ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2108 ชุดที่ 3

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

ข้อ 1. – 9. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       ภาษา   

(2) สื่อใหม่       

(3) เทคโนโลยี  

(4) สื่อดั้งเดิม

1.         เกิดจากพื้นฐานหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์รองรับ

ตอบ 3 (ส่วนที่ 1 หน้า 2) เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น กล่าวคือ เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์รองรับ หรืออาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยี เป็นการประยุกต์หรือนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ในทาง ปฏิบัติแก่มวลมนุษยชาติ

2.         คือ องค์ประกอบ สาร” (Message)ในกระบวนการสื่อสารของมนุษย์

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 4), (คำบรรยาย) ภาษา (Language) คือ องค์ประกอบ สาร” (Message)ในกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ นอกจากนี้ภาษายังถือเป็นสัญญาณทางการสื่อสาร (Communication Code) และมีความสำคัญในฐานะตัวทำการเปลี่ยนแปลง (Agents of Change) ต่อรูปแบบการสื่อสารของมนุษยชาติ

3.         มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยี และต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู้การใช้สื่อและการเข้าถึงสื่อ

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 6-7ส่วนที่ 2 หน้า 317) คุณลักษณะสำคัญของสื่อใหม่ (New Media) ได้แก่

1.         ผู้รับสารมีลักษณะ Active Seeker คือ ผู้รับสารที่แสวงหาข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเองตามความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองอย่างอิสรเสรี ซึ่งสามารถหาข้อมูลข่าวสาร จากสื่อใหม่ได้โดยไม่มีขีดจำกัด เช่น เว็บบอร์ด พันทิบดอทคอมหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ฯลฯ

2.         เป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบตัวเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการสะท้อนกลับ (Interactive) หรือการปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารที่มุ่งเน้นปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารไปยังผู้ส่งสาร

3.         มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยี และต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู้การใช้สื่อและการเข้าถึงสื่อ จึงทำให้คนรุ่นเก่าไม่คุ้นเคย และอาจไม่ยอมรับหรือเข้าไม่ถึงสื่อใหม่ เพราะประเมินว่าตนเอง ไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเท่ากับคนรุ่นใหม่

4.         คือ สาร ในกระบวนการสื่อสาร

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

5.         หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 6) รูปแบบของสื่อ (Media) มีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้

1.         สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) คือ สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยี ในการสื่อสารในช่วง 6,000 – 30,000 ปีก่อน ได้แก่ สื่อสิงพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อภาพยนตร์ และสื่อวิทยุโทรทัศน์

2.         สื่อใหม่ (New Media) คือ การนำเอาภาษาระบบตัวเลข หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรียกว่า การทำให้เป็นระบบตัวเลข (Digitization) จนส่งผลให้เกิด สื่อรูปแบบใหม่หรือสื่อใหม่ขึ้น ได้แก่ การสื่อสารระบบ World Wide Web, สื่อออนไลน์ (เช่น วิทยุออนไลน์ หนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์ ฯลฯ)ภาพถ่ายดิจิตอลกราฟิก คอมพิวเตอร์เกม เป็นต้น

6.         ตัวทำการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการสื่อสารของมนุษยชาติ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

7.         เป็นสื่อที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและพื้นที่

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 6-7) คุณลักษณะสำคัญของสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ได้แก่

1.         ผู้รับสารมีลักษณะ Passive Receiver คือ ผู้รับสารมีหน้าที่เปิดรับข้อมูลข่าวสาร และ จะได้รับข้อมูลข่าวสารก็ต่อเมื่อมีการนำเสนอผ่านสื่อเท่านั้น

2.         เป็นสื่อที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและเนื้อที่หรือพื้นที่ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในช่วงเข้าของแต่ละวัน (มีข้อจำกัดด้านเวลา) ด้วยปริมาณข้อมูลข่าวสาร ที่จำกัดอยู่ในจำนวนหน้าของสิงพิมพ์ที่จัดสรรให้ (มีข้อจำกัดด้านพื้นที่) เป็นต้น

3.         เป็นสื่อที่ประชาชนหรือผู้รับสารในสังคมมีความคุ้นเคย เนื่องจากมีระยะเวลาในการ พัฒนาการมาเป็นเวลายาวนาน

8.         ผู้รับสารมีลักษณะ Active Seeker

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

9.         ผู้รับสารมีลักษณะ Passive Receiver

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

10.       เพราะเหตุใด ‘‘เทคโนโลยี” จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการสื่อสารของมนุษยชาติ

(1)       เพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงอยู่ของมนุษย์

(2)       เพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

(3)       เพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการปรับตัวของมนุษย์

(4)       เพราะการสื่อสารเป็นวิถีในการอยู่รอดของมนุษย์ในสังคม

(5)       ทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ 5 (ส่วนที่ 1 หน้า 4) เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากิจการหรืองานด้านต่าง ๆและด้วยเหตุที่การสื่อสาร (Communication) เป็นเครื่องมือสำคัญของมนุษย์ในการดำรงอยู่ หรือการอยู่รอด การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ดังนั้นการนำเอา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาด้านการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของมวลมนุษยชาติ

11.       The Document Domain หมายถึงอะไร

(1)       การสื่อสารระหว่างบุคคล        

(2) การสื่อสารประเภทสื่อสิงพิมพ์

(3)       การสื่อสารประเภทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

(4)       การสื่อสารที่ต้องอ้างอิงเอกสาร          

(5) การสื่อสารมวลชนแบบดั้งเดิม

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 4) ฟิดเลอร์ได้ลำดับพัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อ 3 สื่อหลักที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ไว้ดังนี้

1.         เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างบุคคล (The Interpersonal Domain)

2.         เทคโนโลยีการสื่อสารประเภทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (The Broadcast Domain)

3.         เทคโนโลยีการสื่อสารประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (The Document Domain)

12.       ข้อใดต่อไปนี้คือ นิยามของสื่อดั้งเดิม (Traditional Media)

(1)       สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีแบบโบราณ

(2)       สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น

(3)       สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในช่วง 6,000 – 30,000 ปีก่อน

(4)       สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีจากแรงงานคน

(5)       สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบดั้งเดิม

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

13.       ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทสื่อดั้งเดิม (Traditional Media)

(1)       นิตยสารออนไลน์         

(2) ภาพดิจิตอล           

(3) คอมพิวเตอร์เกม

(4) ภาพกราฟิก           

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 5 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

14.       ผู้รับสารที่มีลักษณะ Active Seeker มีความหมายว่าอย่างไร

(1)       ผู้รับสารที่มีความคล่องตัวสูง ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

(2)       ผู้รับสารที่ไม่หยุดอยู่นิ่ง ชอบการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

(3)       ผู้รับสารที่แสวงหาข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเอง ตามความสนใจและความอยากรู้อยากเห็น

(4)       ผู้รับสารที่ใฝ่รู้ตลอดเวลา        (5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

15.       ผู้รับสารของสื่อในข้อใดต่อไปนี้มีลักษณะเป็น Active Seeker

(1)       รายการวิทยุ ก้าวทันโลก” คลื่น 105.5 MHz (2) คอลัมน์ มุมไอที” หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

(3)       รายการ โลกไอที” สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี (4) เว็บบอร์ด พันทิพ ดอทคอม

(5)       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. และ 5. ประกอบ

16.       สื่อใหม่เป็นสื่อที่เปิดช่องทางให้เกิดการสื่อสารในลักษณะ Interactive ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร คำว่า “Interactive” หมายถึง

(1)       การสื่อสารที่มุ่งเน้นปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารไปยังผู้ส่งสาร

(2)       การสื่อสารที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ล่งสารกับผู้รับสาร

(3)       การสื่อสารที่มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร

(4)       การสื่อสารที่มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร

(5)       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

17.       สื่อหนังสือพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่วงเช้าของแต่ละวัน (1) ด้วยปริมาณข้อมูลข่าวสารที่จำกัดอยู่ในจำนวนหน้าของสิ่งพิมพ์ (2) กล่าวได้ว่า

(1) มีข้อจำกัดด้านเวลา (1) และพื้นที่ (2)

(2)       มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ (1) และเวลา (2) (3) มีข้อจำกัดด้านเวลา (1) และสถานที่ (2)

(4)       มีข้อจำกัดด้านสถานที่ (1) และเวลา (2)       (5) มีข้อจำกัดด้านเวลา (1) และปริมาณข่าวสาร (2)

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

18.       เพราะเหตุใดสื่อหนังสือพิมพ์ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อผู้อ่านในสังคม แม้ว่าจะมีสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและได้รับความสนใจจากผู้คนมากขึ้นก็ตาม

(1)       เพราะสื่อหนังสือพิมพ์มีความน่าเชื่อถือ และอ้างอิงได้

(2)       เพราะสื่อหนังสือพิมพ์จัดทำรูปเล่ม สีสัน ได้น่าอ่านมากกว่า

(3)       เพราะสื่อหนังสือพิมพ์เปิดช่องทางให้ผู้รับสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้

(4)       เพราะสื่อหนังสือพิมพ์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ยอดนิยมของคนในทุกสังคม

