การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Advertisement

Part 1: Structure (ภาคโครงสร้าง)

Directions: Choose the best answer.

1 Tom and Jane ____ Japanese food.

1 has loved

2 loves

3 love.

4 is loving

ตอบ 3 หน้า 9. กริยาที่แสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือการรับรู้ เช่น see, love (รัก), appear, hate (เกลียด), hope (คาดหวัง), smell (ได้กลิ่น), dislike (ไม่ชอบ), fike (ชอบ) , want (ต้องการ), look (มอง) โดยทั่วไปแล้วกริยาในกลุ่มถ้าเป็นปัจจุบันจะนิยมใช้เป็น Present Simple Tense (S + V1) จากโจทย์ประธานมีสองคนเป็นพหูพจน์ ก็ตอบกริยาช่องที่ 1 พหูพจน์ คือ love ดู ตัวอย่างอื่น

– My friend hates bananas. (เพื่อนฉันเกลียดกล้วย) ตอบ hates กริยาเอกพจน์

2 Alice ____ the doctor next week.

1 saw

2 sees

3 is seeing

4 has seen

ตอบ 3 หน้า 38 ใช้แทนอนาคตได้ แสงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และค่อนข้างแน่นอน เราเห็นคําบอกเวลา next week (สัปดาห์หน้า) เป็น Future Tense ต้องตอบ will see แต่ไม่มีใน ช้อยเลือก ก็หันมาตอบ Present Continuous Tense (S + is/am/are + Ving) แทน อนาคตได้ จึงตอบ is seeing

3 While Daniel was sleeping last night, you ____ me?.

1 have called

2 are calling

3 called

4 call

ตอบ 3

4 It _____ at the moment.

1 has rained

2 is raining

3 rained

4 rains

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์ หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด เดามักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment , at present นั่นคือที่โจทย์มีคําบอกเวลา คือ at the moment เราจึงตอบ is raining

5 Emma ____ when Logan came home.

1 sleeps

2 was sleeping

3 will be sleeping

4 would sleep

ตอบ 2

6 My sister ____ her hair every morning.

1 brushes

2 brush

3 is brushing

4 brushed

ตอบ 1. หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays, every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น สําหรับโจทย์นี้มีคําบอกเวลา every morning จึงตอบ V1 เอกพจน์คือ brushes

7 I _____ to Japan tomorrow.

1 am moving

2 have moved

3 move

4 moved

ตอบ 1 ใช้ Present Continuous Tense แทนอนาคตได้

8 ____ you ____ your house last week?

1 Have, cleaned

2 Are; cleaning

3 Did; clean

4 Do; clean

ตอบ 3. หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense (S+V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น สําหรับข้อนี้ท้ายโจทย์มี last week จึงตอบ V2 เมื่อทําเป็นประโยคคําถามต้องใช้ Did มาช่วยแล้ว ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เพราะเอา Did มาแทนแล้ว จึงตอบ Did you clean…?

9 John ___ me 1,000 baht

1 Owes

2 were owed

3 had been owed

4 Owe

ตอบ 1

10 Bob usually _____ his car.

1 had washed

2 is washing

3 wash

4 washes

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา usually ใช้ Present Simple Tense (S+V1) จึงตอบ washes ตามประธานเอกพจน์ กริยาเอกพจน์

11 William _____ TV right now.

1 watches

2 watched

3 is watching

4 has watched

ตอบ 3

12 Biden ____ the 46th president of the United States.

1 were

2 are

3 was

4 is

ตอบ 4 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ยังเป็นอยู่ อย่างข้อนี้ว่า “ไบเดน เป็นประธานาธิบดีอันดับที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา” เป็นจริงในปัจจุบันจึงตอบ V1 = is

13 Charles Darwin _____ the theory of natural selection.

1 proposes.

