การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2390 (MCS 2108) เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว –

ข้อ 1. – 10. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม
(1) ภาษาระบบตัวเลข
(2) เทคโนโลยี
(3) สื่อวิทยุโทรทัศน์
(4) อินเทอร์เน็ต

Advertisement

1 ผู้รับสารเป็นผู้กระตือรือร้นเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง
ตอบ 4 หน้า 35 – 50, 109, คําบรรยาย) สื่อใหม่ (New Media) ได้แก่ อินเทอร์เน็ต, เว็บไซต์ (เช่น www.twitter.com), อีเมล์, สื่อออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังนี้
1 มีการใช้ภาษาระบบตัวเลขหรือภาษาดิจิตอล (Digital Language) เป็นกลไกในการสื่อสาร ข้อมูลและกระบวนการทํางานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2 ผู้รับสารมีลักษณะ Active Seeker คือ ผู้รับสารกระตือรือร้นเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ด้วยตัวเองตามความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองอย่างอิสรเสรี
3 มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารในลักษณะของการสื่อสารแบบ
สองทาง (Two–way Communication) ฯลฯ

2 ผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารต่อเมื่อผู้ส่งสารนําเสนอสารผ่านช่องทางการสื่อสาร
ตอบ 3 หน้า 27, 33 สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ (เช่น หนังสือพิมพ์), สื่อภาพยนตร์, สื่อวิทยุกระจายเสียง, สื่อวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ มีลักษณะของผู้รับสารดังนี้
1 ผู้รับสารในสังคมคุ้นเคยและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อดั้งเดิม
2 ผู้รับสารมีลักษณะ Passive Audience คือ มีหน้าที่เปิดรับข้อมูลข่าวสาร และจะได้รับ ข้อมูลข่าวสารก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารนําเสนอหรือส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสารมาสู่ผู้รับสารเท่านั้น

3 จัดเป็นสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) และมีความคงทนต่ำ
ตอบ 3 หน้า 32, (ดูคําอธิบายข้อ 2. ประกอบ) ข้อด้อยของสื่อวิทยุโทรทัศน์ มีดังนี้
1 ราคาเครื่องรับค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นสื่อที่มีเทคโนโลยี
คล้ายคลึงกัน
2 เป็นสื่อที่มีความคงทนต่ํา กล่าวคือ ผู้รับสารไม่สามารถเปิดรับเนื้อหาสารที่นําเสนอผ่าน สื่อวิทยุโทรทัศน์ได้ซ้ำครั้ง

4 กลไกในการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ

5 การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
ตอบ 2 หน้า 1 – 2 บราวน์ (Brown) ให้ความหมายของ “เทคโนโลยี” (Technology) ว่า เป็นการ
นําวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้บังเกิดผลประโยชน์ ส่วนพจนานุกรมเว็บสเตอร์ (Webster) ให้ความหมายของเทคโนโลยีไว้ประการหนึ่ง คือ การใช้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

6 จัดเป็นสื่อสารมวลชนประเภท New Media
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ

7 ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดต่อกระบวนการผลิตหรือระบบการทํางาน
ตอบ 2 หน้า 3 เทคโนโลยีช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อกระบวนการผลิตหรือระบบการทํางาน
3 ประการ ได้แก่
1 ประสิทธิภาพ (Efficiency)
2 ประสิทธิผล (Procuctivity)
3 ประหยัด (Economy)

8 Digital Language
ตอบ 1 หน้า 36, (ดูคําอธิบายข้อ 1. ประกอบ) การปฏิวัติแห่งระบบดิจิตอล หรือการปฏิวัติแห่ง ระบบตัวเลข (Digital Revolution) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะอยู่ในรูปข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ ถูกแปลงให้เป็นภาษารูปแบบเดียวกัน นั่นคือ ภาษาดิจิตอล (Digital Language) ซึ่งรูปแบบของการแปลงข้อมูลข่าวสารลักษณะต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปภาษาดิจิตอล อาจเรียกได้อีกอย่างว่า “การทําให้เป็นภาษาระบบตัวเลข” (Digitization)

9 เป็นสื่อที่ทําลายข้อจํากัดในการอ่านออกเขียนได้ของผู้รับสาร
ตอบ 3 หน้า 31 – 32 คุณลักษณะของสื่อวิทยุโทรทัศน์ มีดังนี้
1 ส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ใต้กว้างขวาง และเข้าถึงผู้รับสารได้อย่างครอบคลุม
2 เร้าความสนใจของผู้รับสารได้เป็นอย่างดี
3 มีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลข่าวสาร
4 เป็นสื่อที่ทําลายข้อจํากัดในการอ่านออกเขียนได้ของผู้รับสาร

10 มีช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 1. ประกอบ

11 มนุษย์เรียนรู้การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) ตั้งแต่เมื่อใด
(1) ตั้งแต่ยุคที่มนุษย์คิดค้นการใช้ตัวอักษรในการสื่อสาร
(2) ตั้งแต่ยุคที่มีการประดิษฐ์แท่นพิมพ์
(4) ตั้งแต่ยุคที่มีการค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(3) ตั้งแต่มนุษย์มีที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นหลักแหล่ง
(5) ตั้งแต่ยุคที่มีการสื่อสารด้วยภาษาระบบตัวเลข
ตอบ 3 หน้า 11 การสื่อสารไปสู่กลุ่มคนจํานวนมากในลักษณะของการสื่อสารมวลชนได้เกิดขึ้นมา นานแล้ว นับตั้งแต่ยุคที่มนุษย์มีที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นหลักแหล่ง โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคม และชุมชน จนกระทั่งเมื่อมีความจําเป็นต้องแจ้งข่าวสารจากผู้นํากลุ่มสังคมไปยังคนในกลุ่ม จึงได้หาวิธีการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังคนจํานวนมากเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้พร้อมกัน

12 นักวิทยาศาสตร์ผู้ใดต่อไปนี้คือ ผู้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์
(1) กูกลิเอลโม มาร์โคนี
(2) ซี. ฟรานซิส เจนกินส์
(3) โจฮัน กูเตนเบิร์ก
(4) เฮนริช รูดอล์ฟ เฮิรตซ์
(5) เจมส์ คลาร์ค แม็กซ์เวล
ตอบ 3 หน้า 13 – 15 เมื่อประมาณ ค.ศ. 1450 ได้เกิดการพิมพ์แบบอุตสาหกรรมขึ้นในทวีปยุโรป กล่าวคือ โจฮัน กูเตนเบิร์ก (Johann Gutenberg) ชาวเยอรมัน เป็นผู้คิดประดิษฐ์ตัวอักษร แบบเรียงพิมพ์ และได้สร้างแท่นพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ครั้งละมาก ๆ อันเป็นแบบอย่างของ ระบบการพิมพ์ในปัจจุบัน

13 ข้อใดคือความหมายของสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media)
(1) สื่อที่เกิดขึ้นและมีบทบาทในสังคมมนุษย์มาแต่แรกเริ่มและยังคงมีบทบาทสําคัญอยู่ในปัจจุบัน
(2) สื่อที่มนุษย์ในสังคมทุกรุ่นมีความคุ้นเคย
(3) สื่อที่เคยมีบทบาทในสังคมมนุษย์แต่ปัจจุบันกําลังลดบทบาทลง
(4) สื่อที่ทําหน้าที่ส่งสารตัวหนังสือหรือเสียงหรือภาพเพียงอย่างเดียวผ่านช่องทางการสื่อสาร
(5) สื่อที่มีรูปแบบการส่งสารผ่านช่องทางการสื่อสารแบบโบราณ
ตอบ 4 หน้า 14 นิยามของสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) ประกอบด้วย
1 สื่อที่ทําหน้าที่ส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง สื่อที่ทําหน้าที่ส่งสารในรูปตัวหนังสือหรือเสียง หรือภาพเพียงอย่างเดียวผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุกระจายเสียง
2 สื่อที่ทําหน้าที่ส่งสารสองอย่าง หมายถึง สื่อที่ทําหน้าที่ส่งสารทั้งในรูปภาพและเสียงพร้อมกัน ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์

