การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2550
ข้อสอบกระบวนวิชา ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 

Choose  the  correct  answer

Part  I  :  Structure

Advertisement

1        A  :  At  which  apartment  building  do  you  stay?
B  :  The ________ near  Lumpini  Park.

1  one                  2  ones                      3  one’s                      4  None  is  correct

ตอบ  1  one                 

การใช้สรรพนาม “one , ones”  แทนคำนามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างหน้าซึ่งคำนามคือ  “apartment  building”  เราจะกล่าวคำนามนี้ซ้ำอีก  ให้ใช้  “one”  แทนคำนามนับได้เอกพจน์ในประโยคต่อไป

2        Where  is ________ car?

1  she                      2  her                      3  hers                      4  herself

ตอบ  2  her                      การใช้บุรุษสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ

 

ประธาน กรรม Possessive  Adj. Possessive  Pron Reflexive  Pron.
I Me My Mine Myself
You You Your Yours Yourself
He Him His             +  คำนาม his             + ไม่มีคำนาม  himself
She Her Her hers                ตามหลัง herself
It It Its its itself
They Them Their Theirs themselves
We us our Ours Ourselves

 

จากโจทย์มีคำนามคือ  car  จะต้องตอบสรรพนามที่อยู่แถวที่สามคือ  her + คำนาม

3        He  looked __________ and __________ on  the  stage

1  calmly ; confidently                               2  calmaly ; confident

3  clam ; confident                                     4  clam ; confidently

ตอบ  3  clam ; confident                                    

ให้ดูคำกริยาว่าเป็นประเภทไหน  Linking  Verb  ได้แก่  คำกริยาที่บอกเกี่ยวกับความรู้สึก  จะต้องตามด้วยคำคุณศัพท์ (adj.)   เช่น  appear , feel , seem , keep , look , turn , remain , stay , prove , remain , sound , taste , smell  และมี  and  ให้ตอบคำคุณศัพท์ขนานกันด้วย  ดูสูตร

                        S  +  Vlk  +  adj.

เช่น   John  looked  sad.  (sad  เป็น  adj.)  ข้อนี้ก็ตอบ  calm  และ  confident  เป็น  adj.

4        Thai  and  English  are  ________ languages,  but  Pail  and  Sanskrit  are  dead  languages.

1  living                    2  alive                     3  lively                   4  lives

ตอบ  1  living                    

คำคุณศัพท์ต่อไปนี้จะเปลี่ยนรูปถ้าวางอยู่หลัง  Verb  to  be  และ  linking  verb   ได้แก่  afraid ,  alone, alive , aware , alert , aground , alike , ashamed , well  แต่ถ้าอยู่หน้าคำนามจะเปลี่ยนรูป เช่น

Alive                     living  (ยังใช้อยู่) เช่นโจทย์นี้  living  language  ภาษาที่ยังใช้อยู่

                             Live  (สด)  เช่น  live  concert  คอนเสริต์สด

5        John  is  the _________ in  the  team, but  he  is  also  the ________.

1  cleverest ; most  careless                       2  cleverer ; more  careless

3  clever ; most careless                            4  cleverer ; most  careless

ตอบ  1  cleverest ; most  careless                      

เดาจาก  the  แสดงว่าตอบขั้นสุดจากตัวเลือกคือ   จาก  clever  เป็น  cleverest  และส่วนหลังก็ขนานกันเป็นขั้นสุดของ  careless  ใส่  most  นำหน้าเป็น  most  careless  นั่นคือ   the  +  adj  ขั้นสุดที่ใส่  –  est  หรือ  most  ตามหลักเกณฑ์

6        Pensri  is __________ with  her  grades

1  satisfying                    2  satisfaction                  3  satisfied               4  satisfies

ตอบ       3  satisfied              

คำคุณศัพท์ที่มีรูปลงท้ายด้วย  – ed  หรือ  – ing  ถ้าลงท้าย – ing  แสดงถึง  น่า……..  แต่ถ้าใช้กับสิ่งมีชีวิตแสดงถึง  รู้สึก………… และมักจะมีบุรพบท  (with , to , for , of )ตามหลังด้วย  เช่น

–   I  am  interested  in  this  book.   (ฉันรู้สึกสนใจในหนังสือเล่มนี้)

–   Pensi  is  satisfied  with  her  grades.  (เพ็ญศรีรู้สึกพอใจกับเกรดของเธอ)

–    This  book  is  interesting.  (หนังสือนี้น่าสนใจ) 

7        A : _________ a  cup  of  tea?
B :  Yes , please.

1  Would  you  like                               2  Can  I  get  you   

3  May  i  get  you                                 4  All  are  correct

ตอบ  4  All  are  correct

คำกริยาช่วยในการแสดงการเสนอ (offer)  ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น  สามารถใช้

–                    Would  you  like  a  cup  of  tea?

–                    Can  I  get  you  a  cup  of  tea?

–                    May  I  get  a  cup  of  tea?           เหมือนกันทั้งหมด

8        A  warm  welcome  can  make  one _________ at  home

1  feel                   2  feeling                    3  to  feel                      4  feels

ตอบ  1  feel                  

คำกริยาต่อไปนี้ให้ตอบกริยาช่องที่  1  ไม่ต้องมี  to  ตาม  เช่นกริยา   let , make  +  กรรม  +  กริยาช่องที่  1

–                    John  made  me  cry.  จากโจทย์นี้ก็ตอบ  feel

9        A  :  Where  do  you  have  your  EN  101  class  this  semester?
B  :  _________ class  is  in  BNB  is.

1  It                      2  These                   3  Our                     4  A  few

ตอบ  3  Our                    

ดูคำอธิบายข้อ  2  ประกอบ  คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ  our  +  คำนาม  (class)

10    Bob  needs  a  new  _______ for  his  holiday  in  Krabi

1  swim  suit          2  swimmingsuit        3  swim  suits          4  swimming  suit

ตอบ  4  swimming  suit

คำนามประสม  (Compound  noun)  คือ  คำนามที่เกิดจากการประสมคำเข้าด้วยกัน  ซึ่งอาจจะเขียนติดกัน  หรือห่างกัน  หรือมีเครื่องหมาย  hyphen  คั่นระหว่างคำ  เช่น  swimming  suit  (ชุดว่ายน้ำ) ,  walking  stick  (ไม้เท้าใช้เดิน) ,  blackboard  (กระดานดำ)  ,  passer – by (คนสัญจรไปมา)

11        Susan ________ Thai  classical  music. 

1  play                       2  can  plays                     3  plays                      4  be  playing

ตอบ  3  plays                     

คำกริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์  โดยดูจากประธาน  คือ  Susan  เป็นเอกพจน์ตอบกริยาเอกพจน์  คือ  Susan  เป็นเอกพจน์ตอบกริยาเอกพจน์  คือ  plays  กริยาที่เติม  s  เป็นเอกพจน์

12        English  is  _________ very  important  language  for  my  future  career.

1  a                         2  the                           3  an                         4  blank

ตอบ  1  a                         

ใช้  “a / an”  นำหน้าคำนามเอกพจน์นับได้หมายถึง  หนึ่ง  โดยทั่วๆไป  โดย  “a”  นำหน้าคำนามขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ  และใช้  “an”  นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ  เช่น  a  boy  (เด็กชายคนหนึ่ง)  a  language  (ภาษาหนึ่ง)  an  egg  (ไข่)  an umbrella  (ร่ม)

13        John  :  I’d  like  you  to  meet ________.  Tim,  this  is  Preeya,  my  friend  from  Thailand.
Tim  :  Hi,  Preeya.  Nice  to  meet  you.

