ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2108 (MCS 2390) ชุดที่ 4

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

Advertisement

คำสั่ง   ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

ข้อ 1. – 9. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) เทคโนโลยี 

(2) ความสำคัญของเทคโนโลยี 

(3) สื่อดั้งเดิม 

(4) สื่อใหม่       

(5) ภาษาระบบตัวเลข

1.         การใช้ทางวิทยาศาสตร์และองค์รวมทั้งหมดของวิธีการและวัสดุที่ใช้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 2) คำว่า เทคโนโลยี ครอบคลุมความหมาย 2 ประการ 

1. การใช้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

2. องค์รวมทั้งหมดของวิธีการและวัสดุที่ใช้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2.         เป็นสื่อที่ผู้รับสารในลังคมมีความคุ้นเคย เนื่องจากมีระยะเวลาในการพัฒนาการมาเป็นเวลายาวนาน

ตอบ 3 (ส่วนที่ 1 หน้า 6-7) คุณลักษณะสำคัญของสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) 

1.         ผู้รับสารมีลักษณะเป็น “Passive Receiver” คือ ผู้รับสารมีหน้าที่เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ก็ต่อเมื่อมีการนำเสนอผ่านสื่อเท่านั้น

2. เป็นสื่อที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและเนื้อที่่

3.         เป็นสื่อที่ประชาชนหรือผู้รับสารในสังคมมีความคุ้นเคย เนื่องจากมีระยะเวลาในการ พัฒนาการมาเป็นเวลายาวนาน

3.         สื่อที่มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยี และต้องอาศัยทักษะในการเรียนผู้การใช้สื่อและการเข้าถึงสื่อ

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 6 – 7), (คำบรรยาย) คุณลักษณะสำคัญของสื่อใหม่ (New Media) 

1.         ผู้รับสารมีลักษณะเป็น “Active Seeker” คือ เป็นฝายแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเอง ตามความสนใจและความสงสัยอยากผู้อยากเห็นของตัวเองโดยอิสรเสรี

2.         เป็นสื่อที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกันระบบตัวเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการสะท้อนกลับ หรืออินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) โดยคาดหวังว่าสื่อใหม่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้แสวงหาข่าวสารได้มีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อแบบดั้งเดิม เนื่องจาก สื่อใหม่ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและเนื้อที่เหมือนอย่างเคยเป็นข้อจำกัดของสื่อแบบดั้งเดิม

3.         เป็นสื่อที่มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยี และต้องอาศัยทักษะในการเรียนผู้การใช้สื่อ และการเข้าถึงสื่อ ดังนั้นผู้รับสารบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเก่าจะไมคุ้นเคยกับ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ และไม่ยอมรับหรือเข้าไมถึงสื่อใหม่

4.         ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการพัฒนา

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 3), (คำบรรยาย) ความสำคัญของเทคโนโลยี คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ ในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการพัฒนางานสาขาใดสาขาหนึ่ง รวมทั้งด้านการสื่อสาร ซึ่งก่อให้เกิดผลดี 3 ประการ คือ 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ช่วยให้การทำงาน บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว 2. ประสิทธิผล (Productivity) คือ ช่วย ให้ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่หรือมากที่สุด ในเวลารวดเร็ว 3. ประหยัด (Economical) คือ ช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงาน

5.         ผู้รับสารมีลักษณะ “Active Seeker”

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

6.         เป็นสื่อที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับระบบตัวเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการสะท้อนกลับหรือ อินเตอร์แอคทีฟ (Interactive)

ตอย 4  ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

7.         ผู้รับสารมีลักษณะเป็น “Passive Receiver”

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

8.         ความรู้ของมนุษย์ในปัจจุบันในการนำเอาทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตกัณฑ์ที่ต้องการ

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 2) ในทางเศรษฐศาสตร์ คำว่า เทคโนโลยี คือ ความรู้ของมนุษย์ในปัจจุบัน ในการนำเอาทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ รวมถึงความรู้ที่ว่าเราสามารถผลิตอะไร ได้บ้าง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ทางเทคนิคของเราเพิ่มขึ้น

9.         เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองศตวรรษที่ผ่านมา

ตอบ 5 (ส่วนที่ 1 หน้า 5) การพัฒนาของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารรูปแบบใหม่เกิดขึ้นอย่างมากเมื่อประมาณ2 ศตวรรษที่ผ่านมา โดยเป็นช่วงเวลาที่มนุษยชาติได้สัมผัสกับภาษาระบบตัวเลข (Digital Language) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารทุกรูปแบบ

10.       ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไว้ไม่ถูกต้อง

(1) ภาษามีความสำคัญในฐานะ ตัวทำการเปลี่ยนแปลง” ต่อรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์

(2)       ภาษา ถือเป็นสัญญาณทางการสื่อสาร

(3)       ภาษาพูด เป็นสัญญาณทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อนภาษาเขียน

(4)       มนุษยชาติมีความผูกพันอยู่กับภาษาเขียนมานานกว่า 2 ล้านปี

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 4) ภาษา ถือเป็นสัญญาณทางการสื่อสาร (Communication Code) กล่าวคือ ภาษามีความสำคัญในฐานะตัวทำการเปลี่ยนแปลง (Agents of Change)อรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ โดยภาษาพูด (Spoken Language) เป็นสัญญาณทาง การสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อนภาษาเขียน (Written Language) ซึ่งมนุษยชาติมีความผูกพันอยู่กับ ภาษาเขียนมานานร่วม 6 ล้านปี

11.       สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นผลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนารูปแบบการสื่อสาร ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อ การสื่อสารในข้อใดต่อไปนี้

(1)       ประหยัดเวลาและแรงงาน       

(2) สะดวก รวดเร็ว

(3) ช่วยให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว 

(4) ได้ผลผลิตมากในเวลารวดเร็ว

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 2) สื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นผลจากการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร แบบดิจิตอล (Digital) มาใช้พัฒนารูปแบบการสื่อสาร ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการสื่อสาร คือ ทำให้การติดต่อสื่อสารของมนุษย์ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และการรับส่งข้อมูลเป็นไป โดยสะดวกในชั่วพริบตา

12.       ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทสื่อดั้งเดิม

(1)       หนังสือพิมพ์ออนไลน์   

(2) คอมพิวเตอร์เกม

(3) ภาพดิจิตอล           

(4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 6) รูปแบบของสื่อ (Media) มี 2 ลักษณะ ดังนี้

1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) คือ สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยี ในการสื่อสารในช่วง 6,000 – 30,000 ปีก่อน ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อภาพยนตร์ และสื่อวิทยุโทรทัศน์

2.         สื่อใหม่ (New Media) คือ การนำเอาภาษาระบบตัวเลข หรือการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า การทำให้เป็นระบบตัวเลข (Digitization) ซึ่งส่งผล ให้เกิดสื่อรูปแบบใหม่หรือสื่อใหม่ขึ้น ได้แก่ การสื่อสารระบบ World Wide Web,สื่อออนไลน์ (เช่น วิทยุออนไลน์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ฯลฯ)ภาพถ่ายดิจิตอลกราฟิกคอมพิวเตอร์เกม เป็นต้น

13.       ข้อใดต่อไปนี้คือ นิยามของสื่อดั้งเดิม (Traditional Media)

(1) สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีแบบโบราณ

(2)       สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น

(3)       สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในช่วง 6,000 – 30,000 ปีก่อน

(4)       สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีจากแรงงานคน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 12. ประกอบ

14.       ผู้รับสารที่มีลักษณะ Active Seeker มีความหมายว่าอย่างไร

(1)       ผู้รับสารที่มีความคล่องตัวสูง ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

(2)       ผู้รับสารที่ไม่หยุดนิ่ง ชอบการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

(3)       ผู้รับสารที่แสวงหาข้อมูลขาวสารด้วยตัวเอง   (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

15.       สื่อใหม่ เป็นสื่อที่เปิดช่องทางให้เกิดการสื่อสารในลักษณะ Interactive ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร คำว่า “Interactive” หมายถึง

(1)       การสื่อสารที่มุ่งเน้นปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารไปยังผู้ส่งสาร

(2)       การสื่อสารที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร

(3)       การสื่อสารทีมุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร

(4)       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ1  (ส่วนที่ 2 หน้า 317), (คำบรรยาย), (ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ) Interactive หรือปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารที่มุ่งเน้นปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) จากผู้รับสาร ไปยังผู้ส่งสารอย่างทันท่วงที ในลักษณะการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารจะเป็นลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน ที่แท้จริงหรือนิรนามในขณะที่ดำเนินการสื่อสาร