(5)       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 616), (คำบรรยาย) สื่อหนังสือพิมพ์กระดาษยังคงมีบทบาทสำคัญต่อผู้อ่าน ในสังคม แม้ว่าจะมีสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและได้รับความสนใจจาก ผู้คนมากขึ้นก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะสื่อหนังสือพิมพ์กระดาษมีความคงทนสูง (ผู้รับสารเปิดรับ ข้อมูลข่าวสารซ้ำได้โดยไม่จำกัดเวลา) มีความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้อ้างอิงได้

19.       เหตุผลที่ทำให้คนรุ่นเก่าไม่นิยมเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ ด้วยทัศนคติที่ว่า

(1)       เป็นสื่อทีมีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี

(2)       เป็นสื่อที่ต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู้ในการใช้และการเข้าถึงสื่อ

(3)       เป็นสื่อที่คนรุ่นเก่าไม่คุ้นเคย

(4)       เป็นสื่อที่คนรุ่นเก่าประเมินว่าตนเองไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเท่ากับคนรุ่นใหม่

(5)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 5 ดูคำอธิบายข้อ 3. และ 5. ประกอบ

20.       สารสนเทศ (Information) กับข้อมูล (Data) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

(1)       สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีการจัดระเบียบและพร้อมถูกนำมาใช้งาน

(2)       ข้อมูล คือ สารสนเทศที่มีการจัดระเบียบและพร้อมถูกนำมาใช้งาน

(3)       ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศ

(4)       ทั้งสารสนเทศและข้อมูลมีความหมายเหมือนกัน เพียงแต่เขียนไม่เหมือนกัน

(5)       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 10), (คำบรรยาย) สารสนเทศ (Information) กับข้อมูล (Data) มีความหมาย แตกต่างกัน กล่าวคือ ข้อมูล (Data) คือ กลุ่มข้อความที่ไม่มีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบ และไม่พร้อมถูกนำมาใช้งาน ส่วนสารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการจัดการ หรือมีการจัดระเบียบและพร้อมถูกนำมาใช้งาน เช่น ข่าวสารหรือไฟล์ภาพในเว็บไซต์ต่าง ๆ

21.       ข้อใดต่อไปนี้คือประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (PAPA)

(1)       Information Privilege       

(2) Information Property

(3)       Information Practice        

(4) Information Priority

(5)       Information Proposal

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 10) จริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (PAPA) มีอยู่ 4 ประเด็น คือ      

1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)

2.         ความถูกต้อง (Information Accuracy) 

3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property)   

4.         การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)

22.       การลักลอบเข้าไปอ่านข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้อื่น ขัดกับจริยธรรมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อใด         

(1) ความถูกต้อง          

(2) ความเป็นส่วนตัว

(3)       ความเป็นเจ้าของ         

(4) การเข้าถึงข้อมูล     

(5) การสงวนสิทธิแห่งพื้นที่

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 10) ตัวอย่างการละเมิดความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) มีดังนี้

1.         การเข้าไปดูหรืออานข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้อื่น

2.         การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการปฏิบัติงาน/การใช้บริการ ของพนักงาน

3.         การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด

4.         การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อนำไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าขึ้นใหม่แล้วนำไปขายให้บริษัทอื่น

23.       ประเด็นที่พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ทางสื่อคอมพิวเตอร์คือข้อใด

(1)       ข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นด้วยความจงใจหรือไม่

(2)       ควรมีมาตรการลงโทษต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด

(3)       ใครจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่

(4)       ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง   (5) ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 11) ประเด็นที่พิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้อง (Information Accuracy)ในปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลและสารสนเทศที่จัดเก็บและเผยแพร่ทางสื่อคอมพิวเตอร์ คือ

1.         ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่

2.         จะทราบได้อย่างไรว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความจงใจหรือไม่

24.       ข้อใดต่อไปนี้ที่เข้าข่ายการกระทำที่ขัดกับประเด็น Information Property

(1)       การซื้อฐานข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายธุรกิจ

(2)       การทำสำเนาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อนำไปขายให้ลูกค้าในราคาถูก

(3)       การใช้กล้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตรวจจับดูการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท

(4)       การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าใหม่แล้วขายให้บริษัทอื่น

(5)       การพยายามเจาะเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้อื่นผ่านโปรแกรมการสื่อสารที่มิชอบด้วยกฎหมาย

ตอบ2 (ส่วนที่ 1 หน้า 11), (คำบรรยาย) ประเด็นที่พิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดกับ

ความเป็นเจ้าของ (Information Property) คือ

1.         การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เช่น การทำสำเนาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อนำไปขายให้ลูกค้า ในราคาถูก ซึ่งซอฟต์แวร์มีหลายลักษณะ ได้แก่ Copyright or Software License คือ ซอฟต์แวร์ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วมีสิทธิ์ใช้ Shareware คือ ซอฟต์แวร์ทีให้ทดลองใช้ได้ก่อน ที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งให้ใช้ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และ Freeware คือ ซอฟต์แวร์ที่ ใช้งานได้ฟรี คัดลอกและเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ เป็นต้น

2.         การละเมิดลิขสิทธิ์ที่ให้ความคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์

25.       ซอฟต์แวร์ในลักษณะ Shareware หมายถึง

(1)       ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ฟรี คัดลอก และเผยแพรให้ผู้อื่นได้

(2)       ซอฟต์แวร์ที่ให้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

(3)       ซอฟต์แวร์ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วมีสิทธิ์ใช้

(4)       ซอฟต์แวร์ทีซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วมีสิทธิ์ใช้ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

(5)       ซอฟต์แวร์แบ่งปันสาธารณะ

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 24. ประกอบ

26.       ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ขัดกับประเด็นจริยธรรมข้อใด

(1)       Information Accuracy                (2) Information Privacy

(3)       Data Accessibility    (4) Information Property

(5)       Data Accessory

ตอบ 3 (ส่วนที่ 1 หน้า 12) ปัญหาด้านจริยธรรมที่ขัดกับประเด็นการเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime or Cyber Crime) เช่น การโจรกรรมข้อมูลหรือความลับของบริษัท การบิดเบือนข้อมูล การฉ้อโกง การฟอกเงิน การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการก่อกวนโดยกลุ่ม Hacker, Cracker, Hacktivist or Cyber Terrorist ๆลๆ

ข้อ 27. – 30. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       System Software (2) Hardware (3) Peopleware         (4) Information

27.       ชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 9) ซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งควบคุมระบบ (System Software) คือ ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมควบคุมเครื่อง และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น DOS, Windows, Os/2, Unix ฯลฯ

28.       นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

ตอบ 3 (ส่วนที่ 1 หน้า 9) บุคลากร (Peopleware) หมายถึง บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ ในการใช้และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น นักเขียนโปรแกรม (Programmer) และนักวิเคราะห์ ระบบคอมพิวเตอร์ (System Analyst) ฯลฯ

29.       หน่วยรับข้อมูล

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 9) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนประกอบสำคัญ คือ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล และหน่วยแสดงผล

30.       ไฟล์ภาพในเว็บไซต์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 20. ประกอบ

ข้อ 31. – 33. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       Cracker    (2) Hacktivist     (3) Copyright

31.       บุคคลที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อส่งข้อความเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 12), (คำบรรยาย), (ดูคำอธิบายข้อ 26. ประกอบ) กลุ่มบุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดกฎหมาย ได้แก่

1.         Hacker คือ บุคคลที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านการลื่อสารบนเครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเข้าไปอ่าน คัดลอก ลบ หรือทำความเสียหายแก่ข้อมูล

2.         Cracker คือ บุคคลที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ

3.         Hacktivist or Cyber Terrorist คือ บุคคลที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เพื่อส่งข้อความเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองไปยังบุคคลอื่น

32.       บุคคลที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 31. ประกอบ

33.       Software License

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 24. ประกอบ

34.       CMC มาจากคำว่า 

(1) Computer Mediated Communication

(2)       Computer Mutual Communication         (3) Computer Manual Communication

(4)       Computer Managing Communication    (5) Computer Maintenance Communication

ตอบ 1 (ส่วนที่ 2 หน้า 3 – 5), (คำบรรยาย) การสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง (Computer Mediated Communication ะ CMC) มีลักษณะสำคัญ ดังนี้

1.         เป็นสื่อที่ใช้เมื่อไหร่หรือที่ใดก็ได้ ไม่ติดเงื่อนไขเรื่องเวลาและสถานที่ในการนำเสนอเนื้อหา เหมือนการใช้สื่ออื่น ๆ

2.         เป็นสื่อที่เปิดโอกาสกับผู้รับสารในการกระทำใด ๆ กับเนื้อหาสารก็ได้

3.         เป็นสื่อที่มีส่วนผสมทางเทคโนโลยีหลายอย่างอยู่ในตัวเอง

4.         เป็นสื่อที่นำเสนอเนื้อหาสารในลักษณะ Real Time ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.         เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะสากล (Universal Medium) ในตัวเอง

35.       ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไว้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ CMC