Preeya  :  Nice  to  meet  you  too.

1  someone               2  some  body            3  some  thing           4  some  one  elseตอบ  1  someone              

คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง  เช่น  someone / somebody (บางคน)  ที่ไม่ชี้เฉพาะใช้กับประโยคบอกเล่า  จากโจทย์เป็นการแนะนำว่ารู้จักกับใครบางคน

14        One  should  take  care  of _________ business.

1  her                      2  his                    3  one’s                   4  All  are  correct

ตอบ   4  All  are  correct

คำสรรพนามที่ขึ้นต้นด้วย  One  หมายถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ชี้เฉพาะ  ไม่รู้ว่าเป็นเพศไหน  สรรพนามที่ใช้แทนจะให้ตอบเพศชาย  (he)  หรือเพศหญิง  (her)  หรือ  one’s  ก็ได้จึงตอบถูกทั้งหมด

15        A      :  What  time  is  it.  Don?
Don  :  ________ is  3:30  p.m.,  and  I  must  go  now.  

1  Its                          2  It                          3  These                       4  This

ตอบ   2  It                         

ใช้ขึ้นต้นประโยคด้วย  It  is  หรือ  It  was  กับอากาศ  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (ฝนตก  ฟ้าร้อง)  บอกระยะทางและเวลา  เป็นต้น  เช่น

It  is  hot  today.                             It  is  time  for  lunch.

It  is  6  o’clock  now.                    It  was  Monday  yesterday.  ออกสอบทุกเทอม      

16        The  nurse  takes  care  of _________ at  the  nursing  home.

1  old                        2  elder                      3  older                       4  the  old

ตอบ  4  the  old

หลังบุรพบทให้ตอบคำนาม  ซึ่งการทำคำคุณศัพท์ให้เป็นคำนามจะต้องมี  “the”  นำหน้า  หมายถึง  คน  เช่น  the  poor  (คนจน)  the rich  (คนรวย)  the  old  (คนแก่)   the  young  (คนหนุ่มสาว)  the  blind  (คนตาบอด)  the  good  (คนดี)  the  bad  (คนไม่ดี)  the homelees  (คนไม่มีที่อยู่)  the  unemployed  (คนไม่มีงานทำ)

17        All  passengers __________ calm  after  the  plane  crash.

1  looked                     2  were                 3  remained                4  All  are  correct

ตอบ   4  All  are  correct

ถ้าดูจากตัวเลือกแล้วจะเห็นว่าเป็นคำกริยาในรูปของ  Verb  to  be  (is , am , are . was ,were)  หรือ  Linking  Verb ( look , seem , keep , become , appear , remain , smell , taste , get , turn)  ซึ่งจะตามด้วยคำคุณศัพท์  (adj.)  จากโจทย์มี  calm  เป็น  adj.  จึงตอบถูกทั้งหมด

18        My  friend __________.

1  sent  me  a  greeting  card                            2  me  a  greeting  sent  card

3  a  greeting  sent  card  to  me                       4  a  greeting  card  sent  me

ตอบ  1  sent  me  a  greeting  card                            

กริยาทวิกรรม  ก็คือ  กริยาที่มีกรรมสองตัว  ดูสูตร

19        Johnny  has _________ glass  of  milk  every  day.

1  a                     2  an                      3  some                         4  many

ตอบ  1  a                    

ดูคำอธิบายข้อ  12  ประกอบ  ใช้  a  glass  of  milk   (นมแก้วหนึ่ง)  a  piece  of  cake (เค้กชิ้นหนึ่ง)  a  pair  of  shoes  (รองเท้าคู่หนึ่ง)

20    _________ represented  Chiang  Mai  in  the  House  of  Representative  from  2000 – 2004.

1 Him                      2  His                       3  He                       4  Himself

ตอบ     3  He                      

ดูคำอธิบายข้อ  2  ประกอบ  รูปประธานคือ  He  ตามด้วยกริยาคือ  represented

21        My  mother  wabts _________ to  work  harder  this  semester.
1  we                        2  she                      3  me                       4  themselves

ตอบ    2  she              ดูคำอธิบายข้อ  2  ประกอบ  หรือ

ประธาน        +       คำกริยา           +  กรรม

My  mother        wants          me

22        _________  US  President  and  family  live  in _______ White  House.

1  A  ;  a                  2  The  ;  the               3  An  ;  an              4  The  ;  (blank)

ตอบ  2 ใช้  article  “the”  นำหน้ายศตำแหน่งเช่น  the  President  (ประธานาธิบดี)  the  Prime  Minister (นายกรัฐมนตรี)  the Emperor  of  Japan  (จักรพรรดิ)  the  Prince  of  Wales  และใช้  “the”  นำหน้าชื่อสถานที่สำคัญๆ  มีแห่งเดียวในโลก   เช่น  the  White  House  (ทำเนียบขาว)

23        Laura  appointed  Tom  the  Director  of  the  Human  Resources.
Which  from  the  above  sentence,  is  a  verb?
 

1  appointed                 2  Tom                 3  Director                 4  Human  Resources

ตอบ    1  appointed                

คำกริยาที่มีกรรมและหลังกรรมมักมีส่วนขยายกรรม  (Object  complement) ที่เป็นคำนามตามหลังมีดังต่อไปนี้เช่น

 

 

Appoit      brand      call     consider       declare      designate     elect

Find         label       make    presume      prove         proclaim     nominate            

 

ประธาน กริยา  กรรมที่เป็นคน ตำแหน่ง
Laura appointed Tom the  director  of …..

24        I  was  ________ not  to  get  the  job.

1  disappoint                                        2  disappointing      

3  disappointed                                    4  disappointment

ตอบ  3  disappointed                                   

ดูคำอธิบายข้อ  6  ประกอบ  ใช้  disappointed  แสดงรู้สึกผิดหวัง

25        Hua  Hin  is  ________ of  the  three  districts.

1  the  far                 2  farthest                3  the  farthest                4  the  farther

ตอบ  3  the  farthest               

ดูคำอธิบายข้อ  5  ประกอบ  เห็นคำว่า  of  the  three  เปรียบเทียบ  3  อย่างให้ตอบขั้นสุดจากคำคุณศัพท์ 

Far           farther            farthest

26        This  wood  is  dry,  so  it ________  burn  easily.

1  ought                      2  should                    3  is                    4  has

ตอบ  2  should                   

เรื่องกริยาช่วย  ข้อที่  1  ought  จะต้อง  to  ตามเสมอไม่มีผิด   2   should  +  V1  (burn)  ถูกต้อง  3  Verb  to  be (is)  ไม่ตามด้วยกริยาช่องที่  1    4  has  ไม่ตามด้วยกริยาช่องที่  1 

27        Jack  has  stopped  __________ since last  year.

1 smoking                  2  smoker                 3  smoked                4  smoke

ตอบ  1 smoking                 

คำกริยาต่อไปนี้จะตามด้วย  Ving  เช่น

 

Admit    avoid     carry     consider      delay      deny       dread        fancy

Finish     go  on    keep     keep  on      like         miss       postpone    practice

Put  off    enjoy    recall     resist           risk        stop        suggest

 28        It’s  better  to  avoid _________ during  the  rush  hour

1  to  travel               2  traveling             3  travel                4  traveled

ตอบ  2  traveling            

ดูคำอธิบายข้อ  27  ประกอบ  avoid  +  Ving  =  traveling

29        The  company’s  aim  is _______ green  products.

1  produce                    2  producing                 3  to  produce             4  produces

ตอบ  3  to  produce            

เมื่อเจอคำเหล่านี้  เช่น  aim  (วัตถุประสงค์)  way,  method  (วิธี)  ให้ตามด้วย  to  +  V1

The  company’s  aim  is  to  produce  green  products.

