การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา2551

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน คาบ 

Part  1 :  Structure  (ภาคโครงสร้าง)

Advertisement

Choose  the  correct  answer. (เลือกคำตอบที่ถูกต้อง)

     1._______________ are  flowers.

1. Roses                            2.  A  rose

3. Rose                        4. A  roses

ตอบ  1  เป็นเรื่องพจน์คำนาม  ให้สังเกตจากคำกริยาเป็นพหูพจน์  แสดงว่าประธานคือ

คำนามจะต้องตอบเป็นคำพหูพจน์เช่นกัน  จาก  rose  เป็น roses

2.       John  wants  to  be __________________ actor.

1. a                                          2.  an

3. the                                     4. blank

ตอบ 2  ใช้  “a/an” นำหน้าอาชีพ เช่น  MY  brother  is  an  engineer.  ใช้  an นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ

My  father  is  a  doctor. มักจะอยู่หลัง  Verb  to  be

3.       John ________________ come  to  our  party.  I’m  not  sure.

1. must                                   2. has  to                            3. ought  to

4. might

ตอบ  4  ดูจากตัวเลือกจะรู้ว่าเป็นเรื่องของกริยาช่วย  เห็นคำว่า not  sure ไม่แน่ใจให้ใช้  may  หรือ  might (อาจจะ) แสดงความเป็นไปได้หรือการไม่แน่ใจ

4.       _______________ sentence  is  complete.

1. IT                                         2. Each

3. All                              4. These

ตอบ 2  เรื่องคำนำหน้าคำนาม  ถ้าใช้  IT  จะต้องตามด้วยกริยาเลย  เช่น  IT  is  เป็นต้น ส่วน Each + คำนามนับได้เอกพจน์ จากโจทย์นี้ sentence  เป็นเอกพจน์  ก็ตอบ Each  ส่วน All หรือ These +  คำนามนับได้พหูพจน์

5.       Five  plus  two __________________ seven.

1. are                                      2. am                                    3. be

4. is

ตอบ 4 เรื่องคำกริยาสอดคล้องกับประธาน โดยให้ตอบคำกริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์

Ten and  ten  is twenty.

Star  Wars  is  a  popular  movie.

6.       This  is  __________________  address.

1.  hers                              2. yours                                 3. mine                                4. my

ตอบ 4  คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของมี  2  ลักษณะ ดังนี้ 

Possessive  adjective

Possessive  Pronoun

มีคำนามตามหลัง

My

Your

Her

His

Their

Our

its

ไม่มีคำนามตามหลัง

Mine

Yours

Hers

His

Thheirs

Ours

its

หรือเดาจากตัวเลือกว่า ข้อ 1 2 3 ล้วนอยู่กลุ่มเดียวกัน ส่วน my + คำนาม

7.       A  pair  of  chopsticks ________________ broken.

1. were                            2. are                          3. have                              4. was

ตอบ 4 ดูจากตัวเลือกจะรู้เลยว่า มีคำกริยาเอกพจน์ข้อเดียวคือ was ตอบได้เลย เพราะคำกริยาจะผันตามคำว่า  A  pair  เป็นเอกพจน์  โดยทั่วไป คำนามที่เป็นคู่ๆหรือมีสองข้าง  เช่น pants  (กางเกง) glasses (แว่นตา) scissors (กรรไกร) เป็นคำนามพหูพจน์เสมอ แต่ถ้ามีคำว่า A pair  ใส่เข้าไปจะเป็นเอกพจน์ทันที

8.       ________________ doctor  is  needed  here.

1. Some                          2. AN                          3. A                                   4. Blank

ตอบ 3 some  +  คำนามนับได้พหูพจน์กับคำนามนับไม่ได้ แต่ doctor เป็นคำนาม เอกพจน์นับได้ จะใช้  a  เท่านั้น หมายถึงคนหนึ่งโดยทั่วๆไป  ไม่ได้เฉพาะเจาะจง

9. ________________  can  be  a  bad  idea  to  go  out  at  this  time.

1. He                               2. She                         3. It                                   4. They

ตอบ 3  คำสรรพนามที่ขึ้นต้นประโยค  หมายถึง คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้  หรือเกี่ยวกับดิน ฟ้าอากาศ บอกเวลา ระยะทาง มักจะใช้ It  is , It  was  ……….  เช่น  

–                    It  is  wet  in  the  rainy  season. (อากาศเปียกชื้นในฤดูฝน)

–                    It   can  be  a  bed  idea  to  go  out  at  this  time. (เป็นความคิดที่ไม่ดีที่จะออกไปตอนนี้)

–                    It  is  time  for  lunch  now.  (ถึงเวลาทานอาหารกลางวันแล้ว)

–                    IT  is  me , Martha (ฉันเอง  มาร์ธา)

10.    All  of  my  furniture ___________  stolen .

1. were                           2. are                          3. be                                     4. was

ตอบ 4 จากตัวเลือกกริยาเอกพจน์มีตัวเดียวคือ  was  เพราะขึ้นต้นด้วยคำบอกปริมาณ

ต่อไปนี้จะผันตามคำนาม  All , Some , half , most , เลขเศษส่วน ,  of + คำนาม + กริยาผันตามคำนาม

–                    All  of  my  furniture  กริยาผันตาม furniture ตอบกริยาเอกพจน์ คือ was

11.    When  my  brother  was  ten , he ____________ swim  across  a  river.


1. should                       2. could                       3. must                                  4. might

