การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS2106 (MCS2160) ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1. ที่กล่าวว่า ภาษาเป็นเครื่องมือของกาวสื่อสาร” หมายความว่าอย่างไร

Advertisement

(1) ภาษาเป็นสื่อ

(2)       ภาษาเป็นช่องทางการสื่อสาร  

Advertisement

(3) ภาษาเป็นสิ่งที่ใช้แทนความหมาย 

(4) ภาษาเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร

Advertisement

ตอบ 3 หน้า 113 ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แทนความหมาย ทำให้มนุษย์สามารถสื่อสารหรือส่งความหมาย ที่อยู่ในความคิดของตนไปยังอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยที่ทั้ง 2 ฝ่ายรับรู้และเข้าใจความหมายร่วมกัน ดังนั้นการศึกษาเรื่องภาษากับการสื่อสารจึงเป็นการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงความสำคัญ ในแง่ที่ภาษาเป็นเครื่องมือของการสื่อสาร และทำหน้าที่ในการสื่อความหมายเป็นหลัก

2.         การชี้แจงของรัฐบาลเกี่ยวกับกรณี 7 คนไทยในกัมพูชา เป็นการสื่อสารภายใต้บริบทใด

Advertisement

(1) จิตวิทยาสังคม 

(2) กายภาพ          

(3) วัฒนธรรม  

(4) เวลา

ตอบ 1 หน้า 10, (คำบรรยาย) บริบทของการสื่อสารในมิติทางจิตวิทยาสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสถานภาพหรือฐานะชนชั้นของผู้ร่วมสื่อสาร บทบาท ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎกติกา ระเบียบวินัย และเกมที่ทั้ง 2 ฝ่ายเล่น เช่น การสื่อสารหรือให้สัมภาษณ์ระหว่าง นักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ซึ่งบางครั้งเป็นไปตามสถานภาพของแต่ละฝ่าย และเกมทางการเมือง เป็นต้น

3.         เกมการเมือง” เป็นบริบทของการสื่อสารในมิติใด

(1) จิตวิทยาสังคม       

(2) กายภาพ    

(3) วัฒนธรรม  

(4) เวลา

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

4.         การปราศรัยของแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการชุมนุมที่สะพานมัฆวาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นการสื่อสารประเภทใด  

(1) การสื่อสารสาธารณะ

(2) การสื่อสารมวลชน (3) การสื่อสารในองค์การ        (4) การสื่อสารระหว่างสถาบัน

ตอบ 1 หน้า 12, (คำบรรยาย) การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) เป็นการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้รับพังจำนวนมากเพื่อให้ข่าวสาร โน้มน้าวใจ และให้ความบันเทิง โดยผู้ส่งสารและ ผู้รับสารสามารถเห็นหน้าซึ่งกันและกันได้ แต่ไม่สามารถแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบกันได้โดยตรง ในทันทีทันใด เช่น การพูดในที่ประชุมขนาดใหญ่การแสดงคอนเสิร์ตการพูดในที่ชุมชนการปราศรัยหาเสียงทางการเมืองการจัด

อภิปรายหรือสัมมนา ฯลฯ

5.         การติดป้ายประชาสัมพันธ์การบรรยายธรรม “Format ชีวิต Delete อารมณ์” ที่หน้าลิฟต์ตึก VPB เป็นการสื่อสารประเภทใด

(1) การสื่อสารกลุ่มเล็ก

(2) การสื่อสารสาธารณะ         (3) การสื่อสารในองค์กร          (4) การสื่อสารระหว่างบุคคล

ตอบ 3 หน้า 12, (คำบรรยาย) การสื่อสารในองค์กร (Organization Communication) คือการสื่อสารกันภายในกลุ่มที่เป็นทางการเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมจริยธรรม ให้ข้อมูลข่าวสาร และโน้มน้าวใจ ฯลฯ หรือเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่การอบรมข้าราชการใหม่การติดป้ายประชาสัมพันธ์ หรือประกาศในมหาวิทยาลัย ฯลฯ

6.         การที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะทำความเข้าใจความหมายที่สื่อสารกันได้ถูกต้องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับอะไร

(1)       ผู้ส่งสาร/ผู้รับสาร         (2) ช่องทางการสื่อสาร

(3)       การเข้ารหัส/การถอดรหัส        (4) สิ่งรบกวน/การสื่อสารกลับ

บ 3 หน้า 4-5, (คำบรรยาย) การเข้ารหัส ( Encoding) คือ การที่แหล่งสารหรือผู้ส่งสารทำให้ ความหมายอยู่ในรูปของสัญญาณ/สัญลักษณ์ที่ผู้รับสารสามารถรับรู้ได้ทางประสาทสัมผัส ส่วนการถอดรหัส (Decoding) คือ การที่ผู้รับสารแปลหรือตีความสัญญาณ/สัญลักษณ์ให้ เป็นความหมายตามการรับรู้ของผู้รับสาร ดังนั้นการที่ผู้สงสารแสะผู้รับสารจะทำความเข้าใจ ความหมายที่สื่อสารกันได้ถูกต้อง จึงขึ้นอยู่กับการเข้ารหัสและการถอดรหัส

7.         การขาดทักษะทางภาษา เป็นอุปสรรคการสื่อสารข้อใด

(1)       Mechanical Noise   (2) Environmental Noise

(3) Semantic Noise   (4) Physical Noise

ตอบ 3 หน้า 6 อุปสรรคด้านภาษา (Semantic Noise) หมายถึง อุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากการแปล ความหมายของคำและประโยคซึ่งต้องผ่านการตีความหมาย แต่บางครั้งการใช้คำหรือประโยค ไม่ถูกต้องทำให้การเข้าใจความหมายผิดพลาดหรือบิดเบือนไปจากสิ่งที่ต้องการจะสื่อ โดยมัก จะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนต่างกลุ่ม ต่างท้องถิ่น ขาดทักษะทางภาษา จึงให้ความหมายต่อคำ วลี หรือประโยคใดประโยคหนึ่งแตกต่างกัน

8.         ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

(1)       ความรวดเร็วและทันสมัยของสื่อ         (2) รูปแบบการสื่อสาร

(3) วิธีการนำเสนอ       (4) ความเข้าใจของผู้รับสาร

ตอบ 4 หน้า 30 – 31, (คำบรรยาย) ความสำคัญของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร คือ จะใช้ภาษาอย่างไร ให้สื่อความหมายได้ตรงกับเจตนาของผู้ส่งสาร ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งสารที่ นอกจากจะเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและเรื่องราวที่จะสื่อสารแล้ว สิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ ต้องใช้ภาษาให้เหมาะกับความพร้อมและความสามารถในกรเข้าใจความหมายของผู้รับสาร พื่อให้สารที่ส่งไปนั้นเกิดความหมายได้ตรงกับสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการ

9.         พริตตี้สาวสวยที่ยืนอยู่ข้างรถยนต์ที่นำมาแสดงในงานมอเตอร์โชว์ เป็นบริบทการสื่อสารข้อใด

(1)       วัฒนธรรม        (2) กายภาพ    (3) จิตวิทยาสังคม       (4) เวลา

ตอบ 2 หน้า 10, (คำบรรยาย) บริบทของการสื่อสารในมิติทางกายภาพ (The Physical Context) เป็นสภาวะแวดล้อม แสง สี เสียง ที่มองเห็นได้นขณะที่การสื่อสารเกิดขึ้น เช่น สภาพแวดล้อม ในห้องเรียน หอประชุม หรือในงานมอเตอร์โชว์ ฯลฯ ซึ่งจะมีอิทธิพลบางอย่างต่อเนื้อหาและ รูปแบบของเรื่องที่สื่อสาร

10.       การที่นักศึกษาพูดคุยกันระหว่างที่อาจารย์บรรยาย เป็นการทำให้เกิดอุปสรรคการสื่อสารข้อใด

(1)       Semantic Noise        (2) Mechanical Noise

(3) Environmental Noise  (4) Ambiguous Noise

ตอบ 3 หน้า 6 อุปสรรคทางด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Noise) หมายถึง แหล่งที่มาของเสียง ที่เกิดขึ้นนอกกระบวนการสื่อสาร แต่เข้ามาแทรกทำให้กระบวนการสื่อสารนั้นขัดข้อง ไม่ชัดเจน หรืออาจเป็นสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่ทำให้การสื่อสารไม่ราบรื่น เช่น การสนทนาในสถานที่ ที่มีเสียงอึกทึกการรายงานข่าวเหตุการณ์จากสถานที่เกิดเหตุที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายการฟังการบรรยายในห้องเรียนที่มีอากาศร้อนจัดและมีเสียงดัง เป็นต้น

Advertisement