ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2108 (MCS 2390) ชุดที่ 2

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

ข้อ 1. – 10.       จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

Advertisement

(1)       Technology 

(2) wvwv.google.co.th 

Advertisement

(3) Language      

(4) Newspaper

Advertisement

1.         สื่อดั้งเดิม

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 6) รูปแบบของสื่อ (Media) มีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้

Advertisement

1.         สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) คือ สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีในการ สื่อสารในช่วง 6,000 – 30,000 ปีก่อน ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ (เช่น หนังสือพิมพ์ (Newspaper) นิตยสาร (Magazine) ฯลฯ)สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อภาพยนตร์ และสื่อวิทยุโทรทัศน์

2.         สื่อใหม่ (New Media) คือ การนำเอาภาษาระบบตัวเลข หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรียกว่า การทำให้เป็นระบบตัวเลข (Digitization) จนส่งผลให้เกิดสื่อรูปแบบใหม่หรือสื่อใหม่ขึ้น ได้แก่ การสื่อสารระบบ World Wide Web (เช่น Youtube www.google.co.th ฯลฯ)สื่อออนไลน์ (เช่น วิทยุออนไลน์ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ออนไลน์ ฯลฯ)ภาพถ่ายดิจิตอลกราฟิกคอมพิวเตอร์เกม เป็นต้น

2.         ผู้รับสารเป็นผู้กระตือรือร้นเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 6-7ส่วนที่ 2 หน้า 317), (ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ)

คุณลักษณะสำคัญของสื่อใหม่ (New Media) ได้แก่

1.         ผู้รับสารมีลักษณะ Active Seeker คือ ผู้รับสารกระตือรือร้นเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ด้วยตัวเองตามความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองอย่างอิสรเสรี

2.         เป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบตัวเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการสะท้อนกลับ (Interactive) หรือการปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารที่มุงเน้นปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารไปยังผู้ส่งสาร ในลักษณะการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)

3.         เป็นสื่อที่ไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลาและเนื้อที่หรือพื้นที

4.         มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยี และต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู้การใช้สื่อและการเข้าถึงสื่อ จึงทำให้คนรุ่นเก่าไม่คุ้นเคย และอาจไม่ยอมเปิดรับหรือเข้าไม่ถึงสื่อใหม่ เพราะประเมินว่าตนเองไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเท่ากับคนรุ่นใหม่

3.         ผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารต่อเมื่อผู้ส่งสารนำเสนอสารผ่านช่องทางการสื่อสาร

ตอบ 3 (คำบรรยาย) ภาษา (Language) หมายถึง สิ่งที่ผู้ส่งสารสร้างขึ้นโดยกำหนดความหมายเพื่อให้ ผู้รับสารรับรู้ความหมายรวมกัน ดังนั้นภาษาจึงเป็นองค์ประกอบของ สาร” (Message)ในกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ ซึ่งผู้รับสารจะได้รับข้อมูลข่าวสารก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารนำเสนอสาร (ภาษาหรือถ้อยคำ) ผ่านช่องทางการสื่อสาร

4.        สื่อสารมวลชนสื่อแรกของโลก

ตอบ4 (ส่วนที่ 1 หน้า 616), (คำบรรยาย) สื่อหนังลือพิมพ์กระดาษ (Newspaper) จัดเป็นสื่อสารมวลชน สื่อแรกของโลกที่ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อผู้อ่านในสังคม แม้ว่าจะมีสื่อหนังลือพิมพ์ออนไลน์ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคมมากขึ้นก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะสื่อหนังสือพิมพ์กระดาษมีความคงทนสูง (ผู้รับสารเปิดรับข้อมูลข่าวสารซ้ำได้โดยไม่จำกัดเวลา) มีความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้อ้างอิงได้

5.         คือ องค์ประกอบ สาร” (Message) ในกระบวนการสื่อสารของมนุษย์

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

6.         ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและพื้นที่

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. และ 2. ประกอบ

7.         สิ่งที่ผู้ส่งสารสร้างขึ้นโดยกำหนดความหมายเพื่อให้ผู้รับสารรับรู้ความหมายร่วมกัน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

8.         การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 2) บราวน์ (Brown)ให้ความหมายซอง เทคโนโลยี” (Technology) ไว้ว่าเป็นการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้บังเกิดผลประโยชน์ ส่วนพจนานุกรมเว็บสเตอร์ (Webster) กล่าวถึงเทคโนโลยีว่าครอบคลุมความหมาย 2 ประการ ดังนี้

1.         การใช้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

2.         องค์รวมทั้งหมดของวิธีการและวัสดุที่ใช้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

9.         สื่อใหม่

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

10.       มีความคงทนสูง

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

Advertisement