การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2105 ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

มาเคียเวลลี่

Advertisement

1 “สิ่งที่ประชาชนปรารถนาจากผู้ปกครอง”

(1) เสรีภาพ

Advertisement

(2) ความเสมอภาค

(3) ความยุติธรรม

Advertisement

(4) ความรัก

(5) การกินดีอยู่ดี

Advertisement

ตอบ 1 หน้า 3, 8 มาเคียเวลลี่ เห็นว่า เสรีภาพเป็นสิ่งสําคัญที่ระบบการปกครองที่ดีที่สุดต้องรักษาไว้ เนื่องจากประชาชนต้องการเสรีภาพ อันเป็นอิสรภาพจากการกดขี่ข่มเหงของพวกขุนนางที่ มักจะมุ่งแข่งอํานาจกับผู้ปกครองอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ปกครองจําต้องแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนเป็นหลัก เพราะความมั่นคงของผู้ปกครองนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนมากกว่ากลุ่มขุนนางหรือข้าราชการ

2 มุขบุรุษต้องมีคุณสมบัติของสุนัขจิ้งจอก เพราะ

(1) ต้องมีพรรคพวก

(2) ต้องมีความเฉลียวฉลาด

(3) ต้องมีความเย่อหยิ่ง

(4) ต้องรักษาสัจจะ

(5) ต้องทําร้ายผู้อื่นลับหลัง

ตอบ 2 หน้า 7 มาเคียเวลลี่ เห็นว่า ผู้ปกครองหรือมุขบุรุษควรมีคุณสมบัติแห่งจิ้งจอกและราชสีห์รวมเข้าไว้ด้วยกัน กล่าวคือ ผู้ปกครองควรมีความเฉลียวฉลาดดุจดังสุนัขจิ้งจอก และมีความเข้มแข็งอย่างราชสีห์ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถผจญกับเล่ห์เหลี่ยมและปราบปรามผู้ที่ตนปกครองได้นั่นเอง

3 “ความยุ่งเหยิงทางการเมือง”

(1) ประชาธิปไตย

(2) อภิชนาธิปไตย

(3) ราชาธิปไตย

(4) ทรราช

(5) แบบผสม

ตอบ 1 หน้า 8 มาเคียเวลลี่พอใจในรูปการปกครองแบบสาธารณรัฐที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างอภิชนาธิปไตยและประชาธิปไตย โดยเขาเห็นว่ารูปการปกครองแบบประชาธิปไตยจะก่อให้เกิด ความยุ่งเหยิงวุ่นวายทางการเมืองได้ เพราะถ้าให้ประชาชนทั่วไปเป็นผู้พิทักษ์เสรีภาพแล้วพวกอภิชนจะไม่ไว้วางใจและอาจก่อการขัดขืนหรือปฏิวัติขึ้นได้

4 ในทัศนะของมาเคียเวลลี่ มุขบุรุษต้องเล่นการเมืองเพื่อ

(1) รักษาไว้ซึ่งอํานาจของตนเอง

(2) เพื่อสร้างความชอบธรรม

(3) เพื่อขยายฐานอํานาจ

(4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

(5) ถูกทั้งข้อ 2 และ 3

ตอบ 4 หน้า 9 มาเคียเวลลี่ เห็นว่า การเมืองเป็นเรื่องของอํานาจ นักการเมืองปรารถนาที่จะได้มาหรือผดุงรักษาไว้ซึ่งอํานาจ ดังนั้นจุดประสงค์ที่ผู้ปกครองหรือมุขบุรุษต้องเข้ามาเล่นการเมืองก็เพื่อการรักษาไว้ซึ่งอํานาจของตนหรือเพื่อการเพิ่มขยายฐานอํานาจทางการเมืองโดยเฉพาะ

5 ผลงานส่วนใหญ่ของมาเคียเวลลี ผลิตในช่วง

(1) ที่เขาเรืองอํานาจ

(2) ตกอับหมดอํานาจ

(3) ประจําการอยู่ในกองทัพ

(4) อยู่ต่างประเทศ

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 2 หน้า 1 – 2 มาเคียเวลลี่ เกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ในประเทศอิตาลีเมื่อปี ค.ศ. 1469 โดยเขาได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มทั้งในด้านการเมืองและบทละคร ได้แก่ ผู้ปกครองหรือมุขชน (The Prince), บทสนทนา (The Discourses) เป็นต้น ซึ่งงานเขียนส่วนใหญ่ของมาเคียเวลลีนั้นเป็นผลิตผลในช่วงที่เขาตกอับหมดอํานาจวาสนาทางการเมือง

