การสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Advertisement

Choose the correct answer.

Part1: Structure (ภาคโครงสร้าง)

1 Farmers ______ farms for the coming planting season.

1 prepare

2 are preparing

3 is preparing

4 prepared

ตอบ 4 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + wildshall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour, coming (nrica’s จะมาถึง) เป็นต้น ซึ่งข้อนี้มีคําบอกว่า for the coming planting season (ฤดูปลูกพืชที่กําลังจะมาถึง) เป็นอนาคตเราสามารถตอบ will prepare ได้ แต่ถ้าช้อยไม่มีเราสามารถเลือก Present Continuous Tense (S + is/a/are + Ving) ซึ่งใกล้เคียงกับอนาคตได้ จึง ตอบ are preparing ประธาน Farmers เป็นพหูพจน์ใช้ are

2 The heat _____ this year, and it gets higher every year.

1 increase

2 are increasing

3 increased

4 has increased

ตอบ 4 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect (S + has/have + V3) หรือจะตอบ Present Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่ เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต คําบอกเวลาไว้ เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็ว ๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอดเย็น) สําหรับข้อนี้ถ้าเราดูประธานว่า The heat เป็นประธานเอกพจน์แน่ ๆ เพราะส่วนหลังใช้สรรพนาม it แทนแสดงว่าเป็นเอกพจน์ ถ้าตอบ V1 ต้อง increases มี s และ are ผิด เป็นอดีต increased ผิด เพราะโจทย์บอกว่า this year แสดงว่าเหตุการณ์ยังไม่สิ้นสุด ส่วนหลังก็บอกว่าจะสูงขึ้นทุกปี ฉะนั้นเราก็ต้องเลือกช้อย 4 ว่า ความร้อนได้เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน ที่พูดอยู่ ยังเห็นผลอยู่จึงใช้ Present Perfect Tense

3 Dan was feeling very tired, for he____ all week.

1 worked

2 is working

3 had been studying

4 will work

ตอบ 3 หน้า 90 ใช้ Past Perfect Continuous Tense (S + had been + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อเนื่องในอดีตก่อน มักมีคําบอกเวลา เช่น all day, all night, all week, for เป็นต้น แล้วมีอีกเหตุการณ์ตามมาใช้ Past Simple Tense (S +V)หรือเราเห็น was เป็นกริยาช่องที่ 2 (Past Simple Tense) อีกประโยคให้ตอบ Past Perfect S + had V3) หรือ had been Ving ได้เลย หรือดูง่าย ๆ ว่า was เป็นอดีต อีกประโยคก็ตอบอดีต มีแค่ช้อย 1 และ 3 เท่านั้นที่เป็นอดีต แล้วดูว่าประโยคสองตอนน่าจะเดาว่าถ้าให้ V2 มาอีกตอนทําต่อเนื่องจะเป็น Past Perfect Continuous Tense

4 At this time next month, people ______ at the stadium.

1 will be gathering

2 gathered

3 gather

4 has gathering

ตอบ 1 หน้า 106 – 108 ใช้ Future Continuous Tense (S + will/shall + be + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีช่วงเวลาระบุไว้อย่างแน่ชัด เช่น at this time tomorrow, tomorrow evening, at ten oclock tomorrow อย่างข้อนี้มี At this time net months เห็น next month ก็เป็นอนาคตแล้ว เดาตอบช้อย 1 ได้เลย

5 When July comes, _____ it _____ the entire month?

1 will; be raining

2 is; rain

3 does; rains

4 have; rained

ตอบ 1 คูคําอธิบายข้อ 1 เพิ่มเติม ว่า When July comes เมื่อถึงเดือนกรกฎาคมมาถึง แสดงอนาคตใช้ will be + Ving เป็น Future Continuous Tense ถูกโครงสร้างในช้อย 1 ส่วนช้อย 2 ถ้าใช้ verb to be is แล้วจะตามด้วยกริยาช่องที่ 1 rain ไม่ถูกต้อง ช้อย 3 เมื่อใช้ does มา ช่วยแล้วจะตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่มี s ส่วนช้อย 4 have ผิดเพราะประธาน it เป็น เอกพจน์

6 Patty went on a holiday after she _____ her dog with her neighbour.

1 have left

2 will leave

3 leaves

4 had left

ตอบ 4

7 He _____  in Thailand last Christmas.

1 will live.

2 lives

3 was living

4 have lived

ตอบ 3 หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense ( S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น สําหรับโจทย์ข้อนี้มีคําบอกเวลาคือ last Christmas ตอบ lived (V2) ไม่มียังไงอย่าคิดมาก ก็ต้องตอบรูปอดีตแน่นอน มีช้อยเดียวคือ was living ก็ตอบแทนไปเลยไม่ต้องคิดมาก นอกนั้น เป็นปัจจุบัน

8 At 9 p.m. last night the firefighters _____ with the fire for hours.

1 are fighting

2 were fighting

3 fought

4 fights

ตอบ 2 หน้า 53 ใช้ Past Continuous Tense (S + was/were+Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งมักจะมีคําบอกเวลาในอดีตด้วย เช่น (at) this time last year, at 9 p.m. last night ออกทุกเทอม 1- 2 ข้อ อย่างข้อนี้มี คําบอกเวลา จึงตอบ were fighting

9 What ____ you do to save that dog?

1 were

2 have

3 are

4 did

ตอบ 4 หน้า 167 เป็นประโยคคําถาม Question Forms ในรูปของกริยาที่เราต้องดูอันดับแรกว่าให้กริยาอะไรมา เราเห็น do เป็นกริยาช่องที่ 1 เราต้องนึกว่าข้างหน้าอะไร สามารถตามด้วย กริยาช่องที่ 1 ได้ ถ้าเป็น verb to be (is,am,are,was, were) ตามด้วย V3 หรือ Ving ได้ V1 ไม่ได้จึงผิดช้อย 1/3 ส่วน have ก็ตามด้วย V3 จึงผิด เหลือช้อย 4 คือ verb to do (do, does, did) ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ได้ ดูตัวอย่างอื่น

– Do you like oninons?

