การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด

Advertisement

(1) ความรุ่งเรือง

(2) ทางสายกลาง

Advertisement

(3) การพัฒนา

(4) ความทันสมัย

Advertisement

ตอบ 2

แนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางสายกลาง ซึ่งหมายถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

Advertisement

2. การมีจิตสำนึกที่ดีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการจะมีลักษณะในข้อใด

(1) ปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศให้ได้ตามเกณฑ์

(2) ดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม

(3) ไม่เอาเปรียบสังคมมากเกินไป

(4) คำนึงถึงผลกำไรเป็นสำคัญ

ตอบ 2

การมีจิตสำนึกที่ดีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ คือ การดำเนิน ธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม หรือการทำธุรกิจที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การป้องกันและกำจัดมลพิษในกระบวนการผลิตไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน

3. ความรู้สึกตระหนักถึงส่วนรวม ตรงกับความหมายในข้อใด

(1) จิตสำนึก

(2) จิตสาธารณะ

(3) จิตนิยม

(4) จิตวิญญาณ

ตอบ 2

จิตสาธารณะ (Public Mind) คือ ความรู้สึกตระหนักถึงส่วนรวม หรือเป็นการตระหนักรู้ตนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 อยู่ในช่วงพุทธศักราชใด

(1) 2545 – 2549

(2) 2560 – 2564

(3) 2546 – 2550

(4) 2561 – 2565

ตอบ 2

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งไดัอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการจัดทำแผน ตั้งแต่ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) จนถึงฉบับที่ 12 เพื่อนำสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”

5. สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม คือส่วนใดมากที่สุด
(1) การว่างงาน
(2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(3) ความเครียด
(4) สภาพครอบครัว
ตอบ 1

สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมมากที่สุดคือ การว่างงาน เพราะผู้ที่ว่างงานย่อมขาดรายได้สำหรับการดำรงชีวิต ทำให้สภาพจิตใจและ อารมณ์ไม่ปกติ ส่วนผู้ว่างงานที่อยู่ในชนบท มักใช้เวลาว่างไปในทางอบายมุข เที่ยวเตร่ ดื่มสุรา เล่นการพนัน จึงทำให้ขาดรายได้เลี้ยงชีพจนเป็นชนวนให้ก่อปัญหาอาชญากรรมในที่สุด

6. นายญวง เอี่ยมศิลา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งที่ร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย รามคำแหง ขณะนั้นเป็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดใด
(1) ชุมพร
(2) อุดรธานี
(3) นครสวรรค์
(4) กาญจนบุรี
ตอบ 2

ในปี พ.ศ. 2512 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จากทุกภาคของประเทศ ที่สังกัดพรรคสหประชาไทยได้ร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ได้แก่
1. นายประมวล กุลมาตย์ ส.ส. จังหวัดชุมพร เป็นผู้จัดทำร่าง
2. นายสวัสดิ์ คำประกอบ ส.ส. จังหวัดนครสวรรค์
3. นายญวง เอี่ยมศิลา ส.ส. จังหวัดอุดรธานี
4. นายประสิทธิ์ ชูพินิจ ส.ส. จังหวัดกำแพงเพชร ฯลฯ

7. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญเด่นขัดในช่วงปีพุทธศักราชใดเป็นต้นมา
(1) 2540
(2) 2541
(3) 2542
(4) 2543
ตอบ 1

เมื่อเกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือเรียกว่า วิกฤตต้มยำกุ้ง เป็นช่วงเวลาที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญอย่างเด่นชัด และถูกนำมาพิจารณาเป็น แนวทางในการใช้ชีวิตให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์

8. ปัจจัยทางจิตในด้านเอกลักษณ์แห่งตน ก่อให้เกิดสิ่งใด
(1) ความฉลาดทางอารมณ์
(2) จิตสาธารณะ
(3) ความเสียสละ
(4) ความเป็นประชาธิปไตย
ตอบ 2

เรียม นมรักษ์ ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ และพบว่าเกิดจาก 2 ปีจจัยหลักดังนี้ 1. ปัจจัยทางจิต ได้แก่ เอกลักษณ์แห่งตน ลักษณะการมุ่งอนาคต การคล้อยตามผู้อื่น ฯลฯ
2. ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย

9. แนวทางที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาทุจริตคือข้อใด
(1) การบังคับอย่างเด็ดขาด
(2) การปลูกฝังค่านิยมที่ดี
(3) การลงโทษให้รุนแรง
(4) การใช้มาตรการทางสังคม
ตอบ 2

ปัญหาการทุจริตคดโกงที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความต้องการที่เกินความพอดีมากที่สุด จนกลายเป็นกิเลสที่ทำให้มนุษย์เกิดความละโมบโลภมาก อยากได้อยากมี ไม่มีความพอดีในชีวิต ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาทุจริตก็คือ การปลูกฝังค่านิยมที่ดี โดยเฉพาะการมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งอาจได้ผลที่ยั่งยืนกว่าการใช้มาตรการทางสังคม หรือมาตรการทางกฎหมายที่เน้นการบังคับอย่างเด็ดขาดและการลงโทษที่รุนแรง เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่า

10. มหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาคของไทย มหาวิทยาลัยใดจัดตั้งขึ้นก่อน
(1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตอบ 3

ก่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาคที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่ภาคใต้ 3 แห่ง เรียงตามลำดับ การจัดตั้งขึ้นก่อนไปหลังได้ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Advertisement