30    Manual  workers  usually  receive  their  pay __________.

1  day  or  week                                    2  daily  or  weekly             

3  daily  or  week                                  4  day  or  weekly

ตอบ  2  daily  or  weekly             

คำต่างๆเหล่านี้  เช่น  day,  year,  week,  month,  hour,  quarter  เป็นคำนามสามารถทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์  (adj.)  หรือคำกริยาวิเศษณ์  (adv.)  ได้ด้วยการเติม  -ly  เช่น  daily,  weekiy,  yearly,  monthly,  เป็นได้ทั้ง adj.  และ  adv.  กลุ่มเหล่านี้ออกสอบมาให้ตอบ –ly  ในข้อนี้ทำหน้าที่  adv.  ขยายคำกริยา  pay

31        The  children  sang __________.

1  beautiful  throughout  the  concert                  2  throughout  the  concert  beautiful

3  beautiful  throughout  the  concert                  4  throughout  beautiful  the  concert 

ตอบ  3  beautiful  throughout  the  concert                 

คำกริยาแท้  คือ  sang  จะมีคำมาขยายได้คือคำกริยาวิเศษณ์  (adv.)  เท่านั้น และประเภท  -ly  ให้ติดคำกริยา  และคำบุรพบทวลีก็ทำหน้าที่เป็น  adv.  มาขยาย  adv.  Beautiful  อีกทีหนึ่ง

The  children  sang  beautiful  throughout  the  concert.

                                               Adv.                     Adv.

32        These  seats  are  for _________.

1  the  disable          2  the  disability             3  the  disabled             4  disabled

ตอบ  3  the  disabled            

ดูคำอธิบายข้อ  16  ประกอบ  the  disabled  =  คนพิการ

33        Tourists  are _________ by  Thai  arts  and  culture.

1  amaze               2  amazed                  3  amazing                    4  amazement

ตอบ  2  amazed                 

ดูคำอธิบายข้อ  6  ประกอบ  ใช้  amused  แสดงรู้สึก

34        You  are __________.

1  absolute  right                                      2  absolute  rightly              

3  absolutely  rightly                                4  absolutely  right

ตอบ  4  absolutely  right

คำกริยาวิเศษณ์  (adv.)  ทำหน้าที่ขยาย  1  กริยาแท้      2  คำคุณศัพท์         3  กริยาวิเศษณ์        ดูสูตร

35        A :  _________ I  help  you,  madam?

B :  Thank  you.  It’s  very  nice  of  you.

1  Would                       2  Must                      3  Can                         4  Might

ตอบ  3  Can                        

คำกริยาช่วย  would  มักคู่กับ  like  หมายถึง  อยากจะ  ต้องการ  ส่วน  must  แสดงความการบังคับว่า  ต้อง  และ  can  ใช้แสดงเสนอการช่วยเหลือ  เช่น  Can  I  help  you  เหมือน  may  =  May  I  help  you?  (มีอะไรให้รับใช้ครับ)  ส่วน  might  ใช้ในการเสนอไม่ได้  ใช้เฉพาะแสดง  อาจจะ

36        I’d ________ to  try  one  this  dress,  please?

1  like                           2  can                       3  have                     4  may

ตอบ  1  like                          

ดูคำอธิบายข้อ  35  ประกอบ  would  like  ตัวย่อ  ’d  like

37        This  toilet  is  dirty.  It  needs _________ up.

1  cleans                     2  cleaned                 3  cleaning                4  has  cleaned

ตอบ  3  cleanig               

คำกริยา  need  ถ้ามี  s  แสดงถึงเป็นคำกริยาแท้  จะตามด้วย  Ving

38        Teenagers  in  Bangkok  are  bound __________ easily  westernized.

1 being                     2  be                           3  is                         4  to  be

ตอบ  4  to  be

ใช้  to  ตามหลังคำคุณศัพท์เหล่านี้  ถ้าจำไม่ได้ก็อาจจะดูว่าข้างหน้ามี  Verb  to  be  +  adj  ก็มี  to  ตามก็ได้  คำคุณศัพท์เหล่านี้  เช่น

 

 

Able         anxious         fit       disappointed        liable              proud

Bound      ashamed       glad     unwilling             likely             surprised

Easy         frightened      sad      unhappy             happy             willing

Afraid       inclined        nice      prepared             pleased          

 

39        jack  went  into  the ______ stadium  in  order  to  make  an _______ call.

1  indoor ;  overseas                                    2  indoor ; oversea

3  indoors ; overseas                                   4  indoors  ;  oversea

ตอบ  1  indoor ;  overseas                                   

คำบุรพบทบางคำทำหน้าที่เป็น  adv.  หรือ  adj.  ก็ได้  เช่น  abroad,  across, along,  inside, outside, throughout, overseas, indoors, outdoors  ถ้าเป็น  adv.  จะต้องลงท้ายด้วย  s  เสมอ  คำว่า  indoor,  outdoor  ทำหน้าที่เป็น  adj.  นำหน้าคำนามคือ  stadium  เช่น  indoor  stadium,  indoor  activities  เป็นส่วน  overseas  เติม  s  เสมอ

40    Could  you  speak _______, please?

1  a  bit  more  slowly                                   2  more  slowly  a  bit 

3  a  bit  slowly  more                                   4  slowly  more  a  bit 

ตอบ  1  a  bit  more  slowly                                  

ให้ดูตัวเลือกก่อนจะเห็น  slowly  ซึ่งมีทุกช้อย  แล้วเติม  “more”  นำหน้าแสดงขั้นกว่าว่า  more  slowly  และสามารถนำคำต่อไปนี้อยู่หน้าขั้นกว่าได้อีกที  เช่น  a  little,  a  bit,  much,  far,  a  lot,  even  ก็จะเป็น  a  bit  more  slowly หรือ  a  little  more  slowly หรือ  much  more  slowly  ก็ได้

41        Susan  is  married  to  a __________.

1  young  intelligent  nice  man                           2  nice  intelligent  young  man

3  nice  young  man  intelligent                           4  intelligent  nice  young  man

ตอบ  2  nice  intelligent  young  man

การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ถ้ามีหลายตัวมาขยายอยู่ข้างหน้าคำนามให้เรียงดังนี้

จำนวน / ปริมาณ ขนาด คุณภาพ อายุ / รูปร่าง คำนาม
           a big nice  intelligent  young man


42        Jack  is  __________ to  cigarettes.

1  addicted                     2  addiction                     3  addict                    4  addicts

ตอบ  1  addicted                       

ดูคำอธิบายข้อ  6  ประกอบ

43        _________ he  be  able  to  attend  our  concert?

