การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา POL3300 การบริหารการคลัง

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 ปัญหาสําคัญที่สุดในการบริหารการคลังคืออะไร

Advertisement

(1) ข้าราชการด้านการคลังมีอํานาจมาก

(2) การเก็บภาษีไม่เข้าเป้า

Advertisement

(3) ความล่าช้าในระบบราชการ

(4) การฉ้อราษฎร์บังหลวง

Advertisement

(5) วิกฤติการณ์แฮมเบอร์เกอร์

ตอบ 4 (คําบรรยาย) การบริหารการคลังไม่ว่าจะเป็นการบริหารในระดับมหภาค จุลภาค การบริหารที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ หรือการบริหารที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นก็ตาม จะมีปัญหาหลัก ๆ ที่แทรกอยู่ ก็คือ ปัญหาในเรื่องของจริยธรรมที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ฉ้อราษฎร์บังหลวงมากมาย ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดในการบริหารการคลังที่แก้ไขได้ยากที่สุดด้วย เพราะเป็นปัญหาที่มีมานาน

Advertisement

2 การบริหารการคลังระดับมหภาคหมายถึงข้อใด

(1) การบริหารพัสดุ

(2) การบริหารข้อมูลข่าวสารการคลัง

(3) การบริหารเงินนอกงบประมาณ

(4) การบริหารนโยบายการคลังการเงิน

(5) การบริหารทรัพย์สินแผ่นดิน

ตอบ 4 (เอกสารหมายเลข 0-3300-1 หน้า 4 – 5), (คําบรรยาย) การศึกษาการบริหารการคลังในแนวรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

1 ระดับจุลภาค เป็นการศึกษาเรื่องการบริหารการคลังในแต่ละด้านโดยเฉพาะ เช่นการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร การบริหารงบประมาณแผ่นดิน การบริหารหนี้สาธารณะการบริหารพัสดุ การบริหารบัญชีรัฐบาลและระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

2 ระดับมหภาค เป็นการศึกษาเรื่องการบริหารนโยบายการคลังและการเงินโดยภาพรวม เช่น การบริหารนโยบายภาษีอากร การบริหารนโยบายงบประมาณ การบริหารนโยบายหนี้สาธารณะการบริหารนโยบายเงินคงคลัง เป็นต้น

3 ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการใช้นโยบายการคลังการเงิน

(1) การใช้หนี้สาธารณะ

(2) การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

(3) การพัฒนาเศรษฐกิจ

(4) การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

(5) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบ 1 (เอกสารหมายเลข 0-3300-1 หน้า 22 – 26) วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของการใช้นโยบายการคลังการเงิน มีดังนี้

1 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ คือ การใช้นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเงินฝืด เงินเฟ้อ และการว่างงาน

2 เพื่อรักษาเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ คือ การใช้นโยบายเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า

3 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

4 เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

5 เพื่อกระจายรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม

4 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจหมายถึงอะไร

(1) เงินนอกงบประมาณ

(2) เงินกองทุนพิเศษ

(3) เงินฝากประจําของประชาชน

(4) ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่อยู่ในมือประชาชน

(5) เงินนอกงบประมาณ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ หมายถึง

1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่อยู่ในมือประชาชน

2 เงินที่ประชาชนนําไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์แบบฝากเผื่อเรียกและฝากออมทรัพย์แต่ทั้งนี้จะไม่รวมถึงเงินฝากประจํา เนื่องจากเป็นเงินฝากระยะยาวและไม่มีการหมุนเวียน

 

5 สาเหตุของเงินเฟ้อมีดังต่อไปนี้ ยกเว้น

(1) ปริมาณเงินในมือประชาชนมากเกินไป

(2) ต้นทุนวัตถุดิบแพง

(3) น้ำมันแพง

(4) การลงทุนมากเกินไป

(5) ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น

ตอบ 4 (คําบรรยาย) ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากด้านอุปสงค์ควรแก้ปัญหาด้วยการลดปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหรือในมือประชาชนให้น้อยลง โดยการนํานโยบายการคลังแบบเกินดุลและ การเพิ่มอัตราภาษีอากรมาใช้ควบคู่กับนโยบายการเงิน ส่วนการที่ปริมาณเงินในมือประชาชนน้อย แต่ราคาสินค้าแพงขึ้นนั้น ก็มีสาเหตุมาจากปัญหาเงินเฟ้อด้านอุปทาน คือ เกิดจากต้นทุน ที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการสูงขึ้น เพราะวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตมีราคาแพงจึงทําให้ผู้ผลิตจําเป็นจะต้องเพิ่มราคาสินค้าและบริการขึ้นตามไปด้วย