2 will propose

3 is proposing

4 proposed

ตอบ 4 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงไปแล้วหรือเป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีต “ชาร์ล ดาร์วินเสนอทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ” เป็นจริงในอดีต จึง ตอบ V2 = proposed

14 My parents _____ me next month.

1 are visiting

2 visited

3 have visited

4 visit

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา next month ตอบอนาคต will visit ไม่มีก็หันมาตอบ

Present Continuous Tense = are visiting

15 Emma _____ a new house in 2020.

1 has bought

2 bought

3 buys

4 will buy

ตอบ 2 มีปี 2020 ถือว่าเป็นอดีตเพราะปัจจุบันเป็นปี 2021 จึงตอบ Past

Simple Tense (S + V2) = bought (มาจาก buy bought bought ซื้อ)

16 Plants _____ oxygen to survive.

1 need

2 needed

3 needs

4 is needing

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงข้อความที่เป็นจริงโดยธรรมชาติหรือสุภาษิตและคําพังเพย ออกสอบแบบนี้ทุกเทอมโดยโจทย์จะไม่มีคําบอกเวลา เราต้องเดาเอาว่าเป็น โจทย์ชนิดนี้ว่าเป็นจริงเสมอ ก็ตอบ V1 เช่น

– Plants need oxygen to survive. (พืชต้องการออกซิเจนเพื่ออยู่รอด)

– The sun rises in the east and sets in the west. (พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวัน

17 While I ____ a picture, my father arrived.

1 would draw

2 have drawn

3 was drawing

4 had drawn

ตอบ 3

18 My pets _____ last night.

1 died

2 are dying

3 die

4 dies

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา last night ตอบ V2 = died

19 Christina and Jenny _____ a cup of coffee when their friends showed up.

1 were drinking

2 will be drinking

3 drink

4 would drink

ตอบ 1

20 Logan and William ____ their friend a new microwave two days ago.

1 gives

2 gave

3 will give

4 have given

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา two days ago (สองวันที่ผ่านมา) ตอบ V2 = gave

21 The first bus ___ at 4 o’clock.

1 starts

2 are going to start

3 start

4 could start

ตอบ 1 ใช้ Present Simple Tense (S +V1) กับการเดินทางที่ทําเป็นประจํา เช่น รถไฟออก 7 โมงเช้าทุกวันก็ใช้ V1 ข้อนี้ก็เช่นกันว่า รถประจําทางคันแรกเริ่ม 4 โมง แสดงว่าทําเป็นประจําทุกวัน จึง ตอบ V1 ประธานเอกพจน์ กริยาเอกพจน์จึงตอบ starts ส่วนตัวเลือก 2/3 เป็นกริยาพหูพจน์จึงผิด 4 เป็นอดีตจึงผิด

22 I ____ to lose weight now.

1 would try

2 had tried

3 tried

4 am trying

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา now ตอบ Present Continuous Tense

(S + is/am/are + Ving) = am trying

23 Mary ___ to the beach yesterday.

1 go

2 has gone

3 is going

4 went

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา yesterday ตอบ V2 = went

24 Daniel and Anne ____ to the gym four times a week.

1 go

2 goes

3 is going

4 went

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา four times a week (สี่ครั้งต่อสัปดาห์) แสดงทําเป็นประจํา จึงตอบ V1 ก็คือ

go กริยาพหูพจน์ เพราะประธานมีสองคนเป็นพหูพจน์

25 While my mother and I ____ dinner, the phone rang.

1 were having

2 have

3 would have

4 will have

ตอบ 1

26 We ____ this term paper by next Wednesday.

1 finished

2 will finish

3 will have finished

4 finish

ตอบ 3 หน้า 112 ใช้ Future Perfect Tense (S + wildshalf + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + wildshall + have been Ving) กับคําบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month nou will have finished

27 Sophia _____ her bathroom before she left.

1 has been cleaning

2 had cleaned

3 is cleaning

4 cleans

ตอบ 2

28 I wish I ____ your email address.

1 have known

2 am knowing:

3 know

4 knew

ตอบ

29 If I ____ the contest, I would have bought a new house.

1 am winning

2 won

3 win

4 had won

ตอบ

30 We ____ the new American series for ten hours.

1 will watch

2 watch

3 are watching

4 have watched

ตอบ 4 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect (S + hasthave + V3) หรือจะตอบPresent Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แทนก็ได้ แสดงเหตุการณ์ที่ เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอมจําคําบอกเวลาไว้ เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็ว ๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอดเย็น) จึงตอบ have watched

31 Charles ____ a book for three hours before he returned it to his friend.

1 was reading

2 reads

3 had been reading

4 would read

ตอบ 3 เป็นการเชื่อมด้วย before ซึ่งใช้ Past Perfect Tense (S + had

V3) ถ้าไม่มีก็ใช้ Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) แทนก็ได้ และคู่กับ Past Simple Tense (S +V2) ใน 2 เหตุการณ์เสมอ จึงตอบ had been reading