ตอบ 2 คำกริยาช่วยที่แสดงความสามารถคือ  can  และ  could  จากประโยคเป็นอดีต (was) ก็ตอบเป็น could swim แสดงสามารถว่ายน้ำได้ ส่วน should ควรจะเป็นการแสดงการแนะนำ  must แสดงความจำเป็น
12.    He  has  had ____________ rheumatism  for  over  there  years.
1. a                                     2. an                                 3. the                                4. blank
ตอบ 4 โรคทั่วไปไม่มี  article  นำหน้า เช่น   cancer (มะเร็ง) tuberculosis (วัณโรค) แต่ถ้าเป็นโรคเล็กๆน้อยๆ ใช้ a  นำหน้า  เช่น  a  cold  (เป็นหวัด) a  cough (ไอ)  a  fever  (เป็นไข้)  a  headache (ปวดหัว)
13.    A  small  number  of  children  in  the  school  _____________ able  to  read  English.
1.  are                                2. is                                     3. was                             4. be
ตอบ 1  จากตัวเลือกว่า  are   กริยาพหูพจน์มีตัวเดียวก็ตอบได้เลย  หรือจากสูตร
A   number  of  +  นามพหูพจน์  + กริยาพหูพจน์
The    number  of   +  นามพหูพจน์  +  กริยาเอกพจน์
ฉะนั้นขึ้นต้นด้วย  A  ตอบกริยาพหูพจน์ คือ  are
14.    Everybody _____________ about  your  serious  mistakes.
1.  are  talking                   2.  talks                                3. talk                                4. talking
ตอบ 2  ขึ้นต้นด้วยคำเหล่านี้ให้ตอบคำกริยาเอกพจน์เสมอ  เช่น
Every  , each , either , neither
Everyone ,  someone , no  one , anyone                            +   กริยาเอกพจน์
Everybody ,  somebody , nobody , anybody ,
Everything , something , nothing , anything
จากตัวเลือกมีคำกริยาเอกพจน์ตัวเดียวคือ  talks  ส่วนข้อ 1 3 เป็นกริยาพหูพจน์
15.    Fog ________________ everywhere.
1. were                                2. is                                     3. are                                 4. have  been
ตอบ 2  ประธานเป็นคำเอกพจน์ทั่วไป  ก็ตอบกริยาเอกพจน์ เดาได้จากตัวเลือกมีกริยาเอกพจน์ตัวเดียวคือ  is
16.    There _____________ hives  of  bees  in  that  big  tree.
1. will                                   2. is                                     3. are                                  4. has
ตอบ 3  ขึ้นต้นประโยคด้วย There กริยาจะผันตามคำนามด้านขวาคือ hives  of  bees  ตอบกริยาพหูพจน์คือ are
17.    If  I  have ______________ chance  to  go  there , I’ll.
1. the                                   2. a                                     3. an                                    4. blank
ตอบ 2  ใช้    a / an นำหน้าคำนามแสดง  จำนวนหนึ่งโดยทั่วไป
18.    ___________ countries  are  united.
1. Asia                                 2. Asian                              3. Africa                              4. Algeria
ตอบ 2  จากตัวเลือกได้ว่าคำคุณศัพท์แสดงประชาชน  เชื้อชาติมีตัวเดียวคือ Asian  ทำหน้าที่ขยายคำนาม (countries) นอกนั้นเป็นคำนามชื่อประเทศ
19.    Who  is  ____________ quickest ?
1. a                                    2. an                                   3. the                                    4. more
ตอบ 3 ใช้  the  นำหน้าการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุด  โดยเฉพาะขั้นสูงสุดมักจะมี  the  เช่น  the  longest , the  best , the  tallest
20.    The  manager  disapproved  of  ____________ the  budget.
1.  increase                      2. increasing                     3. to  increase                 4. to  be  increased
ตอบ 2  คำกริยาที่ตามด้วย  Ving หรือ  to + V1  มีออกทุกเทอม   สังเกตข้อนี้ไม่จำเป็นต้องท่องคำกริยาได้  แต่ลงท้ายด้วยบุรพบท  เช่น  of , from , by , to , with ให้ตอบตามด้วย  Ving  คือ  increasing
21.    A  brown  and  white  dog  ____________ under  the  chair.
1. sleeping                     2. sleep                            3.  are  sleeping                   4. sleeps
ตอบ 4
1.   The  +  นาม + and  +  the  +  นาม  +  กริยาพหูพจน์ (  the / a 2 ตัว)
A                                 a
2.   The  +  นาม  +  and + นาม                 + กริยาเอกพจน์ ( the / a ตัวเดียว )
A
ถ้ามี  a  ตัวเดียวแสดงว่าเป็นสุนัขตัวเดียวสีดำน้ำตาล  ตอบกริยาเอกพจน์คือ  sleeps  อย่าลืม !  กริยาเอกพจน์คือ กริยาที่มี  s
22.    The  committee  let  me  _____________ a new  project.
1. propose                      2. to  propose
3. proposing                   4. to  have  proposed
ตอบ 1  คำกริยา  let +  กรรม  + v1  ไม่มี to เช่น  let  me  go   หรือ  make  +  กรรม  + V1  เช่น  make  me  cry
23.    Twenty  bags  of  sand  ________________ wanted  here  to  be  block  water  coming  in.
1. be                              2. is
3. aer                               4. was
ตอบ 3 จากตัวเลือกมีคำกริยาพหูพจน์ตัวเดียวคือ  are  คำกริยาผันตามประธาน  Twenty  bags  เป็นพหูพจน์
24.    The  movie  was  ___________________  boring.
1. extreme                  2. extremely
3. as  extreme                4. more  extremely
ตอบ 2  คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ทำหน้าที่ขยายคำกริยา  คำคุณศัพท์ ในข้อนี้ตอบ  adv  ที่แสดงระดับอย่างมาก  เช่น
Extremely ,  really  ,  considerably  เป็นต้น ขยายคำ  adj.  boring  ว่าน่าเบื่ออย่างสุดๆ  ตามสูตร  S + Verb + adv. + adj.
25.    HE  was  fired  because  he  was  ________________.
1.  lazy                        2.  lazily
3. laziness                      4. 1 and  2 are  correct
ตอบ 1  S +  Verb  to  be  +  adj.  =  was  lazy  ตอบคำคุณศัพท์ตามหลัง  Verb  to  be  คือ  lazy  แบบนี้ก็ออกสอบทุกเทอมให้ดูตัวเลือกแล้วตอบเฉพาะที่มี  -ly  กับไม่มี – ly  จะเหลือตัวเลือกที่ 1 และ 2
26.    Some  students  want ________________ their  majors.
1.  changing                2. to  change                     3. to  be  changing          4. being  changed
ตอบ 2 คำกริยาที่ต้องมี  to + Verb1  ก็ออกทุกเทอมแต่เปลี่ยนกริยานั้นไปเรื่อยๆ  เช่น
Aim                               endeavor                     learn                     opt                      seek
Appear                        expect                          long                      plan                     seem
Arrange                       fail                                 manage               prepare                tend
Attempt                       forget                           mean                     pretend                want
Choose                       happen                         need                     prove                    wish
Decide                        hope                             neglect                 resolve
27.    The  house ________________ we  lived  is  very  old.
1.  why                           2. where                          3. when                           4. how
ตอบ 2 ประพันธ์สรรนามที่เป็น adjective  clause  ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้าเป็นสถานที่ให้ใช้ where  ถ้าเป็นเวลา วัน เดือน ปี  ให้ใช้ when  ถ้าเป็นเหตุผลใช้  why
28.    ______________ Tim  said  was  wrong.
1. What                         2. Whose                        3. Whom                         4. Which
ตอบ 1 ขึ้นต้นประโยคได้ทำหน้าที่เป็นประธานเรียกว่า  Noun  Clause  ไม่ได้เป็นประโยคคำถาม เช่น
–    What  she  said  was  surprising. (สิ่งที่เธอพูดน่าประหลาดใจ)
29.    Alice’s_____________ is  improving.
1. written                   2. be  writing                 3. to  write                    4. writing
ตอบ  4  ถ้ามี ‘s  แสดงความเป็นเจ้าของจะเป็นรูปคำนาม  เราสามารถทำคำกริยาให้เป็นคำนามได้ด้วยการเติม  ing  เช่น
Swimming , reading , jogging , walking , writing
30.    I  have  seen  my  doctor ___________.
1.  regularly                2. recently                    3. lately                          4. All  are  correct