– Did you buy a newspaper yesterday?

10 Telephone wires _____ in every corner like spider webs.

1 hang

2 hung

3 will hang

4 is hanging

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays , every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ใน ปัจจุบัน) เป็นต้น การออกสอบบางข้อมีคําบอกเวลาให้ แต่บางข้อไม่มีคําบอกเวลา อย่างเช่น: สําหรับข้อนี้เป็นความจริงว่า “สายโทรศัพท์ห้อยในทุกมุมเหมือนใยแมงมุม” จึงตอบกริยาช่อง ที่ 1 = hang

11 When a long holiday comes, there ____ silence everywhere.

1 be

2 are

3 is

4 has

ตอบ 3 เดาจากกริยา comes เป็นกริยาช่องที่ 1 เราก็ตอบส่วนหลังเป็นกริยาช่องที่ 1 นั่นคือ there is, there are (มี) กริยาผันตามคํานาม silence เป็นเอกพจน์จึงตอบ is

12 Few people _____ to complete their goals before the end of this year.

1 is trying

2 are trying

3 tries

4 tried

ตอบ 2 ประโยคพูดในขณะนั้น ใช้ Present Continuous Tense (S + is am are + Ving) หรือเรารู้จากคําว่า before the end of this year (ก่อนสิ้นปีนี้) แสดงว่าขณะที่พูดยังไม่สิ้นปี เราตอบปัจจุบัน และดูประธาน people เราเรียนจาก ENG 1001 ว่าเป็นคํานามพหูพจน์ ฉะนั้น is , tries จึงผิด คงเหลือ are trying ถูกต้อง

13 My phone _____ working since it fell.

1 has stopped

2 stop

3 is stopping

4 will be stopping

ตอบ 1 คูคําอธิบายในข้อ 2 เพิ่มเติม คําบอกเวลา since (ตั้งแต่) ข้างหน้าตอบ Present Perfect

Tense (S + has/have + V3) = has stopped

14 When I had left the job, the position _____ vacant.

1 were

2 will be

3 be

4 was

ตอบ 4 เห็น had left เป็น Past Perfect Tense ในรูปอดีต แสดงว่าอีกส่วนก็ตอบเป็นอดีตไปด้วยคงเหลือ were/was เรา ตอบ was เพราะประธาน the position เป็นเอกพจน์

  1. As soon as Jane _____ her computer, we left.

1 had turned off

2 will turn off

3 turns off

4 is turning off

ตอบ 1 เห็น left เป็นกริยาช่องที่ 2 มาจาก leave แสดงว่าเป็นอดีต อีกส่วนก็ต้องตอบอดีต ดูช้อยมีอดีตช้อยเดียวคือ had turned of เป็น Past Perfect Tense ก็ตอบ ได้เลย นอกนั้นเป็นอนาคตและปัจจุบัน

16 By the end of this week, Kate _____ to the U.S.

1 will go

2 has gone

3 will have gone

4 is going

ตอบ 3 หน้า 112 ใช้ Future Perfect Tense (S + will/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + wilrshall + have been Ving) กับคําบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month Osnou will have gone

17 Bears _____ the sweetness of honey.

1 likes

2 like

3 liked in

4 liking

ตอบ 2 เป็นประโยคที่เป็นจริงเสมอ “หมีชอบความหวานของน้ำผึ้ง” ตอบ Present Simple Tense (S + V1) และประธาน Bears เป็นพหูพจน์ จึงตอบ like

18 There ____ the sun!

1 rose

2 rises

3 will rise

4 rising

ตอบ 2

19 He _____ up at the meeting yesterday.

1 didn’t show

2 hasn’t showed

3 won’t show

4 isn’t showing

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา yesterday ตอบ Past Simple Tense (S+

V2) = did (V2) อดีตมีช้อยเดียว

20 It _____ for almost a month.

1 haven ‘t been raining

2 hasn’t been raining

3 didn’t rain

4 wasn’t rain

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา for almost a month ตอบ Present Perfect หรือ Present Perfect Continuous Tense (S + has / have been + Ving) ก็ได้ และ ประธาน ft เอกพจน์จึงตอบ hasn’t been raining

21 Don’t _____ your phone in side the car.

1 left

2 leave

3 have left

4 will leave

ตอบ 2

เมื่อเราใช้ verb to do อยู่ข้างหน้าแล้ว กริยาที่ตามมาจะเป็นกริยาช่องที่ 1 เสมอจึงตอบ leave

22 These functions _____ right now.

1 aren’t working

2 haven’t worked

3 shouldn’t work

4 hasn’t worked

ตอบ 1 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด เรามักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment , at present นั่นคือที่โจทย์มีคําบอกเวลา right now จึงตอบ arent working

23 When I ____ , the bus honked very loud.

1 sleep

2 had slept

3 did sleep

4 was sleeping

ตอบ 4 เป็นการเชื่อมด้วย when ที่มักจะใช้ Past Simple Tense (S+ V2) ให้มาแล้วคือ honked เราก็คู่กับอดีตที่เป็นสองเหตุการณ์นั่นคือ Past Perfect Tense (S + had Va) ในช้อย 2 และ Past Continuous Tense (S + was/were + Ving) ในช้อย 4 was sleeping ตอบช้ยย 4 เพราะแสดงเหตุการณ์ที่กําลังกระทําคือ กําลังหลับ รถเมล์กดแตรดัง หรียดูสูตร when

S+ was/were + Ving + when+ S + V2

24 The heat ___ for the next few months.

1 will last

2 lasted

3 had lasted

4 have lasted

ตอบ 1 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + will/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, Soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น สําหรับข้อนี้

มีคําว่า for the next few months (ในสองสามเดือนหน้า) เป็นอนาคตจึงตอบ will last

25 This fridge, ____ here for so long when it broke down last week.

1 will be

2 is

3 had been

4 be

ตอบ 3 ดูจากหลัง when มีกริยา broke เป็นกริยาช่องที่ 2 (มาจาก break) เป็นอดีต ฉะนั้นอีกส่วนก็ ตอบเป็นอดีต มีช้อยเดียวคือ had been (Past Perfect Tense) ตอบได้เลย