32 If my parents ____ , I will go there with you.

1 have allowed

2 will allow

3 allow

4 allowed

ตอบ 3

33 If water is heated to 100 degrees, it _____ .

1 boils

2 would boil

3 boiled

4 would have boiled

ตอบ 1

34 Olivia _____ for six hours.

1 has been driving

2 drive

3 drives

4 is driving

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา for six hours ตอบ Present Perfect หรือ

Present Perfect Continuous Tense ก็ได้ นั่นคือ has been Ving = has been

driving

35 Robert ____ Charlotte since 2015

1 knows

2 is knowing

3 knew

4 has known

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา since ตอบ has V3 = has known

36 While I ___ out, it started to snow.

1 was going

2 go

3 had been gone

4 would go

ตอบ 1

37 Thomas ____ a test at nine o’clock tomorrow.

1 has had

2 will be having

3 has

4 had

ตอบ 2 หน้า 107 ใช้ Future Continuous Tense (S + will/shall be Ving) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีช่วงเวลาระบุไว้อย่างแน่ชัด เช่น at this time tomorrow, tomorrow evening, at (ten) o’clock tomorrow ข้อนี้มีคำบอกเวลา at nine o’clock tomorrow จึงตอบ will be having

38 Jessica would catch the bus if she ____ up early.

1 got

2 is getting

3 gets

4 had gotten

ตอบ 1

39 Justin badminton for four hours when it started to snow.

1 plays

2 is playing

3 would play

4 had been playing

ตอบ 4

40 If you ____ your parents will get angry.

1 smoked

2 had smoked

3 are smoking

4 smoke

ตอบ 4

41 My grandfather _____ eighty years old next week.

1 will be

2 is

3 has been

4 was

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา next week เป็นอนาคตตอบ Future Simple Tense (S + will V1) ตรงกับ will be

42 Tony and Nathalie ____ for their mother for two hours.

1 have been waiting

2 waited

3 wait

4 are waiting

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา for two hours ตอบ Present Perfect ถ้าไม่มีก็

ตอบ Present Perfect Continuous Tense = have been waiting

43 Elizabeth _____ a new house since last year.

1 built

2 builds

3 was building

4 has been building

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา since ตอบ has been building

44 After Isabella _____ breakfast, she went to school.

1 is eating

2 eats

3 has been eating

4 had eaten

ตอบ 4

45 By the end of this year, Emily and I ____  here for 6 years.

1 will have been working

2 work

3 have worked

4 will work

ตอบ 1 ขึ้นต้นด้วย By ….. เดาเลยตอบ Future Perfect หรือ Future

Perfect Continuous Tense (S + will/shall have been Ving) = will have been

working

46 Clara _____ her project by tomorrow.

1 is completing

2 will complete

3 completed

4 will have completed

ตอบ 4

47 I _____ in Nonthaburi since I was born.

1 live

2 have lived

3 are living

4 will live

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา since ตอบ Present Perfect หรือ Present

Perfect Continuous Tense

48 Before I had dinner, I _____ my homework.

1 would do

2 will do

3 had done

4 do

ตอบ 3

49 Emma a new phone tomorrow.

1 will buy

2 buys

3 has bought

4 bought

ตอบ 1, หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + will/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น ข้อนี้มีคําบอก เวลา tomorrow จึงตอบ will buy

50 If Bob ____ to the market, he ____ potatoes.

1 goes, would buy

2 goes; will buy

3 went; will buy

4 went; would have bought

ตอบ 2

51 It is ____ that three people were injured in the accident.

1 reported

2 reporting

3 report

4 to report

ตอบ 1

52 Jack said to me, “Do you like Tom?”

Jack _____ me if I liked Tom.

1 asked

2 ask

3 say

  1. says

ตอบ 1

53 _____ book is it?

1 Whose

2 How

3 When

4 Who

ตอบ 1 เป็นประโยคคําถาม มีคํานาม picture สามารถใช้ Whose + นาม หลัง whose ต้องมีคํานามตามหลังเสมอ ได้ Whose book = หนังสือของใคร เป็นการถามแสดงความเป็นเจ้าของ ถ้า When ถามถึงเวลา How + adj. และ Who + กริยาเสมอ ถามถึงใคร

54 May the Lord _____ with you.

1 will be

2 would be

3 is

4 be

ตอบ 4 หน้า 141 ขึ้นด้วย God, Lord เป็นประธานของประโยค หรือการขอพรให้พระเจ้าแผ่นดิน กริยา

ของประโยคต้องตอบ กริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน ฉะนั้นไม่ผันในตัวเลือกก็คือ be ดูตัวอย่างอื่น

– God save our country.

