การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Advertisement

Part l: Structure (ภาคโครงสร้าง)

Choose the correct answer.

1 I ____ sure what I wanted to study at first.

1 wasn’t

2 won’t

3 hadn’t

4 couldn’t do

ตอบ 1 เป็นเรื่องคํากริยาที่สามารถตามด้วย sure ได้ ซึ่งเป็นคําคุณศัพท์ (adj.) นั่นคือ verb to be (is,am, are, was, were) จึงตอบ was เป็นปฏิเสธรูปย่อคือ wasnt = was not ตามด้วย adj. ได้ ส่วน will not = want ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 และ hadn’t ตามด้วยการิยาช่องที่ 3 หรือ คํานาม ส่วน couldn’t ตามด้วยกริยาช่องที่ 1

2 Last night the moon ____ brightly.

1 shining

2 shown

3 shines

  1. shone

ตอบ 4  หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วใน อดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night last summer, last Sunday เป็น ต้น ซึ่งข้อนี้มี last night จึงตอบ V2 = shown (มาจาก shine shone shone) ส่องแสง

3 Before the movie started, we _____ at the cinema.

1 arrive

2 had arrived

3 are arriving

4 arrived

ตอบ 2

4 At the moment, Sean _____ for a bus to Loei.

1 will look

2 is looking

3 have looked

4 were looking

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด เรามักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment , at present นั่นคือที่โจทย์มีคําบอณวลาคือ at the moment เราจึงตอบ is looking

5 The sun ____ It is getting dark now.

1 is setting

2 had set

3 sets.

4 will set

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาคือ now จึงตอบ is setting

6 We _____ an ENG 1002 exam at the moment.

1 had sat

2 have been sitting

3 are sitting.

4 were sitting

ตอบ 3 มีคําบอกเวลาคือ at the moment จึงตอบ are sitting

7 This year, the team _____ a new way to improve our work system.

1 have created

2 creates

3 had created

4 is creating

ตอบ 4 คําว่า This year (ปีนี้) แสดงว่ายังไม่สิ้นสุด ได้กําลังกระทําหรือดําเนินอยู่ในปีนี้ จึงตอบ Present Continuous Tense = is creating

8 The government _____ a new campaign next month.

1 has launched

2 is launching

3 was launching

4 have been launching

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และค่อนข้างแน่นอน คือ แทนอนาคตได้ เราเห็นคําบอกเวลา net month เป็นอนาคต ปกติเราตอบ will launch แต่ตัวเลือกไม่มี เราก็ใช้ปัจจุบันแทนอนาคตได้คือ Present Simple Tense กับ Present Continuous Tense ได้เท่านั้นจึงตอบ is launching ส่วนอดีต (was lauchin) หรือ Perfect Tense (has, have been launching) ใช้แทนไม่ได้

9 Bangkok’s weather ______ and still terrible this year

1 is

2 was

3 had

4 will

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays , every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น สําหรับข้อนี้มีคําว่า this year (ปีนี้ แสดงว่าตอนพูดยังไม่สิ้นสุด กําลังอยู่ในเวลาปีนี้ เราใช้รูปปัจจุบันมีตัวเลือกเดียวคือ V1 = is ส่วน was, had เป็นอดีตจึงผิด และ will ต้องตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เท่านั้น แต่หลังโจทย์นี้มี คุณศัพท์ terrible ใช้ verb to be ได้

10 The guests _____ at 3 o’clock last night.

1 are still dancing

2 still danced

3 had still danced

4 were still dancing

ตอบ 4 หน้า 53 ใช้ Past Continuous Tense (S + was/were +Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งมักจะมีคําบอกเวลาในอดีตด้วย เช่น (at) this time last year, at 9p.m, last night ออกทุกเทอม 1- 2 ข้อ อย่างข้อนี้มี คําบอกเวลา at 3dclock last night จึงตอบ were still dancing