(1)       เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะสากล

(2)       เป็นสื่อที่ใช้เมื่อใดก็ได้ แต่ติดเงื่อนไขเรื่องเวลา

(3)       เป็นสื่อที่เปิดโอกาสกับผู้รับสารในการกระทำใด ๆ ก็ได้กับเนื้อหาสาร

(4)       เป็นสื่อที่มีส่วนผสมของเทคโนโลยีหลายอย่างในตัวเอง

(5)       เป็นสื่อที่นำเสนอเนื้อหาสารในลักษณะ Real Time ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 34. ประกอบ

36.       ในยุคแรกเริ่มของการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ เป็นการลื่อสารด้วย    

(1)       สัญลักษณ์ (2) เสียง   (3) ข้อความ     (4) ภาพ           (5) แสง

ตอบ 3 (ส่วนที่ 2 หน้า 4) ในยุคแรกเริ่มของการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์นั้น เป็นการสื่อสารด้วยข้อความ โดยปราศจากภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหวอย่างในปัจจุบัน แต่เมื่อ World Wide Web (WWW) ได้ถูกคิดค้นขึ้นก็ทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายในการลื่อสารได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และพัฒนาไปสู่ความเป็นปฏิสัมพันธ์

37.      ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อได้เปรียบของการสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง

(1)       ส่งผ่านเนื้อหาได้หลายลักษณะทั้งข้อความ ภาพ เสียง

(2)       มีการสนองตอบระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ตลอดเวลา ภายในเวลารวดเร็ว

(3)       มีการติดต่อสื่อสารกันในลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

(4)       เป็นสื่อที่ปิดบังตัวตนที่แท้จริงของผู้กระทำการสื่อสาร

(5)       ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 4

ตอบ 5 (ส่วนที่ 2 หน้า 4-5) ข้อได้เปรียบของการสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง (CMC) มีดังนี้

1.         ความเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์และข้อจำกัด คือ ไม่สามารถจำกัดสิ่งใดได้ ปราศจากผู้ผูกขาดใด ๆ

2.         ขอบเขตของการสื่อสาร คือ สามารถส่งผ่านเนื้อหาได้หลายลักษณะทั้งข้อความ ภาพ และเสียง

3.         การสนองตอบและการปฏิสัมพันธ์ คือ มีการสนองตอบระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ ตลอดเวลา ภายในเวลาอันรวดเร็ว

4.         การติดต่ออย่างเป็นเครือข่าย คือ มีการติดต่อสื่อสารกันในลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

38.       การสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใด

(1)       การสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคลไม่พร้อมกัน

(2)       การสื่อสารแบบพร้อมกันทันทีทันใด  

(3) การสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่พร้อมกัน

(4)       การสื่อสารระหว่างบุคคลกับมวลชน   (5) การสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มคน

ตอบ 3 (ส่วนที่ 2 หน้า 57) รูปแบบของการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถจำแนกได้ 4 รูปแบบ ดังนี้    

1. การสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่พร้อมกัน เช่น การสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail or E-mail)         

2. การสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคลไม่พร้อมกัน เช่น การเขียนข้อความทั้งไว้ในเว็บไซต์ hi5 หรือ Facebook

3.         การสื่อสารแบบพร้อมกันทันทีทันใด เช่น การสนทนาออนไลน์แบบห้องสนทนา (Chat Room) หรือผ่านโปรแกรม Messenger (MSN) 4. การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร เช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ต่าง ๆ

39.       การเขียนข้อความไว้ใน Facebook เป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใด

(1)       การสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคลไม่พร้อมกัน

(2)       การสื่อสารแบบพร้อมกันทันทีทันใด  

(3) การสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลไมพร้อมกัน

(4)       การสื่อสารระหว่างบุคคลกับมวลชน   (5) การสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มคน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

40.       การสนทนาผ่านโปรแกรม Messenger เป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรูปแบบใด

(1)       การสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคลไม่พร้อมกัน

(2)       การสื่อสารแบบพร้อมกันทันทีทันใด   (3) การสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่พร้อมกัน

(4) การสื่อสารระหว่างบุคคลกับมวลชน         (5) การสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มคน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

41.       CMC เป็นการสื่อสารที่ เลือกที่รัก มักที่ชัง” เพราะ         

(1)       ผู้สื่อสารสามารถคัดสรรเฉพาะข้อความที่ต้องการสื่อ โดยผู้รับสารไม่อาจรับรู้อวัจนภาษาอื่นใดได้

(2)       ผู้สื่อสารสามารถคัดสรรทั้งข้อความที่ต้องการสื่อและอวัจนภาษาไปยังผู้รับสาร

(3)       ผู้สื่อสารสามารถคัดสรรข้อความที่ต้องการสื่อ โดยไม่ต้องแสดงอวัจนภาษาไปยังผู้รับสาร

(4)       ผู้สื่อสารสามารถเลือกสื่อสารเฉพาะกับบุคคลที่ตนเองรักใคร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(5)       ผู้สื่อสารสามารถเลือกที่จะปฏิเสธบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบ 1 (ส่วนที่ 2 หน้า 8), (คำบรรยาย) การสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง (CMC) มีผลกระทบต่อสังคมประการหนึ่ง คือ เป็นสื่อที่ถูกใช้ในการสื่อสารแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง (Selective) ค่อนข้างมาก กล่าวคือ ผู้สื่อสารสามารถเลือกหรือคัดสรรเฉพาะคำ ข้อความ หรือภาพที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้รับสาร โดยทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่อาจรับรู้อวัจนภาษาอื่นใดได้ ซึ่งทำให้กระบวนการลำเลียงข้อมูลข่าวสารไม่สมบูรณ์พร้อมด้วยความหมาย

42.       ผู้ใช้การสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง มีลักษณะ Impersonal หมายความว่า

(1)       ไม่มีตัวตน        

(2) ไม่ปรากฏตัวตนที่แท้จริง    

(3) ไม่มีความเป็นบุคคล

(4) ไม่มีความเป็นมนุษย์          

(5) เสมือนไม่มีตัวตน

ตอบ 2 (ส่วนที่ 2 หน้า 8) ผู้ใช้การสื่อสารโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นลือกลาง (CMC) จะมีลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมหลากหลาย แต่ลักษณะที่โดดเด่นคือ ความไม่ปรากฏตัวตนที่แท้จริง (Impersonal) หรือการแสดงตนให้ปรากฏท่ามกลางสังคม (Social Presence) มีน้อยหรือ เป็นไปในลักษณะถดถอย

43.       ข้อใดที่ไม่ใช่ผลกระทบทางสังคมในเชิงลบของการสื่อสาร CMC

(1)       การติดต่อสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตาระหว่างบุคคลลดน้อยลง

(2)       ทักษะทางสังคมถูกแทนที่ด้วยทักษะทางเทคโนโลยี

(3)       ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในลักษณะ Computer Network Democracy

(4)       เป็นช่องทางในการอำพรางตัวตนที่แท้จริงของผู้ส่งสารกับผู้รับสาร

(5)       ลดความรู้สึกอยากมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ลง

ตอบ 3 (ส่วนที่ 2 หน้า 9 – 10), (คำบรรยาย) ผลกระทบทางสังคมในเชิงลบที่เป็นภัยต่อสังคมของ การสื่อสารแบบ CMC มีดังนี้

1.         การติดต่อสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตาระหว่างบุคคลลดน้อยลง

2.         ทักษะทางสังคม (Social Skills) ถูกแทนที่ด้วยทักษะทางเทคโนโลยี (Technical Skills)

3.         เป็นช่องทางในการหลอกลวงหรืออำพรางตัวตนที่แท้จริงของผู้ส่งสารกับผู้รับสาร

4.         ลดทอนความรู้สึกอยากมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ลง

(ส่วนตัวเลือกข้อ 3 เป็นผลกระทบทางสังคมในเชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์)

44.       เพราะเหตุใดการประชุมทางไกล (Teleconference) ไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขความขัดแย้ง

(1)       เพราะผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่สามารถใช้อวัจนภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2)       เพราะความด้อยประสิทธิภาพด้านความชัดเจนของภาพและเสียงผ่านสื่อ

(3)       เพราะระยะทางระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ห่างไกลกัน

(4)       เพราะภาพที่ปรากฏผ่านสื่อขาดความสมจริง

(5)       เพราะเป็นการสื่อสารผ่านหน้าจอขนาดเล็ก

ตอบ 1 (ส่วนที่ 2 หน้า 10) การประชุมทางไกล (Teleconference) ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง ไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขความขัดแย้ง เพราะผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้เวลาและคำพูด มากกว่าการประชุมแบบดั้งเดิม รวมทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่สามารถใช้อวัจนภาษาและ จังหวะในการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 45.       เพราะเหตุใดการสื่อสารในลักษณะ CMC ลดบทบาทการสื่อสารที่มีผู้นำเป็นศูนย์กลาง

(1)       เพราะความเท่าเทียมกันทางด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล

(2)       เพราะโครงสร้างของการสื่อสาร CMC ไม่มีผู้นำหรือผู้ตาม

(3)       เพราะเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ก่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันในแนวราบ

(4)       ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง   (5) ข้อ 2 และ 3 ถูกต้อง