– Long live the King.

55 I will get my essay ____.

1 check

2 to check

3 checking

4 checked

ตอบ 4

56 It is ____ that this man is her father.

1 believe

2 to believe

3 believing

  1. believed

ตอบ 4 กริยาตอบในรูปช่อง 3 คือ believed

57 These bags are yours, _____?

1 aren’t they

2 didn’t they

3 weren’t they

4 won’t they

ตอบ 1 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหาง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยาช่วย will ตอบ tag เป็น won’t รูปย่อ และคํานาม Dan ชื่อเพศชายตอบ tag เป็น he รวมกัน won’t he ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

ยกเว้น ถ้าขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น

– Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we

– Clean the table, will you? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ให้ตอบ will you

สําหรับข้อนี้ เราดูกริยา are ตอบปฏิเสธรูปย่อคือ aren’t และคํา These bags รูปพหูพจน์ใช้ สรรพนาม they แทน จึงตอบ aren’t they

58 John said, “I can play the guitar.”

John said that he ____ play the guitar.

1 could

2 should

3 may

4 might

ตอบ 1 หน้า 190, กริยาช่วย ในรูป Present Simple (V1) ทําเป็น indirect เปลี่ยนเป็น Past

Simple Tense ในกรณีที่กริยาในประโยคหลักเป็นอดีตกาล นั่นคือ will เป็น would, can

เป็น could, may เป็น might ดังนั้นข้อนี้ กริยาหลักเป็นอดีตคือ said กริยาในประโยคย่อยก็ต้อง ตอบเป็นอดีตคือ could

59 Jessica said to me, “I love you.”

Jessica told me that she loved ____.

1 you

2 me

3 them

4 her

ตอบ 2

60 Jacob had his hair ____ .

1 cut

2 to cut

3 cuts

4 cutting

ตอบ 1 เรื่อง have/has/had

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

นั่นคือ had + สิ่งของ + V3 จึงตอบ cut (ในที่นี้คือช่อง 3 กริยา 3 ช่องรูปเดิม)

61 Tom said to his mother, “When is your birthday?”

Tom asked his mother when ____ birthday was.

1 my

2 their

3 her

4 our

ตอบ 3 เรารู้จากประโยคแรกว่า your birthday คือ mother birthday (วันเกิดของแม่) ฉะนั้นเมื่อทํา

เป็น indirect เราก็เปลี่ยนจาก your มาเป็น her เพราะแทน mother เพศหญิงใช้ her

62 Daniel insists that he ____ to the department store.

1 go

2 goes

3 is store

4 has gone

ตอบ 1

63 My mother suggested that I ____ harder.

1 study

2 has studied

3 studies

4 studied

ตอบ 1 กริยา suggested that เป็นกริยายกเว้นที่ต้องตอบข้างหลังเป็นกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน นั่นคือ go

64 It’s important that we ____ on time.

1 have been

2 is

3 were

4 be

ตอบ 4

65 Emma said, “I have met this friend.”

Emma said that she _____ that friend.

1 has been meeting

2 had met

3 met

4 has met

ตอบ 2 หน้า 187 หลักการเปลี่ยน Tense เมื่อทําเป็น Indirect Speech ถ้า Present Perfect

Tense ทําเป็น indirect speecา เปลี่ยนเป็น Past Perfect Tense นั่นคือ have met เปลี่ยนเป็น had met

66 ____ long does it take?

1 When

2 Whose

3 Who

4 How

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 53. ประกอบ เราเห็น long เป็น adj. สามารถใช้ How + adj. = How long นานเท่าไร

  1. I think it would be a good idea if I. you an email.

1 send

2 can send

3 are sending

4 sent

ตอบ 4

68 Let’s go to the beach, ?

1 could we

2 did we

3 shall we

4 are we

ตอบ 3 ขึ้นต้นด้วย Let’s ตอบคงที่คือ shall we

69 I will get my car seats _____ .

1 cleaned

2 to clean

3 cleaning

4 clean

ตอบ 1 กริยา get + สิ่งของ + V3 คือ cleaned

70 ____ do you live?

