การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่า สอนให้มีธรรมอะไร

Advertisement

(1) สติสัมปชัญญะ

(2) กตัญญูกตเวที

Advertisement

(3) หิริโอตตัปปะ

(4) ขันติโสรัจจะ

Advertisement

ตอบ 2

สุภาษิต “เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่า” หมายถึง เป็นลูกหลานเมื่อได้ดีและมีความเจริญก้าวหน้าอย่าได้ลืมบุญคุณของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ของตัวเอง ดังนั้นจึงเป็นสุภาษิตที่สอนให้บุคคลมีความกตัญญูกตเวที (การรู้คุณและตอบแทนบุญคุณ)

Advertisement

2. ฆ่ากันโดยบันดาลโทสะ เป็นการผิดศีลลักษณะใด

(1) โดยจงใจ

(2) โดยไม่จงใจ

(3) โดยไตร่ตรอง

(4) โดยใคร่ครวญ

ตอบ 2

ศีล 5 หรือหลักเบญจศีลข้อ 1 ห้ามฆ่าสัตว์ ไม่ทําร้ายร่างกายทําลายชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์เดียรัจฉาน (ปาณาติปาตา เวรมณี) คือ เว้นจากการทําร้ายร่างกาย การทรมาน และการฆ่า ซึ่งการฆ่ามนุษย์โดยต่างเจตนามีอยู่ 2 ประเภท ดังนี้ 1. ฆ่าโดยจงใจ ได้แก่ คิดไว้ทีแรกว่าจะฆ่าในขณะที่ใจไม่งุ่นง่าน เช่น โจรปล้นบ้านแล้วฆ่าเจ้าทรัพย์ตาย, ลอบฆ่าคนที่มีเวรต่อกัน ฯลฯ ดับ  2. ฆ่าโดยไม่จงใจ ได้แก่ ไม่ได้คิดไว้ก่อน แต่เพราะเหตุบังเอิญหรือบันดาลโทสะขึ้นมาแล้วฆ่ากันตาย และประสงค์ที่จะป้องกันตัว

3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันตนจากความเสียหายในเรื่องใด

(1) โหดร้าย

(2) มือไว

(3) ใจง่าย

(4) ขาดสติ

ตอบ 3

ศีล 5 หรือหลักเบญจศีลข้อ 3 ห้ามประพฤติผิดในกามด้วยอํานาจแห่งตัณหา (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) คือ เว้นจากการประพฤติที่ไม่เหมาะสมทางเพศ เช่น การประพฤติผิดประเวณี, ความใจง่าย นอกใจด้วยการคบชู้หรือมีกิ๊ก ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ห้ามแต่เฉพาะการร่วมประเวณีเท่านั้น แม้แต่การเคล้าคลึง การพูดจาเกี้ยวพาราสี หรือการแสดงอาการปฏิพัทธ์ ด้วยสายตา (เช่น การดูสื่อลามกอนาจาร) ก็ถือว่าละเมิดศีลข้อนี้แล้ว

4. ของของใคร ใครก็รักก็หวง มีความหมายตรงกับศีลข้อใด

(1) ข้อ 2 ไม่ลักทรัพย์

(2) ข้อ 3 ไม่ประพฤติผิดในกาม

(3) ข้อ 4 ไม่พูดเท็จ

(4) ข้อ 5 ไม่ดื่มของมึนเมา

ตอบ 1

ศีล 5 หรือหลักเบญจศีลข้อ 2 ห้ามลักทรัพย์ละเมิดทรัพย์สิน(อทินนาทานา เวรมณี) คือ เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ เพราะของของใคร ใครก็รักก็หวง จึงไม่ควรลักขโมย ปล้นจี้ ฉกชิง หรือวิ่งราวทรัพย์สินของผู้อื่น อันจะเป็นการทําลายทรัพย์สมบัติและทําลายซึ่งจิตใจกัน

