HIS1003 อารยธรรมโลก การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา HIS 1003 อารยธรรมโลก

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่ลุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.      ศาสดาของชาติใดสมัยโบราณทีสอนว่าโลกนี้มีเทพฝ่ายดีและเทพฝ่ายชั่วควบคุมอยู่

(1)    เปอร์เซีย         

(2) อียิปต์      

(3) ฮิบรู         

(4) อัสซีเรียน

ตอบ 1 หน้า 21, (HI 101 (H) เลขพิมพ์ 49008 หน้า 31) ศาสนาประจำชาติของจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณ คือ โซโรแอสเตอร์ (Zoroaster)ซึ่งมีโซโรแอสเตอร์เป็นศาสดา โดยเขาสอนว่าโลกนี้มีทั้งเทพฝ่ายดี คือ เทพเจ้าแห่งแสงสว่าง (Ahura Mazda) และเทพฝ่ายชั่ว คือ เทพเจ้าแห่งความมืดมน (Aharyman) ที่ต่อสู้กันตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบับยังคงมีผู้นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์อยู่ใน ประเทศอิหร่านประมาณ 45,000 คน

2.      าณาาจักรใดคือของขวัญจากแม่น้ำไนล์

(1) บาบิโลเนีย          

(2)     แคลเดีย          

(3) อียิปต์      

(4)     ซีเรีย

ตอบ 3 หน้า 7, (คำบรรยาย) เฮโรโดตัส (Herodotus) นักประวัติศาสตร์ชาวกรีก ได้กล่าวว่า อียิปต์เป็นของขวัญของแม่นํ้าไนล์” (Egypt is the gift of the Nile) ทั้งนี้เพราะอียิปต์ ได้รับความชุ่มมชื้นจากแม่นํ้าไนล์ จึงทำให้อียิปต์กลายเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม และมีความมั่งคั่งจนสามารถสร้างสรรค์อารยธรรมหรือความ เจริญต่างๆ จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกในยุคโบราณได้

3.      เมื่อเดวิดล้มยักษ์โกไลแอธแห่งอาณาจักรฟิลิสไตน์ได้แล้ว จึงตั้งอาณาจักรใดขึ้น

(1) ฮิบรู         

(2) ฟินิเซีย     

(3) อียิปต์      

(4)     บาบิโลเนีย

ตอบ 1 หน้า 20, (คำบรรยาย) เมื่อกษัตริย์เดวิด (David) รวมกำลังกับฮิบรู 12 ตระกูลในการขับไล่ กษัตริย์โกไลแอธผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรฟิลิสไตน์ออกไปจากดินแดนคานานหรือปาเลสไตน์ ได้สำเร็จแล้ว จึงทรงสถาปนาจัดตั้งอาณาจักรฮิบรูขึ้น โดยมีนครหลวงอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการเมือง

4.      ฟาโรห์อาเมนโฮเตปที่ 4 ทำเช่นไรเพื่อเพิ่มอำนาจของพระองค์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น

(1) สังหารนักบวชประจำแคว้น        

(2) นับถืออาเตนเป็นพระเจ้าองค์เดียว

(3) จ้างกองทหารต่างชาติ    

(4) ตั้งคณะผู้ตรวจสอบโนมาร์ช

ตอบ 2 หน้า 10, (คำบรรยาย) ฟาโรห์อัคนาตันหรืออาเมนโฮเตปที่ 4 ท่รงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ ความเชื่อทางศาสนาและทรงปฏิรูปศาสนาใหม่ เพราะต้องการเพิ่มอำนาจของพระองค์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น และทำลายอำนาจของพวกพระ โดยกำหนดให้ประชาชนเลิกนับถือเทพเจ้าหลายองค์ แล้วหันมานับถือสุริยเทพอาเตน (Aten) เพียงองค์เดียว ซึ่งการกระทำของพระองค์ส่งผลให้อียิปต์ อ่อนแอและเสื่อมลงเรื่อย ๆ จบกระทั่งตกอยู่ภายใต้การปกครองของอัสซีเรียน เปอร์เซีย มาซิโดเนียน และโรมัน ตามลำดับ

5.      ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีเป็นจารึกอักษรอะไร

(1) คอปติก   

(2) ภาพ        

(3) คูนิฟอร์ม  

(4) เฮียโรกลิฟิก

ตอบ 3 หน้า 17 – 19, (HI 102 เลขพิมพ์ 52058 หน้า 26) ประมวลกฎหมายอัมมูราบีของชาวอะมอไรท์ ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกและจารึกด้วยอักษรคูนิฟอร์ม โดยลักษณะเด่นของกฎหมาย ฉบับนี้คือ การกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงโดยใช้หลักการลงโทษแบบสนองตอบ (Lex Talionis) หรือหลักตาต่อตา ฟันต่อฟัน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายของสุเมเรียน และยังคงมีอิทธิพล อยู่ในดินแดนแถบเอเชียตะวันตกจนถึงปัจจุบัน

6.      เมื่อนครรัฐกรีกต้องทำสงครามกับเปอร์เซียที่เข้ามารุกราน ได้ก่อให้เกิดผลประการใดกับกรีกในเวลาต่อมา