16.       ผู้รับสารที่มีลักษณะ Passive Receiver มีความหมายว่าอย่างไร

(1)       ผู้รับสารที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารก็ต่อเมื่อมีการนำเสนอผ่านสื่อเท่านั้น

(2)       ผู้รับสารที่ไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบด้าน

(3)       ผู้รับสารที่มีลักษณะเหงาหงอย เซื่องซึม

(4)       ผู้รับสารที่ขาดทักษะทางด้านการอ่านออกเขียนได้

ตอบ 1 ดูคำอธิบาย.ข้อ 2. ประกอบ

17.       Document Domain คือสื่อชนิดใด

(1)       สื่อออนไลน์      (2) สื่อสิ่งพิมพ์ (3) สื่อวิทยุกระจายเสียง         (4) สื่อที่มีเอกสารอ้างอิง

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 4-5) พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

(The Document Domain) เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของภาษาในช่วงที่ 2 (เริ่มประมาณ 6.000 ปีกอน) คือ เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์มีภาษาเขียนใช้ จึงทำให้เกิดรูปแบบการสื่อสาร ในลักษณะบันทึกเป็นเอกสาร (Document Domain) หรือสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้น ซึ่งช่วยร่นระยะเวลา ให้กับการเผยแพร่ และการดำรงรักษาความรู้/วัฒนธรรมของมนุษยชาติได้มาก

18.       เพราะเหตุใดสื่อหนังสือพิมพ์ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อผู้อ่านในสังคม แม้วาจะมีสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและได้รับความสนใจจากผู้คนมากขึ้นก็ตาม

(1)       เพราะสื่อหนังสือพิมพ์มีความน่าเชื่อถือ และอ้างอิงได้

(2)       เพราะสื่อหนังสือพิมพ์จัดทำรูปเล่ม สีสัน ได้น่าอ่านมากกว่า

(3)       เพราะสื่อหนังสือพิมพ์เปิดช่องทางให้ผู้รับสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้

(4)       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 616), (คำบรรยาย) สื่อหนังสือพิมพ์กระดาษยังคงมีบทบาทสำคัญต่อผู้อ่านในสังคม แม้ว่าสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์จะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและได้รับความสนใจจาก ผู้คนมากขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะหนังสือพิมพ์กระดาษมีความคงทนสูง (ผู้รับสารเปิดรับข้อมูล ข่าวสารซ้ำได้โดยไม่จำกัดเวลา) มีความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้อ้างอิงได้

19.       เหตุผลข้อใดที่ทำให้คนรุ่นเก่าไมนิยมเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อใหม่

(1)       เพราะเป็นสื่อที่มีความซับช้อนทางเทคโนโลยี

(2)       เพราะเป็นสื่อที่ต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู้ในการใช้และการเข้าถึงสื่อ

(3)       เพราะเป็นสื่อที่คนรุ่นเก่าไม่คุ้นเคย     (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

20.       สารสนเทศ (Information) กับข้อมูล (Data) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

(1)       สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีการจัดระเบียบ และพร้อมถูกนำมาใช้งาน

(2)       ข้อมูล คือ สารสนเทศที่มีการจัดระเบียบ และพร้อมถูกนำมาใช้งาน

(3)       ทั้งสารสนเทศและข้อมูลมีความหมายเหมือนกัน เพียงแต่เขียนไม่เหมือนกัน

(4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 10), (คำบรรยาย) สารสนเทศ (Information) กับข้อมูล (Data) มีความหมายแตกต่างกัน กล่าวคือ ข้อมูล (Data) คือ กลุ่มข้อความที่ไมมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบ และ ไม่พร้อมถูกนำมาใช้งาน ส่วนสารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการจัดการ หรือมีการจัดระเบียบ และพร้อมถูกนำมาใช้งาน เช่น ข่าวสารในเว็บไซต์ต่าง ๆ

21.       ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (PAPA)

(1)       Information Personal      

(2) Information Privilege

(3) Information Productivity     

(4) Information Privacy

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 10) จริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (PAPA) มี 4 ประเด็น

1.         ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) 

2. ความถูกต้อง (Information Accuracy)

3.         ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 

4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)

22.       การลักลอบเข้าไปอ่านข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้อื่น ขัดกับจริยธรรม ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อใด

(1)       ความถูกต้อง  

(2) ความเป็นส่วนตัว   

(3) ความเป็นเจ้าของ   

(4) การเข้าถึงข้อมูล

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 10) ตัวอย่างการละเมิดหรือการกระทำที่ขัดกับประเด็นความเป็นส่วนตัว

(Information Privacy) คือ

1.         การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้อื่น

2.         การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการปฏิบัติงาน/การใช้บริกรของพนักงาน

3.         การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพี่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด

4.         การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เพี่อนำไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าขึ้นใหม่ แล้วนำไปขายให้บริษัทอื่น

23.       ประเด็นที่พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพรทางสื่อคอมพิวเตอร์ คือข้อใด

(1) ข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นด้วยความจงใจหรือไม

(2)       ควรมีมาตรการลงโทษต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไรเพี่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด

(3)       ใครจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่

(4)       ข้อ 1 และ 3 ถูก

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 11) ประเด็นที่พิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้อง (Information Accuracy)ในปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลและสารสนเทศที่จัดเก็บและเผยแพร่ทางสื่อคอมพิวเตอร์ คือ

1. ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่

2.         จะทราบได้อย่างไรว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความจงใจหรือไม่

24.       ข้อใดต่อไปนี้ที่ไมเข้าข่ายการกระทำที่ขัดกับประเด็น Information Privacy

(1)       การเอาฐานข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายธุรกิจ

(2)       การทำสำเนาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อนำไปขายให้ลูกค้าในราคาถูก

(3)       การใช้กล้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตรวจจับดูการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท

(4)       การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าใหม่แล้วขายให้บริษัทอื่น

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 22. ประกอบ

25.       ซอฟต์แวร์ในลักษณะ Shareware หมายถึง

(1)       ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ฟรี

(2)       ซอฟต์แวร์ที่ให้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

(3)       ซอฟต์แวร์ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วมีสิทธิใช้

(4)       ซอฟต์แวร์ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วมีสิทธิใช้ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 11), (คำบรรยาย) ประเด็นที่พิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดกับ

ความเป็นเจ้าของ (Information Property) คือ

1. การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ในลักษณะ Copyright หรือ Software License คือ ซอฟต์แวร์ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วมีสิทธิใช้ Shareware คือ ซอฟต์แวร์ ที่ให้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งให้ใช้ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และ Freeware คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ฟรี คัดลอกและเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้

2.         การละเมิดลิขสิทธิ์ที่ให้ความคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์

26.       อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ขัดกับประเด็นจริยธรรมข้อใด      

(1) Information Accuracy

(2)       Information Privacy         (3) Data Accessibility         (4) Information Property

ตอบ 3 (ส่วนที่ 1 หน้า 12) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime หรือ Cyber Crime)เช่น การโจรกรรมข้อมูลหรือความลับของบริษัท การบิดเบือนข้อมูล การฉ้อโกง การฟอกเงิน การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การก่อกวนโดยกลุ่ม Hacker, Cracker, Hacktivist หรือ Cyber Terrorist ฯลฯ เป็นปัญหาที่ขัดกับประเด็นจริยธรรมการเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) ซึ่งหมายถึง การเข้าใช้งานโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มี การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามระดับของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าไปดำเนินการ ต่าง ๆ กับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไมมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการรักษาความลับของข้อมูล

ข้อ 27. – 30. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       Hardware         (2) System Software (3) Peopleware          (4) Information

27.       นักวิเคราะห์ระบบ

ตอบ 3 (ส่วนที่ 1 หน้า 9) บุคลากร (Peopleware) หมายถึง บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการใช้และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น นักเขียนโปรแกรม (Programmer) นักวิเคราะห์ ระบบ (System Analyst) ฯลฯ

28.       ชุดคำสั่งควบคุมระบบ

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 9) ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมชุดคำสั่งที่เขียนให้

เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 1. ซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งควบคุม ระบบ (System Software) 2. ซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งประยุกต์ (Application Software)

29.       หน่วยรับข้อมูล

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 9) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนประกอบสำคัญ คือ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล และหน่วยแสดงผล

30.       ข่าวสารในเว็บไซต์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 20. ประกอบ

ข้อ 31. – 33. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       Copyright          (2) Hacktivist     (3) Cracker

31.       บุคคลที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อส่งข้อความเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 12), (คำบรรยาย) กลุ่มบุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดกฎหมาย 