ตอบ  4  จากตัวเลือกล้วนเป็น  adv. ที่บอกความถี่และเวลา สามารถวางไว้ท้ายประโยคได้
31.    The  good  ______________  to  be  praised .
1. have                       2 has                          3 has  had                         4 is  having
ตอบ 1  จากตัวเลือกมีกริยาพหูพจน์ตัวเดียวคือ have  ตอบพหูพจน์เพราะ ประธานที่มีรูป the + adj. ที่มีความหมายเป็นคน  มีรูปเป็นพหูพจน์  เช่น  the  poor  (คนจน) the  good  (คนดี)  the  old (คนแก่)  the  brave (ผู้กล้าหาญ)
32.    We  will  wait  here  _______________ you  go  into  the  library.
1.  how                    2 why                            3 where                          4 while
ตอบ  4  ประโยค  พวกเราจะคอยที่นี่ในขณะที่คุณเข้าไปในห้องสมุด
1  อย่างไร                  2 ทำไม
3 ที่ซึ่ง                                 4 ในขณะที่
33 Jan  can  design  as __________________ as  Jenny.
1. good                  2 well                            3 better                             4 best
ตอบ 2 as +  adj./adv.  +  as  ตรงกลางเป็นขั้นธรรมดา  แต่จะเป็น  adj.  หรือ  adv.  ให้ดูคำกริยา  เช่นข้อนี้  design  เป็นกริยาทั่วไป  ตอบ  adv. คือ  well ถ้าเป็น  Verb  to  be  ตอบ  good
34. I  want  a  ____________ holiday.
1. day  seven            2  seven  days
3  seven  day                  4  seven –  day
ตอบ  4  คำนามประสมที่มีตัวเลข  ด้านขวาเป็นนามหลักก่อนคือ  holiday  ส่วนตัวเลขที่มาขยายจะไม่ต้องเติม  s  และมีเครื่องหมาย – ตรงกลางด้วย เช่น  a  two – week  holiday , a  six –  mile  journey , a  twelve – page  report
35.    Would  you  please  send  this  letter  by  _______________  airmail ?
1. a                           2 an                                 3  the                            4  blank
ตอบ 4 คำที่มีบุรพบท by  จะไม่มี  article  ตาม  เช่น  การเดินทาง  by  car ,  by  taxi , by  train , หรือการส่ง by  mail , by  truck ,  by  accident ,  by  mistakes
36.    Usually,  big  cities ____________________ business  centers.
1. be                       2 are                  3 is                       4 was
ตอบ 2 จากตัวเลือกมีกริยาพหูพจน์ตัวเดียวตอบ  are  เพราะประธาน  big  cities  เป็นพหูพจน์อยู่แล้ว  กริยาที่ตอบก็เป็นกริยาพหูพจน์ด้วย
37.    We’ll  meet  in __________________ December.
1  a                          2 an                      3 the                          4 blank
ตอบ  4  ชื่อวันเดือนปี  ไม่มี  article  นำหน้า  เช่น   in  June , in  May ,  on  Sunday , on  Tuesday ,  in  1990
38.    Would  you  mind _________________ my  term – paper ?
1  edit                        2 to  edit                          3 editing                          4 to  have  edited
ตอบ 3  กลุ่มคำ  เช่น  Would  you  mind ,  I  don’t  mind ,  I  have  trouble +  Ving  =  editing
39.    Bob  regretted  ____________________  his  house  too  cheap.
1  sell                          2  to  sell                          3  to  be  sold                     4 selling
ตอบ  4  กริยาต่อไปนี้ตามด้วย  Ving  ออกทุกเทอมในกลุ่มนี้ประมาณ 1 ข้อ
Avoid                       admit                   delay                  miss                   resist                      put  off
Enjoy                      dread                    consider            postpone            risk                       keep
Carry                      fancy                    regret                 practice              stop                      go  on
Deny                      keep  on               finish                   recall                  suggest                 like-    The  lorry  driver  admitted  driving  too  fast.
40.    These  pants  are ________________.
1  hers                      2 her                            3 their                            4 your
ตอบ  1  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมในข้อ 5 เดาใส่หลังสุดไม่มีคำนามตามให้เติม  s  คือ  hers
41.    The  boys  and  the  girls _____________ cannot  leave  may  stay  inside  the  house.
1  Why                       2  whose                        3  when                       4  who
ตอบ  4  ข้างหน้าเป็นคน (The  boys  and  the  girls)  คงเหลือตัวเลือกที่ 2 และ 4  แล้วดูข้างหลัง Who + คำกริยา (cannot  leave ) ส่วน  Whose + คำนามเสมอ
42.    _______________ she  was  young , she  lived  in  London.
1  Where                    2  What                         3  When                         4 Which
ตอบ 3  สมัยที่เธอยังเป็นสาว  เธออยู่ในกรุงลอนดอน  ใช้  When  เมื่อแสดงเวลา
43.    This  is  a(n) ____________ issue.
1  current                 2  currently                       3  popularly                   4  uglily
ตอบ  1  คำคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายคำนาม (issue) คือ  current  ไม่มี  ly  นอกนั้นลงท้ายด้วย  -ly ล้วนเป็น  adv.
44.    _____________ everyday  is  useful.
1  To  exercise               2  Have  exercised
3  Exercises              4  Exercised
ตอบ  1  ขึ้นต้นประโยคเป็นประธานได้คือคำนาม  หรือสามารถใช้รูป TO + คำกริยา หรือ Ving  ทำหน้าที่เป็นคำนามได้  เช่น  To  walk , To  love…..
45.    I  don’t  like  any ____________.
1  game  out  door           2  out  door  game
3  outdoor  game             4  game  outdoor
ตอบ  3  คำคุณศัพท์ที่จะต้องวางไว้หน้าคำนามเท่านั้นเช่น   indoor , outdoor , chief , main , former , elder , upper ,
เช่น  outdoor  activities , indoor  game , former  president , elder  brother , main  road , upper  class
46.    Beth  is  ______________ than  Mary.
1  girlish                   2  most  girlish
3  the  most  girlish                  4  more  girlish
ตอบ  4  เห็นคำว่า  than  ต้องตอบขั้นกว่าเท่านั้น  จากตัวเลือกก็มี  more +  adj. เท่านั้นที่ถูก
47.    It  is  important ________________ love  and  care  to  children .
1  give                      2  giving                             3  to  give                        4  be  given
ตอบ  3  ให้สังเกตว่า important  ตามหลัง  is  ซึ่งเป็น  Verb  to  be  แบบนี้จะต้องตามด้วย  to  +  Verb  เสมอ  =
To  give  ตัวอย่างอื่น
–    The  next  concert  is  liable  to  draw  a  huge  audience..
–    Somsak  was  anxious  to  play  the  violin  in  a  concert.
48.    If  Sue  had  studied  harder  last  term ,  she  _______________ .
1  Would  not  have  failed              2  did  not  fail                3  Won’t  fail           4  may  not  fail
ตอบ  1  สูตรที่มี  If  เชื่อม  เป็นดังนี้
1. If  +  S  +  V2          ,            S  +  would  V1
2.  If  +  S  +  had  V3    ,        S  +  would  have   V3
had  studied       ตอบ  would  not  have  failed
49 .  Who  is  the ______________ in  this  class?
1  bright                2  brighter                 3  brightest                    4  most  brightest
ตอบ  3  เห็นคำว่า  in  this  class  โดยใช้  in  +  สถานที่  ให้ตอบขั้นสูงสุด  จาก  bright  เป็น  brightest  แต่จะมีทั้ง
Most  และ  est  ซ้อน  2  อย่างไม่ได้
50.    IF  you  don’t  want  to  hurt  your  parents, you ____________ listen  to  them.
1  ought  to                           2  must                 3  can                            4  1 and  2  are  correct
ตอบ  4  คำกริยาช่วย  ought  to  +  V1  แสดงการแนะนำ ส่วน  must  +  V1  แสดงความจำเป็นว่าต้อง ถูกต้องได้กับโจทย์ส่วนหน้าที่ว่า   ถ้าคุณไม่ต้องการให้พ่อแม่เสียใจ  คุณก็ต้องฟังพวกเขา  ควรฟังพวกเขา  ส่วน can  สามารถจะไม่ได้ใจความที่ถูกต้อง
51.    A :  Can  you  play  the  guitar ?
B :  Yes,  I  ____________.
1.  must                              2  ought                     3  can                         4  will

