LAW2010 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน S/2560

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 2010 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จํานอง จํานํา

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 3 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. นายผักกาดกู้เงินนายถั่วงอก 500,000 บาท มีการทําหลักฐานเป็นหนังสือตกลงว่านายผักกาดจะโอนเงินเข้าบัญชีนายถั่วงอกเพื่อชําระหนี้ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา นางสาวขนมจีนตกลงลงลายมือชื่อเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาหนี้ถึงกําหนดชําระ นายผักกาดไม่ชําระหนี้ นายถั่วงอกจึงส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังนายผักกาดในวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยไม่ทราบว่านางสาวขนมจีนได้โอนเงิน 500,000 บาท เข้าบัญชีของตนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 แล้ว ดังนี้ การชําระหนี้ของนางสาวขนมจีนในฐานะผู้ค้ำประกันชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ จงอธิบาย พร้อยยกหลักกฎหมายประกอบ

ธงคําตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 686 วรรคหนึ่งและวรรคสาม “เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าว ไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ ผู้ค้ำประกันชําระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ําประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชําระหนี้ เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ

เมื่อเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชําระหนี้ หรือผู้ค้ำประกันมีสิทธิชําระหนี้ได้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ค้ำประกันอาจชําระหนี้ทั้งหมดหรือใช้สิทธิชําระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ ก่อนการผิดนัดชําระหนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิดก็ได้ และให้นําความในมาตรา 701 วรรคสอง มาใช้ บังคับโดยอนุโลม”

วินิจฉัย

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายผักกาดกู้เงินนายถั่วงอก 500,000 บาท มีการทําหลักฐาน เป็นหนังสือตกลงว่านายผักกาดจะโอนเงินเข้าบัญชีนายถั่วงอกเพื่อชําระหนี้ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยมี นางสาวขนมจีนตกลงลงลายมือชื่อเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน และต่อมาหนี้ถึงกําหนดชําระ นายผักกาดไม่ชําระหนี้ นางสาวขนมจีนผู้ค้ำประกันจึงได้โอนเงิน 500,000 บาท เข้าบัญชีของนายถั่วงอกในวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น ย่อมสามารถทําได้ตามมาตรา 686 วรรคหนึ่งที่ได้กําหนดให้ผู้ค้ำประกันมีสิทธิที่จะชําระหนี้ได้ทันทีเมื่อหนี้นั้น ถึงกําหนดชําระ และการโอนเงินเข้าบัญชีของนายถั่วงอกดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นวิธีการชําระหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการใช้สิทธิชําระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ก่อนการผิดนัดชําระหนี้ ตามมาตรา 686 วรรคสาม

สรุป

การชําระหนี้ของนางสาวขนมจีนในฐานะผู้ค้ำประกันชอบด้วยกฎหมาย