1 When

2 Who

3 Which

4 Where

ตอบ 4 เป็นประโยคคําถาม ถามถึงที่ไหน ว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน ใช้ Where

71 Turn on the light, _____ ?

1 aren’t you

2 Will you

3 do you

4 are you

ตอบ 2 ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ตอบคงที่คือ will you

72 My purse _____ yesterday.

1 was stolen

2 is stolen

3 has stolen

4 had stolen

ตอบ 1 หน้า 154 เป็นเรื่อง Passive Construction ในรูปประธานถูกกระทํา เพราะประธานเป็นสิ่งของ My purse (กระเป๋าของฉัน) ถูกขโมย ใช้รูป Verb to be + V3 และท้ายประโยคมี yesterday แสดงว่าต้องตอบในรูปอดีตคือ was +V3 = was stolen

73 _____ will a new phone be released?

1 Which

2 Whose

3 When

4 How

ตอบ 3 เป็นประโยคคําถามว่า เมื่อไรจะมีออกมือถือรุ่นใหม่? นั่นคือถาม เวลา

74 Oliver had his car _____.

1 washing

2 wash

3 to wash

4 washed

ตอบ 4 กริยา had + สิ่งของ + V3 จึงตอบ washed

75 Jenny said to me, “Where will you go?”

Jenny asked me where I ____ go.

1 shall

2 will

3 would

4 should

ตอบ 3 กริยา will เปลี่ยนเป็น would

 

Part II : Vocabulary (ภาคศัพท์)

Directions : Choose the best answer.

 

76 The product _____ that it can make you thin without dieting.

1 controls

2 enlarge

3 improves

4 claims

ถาม ผลิตภัณฑ์อ้างว่าสามารถทําให้คุณผอมได้โดยไม่ต้องอดอาหาร

ตอบ 4 1 ควบคุม 2 ทําให้ใหญ่ขึ้น 3 ปรับปรุงทําให้ดีขึ้น 4 กล่าวอ้าง

77 Daniel arrived at ten o’clock _____.

1 precisely

2 originally

3 healthily

4 nutritionally

ถาม แดเนียลมาถึง 10 โมงตรง

ตอบ 1 1 อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง 2 อย่างต้นกําเนิด 3 อย่างแข็งแรง 4 อย่างถูกต้องตามโภชนาการ

78 In many countries it is the _____ to wear black at funerals.

1 association

2 level

3 convention

4 seniority

ถาม ในหลายประเทศ เป็นธรรมเนียมที่ให้ใส่สีดําในงานศพ

ตอบ 3 1 สมาคม 2 ระดับ 3 ธรรมเนียม 4 ความเป็นอาวุโส

79 This library has a large ____ of Chinese books.

1 academy

2 collection

3 offspring

4 vehicle

ถาม ห้องสมุดนี้มีของสะสมหนังสือภาษาจีนมากมาย

ตอบ 2 1 สถาบันการศึกษา 2 ของสะสม 3 ทายาท 4 ยานพาหนะ

80 Jack’s hand was ___ in the accident.

1 devoted

2 severed

3 reflected

4 overlooked

ถาม มือของแจ็คขาดกระเด็นในอุบัติเหตุ

ตอบ 2 1 อุทิศตน 2 ขาดกระเด็น 3 สะท้อนให้เห็น 4 มองข้าม

81 She works as a junior _____ on a local paper.

1 reporter

2 exhibition

3 mask

4 mold

ถาม เธอทํางานเป็นนักข่าวรุ่นเยาว์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ตอบ 1 1 นักข่าว 2 การแสดงนิทรรศการ 3 หน้ากาก 4 แบบพิมพ์

82 Would you quit your job if you ___ lots of money?

1 inherited

2 construed

3 gazed

4 fetched

ถาม คุณจะลาออกจากงานไหมถ้าคุณได้รับเงินมรดกจํานวนมาก?

