HIS1003 อารยธรรมโลก การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา HIS1003  อารยธรรมโลก

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         ศิลาจารึกโรเซตตาที่ชองโปลิอองอ่านได้ความ ทำให้รู้เรื่องอะไร

(1)       เทคโนโลยีการทำซีเมนต์         

(2) ประมวลกฎหมาย

(3) พิธีกรรมการดองศพ          

(4) ประวัติศาสตร์ราชวงศ์

ตอบ 4 หน้า 9-10, (HI 102 เลขพิมพ์ 52058 หน้า 18) ในปี 1822 B.C. ชองโปลิออง(Champollion) นักโบราณคดีและนักภาษาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส สามารถตีความในแผ่นศิลา จารึกโรเซตตา (Rosetta Stone) ซึ่งจารึกด้วยอักษรเฮียโรกลิฟิก เดโมติก และกรีกโบราณได้สำเร็จเป็นท่านแรก จึงทำให้นักประวัติศาสตร์รุ่นต่อมาได้ทราบว่าอียิปต์ในสมัยราชวงศ์ถูกแบ่ง ออกเป็น 3 สมัยย่อย ได้แก่ สมัยอาณาจักรเก่าหรือสมัยพีระมิด สมัยอาณาจักรกลาง และสมัย อาณาจักรใหม่หรือสมัยจักรวรรดิ

2.         ฮิคโซส อนารยชนจากปาเลสไตน์บุกอียิปต์จนได้ชัยชนะเพราะอะไร

(1)       ม้าและรถศึก  

(2) เรือไฟ        

(3) เกราะเหล็ก

(4) กองทหารแบบฟาลังก์

ตอบ 1 หน้า 9, (HI 101 เลขพิมพ์ 53214 หน้า 55 – 56) ในสมัยอาณาจักรกลาง อียิปต์ถูกยึดครองโดย พวกฮิคโซส (Hyksos) ซึ่งเป็นอนารยชนป่าเถื่อนจากเขตปาเลสไตน์ที่เข้ามารุกรานอียิปต์ผ่าน ช่องแคบสุเอซ โดยพวกฮิคโซสรู้จักการใช้ม้าและรถศึกในการต่อสู้จึงสามารถยึดครองอียิปต์ล่าง ได้นานถึง 150 ปี ผลจากเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวอียิปต์เกิดความรู้สึกชาตินิยม มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และรวมกำลังกันเพื่อต่อต้านศัตรู

3.         ลถาปัตยกรรมของสุเมเรียนมักสร้างด้วยวัสดุอะไร

(1) ดินเหนียว  

(2) ไม้ 

(3) อิฐ 

(4) ปูน ทราย

ตอบ 3 หน้า 17 สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของชาวสุเมเรียนมักจะสร้างด้วยอิฐ ที่เด่นคือ ซิกกูแรต(Ziggurat) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อศาสนาที่มีลักษณะคล้ายกับพีระมิด สร้างบนฐานที่ยกสูงจาก ระดับพื้นดิน ข้างบนทำเป็นวิหารของเทพเจ้า โดยมีบันไดทอดยาวขึ้นไป

4.         ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีบอกเรื่องใดของชาวอะมอไรท์ให้ได้ทราบ 

(1) มี 3 ชนชั้นในสังคม

(2) เป็นสังคมประชาธิปไตย   

(3) สามีตาย ภรรยาตกเป็นของหลวง 

(4) ไม่มีทาส

ตอบ 1 หน้า 17 – 18 ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีของชาวอะมอไรท์ได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมาย ของชาวสุเมเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมายที่ใช้หลักการลงโทษแบบสนองตอบ (Lex Talionis) หรือตาต่อตา ฟันต่อฟัน นอกจากนี้ยังเป็นประมวลกฎหมายที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคม ของเมโสโปเตเมียว่าประกอบไปด้วย 3 ชนชั้น ดังนี้

1. ชนชั้นสูง ได้แก่ ข้าราชการ และนักรบ

2. ชนชั้นกลาง ได้แก่ พวกเสรีชน ช่างฝีมือ พ่อค้า และชาวนาชาวไร่

3. ชนชั้นต่ำ ได้แก่ พวกใช้แรงงานติดอยู่กับที่ดิน และทาส

5.         อาณานิคมของฟินิเชียนส่วนใหญ่อยู่ที่ใด

(1) อเมริกา     

(2) แอฟริกา    

(3) เมดิเตอร์เรเนียน    

(4) ยุโรป

ตอบ 3 หน้า 19 ชาวฟินิเชียนเป็นนักเดินเรือที่มีความสามารถ ทำให้ประสบความสำเร็จสูงสุดทางด้านการค้าทางเรือในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยศูนย์กลางการค้าที่สำคัญมี 2 แห่ง คือเมืองท่าคาร์เถจในแอฟริกาเหนือ และเมืองท่าคาดิซในสเปน นอกจากนี้ชาวฟินิเชียนยังเห็นความสำคัญของการแสวงหาอาณานิคม เพราะช่วยส่งเสริมให้การค้าขยายตัว โดยอาณานิคมจะเป็นทั้งตลาดสินค้าและแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ ทั้งนี้อาณานิคมของฟินิเชียนส่วนใหญ่จะอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