11 While Mary ____ her sister ____ .

1 ironed; cooks

2 was ironing; was cooking

3 irons, cooked

4 ironed; had cooked

ตอบ 2

12 While my boss _____ ready to speak, the phone _____ .

1 have got; ring

2 is getting; ring

3 was getting; was ringing

4 was geting; rang

ตอบ 4 เป็นการเชื่อมด้วย While ติดหลังต้องเป็น continuous tense ก่อนนั่นคือ was getting แน่ ๆ เหลือช้อย 3 และ 4 แล้วมาพิจารณาว่าเกิดพร้อมกันไหม โจทย์นี้ไม่ได้เกิดพร้อมกัน แต่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดตามหลังมาอีกที “ขณะที่เจ้านายของ ฉันกําลังพร้อมที่จะพูด โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมา” นั่นคือ โทรศัพท์ดังขึ้นเกิดทีหลังจึงตอบ rang (มาจาก ring) เราไม่ตอบ was ringing (กําลังดัง)

13 Whenever I visited my mother, she _____ .

1 slept

2 had slept

3 was sleeping

4 has slept

ตอบ 1 เราเห็น whenever (เมื่อไรก็ตาม) แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําแต่เป็นอดีตเพราะเราเห็นกริยาช่องที่ 2 คือ visited อีกประโยคก็ตอบเป็น V2 คือ slept แสดงสองเหตุการณ์ใน อดีตที่ทําประจํา

14 At this time last week, my friend _____ the piano at a concert.

1 had played

2 play

3 was going to play

4 was playing

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา at this time last week เป็นอดีตที่เจาะจงเวลาที่แน่นอน ใช้ Past Continuous Tense = was playing

15 This time last year, _____ in Japan.

1 lived

2 had lived

3 was living

4 had been living

ตอบ 3 มีคําบอกเวลา This time last year

16 The orchestra _____ when the lights went off.

1 playing

2 would play

3 was playing

4 being played

ตอบ 3

17 I _____ you for ages. Where have you been?

1 don’t see

2 haven’t seen

3 won’t see

4 am not see

ตอบ 2 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect S + has/have + V3) หรือจะตอบ Present Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แสดง เหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต จําคําบอกเวลาไว้เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็วๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอคเย็น) ข้อนี้มีคําบอกเวลาคือ for ages (เป็นเวลาหลายปี) จึงตอบ haven’t seen

18 ____ you ever _____ to England?

1 Are ;been

2 Have; been

3 Are; gone

4 Were; going

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา ever (เคย) ตอบ Have ; been

19 My husband _____ on his report all evening.

1 has been working

2 is working

3 works

4 will be worked

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา all evening แสดงเหตุการณ์ที่ทําต่อเนื่อง ตอบ Present Perfect Tense = has been working

20 My father ______ outside for a long time.

1 hadn’t been

2 couldn’t be

3 wouldn’t be

4 hasn’t been

ตอบ 4 มีคําบอกเวลาคือ for a long time

21 I _____ in Bangkok since I was born

1 have lived

2 live

3 lived

4 was living

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาคือ since + ช่วงเวลา จึงตอบ have lived

22 Tony _____ that novel for three hours, and he still wants to continuing reading it.

1 has read

2 has been reading

3 will read

4 reads

ตอบ 2 มีคําบอกเวลาคือ for three hours และยังคงต้องการทําต่อไปก็คือมีประโยคตามหลังมาว่า เขายังคงต้องการดําเนินการต่อไป ในอนาคต จึงตอบ Present Perfect Continuous Tense = has been reading

23 May _____ Korean for 2 years.

1 has studied

2 studied

3 studies

4 is studying

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา for 2 years ตอบ has studied

