LAW3001 กฎหมายอาญา3 2/2556

การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 3001 กฎหมายอาญา 3

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. จ่อยขับรถบรรทุกพ่วงมาตามถนนในเวลากลางคืนเกิดยางแตก ทําให้รถต้องจอดกีดขวางช่องทางเดินรถช่องซ้ายสุด จ่อยไม่ได้เปิดไฟสัญญาณให้รถคันอื่นสังเกตเห็น เป็นเหตุให้โจ๋ซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ มาด้วยความเร็วไม่สามารถหยุดรถได้ทัน รถของโจ๋ชนท้ายรถพ่วง โจกระเด็นตกจากรถศีรษะฟาดพื้นถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุ ดังนี้จ่อยจะต้องรับผิดต่อชีวิตฐานใด หรือไม่

ธงคําตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 59 วรรคสี่ วรรคห้า “กระทําโดยประมาท ได้แก่ กระทําความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทําอาจใช้ ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

การกระทําให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทํา เพื่อป้องกันผลนั้นด้วย”

มาตรา 291 “ผู้ใดกระทําโดยประมาท และการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ”

วินิจฉัย

องค์ประกอบความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา 291 ประกอบด้วย

1 กระทําด้วยประการใด ๆ

2 การกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

3 โดยประมาท

กรณีตามอุทาหรณ์

การที่จ่อยขับรถบรรทุกพ่วงมาตามถนนในเวลากลางคืนแล้วเกิดยางแตก ทําให้รถต้องจอดกีดขวางช่องทางเดินรถช่องซ้ายสุดนั้น จ่อยมีหน้าที่ต้องเปิดไฟสัญญาณหรือจัดให้มีเครื่องสัญญาณ ให้รถคันอื่นสังเกตเห็นเพื่อเป็นการเตือนภัยแก่ผู้ขับขี่รถคันอื่นไม่ให้มาชนกับรถที่จ่อยจอดกีดขวางอยู่ แต่จ่อยไม่ทําตามหน้าที่อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจ ดังนี้ถือว่าจ่อยได้มีการกระทําโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทําเพื่อ ป้องกันผลตามมาตรา 59 วรรคห้า

และตามวิสัยของผู้ขับรถบรรทุกพ่วงนั้น เมื่อรถต้องจอดกีดขวางช่องทางเดินรถและเป็นเวลา กลางคืน ในภาวะเช่นนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ กล่าวคือจะต้องเปิดสัญญาณไฟหรือจัดให้มีเครื่อง สัญญาณเพื่อให้รถคันอื่นสังเกตเห็น เมื่อจ่อยไม่ทําเป็นเหตุให้โจ๋ซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วไม่สามารถ หยุดรถได้ทัน ทําให้รถของโจ๋ชนกับท้ายรถพ่วงและทําให้โจ๋กระเด็นตกจากรถและถึงแก่ความตาย ดังนี้ ถือว่าความตาย ของโจ๋เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําโดยประมาทของจ่อย ดังนั้นจ่อยจึงมีความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา 291 ประกอบมาตรา 59 วรรคสีและวรรคห้า

สรุป

จ๋อยจะต้องรับผิดต่อชีวิต ฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา 291