การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2546

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2011 

Advertisement

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  3  ข้อ

Advertisement

ข้อ  1  นายเดชประกอบธุรกิจทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป  มอบอำนาจให้นายเด่นไปซื้อผ้ามาใช้ในกิจการของตน  โดยนายเดชลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้นายเด่นไว้  แต่ไม่กรอกข้อความให้นายเด่นไปกรอกเอาเอง  นายเด่นกรอกข้อความลงไปในหนังสือมอบอำนาจตามที่ได้รับมอบหมายและกรอกเพิ่มเติมต่อไปว่า  ให้มีอำนาจกู้ยืมเงินภายในวงเงิน  100,000  บาท  แทนนายเดชด้วย  หลังจากนั้นนายเด่นซื้อเชื่อผ้าจากร้านของนายเด่นเอง  10,000  บาทมาใช้ในกิจการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป  และนายเด่นใช้หนังสือมอบอำนาจนั้นกู้เงินจากนายเด้ง  100,000  บาท  มาใช้ส่วนตัว  โดยนายเด้งเชื่อว่านายเด่นมีอำนาจกู้เงินแทนนายเดชตามหนังสือมอบอำนาจ  ดังนี้ให้วินิจฉัยว่า  นายเดชจะต้องชำระหนี้ค่าผ้า  10,000  บาท  แก่นายเดชและชำระหนี้เงินกู้  100,000  บาทแก่นายเด้งหรือไม่

ธงคำตอบ

Advertisement

มาตรา  805  ตัวแทนนั้น  เมื่อไม่ได้รับความยินยอมของตัวการ  จะเข้าทำนิติกรรมอันใดในนามของตัวการทำกับตนเองในนามของตนเอง  หรือในฐานเป็นตัวแทนของบุคคลภายนอกหาได้ไม่  เว้นแต่นิติกรรมนั้นมีเฉพาะแต่การชำระหนี้

มาตรา  821  บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี  รู้แล้วย่อมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี  ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน

Advertisement

มาตรา  822  ถ้าตัวแทนทำการอันใดเกินอำนาจตัวแทน  แต่ทางปฏิบัติของตัวการทำให้บุคคลภายนอกมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าการอันนั้นอยู่ภายในขอบอำนาจของตัวแทน  ท่านให้ใช้บทบัญญัติมาตราก่อนนี้เป็นบทบังคับแล้วแต่กรณี

วินิจฉัย

Advertisement

การที่นายเดชมอบอำนาจให้นายเด่นซื้อผ้ามาใช้ในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปมิได้หมายความว่า  นายเดชยินยอมให้นายเด่นซื้อจากร้านของนายเด่นได้  เมื่อนายเดชไม่ยินยอม  การที่นายเด่นซื้อผ้าจากร้านของนายเด่นเอง  จึงเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายในนามของตัวการทำกับตนเองในนามของตนเอง  ต้องห้ามตามมาตรา  805  การซื้อเชื่อผ้าไม่ผูกพันนายเดชตัวการ  นายเดชไม่ต้องชำระหนี้เสื้อผ้า  10,000  บาท  แก่นายเด่น  (ฎ. 1966/2526)

ส่วนที่นายเด่นตัวแทนกู้เงินนายเด้ง  100,000  บาท  เป็นการทำเกินอำนาจตัวแทน  แห่งพฤติการณ์ที่นายเดชลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจ  โดยไม่กรอกข้อความให้นายเด่นไว้เพื่อให้นายเด่นทำการแทนนั้น  ถือได้ว่าทางปฏิบัติของนายเดชตัวการทำให้นายเด้งบุคคลภายนอกมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า  การกู้ยืมเงินอยู่ภายในขอบอำนาจของนายเด่น  นายเดชต้องรับผิดต่อนายเด้งผู้สุจริต  ตามมาตรา  822  ประกอบมาตรา  821  ดังนั้นนายเดชต้องชำระหนี้เงินกู้  100,000  บาท  แก่นายเด้ง  (ฎ. 671/2523)

สรุป

1       นายเดชไม่ต้องชำระหนี้ค่าผ้า  10,000  บาท  แก่นายเด่น  ตามมาตรา  805

2       นายเดชต้องชำระหนี้เงินกู้  100,000  บาท  แก่นายเด้ง  ตามมาตรา  822  ประกอบมาตรา  821

Advertisement