26 My glasses ____ somewhere.

1 has fallen

2 have fallen

3 are falling

4 falls

ตอบ 2 ประธาน glasses เป็นพหูพจน์ ฉะนั้นช้อย 1 และ 4 เป็นกริยาเอกพจน์จึงผิดก่อน เราตอบ

have fallen เพราะประโยคได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า

“แว่นตาได้หล่นที่ไหนสักแห่ง” นั่นแสดงว่าได้เกิดขึ้นมาก่อนจนถึงปัจจุบัน ไม่ใช่ว่า กําลังหล่นในช้อย 3 ไม่ได้

27 I ____ already ____ my lost book.

1 (blank); found

2 (blank); find

3 will; find

4 have; found

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 24 เพิ่มเติม มีคําบอกเวลา already ตอบ have already found

28 The date of our next meeting _____ on Tuesday at 9 o’clock.

1 is

2 are

3 has been

4 will

ตอบ 1

มีคําว่า next meeting การประชุมครั้งต่อไปนี้ แสดงว่าเป็นอนาคต เราใช้รูป wil + V1 คือ wil be แต่ช้อย 4 will ตัวเดียวไม่ได้ จึงหันมาตอบปัจจุบันคือ is เอกพจน์เพราะประธาน The date เอกพจน์ด้วย

29 If we don’t change our behavior, plastic ____ our planet.

1 will flood

2 is flooding

3 had flooded

4 flood

ตอบ 1

30 If I don’t go shopping tomorrow, we have anything left.

1 will

2 wouldn’t

3 are

4 wont

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 29 เพิ่มเติม มีกริยาช่องที่ 1 don’t ตอบส่วนหลัง will have

31 It would be a difficult task if you _____ practice.

1 don’t

2 doesn’t

3 didn’t.

4 haven’t

ตอบ 3

32 ____ you a millionaire, you _____ have to worry about your finances.

1 Have; wouldn’t

2 Had; wouldn’t

3 If; won’t

4 Were; wouldn’t

ตอบ 4

33 ______Molly not lost her temper, she would have finished her speech.

1 If

2 Were

3 Had

4 Should

ตอบ 3

34 If Simoni ____ turned down this time, he _____ looking for another job.

1 was, would stop

2 were; would stop

3 had; would have stopped

4 had been; will have stopped

ตอบ 2

35 _____ you go a little farther, you will not find the cave.

1 Unless

2 Were

3 If

4 Had

ตอบ 1 เป็นการเติมคําเชื่อม If หรือ Unless เพราะกริยามีครบแล้วคือ go (V1) คู่กับ will not find เราต้องดูความหมายถ้าให้เติมคําเชื่อม If (ถ้าหากว่า) Unless = If… not ก็คือ If you do not go… จากประโยค “ถ้าคุณไม่ไปต่ออีกสักหน่อย คุณจะไม่เจอถ้า” ก็คือตอบ If not (ถ้า…ไม่) = Unless

36 If Don changed his strategies, ____ he ____ the race?

1 will; won

2 does, win

3 would; has won

4 would; win

ตอบ 4 would he win เป็นคําถามยก wouldไว้หน้า he

37 What _____ to the house if people hadn’t seen the fire?

1 will happen

2 were happened

3 would have happened

4 had happened

ตอบ 3

38 Ron wishes he _____ on the Quidditch team.

1 was accepted

2 is accepting

3 were accepted

4 accepts

ตอบ 3

1 S + wishwishes   S + V2 หรือ were

2 S + wished          S + had V3

3 S + wish/wishes  S + would/could V1

4 S + wished          S + would/could have V3

ข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 1 เราเห็น wish ตอบส่วนหลัง V2 คือ were อย่าลืม ในกลุ่มสมมติเช่น If, as iflas though, wish เราต้องตอบ were ไม่ใช้ was และใช้ were + V3 เป็นรูปถูกกระทําด้วย ยังไงนึกไว้ก่อนนะว่า กลุ่มสมมติ ตอบ were ก็ได้แล้ว

39 Our company wished that we _____ joined the competition.

1 haven’t

2 hadn’t

3 weren’t

4 won’t

ตอบ 2 ตูคําอธิบายข้อ 38 เพิ่มเติม ตรงกับสูตรที่ 2 เราเห็น wished ตอบหลัง had V3 = hadn’t

joined

40 Do you ever wish you _____ a superhero?

1 were

2 are

3 had

4 will

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 38 เพิ่มเติม เห็น wish ตอบ were ได้เลย

41 Don’t act as though nothing ____ .

1 should happen

2 would happen

3 were happening

4 had happened

ตอบ 4

42 He spends money as though it _____ just paper.

1 were

2 is

3 may be

4 be

ตอบ 1

43 It’s extremely necessary that he _____ home studying.

1 stays

2 stay

3 stayed

4 had stayed

ตอบ 2

44 Isn’t it time we _____ using plastic bags?

1 story

2 will stop

3 stoppedi

4 have stopped

ตอบ 3

45 God ____  with you at the examination.

1 be

2 is

3 may be

4 can be

ตอบ 1 หน้า 149 ขึ้นต้นประโยคด้วย God /The Lord ตอบกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน ซึ่งในตัวเลือกก็คือ be หรือขึ้นต้นด้วย Long ดูตัวอย่างพิ่มเติม

– God be with you. ตอบ be ไม่ผัน

– Long live the King. (ทรงพระเจริญ) ก็ตอบ five (V1) ไม่ผัน

46 Recently, an image of a black hole ____ by a woman.

1 is captured

2 be captured

3 will be captured

4 has been captured

ตอบ 4 เราเห็นคําบอกเวลา recently (เร็วๆ นี้) ตอบ Present Perfect Tense (S+ has/have V3) เราเห็นช้อย 4 ถูกแน่นอน และมี by จึงตอบในรูปของถูกกระทํา จึงเป็น has been v3 ไป ยังไงขึ้นด้วย has ช้อย 4 ก็ถูกแล้ว