5 การกล่าววาจาที่ไพเราะมีประโยชน์ ตรงกับศีล 5 ข้อใด

(1) ข้อ 2

(2) ข้อ 3

(3) ข้อ 4

(4) ข้อ 5

ตอบ 3

ศีล 5 หรือหลักเบญจศีลข้อ 4 ห้ามพูดเท็จโกหกหลอกลวง (มุสาวาทาเวรมณี) คือ เว้นจากการมุสาวาทหรือการพูดปด รวมไปถึงห้ามพูดคําหยาบ ห้ามพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหลไร้สาระ และห้ามพูดส่อเสียดยุยงให้แตกสามัคคี ดังนั้นจึงควรประพฤติชอบทางวาจา(วจีสุจริต) ได้แก่ พูดความจริง พูดจาไพเราะอ่อนหวาน พูดในสิ่งที่มีประโยชน์ และพูดสมานไมตรี

6. ตัวเองติดยาเสพติด จึงชักชวนเพื่อน ๆ ให้ร่วมทดลองเสพด้วย จัดเป็นมิตรประเภทใด

(1) มิตรมีอุปการะ

(2) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์

(3) เพื่อนตาย

(4) มิตรชักชวนในทางฉิบหาย

ตอบ 4

มิตรเทียม หรือศัตรูผู้มาในร่างมิตรประเภทที่ 4 ได้แก่ มิตรชักชวนในทางฉิบหายซึ่งมีลักษณะ 4 ประการ คือ 1. ชวนกันดื่มน้ำเมา หรือเสพสิ่งมึนเมา 2. ชวนกันเที่ยวกลางคืน 3. ชวนกันเที่ยวดูการละเล่น 4. ชวนกันเล่นการพนัน

7. หากจะเปรียบศีล 5 กับส่วนประกอบของบ้าน คือข้อใด

(1) หลังคา

(2) เสา

(3) ประตู

(4) หน้าต่าง

ตอบ 2 (คําบรรยาย) ศีล 5 หรือหลักเบญจศีล เป็นศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต เพื่อทําให้โลกหรือสังคมเกิดความสงบสุข ดังนั้น หากจะเปรียบพระนิพพานเหมือนกับการสร้างบ้านแล้ว ศีล 5 ก็คือ เสาบ้าน ซึ่งเป็นหลักเป็นฐานที่สําคัญที่จะทําให้สร้างบ้านได้สําเร็จ

8. ข้อใดไม่เข้าลักษณะการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ

(1) กู้เงินกองทุนหมู่บ้านทําขนมขาย

(2) คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น

(3) ทําลําไยอบแห้งส่งต่างประเทศ

(4) ทํางานเก็บกวาดขยะตามท้องถนน

ตอบ 2

สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) หมายถึง การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ การประกอบอาชีพที่ถูกต้อง เลี้ยงชีพโดยสุจริต หรือสําเร็จชีวิตด้วยอาชีพ ที่ชอบด้วยกฎหมายและธรรมะ คือ ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม ไม่ประกอบอาชีพที่มี การเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ชีวิตอื่น สังคม หรือที่จะทําให้ชีวิต จิตใจ และสังคมเสื่อมโทรมตกต่ำ รวมถึงการเว้นจากมิจฉาอาชีวะ (อาชีพที่ผิด) เช่น การโกงหรือ หลอกลวง การต่อลาภด้วยลาภโดยไม่อาศัยกําลังแห่งสติปัญญาและแรงกาย ฯลฯ

9. สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้คนอื่น ตรงกับข้อใด

(1) ไม่มีเจ้าหนี้มาคอยรบกวนให้รําคาญใจ

(2) ไม่ต้องคอยหลบหน้าซ่อนตัวจากเจ้าหนี้

(3) ไม่ต้องคอยหลบหน้าเพราะกลัวถูกจับ

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4

สุขของคฤหัสถ์ (กามโภคีสุข) หรือคนที่มีความสุขประการที่ 3 ได้แก่ อนณสุข คือ สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้คนอื่น ไม่ต้องทุกข์ใจ จิตใจสบายไม่กังวล เพราะไม่มีเจ้าหนี้ มาคอยรบกวนให้รําคาญใจ ไม่ต้องคอยหลบหน้าซ่อนตัวจากเจ้าหนี้ และไม่ต้องคอยหลบหน้า เพราะกลัวถูกตํารวจจับ

10. คนที่ชอบพูดแต่เรื่องเหลวไหลไร้สาระ จัดว่าผิดศีลข้อมุสาวาทลักษณะใด

(1) พูดปด

(2) พูดเพ้อเจ้อ

(3) พูดส่อเสียด

(4) พูดคําหยาบ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 5. ประกอบ

Advertisement