ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2108 ชุดที่ 3

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

ข้อ 1. – 9. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

Advertisement

(1)       ภาษา   

(2) สื่อใหม่       

Advertisement

(3) เทคโนโลยี  

(4) สื่อดั้งเดิม

Advertisement

1.         เกิดจากพื้นฐานหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์รองรับ

ตอบ 3 (ส่วนที่ 1 หน้า 2) เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น กล่าวคือ เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์รองรับ หรืออาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยี เป็นการประยุกต์หรือนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ในทาง ปฏิบัติแก่มวลมนุษยชาติ

Advertisement

2.         คือ องค์ประกอบ สาร” (Message)ในกระบวนการสื่อสารของมนุษย์

ตอบ 1 (ส่วนที่ 1 หน้า 4), (คำบรรยาย) ภาษา (Language) คือ องค์ประกอบ สาร” (Message)ในกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ นอกจากนี้ภาษายังถือเป็นสัญญาณทางการสื่อสาร (Communication Code) และมีความสำคัญในฐานะตัวทำการเปลี่ยนแปลง (Agents of Change) ต่อรูปแบบการสื่อสารของมนุษยชาติ

3.         มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยี และต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู้การใช้สื่อและการเข้าถึงสื่อ

ตอบ 2 (ส่วนที่ 1 หน้า 6-7ส่วนที่ 2 หน้า 317) คุณลักษณะสำคัญของสื่อใหม่ (New Media) ได้แก่

1.         ผู้รับสารมีลักษณะ Active Seeker คือ ผู้รับสารที่แสวงหาข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเองตามความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองอย่างอิสรเสรี ซึ่งสามารถหาข้อมูลข่าวสาร จากสื่อใหม่ได้โดยไม่มีขีดจำกัด เช่น เว็บบอร์ด พันทิบดอทคอมหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ฯลฯ

2.         เป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบตัวเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบการสะท้อนกลับ (Interactive) หรือการปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารที่มุ่งเน้นปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับสารไปยังผู้ส่งสาร

3.         มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยี และต้องอาศัยทักษะในการเรียนรู้การใช้สื่อและการเข้าถึงสื่อ จึงทำให้คนรุ่นเก่าไม่คุ้นเคย และอาจไม่ยอมรับหรือเข้าไม่ถึงสื่อใหม่ เพราะประเมินว่าตนเอง ไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเท่ากับคนรุ่นใหม่

4.         คือ สาร ในกระบวนการสื่อสาร

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

5.         หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 6) รูปแบบของสื่อ (Media) มีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้

1.         สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) คือ สื่อที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยี ในการสื่อสารในช่วง 6,000 – 30,000 ปีก่อน ได้แก่ สื่อสิงพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อภาพยนตร์ และสื่อวิทยุโทรทัศน์

2.         สื่อใหม่ (New Media) คือ การนำเอาภาษาระบบตัวเลข หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรียกว่า การทำให้เป็นระบบตัวเลข (Digitization) จนส่งผลให้เกิด สื่อรูปแบบใหม่หรือสื่อใหม่ขึ้น ได้แก่ การสื่อสารระบบ World Wide Web, สื่อออนไลน์ (เช่น วิทยุออนไลน์ หนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์ ฯลฯ)ภาพถ่ายดิจิตอลกราฟิก คอมพิวเตอร์เกม เป็นต้น

6.         ตัวทำการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการสื่อสารของมนุษยชาติ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

7.         เป็นสื่อที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและพื้นที่

ตอบ 4 (ส่วนที่ 1 หน้า 6-7) คุณลักษณะสำคัญของสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ได้แก่

1.         ผู้รับสารมีลักษณะ Passive Receiver คือ ผู้รับสารมีหน้าที่เปิดรับข้อมูลข่าวสาร และ จะได้รับข้อมูลข่าวสารก็ต่อเมื่อมีการนำเสนอผ่านสื่อเท่านั้น

2.         เป็นสื่อที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและเนื้อที่หรือพื้นที่ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในช่วงเข้าของแต่ละวัน (มีข้อจำกัดด้านเวลา) ด้วยปริมาณข้อมูลข่าวสาร ที่จำกัดอยู่ในจำนวนหน้าของสิงพิมพ์ที่จัดสรรให้ (มีข้อจำกัดด้านพื้นที่) เป็นต้น

3.         เป็นสื่อที่ประชาชนหรือผู้รับสารในสังคมมีความคุ้นเคย เนื่องจากมีระยะเวลาในการ พัฒนาการมาเป็นเวลายาวนาน

8.         ผู้รับสารมีลักษณะ Active Seeker

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

9.         ผู้รับสารมีลักษณะ Passive Receiver

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

10.       เพราะเหตุใด ‘‘เทคโนโลยี” จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการสื่อสารของมนุษยชาติ

(1)       เพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงอยู่ของมนุษย์

(2)       เพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

(3)       เพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการปรับตัวของมนุษย์

(4)       เพราะการสื่อสารเป็นวิถีในการอยู่รอดของมนุษย์ในสังคม

(5)       ทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ 5 (ส่วนที่ 1 หน้า 4) เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากิจการหรืองานด้านต่าง ๆและด้วยเหตุที่การสื่อสาร (Communication) เป็นเครื่องมือสำคัญของมนุษย์ในการดำรงอยู่ หรือการอยู่รอด การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ดังนั้นการนำเอา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาด้านการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของมวลมนุษยชาติ

Advertisement