24 She ______ her assignment before she went home.

1 finishing

2 has finished

3 finishes 4 had finished

ตอบ 4

25 Jane felt sick; she _____ in the rain too long.

1 walk

2 had been walking

3 would walk

4 was walked

ตอบ 2 หน้า 86 -90 ใช้ 2 เหตุการณ์ โดยมักจะเห็นกริยาช่องที่ 2 (felt มาจาก feel felt felt) หนึ่งประโยคก่อน แล้วอีกประโยคมักควบคู่กับ Past Perfect S + had V3) หรือ Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) ในกรณีหลังใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือการ กระทําที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีตมักใช้กับกริยาเช่น walk (เดิน แสคงเดินต่อเนื่อง) rain (ฝนตก) wait (รอคอย) swim (ว่ายน้ำ) เป็นต้น จึงตอบรูปการนทำต่อเนื่องได้ใช้รูป continuous = had been walking

26 We went to the show late, so it _____ .

1 began

2 had been beginning

3 had already begun.

4 would began

ตอบ 3 เราเห็นกริยช่องที่ 2 คือ went และอีกประโยคสามารถตอบ Past Perfect (S+ had V3) เพราะกริยา begin แสดงถึงการเริ่มต้นไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่เริ่มต้นต่อเนื่องเหมือนโจทย์ข้อ 25 สําหรับข้อ 26 นี้เราใช้ had already begun (had V3) เพราะ เริ่มต้นไปแล้ว

27 There was a big flood in Chiangmai; it ____ heavily for many days.

1 rains

2 is raining

3 would rain

4 had been raining

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 25 ประกอบ เช่นกันว่ามีกริยาช่องที่ 2 = was และตอบ had been raining แสดงถึงฝนตกที่ดําเนินต่อเนื่องได้

28 Jack sold his pick-up; he ____ it for 10 years.

1 had owned

2 had been owning

3 was owning

4 may own

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 25 ประกอบ มีกริยาช่องที่ 2 คือ sold และส่วนหลังมี for 10 years แสดงการใช้ Perfect Tense แต่อยู่ในรูปอดีตสําหรับข้อนี้ใช้ had owned เพราะกริยา owried เป็น เจ้าของไม่นิยมใช้รูป ing จึงไม่ตอบช้อย 2 แต่ตอบช้อย 1

29 He ____ hard all night, and he felt really sleepy.

1 was working

2 works

3 has worked

4 had been working

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 25 ประกอบ มีคําว่า at night ตลอดคืน แสดงการทํางานต่อเนื่องใช้ had been working

30 Jennie’s birthday is at the end of next month. She ____ 15.

1 will turn

2 turns

3 turned

4 will have turned

ตอบ 1 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + will/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น สำหรับข้อนี้มีคําบอกเวลา at the end of next month (เดือนหน้า) ตอบ Future Tense = will turn เกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น สําหรับ ข้อนี้มีคําบอกเวลา at the end of next month (เดือนหน้า) ตอบ Future Tense = will

turn

31 You can call me at six. I ____ my work by then.

1 will be finishing

2 finish

3 will have finished

4 am finishing

ตอบ 3 หน้า 112 ใช้ Future Perfect Tense (S + wil/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + wildshall + have been Ving) กับคําบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month, by noon จึงตอบ will have finished

32 Your action _____ my feeling. I will always love you.

1 will affect not

2 not affect

3 will not affect

4 does not affect

ตอบ 4 ถ้าเราสังเกตว่าประโยคหลังมี will love แสดงอนาคตแล้ว ประโยคแรกก็ไม่น่าจะใช้ will มาอีก เพราะประโยคแรกต้องการแสดงปัจจุบัน ประธานเอกพจน์ และเป็นรูปปฏิเสธ ใช้ does not V1 = does not affect

33 By the end of June, this teacher _____ here for a year.

1 will be teaching

2 will teach

3 will been teaching

4 will have been teaching

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 31 ประกอบ มีคําว่า By ตอบ Future Perfect Tense (S + will have.V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (will have been + Ving) มีถูกช้อยเดียวคือ will have been teaching

34 Pat ____ us at the train station if she _____ to the concert.

1 will meet; wants go

2 can meet; wants to go

3 will meet; will want to go .

