ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2108 (MCS 2390) ชุดที่ 1

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         องค์ความรู้ที่มีอยู่ในอารยธรรมเพื่อใช้ในการเพิ่มพูน ฝึกหัดด้านศิลปะ และทักษะความชำนาญเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ หมายถึง 

Advertisement

(1) วิทยาศาสตร์

(2)       เทคโนโลยี       

Advertisement

(3) วิทยาการ   

(4) กระบวนการ          

Advertisement

(5) ภูมิปัญญา

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 2) พจนานุกรมเว็บสเตอร์ (Webster)ได้ให้ความหมายของคำว่า เทคโนโลยี” (Technology) ไว้ประการหนึ่งว่า หมายถึง องค์ความรู้ที่มีอยู่ในอารยธรรมเพื่อช้ในการเพิ่มพูน ฝึกหัดด้านศิลปะ และทักษะความชำนาญเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ

Advertisement

2.         ข้อดต่อไปนี้กล่าวไว้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

(1)       วิทยาศาสตร์เกิดจากพื้นฐานทางเทคโนโลยีรองรับ

(2)       เทคโนโลยีเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการผลิตของมนุษยชาติ

(3)       วิทยาศาสตร์เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี เพื่อก่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

(4)       เทคโนโลยีแท้จริงแล้ว คือ วิทยาศาสตร์

(5)       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 2) เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น กล่าวคือ เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์รองรับ หรืออาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยี เป็นการประยุกต์หรือนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการผลิต และก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่มวลมนุษยชาติ

3.         ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน

(1)       ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ         

(2) ช่วยให้เกิดประสิทธิผล      

(3) ช่วยให้เกิดความทันสมัย

(4) ช่วยประหยัดเวลา  

(5) ช่วยประหยัดแรงงาน

ตอบ 3 (ส่วนที่ 1 หน้า 3) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน หรือการพัฒนางานสาขาใด สาขาหนึ่ง รวมทั้งด้านการสื่อสารนั้น มีประโยชน์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1.         ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency)     2. ช่วยให้เกิดประสิทธิผล (Productivity)

3. ช่วยให้ประหยัด (Economical) ทั้งเวลาและแรงงาน

4.         ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไว้ไม่ถูกต้อง

(1)       ภาษามีความสำคัญในฐานะ ตัวทำการเปลี่ยนแปลง” ต่อรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์

(2)       ภาษาถือเป็นสัญญาณทางการสื่อสาร

(3)       ภาษาพูดเป็นสัญญาณทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อนภาษาเขียน

(4)       ภาษาเขียนเป็นสัญญาณทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อนภาษาพูด

(5)       ภาษาพูดจัดเป็นวัจนภาษา

ตอบ4  (ส่วนที่ 1 หน้า 4 – 5), (คำบรรยาย) ภาษาถือเป็นสัญญาณทางการสื่อสาร

(Communication Code) กล่าวคือ ภาษามีความสำคัญในฐานะ ตัวทำการเปลี่ยนแปลง” (Agents of Change) ต่อรูปแบบการสื่อสารของมนุษยชาติ โดยภาษาพูด (Spoken Language) เป็นสัญญาณทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อนภาษาเขียน (Written Language) ซึ่งทั้งภาษาพูด และภาษาเขียนนี้จัดเป็นวัจนภาษา (Verbal Language) หรือภาษาที่ใช้ถ้อยคำ

5.         สื่อออนไลน์เป็นผลจากการนำ…………….มาใช้พัฒนารูปแบบการสื่อสารที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีแห่งการสื่อสารของมนุษย์ในสังคมอย่างยิ่งยวด (จงเติมคำในช่องว่าง)          

(1) วิทยาศาสตร์

(2)       วิทยาการ         (3) เทคนิค       (4) เทคโนโลยี  (5) องค์ความรู้

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 6), (คำบรรยาย) สื่อใหม่ (New Media) คือ การนำเอาภาษาระบบตัวเลขหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรียกว่า การทำให้เป็นระบบตัวเลข (Digitization) มาใช้พัฒนารูปแบบการสื่อสาร จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีแห่งการสื่อสารของมบุษยชาติ ส่งผลให้เกิดสื่อรูปแบบใหม่หรือสื่อใหม่ขึ้น ได้แก่ การสื่อสารระบบ World Wide Web (เช่น เว็บบอร์ดพันทิบ)สื่อออนไลน์ (เช่น วิทยุออนไลน์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ นิตยสารออนไลน์ ฯลฯ)ภาพถ่ายดิจิตอลกราฟิกคอมพิวเตอร์เกม เป็นต้น