ตอบ 4 (ส่วนที่ 2 หน้า 12) การสื่อสารในลักษณะ CMC ช่วยลดบทบาทการสื่อสารที่มีผู้นำเป็นศูนย์กลาง เพราะทำให้ไม่มีผู้นำที่มีบทบาทเป็นผู้นำถาวรและไม่มีผู้ตามที่มีบทบาทตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ก่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันในแนวราบหรือแนวระนาบ (Horizontal Link) ที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางต้านการสื่อสารระหว่างบุคคล คือ ทุกคนเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับสารได้อย่างเสมอภาคกัน

46.       การรายงานข่าวออนไลน์มีลักษณะตรงกาล (Real Time) หมายถึง

(1)       สามารถในการเอาชนะข้อจำกัดด้านเวลา

(2)       สามารถนำเสนอข่าวสารแบบทันเหตุการณ์ ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง

(3)       สามารถนำเสนอข่าวสารแบบร่วมสมัย

(4)       สามารถนำเสนอข่าวสารเสมือนจริง

(5)       สามารถสร้างความรู้สึกเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง

ตอบ 2 (ส่วนที่ 2 หน้า 17) การรายงานข่าวออนไลน์มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1.         ตรงกาล (Real Time) คือ สามารถนำเสนอข่าวสารแบบทันเหตุการณ์ ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง

2.         ไร้กาล (Shifted Time) คือ ความสามารถในการเอาชนะข้อจำกัดด้านเวลา

3.         ประสานสื่อ (Multimedia) คือ ใช้องค์ประกอบด้านสื่อประสมในการรายงานข่าว

4.         ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือ เปิดโอกาสให้ผู้อ่านหรือผู้รับสารสื่อสารไปยังผู้ส่งสาร อย่างทันท่วงทีในลักษณะการสื่อสารสองทาง

47.       การรายงานข่าวออนไลน์มีลักษณะประสานสื่อ (Multimedia) หมายถึง

(1)       ใช้องค์ประกอบด้านสื่อประสมในการรายงานข่าว

(2)       อาศัยความร่วมมือจากสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลายในการรายงานข่าว

(3)       อาศัยการประสานการทำงานระหว่างสื่อต่าง ๆ ในการรายงานข่าว

(4)       อาศัยช่องทางในการผสมผสานสื่อต่าง ๆ ในการรายงานข่าว            

(5) ไม่มีข้อใดถูก ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 46. ประกอบ

48.       ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชน

(1)       จัดอยู่ในประเภทสื่อใหม่ (New Media) (2) ไม่มีอุปสรรคด้านระยะท

(3)       นำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยไม่จำกัดด้านพื้นที่ แต่จำกัดด้านเวลา         

(4) มีผลสะท้อนกลับทันทีทันใด

(5)       นำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยไม่จำกัดด้านพื้นที่และเวลา

ตอบ 3 (ส่วนที่ 2 หน้า 16) ลักษณะเฉพาะของสื่อออนไลน์ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทสื่อใหม่

(New Media) ของวงการสื่อสารมวลชนไทย มีดังนี้       1. ไม่มีอุปสรรคด้านระยะทาง

2. มีผลสะท้อนกลับทันทีทันใด            3. นำเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่ไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และเวลา     4. นำเสนอโดยใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นนักสื่อสารมวลชน

5.         ใช้ต้นทุนในการดำเนินการน้อยกว่าการสื่อสารมวลชนแบบดั้งเดิม ฯลฯ

49.       รูปแบบการนำเสนอข่าวสารในลักษณะกระดานข่าวของกลุ่มข่าว (Bulletin Board Newsgroup) มีลักษณะ         

(1)       บริการข่าวสารที่จัดแบ่งหมวดหมู่เพื่อให้ผู้อ่านเลือกใช้บริการตามความต้องการ

(2)       บริกรกระดานข่าวในกลุ่มข่าวที่ให้ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

(3)       บริการกระดานข่าวที่มีระบบการจัดการที่ดีและได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ลงทุนทางธุรกิจที่ต้องการ ข่าวสารและติดตามข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์

(4)       บริการข่าวสารที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวได้ด้วยตนเอง      (5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 (ส่วนที่ 2 หน้า 18) รูปแบบการนำเสนอข่าวสารในลักษณะ กระดานข่าวของกลุ่มข่าว’’(Bulletin Board Newsgroup) เป็นบริการกระดานข่าวในกลุ่มข่าวบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ให้ทั้งข้อมูลข่าวสารและเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเสรีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่มีผู้ดูแลควบคุมกระดานข่าว และแบบที่ไม่มีผู้ดูแล

50.       ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ นโยบายด้านการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ของสื่อมวลชนไทย

(1)       เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

(2)       เพื่อเสริมช่องทางด้านการตลาด

(3)       เพื่อเพิ่มโอกาสในการกระจายข้อมูลข่าวสาร

(4)       เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการสื่อสารของประชาชนในสังคม

(5)       เพื่อช้ประโยชน์จากคุณสมบัติด้านการมีปฏิสัมพันธ์

ตอบ 4 (ส่วนที่ 2 หน้า 19 – 20) นโยบายด้านการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ของสื่อมวลชนไทย มีดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร 2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร

3.         เพื่อเสริมช่องทางด้านการตลาด 4. เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติด้านการสื่อสารปฏิสัมพันธ์

51.       การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของหนังสือพิมพ์บนสื่อออนไลน์ มีลักษณะอย่างไร

(1)       ให้ความสำคัญกับข่าวหน้าหนึ่งมากที่สุด

(2)       มีฐานข้อมูลให้เรียกดูฉบับย้อนหลังได้

(3)       ให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวในลักษณะตรงกาลมากขึ้น

(4)       มีช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับผู้จัดทำข้อมูลข่าวสาร  

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 5 (ส่วนที่ 2 หน้า 2129), (คำบรรยาย) ลักษณะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของหนังสือพิมพ์บนสื่อออนไลน์ มีดังนี้     

1. ให้ความสำคัญกับข่าวหน้าหนึ่งมากที่สุด 

2. มีฐานข้อมูลให้เรียกดูฉบับย้อนหลัง (Archive) 

3. ให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวในลักษณะตรงกาล (Real Time) มากยิ่งขึ้น 

4. รูปแบบการนำเสนอเน้นความเรียบง่าย สะอาด และสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล

5.         มีช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับผู้จัดทำข้อมูลข่าวสารที่สามารถโต้ตอบได้ทันที ฯลฯ

52.       ข้อใดไมใช่ลักษณะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสถานีโทรทัศน์-วิทยุบนสื่อออนไลน์

(1)       ให้ความสำคัญกับการนำสัญญาณโทรทัศน์หรือวิทยุมาออกอากาศสดทางอินเทอร์เน็ต

(2)       ให้ข้อมูลและรายละเอียดของรายการต่าง ๆ ที่จะออกอากาศทางสถานี

(3)       ไม่มีการบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแล้วในรูปของไฟล์ที่ผู้ใช้เรียกกลับมาชมได้อีก

(4)       มีการใช้เทคโนโลยีสื่อประสมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

(5)       มีช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับผู้จัดทำข้อมูลข่าวสาร

 ตอบ 3            (ส่วนที่ 2 หน้า 2129), (คำบรรยาย) ลักษณะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสถานีโทรทัศน์และวิทยุบนสื่อออนไลน์ มีดังนี้  1. ให้ความสำคัญกับการนำสัญญาณโทรทัศน์หรือวิทยุมาออกอากาศสดผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Web Casting)  2. ให้ข้อมูลและรายละเอียดของรายการต่าง ๆ ที่จะออกอากาศทางสถานี     3. เก็บบันทึกรายการที่ออกอากาศไปแล้วไว้ในรูปของ VDO File และ Real Audio เพื่อให้ผู้ใช้เรียกกลับมาชมหรือฟังในภายหลังได้

4.         ใช้เทคโนโลยีสื่อประสมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากกว่าสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์

5.         มีช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับผู้จัดทำข้อมูลข่าวสารที่สามารถโต้ตอบได้ทันที ฯลฯ

53.       ข้อใดต่อไปนี้ไมใช่ข้อจำกัดของข่าวออนไลน์

(1)       นำเสนอผ่านจอภาพขนาดเล็ก ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

(2)       ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มข่าวต่าง ๆ

(3)       ลดบทบาทในการแปลความ ตีความของสื่อมวลชนแบบดั้งเดิม

(4)       ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

(5)       ไม่มีผู้ทำหน้าที่เป็นนายทวารเฝ้าประตูข้อมูลข่าวสาร

ตอบ 4 (ส่วนที่ 2 หน้า 22 – 23) ข้อจำกัดของข่าวออนไลน์ ได้แก่ 1. การนำเสนอผ่านจอภาพขนาดเล็ก ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร       2. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มข่าวต่าง ๆ         3. ลดบทบาทใบการแปลความและตีความของสื่อมวลชนแบบดั้งเดิม

4.         ไม่มีผู้ทำหน้าที่เป็นนายทวารเฝ้าประตูข้อมูลข่าวสารอย่างสิ้นเชิง

54.       ผลกระทบของการนำเสนอข่าวออนไลน์ในแงไม่มีผู้เฝ้าประตูข่าวสาร หมายความว่าอย่างไร

(1)       ทุกคนมีบทบาทเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อไปสู่กลุ่มผู้รับสารของตนเอง

(2)       บรรณาธิการข่าวออนไลน์ถูกลดบทบาทให้น้อยลง

(3)       ขาดบรรณาธิการข่าวที่ทำหน้าที่คัดสรรข่าวสารเพื่อนำเสนอต่อผู้รับสาร

(4)       มีบรรณาธิการข่าว แต่ไม่อาจทราบตัวตนที่แท้จริง      (5) ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง

ตอบ 5 (ส่วนที่ 2 หน้า 23 – 24), (คำบรรยาย) ผลกระทบของการนำเสนอข่าวออนไลน์ในแง่ของการไม่มีผู้เผ่าประตูข่าวสาร (Gatekeeper) คือ การขาดบรรณาธิการข่าวที่ทำหน้าที่คัดสรร ข่าวสารเพื่อนำเสนอต่อผู้รับสาร เพราะการนำเสนอข่าวออนไลน์นั้นทุกคนมีบทบาทเป็นผู้ส่ง ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ไปสู่กลุ่มผู้รับสารของตนเอง

55.       การที่สื่อออนไลน์เปิดช่องทางให้ผู้รับสารสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดปัญหาใดบ้าง

(1)       ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารขาดสำนึกรับผิดชอบต่อการนำเสนอข่าวสาร

(2)       ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

(3)       ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารขาดทักษะ ทำให้นำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดมาก

(4)       ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ตระหนักต่อความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร         

(5) ทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ 5 (ส่วนที่ 2 หน้า 24), (คำบรรยาย) ปัญหาของสื่อออนไลน์ที่เปิดช่องทางให้ผู้รับสารสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง คือ        1. ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารขาดจรรยาบรรณในความสำนึกรับผิดชอบต่อการนำเสนอข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อสังคม         

2. ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารละเมิดลิขสิทธิ์ในการนำเสนอข้อมูล โดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร

3.         ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารขาดทักษะในการกลั่นกรองหรือไม่ตระหนักต่อความถูกต้องของข้อมูล ทำให้นำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดมาก หรือข้อมูลที่เป็นข่าวลือ

56.       ข้อใดที่ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทย

(1)       ความแพร่หลายของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    (2) ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

(3)       แนวนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล (4) โครงสร้างของผู้บริหารประเทศ

(5)       พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของคนในสังคม

ตอบ 4 (ส่วนที่ 2 หน้า 25 – 26) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ในประเทศไทย ได้แก่ 1. ความแพร่หลายของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ 3. โครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสารของประเทศ และแนวนโยบายทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล 4. บุคลากรในการทำงาน 5. ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ของประชากรในประเทศ 6. พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของคนในสังคม

57.       ข้อใดคือแนวโน้มการรายงานข่าวออนไลน์ของสื่อมวลชนไทย

(1)       นำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้มีอำนาจรัฐมากขึ้น

(2)       ผู้รายงานข่าวมีบทบาทเป็นผู้กำหนดรูปแบบของเนื้อหามากขึ้น

(3)       ใช้สื่อประสมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

(4)       นำเสนอข่าวตามประเด็นข่าวของสื่อแบบดั้งเดิมเป็นสำคัญ  

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 3 (ส่วนที่ 2 หน้า 27 – 28) แนวโน้มการรายงานข่าวออนไลน์ของสื่อมวลชนไทย มีดังนี้

1.         เผยแพร่ข้อมูลในลักษณะที่เป็น Interactive มากขึ้น 2. เผยแพร่ข้อมูลในลักษณะที่ง่าย ต่อการสืบค้นมากขึ้น 3. ใช้เทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตและใช้สื่อประสมในการนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 4. ใช้ภาพกราฟิกมากขึ้น 5. คำนึงถึงความเร็วในด้านผู้ใช้งานมากขึ้น ฯลฯ

58.       แนวโน้มสภาพการแข่งขันของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศไทยในอนาคต คาดว่า

(1)       แข่งขันเฉพาะกับสื่อออนไลน์ด้วยกันเท่านั้น    (2) แข่งขันทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อออนไลน์

(3)       สภาวะการแข่งขันถดถอยกว่าในปัจจุบัน        (4) สภาวะการแข่งขันเหมือนปัจจุบัน

(5)       คาดการณ์ไม่ได้แน่ชัด

ตอบ 2 (ส่วนที่ 2 หน้า 28) แนวโน้มสภาพการแข่งขันของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศไทย ในอนาคต คาดว่าจะต้องแข่งขันกับทั้งสื่อที่มีอยู่ดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ ดังนั้นหนังสือพิมพ์ ออนไลน์จึงต้องมีการปรับตัวโดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร มัลติมีเดีย ฐานข้อมูล รวมทั้งความน่าเชื่อถือของข่าวสาร

59.       คาดกันว่าแนวโน้มรูปแบบของธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

(1)       ขยายตัวมากขึ้น เพราะองค์กรทางธุรกิจให้ความสำคัญกับช่องทางดังกล่าวมากขึ้น

(2)       ขยายตัวมากขึ้น เพราะผู้บริโภคหันมาใช้บริการซื้อขายผ่าน e-Commerce มากขึ้น

(3)       ขยายตัวมากขึ้น เพราะมีการแข่งขันระหว่างคู่แข่งขององค์กรธุรกิจมากขึ้น

(4)       ถดถอยลง เพราะคนในสังคมจะหันมาใช้สื่อแบบดั้งเดิมเป็นสำคัญ

(5)       ขยายตัวมากขึ้น เพราะความต้องการของผู้จัดทำสารและผู้ใช้สื่อเพิ่มสูงขึ้น

ตอบ 1 (ส่วนที่ 2 หน้า 25) แนวโน้มรูปแบบของธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)ในประเทศไทยจะขยายตัวมากขึ้น เพราะองค์กรทางธุรกิจให้ความสำคัญกับช่องทางดังกล่าว มากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดการแข่งขันกันทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่ออินเทอร์เน็ต เนื่องจาก เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างความจงรักภักดีและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร หากผู้บริโภค สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์นั้นได้โดยง่าย

60.       หากต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมหันมาสนใจเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์มากขึ้นภาครัฐควรดำเนินการข้อใดเป็นอันดับแรก

(1)       พัฒนาความรู้และทักษะของประชาชนเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์

(2)       ส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์

(3)       ส่งเสริมให้ประชาชนที่ต้อยโอกาสเป็นเจ้าของสื่อคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง

(4)       กำหนดมาตรการลดราคาสื่อคอมพิวเตอร์ให้ถูกลง     (5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 (ส่วนที่ 2 หน้า 25), (คำบรรยาย) ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นเกษตรกรและ

มีอาชีพรับจ้าง ซึ่งมีทัศนคติว่า สื่อคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี จึงมีการเข้าถึง สื่อประเภทนี้น้อย ดังนั้นหากต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมหันมาสนใจเปิดรับข้อมูล ข่าวสารจากสื่อออนไลน์มากขึ้น สิ่งแรกที่ภาครัฐควรดำเนินการคือ ส่งเสริมให้ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์

ข้อ 61. – 64. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       Stand-alone Computer (2) NECTEC (3) Internet (4) ARPANET

61.       เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากเครือข่ายขนาดย่อยเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก

ตอบ. 3 (ส่วนที่ 3 หน้า 210) อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเกิด จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดย่อยมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก จึงถือได้ว่าเป็นเครือข่ายของเครือข่าย (Network of Network) โดยมีลักษณะเป็นเสมือน เครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web : WWW) ที่ครอบคลุมทั่วโลก

62.       เครื่องคอมพิวเตอร์แบบระบบปฏิบัติการเดี่ยว

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 3) อินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1990 เมื่อมีการคิดค้น การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบระบบปฏิบัติการเดี่ยว (Stand-alone Computer)เข้าเป็นระบบเครือข่าย (Network) ซึ่งทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ทั่วโลกสามารถ ทำการติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกันได้

63.       เครือข่ายทางการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตอบ 4 (ส่วนที่ 3 หน้า 3) อินเทอร์เน็ตเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1968 โดยพัฒนามาจากเครือข่าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นเครือข่าย ทางการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่ออินเทอร์เน็ต ได้รับความนิยมมากขึ้น จึงแยกตัวเป็นเครือข่ายย่อยชื่อว่า มิลเน็ต (Milnet : Military Network) โดยการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอาร์ปาเน็ตด้วยเทคนิคการโต้ตอบแบบโปรโตคอล ที่เรียกว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol)

64.       ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 4) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) ก่อตั้งขึ้น โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529 ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมการใช้ อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ข้อ 65 – 68 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       Cyber space     (2) IP Video Conference (3) TCP         (4) World Wide Web

65.       เครือข่ายใยแมงมุม

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 61. ประกอบ

66.       การเชื่อมเข้ากับเครือข่ายอาร์ปาเน็ตด้วยเทคนิคการโต้ตอบแบบโปรโตคอล

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 63. ประกอบ

67.       การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 6) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537 ประเทศไทยได้สาธิตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 ล้านบิต/วินาที ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสาธิตระบบมัลติมีเดียและ การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IP Video Conference)