4 can meet; will want to go

ตอบ 2

35 The teacher _____ her pass if she _____lazy all semester.

1 might let; had not been

2 might have let; were not

3 might let; had not being

4 might have let; had not been

ตอบ 4

36 Unless I _____ late, I will join you for lunch tomorrow.

1 wake up

2 do not wake up

3 were to wake up

4 had woken up

ตอบ 1 การเชื่อมด้วย Unless มีความหมายว่า If I do not wake up late (ถ้าฉันไม่ตื่นสาย) ฉันจะเข้าร่วมทานอาหารกลางวันกับคุณพรุ่งนี้) unless = if …… not แต่หลัง unless จะไม่มี not อีกแล้ว นั่นคือ เท่ากับ Unless I wake up late = If I do not walk up late

37 If Ted understands this, he _____ it correctly.

1 would have done

2 will do

3 would do

4 will be done

ตอบ 2

38 Anna _____ to the wrong place if she had not used Google Map.

1 would go

2 will go

3 goes

4 would have gone

ตอบ 4

39 Jane would have passed the test last month if she _____ harder.

1 would have passed

2 studies

3 had studied

4 would pass

ตอบ 3

40 If I ____ you, I ____  nicer to people.

1 was, would have been

2 were; would be

3 am; would have been

4 had been; would be

ตอบ 2

41 If I were the writer, the new book _____ Live Forever.

1 will be titled

2 would be titled

3 would have been titled

4 would be titling

ตอบ 3 were คู่กับ would V1 ในที่นี้ตอบ would be

V3 = would be titled เป็นรูป passive construction คือถูกกระทําเพราะประธานเป็น สิ่งของ (the new book)

41 It is as though she _____ something.

1 overlooked

2 overlooks

3 will overlook

4 is overlooking

ตอบ 1

43 It is time you ____ in your job seriously.

1 takes

2 take

3 will take

4 took

ตอบ 4

44 It is important that she _____ here on time.

1 comes

2 came

3 will come

4 come

ตอบ 4 หน้า 149 เป็นเรื่องกลุ่มคําที่ยกเว้น ให้ตอบส่วนหลังเป็นกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน (ไม่เติม s, es, ed, ing) ถ้าเป็น verb to be ให้ตอบ be มักออก 1 ข้อ ได้แก่ S + is/was important that S + V1 essential necessary imperative urgent

45 We requested that nobody _____ Our secret.

1 be told

2 was told

3 were told

4 would do

ตอบ 1

46 It is nececcans that in It is necessary that Jane _____ this task by herself.

1 do

2 does

3 will do

4 would do

ตอบ 1 ขึ้นต้นด้วย It is necessary that ตอบกริยาไม่ผันก็คือ verb to do ก็คือ do เป็นกริยาเดิมไม่ผัน จึงตอบ do ถึงแม้ประธานจะเป็นเอกพจน์ซึ่งปกติใช้ does ก็ตาม

47 James wishes he _____ a bigger house.

1 own

2 owned

3 owns

4 will own

ตอบ 2

48 Close the door, _____ ?

1 do you

2 will you let

3 are you

4 aren’t you.

ตอบ 2 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหาง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่ ข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยาช่วย will ตอบ tag เป็น won’t รูปย่อ และคํานาม Dan ชื่อเพศชายตอบ tag เป็น he รวมกัน Won’t he ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

ยกเว้น ถ้าขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น

– Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we

– Clean the table, will you? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ให้ตอบ will you

49 Let’s have a drink, ____ ?

1 did we

2 could we

3 are we

4 shall we

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 48 ประกอบ เป็นกรณียกเว้น ขึ้นต้นด้วย Lets ตอบ shall we

50 These games are fun, _____ ?

1 aren’t they

2 didn’t they

3 weren’t they

4 won’t they

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 48 ประกอบ มีกริยา are ตอบส่วนหลังเป็น aren’t และประธานเป็นพหูพจน์จึงตอบ they

51 _____ this house?.