14 เป็นผู้ที่เสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองด้วยปัจจัยเอื้อทางเทคโนโลยีของสื่อ คือลักษณะของ
ผู้รับสารของสื่อประเภทใด
(1) Local Media
(2) New Media
(3) Traditional Media
(4) Alternative Media
(5) Social Media
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ

15 ลักษณะของผู้รับสารในข้อ 14 ตรงกับคําใด
(1) Active Seeker
(2) Active Receiver
(3) Passive Audience
(4) Passive Seeker
(5) Negative Audience
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ

16 Nipcow Disc เป็นการทดลองที่นําสู่การประดิษฐ์สื่อใด
(1) สื่อภาพยนตร์
(2) สื่อวิทยุกระจายเสียง
(3) สื่อวิทยุโทรทัศน์
(4) สื่อคอมพิวเตอร์
(5) สื่อสิ่งพิมพ์
ตอบ 3 หน้า 22 ใน ค.ศ. 1884 พอล นิปโคว์ (Paul Nipkow) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันที่ ประสบความสําเร็จในการทดลองแพร่ภาพด้วยเทคโนโลยีจักรกลเป็นครั้งแรก เพราะเขาได้ ค้นพบการสแกนภาพจากจานหมุนที่ถูกตั้งชื่อว่า “Nipcow Disc” ซึ่งนําไปสู่การประดิษฐ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์จักรกลในยุคแรก ๆ

17 การค้นพบหลักการใดที่นําสู่การผลิตสื่อภาพยนตร์
(1) หลักการภาพต่อเนื่อง
(2) หลักการตัดต่อภาพ
(3) หลักการภาพติดตา
(4) หลักการภาพเคลื่อนไหว
(5) หลักการภาพนิ่งสู่ภาพเคลื่อนไหว
ตอบ 3 หน้า 18 สื่อภาพยนตร์เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการนําภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพเรียงติดต่อกัน อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการที่เรียกว่า “การเห็นภาพติดตา” และเมื่อนําเอาภาพนิ่งเหล่านั้น มาฉายดูทีละภาพด้วยอัตราความเร็วในการฉายต่อภาพเท่า ๆ กัน สายตามนุษย์จะยังคงรักษา ภาพไว้ที่เรติน่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1 ส่วน 3 วินาที

18 ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media)
(1) มีความคงทนสูง
(2) เป็นสื่อที่คนทุกรุ่นในสังคมคุ้นเคย
(3) มีความน่าเชื่อถือสูง
(4) เป็นสื่อสารมวลชนที่เก่าแก่ที่สุด
(5) สามารถนําเสนอเนื้อหาสารในลักษณะ Real Time

ตอบ 5 หน้า 27 – 28, 33 คุณลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นสื่อสารมวลชนสื่อแรกที่เก่าแก่ที่สุด มีดังนี้
1 เข้าถึงกลุ่มผู้รับสารได้อย่างกว้างขวาง
2 มีความน่าเชื่อถือสูง จึงมักถูกใช้เป็นสื่อเพื่อการอ้างอิง (Referenced Media)
3 มีความคงทนสูง คือ ผู้รับสารสามารถย้อนกลับไปเปิดรับสารจากสื่อได้ซ้ําครั้งตามต้องการ
4. เป็นสื่อที่ผู้รับสารในสังคมคุ้นเคยและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ

19 ข้อใดเป็นคําอธิบายของคําว่า การทําให้เป็นภาษาระบบตัวเลข (Digitization)
(1) การแปลงข้อมูลข่าวสารลักษณะต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบอนาล็อก
(2) การแปลงข้อมูลข่าวสารลักษณะต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสื่ออนาล็อก
(3) การแปลงข้อมูลข่าวสารลักษณะต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปภาษาดิจิตอล
(4) การแปลงข้อมูลข่าวสารลักษณะต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสื่อดิจิตอล
(5) การแปลงข้อมูลข่าวสารจากระบบดิจิตอลให้อยู่ในระบบอนาล็อก
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 8 ประกอบ

20 ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของสื่อใหม่ (New Media)
(1) เป็นสื่อที่เอื้อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารทําหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกัน
(2) มีรูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียว
(3) มีรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง
(4) ส่งสารผ่านช่องทางสื่อสารได้หลายอย่างพร้อมกัน
(5) มีศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม
ตอบ 2 หน้า 38 Burnett, R. and Marshall (2003) ได้นิยามสื่อใหม่ (New Media) ว่า เป็นสื่อที่ เอื้อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารทําหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกัน และสื่อยังทําหน้าที่ส่งสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารได้หลาย ๆ อย่างพร้อมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความ โดยการร่วม เทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิมเข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ ทําให้มีรูปแบบการ สื่อสารแบบสองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม (Multimedia)

21 Freedom from geological boundaries หมายถึง ความเป็นอิสระด้านใดของสื่อใหม่ (New Media)
(1) ความเป็นอิสระจากข้อจํากัดด้านเวลา
(2) ความเป็นอิสระจากข้อจํากัดด้านขนาด
(3) ความเป็นอิสระจากข้อจํากัดด้านรูปแบบ
(4) ความเป็นอิสระจากข้อจํากัดด้านพรมแดน
(5) ความเป็นอิสระจากข้อจํากัดด้านพื้นที่
ตอบ 4 หน้า 38 ความเป็นอิสระจากข้อจํากัดทางด้านพรมแดน (Freedom from geological boundaries) คือ เนื้อหาในรูปแบบดิจิตอลเป็นเนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกในเวลา อันรวดเร็ว จึงทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้แล้วแต่ความต้องการของบุคคลแต่ละคน

22 สื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) ถูกจัดเป็นสื่อสารมวลชน เพราะเหตุผลข้อใด
(1) เป็นสื่อที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย
(2) เป็นสื่อที่มีช่องทางการสื่อสารตอบกลับ เอื้อต่อการสื่อสารแบบสองทาง
(3) เป็นสื่อที่สามารถนําเสนอเนื้อหาสารในลักษณะเดียวกันกับสื่อแบบดั้งเดิมทุกประเภท
(4) เป็นสื่อที่ใช้ภาษาดิจิตอลเป็นกลไกในกระบวนการทํางาน
(5) มีการส่งเนื้อหาสารผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในลักษณะเครือข่าย

ตอบ 3 หน้า 40, 55, (คําบรรยาย) อินเทอร์เน็ตถูกนับเป็นสื่อสารมวลชนหรือสื่อมวลชน (Mass Communication/Mass Media) ด้วยศักยภาพทางเทคโนโลยีที่สามารถนําเสนอเนื้อหาสาร ได้ในลักษณะเดียวกันกับสื่อมวลชนแบบดั้งเดิมทุกประเภททั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์

23 สื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีความคงทนต่ำ คํานี้หมายความว่าอย่างไร
(1) เป็นสื่อที่มีอายุการใช้งานสั้น
(2) เป็นสื่อที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไม่เสถียร
(3) เป็นสื่อที่ผู้รับสารไม่สามารถเปิดรับสารได้ซ้ำครั้ง
(4) เป็นสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
(5) เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือน้อย
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 3 ประกอบ

24 “อินเทอร์เน็ตแปลงเนื้อหาสารของสื่อแบบดั้งเดิมให้อยู่ในรูปภาษาดิจิตอล แล้วประมวลผลให้ปรากฏเป็น เนื้อหาสารในลักษณะเดียวกันกับเนื้อหาสารที่นําเสนอผ่านสื่อแบบดั้งเดิม” ตรงกับข้อใด
(1) Digital Revolution
(2) Digital Evolution
(3) Digital Solution
(4) Digital Innovation
(5) Digital Renovation
ตอบ 1 หน้า 51, (ดูคําอธิบายข้อ 8 ประกอบ) ผลจากการปฏิวัติแห่งระบบดิจิตอล หรือการปฏิวัติ แห่งระบบตัวเลข (Digital Revolution) ได้ทําให้ข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอผ่านสื่อแบบดั้งเดิม ถูกแปลงให้อยู่ในรูปของภาษาดิจิตอลหรือภาษาระบบตัวเลข และส่งผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อกันในลักษณะเครือข่าย ซึ่งเรียกสื่อดังกล่าวว่า “อินเทอร์เน็ต” พร้อมกับแปลงภาษา ดิจิตอลให้ปรากฏในลักษณะเดียวกันกับรูปแบบเนื้อหาสารที่นําเสนอผ่านสื่อแบบดั้งเดิม