68.       พื้นที่สาธารณะที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารโดยการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยไม่ปรากฏตัวตนทางร่างกายของบุคคลคู่สื่อสาร

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 16) Bell et al. อธิบายว่า Cyberspace คือ พื้นที่สาธารณะ (Public space.)ที่เกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสารโดยการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยที่ไม่ปรากฏ ตัวตน างร่างกายของบุคคลคู่สื่อสาร

ข้อ 69. – 80. ข้อใดที่กล่าวถูกต้องระบายตัวเลือกข้อ 1 ถ้าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องระบายตัวเลือกข้อ 2

69.       ประเทศไทยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศนิวซีแลนด์และเริ่มใช้งานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ตอบ2  ส่วนที่ 3 หน้า 51013) ในปี พ.ศ. 2530 ประเทศไทยใช้จดหมายหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Electronic mail or E-mail) เป็นครั้งแรก โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศออสเตรเลีย และเริ่มใช้งานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เดือนมิถุนายน) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

70.       NECTEC ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินการโครงการเครือข่ายกาญจนาภิเษก เพื่อกระจายความรู้สูประชาชน และเป็นสำนักงานเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 5) ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นตันมา เนคเทค (NECTEC) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินการโครงการเครือข่ายกาญจนาภิเษก เพื่อกระจายความรู้สู่ประชาชน และเป็นสำนักงานเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ

71.       วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดตั้งเครือข่ายไทยสาร คือ เพื่อให้นักวิชาการไทยทั้งจากภาครัฐและเอกชนสามารถแลกเปลี่ยนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันได้ทั่วโลก

ตอบ1 (ส่วนที่ 3 หน้า 6) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายไทยสารขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์สำคัญคือ การทำให้นักวิชาการไทยทั้งจากภาครัฐและเอกชนสามารถแลกเปลี่ยน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันได้ทั่วโลก

72.       NECTEC เปิดให้บริการ WWW เป็นครั้งแรกใบประเทศไทย คือ www.siamnet.or.th

อบ2 (ส่วนที่ 3 หน้า 6) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 เนคเทค (NECTEC) ได้เปิดให้บริการ WWW เป็นครั้งแรกในประเทศไทย คือ www.nectec.or.th ซึ่งทำหน้าที่แนะนำประเทศไทยกับทั่วโลก เป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ Thailand the Big Picture โดยเปิดบริการอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน

73.       องค์กรเอกชนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างถาวรด้วยความเร็ว 64 kbps รายแรก คือ ธนาคารไทยพาณิชย์

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 7) การใช้อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2538 มีเหตุการณ์ที่ควรแก่การบันทึกดังนี้

1.         เดือนมีนาคม องค์กรเอกชนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างถาวรด้วยความเร็ว 64 kbps รายแรก คือ ธนาคารไทยพาณิชย์

2.         เดือนมิถุนายน มีการขยายวงจรต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด คือ 512 kbps และมีการรายงาน ผลการเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต โดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ร่วมกับ NECTEC

3.         เดือนกันยายน ประเทศไทยเปิดใช้วงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระหว่างประเทศ 2 ล้านบิต/วินาที เป็นวงจรแรก โดยเชื่อม NECTEC กับ NACSIS ในประเทศญี่ปุ่น

74.       ประเทศไทยเปิดใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระหว่างประเทศ 2 ล้านบิตต่อวินาทีเป็นวงจรแรก โดยเชื่อม NECTEC กับ NACSIS ในประเทศญี่ปุ่น

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 73. ประกอบ

75.       ประเทศไทยเริ่มเปิดใช้วงจรความเร็วสูงเพื่ออินเทอร์เน็ตเซิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก โดยศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต ประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 7) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ประเทศไทยเริ่มเปิดใช้วงจรความเร็วสูง เพื่ออินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก โดยศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทยเป็นผู้ลงทุน เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ผ่านทางเคเบิลใยแก้วนำแสง

76.       การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เพื่อติดต่อสื่อสาร เพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสาร และเพื่อความบันเทิง

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 10) การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.         เพื่อติดต่อสื่อสาร         2. เพื่อค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 3. เพื่อความบันเทิง

77.       ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail มาจากคำว่า Elective mail

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 38. และ 69. ประกอบ

78.       โปรโตคอล IRC (Internet Relay Chat) เป็นโปรโตคอลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ผู้ใช้งานหลายคน เข้ามาคุยพร้อมกันได้ในลักษณะ Real Time

ตอบ 1 (ส่วนที่ 2 หน้า 5ส่วนที่ 3 หน้า 11-12) โปรโตคอล IRC (Internet Relay Chat)เป็นโปรโตคอลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถทำให้ผู้ใช้งาน (User) หลายคนเข้ามาคุย พร้อมกันได้โดยผ่านตัวหนังสือในลักษณะ Real Time

79.       Telnet คือ การขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นซึ่งตั้งอยู่ไกลออกไป เพื่อเข้าใช้งานเครื่องดังกล่าว เสมือนกับไปนั่งที่หน้าเครื่องนั้นเอง

ตอบ 1 (ส่วนที่ 2 หน้า 5ส่วนที่ 3 หน้า 12) Telnet คือ การขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ซึ่งตั้งอยู่ไกลออกไป เพื่อเข้าใช้งานเครื่องดังกล่าวได้เสมือนกับเราไปนั่งที่หน้าเครื่องนั้นเอง โดยจำลองคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเสมือนจอภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้

80.       บริการค้นหาและถ่ายโอนแฟ้มในลักษณะ File Transfer Protocol หรือ FTP สามารถใช้บริการในลักษณะ Online เท่านั้น

ตอบ 2 (ส่วนที่ 2 หน้า 5ส่วนที่ 3 หน้า 13) บริการค้นหาและถ่ายโอนแฟ้ม (File Transfer Protocol: FTP) บนอินเทอร์เน็ตนั้น สามารถใช้บริการได้ 2 ลักษณะ คือ 1. แบบ Offline ที่ผู้ติดต่อด้วย ไม่ต้องเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมกัน เช่น การส่งข้อมูลถึงกันโดยใช้ E-mail

2.         แบบ Online ทีผู้ติดต่อด้วยต้องเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมกัน เพื่อส่งผ่านข้อมูลโต้ตอบกัน แบบ Real Time เช่น บริการ ICQ, Pirch, Chat, MSN, NetMeeting

81.       ข้อใดคือเหตุผลที่ทำให้สื่ออินเทอร์เน็ตจัดเป็นสื่อสารมวลชน

(1)       สามารถตอบสนองการทำงานของสื่อมวลชนแบบดั้งเดิมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์

(2)       สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้จำนวนมากในสังคม

(3)       เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากผู้รับสารจำนวนมากในสังคม

(4)       เป็นสื่อที่ผู้รับสารจำนวนมากในสังคมเข้าถึงอย่างเสมอภาค

(5)       เป็นสื่อสาธารณะ

ตอบ 1 (สวนที่ 3 หน้า 15), (คำบรรยาย) สื่ออินเทอร์เน็ตจัดเป็นสื่อสารมวลชน เพราะมีความสามารถ ในการตอบสนองการทำงานของสื่อมวลชนแบบดั้งเดิมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมสื่อแบบดั้งเดิมทุกสื่อ โดยสามารถนำเสนอ ข่าวสารได้ทั้งตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเทคนิคพิเศษอื่นๆ ไว้ในสื่อเดียว

82.       เหตุที่กล่าวว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีหลากหลายรูปร่างหน้าตาเพราะ

(1)       เป็นสื่อที่มีรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคล

(2)       เป็นสื่อที่มีรูปแบบการสื่อสารระหว่างคนกับกลุ่มคน

(3)       เป็นสื่อที่มีรูปแบบการสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลกับกลุ่มบุคคล

(4)       เป็นสื่อที่มีรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลกับมวลชน         

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 5 (ส่วนที่ 3 หน้า 16) Morris and Ogan กล่าวว่า สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อมวลชนที่มีหลากหลายรูปร่างหน้าตา (Multifaceted Mass Medium) เพราะเป็นสื่อที่อำนวยความสะดวก ในการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1.         การสื่อสารระหว่างบุคคล (One to One Communication)

2.         การสื่อสารระหว่างคนกับกลุ่มคน (One to Many Communication)

3.         การสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคล (Interpersonal Communication)

4.         การสื่อสารระหว่างบุคคลกับมวลชน หรือการสื่อสารมวลชน (Mass Communication)

83.       อินเทอร์เน็ตทำให้แนวคิดเรื่อง Public Sphere ของ Habermas เป็นจริง ด้วยเหตุที่

(1)       สื่ออินเทอร์เน็ตสร้างพื้นที่ที่สามารถทำให้บุคคลมารวมตัวกับบุคคลอื่นจนเป็นมวลชนได้

(2)       สื่ออินเทอร์เน็ตสร้างพื้นที่ในการถ่ายทอดความคิดของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลสู่สังคมได้