1.         Hacker คือ บุคคลที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยผ่านการสื่อสารเครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเข้าไปอ่าน คัดลอก ลบ หรือทำความเสียหายแกข้อมูล

2.         Cracker คือ บุคคลที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ

3.         Hacktivist หรือ Cyber Terrorist คือ บุคคลที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เพื่อส่งข้อควมเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองไปยังบุคคลอื่น ดูคำอธิบายข้อ 26. ประกอบ

32.       บุคคลที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 26. และ 31. ประกอบ

33.       Software License

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 25. ประกอบ

34.       การสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง หรือ CMC มาจากคำว่า

(1) Computer Mediated Communication         (2) Computer Mutual Communication

(3) Computer Manual Communication   (4) Computer Managing Communication

ตอบ 1 (ส่วนที่ 2 หน้า 3) การสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง (Computer Mediated Communication : CMC) มีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 1. เป็นสื่อที่ใช้เมื่อไหร่หรือที่ใดก็ได้ ไม่ติดเงื่อนไขเรื่องเวลาและสถานที่ในการนำเสนอเนื้อหาเหมือนการใช้สื่ออื่น ๆ

2.         เป็นสื่อที่เปิดโอกาสกับผู้รับสารในการกระทำใด ๆ กับเนื้อหาสารก็ได้

3.         เป็นสื่อที่มีส่วนผสมทางเทคโนโลยีหลายอย่างอยู่ในตัว

4.         เป็นสื่อที่กระจายอำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกผูกขาดและควบคุมจากฝ่ายผู้ส่งสาร

5.         เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะสากล (Universal Medium) ในตัวเอง

35.       ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ CMC

(1)       เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะสากล

(2)       เป็นสื่อที่ใช้เมื่อใดก็ได้ แต่ติดเงื่อนไขเรื่องเวลา

(3)       เป็นสื่อที่เปิดโอกาสกับผู้รับสารในการกระทำใด ๆ ก็ได้กับเนื้อหาสาร

(4)       เป็นสื่อที่มีส่วนผสมของเทคโนโลยีหลายอย่างในตัวเอง

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 34. ประกอบ

36.       ในยุคแรกเริ่มของการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ เป็นการสื่อสารด้วย…

(1)       สัญลักษณ์      (2) เสียง          (3) ข้อความ     (4) ภาพ

ตอบ 3 (ส่วนที่ 2 หน้า 4) ในยุคแรกเริ่มของการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์นั้น เป็นการสื่อสารด้วยข้อความโดยปราศจากภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหวอย่างในปัจจุบัน แต่เมื่อ World Wide Web (WWW) ได้ถูกคิดค้นขึ้นก็ทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายในการสื่อสารได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และพัฒนาไปสู่ความเป็นปฏิสัมพันธ์

37.       ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อได้เปรียบของการสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง

(1)       ส่งผ่านเนื้อหาได้หลายลักษณะ ทั้งข้อความ ภาพ เสียง

(2)       มีการสนองตอบระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ตลอดเวลา ภายในเวลารวดเร็ว

(3)       มีการติดต่อสื่อสารกันในลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย       (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (ส่วนที่ 2 หน้า 4-5) ข้อได้เปรียบของการสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง (CMC)มีดังนี้ 1. ความเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์และข้อจำกัด คือ ไม่สามารถจำกัดสิ่งใดได้ ปราศจาก ผู้ผูกขาดใด ๆ 2. ขอบเขตของการสื่อสาร คือ สามารถส่งผ่านเนื้อหาได้หลายลักษณะ ทั้งข้อความ ภาพ และเสียง 3. การสนองตอบและการปฏิสัมพันธ์ คือ มีการสนองตอบระหว่าง ผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ตลอดเวลา ภายในเวลาอันรวดเร็ว 4. การติดต่ออย่างเป็นเครือข่าย คือ มีการติดต่อสื่อสารกันในลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

38.       การสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใด

(1) การสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคลไม่พร้อมกัน         (2) การสื่อสารแบบพร้อมกันทันทีทันใด

(3)       การสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่พร้อมกัน          (4) ไมมีข้อใดถูก

ตอบ 3 (ส่วนที่ 2 หน้า 57) รูปแบบของการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถจำแนก

ได้ 4 รูปแบบ ด้งนี้ 1. การสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลไมพร้อมกัน เช่น การสื่อสารด้วย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail หรือ E-mail) 2. การสื่อสารระหว่างบุคคลกับ กลุ่มบุคคลไมพร้อมกัน เช่น การเขียนข้อความทิ้งไว้ในเว็บไซต์ hi5 หรือ Facebook ที่ผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ เข้ามาอ่านได้ทุกคน และมีการเขียนโต้ตอบข้อความนั้น

3.         การสื่อสารแบบพร้อมกันทันทีทันใด เช่น การสนทนาออนไลน์แบบห้องสนทนา (Chat Room)

4.         การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ในเว็บไซต์ (Web site)

39.       การเขียนข้อความไว้ในเว็บไซต์ Facebook เป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใด

(1)       การสื่อสาวระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคลไม่พร้อมกัน   (2) การสื่อสารแบบพร้อมกันทันทีทันใด

(3) การสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่พร้อมกัน     (4) ไมมีข้อใดถูก

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

40.       การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ เป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรูปแบบใด

(1)       การสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคลไม่พร้อมกัน

(2)       การสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่พร้อมกัน

(3)       การสื่อสารแบบพร้อมกันทันทีทันใด

(4)       การสื่อสารแบบไมพร้อมกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

41.       เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า CMC เป็นการสื่อสารที่เลือกที่รัก มักที่ชัง

(1)       ผู้สื่อสารสามารถคัดสรรเฉพาะข้อความที่ต้องการสื่อ โดยผู้รับสารไม่อาจรับรู้อวัจนภาษาอื่นใดได้

(2)       ผู้สื่อสารสามารถคัดสรรทั้งข้อความที่ต้องการสื่อ และอวัจนภาษาไปยังผู้รับสาร

(3)       ผู้สื่อสารสามารถคัดสรรข้อความที่ต้องการสื่อ โดยไม่ต้องแสดงอวัจนภาษาไปยังผู้รับสาร

(4)       ไมมีข้อใดถูก

ตอบ 1 (ส่วนที่ 2 หน้า 8), (คำบรรยาย) การสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง (CMC) มีผลกระทบต่อสังคมประการหนึ่ง คือ เป็นสื่อที่ถูกใช้ในการสื่อสารแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง (Selective) ค่อนข้างมาก กล่าวคือ ผู้สื่อสารสามารถเลือกหรือคัดสรรเฉพาะคำ ข้อความ หรือ ภาพที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้รับสาร โดยทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่อาจรับรู้อวัจนภาษาอื่นใดได้ ซึ่งทำให้กระบวนการลำเลียงข้อมูลข่าวสารไม่สมบูรณ์พร้อมด้วยความหมาย

42.       ผู้ใช้การสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง มีลักษณะ Impersonal… หมายความว่า

(1)       ความไม่มีตัวตน           

(2) ไมปรากฏตัวตนที่แท้จริง 

(3) ไม่มีความเป็นบุคคล 

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ2 (ส่วนที่ 2 หน้า 8) ผู้ใช้การสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง (CMC) จะมีลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมหลากหลาย แต่ลักษณะที่โดดเด่นคือ ความไม่ปรากฎตัวตนที่แท้จริง (Impersonal) หรือการแสดงตนให้ปรากฏท่ามกลางสังคม (Social Presence) มีน้อยหรือ เป็นไปในลักษณะถดถอย

43.       ข้อใดที่ไม่ใช่ผลกระทบทางสังคมในเชิงลบของการสื่อสาร CMC

(1)       การติดต่อสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตาระหว่างบุคคลลดน้อยลง

(2)       ทักษะทางสังคมถูกแทนที่ด้วยทักษะทางเทคโนโลยี

(3)       ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในลักษณะ Computer Network Democracy

(4)       เป็นช่องทางในการอำพรางตัวตนที่แท้จริงของผู้ส่งสารกับผู้รับสาร

ตอบ 3 (ส่วนที่ 2 หน้า 8 – 10), (คำบรรยาย) ผลกระทบในเชิงลบที่เป็นภัยต่อสังคมของการสื่อสารแบบ CMC มีดังนี้ 1. การติดต่อสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตาระหว่างบุคคลลดน้อยลง