ข้อ 25 – 27 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม
(1) Software
(2) Kiosk Information
(3) Blogger

25 ผู้ใช้งานที่สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองบนโปรแกรมการใช้งานของเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง
ตอบ 3 หน้า 43 บล็อก (Blog) เป็นคําที่เกิดจากการผสมของคําว่า “WEB” (World Wide Web) และคําว่า “LOG” (บันทึก) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เจ้าของ/ผู้ใช้งานหรือที่เรียกกันว่า “Blogger” สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองบนโปรแกรมการใช้งานได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้อ่านเนื้อหา ในบล็อกและผู้เขียนหรือบล็อกเกอร์ (Blogger) สามารถโต้ตอบกันได้ในลักษณะการสื่อสาร แบบสองทาง โดยการแสดงความคิดเห็นต่อท้ายเนื้อหาที่นําเสนอ

26 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลขององค์กรสําหรับบริการให้แก่ลูกค้า
ตอบ 2 หน้า 43 ตู้ให้บริการสารสนเทศ (Kiosk Information) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รวบรวม ข้อมูลขององค์กรสําหรับบริการให้แก่ลูกค้าหรือบุคคลผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีการต่อเป็นระบบ เครือข่ายได้หลายเครื่อง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการข้อมูล (Server) เพียง เครื่องเดียวผ่านระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในหรือ LAN (Local Area Network)

27 ชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางาน
ตอบ 1 หน้า 42 ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ทํางาน ซึ่งจะทําหน้าที่เสมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ให้สามารถเข้าใจกันได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software, Operating Software : OS)
2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

28 ระบบปฏิบัติการ IOS จัดเป็นประเภทหนึ่งของสื่อใหม่ โดยจัดเป็นระบบหนึ่งของข้อใดต่อไปนี้
(1) Mobile Telephone
(2) Mobile Platform
(3) Mobile Game
(4) Mobile Computing
(5) Mobile Network
ตอบ 2 หน้า 41 เทคโนโลยีสําหรับอุปกรณ์พกพาหรือแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (Mobile Platform) หมายถึง ระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบปฏิบัติการของ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อื่น ๆ โดยมีผู้ให้บริการเทคโนโลยีในระบบ ปฏิบัติการหลากหลายเครือข่ายการสื่อสาร เช่น ระบบปฏิบัติการ IOS, ระบบปฏิบัติการ Android, ระบบปฏิบัติการ Windows Phone 7 ฯลฯ

29 สื่อใหม่ในข้อใดต่อไปนี้ที่จัดอยู่ในประเภท Virtual World
(1) E-mail
(2) Crowd Source
(3) Website
(4) Internet Protocol Television
(5) E-book
ตอบ 2 หน้า 41 – 42 โลกเสมือนจริง (Virtual World) หมายถึง โลกเสมือนสามมิติที่ถูกสร้างขึ้นใน Cyber Space โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปผ่านการเชื่อมโยงทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้ผู้เล่นหรือผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้หลากหลายรูปแบบ
ได้แก่
1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Hi5, Facebook
2 เครือข่ายฝูงชน เช่น Crowd Source, Wikipedia
3 เครือข่ายแบ่งปันข้อมูล เช่น YouTube, Flickr
4 เครือข่ายการพูดคุยกัน เช่น MSN, ICQ, Skype
5 เครือข่ายสร้างห้องเสมือน (Virtual Room) เช่น Camfrog, Video Conference ฯลฯ

30 CD ROM เป็นจานบันทึกจัดเก็บข้อมูลในรูปดิจิตอล มาจากคําว่าอะไร
(1) Compact Disk Read Only Memory
(2) Compact Disk Run Only Memory
(3) Compact Disk Reach Only Memory
(4) Compact Disk Route Only Memory
(5) Compact Disk Review Only Memory
ตอบ 1 หน้า 42 CD ROM มาจากคําว่า “Compact Disk Read Only Memory” ซึ่งมีลักษณะ คล้ายจานบันทึกซีดีที่ใช้เป็นสื่อสําหรับจัดเก็บข้อมูลในรูปข้อความ ภาพ หรือเสียง นิยมใช้ จัดเก็บฐานข้อมูลของห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ โดยจานบันทึกประเภทนี้จะใช้อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว (Read Only)

31 ต่อไปนี้คือนิยามของคําว่า Media Convergence ยกเว้นข้อใด
(1) การบรรจบกันของเทคโนโลยีสื่อแบบดั้งเดิมกับสื่อใหม่
(2) การแปลงเนื้อหาจากแหล่งสารต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปภาษาดิจิตอล พร้อมกับแปลงข้อมูลดิจิตอล ให้ปรากฏในลักษณะเดียวกันกับสารจากแหล่งสาร
(3) การหลอมรวมระหว่างสื่อ
(4) การรวมเทคโนโลยีสื่อที่แตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกันในศูนย์เดียว
(5) การหลอมรวมเนื้อหาดิจิตอลผ่านสื่อระบบเครือข่าย

ตอบ 5 หน้า 50 – 51 Media Convergence หมายถึง การบรรจบกันของเทคโนโลยีสื่อแบบดั้งเดิม กับสื่อใหม่ หรือเป็นการรวมเทคโนโลยีสื่อที่แตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกันในศูนย์เดียว จนต่อมาได้มี ผู้นิยามศัพท์ว่า “การหลอมรวมระหว่างสื่อ หรือการหลอมรวมสื่อ” อันเป็นผลมาจากศักยภาพ ในการแปลงเนื้อหาจากแหล่งสารต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปข้อมูลดิจิตอลหรือภาษาดิจิตอล พร้อมกับ แปลงข้อมูลดิจิตอลให้ปรากฏในลักษณะเดียวกันกับสารจากแหล่งสาร

ข้อ 32 – 36. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม
(1) Cyber Terrorist
(2) Information Privacy
(3) Information Property
(4) Information Accuracy
(5) Data Accessibility

32 จริยธรรมการเข้าถึงข้อมูล
ตอบ 5 หน้า 115 – 118 จริยธรรมเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่
1 ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)
2 ความถูกต้อง (Information Accuracy)
3 ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)

33 จริยธรรมความถูกต้อง
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 32 ประกอบ

34 จริยธรรมความเป็นเจ้าของ
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 32 ประกอบ

35 ผู้กระทําการก่อการร้ายโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ตอบ 1 หน้า 119 Hacktivist หรือ Cyber Terrorist หมายถึง ผู้กระทําการก่อการร้ายโดยใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการกระทําการดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นสําคัญ

36 จริยธรรมความเป็นส่วนตัว
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 32 ประกอบ

37 การแปลงเนื้อหาของสื่อทุกประเภททั้งตัวอักษร ภาพ เสียง ให้อยู่ในรูปภาษาดิจิตอล และนําเทคโนโลยี ของสื่อแต่ละประเภทมารวมไว้ในอุปกรณ์เดียว ตรงกับคําว่า
(1) Operational Convergence
(2) Corporate Convergence
(3) Technological Convergence
(5) Cultural Convergence
(4) Social Convergence
ตอบ 3 หน้า 51 Technological Convergence หรือ Device Convergence หมายถึง การแปลง เนื้อหาของสื่อทุกประเภททั้งตัวอักษร ภาพ เสียง ให้อยู่ในรูปภาษาดิจิตอล และนําเทคโนโลยี ของสื่อแต่ละประเภทมารวมไว้ในสื่อหรืออุปกรณ์เดียว เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงเครื่องเดียว ได้หลอมรวมรูปแบบการใช้งานของสื่อต่าง ๆ ทั้งกล้องถ่ายภาพ โปรแกรมอัดวิดีโอ โปรแกรมเล่นเกม โปรแกรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

