาน

2 แพง

3 มูลค่า

4 น่าสงสาร

104 She _____ her own education so that her siblings could continue studying.

1 sacrificed

2 savaged

3 worshipped

4 warmed

ถาม เธอเสียสละการศึกษาของตัวเองเพื่อให้พี่น้องของเธอได้เรียนต่อ

ตอบ 1

1 เสียสละ 2 ป่าเถื่อน

3 บูชา 4 อบอุ่น

105 Marcus is a very _____ boy. He makes determined efforts to overcome his difficulties.

1 ambitious

2 charming

3 popular

4 naughty

ถาม มาร์คัสเป็นเด็กที่มีความทะเยอทะยานมาก เขาพยายามอย่างแน่วแน่ที่จะเอาชนะความยากลําบาก

ของเขา

ตอบ 1

1 ทะเยอทะยาน

2 มีเสน่ห์

3 เป็นที่แพร่หลาย

4 ซุกซน

106 The ______ of our organization will be dictated by the economic growth.

1 prosperity

2 procrastination

3 program

4 process

ถาม ความเจริญรุ่งเรืองขององค์กรของเราจะถูกกําหนดโดยการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ตอบ 1

1 ความเจริญรุ่งเรือง 2 การผัดวันประกันพรุ่ง 3 โครงการ 4 กระบวนการ

107 Tommy was ______ by fatigue and weakness.

1 plagued

2 doubted

3 puzzled

4 pleased

ถาม ทอมมี่ถูกทําให้หงุดหงิดด้วยความเหนื่อยล้าและความอ่อนแอ

ตอบ 1

1 ทําให้หงุดหงิดรําคาญ 2 สงสัย 3 ปริศนา

4 พึงพอใจ

108 It’s a wonder how much the Internet can _____ the world.

1 shrink

2 shut

3 sfit

4 soar

ถาม น่าแปลกใจที่อินเทอร์เน็ตสามารถย่อโลกได้มากเพียงใด

ตอบ 1

1 หดตัว ถอย

2 ปิด

3 รอง

4 ทะยาน

109 It took five men to _____ the box up.

1 heave

2 bend

3 collapse

4 erupt

ถาม ต้องใช้ผู้ชาย 5 คนยกกล่องขึ้น

ตอบ 1

1 ยกขึ้น 2 คค งอ โค้ง 3 ทรุค ยุบ

4 ประทุ ระเบิด

110 Many shops were robbed during the _____ , but we can’t catch any of the culprits.

1 riot

2 ritual

3 rage

4 race

ถาม ร้านค้าหลายแห่งถูกปล้นในช่วงจลาจล แต่เราไม่สามารถจับคนร้ายได้

ตอบ 1

1 จลาจล 2 พิธีกรรม 3 ความโกรธ 4 การแข่งขัน

111 She should know the table _____ if she wants to work in a luxury hotel.

1 etiquette

2 value

3 sacrifice

4 size

ถาม เธอควรรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารหากเธอต้องการทํางานในโรงแรมหรู

ตอบ 1

1 มารยาท 2 คุณค่า 3 การเสียสละ 4 ยึด ริบ จับ

112 Jane is greatly (superior) to her brother in terms of her education.

Which is closest in meaning to the word in brackets?

1 better

2 inferior

3 weaker

4 supernatural

ถาม แจนเก่งกว่าน้องชายมากในแง่ของการศึกษาของเธอ

ตอบ 1

1 เก่งกว่า ดีกว่า 2 ต้อยกว่า 3 อ่อนกว่า 4 เหนือธรรมชาติ

113 People love to be happy. We don’t want to have _____ in our lives.

1 misery

2 descent

3 interns

4 predecessors

ถาม คนชอบที่จะมีความสุข ไม่อยากมีความทุกข์ในชีวิต

ตอบ 1

1 ความทุกข์ 2 ต้นตระกูล 3 นักศึกษาฝึกหัด 4 บรรพบุรุษ

114 Sometimes our (independence) comes at the cost of something else.

Which of closest in meaning to the word in brackets? .

1 freedom

2 belief

3 responsibility

4 suggestion

ถาม บางครั้งความเป็นอิสระของเราก็ต้องแลกมาด้วยสิ่งอื่น

ตอบ 1

1 ความเป็นอิสระ เสรี

2 ความเชื่อ 3 ความรับผิดชอบ 4 การแนะนํา

115 Thailand’s 2019 general ____ was the first one held in accordance with the 2017 constitution.

1 election

2 determination

3 suggestion

4 succession

ถาม การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยปี 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 2560

ตอบ 1

1 การเลือกตั้ง 2 ความมุ่งมั่นตั้งใจ 3 การแนะนํา 4 ความต่อเนื่อง

116 This story _____ an unpleasant memory from my childhood.

1 triggered

2 affected

3 effected

4 prevented

ถาม เรื่องนี้ทําให้เกิดความทรงจําอันไม่พึงประสงค์จากวัยเด็กของฉัน

ตอบ 1

1 ทําให้เกิด 2 ผลกระทบ 3 มีผลต่อ

4 ป้องกัน

117 This medicine has no _____ .

1 side-effects

2 perspective

3 side-line

4 aspects

ถาม ยาชนิดนี้ไม่มีผลข้างเคียง

ตอบ 1

1 ผลข้างเคียง 2 ทรรศนะ มุมมอง

3 เส้นข้าง

4 ลักษณะ แง่มุม ด้าน

118 A Tarot reader can ____  future by reading their cards.

1 predict

2 boost

3 neglect

4 convince

ถาม นักอ่านไพ่ยิปซีสามารถทํานายอนาคตของคุณได้โดยการอ่านไพ่ของพวกเขา

ตอบ 1

1 ทํานาย พยากรณ์ 2 ส่งเสริม 3 ละเลย เพิกเฉย 4 ทําให้เชื่อ

119 This is a very rich forest with a(n) _____ of wildlife.

1 abundance

2 adolescence

3 achievement

4 stereotype

ถาม ที่นี่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก มีสัตว์ป่ามากมาย

ตอบ 1

1 มากมาย อุดมสมบูรณ์ 2 ความเป็นผู้ใหญ่ 3 ความสําเร็จ 4 กรอบประเพณีเก่าที่ไม่เปลี่ยน

120 This restaurant is very popular is because of its ____ location.

1 ideal

2 interested

3 incomprehensible

4 idle

ถาม ร้านนี้ดังมากเพราะมีทําเลที่ดีเยี่ยม

ตอบ 1

1 ดีเลิศ อุดมคติ 2 สนใจ 3 ไม่เข้าใจ

4 เกียจคร้าน

 

Advertisement