47 When ____ Ramkhamhaeng _____ ?

1 will; be established

2 was; establishing

3 was; established

4 is; establishing

ตอบ 3 เป็นประโยคคําถาม ประธานคือ Ramkhamhaeng (มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเป็นชื่อไม่มี

ชีวิตต้องการรูปถูกกระทําคือ passive construction ว่ามหาวิทยาลัยก่อตั้ง (คือ ถูกก่อตั้ง) เมื่อไร จึงใช้ verb to be + V3 ในรูปอดีตคือ was established เป็นประโยคคําถามจึงยก was ไว้หน้า ม.ราม

48 The coming week ____ for the wedding.

1 is reserved

2 reserves

3 has reserved

4 will reserve

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาว่า coming (ที่กําลังจะมาถึง) เป็นอนาคต แต่ต้องใช้รูปถูกกระทําเพราะประธาน The coming week (สัปดาห์ที่จะมาถึง) ได้ถูกจับจองสําหรับงานแต่งงาน ถ้าเป็นอนาคต ต้องใช้รูป will be reserved แต่ไม่มีในช้อย จึงหันมาใช้รูปปัจจุบันที่เป็น passive ถูก กระทํามีช้อยเดียวคือ is reserved

49 Phra Aphaimanee _____ by Sunthonphu.

1 is written

2 was written

3 was writing

4 had written

ตอบ 2 เป็นรูป Passive Construction คือรูป verb to be + V3 รูปถูกกระทําเช่นกัน โดยมี by

และประธาน พระอภัยมณี ถูกแต่ง (ถูกเขียน) นั่นคือและเป็นอดีตด้วย ซึ่งใช้ was written

50 He runs as if he _____ after.

1 was being chasing

2 had been chased

3 were being chased

4 will be chased

ตอบ 3 คูคําอธิบายข้อ 42 เพิ่มเติม ลักษณะเดียวกันเป็นเรื่อง as if ตอบ were ได้เลย เพียงแต่ใช้ were being chased รูปถูกกระทํายังไงเห็น were ก็ถูกแล้ว

51 My roof _____ repaired right now.

1 is

2 will be

3 had been

4 is being

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 22 เพิ่มเติม เห็นคําบอกเวลา right now ตอบ Present Continuous

Tense = is being

52 Have you just had your hair _____ .

1 cut

2 Cuts

3 Cutting

4 has cut

ตอบ 1 หน้า 163 เป็นโครงสร้างในเรื่อง Passive Voice โดยใช้ในรูปของ Verb to have หรือ Verb to get ให้จํา จะออกข้อสอบประมาณ 1-2 ข้อ ก็คือ เมื่อเห็น have/ has/ had หรือ get/got ให้ + V3 ดูสูตร

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

หรือ S + get/got + สิ่งของ + V3 ได้เลย

สําหรับข้อนี้ใช้ had และมี hair (ผมเป็นสิ่งของ) ตอบกริยาช่องที่ 3 cut ในที่นี้คือ V3

53 Before a long holiday, please get everything _____ .

1 done

2 does

3 did

4 do

ตอบ 1 คูคําอธิบายข้อ 52 ที่ผ่านมา กริยา get + สิ่งของ + V3 จึงตอบ done

54 ‘ll get the clock next week.

1 be fixing

2 fixes

3 is fixing

4 fixed

ตอบ 4 get + สิ่งของ + V3 จึงตอบ fixed

55 Our business trip to Moscow ____ .

1 is reorganising

2 reorganises

3 will be reorganised

4 has reorganised

ตอบ 3 ประธานคือ Our business trip (การเดินทางไปทําธุรกิจ) จะถูกจัดขึ้นใหม่ ใช้รูป passive construction เพราะการเดินทางจัดเองไม่ได้ จึงตอบรูป will be + V3 ที่เป็นถูกกระทํามี ช้อยเดียว

56 I offer my help only when it _____ .

1 is needed

2 need

3 needing

4 needed

ตอบ 1 ประธาน it ก็คือ my help เป็นเอกพจน์ ตอบกริยา ing คือ needing ไม่ถูกต้องและกริยา need (V1) เป็นพหูพจน์ก็ไม่ถูกต้อง แล้วดูกริยาข้างหน้า offer (V1) เป็นปัจจุบันเราก็ไม่ต้อง needed (V2) เพราะเป็นอดีตนั่นคือต้องการให้วิเคราะห์ไปทีละตัวเลือก จนเหลือ is เป็นกริยา เอกพจน์และตามด้วย V3 = needed เป็นรูปถูกกระทํานั่นเอง เพราะประธานเป็นสิ่งไม่มีชีวิต จึงตอบรูป passive ถูกกระทํา

57 ______ you read that sign for me?

1 Have

2 Are

3 Can

4 If

ตอบ 3 เป็นประโยคคําถาม ที่ไว้วานหรือขอความช่วยเหลือให้คนอื่นช่วยเรา ในความสุภาพเราใช้

Can/Could หรือ May ในการขอร้องหรือขออนุญาต ตัวอย่างอื่นเช่น

– Can you help me? (คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม)

– Can you read that sign for me? (คุณช่วยอ่านป้ายนั้นให้ฉันหน่อยได้ไหม)

58 What position _____ you _____ for?

1 (blank); apply

2 be; applying

3 does; apply

4 have; applied

ตอบ 4 เป็นการถามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีผลในการกระทํานั้น จากประโยคคําถามนี้ว่า “คุณได้สมัครงานตําแหน่งไหนคะ?” หรือเราดูว่าเราใช้ have กับประธาน you ก็ช้อย 4 ถูกแล้ว นั่นคือประธาน you เราใช้ have ไม่ใช้ does ต้องเป็น do ช้อย 3 จึงผิด ส่วนกริยา be หรือ blank ไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะถ้าเราทําเป็นประโยคคําถามต้องมีกริยาช่วยที่ผันตาม ประธานเช่น is, am, are, was, were, will, can กริยาช่วยหรือ has, have, had แล้วยก ไว้หน้าประธาน you

59 Everything is going to be all right, _____ .

1 will it.