1 Where

2 Which

3 Who

4 What

ตอบ 3 เป็นประโยคคําถาม เราเห็นกริยา sold(sell) สามารถตอบคําที่อยู่ข้างหน้าในรูปของประธานได้คือ Who + verb = Who sold (ใครขาย)

52 _____ picture is it?

1 Whose

2 Who

3 How

4 When

ตอบ 1 เป็นประโยคคําถาม มีคํานาม picture สามารถใช้ Whose + นาม หลัง whose ต้องมีคํานามตามหลังเสมอ ได้ Whose picture = รูปภาพของใคร ถ้า When ถามถึงเวลา How + adj.

53 _____ each other before?

1 Haven’t we met

2 Haven’t we meet

3 Have we not meet

4 Have not we met me

ตอบ 1 หน้า 168 คําถามปฏิเสธ ลักษณะการตั้งคําถามคือ ย้ายรูปย่อของกริยาช่วยปฏิเสธไปไว้ข้างหน้าประธาน เช่น

– Didn’t you hear the bell? I rang it three times.

– Don’t you want to go to the party?

– Haven’t we met each other before?

54 _____ is your birthday?

1 When

2 Where

3 Whom.

4 Whose

ตอบ 1 หน้า 167 ถาม When ถามถึงเวลา

– When is your birthday? (วันเกิดของคุณเมื่อไร)

– When will you do? (คุณจะทําเมื่อไร)

– When did the rain stop? (ฝนหยุดตกเมื่อไร)

55 Jessica is not a doctor, _____ ?

1 isn’t she

2 is she

3 wasn’t she

4 was she

ตอบ 2 คูคําอธิบายข้อ 48 ประกอบ กริยา is not ทําส่วนหลังเป็นบอกเล่าคือ is และ Jessica เป็นคํานามเพศหญิง ใช้สรรพนาม she แทน

56 She had her bag ____ .

1 stolen

2 steal

3 stealing

4 to steal

ตอบ 1

57 Can you get this report ____ by Monday?

1 do

2 done

3 to do

  1. doing

ตอบ 2 กริยา get + สิ่งของ + V3 จึงตอบ done

58 It is _____ that a respiratory virus has spread from China.

1 report

2 reports

3 reported

4 reporting

ตอบ 3

59 The Aurora Gold and Jewelry shop ____ yesterday.

1 is robbed

2 was robbed

3 had been robbed

4 had robbed

ตอบ 2 หน้า 158 เป็นเรื่อง passive construction ในรูปของประธานถูกกระทํา โดยใช้โครงสร้างverb to be + V3 อาจะสังเกตจากประธานเป็นสิ่งของ หรือส่วนหลังประโยคมีคําว่า by (โดย) สําหรับข้อนี้ประธานคือ shop ร้านถูกปล้น จึงใช้ was robbed ตัวแรกเป็น was เพราะท้ายโจทย์มี yesterday แสดงอดีต ใช้ V2 มาจาก robbed มาเป็น was robbed

60 Jack had his car ____ .

1 repair

2 repaired

3 repairing

4 repair

ตอบ 2 had + สิ่งของ (car) + v3 = repaired

61 Kimberly got her laptop_____ .

1 fix

2 fixed

3 fixing

4 to fix

ตอบ 2 get/got + สิ่งของ + V3 = fixed

62 Bill’s car needs _____ .

1 fix

2 fixed

3 fixing

4 to fix

ตอบ 3 กริยา needs ผันตามประธานแสดงถึงเป็นกริยาแท้ ตามด้วย Ving จึงตอบ fixing

63 Jane said to me, “Do you like cats?”

Jane ____ me if I liked cats.

1 say

2 says

3 ask

4 asked

ตอบ 4

64 Mark said to his girlfriend, “What will you do?”

Mark asked his girlfriend what she ____ do.