1  Does                          2  Will                          3  Has                         4  Is

ตอบ  2  Will                          

เห็นคำว่า  be  able  to  สามารถใช้  wil  +  be  able  to  ได้  ส่วน  does,  has,  is  มาติดกับ  be  ไม่ได้  ให้น้องๆสังเกตประโยค  2  ประโยคนี้ให้ดีก็ได้ออกสอบใน  EN  102  เช่นกัน

–  Is  he  able  to  attend  our  concert?                  ตอบ  Is  able  to

– Will  he  be  able  to  attend  our  concert?         ตอบ  will  be  able  to

44  A  driver _________ wear  a  seatbelt  in  Thailand.

1  can                    2  must                     3  has  to                   4  2  and  3  are  correct

ตอบ  4  2  and  3  are  correct

กริยาช่วย  “must / have  to”  สามารถใช้แทนกันได้หมายถึง  ต้อง  ว่าต้องรัดเข็มขัดที่นั่ง  ส่วน  “can”  มักใช้แสดงความสามารถเป็นส่วนใหญ่

45    he’s  looking  forward  to __________ a  holiday  in  Chiangmai.

1  have                       2  had                     3  has                       4  having

ตอบ      4  having

กลุ่มคำตอบต่อไปนี้ที่ลงท้ายด้วยบุรพบทให้ตามด้วย  Ving  เช่น  approve  of,  apologize  for,  disapprove  of,  get / be  used  to, look  forward  to

46    He  has  been  working __________, but  he  __________ gets  a  promotion.

1  hardly ; hardly          2  hard ; hardly          3  hardly ; hard        4  hard ; hard

ตอบ  2  hard ; hardly         

คำว่า  “hard”  เป็น  adv.  ได้  หมายถึง  แข็งหนัก  จะวางอยู่หลังคำกริยา  เช่น  he  worked  hard.  (เขาทำงานหนัก)  ส่วน  “hardly”  ก็เป็น  adv.  หมายถึง  แทนจะไม่  มักวางอยู่หน้าคำกริยา  เช่น  He  hardly  goes  to  church.  (เขาแทบจะไม่ได้ไปโบสถ์)  ส่วนหลังนี้ก็เหมือนกันคือ  hardly  gets  แทนจะไม่ได้รับ

47    That _________  girl  was _________ sad  after  her  dog  had  died.

1  lovely ; terrible          2  love ; terribly       3  love ; terrible       4  lovely ; terribly

ตอบ  4  lovely ; terribly

คำบางคำลงท้ายด้วย –ly  แต่ว่าเป็นคำคุณศัพท์ก็ได้  เช่น  lovely (น่ารัก)  friendly (เป็นมิตร)  motherly  (แบบแม่)  fatherly (แบบพ่อ)  costly  (แพง)  elderly  (มีอายุ)  lively  (มีชีวิตชีวา)  silly (โง่)  ดังนั้นวางอยู่หน้าคำนาม (girl)  ต้องเป็น  adj.  เช่น  a  lovely  girl  (เป็นผู้หญิงที่น่ารัก)  motherly  care  (ดูแลแบบแม่)  ส่วนหลังจะต้องตอบ  adv.  ขยายคำ  adj.  (sad)  หรือดูสูตร

48    In  summer,  florews  are _________ and _____________.

1  scarce ; costly         2  scarcely ;  costly        3  scarcely ; cost       4  scared  ;  cost

ตอบ  1  scarce ; costly        

ดูคำอธิบายข้อ  47  ประกอบ  หลัง  Verb  to  be (are)  จะต้องเป็นคำคุณศัพท์  (adj.)  คือ  scarce  ไม่มี  – ly  เป็น  adj. ส่วนใหญ่  และหลัง  and  ให้ตอบ  adj.  ขนานในที่นี้คือ  costly  มี – ly  แต่เป็น  adj.  ดังที่อธิบายในข้อ  47

49    Bread  and  butter _________ easy  to  make.

1  be                          2  is                        3  am                           4  are

ตอบ  2  is                       

ประธานที่เชื่อมด้วย  and  และเป็นอาหารคู่อาหารถือว่าเป็นรวมให้ตอบกริยาเอกพจน์  คือ  is 

50    Two – thirds  of  this  land _________ to  my  grandfather.

1  belong                    2  belongs                   3  belonging                4  to  belong

ตอบ  2  belongs                  

ดูสูตรที่ขึ้นต้นด้วยปริมาณ  เป็นดังนี้

 

All, half , Some, Any, None

เลขเศษส่วน                                            +  คำนาม     +  กริยาผันตามคำนาม

Two – thirds  of                                     this  land     ตอบ   belongs

                                                             กริยาที่เติม  s  คือเอกพจน์

 

51    This  box  of  jewelry ___________  decorated  with  precious  stones

1  is                              2  are                             3  be                              4  been

ตอบ  1  is                             

สูตรที่ขึ้นต้นด้วยคำนามธรรมดา  เป็นดังนี้

คำนาม    +  of     +   คำนาม     +   กริยาผันตามคำนามข้างหน้า   of

– This  box  of  jewelry  is  decorated  with  precious  stones.

– The  boxes  of  these  book  are  my  brother.

52    Neither  of  the  reporters _________ allowed  to  get  into  the  meeting  room.

1  be                          2  been                          3  were                           4  was

ตอบ  4  was

คำปริมาณเหล่านี้ให้ตอบกริยาเอกพจน์  ดูสูตร

 

Neither  of  the  reporters  was  allowed  to  get  into  the  meeting  room.

53    Nan  graduated  with  an  hour  degree; ________,  she  got  a  job  with  a  high  salary.

1  so                         2  otherwise                           3  or                        4  therefore

ตอบ  4  therefore

ประโยคความเชื่อม  (compound  sentence)  ให้ตอบคำเชื่อมความมี  ออกสอบทุกเทอม  1  so  =  ดังนั้น  แสดงเหตุและผล    2  otherwise  =  มิฉะนั้น         3  or  =  หรือ     4  therefore  =  ดังนั้น  จากโจทย์  แนนจบปริญญาด้วยเกียรตินิยม  ดังนั้นเธอได้งานทำด้วยเงินเดือน     ตอบ  therefore  ที่ใช้กับเครื่องหมาย  ;  และ  ,  อยู่หลังด้วย

54    I  got  lost, __________  I  don’t  know  where  I  am  now.

1  yes                         2  so                         3  and                            4  or

ตอบ  2  so                        

ฉันหลงทาง  ดังนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนตอนนี้  คำเชื่อม  so  ดังนั้นกับประโยคที่มีคอมม่า (,)  เท่านั้น

55    Do  you  know  anyone _________ is  keen  on  gardening?

1  what                       2  whom                    3  which                       4  who

ตอบ  4  who

คำประพันธ์สรรพนามให้ดูข้างหน้าคือ  anyone  ก่อนว่าเป็นคนหรือสิ่งของ  anyone  เป็นคน  แล้วดูส่วนหลังเห็น  is  เป็นคำกริยา  ก็ให้ตอบ  who  +  Verb  เสมอ

56    The  student _________ won  the  scholarship  is  my  nephew.

1  who                        2  which                    3  whom                      4  what

ตอบ  1  who                       

ดูคำอธิบายข้อ  55  ประกอบ  student  เป็นคน  และ  won  เป็นคำกริยา  ก็ตอบ  who

57    Many  of  the  teachers _________ gone  to  the  seminar.

1  have                      2  has                          3  had                       4  having