ตอบ 3  คำถามเป็น  can  ตอบก็เป็น  can  ตาม

52.    A  :  Who’s  next ?
B  :  It’s  ___________.
1  his                               2  yours                        3  mine                          4  me
ตอบ 4  หลัง  Verb  to  be  ใช้รูปกรรมว่าเป็นส่วนเติมเต็มให้กับประธาน  It  is  me . ฉันเอง

53.    Substitute  the  underlined  word  with  a  suitable  pronoun.
The  dog  is  well – trained.
1  He                              2  She                            3  They                        4  It
ตอบ  4  คำสรรพนามที่เหมาะสมมาแทนคำที่ขีดเส้นใต้ได้คือ  IT  ใช้แทน the  dog  สุนัข  ซึ่งเป็นสัตว์
ถ้าเป็นผู้ชายใช้  he  ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้  she  ถ้าเป็นพหูพจน์ใช้  they

54.    Our  lifestyle  changes __________________  there  is  an  influx  of  new  technological  advancements.
1  unless                       2  whether                         3  so  that                  4  because
ตอบ  4  วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปเพราะมีการหลั่งไหลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  คำเชื่อมที่ตรงความหมายคือ  because  เพราะว่า

55.    ____________ they  are  young ,  the  children  can  solve  complex  math  questions.
1  Before                        2  Although                        3  How                      4  Until
ตอบ  2  คำเชื่อมที่แสดงความแตกต่าง คือ  (Although) ถึงแม้ว่าพวกเขายังอายุน้อย แต่เด็กๆสามารถแก้ไขคำถามคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้

56.    I  am  busy  now ; _______________ ,  I  have  to  go  out  to  see  a  customer  soon.
1  besides                        2  meanwhile
3  therefore                      4  finally
ตอบ  2  ฉันยุ่งมากเลยตอนนี้ _______________ ฉันต้องออกไปหาลูกค้าเร็วๆนี้ด้วย  คำเชื่อมความ
1 นอกจากนี้  แสดงข้อมูลเพิ่มเติม        2  ในขณะเดียวกัน แสดงการคล้อยตามกัน    3  ดังนั้น    4  ในที่สุด

57.    Do  you  want  to  eat , _______________ go  on  playing  the  game ?
1  or                                2  so                                     3  but                              4  nor
ตอบ  1  คุณต้องการทานอาหารหรือเล่นต่อ  ประโยคแสดงการให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือตัวเชื่อม  or  หมายถึง  หรือ  ให้เลือกเอา

58.    Bob  will  not  agree  with  my  comment , _________________ will  he  go  on  doing  as  usual.
1  nor                           2  so                                3  yet                       4  and
ตอบ  1  บ๊อบไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ของฉันและเขาก็ไม่ทำไปตามปกตอทั่วไป  คำเชื่อม  1  และไม่  แสดงการปฏิเสธตามกัน และหลัง  nor  มักจะยกคำกริยาช่วย เช่น  will  ไว้หน้าประธานคล้ายคำถาม  2  ดังนั้น  3  กระนั้น  4  และ

59.    We  appreciate  your  help ; _____________________ we  have  nothing  to  give  you.
1  consequently                2  thus                 3  however                   4  otherwise
ตอบ  3  พวกเราขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ  อย่างไรก็ตามพวกเราก็ไม่มีอะไรที่จะให้คุณ   คำเชื่อม
1  ผลที่ตามมา    2  ดังนั้น    3  อย่างไรก็ตาม   4  มิฉะนั้น   ประโยคแสดงความแตกต่างขอบคุณก็อาจจะมีน้ำใจให้อะไรสักอย่าง  แต่ก็ไม่ได้ให้อะไร  คือ  however

60.    They  couldn’t  do  well ; ________________ they  did  not  pass  the  exam.
1  otherwise                      2  similarly               3  instead               4  therefore
ตอบ  4  พวกเขาทำได้ไม่ดี  ดังนั้นพวกเขาสอบไม่ผ่าน  ประโยคแสดงความเป็นเหตุและผลคือ  therefore ดังนั้น