(3)       สื่ออินเทอร์เน็ตสร้างพื้นที่ให้บุคคลใดก็ได้ที่สนใจสื่อสารความคิดของตนเองไปสู่สังคม

(4)       สื่ออินเทอร์เน็ตสร้างพื้นที่ให้บุคคลรวมกลุ่มกับเป็นชุมชนออนไลน์    

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 16 – 17) การเกิดขึ้นของสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต ทำให้แนวความคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ของ Habermas เป็นจริงขึ้นมาได้ เพราะสื่ออินเทอร์เน็ต ได้สร้างพื้นที่ที่สามารถทำให้บุคคลมารวมตัวกับบุคคลอื่นจนเป็นมวลชนได้

84.       เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะด้วยเหตุที่

(1)       ผู้ใช้สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ในระดับการสื่อสารระหว่างบุคคลและระดับสื่อสารมวลชน

(2)       ผู้ใช้สามารถส่งผ่านข้อมูลจากระดับบุคคลไปสู่ระดับสื่อสารมวลชน

(3)       ผู้ใช้สามารถส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่กลุ่มบุคคลที่เป็นสาธารณชน

(4)       ผู้ใช้สามารถส่งผ่านข้อมูลจากระดับบุคคลไปสู่กลุ่มคนในเครือข่ายเดียวกัน

(5)       ผู้ใช้สามารถส่งผ่านข้อมูลจากระดับบุคคลไปสู่กลุ่มคนต่างเครือข่ายกัน

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 16) เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ (Private and Public Areas) เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถส่งผ่าน ข้อมูลได้ทั้งในระดับการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีลักษณะเป็นส่วนตัว (Private) และในระดับ การสื่อสารมวลชนที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสู่สาธารณชน (Public)

85.       การสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันในลักษณะ ชุมชนออนไลน์” กล่าวคือ

(1)       เป็นการสร้างเครือข่ายสังคมบนพื้นที่เสมือน (Virtual Space)

(2)       เป็นการสร้างฐานข้อมูลของเครือข่ายสมาชิกผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

(3)       เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกผู้ไข้อินเทอร์เน็ต

(4)       เป็นการสร้างสังคมบนพื้นที่เสมือน

(5)       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 (ส่วนที่ 3 หน้า 18 – 19) การสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันในลักษณะ ชุมชนออนไลน์” (Online Community) กล่าวคือ เป็นการรวมตัวกันของผู้คนในสังคม จากการสร้างเครือข่ายสังคม (Social Network) บนพื้นที่เสมือน (Virtual Space) หรือ การไม่ยึดติดกับพื้นที่จริง (Reality Space)

86.       คำกล่าวที่ว่า โลก Online กับ Offline ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน หมายถึง

(1)       การสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์อาจนำสู่การลื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตากันในชีวิตจริง

(2)       ทั้งการสื่อสารแบบออนไลน์กับการสื่อสารแบบเห็บหน้าค่าตาต่างก็เป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน

(3)       การลื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์เป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่นำสู่การสื่อสาร แบบเห็นหน้าค่าตากันในชีวิตจริง

(4)       การสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตากันใช้การลื่อสารแบบออนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างกัน

(5)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 (ส่วนที่ 3 หน้า 20) โลก Online ดับ Offline ไม่ได้ถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน หมายถึง การสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์เป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่นำสู่การสื่อสาร แบบเห็นหน้าค่าตากันในชีวิตจริง เช่น การลื่อสารกับเพื่อนออนไลน์จนพัฒนาเป็นกลุ่มคนที่ เราสามารถพบปะในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

87.       เหตุที่กล่าวว่า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปรียบเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ เพราะ

(1)       เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารมากมายตามความสนใจของผู้ใช้บริการ

(2)       ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามหมวดหมู่หัวข้อที่ตนสนใจ

(3)       เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลข่าวสารหลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกตามความสนใจ

(4)       เป็นคลังแห่งข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่

(5)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 5 (ส่วนที 3 หน้า 20), (คำบรรยาย) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปรียบเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่เพราะเป็นคลังแห่งข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ที่รวบรวมและให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลด้านวิชาการ ด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถเลือกสืบค้นข้อมูลได้ตามหมวดหมู่หรือตามหัวข้อที่ตนสนใจ

88.       ข้อใดไม่นับเป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของสื่ออินเทอร์เน็ต

(1)       เป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้าออนไลน์        (2) เป็นช่องทางในการฟอกเงิน

(3)       เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ระหว่างองค์กร

(4)       เป็นช่องทางในการโฆษณาสินค้าและบริการ (5) เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์องค์กร

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 20 – 21), (คำบรรยาย) ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตด้านเศรษฐกิจ คือ

1.         เป็นช่องทางใหม่ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้กับองค์กร ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม หรือบุคคลทั่วไป

2.         ผู้ซื้อมีโอกาสและทางเลือกมากขึ้นในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

3.         เป็นช่องทางซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่สร้างโอกาสในการขายและการประชาสัมพันธ์สินค้า ให้กับผู้สนใจทั่วโลก

4.         เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ระหว่างองค์กร ฯลฯ

89.       ข้อใดไม่ใช่ อาการติดอินเทอร์เน็ต

(1)       รู้สึกหงุดหงิดเมื่อวันไหนไม่ได้ใช้หรือหยุดใช้

(2)       มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้น

(3)       ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหลีกหนีปัญหาในชีวิตจริง

(4)       ใช้เป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารเพิ่มจากเดิม

(5)       หาเหตุผลหลอกลวงผู้อื่นในการใช้อินเทอร์เน็ต

ตอบ 4 (ส่วนที่ 3 หน้า 21 – 22) อาการติดอินเทอร์เน็ต มีลักษณะดังนี้

1.         มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้น

2.         รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลง และไม่ได้ใช้หรือหยุดใช้

3.         ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหลีกหนีปัญหาในชีวิตจริง

4.         หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเอง

5.         ใช้อินเทอร์เน็ตจนทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียงาน การเรียน และความสัมพันธ์ ฯลฯ

90.       หนอนอินเทอร์เน็ต คือข้อใด

(1)       โปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจำลองตัวเองให้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อทำลายข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

(2)       โปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจำลองตัวเองให้มากขึ้นเรื่อย ๆ จากระบบหนึ่ง เพื่อครอบครอง ทรัพยากรและทำให้ระบบช้าลง

(3)       โปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจำลองตัวเองให้มากขึ้นเรื่อย ๆ และโจมตีระบบ

(4)       โปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจำลองตัวเองให้มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ไม่ทำลายระบบ

(5)       โปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจำลองตัวเองให้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อทำลายระบบ

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 22) หนอนอินเทอร์เน็ต คือ โปรแกรมอิสระ ซึ่งจะสืบพันธุ์โดยการจำลอง ตัวเองให้มากขึ้นเรื่อย ๆ จากระบบหนึ่ง เพื่อครอบครองทรัพยากรและทำให้ระบบช้าลง ทั้งนี้หนอนอินเทอร์เน็ตถูกสร้างขึ้นโดย Robert Morris, Jr. จนดังกระฉ่อนไปทั่วโลก

91.       สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีลักษณะ Decentralized Media กล่าวคือ

(1)       เป็นสื่อที่กระจายข้อมูลสู่ผู้รับสารทุกทิศทางในลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว

(2)       เป็นสื่อที่ไม่รวมจุดศูนย์กลางในการส่งสารออกไป ผู้ใช้เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับสาร

(3)       เป็นสื่อที่ผู้ส่งสารไมใช่จุดศูนย์กลางในการส่งสารออกไป

(4)       เป็นสื่อที่ลดบทบาทและอำนาจของผู้ส่งสารให้น้อยลง

(5)       เป็นสื่อที่ผู้รับสารไม่ใช่จุดศูนย์กลางในการรับข้อมูลข่าวสาร

ตอบ 2 (ส่วนที่ 3 หน้า 25) สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถทำการสื่อสารออกไป ยังกลุ่มผู้รับสารในวงกว้างได้อย่างง่ายดาย จึงถือเป็นสื่อที่เรียกว่า “Decentralized Media” กล่าวคือ เป็นสื่อที่ไม่รวมจุดศูนย์กลางในการส่งสารออกไป แต่ให้โอกาสผู้ใช้สามารถเป็นได้ทั้ง ผู้ส่งและผู้รับสาร

92.       ด้วยคุณลักษณะของการเป็นสื่อแบบ Interactive ส่งผลให้ผู้รับสารจากสื่ออินเทอร์เน็ตมีลักษณะ      

(1)       ผู้รับสารสามารถเลือกที่จะเป็นสมาชิกของเครือข่ายที่ตนเองเลือก

(2)       ผู้รับสารมีความเป็นอิสระและพึ่งพาตนเอง

(3)       ผู้รับสารเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารตามความสนใจของตนเอง

(4)       ผู้รับสารมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นของตนเองมากขึ้น      

(5) ทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ 5 (ส่วนที่ 3 หน้า 26) คุณลักษณะของการเป็นสื่อแบบ Interactive ส่งผลให้ผู้รับสารจากสื่ออินเทอร์เน็ตมีลักษณะดังนี้ 1. ผู้รับสารไม่ได้เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของมวลชน แต่สามารถ เลือกที่จะเป็นสมาชิกของเครือข่ายที่ตนเองเลือก หรือเป็นสาธารณชนพิเศษ หรือเป็นปัจเจกชน