ตอบ  1  have                     

ดูคำอธิบายข้อ  55  ประกอบ  teachers  เป็นคน  และ  gone  เป็นคำกริยา  ก็ตอบ  who

58    A  large  number  of  students _________ attended  the  conference.

1  have                         2  has                             3  had                        4  having

ตอบ  1  have                        

ดูสูตร

 

A    number   of     +  นามพหูพจน์          +    กริยาพหูพจน์

The  number  of     +  นามพหูพจน์          +    กริยาเอกพจน์

ขึ้นด้วย  A  large  number  of  ตอบกริยาพหูพจน์  คือ  have

59    Bob  failed  the  exam, _________ he  missed  many  lectures.

1  for                              2  yet                           3  nor                            4  so

ตอบ     1  for                             

บ๊อบสอบตกเพราะเขาพลาดการบรรยายหลายครั้ง  ใช้  for  =  เพราะ           

60    I  thanked  the  boy _______ helped  me  hit  the  baggage.

1  which                       2  whom                        3  who                      4    when

ตอบ            3  who                         

ดูคำอธิบายข้อ  53  ประกอบ  the  boy  เป็นคน  และ  helped  เป็นคำกริยา  ก็ตอบ  who

61    The  coordinator  and  organizer  of  this  ceremony __________ got  the  award.

1  have                          2  has                             3  had                      4  having

ตอบ  2  has                            

The  +  คำนาม  +  and  +  คำนาม  +  กริยาเอกพจน์  คือ  has

62    The  beach ________ we  went  to  was  very  clean.

1  who                          2  that                           3  whom                    4  what

ตอบ  2  that                          

The  beach  เป็นสถานที่ใช้  where  ได้  แต่ถ้าไม่มีก็ตอบ  that  แทนได้

63    Every  boy  and  girl ___________ punished  by  the  headmaster.

1  be                         2  been                            3  was                       4  were

ตอบ  3  was                      

ดูคำอธิบายข้อ  49  ประกอบ  ขึ้นต้นด้วย  Each  เป็นเอกพจน์ตอบกริยาเอกพจน์  คือ  was

64    Tom  could  not  drive, ________ could  he  swim.

1  and                             2  but                          3  or                           4  nor

ตอบ  4  nor

ทอมขับรถไม่เป็นและว่ายน้ำไม่เป็นด้วย  คำเชื่อม  nor  = และไม่  เป็นลักษณะปฏิเสธขนานว่าและไม่

65    Mumps __________ usually  caught  by  children.

1  is                              2  are                            3  be                        4  been

ตอบ  1  is                             

คำนามบางตัวถึงแม้เติม  s  แต่มีรูปเป็นนามเอกพจน์  ตอบกริยาเอกพจน์  เช่น  ชื่อโรค  ชื่อวิชา  ชื่อเกมส์  Mathematics,  Physics,  Measles  ตอบ  is

66    The  pilot,  as  well  as  the  flight  attendants,  _________ worried  about  the  storm.

1  be                       2  been                            3  was                       4  were

ตอบ  3  was                      

โจทย์ที่มีเครื่องหมายคอมม่าคั่นออกทุกเทอมกริยาผันตามประธานตัวหน้า  ดูสูตร

 

S,  not,  with,  together  with,  as  well  as,  +  กริยาผันตาม  S  ข้างหน้า

                  No less  than, …………….

กริยาจะผันตามประธานตัวหน้าคือ  the  pilot  ตอบกริยาเอกพจน์คือ  was

67    Dave  doesn’t  like  his  job, ________ he  is  going  to  find  a  new  one.

1  and                           2  but                          3  so                         4  or

ตอบ  3  so                        

เดฟไม่ชอบงานของเขา ดังนั้นเขากำลังจะไปหางานใหม่

คำเชื่อม  so  =  ดังนั้น

68    You  should  get  up  early; __________, you’ll  miss  the  plane.

1  besides                 2  and                    3  otherwise                  4  consequently

ตอบ  3  otherwise                 

คุณควรตื่นแต่เช้าตรู่มิฉะนั้นคุณจะพลาดเครื่องบิน

คำเชื่อม  otherwise  =  มิฉะนั้น

69    You  should  take  an  umbrella, ___________ it  is  raining  now.

1  for                       2  yet                     3  so                         4  but

ตอบ  1  for                      

คุณควรเอาร่มไปด้วยเพราะฝนกำลังตกในเวลานี้

คำเชื่อม  for  =  เพราะว่า

70    I  found  the  pen __________ I  lost  last  week.

1  who                        2  what                         3  which                      4  whom

ตอบ  3  which                     

The  pen  เป็นสิ่งของให้ตอบ  which  แทนสิ่งของได้เลยออกข้อสอบบ่อย

71    Which  is  a  complete  sentence?

1  A  lot  of  trees  in  the  garden                     2  The  singer  who  sang  this  song

3  Sleeping  soundly  in  his  bedroom             4  Tigers  are  fed  twice  daily

ตอบ  4  Tigers  are  fed  twice  daily

ประโยคไหนสมบูรณ์  ให้มองหาประโยคที่มีคำกริยาหลักจะเห็นในตัวเลือก  4  มีกริยา  are  fed  ก็ถือว่าเป็นประโยคสมบูรณ์  ส่วน  1  ผิดเพราะขาดคำกริยา  ควรแก้เป็น  A  lot  of  trees  are  in  the  garden

2  ประโยคที่มี  who  มาแทรกต้องถือว่าต้องมีกริยาอีกตัวด้วยเพราะ  Who  sang ……..  เป็นแค่ส่วนขยาย   

3  ขาดกริยาแท้ไป

72    Which  is  a  complete  sentence?

1  To  take  a  trip  to  Europe                           2  A  cat  running  and  chasing  mice

3  Speak  louder,  please                                   4  Jogging  was  a  way  of  exercise

ตอบ  3  Speak  louder,  please                                  

ประโยคที่สมบูรณ์  อีกกรณีหนึ่งที่นิยมออกสอบมาให้ตอบประโยคคำสั่งขอร้อง  โดยไม่ต้องมีประธานแต่ต้องขึ้นต้นประโยคด้วยกริยาช่องที่  1  เท่านั้นก็จะเห็นตัวเลือกที่  3  ขึ้นต้นด้วย  speak  หรือเห็น  please  แสดงการขอร้อง  ก็ถูกต้องสมบูรณ์

73    Which  is  a  complete  sentence?

1  Playing  joyously  in  the  field  now        2  To  get  a  good  job  is  her  goal

3  After  the  football  match                         4  The  flight  attendants  on  Boeing  747

ตอบ  2  To  get  a  good  job  is  her  goal

ดูจากตัวเลือกมีกริยาคือ  is  เป็นประโยคที่สมบูรณ์  แบบนี้ก็เจอในข้อสอบทุกเทอม  ให้เดาหากริยา  is, are, was, were  ก็ถือว่าสมบูรณ์

74    Which  is  correct?
1        These  looks  beautiful

2        Hi,  that  is  me  speaking

3        Where  university  did  he  gradated  from?

4        She  has  torn  the  book  which  I  bought  yesterday

ตอบ  4  She  has  torn  the  book  which  I  bought  yesterday

ข้อไหนถูกต้อง  1  ผิดเพราะ  These  เป็นพหูพจน์เสมอ  กริยาต้องเป็นพหูพจน์คือ  look     2  ผิด  ต้องแก้เป็น  Hi,  this  is  me  speaking  ต้องใช้  this  ไม่ใช่  that  3  ผิด  ต้องเป็น  Where  university  did  he  graduate  from?  เมื่อใช้  Verb  to  do  คือ  did มาช่วยแล้วกริยาที่อยู่ข้างหลังต้องเป็นกริยาช่องที่  1  เท่านั้น  4  ถูกต้อง

75    Which  is  a  request?

1  Will  you  close  the  door,  please?            2  Would  you  please  be  quiet?

3  Could  you  pass  me  the  salt,  pleasa?     4  All  are  correct

ตอบ  4  All  are  correct

ข้อไหนเป็นการขอร้อง  เดาเห็น  please  เรียกว่าการขอร้องทั้งนั้น  และสามารถขึ้นต้นด้วย  Will,  Would  หรือ  Could  ได้หมด

Part  II  :  Vocabulary

Choose  the  best  answer.