6.         เมื่อราวพันปีก่อนคริสตกาล กรีกดอเรียนยึดศูนย์กลางของอารยธรรมมีโนนได้ เมืองหลวงของอารยธรรมแห่งนี้อยู่ที่ใด

(1) คาบสมุทรกรีก      

(2) เกาะครีต   

(3) เอเชียไมเนอร์        

(4) คอเคซัส

ตอบ 2 หน้า 26 ดอเรียน (Dorians) เป็นชาวกรีกกลุ่มสุดท้ายที่เข้ามารุกรานบริเวณภาคกลางของ คาบสมุทรกรีกด้านตะวันออกของแหลมเพโลพอนนีซัส (Peloponnesus) และหมู่เกาะทาง ตอนใต้ของทะเลอีเจียน จนกระทั่งในปี 1,000 B.C. พวกดอเรียนสามารถยึดครองเมืองคนอร์ซัส ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมมีโนน (Minoan Civilization) บนกาะครีตได้สำเร็จ

7.         อะโครโปลิสคืออะไร

(1) ตลาด        

(2) กองตำรวจการเมือง

(3) ป้อม          

(4) ย่าน

ตอบ 3 หน้า 27 – 28 การปกครองของกรีกจะมีลักษณะเป็นแบบนครรัฐ (City-State) หรือที่เรียกว่า “Polis” ซึ่งเน้นถึงการพึ่งพาตนเองและสนใจแต่กิจการภายในรัฐของตน โดยแต่ละนครรัฐ จะประกอบด้วยบริเวณป้อมที่เรียกว่า อะโครโปลิส’’ (Acropolis) ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ประชุมและเป็นศูนย์กลางทางศาสนา

8.         นิสัยทหารและเผด็จการของกรีกสปาร์ตาเกิดจากอะไร

(1) การทำสงครามเพื่อตั้งรัฐและรักษาอำนาจ

(2) ชอบวิธีกดขี่บังคับ

(3) เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการใช้ที่ดิน      

(4) ที่ตั้งรัฐ

ตอบ 1 หน้า 29 – 30, (คำบรรยาย) นครรัฐสปารีตาเป็นชนชาวกรีกที่สืบเชื้อสายมาจากพวกดอเรียนแท้ๆ และมีรูปแบบการปกครองในระบอบเผด็จการทหาร (Military City-State) เนื่องจาก พวกสปาร์ตาสามารถตั้งนครรัฐของตนและยึดครองดินแดนต่าง ๆ ได้ด้วยการทำสงคราม ดังนั้นจึง ให้ความสำคัญกับระบบทหารและมีความคิดที่ฝังแน่นว่าการจะรักษาอำนาจไว้ได้ตลอดไปนั้น จำเป็นต้องปกครองด้วยระเบียบวินัยที่เคร่งครัดและมีการบังคับบัญชาอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถ รักษาอำนาจสูงสุดของชนชั้นปกครองและบีบบังคับพวกทาสหรือเชยศึกให้อยู่ภายใต้อำนาจได้

9.         ผลที่เกิดจากการทำสงครามเปอร์เซีย ทำให้กรีกมีกีฬาชนิดใหม่เกิดขึ้นคืออะไร

(1) มาราธอน  

(2) วิ่งผลัด      

(3) กระโดดสูง

(4) พุ่งแหลน

ตอบ 1 หน้า 35 ผลของสงครามเปอร์เซียหรือสงครามมาราธอนระหว่างกรีกเอเธนส์กับเปอร์เซียได้ทำให้เกิดวีรบุรุษชาวเอเธนส์ชื่อ เฟดิพพิดิส (Phedippedes) ซึ่งวิ่ง 2 วัน 2 คืนระหว่างเอเธนส์ กับสปาร์ตาเพื่อนำข่าวข้าศึกบุกไปแจ้งแก่สปาร์ตาเพื่อขอกำลังทหารมาช่วย และแจ้งข่าวชัยชนะของเอเธนส์จนตัวเขาล้มลงเสียชีวิต เหตุการณ์นี้ได้ทำให้เกิดการแข่งขันวิ่งมาราธอนหรือวิ่งทน ในระยะทาง 26 ไมล์ เมื่อมีการฟื้นฟูกีฬาโอลิมปิกขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1896ซึ่งผลก็คือ นักวิ่งชาวกรีก ได้เป็นแชมป์คนแรก

10.       อริสโตเติลเป็นพระอาจารย์ของกษัตริย์พระองค์ใด

(1)       ดาริอุสมหาราชแห่งเปอร์เซีย  

(2) อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนีย

(3) เซอร์ซิสแห่งเปอร์เซีย        

(4) ฟิลิปที่ 2 แห่งมาซิโดเนีย

ตอบ 2 หน้า 37 – 38 อริลโตเติล เป็นนักปรัชญาคนสำคัญของกรีกโบราณและเป็นพระอาจารย์ของ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียโดยมีแนวคิดที่สำคัญ 3ประการ คือ ไม่เห็นด้วย กับการแปงกลุ่มชนชั้นในสังคม เห็นว่ารัฐที่ดีควรมีชนชั้นปานกลางมากกว่าคนมีและคนจน รวมทั้งเห็นว่าการปกครองที่ดีจะต้องใช้กฎหมายเป็นหลักมิใช่บุคคล เพราะกฎหมายเกิดจาก เหตุผลซึ่งเป็นผลของความคิดอย่างรอบคอบและสมดุล