2.         การทุ่มเทเวลาให้กับคอมพิวเตอร์มากเกินไป ทำให้ขาดทักษะทางสังคม (Social Skills) และถูกแทนที่ด้วยทักษะทางเทคโนโลยี (Technical Skills) 3. เป็นช่องทางในการหลอกลวง หรืออำพรางตัวตนที่แท้จริงของผู้ส่งสารกับผู้รับสาร 4. ถูกใช้เพื่อ สะท้อนตัวตน” มากกว่า เพื่อสร้าง ประสบการณ์ทางสังคม” ฯลฯ (การสร้างเครือข่ายในลักษณะ Computer Network Democracy เป็นผลกระทบในเชิงบวกที่เป็นมิตรต่อสังคม)

44.       เพราะเหตุใดการประชุมทางไกล (Teleconference) ไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขความขัดแย้ง

(1)       เพราะผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่สามารถใช้อวัจนภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2)       เพราะความด้อยประสิทธิภาพด้านความชัดเจนของภาพและเสียงผ่านสื่อ

(3)       เพราะระยะทางระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ห่างไกลกัน

(4)       เพราะภาพที่ปรากฎผ่านสื่อขาดความสมจริง

ตอบ 1 (ส่วนที่ 2 หน้า 10) การประชุมทางไกล (Teleconference) ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขความขัดแย้ง เพราะผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้เวลาและคำพูดมากกว่า การประชุมแบบดั้งเดิม รวมทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่สามารถใช้อวัจนภาษาและจังหวะการพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

45.       เพราะเหตุใดการสื่อสารในลักษณะ CMC ลดบทบาทการสื่อสารที่มีผู้นำเป็นศูนย์กลาง

(1)       เพราะความเท่าเทียมกันทางด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล

(2)       เพราะโครงสร้างของการสื่อสาร CMC ไมมีผู้นำหรือผู้ตาม

(3)       เพราะเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ก่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันในแนวราบ

(4)       ข้อ 1 และ 3 ถูก

ตอบ 4 (ส่วนที่ 2 หน้า 12) การสื่อสารในลักษณะ CMC ช่วยลดบทบาทการสื่อสารที่มีผู้นำเป็นศูนย์กลาง เพราะทำให้ไมมีผู้นำที่มีบทบาทเป็นผู้นำถาวร และไม่มีผู้ตามที่มีบทบาทเป็น ผู้ตามถาวร อีกทั้งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ก่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันในแนวราบหรือ แนวระนาบ (Horizontal Link) ที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล คือ ทุกคนเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับสารได้อย่างเสมอภาคกัน

46.       ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชน

(1)       จัดอยู่ในประเภทสื่อใหม่ (New Media) (2) ไม่มีอุปสรรคด้านระยะทาง

(3) ให้ข้อมูลโดยไม่จำกัดด้านพื้นที่ แต่จำกัดด้านเวลา (4) มีผลสะท้อนกลับทันทีทันใด

ตอบ 3 (ส่วนที่ 2 หน้า 16) สื่อออนไลน์ จัดอยู่ในประเภทสื่อใหม่ (New Media) ของวงการสื่อสารมวลชนไทย โดยคุณลักษณะสำคัญของสื่อออนไลน์ในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชน มีดังนี้

1.         ไม่มีอุปสรรคด้านระยะทาง      2. มีผลสะท้อนกลับทันทีทันใด

3.         ให้ข้อมูล ในลักษณะที่ไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และเวลา

4.         น้าเสนอโดยใครก็ได้ ไมจำเป็นต้องเป็นนักสื่อสารมวลชน

5.         ใช้ต้นทุนในการดำเนินการน้อยกว่าการสื่อสารมวลชนแบบดั้งเดิม

6.         เนื้อหาเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

47.       การรายงานข่าวออนไลน์มีลักษณะตรงกาล (Real Time) หมายถึง

(1)       สามารถในการเอาชนะข้อจำกัดด้านเวลา

(2)       สามารถนำเสนอข่าวสารแบบทันเหตุการณ์ ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง

(3)       สามารถนำเสนอข่าวสารแบบร่วมสมัย

(4)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 (ส่วนที่ 2 หน้า 17) การรายงานข่าวออนไลน์มีลักษณะเฉพาะ ด้งนี้

1.         ตรงกาล (Real Time) คือ สามารถนำเสนอข่าวสารแบบทันเหตุการณ์ ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง

2.         ไร้กาล (Shifted Time) คือ ความสามารถในการเอาชนะข้อจำกัดด้านเวลา

3.         ประสานสื่อ (Multimedia) คือ ใช้องค์ประกอบด้านสื่อประสมในการรายงานข่าว

4.         ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือ เปิดโอกาสให้ผู้อ่านหรือผู้รับสารสื่อสารไปยังผู้ส่งสาร อย่างทันท่วงทีในลักษณะการสื่อสารสองทาง

48.       การรายงานข่าวออนไลน์มีลักษณะประสานสื่อ (Multimedia) หมายถึง

(1) ใช้องค์ประกอบด้านสื่อประสมในการรายงานข่าว

(2)       อาศัยความร่วมมือจากสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลายในการรายงานข่าว

(3)       อาศัยการประสานการทำงานระหว่างสื่อต่าง ๆ ในการรายงานข่าว

(4)       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 ดูค่าอธิบายข้อ 47. ประกอบ

49.       รูปแบบการนำเสนอข่าวสารในลักษณะกระดานข่าวของกลุ่มข่าว (Bulletin Board Newsgroup) มีลักษณะ…

(1) บริการข่าวสารที่จัดแบ่งหมวดหมู่เพื่อให้ผู้อ่านเลือกใช้บริการตามความต้องการ

(2)       บริการกระดานข่าวในกลุ่มข่าวที่ให้ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

(3)       บริการกระดานข่าวที่มีระบบการจัดการที่ดีและได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ลงทุนทางธุรกิจที่ต้องการ ข่าวสารและติดตามข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์

(4)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 (ส่วนที่ 2 หน้า 18) รูปแบบการนำเสนอข่าวสารในลักษณะ กระดานข่าวของกลุ่มข่าว(Bulletin Board Newsgroup) เป็นบริการกระดานข่าวในกลุ่มข่าวบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ให้ทั้งข้อมูลข่าวสารและเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเสรีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม

50.       ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่นโยบายด้านการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ของสื่อมวลชนไทย

(1) เพื่อเพิ่มโอกาสในการกระจายข้อมูลข่าวสาร         (2) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

(3) เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการสื่อสารของประชาชนในสังคม .       (4) เพื่อเสริมช่องทางด้านการตลาด

ตอบ 3 (ส่วนที่ 2 หน้า 19-20) นโยบายด้านการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ของสื่อมวลชนไทย มีดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร            2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร

3.         เพื่อเสริมช่องทางด้านการตลาด 4. เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติด้านการสื่อสารปฏิสัมพันธ์

51.       การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของหนังสือพิมพ์บนสื่อออนไลน์ มีลักษณะอย่างไร

(1) ให้ความสำคัญกับข่าวหน้าหนึ่งมากที่สุด

(2)       มีฐานข้อมูลให้เรียกดูฉบับย้อนหลังได้

(3)       ให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวในลักษณะตรงกาลมากขึ้น

(4)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 4            (ส่วนที่ 2 หน้า 21) ลักษณะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของหนังสือพิมพ์บนสื่อออนไลน์ 

1.         ให้ความสำคัญกับข่าวหน้าหนึ่งมากที่สุด 

2. มีฐานข้อมูลให้เรียกดูฉบับย้อนหลัง (Archive)

3.         ให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวในลักษณะตรงกาล (Real Time) มากยิ่งขึ้น

4.         รูปแบบการนำเสนอเน้นความเรียบง่าย สะอาด และสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล

5.         เน้นความสำคัญของเนื้อหาข่าวเป็นหลัก ไม่ใช้สื่อประสมหรือลูกเล่นที่หวือหวามากนัก

52.       ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสถานีโทรทัศน์-วิทยุบนสื่อออนไลน์

(1)       ให้ความสำคัญกับการนำสัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณวิทยุมาออกอากาศสดทางอินเทอร์เน็ต

(2)       ให้ข้อมูลและรายละเอียดของรายการต่าง ๆ ที่จะออกอากาศทางสถานี

(3)       ไม่มีการบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแล้วในรูปของไฟล์ที่ผู้ใช้เรียกกลับมาชมได้อีก

(4)       มีการใช้เทคโนโลยีสื่อประสมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

ตอบ 3 (ส่วนที่ 2 หน้า 21) ลักษณะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ บนสื่อออนไลน์ คือ 1. ให้ความสำคัญกับการนำสัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณวิทยุ มาออกอากาศสดผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Web Casting) 2. ให้ข้อมูลและรายละเอียดของ รายการต่าง ๆ ที่จะออกอากาศทางสถานี 3. มีการเก็บบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแล้วไว้ ในรูปของ VDO File และ Real Audio เพื่อให้ผู้ใช้เรียกกลับมาชมหรือฟังในภายหลังได้

4.         มีการใช้เทคโนโลยีสื่อประสมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากกว่าสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์

53.       ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อจำกัดของข่าวออนไลน์

(1)       นำเสนอผ่านจอภาพขนาดเล็ก ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

(2)       ความนำเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มข่าวต่าง ๆ

(3)       ลดบทบาทในการแปลความ ตีความของสื่อมวลชนแบบดั้งเดิม

(4)       ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

ตอบ 4 (ส่วนที่ 2 หน้า 22 – 23) ข้อจำกัดของข่าวออนไลน์ ได้แก่

1.         การนำเสนอผ่านจอภาพขนาดเล็ก ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

2.         ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มข่าวต่าง ๆ

3.         ลดบทบาทในการแปลความและตีความของสื่อมวลชนแบบดั้งเดิม

54.       ผลกระทบของการนำเสนอข่าวออนไลน์ในแงไม่มีผู้เฝ้าประตูข่าวสาร หมายความว่าอย่างไร

(1)       ทุกคนมีบทบาทเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อไปสู่กลุ่มผู้รับสารของตนเอง

(2)       บรรณาธิการข่าวออนไลน์ถูกลดบทบาทให้น้อยลง .