(1)    การตั้งสหพันธ์แห่งเกาะเดลอส

(2) สงครามคาบสมุทร

(3) เกิดกีฬาโอลิมปิก

(4) พัฒนาเรือไฟกรีก

ตอบ 1 หน้า 35, (HI 101 (H) เลขพิมพ์ 49008 หน้า 46) ผลจากการทำสงครามเปอร์เซียหรือสงครามมาราธอนระหว่างกรีกเอเธนส์กับเปอร์เซียที่เข้ามารุกรานปรากฏว่ากรีกเอเธนส์เป็นฝ่ายชนะ ต่อมานครรัฐกรีกก็ได้ร่วมมือกันก่อตั้ง สหพันธ์แหงเกาะเดลอส” (The Confederation of Delos หรือ Delian League) ขึ้น เพื่อป้องกันการรุกรานจากเปอร์เซีย และใช้เป็นศูนย์กลางในการเก็บ ทรัพย์สมบัติของสมาชิก โดยนครรัฐต่าง ๆ ของกรีกจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ในทางปฏิบัตินั้น กรีกเอเธนส์เป็นรัฐนำที่มีอิทธิพลสูงสุด

7.      ฮิตไตทํเป็นพวกแรกที่ใช้โลหะใดทำเครื่องมือเครื่องใช้จนเป็นที่แพร่หลายในเอเชียตะวันตก

(1)    สำริด  

(2) เหล็ก       

(3) ทองเหลือง           

(4) เงิน

ตอบ 2 หน้า 19, (คำบรรยาย) ฮิตไตท์ เป็นชนเผ่าอินโด-ยูโรเปียนที่ได้รับสมญานามว่า นักรบผู้ยิ่งใหญ่ แห่งเอเชียไมเบอร์” หรือ ผู้วางรากฐานอารยธรรมในดินแดนเอเชียไมเนอร์” เนื่องจากชาวฮิตไตท์มีความสามารถในการรบ โดยมีการใช้รถเทียมม้าเข้าทำลายกองทหารเดินเท้าของ ศัตรู ดังนั้นจึงสามารถขยายดินแดนและเส้นทางการค้าได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ฮิตไตท์ ยังเป็นพวกแรกที่มีความสามารถในการถลุงเหล็ก และรู้จักใช้เหล็กทำเครื่องมือเครื่องใช้ จนเป็นที่แพร่หลายในดินแดนเอเชียตะวันตกหรือตะวันออกใกล้

8.      กาโตผู้อาวุโสขาวโรมันเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์เป็นภาษาอะไรเป็นคนแรก

(1)    กรีก    

(2) ละติน      

(3) เยอรมัน   

(4) เซลติค

ตอบ 2 หน้า 56 ลักษณะวรรณกรรมของโรมันเป็นการเลียบแบบมาจากกรีก ซึ่งนักประพันธ์บทร้อยแก้ว ที่สำคัญคนหนึ่งของโรมัน คือ กาโต (Cato the Elder) ซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่ได้เขียนประวัติศาสตร์ เป็นภาษาละตินเป็นคนแรก

9.      เทพีแห่งความรักและความงามของกรีกคืออะโฟรไดท์ ส่วนของโรมันชื่ออะไร

(1) กอร์กอน  

(2) ไซเรน       

(3) วีนัส         

(4) จูโน

ตอบ 3 หน้า 36, 58 ในสมัยสาธารณรัฐโรมันได้มีการรับเอาความเชื่อทางศาสนาในเรื่องเทพเจ้าของกรีกเข้ามา โดยชาวโรมันได้แปลงชื่อเทพเจ้าของกรีกมาเป็นเทพเจ้าของโรมัน เช่น เทพซีอุสหรือซุส (บิดาแห่งเทพเจ้า) มาเป็นเทพจูปีเตอร์ (Jupiter), เทพีดีมีเตอร์ (เทพีแห่งพิชพันธุ์ธัญญาหาร) มาเป็นเทพีเซอโรส (Ceros), เทพีอะโฟรไดท์ (เทพีแห่งความรักและความงาม) มาเป็นเทพีวีนัส (Venus), เทพโพไซดอน (เทพเจ้าแห่งท้องทะเล) มาเป็นเทพเนปจูน (Neptune) เป็นต้น

10.    ศาสนาที่เกิดขึ้นในสมัยโรมันและศาสนิกต้องโทษประหัตประหารอย่างสาหัสสากรรจ์ แต่ก็ได้กลับกลายเป็น ศาสนาทางการของอาณาจักรโรมัน มีต้นกำเนิด ณ ที่ใด

(1) เอธิโอเปีย           

(2) ปาเลสไตน์          

(3) จอร์แดน  

(4) ดามัสกัส

ตอบ 2 หน้า 59, 201 ศาสนาคริสต์มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ปาเลสไตน์ในดินแดนตะวันออกกลาง ซึ่งในขณะนั้น ดินแดนนี้อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมัน โดยรัฐบาลโรมันได้กดขี่ข่มเหงและลิดรอน สิทธิเสรีภาพทางศาสนาของพวกคริสเตียน รวมทั้งทำการประหัตประหารอย่างสาหัสสากรรจ์ นานถึง 3 ศตวรรษ จนกระทั่งในปี ค.ค. 380 จักรพรรดิธีโอดอซิอุสก็ได้ประกาศให้คาสนาคริสต์ เป็นศาสนาประจำชาติของอาณาจักรโรมันอย่างเป็นทางการ