การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 2010 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จํานอง จํานํา

Advertisement

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้าน มี 3 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. วันที่ 20 เมษายน 2560 นายดําทําสัญญากู้เงินจากนายแดงเป็นเงิน 1 ล้านบาท โดยในวันที่ 25 เมษายน 2562 นายเขียวทําสัญญาค้ำประกันการชําระหนี้เงินกู้ของนายดําดังกล่าว ต่อมา ในวันที่ 27 เมษายน 2562 นายดําจดทะเบียนจํานองที่ดินมูลค่า 7 แสนบาทของตนเป็นประกันหนี เงินกู้ของตน และวันที่ 29 เมษายน 2562 นางม่วงส่งมอบเครื่องเพชรมูลค่า 4 แสนบาทของตน เป็นประกันการชําระหนี้ งินกู้ให้แก่นายดําด้วย เมื่อหนี้เงินกู้ถึงกําหนดนายดําผิดนัดไม่ชําระหนี้

Advertisement

 

ให้นักศึกษาวินิจฉัยว่า ถ้าหากว่านายแดงได้เรียกร้องให้นายเขียวรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน นายเขียวจะเกียงให้นายแดงไปบังคับจํานองเอากับที่ดินที่นายดําจํานองไว้ และไปบังคับจํานํา เอากับเครื่องเพชรที่นางม่วงจํานําไว้ก่อนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

Advertisement

ธงคําตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Advertisement

มาตรา 680 “อันว่าค้ำประกันนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ค้ำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อชําระหนี้ ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชําระหนี้นั้น

อนึ่งสัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน เป็นสําคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่”

Advertisement

มาตรา 681 วรรคหนึ่ง “อันค้ำประกันนั้นจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์”

มาตรา 686 “ลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใด ท่านว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชําระหนี้ได้แต่นั้น”

มาตรา 690 “ถ้าเจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันไซร้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ ท่านว่าเจ้าหนี้จะต้องให้ชําระหนี้เอาจากทรัพย์ซึ่งเป็นประกันนั้นก่อน”

วินิจฉัย

ในกรณีที่การกู้เงินและการค้ําประกันนั้นได้กระทําถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานในการฟ้องร้อง บังคับคดี หากลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ ย่อมก่อให้เกิดสิทธิแก่เจ้าหนี้ในการบังคับการชําระหนี้เอาจากลูกหนี้และ ผู้ค้ำประกันได้ตามมาตรา 680 และมาตรา 686 และในส่วนของผู้ค้ำประกันอาจจะบ่ายเบียงขอให้เจ้าหนี้บังคับ เอาจากลูกหนี้ก่อนได้ตามมาตรา 690 คือ เมื่อเจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้ยึดไว้เป็นประกัน และการประกันนั้น ได้กระทําถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายดําทําสัญญากู้เงินจากนายแดงเป็นเงิน 1 ล้านบาท โดยมีนายเขียว ทําสัญญาค้ำประกันการชําระหนี้เงินกู้ของนายดําดังกล่าวนั้น สัญญาค้ำประกันระหว่างนายเขียวผู้ค้ำประกันและ นายแดงเจ้าหนี้ย่อมมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับคดีกันได้ตามมาตรา 680 และมาตรา 681 วรรคหนึ่ง

ต่อมาการที่นายดําลูกหนี้ได้จดทะเบียนจํานองที่ดินมูลค่า 7 แสนบาทของตนเป็นประกันหนี้ของตน และนางม่วงได้ส่งมอบเครื่องเพชรมูลค่า 4 แสนบาทของตนเป็นประกันการชําระหนี้เงินกู้ให้แก่นายดําด้วยนั้น เมื่อหนี้เงินกู้ถึงกําหนดนายดําผิดนัดไม่ชำระหนี้ และนายแดงได้เรียกร้องให้นายเขียวรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน ดังนี้ นายเขียวย่อมสามารถเกี่ยงให้นายแดงไปบังคับจํานองเอากับที่ดินที่นายดําได้จํานองไว้ก่อนได้ เพราะที่ดิน ที่จํานองไว้นั้นเป็นทรัพย์สินของนายดําลาหนี้ตามมาตรา 690 แต่นายเขียวจะเกี่ยงให้นายแดงไปบังคับจํานําเอากับ เครื่องเพชรที่นางม่วงจํานําไว้ก่อนไม่ได้ เพราะเครื่องเพชรดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน

เสรุป

หากนายแดงได้เรียกร้องให้นายเขียวรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน นายเขียวจะเกี่ยงให้นายแดง ไปบังคับจํานองเอากับที่ดินที่นายดําจํานองไว้ก่อนได้ แต่จะเกี่ยงให้นายแดงไปบังคับจํานําเอากับเครื่องเพชรที่ นางม่วงจํานําไว้ก่อนไม่ได้

 

Advertisement