76    Benjamas  is  of  Chinese __________, so  she  can  speak  Chinese  fluently

1  descent                      2  legend                    3  compass                       4  fellow

ถาม  เบญจมาศมี _______ จีน  ดังนั้นเธอสามารถพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว

1  ต้นตระกูล  สายโลหิต          2  ตำนาน          3  เข็มทิศ            4  เพื่อน

ตอบ 1  descent                     

คำศัพท์  descent  ตอบมักจะมีเชื้อชาติอยู่ข้างหน้า  รวมกันหมายถึงต้นตระกูลเป็นชาวจีน

77    To  work  very  hard  for  a  degree  is  Lisa’s  real __________.

1  assassination             2  member             3  reward                4  strength

ถาม  การขยันอย่างหนักเพื่อให้ได้รับปริญญาเป็น __________  อย่างแท้จริงของลิซ่า

1  การลอบสังหาร         2  สมาชิก          3  รางวัล       4  ความแข็งแรง  ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว

ตอบ  4  strength

คำว่า  strength  หมายถึง  จุดแข็ง  ก็ได้

78    Fourth – year  students  can  be ________ in  many  companies  in  their  field  of  study

1  senators                 2  riots                    3  locations                      4  interns

ถาม  นักศึกษาชั้นปีที่  4  สามารถเป็น _________ ในหลายๆบริษัทในสาขาที่เรียนของพวกเขา

1  วุฒิสมาชิก           2  การจลาจล             3  ทำเล ที่ตั้ง                4  นักศึกษาฝึกงาน

ตอบ  4  interns

คำว่า  intern  ใช้กับนักศึกษาที่เพิ่งจบ  หรือฝึกงาน

79     A  :  How  many  courses  have  you ________ this  semester?
B  :  Seven,  altogether.

1  won                        2  enrolled                     3  performed                 4  moved

ถาม  เอ  :  เทอมนี้คุณ _________ กี่วิชา 

บี  :   ลง  7  วิชาทั้งหมด

1  ชนะ              2  ลงทะเบียนเรียน                 3  แสดงกระทำ                  4  เคลื่อนไหว

ตอบ   2  enrolled                    

เห็นคำว่า  courses  วิชา  ก็เดาคำศัพท์  enrolled  =  ลงทะเบียนเรียน

80    With  Mamie’s  warm  and  unaffected  manner,  she  won  the  affection  of  a  nation

1  natural                2  uncertain                3  changeable                4  predictable

ถาม  ด้วยท่าทางที่อบอุ่นและไม่เสแสร้งของมามี่  เธอจึงชนะใจของคนทั้งประเทศได้

ตอบ  1  natural               

Unaffected    =  natural   =    เป็นธรรมชาติ  ไม่เสแสร้ง

81    Adults’  answers  can  help  fulfill  children’s __________ and  desire  to  know.

1  session                    2  citizenship                    3  sense                  4  curiosity

ถาม  คำตอบของผู้ใหญ่สามารถช่วยเติมเต็ม ___________ และความต้องการที่จะรู้

1  การประชุม                2  ความเป็นพลเมือง                 3  ความรู้สึก                   4  ความอยากรู้อยากเห็น

ตอบ  4  curiosity

คำว่า  fulfill  คู่กับ  curiosity  หมายถึง  ทำให้ความอยากรู้อยากเห็นเป็นจริง

82    Children  always  shrink  away  from  him.

1  light                       2  move                        3  earn                       4  pass

ถาม  เด็กๆมักจะถอยห่างจากเขา

ตอบ  2  move                       

Shrink  =  move  away  from  =  ถอยห่าง  หดตัว

83    Suchart  is  an  American __________ with  a  Thai  passport.

1  nation                    2  reward                   3  citizen                   4  responsibility

ถาม  สุชาติเป็น __________ ชาวอเมริกันที่ถือพาสปอร์ตไทย

1  ชาติ                 2  รางวัล                3  พลเมือง                     4  ความรับผิดชอบ

ตอบ    3  พลเมือง                    

Citizen   มักคู่กับเชื้อชาติของแต่ละประเทศ

84    Clinton  was  a  superior  student  at  Georgetown  University.

1  worst                   2  advanced                  3  remarkable                  4  violent

ถาม  คลินตันเคยเป็นนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์

ตอบ   3  remarkable                 

1  แย่ที่สุด                 2  ที่ก้าวหน้า                 3  ที่ยอดเยี่ยม                4  รุนแรง

Superior        =        better,  higher,  excellent,  remarkable  =  เหนือกว่า  ยอดเยี่ยม  ล้ำเลิศ

85    It’s  everyone’s  duty  to ________ when  there  is  an  election.

1  take                   2  vote                    3  give                      4  admit

ถาม  เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้อง ___________ เมื่อมีการเลือกตั้ง

ตอบ    2  vote                   

1  นำ  พา               2  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง               3  ให้                4  ยอมรับ

86    Einstein  primarily  studied  at  home  when  he  was  young.

1  nicely                    2  mainly                     3  limitlessly                 4  successfully

ถาม  ไอน์สไตน์ส่วนใหญ่เรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน  ตอนที่เขาเป็นเด็ก

1  อย่างดี                 2  ส่วนใหญ่                  3  อย่างไม่มีขีดจำกัด                 4  อย่างประสบผลสำเร็จ

ตอบ   2  mainly                    

Primarily   =     mainly      

87    The  mysterious  is  the  source  of  all  true  art  and  science.

1  limit                     2  comment                    3  unknown                   4  property

ถาม  สิ่งลึกลับเป็นแหล่งที่มาของเรื่องศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงทั้งหมด

1  ขีดจำกัด                     2  ความคิดเห็น                      3  ไม่มีใครรู้                   4  ทรัพย์สมบัติ

ตอบ  3  unknown                  

Mysterious     =     strange  and  unknown  =  สิ่งลึกลับ

88    The  energy,  the  faith,  the  devotion  which  we  bring  to  this  endeavor  will  light  our  country.

1  attempt                  2  strength                    3  conscience                   4  sacrifice

ถาม  พลัง  ความเชื่อมั่น  การอุทิศเสียสละที่พวกเรานำมาใช้ในความพยายามครั้งนี้จะทำให้ประเทศของเราสว่างไสว

ตอบ  1  attempt                 

endeavor        =      attempt        =     ความพยายาม

89    He _________ his  degree  in  law  from  R.U.

1  earned                    2  served                   3  traveled                   4  followed