(3)       ขาดบรรณาธิการข่าวที่ทำหน้าที่คัดสรรข่าวสารเพื่อนำเสนอต่อผู้รับสาร       

(4) ข้อ 1 และ 3 ถูก

ตอบ 4 (ส่วนที่ 2 หน้า 23 – 24), (คำบรรยาย) ผลกระทบของการนำเสนอข่าวออนไลน์ในแงของการไม่มีผู้เฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper) คือ การขาดบรรณาธิการข่าวที่ทำหน้าที่คัดสรรข่าวสาร เพื่อนำเสนอต่อผู้รับสาร เพราะการนำเสนอขาวออนไลน์นั้นทุกคนมีบทบาทเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ไปสู่กลุ่มผู้รับสารของตนเอง

55.       การที่สื่อออนไลน์เปิดช่องทางให้ผู้รับสารสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดปัญหาใดบ้าง

(1)       ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารขาดสำนึกรับผิดชอบต่อการนำเสนอข่าวสาร

(2)       ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารละเมิดลิขสิทธิ์ ไมอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

(3)       ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารขาดทักษะ ทำให้นำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดมาก       

(4) ถูกทุกข้อ

 ตอบ 4            (ส่วนที่ 2 หน้า 24), (คำบรรยาย) ปัญหาของสื่อออนไลน์ที่เปิดช่องทางให้ผู้รับสารสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง คือ 1. ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารขาดจรรยาบรรณใน ความสำนึกรับผิดชอบต่อการนำเสนอข่าวสารที่ส่งผลกระทบตอสังคม 2. ผู้นำเสนอข้อมูล ข่าวสารละเมิดลิขสิทธิ์ในการนำเสนอข้อมูล โดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

3.         ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารขาดทักษะในการกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูล ทำให้นำเสนอ ข้อมูลที่ผิดพลาดมาก หรือข้อมูลที่เป็นข่าวลือ

56.       ข้อใดที่ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย

(1)       ความแพรหลายของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    (2) ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

(3) แนวนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล (4) โครงสร้างของผู้บริหารประเทศ

ตอบ 4 (ส่วนที่ 2 หน้า 25 – 26) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ในประเทศไทย ได้แก่   1. ความแพร่หลายของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2.         ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 3. โครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสารของประเทศ และแนวนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล        4. บุคลากรในการทำงาน

5.         ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ของประชากรในประเทศ

6.         พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของคนในสังคม

57.       ข้อใดคือแนวโน้มการรายงานข่าวออนไลน์ของสื่อมวลชนไทย

(1)       นำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้มีอำนาจรัฐมากขึ้น

(2)       ผู้รายงานข่าวมีบทบาทเป็นผู้กำหนดรูปแบบของเนื้อหามากขึ้น

(3)       ใช้สื่อประสมในการนเสนอข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

(4) ไมมีข้อใดถูก

ตอบ 3 (ส่วนที่ 2 หน้า 27 – 28) แนวโน้มการรายงานข่าวออนไลน์ของสื่อมวลชนไทย มีลักษณะดังนี้ 1. เผยแพร่ข้อมูลในลักษณะที่เป็น Interactive มากขึ้น

2.         เผยแพร่ข้อมูลในลักษณะที่ง่ายต่อการสืบค้นมากขึ้น

3.         ใช้เทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตและสื่อประสมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

4.         ใช้ภาพกราฟิกมากขึ้น            5. คำนึงถึงความเร็วในด้านผู้ใช้งานมากขึ้น

6.         มีลักษณะความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น   7. สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบฉบับบน

World Wide Web มากขึ้น     8. สร้างความเป็นคลังข้อมูลของข่าวสารมากขึ้น

9. บริการข้อมูลข่าวสารแบบตามคำขอ (On Demand) 10. เป็นเครื่องมือด้านการตลาดมากขึ้น

58.       แนวโน้มสภาพการแข่งขันของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในอนาคต คาดว่า…

(1) แข่งขันเฉพาะกับสื่อออนไลน์ด้วยกันเท่านั้น          (2) แข่งขันทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อออนไลน์

(3) สภาวะการแข่งขันถดถอยกว่าในปัจจุบัน  (4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 2 (ส่วนที่ 2 หน้า 28 – 29) เกรียงไกร ทวีโชติกิจเจริญ ได้ศึกษาและสรุปประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับแนวโน้มหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในอนาคตของประเทศไทย ไว้ดังนี้ 1. กลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในอนาคตจะมีความหลากหลายมากกว่าในปัจจุบัน

2.         แนวโน้มเนื้อหาหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่ไม่มีในฉบับเล่ม

3.         แนวโน้มสภาพการแข่งขันของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในอนาคตจะต้องแข่งขันกับทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อออนไลน์ 4. ปัจจัยที่มีแนวโน้มเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ในประเทศไทยมากที่สุด คือ รัฐบาล

 59.       นักศึกษาคิดว่าแนวโน้มรูปแบบของธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) จะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

(1)       ขยายตัวมากขึ้น เพราะองค์กรทางธุรกิจใหความสำคัญกับช่องทางดังกล่าวมากขึ้น

(2)       ขยายตัวมากขึ้น เพราะผู้บริโภคหันมาใช้บริการเอขายผ่าน E-commerce กขึ้น

(3)       ขยายตัวมากขึ้น เพราะมีการแข่งขันระหว่างคู่แข่งขององค์กรธุรกิจมากขึ้น

(4)       ทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ 1 (ส่วนที่ 2 หน้า 25), (คำบรรยาย) ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นแบบทุนนิยม ซึ่งเอื้อต่อการเติบโตของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ดังนั้นแนวโน้มรูปแบบของธุรกิจการค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) จะขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะองค์กรทางธุรกิจ ให้ความสำคัญกับช่องทางดังกล่าวมากขึ้น

60.       หากด้องการส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมหันมาสนใจเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์มากขึ้นภาครัฐควรดำเนินการข้อใดเป็นอันดับแรก

(1) พัฒนาความรู้และทักษะของประชาชนเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์

(2)       ส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์

(3)       ส่งเสริมให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสเป็นเจ้าของสื่อคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง

(4)       จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในสถานที่สาธารณะอย่างครอบคลุม

ตอบ 2 (ส่วนที่ 2 หน้า 25), (คำบรรยาย) ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นเกษตรกรและ มีอาชีพรับจ้าง ซึ่งมีทัศนคติว่า สื่อคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี จึงมีการเข้าถึง สื่อประเภทนี้น้อย ดังนั้นหากต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมหันมาสนใจเปิดรับข้อมูล ข่าวสารจากสื่อออนไลน์มากขึ้น สิ่งแรกที่ภาครัฐควรดำเนินการคือ ส่งเสริมให้ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์

ข้อ 61. – 68. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) อินเทอร์เน็ต            

(2) ARPANET      

(3) IP Video Conference

(4)       TCP  

(5) Stand-alone Computer

(6) NECTEC

(7) Cyberspace

61.       เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากเครือข่ายขนาดย่อยเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 210) อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดย่อยมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก จึงถือได้ว่าเป็นเครือข่ายของเครือข่าย (Network of Network) โดยมีลักษณะเป็นเสมือน เครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web หรือ WWW) ที่ครอบคลุมทั่วโลก