38 ARPANET เป็นองค์กรผู้พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระทั่งประสบผลสําเร็จ และแพร่หลายไปทั่วโลก
อยู่ในสังกัดหน่วยงานใดของสหรัฐอเมริกา
(1) กระทรวงมหาดไทย
(2) กระทรวงการต่างประเทศ
(3) กระทรวงกลาโหม
(4) กระทรวงศึกษาธิการ
(5) กระทรวงวิทยาศาสตร์
ตอบ 3 หน้า 55 สื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยองค์กรที่มีชื่อว่า ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมของ สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้ทางการทหาร และสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ได้อย่างไม่ผิดพลาด

39 อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อครอบคลุมระหว่างกันทั่วโลก ด้วยโปรโตคอล TCP/IP คําว่า “โปรโตคอล” หมายถึงอะไร
(1) ข้อกําหนดรูปแบบทางการสื่อสารผ่านสื่อดิจิตอล
(2) ข้อกําหนดสําหรับรูปแบบการสื่อสารเฉพาะเพื่อให้การสื่อสารในระบบเครือข่าย
ทํางานได้ด้วยกันทั้งระบบ
(3) ข้อกําหนดรูปแบบทางการสื่อสารผ่านสื่อสารสนเทศ
(4) ข้อกําหนดรูปแบบทางการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
(5) ข้อกําหนดรูปแบบทางการสื่อสารผ่านระบบการสื่อสารสากล
ตอบ 2 หน้า 40, 55, (คําบรรยาย) โปรโตคอล (Protocol) หมายถึง ข้อกําหนดสําหรับรูปแบบการ สื่อสารเฉพาะระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทั้งวิธีการส่งและรับข้อมูล วิธีการตรวจสอบ ข้อผิดพลาดของการส่งและรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูลเมื่อส่งและรับกันระหว่างเครื่องทั้ง 2 เครื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารในระบบเครือข่ายทํางานได้ด้วยกันทั้งระบบ และมีมาตรฐาน ในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันที่เป็นสากลหนึ่งเดียวทั่วโลก นั่นก็คือ โปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

40 ปัจจุบันผู้ประกอบการในองค์กรสื่อสารมวลชนมีหลากหลายช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในองค์กรเดียว เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ลักษณะเช่นนี้ตรงกับคําใด
(1) Operational Convergence
(2) Corporate Convergence
(3) Technological Convergence
(4) Social Convergence
(5) Cultural Convergence
ตอบ 1 หน้า 52 Operational Convergence หมายถึง การรวมศูนย์การปฏิบัติงานไว้ในที่เดียว หรือศูนย์เดียว โดยผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจสื่อหลากหลายประเภทพยายามรวมศูนย์การ ปฏิบัติงานไว้ที่เดียวกัน เช่น เนชั่นรวมศูนย์ข่าวไว้ในองค์กรเดียว เพื่อให้มีหลากหลายช่องทาง ในการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกสื่อในเครือ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

41 การรวมศูนย์การปฏิบัติงานไว้ในที่เดียวหรือศูนย์เดียว ตรงกับคําว่า
(1) Operational Convergence
(2) Corporate Convergence
(3) Technological Convergence
(4) Social Convergence
(5) Cultural Convergence
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 40 ประกอบ

42 ผู้สื่อข่าวคนเดียวทําข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ สื่อออนไลน์ สิ่งนี้ตรงกับคําว่า
(1) Operational Convergence
(2) Corporate Convergence
(3) Technological Convergence
(5) Cultural Convergence
(4) Functional Convergence
ตอบ 4 หน้า 53 Functional Convergence หมายถึง การหลอมรวมหลากหลายหน้าที่ไว้ ในบุคคลเดียว เช่น ผู้สื่อข่าวคนเดียวจัดทําเนื้อหาข่าวสารเพื่อเผยแพร่ทั้งบนสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง สื่อออนไลน์ เป็นต้น

43 การนําดาราเอเชียร่วมแสดงในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด เป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกับข้อใด
(1) Global Convergence
(2) Corporate Convergence
(3) Technological Convergence
(4) Functional Convergence
(5) Cultural Convergence
ตอบ 1 หน้า 54 Global Convergence หมายถึง ปรากฏการณ์การหลอมรวมระดับโลกจนส่งผล ให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการเผยแพร่เนื้อหาสื่อระหว่างกันของ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น การนําดาราชาวเอเชียมาร่วมแสดงในภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ด ซึ่งเป็นผลมาจากการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์เอเชียไปทั่วโลก เป็นต้น

44 ข้อใดคือระบบเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล
(1) LAN.
(2) MAN
(3) CAN
(4) WAN
(5) PAN
ตอบ 5 หน้า 61 – เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน (Personal Area Network : PAN) เป็นระบบ เครือข่ายระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล เช่น โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งอาจอยู่ใน ลักษณะใช้สายหรือไร้สายก็ได้

45 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมโยงกันภายในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เรียกชื่อย่อว่าอะไร
(1) LAN
(2) MAN
(3) CAN
(4) WAN
(5) PAN
ตอบ 1 หน้า 60 เครือข่ายภายใน หรือแลน (Local Area Network : LAN) บางครั้งก็เรียกว่า “เครือข่ายท้องถิ่น” เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงกันภายในพื้นที ใกล้เคียงกัน เช่น อยู่ในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน เป็นต้น

46 บริการขอเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล โดยผู้ใช้บริการต้องติดต่อผ่านเครือข่ายที่ได้รับ
อนุญาต คือข้อใด
(1) Webboard
(2) Web Chat
(3) Telnet
(4) Instant Messaging
(5) Bulletin Board
ตอบ 3 หน้า 64 บริการเข้าระบบระยะไกล (Telnet) เป็นการให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อขอเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล โดยผู้ใช้บริการต้องติดต่อผ่านเครือข่ายที่ได้รับอนุญาต และไม่จําเป็นที่ผู้ใช้บริการต้องนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

47 File Transfer Protocol หรือ FTP เป็นการให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะใด
(1) การให้บริการในรูปกระดานสนทนา
(2) การให้บริการสนทนาออนไลน์โดยตรง
(3) การให้บริการสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่าย
(4) การให้บริการคัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย
(5) การให้บริการแลกเปลี่ยนข้อความแบบดิจิตอล

ตอบ 4 หน้า 6.5 การขนถ่ายหรือการโอนถ่ายไฟล์ (File Transfer Protocol : FTP) เป็นบริการ คัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย โดยใช้ส่งข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย (Client) ไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) และใช้ดาวน์โหลด (Download) ข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมาไว้ที่เครื่องลูกข่าย ซึ่งบริการดังกล่าวสามารถกระทําได้ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิก FTP Server และบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

48 เมื่อปี พ.ศ. 2530 อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นผู้นําร่องใช้รูปแบบการสื่อสารในข้อใด
(1) การจัดทําเว็บไซต์
(2) การสื่อสารผ่านเว็บบล็อก
(3) การส่งและรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(4) การสนทนาออนไลน์
(5) เว็บบอร์ด
ตอบ 3 หน้า 57 อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (PSU) กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือสถาบันเอไอที (AIT) ได้ใช้บริการส่งและรับจดหมายหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-mail) เป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศออสเตรเลีย

49 รูปแบบการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สถาบันอุดมศึกษาทั้งสองแห่งเป็นผู้เริ่มนํามาใช้งาน ในประเทศไทย (ตามข้อ 48) ได้รับความร่วมมือจากประเทศใด
(1) สหรัฐอเมริกา
(2) ญี่ปุ่น
(3) ออสเตรเลีย
(4) เยอรมนี
(5) แคนาดา
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 48 ประกอบ

50 เครือข่ายการสื่อสารใดที่มีประตูสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Gateway) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
(1) เครือข่ายยูเน็ต
(2) เครือข่ายไทยสาร
(3) เครือข่ายไทยเน็ต
(4) เครือข่ายจุฬาเน็ต
(5) เครือข่ายอาร์พาเน็ต
ตอบ 3 หน้า 58 ในปี พ.ศ. 2535 เครือข่ายไทยเน็ตถือเป็นเครือข่ายที่มีเกตเวย์ (Gateway) หรือ ประตูสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลาง ต่อมาในปีเดียวกัน NECTEC ได้จัดตั้งเครือข่ายไทยสารเป็นเกตเวย์สู่เครือข่าย อินเทอร์เน็ตแห่งที่ 2 ของประเทศไทย