2 should it

3 be not it

4 isn’t it

ตอบ 4 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหาง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยา is ตอบ tag เป็น isn’t และคํานาม Everything ตอบ tag เป็น it เพราะเป็นสิ่งของ จึงตอบ isn’t it ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

60 Let’s go walking in the park, _____ we?

1 are

2 do

3 shall

4 dont

ตอบ 3 เป็นเรื่อง question-tags เป็นกรณียกเว้นด้วย การขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น – Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we

– Clean the table, will you? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ให้ตอบ will you

61 Paul always says he _____ his pets.

1 loves

2 love modne

3 loved

4 has loved

ตอบ 1 หน้า 191 เป็นเรื่อง directindirect speech ในกรณที่กริยาในประโยคหลักเป็น Present

Simple Tense เมื่อเปลี่ยนเป็น indirect Speech กริยาในประโยคย่อยจะยังคงอยู่ใน

Tense เดิม นั่นเราเห็น says ก็ตอบกริยาส่วนหลังเป็น V1 = loves

62 I asked my mother _____ she cooked for breakfast.

1 did

2 what

3 where

4 have

ตอบ 2 เป็นเรื่อง indirect speech เราเห็นกริยา asked แสดงว่ามาจากประโยคคําถามตัวที่เชื่อมตรงกลางสามารถเป็น wh-question คําว่า what (อะไร) เป็นการถามถึงสิ่งของ ว่า “ฉันถามคุณแม่ ว่าคุณแม่ทําอะไรกินเป็นอาหารเช้า” จึงตอบ what ส่วน where ถามถึงสถานที่ไม่ถูกต้อง และ ถ้าเป็น yes-no question ที่ใช้ did กริยาหลังต้องเป็นกริยาช่องที่ 1 แต่โจทย์เป็น cooked (V2) และ have ตามด้วย V3

63 The lesson says that some animals plants.

1 have eaten

2 ate

3 would eat

4 eat

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 61 เพิ่มเติม นั่นคือ เราเห็นกริยา says that เป็นกริยาช่องที่ 1 แสดงว่าส่วนหลังก็ต้องเป็นกริยาช่องที่ 1 ด้วย จึงตอบ eat (V1)

64 We were _____ that the strom would hit the gulf.

1 asked

2 said

3 told

4 called

ตอบ 3 ให้เติมกริยาหลัง were เป็นกริยาช่องที่ 3 เห็น that แสดงว่ามาจากประโยคบอกเล่า ซึ่งสามารถตอบกริยา said หรือ told ซึ่งกริยาน่าจะเป็น told เพราะ ถูกบอกมา (ได้ข่าวมา)

65 Jake asked me ____  I wanted to go to the beach with him.

1 whether

2 that

3 to

4 (blank)

ตอบ 1 หน้า 180 เราเห็นกริยา asked (ถาม) แสดงว่ามาจากประโยคคําถาม นั่นก็คือต้องเชื่อมด้วย whether หรือ if (หมายถึง หรือไม่) เท่านั้น จึงตอบช้อย 1

66 Water _____ at 0 degrees Celsius.

1 freezing

2 frozen

3 freezes

4 froze

ตอบ 3 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือแดขึ้น ในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays, every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) บางข้อไม่มีคําบอกเวลา เป็นประโยคที่เป็นจริงเสมอ หรือจริงที่พิสูจน์แล้วตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่นข้อนี้ว่า “น้ำแข็งตัวที่ 0 องศาเซลเซียส” จึงตอบกริยาเอกพจน์ ช่องที่ 1 = freezes

67 _____ bacteria grow in a cold climate?

1 Does

2 Do

3 Is

4 Are

ตอบ 1 หน้า 167 เป็น Yes-No question ในประโยคคําถาม เราเห็นกริยา grow เป็นกริยาช่องที่ 1 แสดงว่ากริยาข้างหน้าต้องหาที่ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ได้นั่นคือ verb to do (do,does,did) ประธานคือ bacteria เอกพจน์จึงตอบ does ส่วน verb to be (is,am,are) ตามด้วย Ving, V3 ได้

68 Rice and sand _____ uncountable nouns.

1 be

2 are

3 is

4 do

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 66 เพิ่มเติม ประโยคเป็นความจริงเสมอว่า “ข้าวและทรายเป็นคํานามนับไม่ได้) ใช้ Present Simple Tense (V1) และประธานมีสองอย่าง เป็นพหูพจน์จึงตอบ are

69 Look! They _____ their house unlocked.

1 leave

2 was leaving

3 are leaving

4 leaves

ตอบ 3 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is,am, are + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กําลังกระทําอยู่ในขณะที่พูด อย่างเราเห็นขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 และอุทานว่า ดูซิ! แสดงว่า กําลังพูดในขณะนั้น เราตอบ are leaving กําลังกระทําอยู่ ดูตัวอย่างอื่น Look! The rain is coming. (ดูซิ ฝนกําลังมาแล้ว)

70 Who _____ captured an image of a black hole recently?

1 is

2 was

3 have been

4 has

ตอบ 3 เราเห็นคําบอกเวลา recently ตอบ Present Perfect Tense (has/have + V3) จึงตอบ have been

71 I _____ decided whether to buy a new house.

1 haven’t

2 hasn’t a

3 wasn’t

4 am not

ตอบ 1 ประธาน I ใช้ have และตอบ haven’t  decided (V3) ว่า ฉันยัง ไม่ได้ตัดสินใจ เราไม่ใช้

verb to be + V3 เพราะประธานไม่ได้ถูกกระทํา แต่เป็นประธาน ได้ทํา หรือยังไม่ได้ทํา

72 Kate _____ her apartment since early this morning.

1 had been cleaning

2 was cleaning

3 will clean

4 has been cleaning

ตอบ 2 เราเห็นคําบอกเวลา since ตอบ Present Perfect Tense (has/have + V3) หรือ Present Perfect Continuous Tense (has/have + been + Ving ) ก็ได้ จึงตอบ has been cleaning

73 How _____ you _____ to pass this class last term?

1 was; manage

2 did; manage

3 will; manage

4 must; manage

ตอบ 2 เราเห็นคําบอกเวลา last term แสดงว่าเป็น Past Simple Tense (V2) ในประโยคบอกเล่า และทําเป็นประโยคคําถามเราใช้ did มาช่วยยกไว้หน้าประธาน แล้วตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ดูตัวอย่าง

– ประโยคบอกเล่า = You managed to pass this class last term.