62.       เครื่องคอมพิวเตอร์แบบระบบปฏิบัติการเดี่ยว

ตอบ 5 (ส่วนที่ 3 หน้า 3) อินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1990 เมื่อมีการคิดค้นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบระบบปฏิบัติการเดี่ยว (Stand-alone Computer)เข้าเป็นระบบเครือข่าย (Network) ซึ่งทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ทั่วโลกสามารถ ทำการติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกันได้

63.       เครือข่ายทางการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 3) อินเทอร์เน็ตเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1968 โดยพัฒนามาจากเครือข่ายARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นเครือข่าย ทางการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่ออินเทอร์เน็ต ได้รับความนิยมมากขึ้น จึงแยกตัวเป็นเครือข่ายย่อยชื่อว่า มิลเน็ท (Milnet : Military Network) โดยการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอาร์ปาเน็ตด้วยเทคนิคการโต้ตอบแบบโปรโตคอล ที่เรียกว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol)

64.       ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ตอบ 6 (ส่วนที่ 3 หน้า 4) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) ก่อตั้งขึ้น โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529 ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมการใช้ อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

65.       เครือข่ายใยแมงมุม

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 61. ประกอบ

66.       การเชื่อมเข้ากับเครือข่ายอาร์ปาเน็ตด้วยเทคนิคการโต้ตอบแบบโปรโตคอล

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 63. ประกอบ

67.       การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตอบ3  (ส่วนที่ 3 หน้า 6) ในเดือนกรกฎาคมของปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยได้มีการสาธิตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 ล้านบิต/วินาที ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสาธิตระบบ มัลติมีเดียและการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IP Video Conference)

68.       พื้นที่สาธารณะที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารโดยการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยไม่ปรากฏตัวตนทางร่างกายของบุคคลคูสื่อสาร

ตอบ 7 (ส่วนที่ 3 หน้า 16) Bell et al. อธิบายว่า Cyberspace คือ พื้นที่สาธารณะ (Public Space)ที่เกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสารโดยการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยที่ไม่ปรากฏตัวตนทางร่างกายของบุคคลคูสื่อสาร

ข้อ 69. – 80. ข้อใดที่กล่าวถูกต้องระบายตัวเลือกข้อ 1 ถ้าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องระบายตัวเลือกข้อ 2

69.       ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา NECTEC ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินโครงการเครือข่ายกาญจนาภิเษก เพื่อกระจายความรู้สู่ประชาชนและเป็นสำนักงานเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

ตอบ2  (ส่วนที่ 3 หน้า 5) ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา เนคเทค (NECTEC) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินโครงการเครือข่ายกาญจนาภิเษก เพื่อกระจายความรู้สู่ประชาชน และเป็นสำนักงานเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ

70.       ประเทศไทยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศนิวซีแลนด์ และเริ่มใช้งานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ตอบ 2 (สวนที่ 3 หน้า 5) ในปี พ.ศ. 2530 ประเทศไทยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศออสเตรเลีย และเริ่มใช้งานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

71.       วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดตั้งเครือข่ายไทยสาร คือ เพื่อให้นักวิชาการไทยทั้งจากภาครัฐและเอกชน สามารถแลกเปลี่ยนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันได้ทั่วโลก

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 6) ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายไทยสารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ สำคัญคือ การทำให้นักวิชาการไทยทั้งจากภาครัฐและเอกชนสามารถแลกเปลี่ยนจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์กันได้ทั่วโลก

72.       NECTER เปิดให้บริการ WWW เป็นครั้งแรกในประเทศไทย คือ www.siamnet.or.th

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 6) ในเดือนตุลาคมของปี พ.ศ. 2536 NECTEC ได้เปิดให้บริการ WWWเป็นครั้งแรกในประเทศไทย คือ www.nectec.or.th ซึ่งทำหน้าที่แนะนำประเทศไทยกับทั่วโลก เป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ Thailand the Big Picture โดยเปิดบริการอย่างต่อเนือง มาจนถึงปัจจุบัน

73.       องค์กรเอกชนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างถาวรด้วยความเร็ว 64 kbps รายแรก คือธนาคารไทยพาณิชย์

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 7) การใช้อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2538 มีเหตุการณ์ที่ควรแกการบันทึก

1.         เดือนมีนาคม องค์กรเอกชนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างถาวรด้วยความเร็ว 64 kbps รายแรก คือ ธนาคารไทยพาณิชย์

2.         เดือนมิถุนายน มีการขยายวงจรต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด คือ 512 kbps และมีการ รายงานผลการเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต โดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ร่วมกับ NECTEC

3.         เดือนกันยายน ประเทศไทยเปิดใช้วงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระหว่างประเทศ 2 ล้านบิต/วินาที เป็นวงจรแรก โดยเชื่อม NECTEC กับ NACSIS ในประเทศญี่ปุ่น

74.       ประเทศไทยเปิดใช้วงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระหว่างประเทศ 2 ล้านบิตต่อวินาทีเป็นวงจรแรก โดยเชื่อม NECTEC กับ NACSIS ในประเทศญี่ปุ่น

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 73. ประกอบ

75.       ประเทศไทยเริ่มเปิดใช้วงจรความเร็วสูงเพื่ออินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก โดยศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต ประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 7) ในเดือนกุมภาพันธ์ของปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยเริ่มเปิดใช้วงจร

ความเร็วสูงเพื่ออินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก โดยศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย เป็นผู้ลงทุนเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ผ่านทางเคเบิลใยแก้วนำแสง

76.       การใช้งานอินเทอร์เน็ต แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เพื่อติดต่อสื่อสาร เพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสาร และเพื่อความบันเทิง

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 10) การใช้งานอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.         เพื่อติดต่อสื่อสาร         2. เพื่อค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 3. เพื่อความบันเทิง

77.       ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail มาจากคำว่า Eractive mail

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 1013), (ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ) จดหมายหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-mail ซึ่งมาจากคำว่า Electronic mail คือ การส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายจาก คอมพิวเตอร์ของผู้ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้รับ โดยเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารหรือบริการ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สำคัญและมีผู้นิยมใช้บริการกันมากที่สุด

78.       โปรโตคอล IRC (Internet Relay Chat) เป็นโปรโตคอลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ผู้ช้งาน หลายคนเข้ามาคุยพร้อมกันได้ในลักษณะ Real Time

ตอบ 1 (ส่วนที่ 2 หน้า 5ส่วนที่ 3 หน้า 11 – 12) โปรโตคอล IRC (Internet Relay Chat)เป็นโปรโตคอลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถทำให้ผู้ใช้งาน (User) หลายคนเข้ามาคุย พร้อมกันได้โดยผ่านตัวหนังสือในลักษณะ Real Time

79.       Telnet คือ การขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นซึ่งตั้งอยู่ไกลออกไป เพื่อเข้าใช้งานเครื่องดังกล่าว เหมือนกับไปนั่งที่หน้าเครื่องนั้นเอง

ตอบ 1 (ส่วนที่ 2 หน้า 5ส่วนที่ 3 หน้า 12 – 13) Telnet คือ การขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นซึ่งตั้งอยู่ไกลออกไป เพื่อเข้าใช้งานเครื่องดังกล่าวได้เสมือนกับเราไปนั่งที่หน้าเครื่อง นั้นเอง โดยจำลองคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเสมือนจอภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้

80.       บริการค้นหาและถ่ายโอนแฟ้มในลักษณะ File Transfer Protocol หรือ FTP สามารถใช้บริการในลักษณะ Online เท่านั้น

ตอบ2 (ส่วนที่ 2 หน้า 5ส่วนที่ 3 หน้า 13) บริการค้นหาและถ่ายโอนแฟ้มในลักษณะ

File Transfer Protocol หรือ FTP บนอินเทอร์เน็ตนั้น สามารถใช้บริการได้ 2 แบบ คือ

1.         บริการลักษณะ Offline ที่ผู้ติดต่อด้วยไม่ต้องเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมกัน เช่น การส่งข้อมูลถึงกันโดยใช้ E-mail

2.         บริการลักษณะ Online ที่ผู้ติดต่อด้วยต้องเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมกัน เพื่อส่งผ่าน ข้อมูลโต้ตอบกันแบบ Real Time เช่น บริการ ICQ, Pirch, Chat, MSN, NetMeeting

81.       สื่ออินเทอร์เน็ตสามารถตอบสนองการทำงานของสื่อมวลชนแบนตั้งเดิม ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ จึงกล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ต เป็น