ถาม  เขา __________ ปริญญาด้านกฎหมายของเขาจากมหาลัยรามคำแหง

1  ได้รับ                2  บริการรับใช้                3  เดินทาง                  4  ติดตาม

ตอบ  1  earned                   

90    She  always  thinks  of  him  with  fondness.

1 self – doubt                  2  peace                   3  affection                   4  prosperity

ถาม  เธอคิดถึงเขาด้วยความรักเสมอ

1  ความไม่แน่ใจในตัวเอง               2  ความสงบ              3  ความรัก                4  ทรัพย์สมบัติ

ตอบ  affection      =     fondness     =     ความรัก

91    There  is  a(n) _________ of  fruit  in  summer.

1  abundance                2  orchard                  3  benefit                 4  borough

ถาม  มีผลไม้ __________ ในฤดูร้อน

1  มากมาย  อุดมสมบูรณ์              2  สวนผลไม้                3  ประโยชน์               4  เมือง  เขต

ตอบ  1  abundance

คำนี้มักใช้กับคำว่า  there  is  มี ……………….. มากมาย

92    Bangkok  and  Tokyo  are __________ cities.

1  borough                   2  antique                   3  metropolitan               4  inheritance

ถาม  กรุงเทพฯ และโตเกียวเป็นเมือง _________.

1  เมือง  เขต                 2  เก่าแก่  โบราณ               3  มหานคร                     4  มรดก

ตอบ  3  metropolitan              

คำว่า  cities  เมืองใหญ่คู่กับคำว่า  metropolitan  มหานคร

93    Sue  experienced  many  miseries  in  life.

1  virtues                  2  great  sufferings                3  lessons                4  failures

ถาม  ซูได้รับความทุกข์ทรมานมากมายในชีวิต

1  คุณงามความดี                 2  ความทุกข์แสนสาหัส                  3  บทเรียน               4  ความล้มเหลว

ตอบ    miseries    =      great  sufferings    =     ความทุกข์ทรมาน  

94    What  is  your  opinion  of  him  as  the  Prime  Minister?

1  belief                   2  point  of  view                 3  exception                4  custom

ถาม อะไรคือความคิดเห็นของคุณที่มีต่อเขาในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรี

1  ความเชื่อ                  2  ความคิดเห็น                    3  การยกเว้น                    4  ประเพณี

ตอบ   2  point  of  view                

Opinion     =      point  of  view      =    ความคิดเห็น

95    Some  flights  have  been __________ because  of  the  heavy  rain  for  three  hours.

1  postponed                 2  boosted                   3  stopped                 4  requested

ถาม  เที่ยวบินบางเที่ยวถูก __________ เนื่องจากฝนตกหนักเป็นเวลาสามชั่วโมง

1  เลื่อน                 2  ส่งเสริม                   3  หยุด                  4  เรียกร้อง

ตอบ    1  postponed                

เห็นโจทย์  flight   เกี่ยวกับการบินมักคู่กับคำว่า  postpone  เลื่อน

96    Ramkhamhaeng  University  is  located  in  the  central  part  of  Bangkok.

1  situated                   2  channeled               3  placed                 4  enrolled

ถาม  มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

1  ตั้งอยู่                  2  ทำให้เป็นร่อง                 3  วาง                    4  ลงทะเบียนเรียน

ตอบ     1  situated                  

Located    =     situated    =    ตั้งอยู่

97    ________ on  the  computer  if  you  want  to  read  a  summary  of  the  news  in  the  Bangkok  Post.

1  Look  it  up           2  Make  it  up  of               3  Utter  it               4  Open  it

ถาม  ________ ในคอมพิวเตอร์ถ้าคุณต้องการจะอ่านสรุปข่าวในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

1  ค้นหามัน              2  ประกอบมันขึ้นมา                3  พูดมัน                 4  เปิดมัน

ตอบ  1  Look  it  up           

ค้นหาในคอมพิวเตอร์หรือเน็ตใช้คำว่า  look  up

98    Knowing  the  social  etiquette  of  the  country  you  are  going  to  visit  is  necessary.

1  manner                       2  perty                       3  life                     4  values

ถาม  การรู้มารยาททางสังคมของประเทศที่คุณกำลังจะไปเยือนเป็นสิ่งจำเป็น

1  มารยาท                     2  งานเลี้ยง                 3  ชีวิต                    4  คุณค่า

ตอบ  1  manner                      

Etiquette    =    manner    =    มารยาท

99    One _________ of  paracetamol  is  that  it  can  cause  you  to  have  osteoporosis.

1  side – effect                  2  benefit              3  prevention            4  strength

ถาม  ________ อย่างหนึ่งของยาพาราเซตามอลคือมันสามารถทำให้คุณเป็นโรคกระดูกพรุน

1  ผลข้างเคียง                    2  ข้อดีมีประโยชน์                    3  การป้องกัน                 4  ความเข้มแข็ง

ตอบ    1  side – effect                 

side – effect     มักใช้กับยา

100    The  King’s  hard  work  for  Thailand  has __________ many  Thais  to  follow  him.

1  triggered                   2  tightened                 3  determined                4  achieved       

ถาม  การทรงงานหนักเพื่อประเทศไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ________ ชาวไทยจำนวนมากเจริญรอยตามพระองค์

1  ก่อให้เกิด                      2  ทำให้แน่น                    3  ตัดสินใจ                      4  ทำให้บรรลุ

ตอบ  1  triggered                  

triggered      =     ก่อให้เกิด

101      Bangkok  is  suitable  to  be  the  capital  of  Thailand  because  it  has  the  Chaophraya  as  the ________ of  the three  rivers. 

1  waterway                  2  metropolis                 3  ideal  port              4  confluence

ถาม  กรุงเทพฯเหมาะที่จะเป็นเมืองหลวงของประทศไทยเพราะว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็น _________ ของแม่น้ำสามสาย

1  ทางน้ำ                      2  มหานคร                       3  ท่าเรือที่สมบูรณ์แบบ            4  จุดที่ไหลมารวมกัน

ตอบ  4  จุดที่ไหลมารวมกัน

Confluence  ใช้กับจุดที่แม่น้ำหลายสายมาบรรจบกัน

102      A  writer  gets  pleasure  from  seeing  his/her  book  published. 

1  salary                2  payment                  3  satisfaction                4  entertainment

 ถาม  นักเขียนมีความพึงพอใจจากการที่ได้เห็นหนังสือของเขาหรือของเธอได้รับการตีพิมพ์

1  เงินเดือน                   2  การชำระเงิน                   3  ความพึงพอใจ                   4  ความบันเทิง

ตอบ  3  satisfaction               

Pleasure      =     satisfaction        =      ความพึงพอใจ

103      Paradon  has  a  lot  of ________ as  a  tennis  player.

1  talent                    2  efficiency                  3  nature                4  upheavals

ถาม  ภราดรมี ___________ อย่างมากในฐานะเป็นนักเทนนิส

1  พรสวรรค์                      2  ประสิทธิภาพ                      3  ธรรมชาติ                   4  การเปลี่ยนแปลง

ตอบ  1  talent     =   พรสวรรค์

104      I  get  used  to  cycling  to  work.

1  become  familiar  with                                    2  make  a  decision

3  choose  between                                              4  make  suggestions

ถาม  ผมเคยชินกับการปั่นจักรยานไปทำงาน

1  เคยชินกับ                    2  ตัดสินใจ                     3  เลือกระหว่าง                   4  ทำการแนะนำ