 

6 ภาวะเงินฝืดเกิดจากอะไร

(1) น้ำมันแพง

(2) ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น

(3) ปริมาณเงินในมือประชาชนน้อย

(4) ต้นทุนวัตถุดิบแพง

(5) ปริมาณเงินในมือประชาชนมาก

ตอบ 3 (เอกสารหมายเลข n-3300-1 หน้า 23), (คําบรรยาย) ภาวะเงินฝืด หมายถึง ภาวะที่อุปสงค์ด้านสินค้าและบริการน้อยกว่าอุปทานด้านสินค้าและบริการ หรือเป็นภาวะที่มี ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อยเกินไป ทําให้เศรษฐกิจตกต่ำ สินค้าล้นตลาด และประชาชนว่างงาน ดังนั้นรัฐบาลควรแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจให้มากขึ้น โดยการนํานโยบายการคลังแบบขาดดุล (แบบขยายตัว) และการลดอัตรา ภาษีอากรมาใช้ควบคู่กับนโยบายการเงินดังต่อไปนี้

1 ซื้อพันธบัตรรัฐบาลคืนจากประชาชน

2 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์

3 ลดอัตราเงินสดสํารองของธนาคารพาณิชย์

4 ลดอัตราส่วนลดเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้มากขึ้น ฯลฯ

 

7 การว่างงานแฝงหมายถึงอะไร

(1) การว่างงานเพราะมีเหตุผลส่วนตัว

(2) การทํางานแบบปิดทองหลังพระ

(3) การแกล้งทําเป็นว่างงาน

(4) การมีงานทําแต่ไม่ได้ทํางานอย่างเต็มที่

(5) การว่างงานหลังหมดหน้าทํานา

ตอบ 4 (คําบรรยาย) การว่างงานแฝง หมายถึง ภาวะของคนที่มีอาชีพแต่ไม่ค่อยทํางานหรือทํางานไม่เต็มที่ หรือเป็นภาระที่มีกําลังคนมากแต่มีผลงานน้อย เช่น ในการทํางานบางอย่างสามารถ ทําให้เสร็จได้โดยใช้คนทํางานเพียง 5 คน แต่มีคนร่วมงานอยู่ด้วย 15 คน แสดงว่ามีการ ว่างงานแฝงจํานวน 10 คน ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาการว่างงานแฝงสามารถทําได้โดยการใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุลและการพัฒนาวิธีการศึกษาที่เน้นจิตสํานึกในการทํางาน

8 ถ้าเกิดภาวะเงินฝืด รัฐบาลควรใช้นโยบายอะไร

(1) นโยบายเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

(2) นโยบายเพิ่มอัตราเงินสดสํารอง

(3) นโยบายการคลังแบบขาดดุล

(4) นโยบายลดค่าเงินบาท

(5) นโยบายขายพันธบัตรรัฐบาล

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 6. ประกอบ

 

9 นโยบายใดใช้ในการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า

(1) การเพิ่มอัตราเงินสดสํารอง

(2) การลดค่าเงินบาท

(3) การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

(4) การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

(5) การซื้อพันธบัตรคืนจากประชาชน

ตอบ 2 (เอกสารหมายเลข 0-3300-1 หน้า 24 – 25), (คําบรรยาย) การขาดดุลการค้า หมายถึง ภาวะที่มีมูลค่าสินค้านําเข้ามากกว่ามูลค่าสินค้าส่งออก ซึ่งมาตรการในการแก้ปัญหา การขาดดุลการค้า มีดังนี้

1 ลดปริมาณสินค้านําเข้าให้น้อยลง โดยการใช้นโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายการคลังแบบเกินดุลและเพิ่มอัตราภาษีอากร นโยบายการเงินโดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ เพิ่มอัตราเงินสดสํารอง ขายพันธบัตรรัฐบาล นโยบายอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการลดค่าเงินบาท เป็นต้น

2 เพิ่มปริมาณสินค้าส่งออก โดยใช้นโยบายการคลัง เช่น การคืนอากรวัตถุดิบ ลดหรือยกเว้นภาษีอากรขาออกเพื่อให้ต้นทุนสินค้าส่งออกต่ำลง เป็นต้น

10 ถ้าลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จะเกิดอะไรขึ้น

(1) การกระจายรายได้

(2) การว่างงาน

(3) การเพิ่มปริมาณเงินในมือประชาชน

(4) การลงทุนน้อยลง

(5) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 6. ประกอบ

Advertisement