(1)       สื่อประสม        

(2) สื่อหลากบทบาท    

(3) สื่อสารมวลชน        

(4) สื่อใหม่

ตอบ 3 (ส่วนที่ 3 หน้า 15), (คำบรรยาย) สื่ออินเทอร์เน็ตถือเป็นสื่อใหม่และเป็นเครื่องมือใหม่ ในการสื่อสาร ซึ่งมีความสามารถในการตอบสนองการทำงานของสื่อมวลชนแบบดั้งเดิม ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ จึงกล่าวได้ว่า อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อสารมวลชน เพราะมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมสื่อแบบดั้งเดิมทุกสื่อ โดยสามารถนำเสนอ ข่าวสารได้ทั้งตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเทคนิคพิเศษอื่น ๆ ไว้ในสื่อเดียว

82.       เหตุที่กล่าวว่า สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่มีหลากหลายรูปร่างหน้าตา เพราะ

(1)       เป็นสื่อที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างบุคคล

(2)       เป็นสื่อที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างคนกับกลุ่มคน

(3)       เป็นสื่อที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคล

(4)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (ส่วนที่ 3 หน้า 16) Morris and Ogan กล่าวว่า อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อมวลชนที่มีหลากหลายรูปร่างหน้าตา (Multifaceted Mass Medium) เพราะเป็นสื่อที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารดังนี้ 1. การสื่อสารระหว่างบุคคล (One to One Communication)

2.         การสื่อสารระหว่างคนกับกลุ่มคน (One to Many Communication)

3.         การสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคล (Interpersonal Communication)

4.         การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)

83.       เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะด้วยเหตุที่

(1) ผู้ใช้สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ในระดับการสื่อสารระหว่างบุคคลและระดับสื่อสารมวลชน

(2)       ผู้ใช้สามารถส่งผ่านข้อมูลจากระดับบุคคลไปสู่ระดับสื่อสารมวลชน

(3)       ผู้ใช้สามารถส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่กลุ่มบุคคลที่เป็นสาธารณชน        

(4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 16) เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ (Private and Public Areas) เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถส่งผ่าน ข้อมูลได้ทั้งในระดับการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีลักษณะเป็นส่วนตัว (Private) และในระดับ การสื่อสารมวลชนที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสู่สาธารณชน (Public)

84.       อินเทอร์เน็ตทำให้แนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ของ Habermas เป็นจริงด้วยเหตุที่

(1) สื่ออินเทอร์เน็ตสร้างพื้นที่ที่สามารถทำให้บุคคลมารวมตัวกับบุคคลอื่นจนเป็นมวลชนได้

(2)       สื่ออินเทอร์เน็ตสร้างพื้นที่ในการถ่ายทอดความคิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลสู่สังคมได้

(3)       สื่ออินเทอร์เน็ตสร้างพื้นที่ให้บุคคลใดก็ได้ที่สนใจสื่อสารความคิดของตนเองไปสู่สังคม

(4)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 16 – 17) การเกิดขึ้นของสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต ทำให้แนวความคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ของ Habermas เป็นจริงขึ้นมาได้ เพราะสื่ออินเทอร์เน็ต ได้สร้างพื้นที่ที่สามารถทำให้บุคคลมารวมตัวกับบุคคลอื่นจนเป็นมวลชนได้

85.       การสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันในลักษณะ ชุมชนออนไลน์” กล่าวคือ

(1) เป็นการสร้างเครือข่ายสังคมในพื้นที่เสมือน (Virtual Space)

(2)       เป็นการสร้างฐานข้อมูลของเครือข่ายสมาชิกผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

(3)       เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

(4)       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 18 – 19) การสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันในลักษณะชุมชนออนไลน์” (Online Community) กล่าวคือ การรวมตัวกันของผู้คนในสังคม จากการสร้างเครือข่ายสังคม (Social Network) ในพื้นที่เสมือน (Virtual Space) หรือ การไม่ยึดติดกับพื้นที่จริง (Reality Space)

86.       คำกล่าวที่ว่า โลก Online กับ Offline ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน หมายถึง

(1)       การสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์อาจนำสู่การสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตากันในชีวิตจริง

(2)       ทั้งการสื่อสารแบบออนไลน์กับการสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตาต่างก็เป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน

(3)       กรสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์เป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่นำสู่การสื่อสาร แบบเห็นหน้าค่าตากันในชีวิตจริง

(4)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 3            (ส่วนที่ 3 หน้า ใ9 – 20) โลก Online กับ Offline ไม่ได้ถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งหมายถึง การสื่อสารบนครือข่ายออนไลน์เป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่นำสู่การ สื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตากันในชีวิตจริง เช่น การสื่อสารกับเพื่อนออนไลน์จนพัฒนาเป็นกลุ่ม คนที่เราสามารถพบปะในชีวิตประจำวัน

87.       เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปรียบเหมือนหองสมุดขนาดใหญ่

(1)       เพราะเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารมากมายตามความสนใจของผู้ใช้บริการ

(2)       ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลไต้ตามหมวดหมู่หัวข้อที่ตนสนใจ

(3)       เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลข่าวสารหลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกตามความสนใจ

(4)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (ส่วนที่ 3 หน้า 20), (คำบรรยาย) ระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่เพราะเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายมากมาย เช่น ข้อมูล ทางวิชาการ ด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสืบค้น ข้อมูลได้ตามหมวดหมู่หรือหัวข้อที่ตนสนใจ

88.       อาการใดต่อไปนี้เข้าข่าย อาการติดอินเทอร์เน็ต

(1) รู้สึกหงุดหงิดเมื่อวันไหนไม่ไดใช้หรือหยุดใช้

(2)       มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้น

(3)       ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหลีกหนีปัญหาในชีวิตจริง

(4)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (ส่วนที่ 3 หน้า 21 – 22) อาการติดอินเทอร์เน็ต มีลักษณะดังนี้

1. มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้น

2.         รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลง และไม่ได้ใช้หรือหยุดใช้

3.         ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหลีกเสี่ยงปัญหา

4.         ใช้อินเทอร์เน็ตจนทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียงาน การเรียน และความสัมพันธ์

5.         ใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตนานกว่าที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้

89.       ข้อใดคือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของสื่ออินเทอร์เน็ต

(1) เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ระหว่างองค์กร

(2)       เป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้าออนไลน์

(3)       เป็นช่องทางในการโฆษณา ประซาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

(4)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (ส่วนที่ 3 หน้า 20 – 21), (คำบรรยาย) ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตด้านเศรษฐกิจ คือ 1. เป็นช่องทางใหม่ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้กับองค์กร ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม หรือบุคคลทั่วไป

2.         ผู้ซื้อมีโอกาสและทางเลือกมากขึ้นในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

3.         เป็นช่องทางซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่สร้างโอกาสในการขายและการประชาสัมพันธ์สินค้า ให้กับผู้สนใจทั่วโลก

4.         เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ระหว่างองค์กร ฯลฯ

90.       หนอนอินเทอร์เน็ต คือข้อใด

(1)       โปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจำลองตัวเองให้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทำลายข้อมูล ในเครื่องคอมพิวเตอร์

(2)       โปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจำลองตัวเองให้มากขึ้นเรื่อย ๆ จากระบบหนึ่ง ครอบครองทรัพยากร และทำให้ระบบช้าลง

(3)       โปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจำลองตัวเองให้มากขึ้นเรื่อย ๆ และโจมตีระบบ

(4)       โปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจำลองตัวเองให้มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ไม่ทำลายระบบ

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 22) หนอนอินเทอร์เน็ต คือ โปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุโดยการจำลองตัวเองให้มากขึ้นเรื่อย ๆ จากระบบหนึ่ง ครอบครองทรัพยากร และทำให้ระบบช้าลง

91.       สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่มีลักษณะ Decentralized Media กล่าวคือ

(1)       เป็นสื่อที่กระจายข้อมูลสู่ผู้รับสารทุกทิศทางในลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว

(2)       เป็นสื่อที่ไมรวมจุดศูนย์กลางในการส่งสารออกไป ผู้ใช้เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับสาร

(3)       เป็นสื่อที่ผู้ส่งสารไมใช่จุดศูนย์กลางในการส่งสารออกไป

(4)       เป็นสื่อที่ผู้รับสารไมใช่จุดศูนย์กลางในการรับข้อมูลข่าวสาร

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 25) สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถทำการสื่อสารออกไปยังกลุ่มผู้รับสารในวงกว้างได้อย่างง่ายดาย จึงถือเป็นสื่อที่เรียกว่า Decentralized Media กล่าวคือ เป็นสื่อที่ไม่รวมจุดศูนย์กลางในการส่งสารออกไป แต่ให้โอกาสผู้ใช้สามารถเป็นได้ ทั้งผู้ส่งและผู้รับสาร