ตอบ  1  become  familiar  with                                   

get  used  to  =  become  familiar  with   =   เคยชิน

105      Mobile  phones  have  many  benefits.

1  values                     2  qualities                    3  expenses                  4  advantages

ถาม  โทรศัพท์มือถือมีข้อดีหลายอย่าง

1  คุณค่า                      2  คุณภาพ                      3  ค่าใช้จ่าย                        4  ข้อดี

ตอบ  4  advantages

Benefits       =     advantages      =     ข้อดี  ประโยชน์

106      Many  talented  students  competed  for  the  scholarship  this  year.

1  contended                  2  completed                  3  ran                 4  traded

ถาม  นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษแข่งขันสอบชิงทุนปีนี้เป็นจำนวนมาก

1  ต่อสู้  แข่งขัน                    2  ทำให้สมบูรณ์                  3  วิ่ง                   4  ค้าขาย

ตอบ  1  contended                 

competed  =    contended    =      Via        =     ต่อสู้  แข่งขัน     

107      I  like  song  because  it  is _________.

1  strong                      2  meaningful                   3  tighten              4  prestigious

ถาม  ผมชอบเพลงนี้เพราะมันเป็น _________.

รุนแรง         2   มีความหมาย                 3  ทำให้ดี                     4  เป็นที่นับถือ

ตอบ                   2  meaningful                     3  tighten                4  prestigiousลี่ยนแป    2  meaningful     =    เต็มไปด้วยความหมาย

108      Some  scenes  in  the  ghost  movies  are  frightening.

 1  scary                   2  worth                       3  lovely                   4  beautiful

ถาม  บางฉากในหนังผีน่ากลัว

1  น่ากลัว                 2  มีคุณค่า                    3  น่ารัก                     4  สวยงาม

ตอบ  1  scary                  

Frightening    =    scary     =    น่ากลัว  ตื่นตระหนก

109      We  have  to  speculate  carefully  before  launching  the  new  product.

1  create                     2  ponder                        3  discuss                     4  devise

ถาม  พวกเราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่จะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่

1  สร้างสรรค์                    2  พิจารณา                       3  ถกเถียง                        4  ประดิษฐ์

ตอบ  2  ponder                       

Speculate    =    ponder     =       พิจารณา  ไตร่ตรอง   ครุ่นคิด

110      The _________ of  this  material  is  very  smooth.

1  landscape                   2  surface                    3  pressure                   4  pang

ถาม  ________ ของวัสดุชนิดนี้ลื่นมาก

1  ทิวทัศน์                      2  ผิว                        3  ความกดดัน                      4  ความเจ็บปวด

ตอบ  2  surface                   

เมื่อเห็นคำว่า  smooth   ลื่นเรียบก็น่าจะเดา  surface  =   ผิว

111      Dogs  are  considered  man’s  best  friends  because  of  their ________. 

1  honesty                2  excellence               3  adolescence             4  graduation

ถาม  สุนัขถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เนื่องจาก _________ ของมัน

1  ความซื่อสัตย์                  2  ความยอดเยี่ยม                   3  วัยหนุ่มสาว               4  การสำเร็จการศึกษา

ตอบ  1  honesty     =   ความซื่อสัตย์  คู่กับสุนัขที่จงรักภักดีต่อเจ้าของ

112      The  graduate  program  provided  and  opportunity  for  knowledge  extension  to  students. 

1  range                     2  career                     3  level                      4  time

ถาม  โครงการบัณฑิตศึกษาเปิดโอกาสเพื่อการขยายความรู้ไปสู่นักศึกษา

1  การขยาย           2  อาชีพ             3  ระดับ                  4  เวลา

ตอบ  1  range                    

Extension      =     range    =   การขยาย

113      His  attitude  towards  life  is  reflected  in  his  writing.

1  expressed                  2  recorded                   3  advised                   4  kept

ถาม  ทัศนคติของเขาที่มีต่อชีวิตถูกสะท้อนออกมาในงานเขียนของเขา

1  แสดงออกมา                       2  บันทึก                     3  แนะนำ                           4  เก็บรักษา

ตอบ    1  expressed                 

Reflected     =    expressed      =     สะท้อนออกมา

114      This  poem  is __________ into  many  languages.

1  written                   2  summarized                  3  translated                4  applied

ถาม  บทกวีชิ้นนี้ถูก ________ เป็นหลายภาษา

1  เขียน                   2  สรุปความ                    3  แปล                       4  ประยุกต์ไปใช้

ตอบ  3  translated        =     แปล    

115      The  building ________ after  the  explosion.

1  viewed                   2  measured                        3  grew                     4 collapsed

ถาม  อาคารหลังนี้ _________ หลังจากการระเบิด

1  ดู  พิจารณา               2  วัด                 3  เติบโต                  4  พังทลาย

ตอบ  4 collapsed

เมื่อเห็นคำว่า  ตึกหรือบ้านคู่กับคำว่  ทรุด  =  collapsed  =  fall

116      Jane  was  chosen  the  best  employee  because  of  her  excellence  in  her  career.

1  aspect                   2  knowledge                   3  superiority                 4  campus

ถาม  เจนถูกเลือกให้เป็นลูกจ้างที่ดีที่สุดเนื่องจากความเป็นเลิศในงานอาชีพของเธอ

1  แง่มุม                       2  ความรู้                      3  ความเป็นเลิศ                   4  บริเวณมหาวิทยาลัย

ตอบ  3  superiority 

superiority   =    excellence    =    ความเป็นเลิศ

117      Getting  higher  education  is  a __________ to  getting  a  good  job.

1  myth                    2  springboard                   3  delusion                  4  success

ถาม  การได้รับการศึกษาสูงเป็น __________ ไปสู่การได้รับงานที่ดี

1  เทพนิยาย                    2  จุดเริ่มต้น                    3  เพ้อเจ้อ                      4  ความสำเร็จ

ตอบ  2  springboard                  

118      The  program  is  intended  to  motivate  the  students’  creativity.

1  encourage                2  portray               3  approach                4  approve

ถาม  โครงการนี้มุ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ในตัวนักศึกษา

1  สนับสนุน                      2  พรรณนา                 3  เข้าใกล้                      4  เห็นชอบด้วย

ตอบ    1  encourage     

Motivate    =    encourage   =   กระตุ้น  ปลุกเร้า

119     It  is  very  good  luck  for  you  to  live  in  this  fertile  country.

1  peaceful                   2  nice                    3  beautiful                  4  abundant

ถาม  โชคดีสำหรับคุณอย่างมากที่อาศัยอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์นี้ถาม  โชคดีสำหรับคุณอย่างมากที่อาศัยอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์นี้

1  เงียบสงบ                   2  ดี                    3  สวยงาม                  4  อุดมสมบูรณ์

ตอบ  4  อุดมสมบูรณ์

Fertile     =   abundant    =   อุดมสมบูรณ์

120      Adolescence  is  the  most  enjoyable  period  in  one’s  life.

1  Youth                   2  Maturity                3  Childhood                4  Maternity

ถาม  วัยหนุ่มสาวเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานที่สุดในชีวิต

1  วัยหนุ่มสาว                    2  ความเป็นผู้ใหญ่                    3  วัยเด็ก                   4  ความเป็นแม่

ตอบ  1  Youth                   adolescence    =   youth  =   วัยหนุ่มสาว

Advertisement