การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2546

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2011 

Advertisement

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  3  ข้อ

Advertisement

ข้อ  1  นาย  ก  มอบหมายให้นาย  ข  เป็นผู้ควบคุมการสร้างบ้านหลังหนึ่ง  และมีสัญญาการมอบหมายเป็นหนังสือ  โดยตกลงว่าจะให้บำเหน็จ  แต่ไม่มีข้อตกลงว่าจะจ่ายบำเหน็จกันเมื่อใด  ต่อมาเมื่อมีการสร้างบ้านมาได้  3  เดือน  นาย  ข  จึงมาขอเบิกเงินบางส่วนเพื่อนำไปใช้สอย  ปรากฏว่านาย  ก  ไม่ยอมให้และบอกว่าบำเหน็จนี้นาย  ก  จะจ่ายเมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว  นาย  ข  ไม่พอใจนาย  ก  จึงบอกเลิกการเป็นตัวแทน  ดังนี้  นาย  ข  จะบอกเลิกการเป็นตัวแทนได้หรือไม่  และข้ออ้างของนาย  ก  ที่บอกว่าจะจ่ายบำเหน็จเมื่องานเสร็จแล้วฟังขึ้นหรือไม่  ให้ท่านวินิจฉัย

ธงคำตอบ

Advertisement

มาตรา  803  ตัวแทนไม่มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จ  เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงกันไว้ในสัญญาว่ามีบำเหน็จ  หรือทางการที่คู่สัญญาประพฤติต่อกันนั้นเป็นปริยายว่ามีบำเหน็จ  หรือเคยเป็นธรรมเนียมมีบำเหน็จ

มาตรา  817  ในกรณีที่มีบำเหน็จตัวแทนถ้าไม่มีข้อสัญญาตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น  ท่านว่าบำเหน็จนั้นพึงจ่ายให้ต่อเมื่อการเป็นตัวแทนได้สิ้นสุดลงแล้ว

Advertisement

มาตรา  827  ตัวการจะถอนตัวแทน  และตัวแทนจะบอกเลิกเป็นตัวแทนเสียในเวลาใดๆก็ได้  ทุกเมื่อ

วินิจฉัย

Advertisement

นาย  ก  ตั้งนาย  ข  เป็นตัวแทน  โดยตกลงว่าจะให้บำเหน็จแต่ไม่มีข้อตกลงว่าจะจ่ายบำเหน็จกันเมื่อใด  เมื่อสัญญามิได้แบ่งเป็นงวดๆ  และมิได้ตกลงว่าจะให้บำเหน็จเป็นงวดๆก็ต้องจ่ายบำเหน็จเมื่อการเป็นตัวแทนได้สิ้นสุดลง  กล่าวคือ  เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วนั่นเอง  ดังนี้การที่นาย  ก  อ้างว่าจะจ่ายบำเหน็จเมื่องานเสร็จย่อมกระทำได้ตามมาตรา  817  ประกอบมาตรา  803  (มิใช่กรณีการขอให้จ่ายเงินทดรองตามที่จำเป็น  ตามมาตรา  815  แต่อย่างใด)

ส่วนนาย  ข  บอกเลิกการเป็นตัวแทนได้ตามมาตรา  827  วรรคแรก  ซึ่งมีหลักว่าคู่สัญญาจะบอกเลิกกันเสียเมื่อใดก็ได้  ไม่ว่าตัวแทนจะได้ดำเนินการในกิจการที่มอบหมายให้แก่ตัวการไปบ้างแล้วหรือยัง  ทั้งนี้การบอกเลิกตัวแทนเป็นอีกเรื่องหนึ่งกับความเสียหายในกรณีบอกเลิกเป็นตัวแทนในเวลาที่ไม่สะดวกแก่อีกฝ่ายหนึ่ง  ดังนั้นตัวแทนจะบอกเลิกเป็นตัวแทนเสียในเวลาใดๆก็ได้ทุกเมื่อ

สรุป  ข้ออ้างของนาย  ก  ฟังขึ้น  และนาย  ข  จะบอกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนได้

Advertisement