61.    How  often  do  you  exercise ?
1  Every  day                 2  At  the  stadium                3  With  my  friends               4  Half  an  hour
ตอบ  1  ประโยคคำถามด้วยคำว่า  How  often ?  บ่อยแค่ไหน  การตอบจะเป็นคำวิเศษณ์ที่บอกความถี่  เช่น  ทุกวัน
(every  day )  , sometimes บางครั้ง  often ,  frequently ,  every  other  day  เป็นต้น
62.    My  son  is  watching  TV , ____________ he  has  not  finished  his  homework.
1  nor                           2  yet                         3  or                             4  for
ตอบ  2  ลูกชายของฉันกำลังดูทีวี  แต่กระนั้นเขาก็ยังทำการบ้านไม่เสร็จ    ประโยคแสดงความขัดแย้งก็คือ  คำเชื่อม  yet  หมายถึง  แต่กระนั้น
63  We  don’t   understand  the  question , ____________ the  teacher  speaks  too  fast.
1  or                            2  so                             3  but                             4  for
ตอบ  4  พวกเราไม่เข้าใจคำถามเพราะครูพูดเร็วมาก  ประโยคแสดงเหตุผล  ก็คือคำเชื่อม  for  หมายถึง เพราะว่า
64.     The  mob  shouted ______________.
1    loudly  in  front  of  the  parliament  a  few   minutes  ago
2    in  front  of  the  parliament  a  few  minutes  ago  loudly
3    a  few  minutes  ago  in  front  of  the  parliament  loudly
4    a  few  minutes  ago  loudly  in  front  of  the  parliament
ตอบ  1  การเรียงประโยคที่มี  adv.  มาขยายเป็นสูตรดังนี้
S  +  กริยาแท้  +  adv. บอกอาการ  +  adv. สถานที่  + adv.  เวลา
The  mob  shouted  loudly  in  front  of  the  parliament  a  few   minutes  ago
65.    Which  sentence  indicates  possibility ?
1  He  may  visit  us  next  week                                      2  You  must  do  your  duty  now.
3  They  will  move  out  soon                                          4  We  should  change  our  proposal
ตอบ  1  ประโยคไหนที่แสดงถึงความเป็นไปได้  คำกริยาช่วยที่แสดงถึงความเป็นไปได้คือ  may  จากประโยค  เขาอาจจะมาเยี่ยมพวกเราอาทิตย์หน้า ส่วน  must  แสดงความจำเป็น  will  แสดงอนาคต  should  แสดงการแนะนำ
66.    Which  is  an  offer ?
1    Would  you  like  to  take  a  break  for  fifteen  minutes ?
2    Could  you  do  me  a  favor ?
3    May  we  go  out  now ?
4    Will  you  sing  tonight ?
ตอบ  1  ข้อไหนเป็นการเสนอ  ข้อ1  ใช้  Would  you  like   ……  คุณต้องการหยุดสักพัก  15  นาที่ไหม  เป็นการพูดเสนอ  ข้อ 2  สังเกตจากการใช้ประธาน  you …… me  คุณ…..ฉัน  เป็นการขอร้องให้ผู้อื่นช่วยเราเรียกว่า  request
ข้อ  3  ใช้  May  เป็นการขออนุญาต  ข้อ  4  แสดงอนาคต
67.    Which  does  not  contain  an  indirect  object ?
1    The  students  have  already  handed  in  their  homework  to  the  teacher
2    My  son  gave  me  a  birthday  gift
3    We  bought  many  candies  foe  the  children
4    We  always  sing  folk  songs
ตอบ  4  ข้อไหนไม่มีกรรมรอง  ถ้าถามแบบนี้แสดงว่าประโยคมีทั้งกรรมตรงและกรรมรองก็คือกรรม  2  ตัวประโยคนั้นจะไม่ถูกต้อง  ให้หาข้อที่มีกรรมตรงคือมีกรรมเดียว  ข้อนั้นก็จะถูกต้อง
1    S  +  Verbแท้  +  กรรมรอง (คน) +  กรรมตรง (สิ่งของ)  +  หรือเขียนอีกแบบ
2    S  +  Verbแท้  +  กรรมตรง(สิ่งของ)  +  to /  for  +  กรรมรอง (คน )
ประธาน + กริยา กรรมรอง(คน) กรรมตรง(สิ่งของ)
2  My  son  game me  a  birthday  gift
ประธาน  +  กริยา กรรมตรง (สิ่งของ ) to  /  for  +  กรรมรอง (คน )
1  The  students  have  handed their  homework to  the  teacher
3  We  bought many  candies  (ลุกอม) foe  the  children

 

ประธาน  + กริยา กรรมตรง (สิ่งของ ) มีตัวเดียว
4  We  always  sing folk  songs

 


ประโยคที่ไม่มีกรรมรอง ก็คือข้อ  4

68.    Which  has  a  transitive  verb ?
1    The  company  has  recently  opened  a  new  branch
2    Punctuality  and  honesty  are  important  in  work
3    He  has  been  working  hard during  this  year
4    It’s  a  lovely  day
ตอบ  1  ข้อไหนเป็นกริยามีกรรม  คำว่ากริยามีกรรมให้ดูหลังกริยาที่มีคำนามหรือสรรพนามตามก็คือก็คือกริยามีกรรม

 

ประธาน กริยามีกรรม  (transitive  verb) กรรม (นามหรือสรรพนาม)
1.  The  company has  recently  opened a  new  branch.


ข้อ 2 และ 4 มี  Verb  to  be  คือ   are ,  is  ตามด้วยคำคุณศัพท์ (important) หรือคำนาม (a  lovely  day)
หลัง  Verb  to  be   ไม่จัดว่าเป็นกริยากรรม  เราเรียกส่วนเติมเต็ม  (complement) ส่วนข้อ 3  work  เป็น  hard  ทำหน้าที่เป็น adv.  ฉะนั้นเป็นกริยาไม่ใช่กรรม

69.    Which  contains  an  intransitive  verb ?
1    He  ate  greedily
2    Please  meet  me  at  nine
3    Mom  prepares  breakfast  for  us  every  day
4    The  children  are  playing  computer  games
ตอบ 1  ข้อไหนเป็นกริยาไม่มีกรรม  คำว่ากริยาไม่มีกรรมให้ดูหลังกริยาจะไม่ใช่คำนามเช่น เป็น  adv.  ก็คือกริยาไม่มีกรรม เช่นข้อ 1  greedily  เป็น  adv. กริยา  ate  เป็นกริยาไม่มีกรรม  ส่วนข้อ  2  me  เป็นกรรม  ข้อ  3
Breakfast  เป็นคำนามเป็นกรรม  ข้อ  4  computer  games  เป็นคำนามก็เป็นกรรม  ฉะนั้นในข้อ  2 , 3 , 4
กริยา meet , prepares  , play  ล้วนเป็นกริยามีกรรมทั้งสิ้น

70.    Which  is  a  complete  sentence ?
1   Not  shout  in  the  public                              2  Buy  me  four  cans  of  soup ,  please
3  To  sit  here  for  a  long  time                        3  Why  they  come  late
ตอบ  2  ข้อไหนเป็นประโยคที่สมบูรณ์  ประโยคสมบูรณ์  ก็ต้องมีประธานมีกริยา  หรือถ้าเป็นประโยคขอร้องคำสั่งไม่มีประธานจะขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่  1  ได้  เช่นในข้อ  2  เป็น  ประโยคสมบูรณ์  ขึ้นด้วย  Buy  หรือเห็น  please  เป็นประโยคขอร้อง  ส่วนข้อ  1  ต้องแก้เป็น  Don’t  shout  ข้อ  3  ขึ้นต้นด้วย  To  sit …. เป็นประธานยังขาดกริยาหลัก  ข้อ  4  ขึ้นต้นด้วย  Why  ถ้าเป็นคำนามก็ต้องเป็น  Why do  they  come  late ?  จึงจะสมบูรณ์