ตอบ 1 1 ได้รับมรดก 2 ตีความ 3 จ้องมอง 4 ไปเอามา

83 I would defend the right of scientists to ____ on animals.

1 experiment

2 cheer

3 shake

4 place

ถาม ฉันจะปกป้องสิทธิของนักวิทยาศาสตร์ในการทดลองกับสัตว์

ตอบ 1 1 ทําการทดลอง 2 โห่ร้อง 3 เขย่า สั่น 4 วาง

84 Many Christmas traditions ____ in Germany.”

1 greeted

2 interviewed

3 originated

4 understood

ถาม ประเพณีคริสต์มาสมากมายมีต้นกําเนิดในประเทศเยอรมนี

ตอบ 3 1 ทักทาย 2 สัมภาษณ์ 3 ต้นกําเนิด ริเริ่ม 4 เข้าใจ

85 Jane loves dressing up for special _____.

1 occasions

2 fleshes

3 beasts

4 mutations

ถาม แจนชอบแต่งตัวในโอกาสพิเศษ

ตอบ 1 1 โอกาส 2 เนื้อ 3 สัตว์โลก 4 การกลายพันธุ์

86 Education levels are strongly _____ to income.

1 elderly

2 related

3 notorious

4 various

ถาม ระดับการศึกษามีความเกี่ยวข้องอย่างมากต่อรายได้

ตอบ 2 1 สูงอายุ 2 เกี่ยวข้อง 3 มีชื่อเสียงในแง่ไม่ดี 4 หลากหลาย

87 Michelangelo is one of my favorite _____.

1 directions

2 distances

3 artists

4 coincidences

ถาม ไมเคิลแองเจโลเป็นหนึ่งในศิลปินที่ฉันชื่นชอบ

ตอบ 3 1 ทิศทาง 2 ระยะห่าง 3 ศิลปิน จิตรกร 4 ความบังเอิญ

88 This company ____ computer chips.

1 heals

2 manufactures

3 forgives

4 survives

ถาม บริษัทนี้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์

ตอบ 2 1 รักษา 2 ผลิต 3 ยกโทษ ให้อภัย 4 รอดชีวิต

89 If it ____ to rain, we may have to cancel the outdoor concert.

1 captures

2 continues

3 convinces

4 covers

ถาม ถ้ายังคงฝนตกไปเรื่อยๆ เราอาจจะต้องยกเลิกคอนเสิรต์กลางแจ้ง

ตอบ 2 1 จับ 2 ดําเนินไปเรื่อย ๆ ไม่หยุด 3 ทําให้เชื่อ 4 ปกคลุม

90 A/An ___ consists of an edible component like vegetables, herbs, sauces,berries, or chopped fruits.

1 trait

2 behavior

3 garnish

4 interaction

ถาม สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหารประกอบด้วยส่วนประกอบที่รับประทานได้ เช่น ผัก สมุนไพร ซอส เบอร์รี่

หรือผลไม้สับ

ตอบ 3 1 ลักษณะนิสัย 2 พฤติกรรม 3 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร 4 ปฏิสัมพันธ์

91 As a/an _____, I try and buy inexpensive products.

1 intimacy

2 consumer

3 relationship

4 reporter

ถาม ในฐานะผู้บริโภค ฉันพยายามซื้อและลองสินค้าราคาถูก

ตอบ 2. 1 ความใกล้ชิด 2 ผู้บริโภค 3 ความสัมพันธ์ 4 ผู้สื่อข่าว

92 At the end of the race the winner was ____ by NBC news.

1 lowered

2 interviewed

3 returned

4 refined

ถาม เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้ชนะจะถูกสัมภาษณ์โดยสํานักงานข่าวเอ็นบีซี

ตอบ 2 1 ลดต่ำลง 2 สัมภาษณ์ 3 กลับ คืน ส่งคืน 4 ขัดเกลา

93 You can ____ plants from collecting seed or taking cuttings.

1 nod

2 propagate

3 honor

4 greet

ถาม คุณสามารถขยายพันธุ์พืชได้จากการรวบรวมเมล็ดหรือตัดกิ่ง

ตอบ 2 1 พยักหน้า 2 ขยายพันธุ์ 3 ให้เกียรติ 4 ทักทาย

94 _____ your hand if you want to ask a question.

1 Raise

2 Greet

3 Return

4 Result

ถาม ยกมือขึ้นถ้าคุณต้องการถามคําถาม

ตอบ 1 1 ยกขึ้น 2 ทักทาย 3 กลับคืน ส่งคืน 4 ผลที่ตามมา

95 This was his first visit to his _____ land in 20 years.

1 native

2 edible

3 successful

4 public

ถาม นี่เป็นครั้งแรกที่เขามาเยือนบ้านเกิดของเขาในรอบ 20 ปี

ตอบ 1 1 เกี่ยวกับพื้นเมือง บ้านเกิดเมืองนอน 2 สามารถทานได้ 3 ประสบความสําเร็จ 4 ส่วนรวม