6          ……………. เป็นสื่อที่คนรุ่นเก่าไม่คุ้นเคย เพราะเห็นว่าเป็นสื่อที่มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยีเกินกว่าจะเช้าถึง       

(1) สื่อพื้นบ้าน

(2)       สื่อเฉพาะกิจ    (3) สื่อดั้งเดิม   (4) สื่อใหม่       (5) สื่อโบราณ

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 6-7ส่วนที่ 2 หน้า 317) คุณลักษณะสำคัญของสื่อใหม่ (New Media) ได้แก่

1.         ผู้รับสารมีลักษณะ Active Seeker คือ ผู้รับสารกระตือรือร้นเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ด้วยตัวเองตามความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองอย่างอิสรเสรี

2.         เป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบตัวเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการสะท้อนกลับ (Interactive) หรือการปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารที่มุ่งเน้นปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารไปยังผู้ส่งสาร ในลักษณะการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)

3.         เป็นสื่อที่ไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลาและเนื้อที่หรือพื้นที่

4.         มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยี และต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู้การใช้สื่อและการเข้าถึงสื่อ จึงทำให้คนรุ่นเก่าไม่คุ้นเคย และอาจไม่ยอมเปิดรับหรือเข้าไม่ถึงสื่อใหม่ เพราะประเมินว่า ตนเองไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเท่ากับคนรุ่นใหม่

7.         สื่อใดต่อไปนี้เป็นสื่อที่ผู้รับสารในสังคมมีความคุ้นเคย เนื่องจากมีระยะเวลาในการพัฒนาการมาเป็นเวลายาวนาน          

(1) สื่อพื้นบ้าน

(2)       สื่อเฉพาะกิจ    (3) สื่อดั้งเดิม   (4) สื่อใหม่       (5) สื่อโบราณ

ตอบ 3 (ส่วนที่ 1 หน้า 6 – 7), (คำบรรยาย) คุณลักษณะสำคัญของสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ได้แก่

1.         ผู้รับสารมีลักษณะ Passive Receiver คือ ผู้รับสารมีหน้าที่เปิดรับข้อมูลข่าวสาร และจะได้รับข้อมูลข่าวสารก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารนำเสนอหรือส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร มาสู่ผู้รับสารเท่านั้น

2.         เป็นสื่อที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและเนื้อที่หรือพื้นที่ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในช่วงเช้าของแต่ละวัน (มีข้อจำกัดด้านเวลา) ด้วยปริมาณข้อมูลข่าวสาร ที่จำกัดอยู่ในจำนวนหน้าของสิ่งพิมพ์ที่จัดสรรให้ (มีข้อจำกัดด้านพื้นที่) เป็นต้น

3.         เป็นสื่อที่ประชาชนหรือผู้รับสารในสังคมมีความคุ้นเคย เนื่องจากมีระยะเวลาในการ พัฒนาการมาเป็นเวลายาวนาน

4.         เป็นสื่อที่ไม่เน้นปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสาร ซึ่งเป็นลักษณะการสื่อสารทางเดียว (One-way Communication)

8.         ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทสื่อใหม่ (New Media)

(1) หนังสือพิมพ์หัวสี

(2)       หนังสือพิมพ์แทบลอยด์           (3) หนังสือพิมพ์ออนไลน์

(4) หนังสือพิมพ์บรอดชีท         (5) หนังสือพิมพ์รายวัน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

9.         ข้อใดต่อไปนี้คือ นิยามของสื่อดั้งเดิม (Traditional Media)

(1)       สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีแบบโบราณ

(2)       สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น

(3)       สื่อที่เกิดขึ้นอับเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในช่วง 6,000 – 30,000 ปีก่อน

(4)       สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีจากแรงงานคน   (5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 3 (ส่วนที่ 1 หน้า 6), (คำบรรยาย) สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) คือ สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในช่วง 6,000 – 30,000 ปีก่อน ได้แก่ สื่อสิงพิมพ์ (เช่น มติชนสุดสัปดาห์ นิตยสารโลกไอที ฯลฯ)สื่อวิทยุกระจายเสียง (เช่น คลื่นวิทยุ สวพ. 91)สื่อภาพยนตร์สื่อวิทยุโทรทัศน์ (เช่น รายการ รู้เท่าทัน 4G” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN) เป็นต้น

10.       ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในประเภทสื่อดั้งเดิม (Traditional Media)

(1)       คลื่นวิทยุ สวพ. 91       (2)       ผู้จัดการออนไลน์         (3)       มติชนสุดสัปดาห์         (4) นิตยสารโลกไอที

(5)       รายการ รู้เท่ากัน 4G” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 5. และ 9. ประกอบ

Advertisement