1 will

2 would

3 shall

4 should

ตอบ 2 หน้า 191 ประโยคคําถาม said เปลี่ยนเป็น asked และกริยาที่อยู่ในอนุประโยคด้านขวา จาก Present Simple Tense (will) จะต้องเปลี่ยนเป็น Past Simple Tense คือ would

65 The Best Center 65. Yaya said to me, “When is your birthday?”

Yaya asked me when _____ birthday was.

1 our

2 ours

3 my

4 mine

ตอบ 3 หน้า 197 เรารู้ว่าจากประโยคแรกว่าคําถาม your birthday ก็คือถาม me ฉะนั้นเมื่อเป็น indirect เราจะเปลี่ยนคําสรรพนามจาก your มาเป็น my เพราะหมายถึงถามฉัน (me)

66 Sound _____ in mechanical waves.

1 are traveling

2 traveled

3 travel

4 travels

ตอบ 4 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงข้อความที่เป็นจริงโดยธรรมชาติหรือโดยทั่วๆ ไปรวมทั้งสุภาษิตและคําพังเพย แสดงความเป็นจริงในปัจจุบันรวมทั้งสิ่งที่เป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีเช่น

– The sun rises in the east, and sets in the west.

(พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก)

– Sound travels in mechanical waves. (เสียงเดินเป็นคลื่นกล)

67 A male mosquito _____ on blood.

1 not fed

2 doesn’t feed

3 hasn’t fed

4 won’t feed

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 66 ประกอบ เป็นจริงใช้ V1 ถ้าบอกเล่า feeds ปฏิเสธเป็น = doesn’t feed เป็นความจริงว่า “ยุงตัวผู้ไม่กินเลือด”

68 Our family ____ our bank account every month.

1 updates

2 updated

3 are updating

4 had updated

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays ,every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น ฉะนั้นมี every month จึงตอบ V1 = updates

69 This area _____ draughts from March to May.

1 got

2 has got

3 gets

4 would getting

ตอบ 1 หน้า 24 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) ใช้เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วในอดีต อย่างข้อนี้ เป็นการเล่าว่า “พื้นที่แห้งแล้งจากเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม” สามารถระบุเวลาได้แสดงถึงเหตุการณ์ได้เกิดผ่านไปแล้ว แล้วเอามาพูดตอบ V2 = got

70 The pen _____ erasable.

1 does not

2 is not

3 wil, not

4 has not

ตอบ 2 หน้า 167 การทําเป็นรูปปฏิเสธ เราเห็น erasable เป็นคําคุณศัพท์ (adj.) กริยาที่วางหน้าคุณศัพท์ได้จะเป็น verb to be จึงตอบ is not + adj. ได้ ส่วน ถ้าเป็น does not, will not จะ ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 และ has not + กริยาช่องที่ 3

71 Time ____ when you’re having fun.

1 flies

2 fly

3 flew

4 flown

ตอบ 1 ประธาน Time เอกพจน์ ถ้าใช้กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ต้องเป็น flies ถูกต้องเพราะเป็นการพูดความจริงว่า “เวลาผ่านไปเร็วเมื่อคุณสนุก”

72 The crowd _____ to the main stadium last evening.

1 parades

2 parading

3 paraded

4 parade

ตอบ 3 เราเห็นคําบอกเวลา last evening (เมื่อเย็นที่ผ่านมา) เป็นอดีตใช้ V2 = paraded

73 This bread ______ bad, so I threw it away.

1 went

2 gone

3 going

4 go

ตอบ 1 เราเห็น threw เป็นกริยาช่องที่ 2 มาจาก throw threw thrown ฉะนั้นอีกส่วนข้างหน้าก็ต้องเป็นอดีตไปด้วยจึงตอบกริยาช่องที่ 2 คือ went ขนานอดีตทั้งคู่เป็นการเล่าเหตุการณ์