– ประโยคคําถาม = How did you manage to pass this class last term.

74 We ____ through many processes before everything was done.

1 go

2 gone

3 went

4 been

ตอบ 3 เราเดาจากส่วนหลังที่มีกริยาช่องที่ 2 คือ was แสดงว่าส่วนหน้าก็ตอบเป็นกริยาช่องที่ 2 หรืออดีตเพราะเป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตจึงตอบ Past Simple Tense (S + V2) = went

75 By the end of next month, the Election Commission ____ their job.

1 will have finished

2 will be finished

3 has finished

4 have been finished

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 3 เพิ่มเติม เราเห็นคําบอกเวลา ที่ขึ้นต้นด้วย By (ประมาณ ราวๆ ) ใช้ Future Perfect Tense (S + will/shall + have + V3) = will have finished

 

Part ll: Vocabulary (คําศัพท์)

76 Your deeds will put you into either a good or bad _____ .

1 scene

2 igure

3 crowd

4 retribution

ถาม การกระทําต่าง ๆ ของคุณจะทําให้คุณอยู่ใน _____ ดีหรือเลวอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตอบ 4 บทที่ 9

1 สถานที่เกิดเหตุ 2 บุคคลสําคัญ 3 ฝูงชน 4 ผลกรรมสนอง

77 He is an exceptional _____ of the century.

1 garnish

2 artist

3 analysis

4 route

ถาม เขาเป็น _____ ที่ยอดเยี่ยมไม่เหมือนคนอื่นในศตวรรษนี้

ตอบ 2 บทที่ 2

1 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร 2 จิตรกร 3 ติดฉลาก

4 รอดชีวิต

78 A successful person should be both _____and clever.

1 imited

2 mental

3 quick

4 edible

ถาม คนที่ประสบผลสําเร็จควรเป็นคนที่ทั้ง _____ และเฉลียวฉลาด

ตอบ 2 บทที่ 1 หน้า 14

1 จํากัด 2 มีจิตใจ มีสติ 3 รวดเร็ว 4 สามารถรับประทานได้

79 Your cat has been ______ at that bird for the last 10 minutes.

1 cheering

2 controlling

3 construing

4 gazing

ถาม แมวของคุณได้ _____ ที่นกตัวนั้นเป็นเวลา 10 นาทีแล้ว

ตอบ 4 บทที่ 8

1 โห่ร้อง 2 ควบคุม 3 อธิบาย ตีความ 4 จ้อง เพ่งมอง

80 It is not a/an ______ that we met.

1 coincidence

2 offspring

3 reporter

4 expedition

ถาม มันไม่เป็น ______ ที่พวกเรามาเจอกัน

ตอบ 1 บทที่ 8

1 เหตุบังเอิญ 2 ทายาทลูกหลาน 3 ผู้สื่อข่าว

4 การเดินทาง

81 We all have the ______ to change the rotten system.

1 level

2 flesh

3 power

4 reporter

ถาม พวกเราทั้งหมดมี ______ ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบที่ไม่ดี

ตอบ 3 บทที่ 8 :

1 ระดับ 2 เนื้อ 3 พลัง อํานาจ

4 ผู้สื่อข่าว

82 Everyone should take a _____ action when doing anything.

1 huge

2 serious

3 various

4 necessary

ถาม ทุกคนควรลงมือกระทํา ______ เมื่อทําสิ่งใด ๆ

ตอบ 2 บทที่ 9

1 ใหญ่โต 2 จริงจัง รอบคอบ 3 หลากหลาย 4 จําเป็น

83 This _____ seeks funds for charity.

1 trait

2 interaction

3 legend

4 foundation

ถาม ________ นี้มองหาเงินทุนในการกุศล

ตอบ 4 บทที่ 9

1 ลักษณะเฉพาะ 2 ปฏิสัมพันธ์ 3 ตํานาน 4 มูลนิธิ

84 It could lead to a big mistake if we _____ any small details.

1 overlook

2 recycle

3 nod

4 cheer

ถาม มันสามารถก่อให้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ถ้าพวกเรา ______ รายละเอียดเล็กๆ น้อย

ตอบ 1

1 มองข้าม 2 ผ่านกรรมวิธีเพื่อกลับมาใช้ใหม่ 3 พยักหน้า 4 โห่ร้อง

85 Small _____ from glass could cut you.

1 victim

2 fragments

3 mold

4 beasts

ถาม _____ เล็ก ๆ จากเศษแก้วสามารถบาดคุณได้

ตอบ 2 บทที่ 9

1 เหยื่อ 2 ชิ้นส่วน 3 แม่แบบ

4 สัตว์โลก

86 Where do they _____ these auto parts?,

1 manufacture

2 report

3 claim

4 propagate

ถาม พวกเขา _____ อะไหล่รถยนต์เหล่านี้มาจากที่ไหน

ตอบ 1 บทที่ 3

1 ผลิต ทํา

2 รายงาน

3 กล่าวอ้าง

4 ขยายพันธุ์

87 _____ need quality products.