51 dusit.ac.th เป็นการกําหนดชื่ออ้างอิงของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ตรงกับข้อใด
(1) IP System
(2) TCP/IP System
(3) Domain Name System
(4) Protocol System
(5) E-mail System
ตอบ 3 หน้า 60 ระบบโดเมนเนม (Domain Name System : DNS) คือ ระบบการตั้งชื่อหรือใช้ ตัวอักษรแทนหมายเลข IP Address เนื่องจากตัวเลข IP Address เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก และ อาจจําสับสนหรือจําผิดได้ ดังนั้นจึงมีการหาทางออกโดยการตั้งชื่อหรือตัวอักษรขึ้นมาแทนที่ เพื่อให้สะดวกในการจดจํา เช่น IP Address คือ 203.183.233.6 แทนที่ด้วยชื่อ dusit.ac.th

52 รูปแบบการสนทนาออนไลน์โดยผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์กลาง โดยทุกคนที่ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์สามารถ ได้รับข้อความพร้อม ๆ กัน คือข้อใด
(1) Webboard
(2) Web Chat
(3) Telnet
(4) Instant Messaging
(5) Bulletin Board

ตอบ 2 หน้า 63 เว็บแชท (Web Chat) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ห้องสนทนา” (Chat Room) เป็นการสนทนาออนไลน์โดยผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์กลาง (เซิร์ฟเวอร์ หรือ Server คือ เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ซึ่งจะทําให้เกิดกลุ่มสนทนา โดยทุกคนที่ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์สามารถได้รับข้อความพร้อม ๆ กัน

53 ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปสิ่งพิมพ์ออนไลน์
(1) เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับผู้รับสาร
(2) เพื่อเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้จากค่าโฆษณา
(3) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความทันสมัยทางเทคโนโลยีแก่องค์กร
(4) เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
(5) เพื่อเป็นช่องทางนําเสนอข่าวสารของผู้บริหารประเทศ
ตอบ 5 หน้า 69 – 70 เหตุผลในการให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปสิ่งพิมพ์ออนไลน์ มีดังนี้
1 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความทันสมัยทางเทคโนโลยีแก่องค์กร
2 เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเสนอข่าว
3 เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
4 เพื่อเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้รับสาร
5 เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาด เช่น การขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์, การหารายได้เสริม จากค่าสมาชิก ค่าธรรมเนียม ฯลฯ

54 ต่อไปนี้เป็นลักษณะการส่งสัญญาณเสียงและภาพเคลื่อนไหวผ่าน Streaming Server ยกเว้นข้อใด
(1) ต้องคัดลอกแฟ้มข้อมูลผ่านเครือข่ายมายังผู้ใช้งานให้ครบก่อนจึงเริ่มแสดงผล
(2) ข้อมูลถูกส่งมายังเครื่องลูกข่ายต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอให้ดาวน์โหลดไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์จนครบ
(3) เป็นการส่งสัญญาณในลักษณะ Real Time จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มายังเครื่องลูกข่าย
(4) เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการข้อมูลในลักษณะประสานสื่อ
(5) เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน (User) ทําหน้าที่ผู้ผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ออนไลน์ได้
ตอบ 1 หน้า 76 – 77 Streaming Server คือ เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณแบบสายธาร ซึ่งเป็น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่บริการข้อมูลในลักษณะสื่อประสมหรือประสานสื่อ (Multimedia) โดยข้อมูล จะถูกส่งมายังเครื่องลูกข่ายอย่างต่อเนื่อง และไม่ต้องรอให้ดาวน์โหลด (Download) ไฟล์จาก เซิร์ฟเวอร์จนครบแล้วจึงเริ่มแสดงผล ดังนั้นจึงเป็นการส่งสัญญาณเสียงและภาพเคลื่อนไหวใน ลักษณะทันต่อเวลา (Real Time) จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มายังเครื่องลูกข่ายที่ได้รับความนิยม ในปัจจุบัน นอกจากนี้ Streaming Server ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน (User) สามารถทําหน้าที่ เป็นผู้ผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ออนไลน์ได้อีกด้วย

55 ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปหนังสือพิมพ์ออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทย คือ
(1) หนังสือพิมพ์มติชน
(2) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
(3) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
(4) หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
(5) หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
ตอบ 4 หน้า 69 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศไทยเกิดขึ้นจากกระแสความนิยมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจากต่างประเทศ ประกอบกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยสนใจจัดทําเนื้อหาหนังสือพิมพ์เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์เป็นองค์กรแรกที่ให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539

56 ผู้ให้บริการในข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีฐานมาจากการเป็นผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์
แบบดั้งเดิมมาก่อน
(1) www.thairath.co.th
(2) www.dailynews.co.th
(3) www.matichon.co.th
(4) www.prachathai.com
(5) www.bangsaenpost.com
ตอบ 4 หน้า 71 – 72 ผู้ให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มีฐานมาจากผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ แบบกระดาษ (แบบดั้งเดิม) มีดังนี้
1 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง เช่น www.thairath.co.th, www.dailynews.co.th, www.matichon.co.th ฯลฯ
2 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค เช่น www.bangsaenpost.com, www.koratdaily.com ฯลฯ
3 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยในต่างประเทศ เช่น www.sereechai.com ฯลฯ (ส่วน www.prachathai.com, www.andamannews.com เป็นเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่ให้บริการเฉพาะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)

57 ข้อใดคือความหมายของสื่อออนไลน์
(1) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(2) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อแบบประสม
(3) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิตอล
(4) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเปิดรับข้อมูลข่าวสารแบบสองทาง
(5) ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตอบ 1 หน้า 81 สื่อออนไลน์ หมายถึง ช่องทางของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ส่งสารใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลและ ข่าวสาร ส่วนผู้รับสารที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารเช่นกัน

58 ข้อใดต่อไปนี้ไม่นับเป็นรูปแบบการใช้งานในลักษณะ E-commerce บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(1) การซื้อขายสินค้าออนไลน์
(2) การโอนเงินออนไลน์
(3) การพนันออนไลน์
(4) การโฆษณาออนไลน์
(5) การส่งเสริมการตลาดออนไลน์
ตอบ 3หน้า 66 สื่ออินเทอร์เน็ตถูกใช้เป็นช่องทางประกอบธุรกรรมทางธุรกิจทั้งการซื้อขายสินค้า ออนไลน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การโอนเงินออนไลน์ รวมทั้งเป็นช่องทางสําคัญ ที่ผู้ประกอบการใช้ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นที่มาของคําว่า “E-commerce” (Exectronic Commerce) หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 59 – 61 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม
(1) Peer to Peer
(2) Creative Network
(3) Collaboration Network

59 www.youtube.com
ตอบ 2 หน้า 88 – 90 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีดังนี้
1 สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) เช่น www.twitter.com ฯลฯ
2 สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เช่น www.youtube.com ฯลฯ
3 เวทีทํางานร่วมกัน (Collaboration Network) เช่น Google Earth, Google Maps ฯลฯ

4 ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งมีลักษณะเป็นเกมออนไลน์ เช่น
Second Life, Audition, Ragnarok, Pangya, World of Warcraft ฯลฯ
5 เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network) เช่น Linkedin ฯลฯ
6 เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้ (Peer to Peer : P2P) เช่น Skype, BitTorrent ฯลฯ
7 เว็บท่า (Portal Website) ที่รวบรวมลิงค์ของสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เช่น www.sanook.com, www.kapook.com ฯลฯ

60 Google Maps
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 59 ประกอบ

61 Skype
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 59 ประกอบ

ข้อ 62 – 71 ข้อใดที่กล่าวไว้ถูกต้องให้ระบายตัวเลือก 1 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องให้ระบายตัวเลือก 2