92.       ด้วยคุณลักษณะของการเป็นสื่อแบบ Interactive ส่งผลให้ผู้รับสารจากสื่ออินเทอร์เน็ตมีลักษณะอย่างไร

(1)       สามารถเลือกที่จะเป็นสมาชิกของเครือข่ายที่ตนเองเลือก

(2)       ผู้รับสารมีความเป็นอิสระและพึ่งพาตนเอง

(3)       ผู้รับสารเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารตามความสนใจของตนเอง          

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 (ส่วนที่ 3 หน้า 26) คุณลักษณะของการเป็นสื่อแบบ Interactive ส่งผลให้ผู้รับสารจากสื่ออินเทอร์เน็ตมีลักษณะดังนี้

1.         ผู้รับสารไม่ได้เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของมวลชน แต่สามารถเลือกที่จะเป็นสมาชิกของ เครือข่ายที่ตนเองเลือก เป็นสาธารณชนพิเศษ หรือเป็นปัจเจกชน

2.         ผู้รับสารมีความเป็นอิสระและพึ่งพาตนเอง

3.         ผู้รับสารเลือกเปิดรับหรือบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความสนใจของตนเองได้มากขึ้น

4.         ผู้รับสารมีโอกาสส่งผ่านข้อมูลข่าวสารของตนไปยังบุคคลอื่นมากขึ้น

93.       สื่ออินเทอร์เน็ตกอให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตสารหรือผู้ส่งสารในสังคมอย่างไร

(1)       ทุกคนมีโอกาสผลิตสื่อหรือเป็นผู้ส่งสาร โดยผู้รับสารคือคนทั่วโลก

(2)       โอกาสในการผลิตสื่อหรือเป็นผู้ส่งสารยังถูกจำกัดเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น

(3)       ทุกคนมีโอกาสผลิตสื่อหรือเป็นผู้ส่งสารโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากมาย (4) ข้อ 1 และ 3 ถูก

ตอบ 4 (ส่านที่ 3 หน้า 26) สื่ออินเทอร์เน็ตมีผลกระทบต่อผู้ผลิตสารหรือผู้ส่งสารในสังคม คือทุกคนมีโอกาสผลิตสื่อหรือเป็นผู้ส่งสารได้ โดยให้คนทั่วโลกเป็นผู้รับสารจากสื่อที่เราเป็น ผู้สร้างขึ้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่มากมาย ดังนั้นจึงทำให้อำนาจหรือโอกาส ในการผลิตสื่อหรือการเป็นผู้ส่งสารไมถูกจำกัดอีกต่อไป

94.       ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสาร (Message) อันเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร

(1)       สารมีลักษณะที่หลอมรวมรูปแบบแตกต่างกันมาอยู่ด้วยกัน

(2)       ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายสารได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

(3)       ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสารเพิ่มขึ้นตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา

(4)       สารที่ถูกส่งมาจากผู้ส่งสารยังคงมีอยู่อย่างจำกัด

ตอบ 4 (ส่วนที่ 3 หน้า 27) ลักษณะของสาร (Message) อันเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร คือ

1.         สารที่ถูกส่งมาจากผู้ส่งสารมีจำนวนมากไม่จำกัด

2.         สารมีลักษณะที่หลอมรวมรูปแบบแตกต่างกันมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งมีทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง ฯลฯ

3.         ผู้ใช้สามารถ Download สารมาเก็บไว้กับตน และสามารถเคลื่อนย้ายสารได้อย่าง สะดวกสบายมากขึ้น

4.         ประสิทธิภาพการจัดเก็บสารเพิ่มขึ้นตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา ฯลฯ

95.       ข้อใดต่อไปนี้ที่กล่าวถึงเทคโนโลยีการสื่อสารว่าเป็น ดาบสองคม

(1)       Camfrog มุ่งให้ผู้ส่งและผู้รับสารเห็นหน้าค่าตา แต่กลับนำไปใช้ในการโชว์อนาจาร

(2)       เกมออนไลน์ มุ่งให้ผู้เล่นลับสมอง แต่กลับเสพติดจนเสียการเรียน

(3)       เว็บไซต์เครือข่าย hi5 มุ่งให้สร้างเครือข่ายเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่กลับใช้เป็นช่องทาง ล่อลวงทางเพศ

(4)       ทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น

ตอบ 4 (ส่วนที่ 3 หน้า 23 – 24), (คำบรรยาย) เทคโนโลยีการสื่อสารบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็น

ดาบสองคม” กล่าวคือ การออนไลน์ซึ่งเป็นการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว มีทั้งประโยชน์และโทษ เช่น

1.         การเล่นเกมออนไลน์ มุ่งให้ผู้เล่นฝึกลับสมอง แต่กลับเสพติดจนทำให้เสียการเรียน

2.         การพูดคุยผ่าน Camfrog มุ่งให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเห็นหน้าค่าตากัน แต่กลับนำไปใช้ ในการโชว์อนาจาร

3.         เว็บไซต์ hi5 และ Facebook มุ่งให้สร้างเครือข่ายเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่กลับนำไปใช้เป็นช่องทางการล่อลวงทางเพศ ฯลฯ

96.       การที่หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับภาคประชาชนในการเฝ้าระวังสื่อออนไลน์เพียงพอต่อการควบคุม ด้านจริยธรรมแก่ผู้ผลิตลื่อออนไลน์หรือไม่

(1)       ไมเพียงพอ ต้องระดมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

(2)       ไมเพียงพอ ควรมีการออกกฎหมายที่บังคับใช้อย่างจริงจัง

(3)       เพียงพอแล้ว แต่ควรสร้างเสริมการตระหนักรู้และจริยธรรมให้มากขึ้น

(4)       ข้อ 1 และ 2 ถูก

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 13), (คำบรรยาย) การดำเนินการเพื่อควบคุมด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ผลิตลื่อออนไลน์ โดยหน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังลื่อออนไลน์นั้นไม่เพียงพอ แต่ต้องมีการระดมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม มากขึ้น ด้วยการรณรงค์ให้ผู้ผลิตสื่อและผู้ใช้เกิดสำนึกที่ดีในการใช้สื่อออนไลน์ รวมถึง ควรมีการออกกฎหมายที่บังคับใช้อย่างจริงจังด้วย

97.       กลุ่มข่าวต่าง ๆ ใน Usenet คำว่า Usenet หมายถึง

(1)       Useful Network (2) User Internet (3) User Network (4) Useful Internet

ตอบ 3 (ส่วนที่ 3 หน้า 12), (คำบรรยาย) Usenet มาจากคำว่า User Network คือ ระบบกลุ่มข่าว(Newsgroup) ซึ่งเปรียบเสมือนบอร์ดข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถนำข่าวาร หรือความคิดเห็นของตนเองมาใส่ไว้ให้ผู้อื่นได้อ่าน โดยมีกลุ่มสนทนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล ในกลุ่มข่าวต่าง ๆ

98.       Files Transferring หมายถึง

(1) การโยกย้ายแฟ้มข้อมูล      (2) การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล

(3) การเปลี่ยนถ่ายแฟ้มข้อมูล (4) การสลับเปลี่ยนแฟ้มข้อมูล

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 11), (ดูคำอธิบายข้อ 80. ประกอบ) Files Transferring หมายถึงการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล ซึ่งในการส่งข้อมูลของบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้น ผู้ส่งสามารถถ่ายโอนแฟ้มหรือไฟล์ข้อมูลแนบไปพร้อมกับจดหมายถึงผู้รับได้ ทำให้ การแลกเปลี่ยนข่าวสารเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และทันเหตุการณ์

99.       ข้อไดเป็นพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

(1)       พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

(2)       พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551

(3)       พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552

(4)       พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553

ตอบ1  (ส่วนที่ 1 หน้า 13) มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจริยธรรมด้านเทคโนโลยี

การสื่อสาร ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ได้แก่

1.         พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

2.         พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551

100.    ไอซีที มีชื่อเป็นทางการว่าอะไร

(1) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     (2) กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(3) กระทรวงสารสนเทศการสื่อสารและเทคโนโลยี     (4) กระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 13) องค์กรที่ไห้ความร่วมมือในการควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้แก่      1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอชีที)

2. กระทรวงมหาดไทย 3. กระทรวงกลาโหม    4. กระทรวงยุติธรรม

5.         กรมสอบสวนคดีพิเศษ 6. กรมประชาสัมพันธ์  7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8. สภาความมั่นคงแห่งชาติ 9. กองทัพบก      10. กองทัพอากาศ      11. กองทัพเรือ

 

Advertisement