การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2105 ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 มาเคียเวลลี่ จัดเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งนวสมัย เพราะ

Advertisement

(1) เป็นผู้บุกเบิกวิชาปรัชญาการเมือง

(2) เป็นผู้ประศาสน์ศาสตร์และศิลป์แห่งการปกครอง

Advertisement

(3) เป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

(4) เป็นผู้ให้คําจํากัดความจริยศาสตร์

Advertisement

(5) เป็นผู้อบรมซีซาร์ บอร์เจีย

ตอบ 1 หน้า 2, (คําบรรยาย) มาเคียเวลลี่ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคนวสมัย (Modern Time)” โดยเขาเป็นเมธีคนแรกที่บุกเบิกการศึกษาวิชาปรัชญาการเมือง และได้เสนอ ทัศนะที่มีลักษณะผิดแผกไปจากลักษณะความคิดทางการเมือง (เชิงอุดมคติ) ในสมัยกลางอย่าง ชัดเจน ซึ่งจะศึกษาและถ่ายทอดความคิดทางการเมืองในเชิงปรัชญาตามสภาพที่เป็นจริง นอกจากนี้งานเขียนทางการเมืองของเขาส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจเป็นพิเศษสําหรับผู้ปกครองในการวิเคราะห์เพื่อแสวงหาวิธีการ (Means) ที่สามารถปฏิบัติในการที่จะได้มาซึ่งอํานาจ

Advertisement

2 สาเหตุที่นิคโคโล มาเคียเวลลี่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์ที่สําคัญที่สุดของยุคนวสมัยเพราะเป็นผู้

(1) ศึกษาการเมืองอย่างมีอุดมการณ์

(2) ใฝ่ความเป็นประชาธิปไตย

(3) ศึกษาการเมืองตามสภาพที่เป็นจริง

(4) ฝักใฝ่ความทันสมัย

(5) ใช้สถิติประกอบการศึกษา

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3 มาเคียเวลลี ถูกจัดให้เป็นนักปราชญ์คนแรกของยุค

(1) ยุคโบราณ

(2) ยุคกลาง

(3) ยุคนวสมัย

(4) ยุคปฏิรูป

(5) ยุคสงครามกลางเมือง

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 1. ประกอบ

4 ผลงานส่วนใหญ่ของมาเคียเวลลี่ ผลิตในช่วง

(1) ที่เขาเรืองอํานาจ

(2) ตกอับหมดอํานาจ

(3) ประจําการอยู่ในกองทัพ

(4) อยู่ต่างประเทศ

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 2 หน้า 1 – 2 มาเคียเวลลี่ เกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ในประเทศอิตาลีเมื่อปี ค.ศ. 1469 โดยเขาได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มทั้งในด้านการเมืองและบทละคร ได้แก่ ผู้ปกครองหรือมุขชน (The Prince), บทสนทนา (The Discourses) เป็นต้น ซึ่งงานเขียนส่วนใหญ่ของมาเคียเวลลี่นั้นเป็นผลิตผลในช่วงที่เขาตกอับหมดอํานาจวาสนาทางการเมือง

5 มาเคียเวลลี่ ผลิตงานชิ้นสําคัญคือ

(1) Modern Machine

(2) The Fox

(3) The Prince

(4) Magna Carta

(5) The Element of Law

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 4. ประกอบ

6 “ธรรมชาติของมนุษย์”

(1) ความเมตตา

(2) ชอบท้าทายอํานาจ

(3) ความเห็นแก่ตัว

(4) อยากอยู่ร่วมกัน

(5) เกรงกลัวต่ออํานาจ

ตอบ 3 หน้า 2 – 3 มาเคียเวลลี่ เห็นว่า ธรรมชาติของมนุษย์นั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัว ก้าวร้าว แสวงหา พยายามที่จะหลีกเลี่ยงอันตราย และโลภในผลกําไร จึงทําให้มีชีวิตอยู่ในภาวะของการดิ้นรน และแข่งขันกันเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้คนยังปล่อยจิตให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงําของ กิเลสตัณหา ดังนั้นจึงเกิดสังคมหรือรัฐขึ้นมาเพื่อทําให้ละเลิกกิเลสและควบคุมความเห็นแก่ตัวอันเป็นธรรมชาติที่ชั่วร้ายของคนโดยการใช้อํานาจบังคับ

7 มาเคียเวลลี่ เชื่อว่ามนุษย์โดยธรรมชาติแล้ว

(1) เป็นคนที่เต็มไปด้วยเมตตาธรรม แต่สังคมทําให้เห็นแก่ตัว

(2) เป็นคนเห็นแก่ตัว แต่สังคมทําให้ละเลิกกิเลส

(3) เป็นคนที่เต็มไปด้วยวิจารณญาณ มีคุณธรรม

(4) เป็นคนอ่อนไหวตามสถานการณ์

(5) เป็นคนมุทะลุดุดันเยี่ยงสุนัขจิ้งจอก

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 6. ประกอบ

8 ในผลงานเรื่อง The Prince ผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็นว่า

(1) การจูงใจมวลชนเป็นภารกิจที่ยากที่สุด

(2) การรักษาไว้ซึ่งอํานาจยากเสียยิ่งกว่าการได้มาซึ่งอํานาจ

(3) เมตตาธรรมของผู้ปกครองเท่านั้นที่จะครองโลก

(4) ภูมิปัญญาของผู้นําเปรียบเสมือนเข็มทิศของสังคม

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 2 หน้า 9, (คําบรรยาย) ในหนังสือเรื่อง The Prince นั้น มาเคียเวลลี่เห็นว่าเป้าหมายของการเมืองก็คือ การรักษาหรือเพิ่มอํานาจการเมืองโดยเฉพาะ ซึ่งในการที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายนี้ มาเคียเวลลี่ยอมรับวิธีการทุกอย่าง แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมก็ตาม ดังนั้นสิ่งที่มาเคียเวลลี่ สนใจมากที่สุดก็คือ ทําอย่างไรผู้ปกครองจึงจะสามารถรักษาอํานาจไว้ได้ ทั้งนี้เพราะการรักษาไว้ซึ่งอํานาจเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการได้มาซึ่งอํานาจเสียอีก

9 สาระสําคัญของงานเขียนทางการเมืองมุ่งเน้นในเรื่องใดเป็นพิเศษ

(1) รัฐในอุดมคติ

(2) วิธีการ (Means)

(3) จุดหมายปลายทาง (Ends)

(4) การใช้เล่ห์เหลี่ยม

(5) เสรีภาพของผู้ปกครอง

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 1. ประกอบ

10 ในทัศนะมาเคียเวลลี่ ผู้ปกครองควรมีขันติเพื่อ

(1) ทบทวนท่าทีของศัตรู

(2) ข่มความรู้สึกที่แท้จริง

(3) รับฟังคําวิจารณ์โดยสุจริตใจ

(4) ให้เกิดความยําเกรง

(5) แสดงความเป็นราชสีห์

ตอบ 3 หน้า 5 ในทัศนะของมาเคียเวลลี่นั้น ผู้ปกครองควรมีขันติเพื่อยอมรับฟังคําวิพากษ์วิจารณ์ โดยสุจริตใจของเหล่าขุนนาง เพราะจะทําให้ได้ทราบถึงความเป็นไปที่แท้จริงของสถานการณ์ต่าง ๆ

Advertisement