62 Web 1.0 เป็นเว็บเชิงสังคม มุ่งให้ผู้ใช้งานสร้างเนื้อหา แบ่งปันเนื้อหา และมีส่วนร่วมระหว่างกัน
ตอบ 2 หน้า 88 การกําเนิดขึ้นและการเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นผลมาจากการพัฒนา ทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจาก Web 1.0 คือ เว็บไซต์ที่แสดงเนื้อหามุ่งให้ผู้ใช้งานอ่านแต่เพียง อย่างเดียว มาสู่ Web 2.0 ซึ่งก็คือ เว็บไซต์เชิงสังคมที่มุ่งให้ผู้ใช้งานสร้างเนื้อหาเองได้ แบ่งปัน เนื้อหาให้กัน และมีส่วนร่วมระหว่างกัน

63 www.sanook.com จัดอยู่ในประเภทเว็บท่า (Portal Website)
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 59 ประกอบ

64 iQNewsClip จัดเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ในลักษณะ Online News Clipping ตอบ 1 หน้า 86 – 87 กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) คือ บริการข่าวตัดออนไลน์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยตัดข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ พร้อมกับระบุแหล่งที่มา ของหนังสือพิมพ์ ซึ่งตัวอย่างของเว็บไซต์กฤตภาคข่าวออนไลน์ในประเทศไทยที่เปิดให้บริการ ในปัจจุบัน เช่น ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-library), iQNewsClip, นิวส์เซ็นเตอร์ (Newscenter) เป็นต้น

65 เว็บไซต์ประเภท User-Generated Content หมายถึง เว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหาเอง
ตอบ 1 หน้า 88, 90 พื้นที่ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่จะมุ่งนําเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ เรียกว่า “User-Generated Content” (UGC) กล่าวคือ ผู้ใช้งานสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหาเอง เช่น Myspace เป็นเว็บไซต์ที่บริษัท นิวส์คอร์ปอเรชั่น ซื้อกิจการมาดําเนินการในราคา 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมี Flickr ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ Yahoo ซื้อกิจการมาดําเนินการ ในราคา 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น

66 พื้นที่ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มุ่งนําเสนอเนื้อหาในลักษณะ User-Generated Content ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 65 ประกอบ

67 กฤตภาคข่าวออนไลน์ หมายถึง บริการข่าวตัดออนไลน์นั่นเอง
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 64 ประกอบ

68 คุณลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอผ่านสื่อออนไลน์ คือ สามารถนําเสนอเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็วตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real Tirne)
ตอบ 1 หน้า 91 คุณลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอผ่านสื่อออนไลน์ประการหนึ่ง ได้แก่ ทันกาล (Real Time) กล่าวคือ สามารถนําเสนอเนื้อหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วตาม เวลาที่เกิดขึ้นจริง เช่น การนําเสนอข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ บนเว็บไซต์ขององค์กร สื่อสารมวลชนหรือบนเว็บไซต์สํานักข่าว เป็นต้น

69 คาดว่าแนวโน้มของรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ในอนาคต จะมุ่งจัดทําเนื้อหาตาม
นโยบายของผู้บริหารประเทศมากขึ้น
ตอบ 2 หน้า 92 แนวโน้มการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ในอนาคต มีดังนี้
1 จัดทําเนื้อหาหลากประเภทมากขึ้น เพื่อมุ่งสนองตอบต่อความต้องการใช้งานของ ผู้ใช้งานอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
2 เชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
3 ใช้คุณสมบัติด้านการประสานสื่อ (Multimedia) และใช้ภาพกราฟิกในการนําเสนอ ข้อมูลข่าวสารออนไลน์มากขึ้น

70 www.youtube.com เป็นเว็บไซต์ประเภทเครือข่ายทางสังคม
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 59 ประกอบ

71 Google เป็นเว็บไซต์ที่บริษัท นิวส์คอร์ปอเรชั่น ซื้อกิจการมาดําเนินการในราคา 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 65 ประกอบ

72 ข้อใดคือสํานักข่าวที่จัดทําขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(1) เว็บไซต์สํานักข่าวไอเอ็นเอ็น
(2) เว็บไซต์สํานักข่าวไทย
(3) เว็บไซต์สํานักข่าวซีเอ็นเอ็น
(4) เว็บไซต์สํานักข่าวพีเพิลยูนิตี้
(5) เว็บไซต์สํานักข่าวอิศรา
ตอบ 4 หน้า 83 สํานักข่าวออนไลน์ที่จัดทําขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่
1 เว็บไซต์สํานักข่าวพีเพิลยูนิตี้ (People Unity News Agency)
2 เว็บไซต์เฟซบุ๊ก นิวส์ไวร์ (FB Newswire)
3 เว็บไซต์สํานักข่าวทีนิวส์
4 เว็บไซต์สํานักข่าวอาร์วายทีไนน์ ฯลฯ
(ส่วนตัวเลือกข้ออื่นเป็นสํานักข่าวออนไลน์ที่มีฐานจากสํานักข่าวแบบดั้งเดิม)

73 รูปแบบของเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่สนทนา างขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่สนทนา พูดคุย อภิปรายในสังคมออนไลน์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ ผู้ใช้งานเลือกเข้าสังกัดกลุ่มคนที่มีพื้นฐานความสนใจร่วมกัน คือข้อใด
(1) News Group
(2) Webboard
(3) Online News Clipping
(4) Social Network
(5) Online News Agency
ตอบ 2 หน้า 63, 83 – 85 กระดานข่าว (Webboard) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น พื้นที่แลกเปลี่ยนบทสนทนา พูดคุย อภิปรายในสังคมออนไลน์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน (User) เลือกเข้าสังกัดกลุ่มคนที่มีพื้นฐานความสนใจร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องราวหรือประเด็นทางสังคม อันนําไปสู่การรวมกลุ่มกันในลักษณะชุมชนออนไลน์ (Online Communities)

74 รูปแบบของเว็บไซต์ที่จัดทําในรูปกลุ่มสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในหัวข้อต่าง ๆ โดยแบ่งหมวดหมู่ และกําหนดชื่อของกลุ่มตามประเภทของกลุ่มข่าว คือข้อใด
(1) News Group
(2) Webboard
(3) Online News Clipping
(4) Social Network
(5) Online News Agency
ตอบ 1 หน้า 85 – 86 กลุ่มข่าวสาร (News Group) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่จัดทําขึ้นในรูปของ กลุ่มสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทุกคน มีส่วนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้อย่างอิสระ โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ และกําหนดชื่อของกลุ่มตามประเภทของกลุ่มข่าว ทั้งนี้กลุ่มข่าวต่าง ๆ จะถูกแบ่งหมวดหมู่ และเก็บไว้ในบอร์ดข่าวสารขนาดใหญ่ เรียกว่า “ User’s Network” (Usenet) และข่าวใน กลุ่มข่าวทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บน Usenet Server

75 กฤตภาคข่าวออนไลน์เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตรงกับคําใด
(1) News Group
(2) Webboard
(3) Online News Clipping
(4) Social Network
(5) Online News Agency
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 64 ประกอบ

76 สื่อเป็นสิ่งกําหนดหรือปั้นแต่งวัฒนธรรมทางการสื่อสารของมนุษย์ คือสาระสําคัญของแนวคิดใด
(1) Message is the Medium
(2) Medium is the Message
(3) Medium as the Message
(4) Message as the Medium
(5) Medium of the Message
ตอบ 2 หน้า 109 Marshalt McLuhan นักวิชาการสื่อสารมวลชนชาวอเมริกัน เป็นผู้ที่คิดแนวคิด “สื่อ คือ สาร” (Medium is the Message) และมีความเชื่อว่า สื่อเป็นสิ่งกําหนดหรือปั้นแต่ง วัฒนธรรมทางการสื่อสารของมนุษย์ หรือรูปแบบทางเทคโนโลยีปั้นแต่งและกําหนดวิถีทางการ สื่อสารของคนในสังคม ตลอดจนเปลี่ยนธรรมชาติในการสื่อสารของมนุษย์ทั้งสิ่งที่สื่อ วิธีที่สื่อและการรับรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารของคนในสังคม

77 ผลจากการที่อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่ผู้ส่งสารบนพื้นที่ของตนเองสู่สาธารณะ ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด
(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีทางเลือกในการเปิดรับข่าวสารในประเด็นที่สื่อแบบดั้งเดิมไม่ได้นําเสนอ
(2) เป็นแหล่งสารของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อแบบดั้งเดิม
(3) ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มงวดก่อนเผยแพร่
(4) ผู้ใช้งานสามารถส่งผ่านข้อมูลจากระดับบุคคลไปสู่กลุ่มคนต่างเครือข่าย
(5) ทุกคนทําหน้าที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณะอย่างเสรี เอื้อต่อบรรยากาศประชาธิปไตย
ตอบ 3 หน้า 95, 99 – 100 ผลกระทบด้านลบจากการที่อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่ ผู้ส่งสารบนพื้นที่ของตนเองสู่สาธารณะ คือ ผู้ใช้งานนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องผ่าน กระบวนการตรวจสอบ คัดเลือก คัดกรอง จากบรรณาธิการ จึงทําให้ข้อมูลข่าวสารผิดพลาด ได้ง่าย จนอาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณชน (ส่วนตัวเลือกข้ออื่นเป็นผลกระทบด้านบวก)

78 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail มาจากคําว่าอะไร
(1) Elective Mail
(2) Electronic Mail
(3) Evaluated Mail
(4) External Mail
(5) Excessive Mail
ตอบ 2 หน้า 41, 62 E-mail, Email มาจากคําว่า “Electronic Mail” ซึ่งศัพท์บัญญัติภาษาไทย ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

79 ข้อใดกล่าวไว้ถูกต้อง
(1) สื่อออนไลน์เป็นสื่อใหม่ และเป็นสื่อที่มีความคงทนสูง
(2) สื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อแบบดั้งเดิม และเป็นสื่อที่มีความคงทนสูง
(3) สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อแบบดั้งเดิม และเป็นสื่อที่มีความคงทนต่ำ
(4) สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อแบบดั้งเดิม และเป็นสื่อที่มีความคงทนสูง
(5) สื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อใหม่ และเป็นสื่อที่มีความคงทนสูง
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 2 และ 18 ประกอบ

80 รูปแบบของสัมพันธภาพของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ นําสู่คําเรียกขานว่าอะไร
(1) ชุมชนออนไลน์
(2) องค์กรออนไลน์
(3) บรรษัทออนไลน์
(4) หุ้นส่วนออนไลน์
(5) สายสัมพันธ์ออนไลน์
ตอบ 1หน้า 85 การรวมกลุ่มกันในลักษณะ “ชุมชนออนไลน์” (Online Communities) จัดเป็น รูปแบบของสัมพันธภาพของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยที่สมาชิกของชุมชนออนไลน์ มีคุณลักษณะสําคัญ ดังนี้
1 มีความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
2 มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

81 ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของ “ข้อมูลข่าวสารออนไลน์”
(1) ทันกาล
(2) ไร้กาล
(3) ประสานสื่อ
(4) นําเสนอเนื้อหาสารแบบทางเดียว
(5) มีช่องทางปฏิสัมพันธ์
ตอบ 4 หน้า 91 คุณลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอผ่านสื่อออนไลน์ มีดังนี้
1 ทันกาล (Real Time)
2 ไร้กาล (Shifted Time)
3 ประสานสื่อ (Multimedia)
4 มีช่องทางปฏิสัมพันธ์ (Interactive)

82 ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) ขัดกับจริยธรรมการสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตข้อใด
(1) Information Privacy
(2) Information Accuracy
(3) Information Property
(4) Data Accessibility
(5) Information Literacy
ตอบ 4 หน้า 118 – 119, (ดูคําอธิบายข้อ 32. ประกอบ) ประเด็นปัญหาที่ขัดกับจริยธรรมการเข้าถึง ข้อมูล (Data Accessibility) คือ การก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ หรืออาชญากรรมไซเบอร์ (Computer Crime or Cyber Crime) เช่น การพยายามเจาะเข้าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ ผู้อื่นโดยมิชอบ, การเจาะเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ฯลฯ

83 อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองการทํางานของทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ด้วยศักยภาพในการนําเสนอเนื้อหาสารในลักษณะใด
(1) Mega Media
(2) Multimedia
(3) Transmedia
(4) Social Media
(5) Virtual Media

ตอบ 2 หน้า 81 – 82 ด้วยศักยภาพในการนําเสนอเนื้อหาสารในลักษณะประสานสื่อ (Multimedia) ซึ่งมีทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตสามารถตอบสนอง การทํางานของสื่อแบบดั้งเดิมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์

84 ผลจากการที่สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในฐานะช่องทางหนึ่งขององค์กรสื่อแบบดั้งเดิม
ส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อแบบดั้งเดิมต้องปรับตัวด้านต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด
(1) ผู้ประกอบวิชาชีพจําเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการทํางาน
(2) ผู้ประกอบวิชาชีพจําเป็นต้องยอมรับอินเทอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร
(3) ผู้ประกอบวิชาชีพจําเป็นต้องฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(4) ผู้ประกอบวิชาชีพในองค์กรจําเป็นต้องปรับโครงสร้างการทํางานภายในองค์กรที่แตกต่างจากเดิม
(5) ผู้ประกอบวิชาชีพจําเป็นต้องนําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ในลักษณะบูรณาการ
ตอบ 3 หน้า 105 – 106 การปรับตัวของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนแบบดั้งเดิม มีดังนี้
1 ยอมรับสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร
2 ปรับโครงสร้างการทํางานภายในองค์กรที่ต่างจากเดิม
3 เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการทํางาน
4 นําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ แบบบูรณาการ ฯลฯ

85 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้อใดต่อไปนี้ที่กําหนดให้ใช้งานเท่านั้น ห้ามทําซ้ําหรือเผยแพร่
(1) Freeware
(2) Shareware
(3) Spyware
(4) Copyright
(5) Malware
ตอบ 4 หน้า 117 – 118 ประเด็นปัญหาที่ขัดกับจริยธรรมความเป็นเจ้าของ (Information Property) คือ การละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ซอฟต์แวร์) ดังนี้
1 Copyright or Software License คือ ซอฟต์แวร์ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วมีสิทธิใช้งานเท่านั้น ห้ามทําซ้ําหรือเผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ทุกกรณี
2 Shareware คือ ซอฟต์แวร์ที่ให้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีสิทธิใช้ในระยะเวลา ที่กําหนดเท่านั้น เป็นต้น
3 Freeware คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ฟรี คัดลอก และเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้

86 การทําซ้ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ ขัดกับจริยธรรมการสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตข้อใด
(1) Information Privacy
(2) Information Accuracy
(3) Information Property
(4) Data Accessibility
(5) Information Literacy
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 85 ประกอบ

87 ในอดีตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนมีบทบาทเป็นผู้กําหนดวาระในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารสู่มวลชน ในสังคม คําว่า “กําหนดวาระในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร” ตรงกับคําใด
(1) Agenda Seeking
(2) Agenda Making
(3) Agenda Setting
(4) Agenda Getting
(5) Agenda Thinking
ตอบ 3 หน้า 93 ในอดีตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนและคณะทํางานในกองบรรณาธิการ ในฐานะผู้ส่งสาร จะมีบทบาทเป็นผู้กําหนดวาระในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร (Agenda Setting) ไปสู่มวลชน กล่าวคือ บทบาทในการร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดระดับ ความสําคัญของเนื้อหาสาร และวาระแห่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้รับสารในสังคม

88 แนวโน้มในอนาคตของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน คือ ประกาศความเป็นนักวิชาชีพสื่อฯ มืออาชีพ ให้เป็นที่ประจักษ์ชัด ซึ่งทําได้โดย
(1) นําเสนอเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพแตกต่างจากผู้ใช้งานทั่วไป
(2) นําเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
(3) ส่งเสริมบุคลิกภาพความเป็นนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้แตกต่างจากผู้ใช้งานทั่วไป
(4) นําเสนออัตลักษณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้แตกต่างจากผู้ใช้งานทั่วไป
(5) ทุกข้อที่กล่าวมา
ตอบ 2 หน้า 100 – 101 แนวโน้มเกี่ยวกับบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในอนาคต จะมีลักษณะประการหนึ่ง ได้แก่ ประกาศความเป็นนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนมืออาชีพให้เป็น ที่ประจักษ์ชัด กล่าวคือ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนต้องทําหน้าที่นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ภายใต้กรอบปฏิบัติด้านวิชาชีพ กรอบจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน อันจะนําไปสู่การยอมรับ เชื่อถือ และเชื่อมั่นจากผู้เปิดรับข้อมูลข่าวสารในสังคมต่อไป

