การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2105 ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

มาร์กซ์, เลนิน และเมา เซ ตุง

Advertisement

1 “ประวัติศาสตร์ของสังคมทั้งหมดที่ผ่านมากระทั่งบัดนี้ ล้วนแต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ทางชนชั้น” คํากล่าวนี้เป็นของใคร

(1) เลนิน

Advertisement

(2) มาร์กซ์

(3) เมา เซ ตุง

Advertisement

(4) อันโตนิโอ กรัม

(5) จิตร ภูมิศักดิ์

Advertisement

ตอบ 2 หน้า 181 182, (คําบรรยาย) คาร์ล มาร์กซ์ (Kart Marx) มองว่า “ประวัติศาสตร์ของสังคมทั้งหมดที่ผ่านมากระทั่งบัดนี้ ล้วนแต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ทางชนชั้น” โดย สรุปว่า การเป็นเจ้าของเครื่องมือการผลิตหรือการถือครองเครื่องมือการผลิตที่แตกต่างกัน เป็นสาเหตุทําให้เกิดชนชั้น เกิดทรัพย์สินส่วนตัว และการแบ่งงานกันทํา ซึ่งเป็นมูลเหตุทําให้เกิดการปฏิปักษ์ระหว่างชนชั้น และในที่สุดชนชั้นก็จะต่อสู้กัน

2 ใครที่เป็นผู้นําของ “พรรคบอลเชวิค”

(1) เลนิน

(2) มาร์กซ์

(3) เมา เซ ตุง

(4) อันโตนิโอ กรัมซี่

(5) จิตร ภูมิศักดิ์

ตอบ 1 หน้า 200, (คําบรรยาย) เลนิน (Lenin) เป็นผู้นําของพรรคบอลเชวิค ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมก่อตั้งพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยขึ้นในปี ค.ศ. 1893 โดยมีแกนนํา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบอลเชวิค และกลุ่มเมนเชวิค จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1912 กลุ่มบอลเชวิคได้จัดการประชุมใหญ่ เฉพาะกลุ่มที่กรุงปราก เพื่อประกาศขับกลุ่มเมนเชวิคออกจากพรรค และประกาศตัวเป็นพรรคอิสระที่มีชื่อว่า พรรคแรงงานสังคมประชาธิปไตยรัสเซีย (บอลเชวิค)

3 ต่อไปนี้ข้อใดเป็นทัศนะที่ชัดเจนของ “มาร์กซ์”

(1) เน้นเรื่องจิตนิยม

(2) เน้นเรื่องธรรมชาตินิยม

(3) เน้นเรื่องวัตถุนิยม

(4) เน้นเรื่องศาสนานิยม

(5) เน้นเรื่องประวัติศาสตร์นิยม

ตอบ 3 หน้า 178 179, (คําบรรยาย) มาร์กซ์ ได้เน้นแนวคิดเรื่องวัตถุนิยม (Materialism) โดยเขาเห็นด้วยว่าประวัติศาสตร์มีการพัฒนาแบบความเป็นปฏิปักษ์ขัดแย้ง (Dialectic) แต่ไม่เห็นด้วย กับเฮเกลที่ว่า ประวัติศาสตร์เป็นผลพวงของการพัฒนาทางความคิด แต่ตรงกันข้ามกลับเห็นว่า ประวัติศาสตร์เป็นผลพวงมาจากการพัฒนาแบบ Dialectic ของวัตถุมากกว่า ดังนั้น ประวัติศาสตร์จึงมีความเป็นมาจากวัตถุนิยม มิใช่ของความคิด (จิตนิยม)

4 “ประวัติศาสตร์” ในทัศนะของ “มาร์กซ์” หมายถึง

(1) ประวัติศาสตร์มีความเป็นมาจากจิตนิยม

(2) ประวัติศาสตร์มีความเป็นมาจากธรรมชาตินิยม

(3) ประวัติศาสตร์มีความเป็นมาจากวัตถุนิยม

(4) ประวัติศาสตร์มีความเป็นมาจากศาสนานิยม

(5) ประวัติศาสตร์มีความเป็นมาจากปรัชญานิยม

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 3 ประกอบ

5 “ทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้น” มีที่มาจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศใด

(1) ประเทศเยอรมนี

(2) ประเทศอังกฤษ

(3) ประเทศอเมริกา

(4) ประเทศสเปน

(5) ประเทศฝรั่งเศส

ตอบ 5 หน้า 175 ในช่วงที่มีการปฏิวัติในฝรั่งเศสหลายครั้งนั้น มาร์กซ์และเองเกลส์ได้ร่วมกันเขียนหนังสือเรื่อง คําประกาศคอมมิวนิสต์ (Communist Manifesto) ขึ้น โดยมาร์กซ์ได้ใช้ ความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงนั้นส่งเสริม “ทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้น” จนเขาถูกรัฐบาลฝรั่งเศสเนรเทศออกจากกรุงบรัสเซล

6 ความทุกข์ยากของคนในทัศนะของ “มาร์กซ์” เกิดจากข้อใด

(1) การครอบครองปัจจัยการผลิตที่ไม่เท่าเทียมกัน

(2) การครอบครองกําลังอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน

(3) การที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปจากการมีแนวคิดจิตนิยมไปสู่วัตถุนิยม

(4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

(5) ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

ตอบ 1 หน้า 177, (คําบรรยาย) มาร์กซ์ เห็นว่า ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นตัวการที่ทําให้คนจนต้องทุกข์ยากลําบาก และเป็นระบบที่เลวร้ายมากที่สุด ซึ่งความทุกข์ยากของคนจนนั้นจะเกิดจากการครอบครองปัจจัยการผลิตที่ไม่เท่าเทียมกัน นั่นคือ นายทุนจะเป็นผู้ถือครองปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องจักร แรงงาน ฯลฯ ส่วนคนจนที่เคยเป็นช่างจะเปลี่ยนสภาพเป็นกรรมกรในโรงงานต้องทํางานหนัก แต่ได้ค่าจ้างน้อย เป็นสภาพที่น่าเวทนาและมีความเป็นอยู่อย่างลําบาก

7 ข้อใดที่มีผลต่อการจัดระบบสังคมตามทัศนะของ “มาร์กซ์”

(1) การเมือง

(2) เศรษฐกิจ

(3) สังคม

(4) วัฒนธรรม

(5) ขวัญ-กําลังใจ

ตอบ 2 หน้า 177 มาร์กซ์ เห็นว่า สิ่งที่เป็นตัวจัดระบบสังคมก็คือระบบเศรษฐกิจ โดยเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการควบคุมสังคม การเมือง และความคิดของคน

8 ข้อใดต่อไปนี้ที่เป็นแนวคิดที่ทําให้คนจนต้องทุกข์ยากลําบากในทัศนะของ “มาร์กซ์”

(1) สังคมนิยม

(2) ชาตินิยม

(3) ทุนนิยม

(4) เชื้อชาตินิยม

(5) ทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 6 ประกอบ

9 “ความขัดแย้งเป็นที่มาของความก้าวหน้า” ในทัศนะของ “มาร์กซ์” เขาได้รับอิทธิพลในเรื่องนี้จากใคร

(1) เฮเกล

(2) อดัม สมิธ

(3) เดวิด ริคาร์โด

(4) ซัง ซิมองต์

(5) ชาร์ลส์ ฟูเรเย

ตอบ 1 หน้า 178 มาร์กซ์ ได้รับอิทธิพลทางความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมมาจาก “กระบวนการวิภาษวิธี” หรือความเป็นปฏิปักษ์ขัดแย้งของเฮเกล โดยเขาเชื่อว่า ทุกอย่างในโลกนี้ มีความขัดแย้งกันในตัวมันเอง และความขัดแย้งนี้จะช่วยพัฒนาสังคมและประวัติศาสตร์ให้ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ

10 “Dialectic” ในทัศนะของ “มาร์กซ์” เป็นผลมาจาก

(1) การเมือง

(2) เศรษฐกิจ

(3) สังคม

(4) วัตถุ

(5) ความคิด

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 3 ประกอบ

Advertisement