96 Some ____ diseases are caused by a DNA mutation in one of a person’s genes.

1 genetic

2 familiar

3 abominable

4 impossible

ถาม โรคทางพันธุกรรมบางชนิดเกิดจากการกลายพันธุ์ของ DNA ในยีนของบุคคล

ตอบ 1 1 เกี่ยวกับพันธุกรรม 2 คุ้นเคย 3 น่ารังเกียจ 4 เป็นไปไม่ได้

97 My teacher always ____ the importance of studying hard.

1 gazes

2 survives

3 emphasizes

4 fetched

ถาม ครูของฉันมักจะเน้นย้ำถึงความสําคัญของการเรียนหนักเสมอ

ตอบ 3 1 จ้องมอง 2 รอดชีวิต 3 เน้นย้ำ 4 ไปเอามา

98 Could you tell me where the ____ telephones are?

1 safe

2 public

3 impossible

4 surprised

ถาม ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าโทรศัพท์สาธารณะอยู่ที่ไหน

ตอบ 2 1 ปลอดภัย 2 สาธารณะ ส่วนรวม 3 เป็นไปไม่ได้ 4 รู้สึกประหลาดใจ

99 The best _____ for a cold is to rest and drink lots of fluids.

1 treatment

2 container

3 environment

4 figure

ถาม การรักษาไข้หวัดที่ดีที่สุดคือการพักผ่อนและดื่มน้ำมาก ๆ

ตอบ 1 1 การรักษา 2 สิ่งที่ใช้บรรจุของ 3 สิ่งแวดล้อม 4 บุคคลสําคัญ

100 Wich _____ do you work for?

1 variation

2 convention

3 company

4 model

ถาม คุณทํางานให้กับบริษัทใด

ตอบ 3 1 ความหลากหลาย 2 ธรรมเนียม 3 บริษัท 4 แบบ

101 This summer has been the hottest on ____.

1 connection

2 scene

3 record

4 neighbor

ถาม ฤดูร้อนนี้ร้อนแรงที่สุดจากการบันทึก 

ตอบ 3 1 ความเกี่ยวข้อง 2 ฉาก 3 บันทึก 4 เพื่อนบ้าน

102 Stress can affect both your physical and _____ health.

1 complex

2 mental

3 necessary

4 active

ถาม ความเครียดมีผลต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

ตอบ 2 1 ซับซ้อน 2 ทางจิตใจ 3 จําเป็น สําคัญ 4 กระตือรือร้น

103 It was a ____ that they both were the exact same outfit.

1 crowd

2 neighbor

3 bystander

4 coincidence

ถาม เป็นเรื่องบังเอิญที่ทั้งคู่เป็นชุดเดียวกัน

ตอบ 4 1 ฝูงชน 2 เพื่อนบ้าน 3 คนสัญจรไปมา 4 เหตุบังเอิญ

104 All ____ out of the city were blocked with traffic after the volcano erupted.

1 fleshes

2 bystanders

3 crimes

4 routes

ถาม เส้นทางทั้งหมดนอกเมืองถูกปิดกั้นด้วยการจราจรหลังจากภูเขาไฟปะทุ

ตอบ 4 1 เนื้อ 2 คนสัญจรไปมา 3 อาชญากรรม 4 เส้นทาง

105 His casual ____ was wholly inappropriate for such a formal occasion.

1 record

2 behavior

3 center

4 calorie

ถาม พฤติกรรมที่ไม่เป็นทางการของเขาไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิงสําหรับโอกาสที่เป็นทางการเช่นนี้