6 ความรักของผู้ใต้ปกครองในที่สุดแล้วมักจะนําไปสู่สิ่งใด

(1) ความยําเกรง

(2) ความไม่ยําเกรง

(3) ความสามัคคี

(4) ความร่วมมือ

(5) ความมั่นคงของผู้ปกครองเอง

ตอบ 2 หน้า 6, (คําบรรยาย) มาเคียเวลลี่ เห็นว่า ระหว่างความรักและความยําเกรงของประชาชนนั้น หากผู้ปกครองเลือก “ความรัก” ประชาชนจะไม่ยําเกรง แต่ถ้าเลือก “ความยําเกรง” ประชาชนจะไม่รัก ซึ่งถ้าจําเป็นแล้วผู้ปกครองจะต้องเลือกเอาความยําเกรงมากกว่าความรัก เพราะความยําเกรงนั้นจะทําให้ผู้ใต้ปกครองเกิดความเชื่อฟังไม่กระด้างกระเดื่อง

7 มาเคียเวลลี่ ผลิตงานชิ้นสําคัญ คือ

(1) Modern Machine

(2) The Fox

(3) The Prince

(4) Magna Carta

(5) The Element of Law

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 5. ประกอบ

8 “กฎหมาย”

(1) เมตตาธรรม

(2) ขนบธรรมเนียมประเพณี

(3) เสรีภาพของผู้ปกครอง

(4) เสรีภาพของรัฐบาล

(5) สาธารณรัฐ

ตอบ 4 หน้า 9, (คําบรรยาย) มาเคียเวลลี่ เห็นว่า การปกครองด้วยกฎหมายจะสร้างเสถียรภาพหรือเสรีภาพของรัฐบาลและเป็นสิ่งที่จะควบคุมผู้ปกครองไม่ให้ใช้อํานาจเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตนเพียงกลุ่มเดียว

9 “ธรรมชาติของมนุษย์”

(1) ความเมตตา

(2) ชอบท้าทายอํานาจ

(3) ความเห็นแก่ตัว

(4) อยากอยู่ร่วมกัน

(5) เกรงกลัวต่ออํานาจ

ตอบ 3 หน้า 2 – 3 มาเคียเวลลี่ เห็นว่า ธรรมชาติของมนุษย์นั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัว ก้าวร้าว แสวงหาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอันตราย และโลภในผลกําไร จึงทําให้มีชีวิตอยู่ในภาวะของการดิ้นรน และแข่งขันกันเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้คนยังปล่อยจิตให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงําของ กิเลสตัณหา ดังนั้นจึงเกิดสังคมหรือรัฐขึ้นมาเพื่อทําให้ละเลิกกิเลสและควบคุมความเห็นแก่ตัวอันเป็นธรรมชาติที่ชั่วร้ายของคนโดยการใช้อํานาจบังคับ

10 มาเคียเวลลี่ สอนว่าคนรอบข้างผู้ปกครองมักชอบ

(1) นินทาผู้ปกครอง

(2) เพ็ดทูลสิ่งที่ผู้ปกครองชอบได้ยิน

(3) แสดงความจงรักภักดีจนเกินเลย

(4) แสวงหาอามิสสินจ้าง

(5) มีนิสัยสุรุ่ยสุร่าย

ตอบ 2 หน้า 5 มาเคียเวลลี่ เห็นว่า คนรอบข้างผู้ปกครอง (มุขบุรุษหรือมุขชน) ทั้งพวกขุนนางหรือข้าราชการมักชอบประจบสอพลอ ชอบเพ็ดทูลสิ่งที่ผู้ปกครองชอบได้ยินมากกว่าสิ่งที่ควรจะฟัง หรือชอบปิดกั้นความจริงที่ผู้ปกครองควรจะทราบ ซึ่งหากผู้ปกครองค้นพบคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ในตัวข้าราชการผู้ใด ก็ควรที่จะลงโทษหรือกําจัดโดยเร็ว เพราะพวกนี้เองที่จะเป็นผู้ทําลาย เสถียรภาพของผู้ปกครอง

Advertisement