1 Consumers

2 Essentials

3 Records

4 Crimes

ถาม ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ

ตอบ 1 บทที่ 3

1 ผู้บริโภค

2 สิ่งที่จําเป็น

3 บันทึก

4 อาชญากรรม

88 With the traffic now, it wouldn’t be _____ for me to arrive in time.

1 appropriate

2 huge

3 plentiful

4 possible

ถาม ด้วยการจราจรติดขัดตอนนี้ มันจะไม่ _____ สําหรับฉันที่จะมาถึงทันเวลา

ตอบ 4

1 เหมาะสม 2 ใหญ่โต

3 มากมาย 4 เป็นไปได้

89 This campaign should be _____ to various audiences.

1 placed

2 pollnated

3 advertised

4 happened

ถาม การรณรงค์นี้ควรจะ _____ ให้กับผู้ชมผู้ฟังที่หลากหลาย

ตอบ 3 บทที่ 3

1 ใส่ วาง 2 ผสมเกสรดอกไม้ 3 โฆษณา

4 เกิดขึ้น

90 They found a music _____ from the 1990s.

1 reconciliation

2 record

3 association

4 intimacy

ถาม พวกเขาพบ _____ เพลง จาก ค.ศ. 1990

ตอบ 2 บทที่ 12

1 การไกล่เกลี่ย 2 แผ่นเสียง 3 สมาคม

4 ความใกล้ชิด

91 The _____ we took is shorter.

1 route

2 container

3 ancestor

4 concern

ถาม _____ ที่พวกเขาเดินทางสั้นกว่า

ตอบ 1 บทที่ 12

1 เส้นทาง 2 กล่อง

3 บรรพบุรุษ

4 ความวิตกกังวล

92 Bangkok is the current ____ of administration.

1 Centre

2 equal

3 evidence

4 variation

ถาม กรุงเทพเป็น ____ ในปัจจุบันของการบริหาร

ตอบ 1 บทที่ 12

1 ศูนย์กลาง 2 เท่ากัน

3 หลักฐาน

4 ความหลากหลาย

93 Our _____ house is covered with snow.

1 surprised

2 entire

3 scarce

4 severed

ถาม บ้าน _____ ของพวกเราถูกปกคลุมด้วยหิมะ

ตอบ 2 บทที่ 12

1 ประหลาดใจ 2 ทั้งหมด 3 ขาดแคลน

4 รุนแรง

94 Make yourself familiar with the new OS.

1 notorious

2 floating

3 acquainted

4 limited

ถาม ทําตัวของคุณให้คุ้นเคยกับระบบโอเอสใหม่

ตอบ 3 บทที่ 10

1 มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี 2 ลอย

3 คุ้นเคย 4 จํากัด

familiar = acquainted (with) = คุ้นเคย

95 Fruits are abundant in summer.

1 healthy

2 plentiful

3 safe

4 bereaved

ถาม ผลไม้มีมากมายในช่วงฤดูร้อน

ตอบ 2 บทที่ 10

1 อุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี

2 มากมาย

3 ปลอดภัย

4 ที่สูญเสียไป

abundant = plentiful = มากมาย

96 Please, display all tophies in the hall of fame.

1 damage

2 pollute

3 show

4 raise

ถาม กรุณา โชว์ถ้วยรางวัลทั้งหมดในห้องโถงเพื่อแสดงเกียรติศักดิ์

ตอบ 3 บทที่ 10

1 ทําให้เสียหาย 2 เป็นมลพิษ 3 โชว์ 4 ยกขึ้น

display =show = แสดง

97 We had actually finished before deadline.

1 really

2 automatically

3 precisely

4 nutritionally

ถาม อันที่จริงพวกเราได้ทําให้เสร็จ ก่อนกําหนดเวลา

ตอบ 1 บทที่ 10

1 อันที่จริง 2 อย่างอัตโนมัติ 3 อย่างถูกต้อง พอดี 4 อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ

actually = really = อันที่จริงตามที่จริง

98 Prices always affect buying decisions.

1 forgive

2 lower

3 refine

4 influence

ถาม ราคามักมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ

ตอบ 4 บทที่ 7

1 ยกโทษ ให้อภัย 2 ลดต่ำลง 3 ทําให้สละสลวย 4 มีผลต่อ

affect = influence = มีผลต่อ มีอิทธิพลต่อ

99 Our transportation needs to be improved immediately.

1 pressed

2 polluted

3 reformed

4 claimed

ถาม การขนส่งของพวกเราต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างด่วน

