HIS1003 อารยธรรมโลก การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา HIS 1003 อารยธรรมโลก

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.      คำว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) เกิดขึ้นเมื่อสมัยใด

(1)    สงครามโลกครั้งที่ 1

(2) สงครามโลกครั้งที่ 2

(3) สงครามเย็น        

(4) พุทธกาล

ตอบ 2 หน้า 357 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนที่มีชื่อเดิมว่า อินโดจีน” (Indo China) เพราะได้รับอิทธิพลจากจีนและอินเดียซึ่งตั้งขนาบดินแดนนี้อยู่ ส่วนชื่อที่พวกเดินทางผ่านไปมา เพื่อค้าขายจะเรียกว่า เอเชียกลาง” หรือ เอเชียใน” ส่วนคำว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ เอเชียอาคเนย์” (Southeast Asia) นั้น เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อกำหนด เขตปฏิบัติการของกองทัพพันธมิตรในภูมิภาคนี้

2.      วัฒนธรรมของชนชาติใดที่ปูพื้นฐานทางด้านการเมืองการปกครองให้แก่อาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอย่างมาก

(1) เปอร์เซีย 

(2) อินเดีย     

(3) จีน           

(4) เขมรโบราณ

ตอบ 2 หน้า 363 – 364 วัฒนธรรมของอินเดียที่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานทางด้านการเมืองการปกครอง ให้แก่อาณาจักรต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจ ให้ผู้นำ ได้แก่

1.      การปกครองแบบเทวราชา เป็นการปกครองที่รับแบบอย่างมาจากศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) ในลัทธิตันตระ ซึ่งเชื่อว่ากษัตริย์เป็นเทพเจ้าที่มาจุติในโลกมนุษย์ และต้องได้รับอำนาจจาก เทพเจ้าทั้งหลายจึงจะปกครองได้ นอกจากนี้การประกอบพิธีราชาภิเษกของพวกพราหมณ์ ยังทำให้กษัตริย์ดำรงตนเป็นสมมุติเทพอีกด้วย

2.      กฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์ เป็นกฎหมายที่มุ่งให้ราษฎรรับใช้ตัวผู้นำ และทำให้ พระเจ้าแผ่นดินมีอำนาจเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างแท้จริง

3.      ศูนย์กลางการค้าทางบกสมัยแรกอยู่บริเวณใด

(1) ลุ่มแม่น้ำโขง       

(2) ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

(3) ที่ราบสูงโคราช    

(4) ช่องแคบมะละกา

ตอบ 1 หน้า 357 – 358, 361 ในสมัยแรกความเจริญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะจำกัดอยู่บริเวณ ที่ราบลุ่มแม่นํ้า ซึ่งในระยะที่การค้าทางบกแพร่หลาย ศูนย์กลางการค้าทางบกแห่งแรกจะอยู่ที่ เมืองออกแก้ว บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงในคริสต์ศตวรรษที่ 3 ต่อมาเมื่อเปลี่ยนมานิยมการเดินเรือ ศูนย์กลางการค้าได้ย้ายลงไปบริเวณช่องแคบมะละกาแทน

4.      ศาสนาอิสลามแผ่ขยายเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคริสต์ศตวรรษที่เท่าใด

(1) 13       

(2) 14       

(3) 15       

(4) 16

ตอบ 1 หน้า 358, 369 ศาสนาอิสลามได้แผ่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 โดยพ่อค้าจากเมืองกุจราฐในอินเดียเป็นผู้ที่นำเอาศาสนาอิสลามไปเผยแผ่ ให้แก่ดินแดนที่ตนเดินทางไปติดต่อค้าขายด้วย ซึ่งดินแดนที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลาม มากที่สุด ได้แก่ บริเวณคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะต่าง ๆ

