HIS1003 อารยธรรมโลก การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

Advertisement

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา HIS 1003 อารยธรรมโลก

คำสั่ง ให้น้กศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         แหล่งอารยธรรมโบราณขอองจีนเกิดขึ้นบริเวณใด

Advertisement

(1) ลุ่มนํ้าแยงซี           

(2) ลุ่มนํ้าฮวงโห          

(3) ลุ่มนํ้ายาลู 

(4) ลุ่มนํ้าอามูร์

ตอบ 2 หน้า 272 ตามทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชื่อว่า อารยธรรมจีนสมัยแรกเริ่มนั้น กำเนิดขึ้นในยุคหินใหม่ หรือเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณ ลุ่มแม่น้ำเหลืองหรือแม่น้ำฮวงโหอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งหลักฐานสำคัญทางโบราณคดีที่แสดงถึง ความเก่าแก่ที่สุดของอารยธรรมจีนในยุคนี้ได้แก่ วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผา เช่น วัฒนธรรมลี และเสียน วัฒนธรรมยังเชาและลุงชาน เป็นต้น

2.         ชาวตะวันตกในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 20 เรียกแหล่งอารยธรรมจีนโบราณว่า

(1)       อาณาจักรกลาง          

(2)       ตะวันออกไกล

(3)       เอเชียตะวันออก         

(4)       อาณาจักรทะเลใต้

ตอบ 2 หน้า 270 จีนได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทวีปเอเชีย ซึ่งดินแดนแถบนี้เดิมทีชาวจีนเรียกว่า อาณาจักรกลาง” แต่สำหรับชาวตะวันตกจะรู้จักกันในชื่อ ตะวันออกไกล” พอมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น เอเชียตะวันออก

3.         เครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดีของจีนที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุประมาณ

(1) 4,000ปี     

(2) 10,000ปี  

(3) 50,000ปี  

(4) 100,000ปี

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

4.         ข้อใดเกิดขึ้นลมัยราชวงศ์เฉีย

(1) เริ่มใช้อักษรภาพ

(2) เกิดคำสอนลัทธิเต๋า          

(3) จารึกพุทธศาสนาลงบนเสาหิน     

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 273 ผลงานสำคัญที่ราชวงศ์เฉียได้สร้างไว้ มีดังนี้

1. ตำแหน่งจักรพรรดิสืบทอดกับทาง สายโลหิต และมีการปกครองแบบนครรัฐ

2. มีการใช้รถม้าในการทำสงคราม

3 มีการนำทองสำริดเข้ามาใช้แทนดินเผา

4. เริ่มมีการใช้อักษรภาพเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

5.         มีการริเริ่มทำปฎิทินซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด

5.         ภาวะจลาจลหรือเลียดก๊กเกิดขึ้นสมัยใด

(1) โจวตะวันตก         

(2) โจวตะวันออก       

(3) โจวเหนือ   

(4) โจวใต้

ตรบ 2 หน้า 275 – 276, (คำบรรยาย) ยุคแห่งความแตกแยกของจีนในสมัยราชวงศ์โจวตะวันออกนั้น บ้านเมืองได้เกิดสงครามจนถึงขั้นที่เรียกว่า ภาวะจลาจหรือเลียดก๊ก” ซึ่งทำให้เกิดการเสนอ ข้อคิดเห็นทางปรัชญาขึ้นมากมาย เสมือนหนึ่งการเบ่งบานสะพรั่งของดอกไม้นับร้อยดอก ควบคู่ไปด้วย

6.         นักปราชญ์ท่านใดในช่วงปลายสมัยราชวงศ์โจวมีชาติกำเนิดสูงสุด

(1) ขงจื๊อ         

(2) เหลาจื๊อ     

(3) เม่งจื๊อ       

(4) หานเพ่ยจื๊อ

ตอบ 4 หน้า 277 ในช่วงปลายสมัยราชวงศ์โจวนั้น สำนักนิติธรรมนิยมหรือสำนักฝาเจี่ยมีนักปรัชญา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ ฮั่นไฝสือ (หานเฟยจื๊อ) ซึ่งมีชาติกำเนิดสูงสุดคือ เป็นเจ้าชายแห่งรัฐฮั่น ในมณฑลเหอหนัน โดยแนวคิดของสำนักนี้เชื่อว่า สังคมที่แตกแยกเกิดจากธรรมชาติที่ไม่ดีของมนุษย์ ซึ่งแนวทางแก้ไขก็คือ ต้องสอนให้มนุษย์เป็นคนรู้จักคิดและมีเหตุผลมากขึ้น

7.         ศาสนาพุทธเผยแผ่เข้ามาในสังคมจีนสมัยใด

(1) โจว

(2) จิ๋น 

(3) ฮั่น 

(4) สุย

ตอบ 3 หน้า 278 – 279 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น มีดังนี้

1.         เป็นสมัยแรกที่ศาสนาพุทธเผยแผ่จากอินเดียเข้าสู่จีน

2.         มีระบบการสอบไล่เข้ารับราชการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ตำราของขงจื๊อเป็นแนวทาง

3.         เป็นสมัยแรกที่จีนส่งกองคาราวานเดินทางไปค้าขายกับตะวันตก (ยุโรป) ไกลถึงอาณาจักรโรมัน (กรุงโรม) จนทำให้เกิด เส้นทางสายไหม” (Silk Route) ขึ้น

4.         มีการนำกระดาษมาพิมพ์เป็นธนบัตรแทนเงินตราที่ทำด้วยโลหะเป็นครั้งแรก ฯลฯ

8.         Silk Route เกิดขึ้นสมัยใด

(1) โจว-อียิปต์

(2) จิ๋น-กรีก     

(3) ฮั่น-โรม      

(4) ถัง-ไบแซนไทน์

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

9.         ใครคือผู้นำในการขับไล่พวกมองโกลออกไป แล้วสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นปกครองจีน

(1) เจากวงอิน 

(2) หลีซื่อหมิน

(3) จูหยวนจาง           

(4) หวางอันซือ

ตอบ 3 หน้า 284, (คำบรรยาย) ในปี ค.ศ. 1368 กัวซือซิงและจูหยวนจางได้เป็นผู้นำในการขับไล่พวกมองโกลออกไปจากแผ่นดินจีน โดยสามารถยึดเมืองต่าง ๆ ได้สำเร็จทำให้กษัตริย์โตกอนเตมูร์ หลบหนีกลับไปมองโกเลีย ส่วนจูหยวนจางได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง โดยทรงพระนามว่า พระเจ้าฮังวู

10.       ราชวงศ์ใดของจีนได้ชื่อว่าปกครองแบบเผด็จการมากที่สุด

(1) แมนจู        

(2) ถัง 

(3) หยวน        

(4) หมิง

ตอบ 4 หน้า 285 โครงสรางการปกครองในสมัยราชวงศ์หมิงยังคงใช้รูปแบบเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น เพียงแต่ว่าจักรพรรดิแต่ละพระองศ์ไม่ค่อยยึดคำสั่งสอนของขงจื๊อ ทำให้จักรพรรดิ ขาดเมตตาธรรมในการบริหารประเทศ อีกทั้งไม่ยอมรับฟังคำปรึกษาของขุนนางเหมือนแต่ก่อน ทำให้มีผู้เรียกราชวงศ์นี้ว่าเป็น ราชวงศ์ที่ใช้อำนาจเผด็จการมากที่สุด

Advertisement