71.    Which  does  not  contain  a  linking  verb ?
1    They  looked  very  tired  after  exercising
2    He  has  been  sick  for  many  tears
3    Gold  is  much  more  valuable  than  silver
4    The  earthquake  victims  are  waiting  for  help
ตอบ  4  ข้อไหนที่ไม่มี  linking  verb ? คำว่า  linking  verb ?  ได้แก่  Verb  to  be  (is , am , are , was , were , be , been  , look  , seem , keep ,  appear , become , taste , smell เป็นต้น  และตามด้วยคำคุณศัพท์ adj. ดูจากตัวเลือก
ประธาน linking  verb adjective
1. They looked very  tired  (adv. Adj. )
2.  He has  been sick
3.  Gold is much  more  valuable


4. คำกริยาหลักคือ waiting  ตามด้วย  for  บุรพบทเป็นกริยาไม่มีกรรม

72.    Which  contains  an  intransitive  verb ?
1    Sam  changed  his  job  last  month
2    Bob  has  just  bought  a  new  house
3    We  are  collecting  funds  for  the  poor  and  needy
4    They  swam  in  this  pool  when  they  were  young

ตอบ  4  ข้อไหนเป็นกริยาไม่มีกรรม

ประธาน กริยาไม่มีกรรม บุรพบทหรือ adv.
4  They swam in…. เป็นบุรพบท
ประธาน กริยามีกรรม นามหรือสรรพนาม
1  Sam changed his  job
2  Bob has  just  bought a  new  house
3  WE are  collecting funds


73.    Which  is  a  complete  sentence ?
1    Somchai  is  my  close  friend
2    London,  the  capital  of  England
3    The  largest  ocean  be  the  Pacific
4    Two  big  tigers  standing  under  the  tree
ตอบ  1  ข้อไหนเป็นประโยคสมบูรณ์  ข้อ 1  สมบูรณ์เพราะมีคำกริยา  is  อยู่แล้ว  ส่วนข้อ  2  ต้องแก้เป็น
London  is  the  capital  of  England  จึงจะถูก  ข้อ  3  ต้อง เป็น  The  largest  ocean  is  the  Pacific
ข้อ  4  ต้องเป็น  Two  big  tigers  are  standing  under  the  tree.

74.    Which  is  a  complete  sentence ?
1    Talking  to  her  teachers  everyday
2    Driving  too  fast  can  be  dangerous
3    We  taking  a  bus  home
4    Not  to  go  out  every  evening
ตอบ  2  ข้อไหนเป็นประโยคสมบูรณ์  ข้อ  2  มีคำกริยา  can  be  แล้วสมบูรณ์  ส่วนข้อ  1  ขึ้นต้นด้วย  Ving  เป็นประธานจะต้องตามด้วยคำกริยา  เช่นควร  Talking  to  her  teachers  everyday  is  good  ข้อ  3  ต้องเป็น
We are  taking …. ข้อ  4  ขาดคำกริยาหลัก

75.    Which  is  a  complete  sentence ?
1    To  be  happy  and  sad  as  usual
2    Coconut  grown  around  her  house
3    Free  to  ask  me  a  question
4    Are  you  sure ?
ตอบ  4  ข้อไหนเป็นประโยคสมบูรณ์  ข้อ 4  สมบูรณ์เป็นประโยคคำถามมีกริยา  are  เรียบร้อยแล้ว  ส่วนข้อ  1  ต้องเป็น  To  be  happy  and  sad  are  usual  ข้อ  2  ต้องเป็น  Coconut  was  grown  (ถูกปลูกต้องเป็น  Verb  to  be  +  V3 ) ข้อ  3  ต้องเป็น  Feel  free  ขึ้นต้นเป็นกริยาไม่ใช่คุณศัพท์

Part  2  :  Vocabulary  (ภาคคำศัพท์)
Choose  the  correct  answer (เลือกคำตอบที่ถูกต้อง )

76.     Solar  cell  can  give  us  many  benefits.
1  interests                          2  advantages                    3  experiences                   4  values
ถาม  พลังงานแสงอาทิตย์ให้ประโยชน์กับเรามากมาย
ตอบข้อ  2  benefits  =  advantages  = ประโยชน์  ข้อดี

77.    there  is  no  ideal  society  in  the  world ?
1  meaningful                      2  terrific                             3  worth                                4  perfect
ถาม  ไม่มีสังคมที่สมบูรณแบบในโลกใช่ไหม
ตอบ  4  ideal  =  perfect  =  สมบูรณ์แบบ  ดีเลิศ

78.    The  patient  must  be  operated  on  at  once.
1  now  and  then                2  sooner  or  later             3  immediately               4  appropriately
ถาม  ผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดทันที
ตอบ  3  at  once  =  immediately  =  ฉับพลัน  ทันที

79.    We  sometimes  neglect  to  take  care  of  our  health.
1  pay  no  attention  to           2  fail  to  do              3  omit  to  do          4  All  are  correct
ถาม  บางครั้งพวกเราละเลยในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของเรา
ตอบ  1  neglect  =  pay  no  attention  to  =  ไม่สนใจ  ละเลย  เพิกเฉย

80.    My  friend  advised  me  to  change  my  major.
1  made  suggestions             2  criticized               3  commented             4  confirmed
ถาม  เพื่อนของฉันแนะนำให้ฉันเปลี่ยนสาขาเอกของฉัน
ตอบ  1  advised =  made  suggestions =  ให้คำแนะนำ

