ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2108 (MCS 2390) ชุดที่ 5

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

Advertisement

คำสั่ง   ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

ข้อ 1. – 9. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

Advertisement

(1)       เทคโนโลยี 

(2) ความสำคัญของเทคโนโลยี 

Advertisement

(3) สื่อดั้งเดิม 

(4) สื่อใหม่ 

Advertisement

(5) ภาษาระบบตัวเลข

1.         การใช้ทางวิทยาศาสตร์และองค์รวมทั้งหมดของวิธีการและวัสดุที่ใช้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Advertisement

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 2) คำว่า เทคโนโลยี ครอบคลุมความหมาย 2 ประการ 

1.         การใช้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

2.         องค์รวมทั้งหมดของวิธีการและวัสดุที่ใช้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2.         เป็นสื่อที่ผู้รับสารในสังคมมีความคุ้นเคย เนื่องจากมีระยะเวลาในการพัฒนาการมาเป็นเวลายาวนาน

ตอบ 3 (ส่วนที่ 1- หน้า 6-7) คุณลักษณะสำคัญของสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) 

1.         ผู้รับสารมีลักษณะเป็น “Passive Receiver” คือ ผู้รับสารมีหน้าที่เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ก็ต่อเมื่อมีการนำเสนอผ่านสื่อเท่านั้น 

2. เป็นสื่อที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและเนื้อที่

3.         เป็นสื่อที่ประชาชนหรือผู้รับสารในสังคมมีความคุ้นเคย เนื่องจากมีระยะเวลาในการ พัฒนาการมาเป็นเวลายาวนาน

3.         สื่อที่มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยี และต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู้การใช้สื่อและการเข้าถึงสื่อ

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 6 – 7), (คำบรรยาย) คุณลักษณะสำคัญของสื่อใหม่ (New Media) 

1.         ผู้รับสารมีลักษณะเป็น “Active Seeker” คือ เป็นฝ่ายแสวงหาข้อมูลข่วสารด้วยตัวเอง ตามความสนใจและความสงสัยอยากรู้อยากเห็นของตัวเองโดยอิสรเสรี

2.         เป็นสื่อที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับระบบตัวเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการสะท้อนกลับ หรืออินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) โดยคาดหวังว่าสื่อใหม่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้แสวงหาข่าวสารได้มีประสิทธิภพมากกว่าสื่อแบบดั้งเดิม เนื่องจาก สื่อใหม่ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและเนื้อที่เหมือนอย่างเคยเป็นข้อจำกัดของสื่อแบบดั้งเดิม

3.         เป็นสื่อที่มีความซับช้อนทางด้านเทคโนโลยี และต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู้การใช้สื่อ และการเข้าถึงสื่อ ดังนั้นผู้รับสารบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเก่าจะไมคุ้นเคยกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ และไม่ยอมรับหรือเข้าไมถึงสื่อใหม่

4.         ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการพัฒนา

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 3), (คำบรรยาย) ความสำคัญของเทคโนโลยี คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ ในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการพัฒนางานสาขาใดสาขาหนึ่ง รวมทั้งด้านการสื่อสาร ซึ่งก่อให้เกิดผลดี 3 ประการ คือ 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ช่วยให้การทำงาน บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว 2. ประสิทธิผล (Productivity) คือ ช่วยให้ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่หรือมากที่สุด ในเวลารวดเร็ว 3. ประหยัด (Economical) คือ ช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงาน

5.         ผู้รับสรมีลักษณะ “Active Seeker”

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

6.         เป็นสื่อที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับระบบตัวเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการสะท้อนกลับหรือ อินเตอร์แอคทีฟ (Interactive)

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

7.         ผู้รับสารมีลักษณะเป็น “Passive Receiver”

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

8.         ความรู้ของมนุษย์ในปัจจุบันในการนำเอาทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 2) ในทางเศรษฐศาสตร์ คำว่า เทคโนโลยี คือ ความรู้ของมนุษย์ในปัจจุบันในการนำเอาทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ รวมถึงความรู้ที่ว่าเราสามารถผลิตอะไร ได้บ้าง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ทางเทคนิคของเราเพิ่มขึ้น

9.         เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองศตวรรษที่ผ่านมา

ตอบ 5 (ส่วนที่ 1 หน้า 5) การพัฒนาของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารรูปแบบใหม่เกิดขึ้นอย่างมากเมื่อประมาณ 2 ศตวรรษที่ผ่านมา โดยเป็นช่วงเวลาที่มนุษยชาติได้สัมผัสกับภาษาระบบตัวเลข (Digital Language) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารทุกรูปแบบ

10.       ข้อใดต่อไปนี้กลาวไว้ไม่ถูกต้อง

(1)       ภษามีความสำคัญในฐานะ ตัวทำการเปลี่ยนแปลง” ต่อรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์

(2)       ภาษา ถือเป็นสัญญาณทางการสื่อสาร

(3)       ภาษาพูด เป็นสัญญาณทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อนภาษาเขียน

(4)       มนุษยชาติมีความผูกพันอยู่กับภาษาเขียนมานานกว่า 2 ล้านปี

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 4) ภาษา ถือเป็นสัญญาณทางการสื่อสาร (Communication Code) กล่าวคือ ภาษามีความสำคัญในฐานะตัวทำการเปลี่ยนแปลง (Agents of Change) ต่อรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ โดยภาษาพูด (Spoken Language) เป็นสัญญาณทาง การสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อนภาษาเขียน (Written Language) ซึ่งมนุษยชาติมีความผูกพันอยู่กับ ภาษาเขียนมานานร่วม 6 ล้านปี

Advertisement