5.      ชนชาติตะวันตกเข้ามาแสวงหาอาณานิคมในภูมิภาคนี้ในคริสต์ศตวรรษที่เท่าใด

(1) 13       

(2) 14       

(3) 15       

(4) 16

ตอบ 4 หน้า 387 – 388 ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เดินทางเข้ามา แสวงหาอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากนั้นก็มีชาติตะวันตกชาติอื่นติดตาม โปรตุเกสเข้ามา อันได้แก่ สเปน ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา โดยประเทศต่าง ๆ ที่เดินทางเข้ามาในภูมิภาคนี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ ต้องการเครื่องเทศและทองคำ ต้องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์และอุดมการณ์ทางการเมือง รวมทั้งต้องการหาแหล่งวัตถุดิบและ ขยายตลาดการค้า

6.      ลักษณะภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะอบอุ่นและฝนตกตลอดปี เพราะเหตุใด

(1) ลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย   

(2) ลมมรสุมจากทะเลจีนใต้

(3) ลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้

(4) ลมบกลมทะเล

ตอบ 3 หน้า 360 ลักษณะภูมิอากาศซองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะอบอุ่นตลอดทั้งปีคล้ายคลึงกัน ทั่วภูมิภาค โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี ซึ่งปริมาณนํ้าฝนจะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตของภูมิภาค

7.      ช่องแคบที่เป็นทางผ่านสำคัญที่มีผู้สัญจรเพื่อการเดินเรือและการค้ามากที่สุดคือ

(1) ช่องแคบมะละกา

(2) ช่องแคบซุนดา     

(3) ช่องแคบกระ       

(4) ช่องแคบลมบก

ตอบ 1 หน้า 361, 387 ช่องแคบมะละกาถือว่าเป็นทางผ่านสำคัญที่มีผู้คนสัญจรเพื่อการเดินเรือและ การค้ามากที่สุด อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าจากจีนและอินเดีย เป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องเทศ และถือว่าเป็นรัฐอิสลามแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 มะละกาได้ตกเป็นเป้าหมายสำคัญของชาติตะวันตกในการยึดครองเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า และเศรษฐกิจ

8.      ชาติใดมาตั้งถิ่นฐานเป็นอาณาจักรในบริเวณลุ่มแม่น้ำแดง

(1) มอญ       

(2) ไทย         

(3) เวียด        

(4) จาม

ตอบ 3 หน้า 362, 368 ยุคโลหะเป็นยุคที่มนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน เริ่มอพยพลงมา ตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มแม่น้ำสายสำคัญ ดังนี้

1. บริเวณลุ่มแม่นํ้าโขง ได้แก่ ฟูนัน จามปา เจนละ และกัมพูชา       

2. บริเวณลุ่มแม่นํ้าอิระวดีและสาละวิน ได้แก่ มอญ พยู่ และพม่า

3.      บริเวณลุ่มแม่น้ำแดง ได้แก่ ชาวเวียด

4. บริเวณลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา ได้แก่ ไทย

9.      กษัตริย์อินเดียที่ส่งสมณทูตมาเผยแผ่พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือใคร

(1) พระเจ้าอักบาร์    

(2) พระเจ้าพรหมทัต 

(3)     พระเจ้าสุทโธทนะ       

(4)     พระเจ้าอโศกมหาราช

ตอบ 4 หน้า114-116,(คำบรรยาย) สมัยราชวงศ์โมริยะหรือเมารยะแห่งอินเดียเป็นยุคที่พุทธศาสนา เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟู และทำนุบำรุงพุทธศาสนาครั้งใหญ่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ทรงเป็นพุทธมามกะและเป็น เอกอัครศาสนูปถัมภก

2. ทรงสร้างเสาหินซึ่งเรียกว่า “Asoka’s Pillars” เพื่อจารึกหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา

3. ทรงส่งสมณทูตหลายคณะไปเผยแผ่พุทธศาสนายังต่างแดน เช่น ส่งพระโสณะและพระอุตตระไปยังสุวรรณภูมิหรือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (พม่า มอญ ไทย)

4.      ทรงให้สังคายนาพระไตรปิฎกและมีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรก เป็นต้น

10.    ลัทธิตันตระ คือ

(1) ศานาพราหมณ์ 

(2) ศาสนาเชน          

(3) ศาสนาอิสลาม     

(4) ศาสนาสิกข์

ตอบ ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