81.    Unity  and  honesty  must  be  strengthened  in  our  country.
1  discussed                   2  built  up               3  repaired                    4  propagandized
ถาม  ความเป็นเอกภาพและความจงรักภักดีต้องทำให้ประเทศของเราเป็นปึกแผ่น
ตอบ  2  strengthened  =  built  up  =  ทำให้แข็งแรง
82.    This  cliff  is  a  suitable  location  for  us.
1  site                           2  duty                      3  misery                  4  disappointment
ถาม  หน้าผานี้เป็นทำเลที่เหมาะสมสำหรับพวกเรา
ตอบ  1  location = site =  ทำเล  ที่ตั้ง
83.    The  reward  for  his  endeavor  is  his  doctorate.
1  attempt                          2  energy                             3  faith                           4 devotion
ถาม  รางวัลสำหรับความพยายามของเขาคือปริญญาเอก
ตอบข้อ  1  endeavor  =  attempt =  ความพยายาม
84.    Jim  earned  his  bachelor ‘ s  degree  in  England.
1  eradicated                    2  interpreted                       3  reflected                    4  received
ถาม  จิมได้รับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ
ตอบ  4  earned = received =  ได้รับ
85.    Many  Russians  still  have  strong  belief  in  Communism
1  loyalty                           2  fidelity                            3  devotion                       4  conviction
ถาม  ชาวรัสเซียจำนวนมากยังคงมีความเชื่ออย่างมากในระบอบการปกครองคอมมิวนิสต์
ตอบ  4  belief  =  conviction =  ความเชื่อ
86.    It  is  our  pleasure  to  work  with  your  foundation.
1  pride                            2  fortune                             3  honor                           4  enjoyment
ถาม  เป็นความพอใจของพวกเราที่จะทำงานกับมูลนิธิของคุณ
ตอบ  4  pleasure =  enjoyment = ความสุข  ความพอใจ
87.    We  had  a  terrific  trip  to  Australia.
1  fearful                          2  miserable                          3  enjoyable                    4  sad
ถาม  พวกเรามีการเดินทางที่มหัศจรรย์ไปยังประเทศออสเตรเลีย
ตอบ  3  terrific =  enjoyable =  มหัศจรรย์  วิเศษ
88.    My  misconception  of  the  instructions  caused  serious  problems.
1  mistaking                   2  misusing                         3  mishearing               4  misunderstanding
ถาม  ความเข้าใจผิดของฉันในการแนะนำทำให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรง
ตอบ  4  misconception =  misunderstanding = ความเข้าใจผิด
89.    Computer  games  can  be  influential  on  children’s  behavior.
1  harmful                       2  dominant                        3  valuable                  4  knowledgeable
ถาม  เกมคอมพิวเตอร์สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็ก
ตอบ  2  influential  =  dominant = มีอิทธิพล
90.    Being  a  college  professor  is  a/an  prestigious  career.
1  admirable                     2  adolescent                  3  tightening                   4  perspective
ถาม  การเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
ตอบ  1  prestigious   =  admirable  =  มีเกียรติ  บารมี
91.    Thai  society  is  in  the  process  of  eternal  change.
1  successful                  2  usual                            3  adaptive                      4  constant
ถาม  สังคมไทยอยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สิ้นสุด
ตอบ  4  eternal  =  constant =  ไม่สิ้นสุด
92.    Not  very  long  most  children  got  used  to  learning  in  this  boarding  school.
1  didn’t  like                                     2  were  accustomed  to
3  participated  with                         4  paid  attention  to
ถาม  ไม่นานมานี้เด็กๆส่วนใหญ่เคยชินกับการเรียนในโรงเรียนประจำ
ตอบ  2  got  used  to  =  were  accustomed  to  =  เคยชิน
93.    Many  politicians  and  economists  have  predicted  Thailand’s  future  economic  situation.
1  confirmed                        2  trusted                     3  foretold                4  planned
ถาม  นักการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากได้ทำนายสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตของไทย
ตอบ  3  predicted =  foretold =  ทำนาย
94.    Thailand  has  many  customs  which  impress  foreign  tourists.
1  methods                         2  ways                          3  traditional  activities              4  occupations
ถาม  ประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมจำนวนมากที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติประทับใจ
ตอบ  3  customs = traditional  activities  =  ขนบธรรมเนียมประเพณี
95.    George  is  an  innovative  engineer  because  he  could  devise  this  new  fuel –  saving  machine.
1  invent                          2  reflect                          3  interpret                       4  affect
ถาม  จอร์สเป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์เพราะเขาสามารถประดิษฐ์เครื่องประหยัดพลังงานใหม่ขึ้นมา
ตอบ  1  devise = invent
96.    All  Ramkhamhaeng  University  students  should  keep  in  mind  that  hard  study  is  the  pursuit  of  excellence.
1  community                  2  majority                         3  continuity                  4  superiority
ถาม  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนควรพึงรำลึกว่าการขยันเรียนให้หนักเป็นแนวทางของความโดดเด่นดีเลิศ
ตอบ  4  excellence =  superiority  =  ความยอดเยี่ยม  ความโดดเด่นดีเลิศ
97.    Because  of  reliable  sources  of  information ,  my  thesis  has  been  widely  used  as  a  reference
Among  researchers.
1    original  documents  serving  as  material  for  study
2    archeological  objects  studied  by  anthropokogists
3    ancient  human  and  animal  bones  kept  in  a  museum
4    ancient  stoves  accidentally  found  in  a  historical  place
ถาม  เพราะแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  วิทยานิพนธ์ของฉันได้ถูกใช้อย่างมากมายเป็นการอ้างอิงในกลุ่มนักวิจัย
ตอบ  1  sources =  แหล่งที่มา  แหล่งกำเนิด
98.    She  ___________________  a  cry  of  pain.
1  portrayed                          2  sought                            3  uttered                      4  viewed
ถาม  เธอ _____________ การร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด
ตอบ  1      1  พรรณนา                    2  เสาะหา                    3  พูด                  4  มอง  คิด
99.    A  sheep  was  sometimes  killed  as  a(n) ________________  to  God.
1  devotion                         2  faith                                3  energy                         4  sacrifice
ถาม  แกะบางครั้งถูกฆ่าเพื่อเป็น ____________________ กับพระเจ้า
ตอบ  4      1  การอุทิศ                   2  ความเลื่อมใส                3  พลัง                 4  การเสียสละ
100.      I  wish  you  __________________ in  life.
1  sacrifice                        2  prosperity                      3  citizen                            4  riot
ถาม  ฉันปรารถนาให้คุณ ________________ ในชีวิต
ตอบ  2        1 เสียสละ                  2  ความอุดมสมบูรณ์  มั่งคั่ง              3  พลเมือง         4  การจลาจล
101.      Please  __________________ this  magazine  and  put  it  in  my  suitcase.
1  collapse                        
2  consume                       
 3  hit                     
4  fold
ถาม  กรุณา _________________ นิตยสารนี้และวางมันไว้ในกระเป๋าของฉัน
ตอบ  4        
1  ทรุด  ยุบ                 
2  บริโภค                   
3  ปะทะ                    