ตอบ 3 บทที่ 7

1 กค บีบ 2 ทําให้เป็นมลพิษ 3 แก้ไข 4 กล่าวอ้าง

improved = mend, reform = ทําให้ดีขึ้น แก้ไข

100 I’ll have a treatment for my burn.

1 cure

2 calories

3 reconciliation

4 existence

ถาม ฉันจะต้องรักษาผิวที่โดนแดดเผา

ตอบ 1 บทที่ 7

1 การรักษา 2 แคลอรี่

3 การไกล่เกลี่ย ปรองดอง 4 การมีชีวิตอยู่

101 Some diseases are incurable.

1 relationships

2 ancestors

3 conventions

4 iflinesses

ถาม โรคบางอย่างไม่สามารถรักษาได้

ตอบ 4 บทที่ 7

1 ความสัมพันธ์ 2 บรรพบุรุษ 3 ประเพณี 4 โรค เชื้อโรค

102 It is a boon after the western countries to have cold weather.

1 intimacy

2 advantage

3 convention

4 level

ถาม เป็นข้อดีหลังจากประเทศทางตะวันตกได้รับอากาศเย็น

ตอบ 2 บทที่ 4

1 ความใกล้ชิด 2 ข้อดี ข้อได้เปรียบ 3 ประเพณี 4 ระดับ

103 Eye colours are genetic forms of human ethnic group.

1 hereditary

2 popular

3 excellent

4 mental

ถาม สีของตาเป็นรูปแบบทางพันธุกรรมของกลุ่มบางชาติพันธุ์ของมนุษย์

ตอบ 1 บทที่ 4

1 เกี่ยวกับพันธุกรรม 2 เป็นที่แพร่หลาย 3 วิเศษ ยอดเยี่ยม 4 เกี่ยวกับจิตใจ

104 Someone is developing edible straws.

1 complex

2 recent

3 eatable

4 elderly

ถาม บางคนกําลังพัฒนาสตอที่สามารถรับประทานได้

ตอบ 3 บทที่ 4

1 ซับซ้อน 2 เร็วๆ นี้ ไม่นานมานี้ 3 รับประทานได้ 4 มีอายุ

105 Laos is our ____ country

1 neighbour

2 conclusion

3 process

4 foundation

ถาม ลาวเป็นประเทศ ____ ของเรา

ตอบ 1 บทที่ 6

1 เพื่อนบ้าน 2 บทสรุป 3 กระบวนการ 4 มูลนิธิ

106 The _____ led to our united investigaion.

1 vehicle

2 murder

3 environment

4 orchard

ถาม _____ นําไปสู่การสอบสวนที่ร่วมมือกันของเรา

ตอบ 2 บทที่ 6

1 ยานพาหนะ 2 การฆาตกรรม 3 สิ่งแวดล้อม 4 สวนผลไม้

107 Our ____ is surrounded by an angry crowd.

1 gift

2 diet

3 company

4 process

ถาม ______ ของเราถูกล้อมรอบด้วยฝูงชนที่โกรธแค้น

บทที่ 6

ตอบ 3 บทที่ 6

1 พรสวรรค์ 2 อาหาร 3 บริษัท 4 กระบวนการ

108 _____ me with only a smile.

1 Understand

2 Greet

3 Establish

4 Emphasise

ถาม ______ ฉันด้วยการยิ้มเท่านั้น

ตอบ 2 บทที่ 1

1 เข้าใจ 2 ทักทาย 3 จัดตั้ง ก่อตั้ง 4 เน้น

109 We shouldn’t let our ______ worry new generations.

1 collection

2 concern

3 acaderny

4 seniority

ถาม เราไม่ควรปล่อยให้ _____ เป็นที่กังวลต่อคนรุ่นใหม่

ตอบ 4 บทที่ 1

1 ของสะสม 2 ความวิตกกังวล 3 สถาบัน 4 ระบบอาวุโส

110 Every action ____ in something either good or bad.

1 results

2 appears

3 survives

4 cuts back

ถาม ทุกการกระทํา _____ ในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตอบ 1 บทที่ 1

1 เป็นผล ก่อให้เกิด 2 ปรากฏ 3 รอดชีวิต 4 ลดทอนลง

111 Massive hail has ___ all areas this afternoon

1 rescued

2 covered

3 continued

4 interviewed

ถาม ลูกเห็บก้อนใหญ่ _____ ทุกพื้นที่เมื่อบ่ายนี้

ตอบ 2 บทที่ 5

1 ช่วยเหลือจากอันตราย 2 ปกคลุม 3 ดําเนินไป 4 สัมภาษณ์

4 direction

112 We should celebrate on this special ______ .

1 occasion

2 murder

3 balance

4 direction

ถาม พวกเราควรฉลองเนื่องใน ______ พิเศษนี้

ตอบ 1 บทที่ 5

1 โอกาส 2 การฆาตกรรม 3 ความสมดุล 4 ทิศทาง

113 Do you think the police are using false _____ ?

1 title

2 figure

3 appliance

4 evidence

ถาม คุณคิดว่าตํารวจกําลังใช้ ______ ที่ผิดไหม

ตอบ 4 บทที่ 5

1 ตําแหน่ง 2 บุคคลสําคัญ 3 เครื่องมือเครื่องใช้ 4 หลักฐาน

114 Rice is _____ to Asia.

1 native

2 clever

3 quick

4 surprised

ถาม ข้าวเป็นอาหาร _____ ของเอเชีย

ตอบ 1 บทที่ 5

1 เกี่ยวกับพื้นเมือง 2 เฉลียวฉลาด 3 รวดเร็ว 4 ประหลาดใจ

115 Manoch has been ignoring his _____ illness.

1 mental

2 limited

3 related

4 successful

ถาม มาโนชกําลังละเลยความเจ็บป่วยทางด้าน ____ ของเขา

ตอบ 1 บทที่ 11

1 จิตใจ 2 จํากัด 3 เกี่ยวข้องกัน 4 ประสบผลสําเร็จ

116 Every party has to agree with the judge’s final

1 distance

2 interaction

3 conclusion

4 crime

ถาม ทุกพรรคต้องเห็นพ้องกับการตัดสินของ _____ ในศาลฎีกา

ตอบ 3 บทที่ 11

1 ระยะทาง 2 ปฏิสัมพันธ์ 3 ข้อสรุป 4 อาชญากรรม

117 Please ____ the temperature at 25 degrees.

1 enlarge

2 tip off

3 fetch

4 maintain

ถาม : กรุณา _____ อุณหภูมิที่ 25 องศา

ตอบ 4 บทที่ 11

1 ทําให้ใหญ่ 2 ให้ข่าว 3 รับ 4 รักษาไว้

118 Starfish are ____ as mammals without backbones.

1 refined

2 classified

3 developed

4 captured

ถาม ปลาดาว ____ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

ตอบ 2 บทที่ 11

1 ทําให้สละสลวย 2 แบ่งประเภท จัด 3 พัฒนา 4 จับ

119 Lee was a/an ____ superstar.

1 famous

2 pleased

3 physical

4 outstanding

ถาม บรูซ ลีเป็นดาราหนังที่ _____  คนหนึ่ง

ตอบ 1 และ 4 บทที่ 11

1 มีชื่อเสียง 2 พอใจ 3 เกี่ยวกับร่างกาย 4 เยี่ยมยอด เด่น

120 You should pay tax on all your ____ fortune.

1 bereaved

2 rescued

3 devoted

4 inherited

ถาม คุณควรเสียภาษีกับทรัพย์สมบัติที่ _____ ของคุณทั้งหมด

ตอบ 4 บทที่ 2

1 ที่สูญเสียไป 2 ช่วยเหลือจากอันตราย 3 อุทิศ 4 ได้รับมรดก

 

 

Advertisement