89 การกํากับดูแลเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต อยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
(1) สภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพการกระจายเสียง (ประเทศไทย)
(2) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
(3) กระทรวงมหาดไทย
(4) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(5) กระทรวงยุติธรรม
ตอบ 4 หน้า 124, (คําบรรยาย) การกํากับดูแลเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต อยู่ในอํานาจ หน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที (ปัจจุบัน คือ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมุ่งเน้นในการกํากับดูแลเกี่ยวกับการกระทําความผิดต่อ กฎหมายเป็นสําคัญ

90 การกํากับดูแลเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต อยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานในข้อ 89. โดยอาศัยอํานาจตามความในกฎหมายฉบับใด
(1) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
(2) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
(3) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(4) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(5) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2552
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 89 ประกอบ

91 อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิชาชีพวารสารศาสตร์ของสื่อแบบดั้งเดิมที่ให้ความสําคัญต่อ ผู้เฝ้าประตูข้อมูลข่าวสาร (Gatekeeper) ด้วยเหตุที่
(1) อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยเท่าเทียม
(2) อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสสื่อสารตอบกลับผ่านรูปแบบการสื่อสารสองทาง
(3) อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่ผู้ส่งสารบนพื้นที่ของตนเองสู่สาธารณะ
(4) อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่จํากัด
(5) อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก

ตอบ 3 หน้า 100, 110 ด้วยเหตุที่อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่ผู้ส่งสารบนพื้นที่ของ ตนเองสู่สาธารณะ โดยไม่มีผู้ทําหน้าที่เฝ้าประตูข้อมูลข่าวสาร (Gatekeeper) ส่งผลให้เกิด ผลกระทบต่อวิชาชีพวารสารศาสตร์ของสื่อแบบดั้งเดิมที่ให้ความสําคัญกับผู้เฝ้าประตูข้อมูล ข่าวสาร (Gatekeeper) ซึ่งก็คือ บรรณาธิการผู้ทําหน้าที่คัดเลือก คัดกรอง และตรวจสอบ ความถูกต้องของเนื้อหาสารก่อนนําเสนอสู่ผู้รับสารในสังคม

92 ผู้เฝ้าประตูข้อมูลข่าวสาร (Gatekeeper) หมายถึง บุคคลใดในองค์กรสื่อสารมวลชน
(1) ผู้สื่อข่าว
(2) บรรณาธิการ
(3) ช่างภาพข่าว
(4) พนักงานตรวจพิสูจน์อักษร
(5) ผู้ออกแบบจัดวางหน้าสิ่งพิมพ์
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 91 ประกอบ

93 คําว่า Citizen Reporter เป็นคําที่เรียกขานผู้ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นผลมาจากข้อใด
(1) อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่ผู้ส่งสารได้โดยเท่าเทียม
(2) อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่ผู้รับสารได้โดยเท่าเทียม
(3) อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสื่อสารกันได้ในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง
(4) อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนทําหน้าที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารได้โดยเท่าเทียม
(5) อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนเชื่อมต่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่ครอบคลุมถึงกันทั่วโลก
ตอบ 1 หน้า 95 การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ก่อให้เกิดคําว่า “ผู้สื่อข่าวภาคประชาชน หรือผู้สื่อข่าวภาคพลเมือง” (Citizen Reporter) ด้วยเหตุที่สื่ออินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ ทุกคนมีบทบาทเป็นผู้ส่งสารผ่านพื้นที่ของตนเองไปสู่สาธารณะใต้โดยเท่าเทียมกัน

94 ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 “ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่งหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย”
หมายถึงข้อใด
(1) ระบบคอมพิวเตอร์
(2) ข้อมูลคอมพิวเตอร์
(3) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
(4) ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์
(5) ระบบจราจรทางคอมพิวเตอร์
ตอบ 2 หน้า 159 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 (2) ระบุไว้ว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายถึง ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่งหรือสิ่งอื่นใดบรรดา ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความ รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

95 ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ระบุว่า “ผู้ใดล่วงรู้ มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านํามาตรการดังกล่าวไป เปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น” กําหนดโทษเช่นไร
(1) จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(3) จําคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(4) จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(5) จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ตอบ 4 หน้า 158, 160 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 ระบุว่า ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

96 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ข้อใดไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
(1) งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม
(2) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย รายงานของทางราชการ
(3) งานสร้างสรรค์ประเภทดนตรีกรรม
(4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(5) งานสร้างสรรค์ประเภทสิ่งบันทึกเสียง
ตอบ 2 หน้า 129 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 7 ระบุว่า สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. นี้
1 ข่าวประจําวันและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนก วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
2 รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
3 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
4 คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
5. คําแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม 1. – 4. ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทําขึ้น

97 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ทําเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของใคร
(1) นายจ้าง
(2) ผู้สร้างสรรค์
(3) องค์กร
(4) ทั้งนายจ้างและผู้สร้างสรรค์
(5) ทั้งองค์กรและนายจ้าง
ตอบ 2 หน้า 130 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 9 ระบุว่า งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ทําเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้น เป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธินํางานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็น วัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น

98 International Standard Book Number : ISBN หรือเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จัดเป็นข้อใด
(1) ข้อมูลการบริหารสิทธิ
(2) มาตรการทางเทคโนโลยี
(3) มาตรการการบริหารสิทธิ
(4) ข้อมูลทางเทคโนโลยี
(5) มาตรการทางข้อมูลการบริหารสิทธิ
ตอบ 1 หน้า 136 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มาตรา 3 (2) ระบุไว้ว่า “ข้อมูลการบริหาร สิทธิ” หมายความว่า ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ นักแสดง การแสดง เจ้าของ ลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนตัวเลขหรือรหัสแทน ข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลเช่นว่านี้ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึก การแสดง (เช่น การจัดทําลายน้ําบนรูปภาพ ธนบัตร, เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ หรือ Internationat Standard Book Number : ISBN เป็นต้น)

99 โปรแกรมเกมออนไลน์ RAGNAROK มีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ระบบป้องกันดังกล่าวตรงกับคําใด
(1) ข้อมูลการบริหารสิทธิ
(2) มาตรการทางเทคโนโลยี
(3) มาตรการการบริหารสิทธิ
(4) ข้อมูลทางเทคโนโลยี
(5) ข้อมูลบ่งชี้กรรมสิทธิ์
ตอบ 2 หน้า 136 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มาตรา 3 (3) ระบุไว้ว่า “มาตรการทาง เทคโนโลยี” หมายความว่า เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการทําซ้ําหรือควบคุมการ เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง โดยเทคโนโลยีเช่นว่านี้ได้นํามาใช้กับงานอันมี ลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

100 จากข้อ 99. หากนายสมปองกระทําการเพื่อทําให้ระบบป้องกันการทําซ้ำของโปรแกรมเกม RAGNAROK ใช้การไม่ได้ กล่าวได้ว่าการกระทําของนายสมปองตรงกับข้อใด
(1) การละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ
(2) การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี
(3) การหลบเลี่ยงมาตรการการบริหารสิทธิ
(4) การละเมิดข้อมูลทางเทคโนโลยี
(5) การละเมิดข้อมูลบ่งชี้กรรมสิทธิ์
ตอบ 2 หน้า 136 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มาตรา 3 (4) ระบุว่า “การหลบเลี่ยง มาตรการทางเทคโนโลยี” หมายความว่า การกระทําด้วยประการใด ๆ ที่ทําให้มาตรการ ทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล (ดูคําอธิบายข้อ 99. ประกอบ)

Advertisement