4  ม้วนพับ
102.      Do  you  know  the  man  who  is  delivering  a  speech  on  the  ________________ ?
1  screen                          2  stage                           3  movie                    4  rear
ถาม  คุณรู้จักผู้ชายที่กำลังกล่าวปราศรัยอยู่บน ____________________ ไหม
ตอบ  2           1  จอภาพ                     2  เวที                        3  ภาพยนตร์                   4  เลี้ยงดู
103.      His _________________ to  his  family  is  seen  easily.
1  devotion                     2  location                      3  relief                      4  prosperity
ถาม   _________________ ของเขาต่อครอบครัวของเขามองเห็นได้ง่าย
ตอบ  1           1  การอุทิศ                     2  ทำเล                  3  ความช่วยเหลือ            4  ความอุดมสมบูรณ์
104.      The  dog’s ___________________ behavior  is  cute.
1  chronic                      2  preventive                   3 unaffected             4  costly
ถาม   พฤติกรรม ________________ ของสุนัขเป็นที่น่ารัก
ตอบ  3          1  เรื้อรัง ใช้กับโรค            2  ป้องกัน             3  ไม่เสแสร้ง                 4 แพง
105.      We  should  be  careful  because  of  the  ____________________  in  life.
1  aspect                     2  stereotype                      3  uncertainty                4  excellence
ถาม    พวกเราควรระมัดระวังเพราะ ______________ ในชีวิต
ตอบ  3           1  ลักษณะ  แง่                  2  กรอบประเพณีเก่าๆแล้วไม่เปลี่ยน                 3  ความไม่แน่นอน
4    ความยอดเยี่ยม
106.      Most  of  her ________________ were  Chinese.
1  conscience                    2  boroughs                      3  confluences                4  predecessors
ถาม  _______________ ส่วนใหญ่ของเธอเป็นจีน
ตอบ  4          1  ความมีจิตสำนึก                  2  เขต  เมือง                3  จุดที่แม่น้ำมาบรรจบกัน    4  บรรพบุรุษ
107.      Because  of  the  earthquake ,  all  activities  had  to  be ______________.
1  postponed                      2  rechecked                  3  forgiven                       4  checked  up
ถาม    เพราะแผ่นดินไหว  กิจกรรมทั้งหมดต้องถูก _______________.
ตอบ  1              1  เลื่อน                      2  ตรวจสอบใหม่                     3  ให้อภัย                 4  ตรวจสอบ
108.    John _______________ opening  a  music  school.
1  hopes                              2  designs                      3  arranges                        4  aims
ถาม  จอร์น _____________ ที่จะเปิดโรงเรียนสอนดนตรี
ตอบ  4               1  หวัง                2  ออกแบบ                    3  จัดเตรียม                          4  มีจิตใจมุ่งมั่น เล็งไป
109.      More ________________ are  needed  for  this  city.
1  waterways                         2  distinction                     3  delusion                   4  achievement
ถาม    _______________มากขึ้นถูกต้องการสำหรับเมืองนี้
ตอบ   1                1  ทางน้ำ                        2  ความแตกต่าง                      3  ความคิดเพ้อเจ้อ           4  ความสำเร็จ
110.       A __________________ sea  enables  fisherman  to  catch  many  fish.
1  fertile                         2  useful                         3  helpful                      4  geological
ถาม   ทะเล ________________ สามารถทำให้ชาวประมงจับปลาได้จำนวนมาก
ตอบ   1                1  ที่อุดมสมบูรณ์                2  เป็นประโยชน์               3  เต็มไปด้วยความช่วยเหลือ        4  ทางด้าน
111.    _______________  is  sometimes  needed  to  make  a  decision.
1  Relief                       2  Conscience                    3  Confluence             4  Abundance
ถาม     ____________________ บางครั้งเป็นที่ต้องการเพื่อทำการตัดสินใจ
ตอบ  2             1  ความช่วยเหลือ           2  ความมีสติ                     3  จุดที่แม่น้ำมาบรรจบกัน       4  มากมาย
112.      Don’t  ______________ yourself  in  my  business.
1  involve                    2  seek                       3  order                       4  motivate
ถาม    อย่า ______________ ตัวคุณเองในธุรกิจของฉัน
ตอบ  1           1  เกี่ยวพัน  พัวพัน                  2  เสาะหา                      3  สั่ง                 4  ปลุกเร้า  กระตุ้น
113.      The  pilot  is  able  to  see  the  light  ___________________ by  a  small  mirror.
1  achieved                2  moved                    3  exported                        4  reflected
ถาม  นักบินสามารถมองเห็นแสงสว่าง _______________ ด้วยกระจกบานเล็กๆ
ตอบ  4           1  ประสบผลสำเร็จ                   2  เคลื่อนไหว                 3  ส่งออก          4  สะท้อนให้เห็น
114.  The  abbreviation   “CNG”   stands  for  ________________ Natural  Gas.
1  Complicated               2  Compressed                 3  Composed                 4  Compared
ถาม   ตัวย่อ  ซีเอ็นจี  แทนก๊าซธรรมชาติที่ ______________
ตอบ  2             1  สลับซับซ้อน                  2  อัดแน่น                3  ประกอบด้วย          4  เปรียบเทียบ
115. The  athlete  has  already  jumped  off  the  ___________________ into  the  water.
1  delusion                     2  involvement                    3  springboard                  4  succession
ถาม    นักกีฬาได้กระโดดออกจาก __________________ลงไปในน้ำ
ตอบ  3              1  ความคิดเพ้อเจ้อ                2  ความเกี่ยวพัน           3  กระดานกระโดดน้ำ     4  ความต่อเนื่อง
116.  This  is  an  English  _______________ passage  for  reading  practice.
1   silent                 2  speculative                   3  iconic                  4  comprehensive
ถาม  นี้เป็นเนื้อเรื่อง_________________  ภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกฝนการอ่าน
ตอบ  4              1  เงียบ                    2  การคาดการณ์             3  เหมือนปูชนียวัตถุ       4 เป็นที่ครอบคลุม
117.    In  a/an ______________ society ,  many  Thai  people  have  become  less  friendly  and  honest.
1  external                   2  original                       3  successful                       4  competitive
ถาม        ในสังคม _____________ คนไทยจำนวนมากได้เป็นมิตรและจริงใจน้อยลง
ตอบ   4               1  ภายนอก               2  ดั้งเดิม                  3  ประสบผลสำเร็จ           4  แข่งขัน
118.    We  need  a  leader  who  has  high  ______________  in  our  government.
1  campus                       2  meaning                           3  aspect                       4  honesty
ถาม   พวกเราต้องการผู้นำที่มี ________________ อย่างมากในรัฐบาลของเรา
ตอบ  4                  1  บริเวณมหาวิทยาลัย                 2  ความหมาย            3  ลักษณะ  แง่        4  ความซื่อสัตย์
119.  The  ____________________ rose  from  the  people’s   dissatisfaction  of  the  government.
1  screen                      2  stage                        3  pleasure                        4  riot
ถาม  ______________ เพิ่มขึ้นจากความไม่พอใจของผู้คนที่มีต่อรัฐบาล
ตอบ  4                1  จอภาพ                   2  เวที                          3  ความพอใจ              4  การจลาจล
120.     The  convict  was  sentenced  to  death  after  the  _______________ of  the  President.
1  distinction                  2  assassination                3  representation             4  gesture
ถาม    ผู้กระทำผิดถูกตัดสินประหารชีวิตหลังจาก________________ ประธานาธิบดี
ตอบ  2               1  ความแตกต่าง         2  การลอบสังหาร       3  การแสดงออก     4 อากัปกิริยา

Advertisement