2.         ผู้รับสารมีความเป็นอิสระและพึ่งพาตนเอง     3. ผู้รับสารเลือกเปิดรับหรือบริโภคข้อมูล

ข่าวสารที่ตรงกับความสนใจของตนเองได้มากขึ้น 4. ผู้รับสารมีโอกาสส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร หรือกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองไปยังบุคคลอื่นมากขึ้น ฯลฯ

93.       สื่ออินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตสารหรือผู้ส่งสารในสังคมอย่างไร

(1)       ทุกคนมีโอกาสผลิตสื่อหรือเป็นผู้ส่งสาร โดยผู้รับสารคือคนทั่วโลก

(2)       โอกาสในการผลิตสื่อหรือเป็นผู้ส่งสารยังถูกจำกัดเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น

(3)       ทุกคนมีโอกาสผลิตสื่อหรือเป็นผู้ส่งสาร โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากมาย

(4)       ทุกคนมีโอกาสผลิตสื่อหรือเป็นผู้ส่งสาร หากแต่ต้องใช้ต้นทุนสูงในการดำเนินการ

(5)       ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง

ตอบ 5 (ส่วนที่ 3 หน้า 26) สื่ออินเทอร์เน็ตมีผลกระทบต่อผู้ผลิตสารหรือผู้ส่งสารในสังคม คือ ทุกคนมีโอกาสผลิตสื่อหรือเป็นผู้ส่งสารได้ โดยให้คนทั่วโลกเป็นผู้รับสารจากสื่อที่เราเป็น ผู้สร้างขึ้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่มากมาย จึงทำให้อำนาจในการผลิตสื่อหรือ การเป็นผู้ส่งสารไม่ถูกจำกัดอีกต่อไป ดังนั้นโอกาสจึงเปิดกว้างสำหรับใครก็ตามที่เข้าถึงเทคโนโลยี

94.       ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสาร (Message) อันเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร

(1)       สาร” มีลักษณะที่หลอมรวมรูปแบบแตกต่างกับมาอยู่ด้วยกัน

(2)       ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้าย สาร” ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

(3)       ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ สาร” เพิ่มขึ้นตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา

(4)       สาร” ที่ถูกส่งมาจากผู้ส่งสารยังคงมีอยู่อย่างจำกัด

(5)       ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้าย สาร” ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

ตอบ 4 (ส่วนที่ 3 หน้า 27) ลักษณะของสาร (Message) อันเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร คือ

1.         สารที่ถูกส่งมาจากผู้ส่งสารมีจำนวนมากไม่จำกัด

2.         สารมีลักษณะที่หลอมรวมรูปแบบแตกต่างกันมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งมีทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง ฯลฯ

3.         ผู้ใช้สามารถ Download สารมาเก็บไว้กับตน และสามารถเคลื่อนย้ายสารได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายมากขึ้น

4.         ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสารเพิ่มขึ้นตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา ฯลฯ

95.       ข้อใดต่อไปนี้ที่กล่าวถึงเทคโนโลยีการสื่อสารว่าเป็น ดาบสองคม(1)       Camfrog มุ่งให้ผู้ส่งและผู้รับสารเห็นหน้าค่าตา แต่กลับนำไปใช้ในการโชว์อนาจาร

(2)       เกมออนไลน์ มุ่งให้ผู้เล่นลับสมอง แต่กลับเสพติดจนเสียการเรียน

(3)       เว็บไซต์เครือขาย Facebook มุ่งให้สร้างเครือข่ายเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่กลับใช้ เป็นช่องทางล่อลวงทางเพศ

(4)       โปรแกรมสนทนาออนไลน์ มุ่งให้ผู้ส่งและผู้รับสารสนทนากันแบบ Real Time แต่กลับใช้เป็นช่องทาง ล่อลวงกรรโชกทรัพย์

(5)       ทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น

ตอบ 5 (ส่วนที่ 1 หน้า 12ส่วนที่ 3 หน้า 23 – 24), (คำบรรยาย) สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี การสื่อสารบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็น ดาบสองคม” มีดังนี้

1.         การเล่นเกมออนไลน์ มุ่งให้ผู้เล่นฝึกลับสมอง แต่กลับเสพติดจนทำให้เสียการเรียน

2.         การพูดคุยผ่าน Camfrog มุ่งให้ผู้ส่งและผู้รับสารเห็นหน้าค่าตากัน แต่กลับนำไปใช้ในการโชว์อนาจาร

3.         เว็บไซต์เครือข่าย hi5 และ Facebook มุ่งให้สร้างเครือข่ายเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่กลับนำไปใช้เป็นช่องทางการล่อลวงทางเพศ

4.         โปรแกรมสนทนาออนไลน์ (Chat) มุ่งให้ผู้ส่งและผู้รับสารสนทนากับแบบ Real Time แต่กลับใช้เป็นช่องทางล่อลวงกรรโชกทรัพย์ ฯลฯ

96.       กลุ่มข่าวต่าง ๆ ใน Usenet คำว่า “Usenet” หมายถึง

(1) Useful Network   (2) User Internet        (3) User Network

(4)       Useful Internet         (5) User Intranet

ตอบ3 (ส่วนที่ 3 หน้า 12), (คำบรรยาย) Usenet มาจากคำว่า User Network คือ ระบบกลุ่มข่าว (Newsgroup) ซึ่งเปรียบเสมือนบอร์ดข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถนำข่าวสาร หรือความคิดเห็นของตนเองมาใส่ไว้ให้ผู้อื่นได้อ่าน โดยมีกลุ่มสนทนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล ในกลุ่มข่าวต่าง ๆ

97.       การที่หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับภาคประชาชนในการเฝ้าระวังสื่อออนไลน์ เพียงพอต่อการควบคุม ด้านจริยธรรมแก่ผู้ผลิตสื่อออนไลน์หรือไม่

(1)       ไม่เพียงพอ ต้องระดมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

(2)       ไม่เพียงพอ ควรมีการออกกฎหมายที่บังคับใช้อย่างจริงจัง

(3)       เพียงพอแล้ว แต่ควรดำเนินการอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น

(4)       เพียงพอแล้ว แต่ควรใช้อำนาจรัฐในการกำกับมากขึ้น

(5)       ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

ตอบ 5  (ส่วนที่ 1 หน้า 13), (คำบรรยาย) การดำเนินการเพื่อควบคุมด้านจริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ผลิตสื่อออนไลน์ โดยหน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังสื่อออนไลน์นั้นยังไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีการระดมทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยการรณรงค์ไห้ผู้ผลิตสื่อและผู้ใช้เกิดสำนึกที่ดีในการใช้สื่อออนไลน์รวมถึงควรมีการออกกฎหมายที่บังคับใช้อย่างจริงจังด้วย

98.       ข้อใดคือประโยชน์ของบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

(1)       ผู้ส่งสามารถส่งจดหมายถึงผู้รับได้ตลอดเวลาโดยไม่จำกัด

(2)       ผู้ส่งสามารถส่งจดหมายถึงผู้รับหลาย ๆ คนได้ในเวลาเดียวกัน

(3)       ผู้ส่งสามารถแนบไฟล์ไปพร้อมกับจดหมายถึงผู้รับได้

(4)       ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลจำนวนมากถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็ว       (5) ไม่มีข้อใดผิด

ตอบ 5 (ส่วนที่ 3 หน้า 10 – 11) ประโยชน์ของบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้แก่

1.         ผู้ส่งสามารถส่งจดหมายถึงผู้รับได้ตลอดเวลาที่ต้องการโดยไม่จำกัด

2.         ผู้ส่งสามารถส่งจดหมายถึงผู้รับหลาย ๆ คนได้ในเวลาเดียวกัน

3.         ผู้ส่งสามารถแนบไฟล์ข้อมูลไปพร้อมกับจดหมายถึงผู้รับได้

4.         ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลจำนวนมากถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็วทันที ลฯ

99.       กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อคอมพิวเตอร์และสื่อสารสนเทศที่ประกาศบังคับใช้แล้ว คือ

(1)       พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

(2)       พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551

(3)       พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552

(4)       พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553

(5)       พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554

ตอบ. 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 13) มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อสารสนเทศ ซึ่งประกาศบังคับใช้แล้วใบปัจจุบัน ได้แก่

1.         พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

2.         พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551

100.    กระทรวงไอซีที มีชื่อเป็นทางการว่า                

(1) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(2) กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) กระทรวงสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร

(4)       กระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเศ (5) กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศการสื่อสาร

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 13) องค์กรที่ให้ความร่วมมือในการควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้แก่ 1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) 2. กระทรวงมหาดไทย

3.         กระทรวงกลาโหม        4.         กระทรวงยุติธรรม        5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ

6.         กรมประชาสัพันธ์      7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    8. สภาความมั่นคงแห่งชาติ

9. กองทัพบก   10.       กองทัพอากาศ 11. กองทัพเรือ

 

Advertisement