ตอบ 2. 1 บันทึก 2 พฤติกรรม 3 ศูนย์กลาง 4 แคลอรี่

106 This ____ has grown up using Internet technology.

1 retribution

2 legend

3 reconciliation

4 generation

ถาม ยุคนี้โตมาด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

ตอบ 4 1 การลงโทษ 2 ตํานาน 3 การปรองดอง 4 ยุค

107 The article provides a detailed ____ of various research designs.

1 company

2 analysis

3 vehicle

4 appliance

ถาม บทความให้การวิเคราะห์โดยละเอียดของการออกแบบการวิจัยต่างๆ

ตอบ 2 1 บริษัท 2 การวิเคราะห์ 3 ยานพาหนะ 4 เครื่องใช้ไฟฟ้า

108 After I’d finished the exam, I _____ my answers for mistakes.

1 pollinated

2 triggered

3 inherited

4 checked

ถาม หลังจากฉันสอบเสร็จ ฉันตรวจคําตอบเพื่อหาข้อผิดพลาด

ตอบ 4 1 ผสมเกสรดอกไม้ 2 ก่อให้เกิด 3 ได้รับมรดก 4 ตรวจสอบ

109 When the rescue team reached him, he was shaking with ____.

1 foundation

2 relationship

3 conclusion

4 fright

ถาม เมื่อหน่วยกู้ภัยมาถึงตัวเขา เขาสั่นด้วยความหวาดกลัว 

ตอบ 4 1 มูลนิธิ 2 ความสัมพันธ์ 3 บทสรุป 4 ความหวาดกลัว

110 There is ____ evidence that cars have a harmful effect on the environment

1 elderly

2 successful

3 abundant

4 pleased

ถาม มีหลักฐานมากมายที่แสดงว่ารถยนต์มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

ตอบ 3 1 สูงอายุ 2 ประสบความสําเร็จ 3 มากมาย 4 ทําให้พอใจ

111 You have to _____ a minimum balance in your checking account.

1 damage

2 rescue

3 refine

4 maintain

ถาม คุณต้องรักษายอดเงินขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากของคุณ

ตอบ 4 1 ทําให้เสียหาย 2 ช่วยเหลือจากอันตราย 3 ทําให้สละสลวย 4 รักษาไว้

112 Knowing the facts about AIDs can prevent the spread of the _____.

1 attitude

2 disease

3 exhibition

4 crime

ถาม การรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคเอดส์สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้

ตอบ 2 1 ทัศนคติ 2 โรค เชื้อโรค 3 การแสดงนิทรรศการ 4 อาชญากรรม

113 He has a very good ____ with his uncle.

1 relationship

2 disease

3 crime

4 victim

ถาม เขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับลุงของเขา

ตอบ 1 1 ความสัมพันธ์ 2 โรค เชื้อโรค 3 อาชญากรรม 4 เหยื่อ

114 Neil ____ at my house around 9 o’clock

1 recycled

2 appeared

3 polluted

4 advertised

ถาม นีลมาที่บ้านของฉันประมาณเก้าโมง

ตอบ 2 1 ผ่านขบวนการแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 2 ปรากฏ โผล่ 3 ทําให้เกิดมลพิษ 4 โฆษณา

115 The moons all move around the planet in the same ____.

1 appliance

2 murder

3 direction

4 victim

ถาม ดวงจันทร์ทุกดวงโคจรรอบโลกไปในทิศทางเดียวกัน

ตอบ 3 1 เครื่องใช้ไฟฟ้า 2 การฆาตกรรม 3 ทิศทาง 4 เหยื่อ

116 Quick! Go and _____ a doctor.

1 refine

2 improve

3 fetch

4 nod

ถาม เร็ว ! ไปแล้วตามหมอมานะ

ตอบ 3 1 ทําให้สละสลวย 2 ทําให้ดีขึ้น 3 ไปเอามา นํามา 4 พยักหน้า

117 Please _____ me  it was a complete accident.

1 inherit

2 continue

3 propagate

4 forgiveถาม

กรุณายกโทษให้ฉันนะ มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ตั้งใจ

ตอบ 4 1 ได้รับมรดก 2 ดําเนินไปเรื่อย ๆ 3 ขยายพันธุ์ 4 ยกโทษ ให้อภัย

118 Some glass ______ hit me when the window was smashed.

1 gifts

2 titles

3 foundations

4 fragments

ถาม เศษแก้วทิ่มฉันเมื่อหน้าต่างแตกละเอียด

ตอบ 4 1 ของขวัญ 2 ยศตําแหน่ง 3 มูลนิธิ 4 เศษ ชิ้นส่วน

119 I’m really ____ that he remembered my birthday.

1 elderly

2 popular

3 surprised

4 notorious

ถาม ฉันรู้สึกประหลาดใจจริง ๆที่เขาจําวันเกิดของฉันได้

ตอบ 3 1 สูงอายุ 2 เป็นที่แพร่หลาย 3 รู้สึกประหลาดใจ 4 มีชื่อเสียงด้านไม่ดี

120 The family are struggling to ___ on very little money.

1 lower

2 greet

3 survive

4 press

ถาม ครอบครัวกําลังดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยเงินเพียงเล็กน้อย

ตอบ 3 1 ลดต่ำลง 2 ทักทาย 3 รอดชีวิต 4 กด บีบ

 

Advertisement