การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2105 ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

มาร์กซ์, เลนิน และเมา เซ ตุง

Advertisement

1 ชนชั้นกลางเกิดขึ้นจากการขยายตัวของ

(1) การเมือง

Advertisement

(2) เศรษฐกิจ

(3) สังคม

Advertisement

(4) วัฒนธรรม

(5) อุตสาหกรรม

Advertisement

ตอบ 5 หน้า 172 คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) อธิบายว่า ในช่วงปี ค.ศ. 1815 – 1848 เยอรมนีกําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ คือ สังคมกําลังพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคม อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ผลจากการขยายตัวของระบบอุตสาหกรรมได้ทําให้มีชนชั้นกลางเกิดขึ้น ซึ่งชนชั้นกลางนี้ก็คือพวกพ่อค้า พวกนี้ต่อมายกระดับจากการเป็นพ่อค้าไปเป็นนักอุตสาหกรรมที่มีความมั่งคั่ง และเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการเมืองมากกว่าชนชั้นอื่น ๆ

2 ความเป็นชนชั้นกลางวัดได้จาก

(1) ความสนใจในการเมืองมากกว่าชนชั้นอื่น ๆ

(2) ความสนใจในเศรษฐกิจมากกว่าชนชั้นอื่น ๆ

(3) ความสนใจในสังคมมากกว่าชนชั้นอื่น ๆ

(4) ความสนใจในวัฒนธรรมมากกว่าชนชั้นอื่น ๆ

(5) ความสนใจในอุตสาหกรรมมากกว่าชนชั้นอื่น ๆ

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3 แนวคิด “อนุรักษนิยม” ก่อนปี ค.ศ. 1848 มีอิทธิพลมาจากข้อใด

(1) ชนชั้นกลาง

(2) ชนชั้นสูง

(3) กลุ่มศาสนา

(4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

(5) ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

ตอบ 3 หน้า 173 สถานการณ์ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1848 การเมืองพัฒนาล้าหลังกว่าทางเศรษฐกิจกล่าวคือ ยังไม่มีพรรคการเมือง ไม่มีรัฐธรรมนูญ และคนมีความคิดทางการเมืองแตกต่างกัน ออกไป โดยชนชั้นฟิวดัลและกลุ่มศาสนาจะมีแนวความคิดอนุรักษนิยม ส่วนชนชั้นกลางจะมีแนวความคิดแบบเสรีนิยม

4 นักคิดจากประเทศใดต่อไปนี้ที่มีอิทธิพลต่อ Kart Marx ในการที่จะช่วยแก้ปัญหาคนจน

(1) ประเทศอังกฤษ

(2) ประเทศฝรั่งเศส

(3) ประเทศอิตาลี

(4) ประเทศสวีเดน

(5) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตอบ 2 หน้า 173 Kart Mar. ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสชื่อ ซัง ซิมองต์ (Saint Simon) ในการที่จะช่วยแก้ปัญหาคนจน โดยมีผลต่อการกําหนดทัศนะในการมองโลกของ Marx ตั้งแต่เด็ก ซึ่งก็คือการให้ “ความสนใจต่อชนชั้นที่ยากจน” ในสังคมนั่นเอง

5 ผู้ที่มีอิทธิพลต่อ Kart Marx ในเรื่อง “Dialectic Process”

(1) Friedrich Engels

(2) George Wilhelm Friedrich Hegel

(3) Ludwig Feuerbach

(4) Adam Smith

(4) David Ricardo

ตอบ 2 หน้า 174, 178, (คําบรรยาย) Kart Marx ได้รับอิทธิพลทางความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมมาจากกระบวนการวิภาษวิธี (Dialectic Process) หรือความเป็นปฏิปักษ์ขัดแย้งของจอร์จ วิลเลียม – ฟรีดริช เฮเกล (George Wilhelm Friedrich Hegel) โดยเขาเชื่อว่า ทุกอย่างในโลกนี้ มีความขัดแย้งกันในตัวมันเอง และความขัดแย้งนั้นมีรากมาจากความคิดแบบวัตถุนิยม

6 “การต่อสู้ทางชนชั้น” เป็นทฤษฎี Marx ใช้สถานการณ์ของประเทศใด

(1) ประเทศอังกฤษ

(2) ประเทศฝรั่งเศส

(3) ประเทศอิตาลี

(4) ประเทศเบลเยียม

(5) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตอบ 2 หน้า 175 ในช่วงที่มีการปฏิวัติในฝรั่งเศสหลายครั้งนั้น Marx และ Engels ได้ร่วมกันเขียนหนังสือเรื่อง คําประกาศคอมมิวนิสต์ (Communist Manifesto) ขึ้นในปี ค.ศ. 1848 โดย Marx ได้ใช้ความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงนั้นส่งเสริมทฤษฎี “การต่อสู้ทางชนชั้น” จนเขาถูกรัฐบาลฝรั่งเศสเนรเทศออกจากกรุงบรัสเซล

7 “คําประกาศคอมมิวนิสต์” เกิดขึ้นในปี

(1) ค.ศ. 1818

(2) ค.ศ. 1836

(3) คศ. 1848

(4) ค.ศ. 1865

(5) ค.ศ. 1883

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 6. ประกอบ ภาพ

8 สิ่งที่เป็นตัวจัดระบบสังคม ในทัศนะของ Mark

(1) ระบบสังคม

(2) ระบบเศรษฐกิจ

(3) ระบบการเมือง

(4) ระบบความเชื่อ

(5) ระบบวัฒนธรรม ตอบ 2 หน้า 177 Marx เห็นว่า สิ่งที่เป็นตัวจัดระบบสังคมก็คือระบบเศรษฐกิจ โดยเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการควบคุมสังคม การเมือง และความคิดของคน

9 ระบบที่ Marx ระบุว่า เป็นระบบที่เลวร้าย คือ

(1) บุพกาล

(2) ทาส

(3) ศักดินา

(4) ทุนนิยม

(5) คอมมิวนิสต์

ตอบ 4 หน้า 177 Max เห็นว่า ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นระบบที่เลวร้ายมากที่สุด โดยดูได้จากประวัติศาสตร์การเกิดและวิธีการทํางานของระบบทุนนิยมที่ทําลายความเป็นมนุษย์ ซึ่งทั้งประวัติศาสตร์และวิธีการทํางานของระบบนี้ Marx ใช้เป็นพื้นฐานในการทํานายอนาคตของโลก คือ ผลสุดท้ายสังคมทุนนิยมจะทําลายตัวเอง และสุดท้ายสังคมจะพัฒนาเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ที่สมาชิกทุกคนเสมอภาคและมีเสรีภาพอย่างแท้จริง ๆ

10 Marx เชื่อว่า ทุกอย่างในโลกมีความขัดแย้งในตัวเอง โดย Marx เชื่อว่า ความขัดแย้งนั้นมีรากมาจาก

(1) วัตถุนิยม

(2) จิตนิยม

(3) สังคมนิยม

(4) ชาตินิยม

(5) เชื้อชาตินิยม

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 5. ประกอบ

Advertisement