74 James _____ thear the phone ring, and he left it at our house.

1 haven’t hear

2 hasn’t heard

3 didn’t heard

4 didn’t hear

ตอบ 4 เราเห็น left เป็นกริยาช่องที่ 2 เป็นอดีตเราก็ตอบข้างหน้าเป็นอดีตไปด้วยคือ V2 = didn’t hearถ้าใช้ did not มาช่วยแล้วตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอ ตอบอดีตทั้งหน้าและหลัง

75 This bridge _____ the place where I met the President.

1 was

  1. were

3 ได้

4 am

ตอบ 1 เช่นเดียวกัน เราเห็น met เป็น V2 เล่าเหตุการณ์ในอดีต เราก็ตอบส่วนหน้าเป็นอดีตไปด้วยคือ was

 

Part : Vocabulary (คําศัพท์)

76 He will _____ his family fortune.

1 lower

2 continue

3 cheer

4 inherit

ถาม เขาจะ ____ ทรัพย์มรดกตระกูลของเขา

ตอบ 4 หน้า 29 1 ลดต่ำลง 2 ดําเนินต่อไป 3 รื่นเริง 4 ได้รับมรดก สืบทอด

77 My son is one of the greatest _____ of his generation.

1 artists

2 fragments

3 directions

4 reconciliation

ถาม ลูกชายของฉันเป็นหนึ่งใน  _____ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรุ่นของเขา

ตอบ 1 หน้า 30 1 จิตรกร 2 ชิ้น ส่วน 3 ทิศทาง 4 การไกล่เกลี่ย

78 Water from factories _____ this area’s rivers and canals.

1 affects

2 pollutes

3 convinces

  1. gazes

ถาม น้ำที่ไหลจากโรงงานทําให้แม่น้ำและคลองในพื้นที่นี้ _____ .

ตอบ 2 หน้า 45 1. มีผลต่อ 2. ทําให้เกิดมลพิษ 3. ทําให้เชื่อ 4 จ้องมอง

79 Put yourself in a good _____ .

1 evidence

2 gift

3 essential

4 environment

ถาม ทําให้ตัวเองอยู่ใน ____ ที่ดี

ตอบ 4 หน้า 46 1 หลักฐาน 2 ของขวัญ 3 สิ่งจําเป็น 4 สิ่งแวดล้อม สภาวะแวดล้อม

80 The most ____ study confirms that this illness is curable.

1 recent

2 abominable

3 complex

4 quick

ถาม : จากการศึกษา ____ ที่สุดยืนยันว่าโรคเจ็บป่วยนี้สามารถรักษาได้

ตอบ 1 หน้า 46 1 เร็วๆ นี้ ไม่นานมานี้ 2 น่ารังเกียจ 3 สลับซับซ้อน 4 รวดเร็ว

81 It’s a sensitive issue, so please don’t ______ it.

1 report

2 interview

3 emphasize

4 improve

ถาม มันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวกรุณาอย่า _____ มัน

ตอบ 3 หน้า 46 1 รายงาน 2 สัมภาษณ์ มัน 3 เน้น ย้ำ  4 ปรับปรุงให้ดีขึ้น

82 The _____ of bacteria makes them difficult to classify.

1 variation

2 consumption

3 mutation

4 generation

ถาม _____ของแบคทีเรียทําให้ยากที่จะจัดหมวดหมู่พวกมัน

ตอบ 3 1 ความหลากหลาย 2 การบริโภค 3 การกลายพันธุ์ 4 รุ่น

83 There are many fruit _____ in Chantaburi.

1 yards

2 grounds

3 orchards

4 lands

ถาม มี ______ ผลไม้จํานวนมากมายในจังหวัดจันทบุรี

ตอบ 3 1 สนามหญ้า 2 พื้นดิน 3 สวนผลไม้ 4 ที่ดิน

84 A good _____ will make the weak get stronger.

1 health

2 diet

3 tablet

4 drug

ถาม ______ ที่ดีจะทําให้คนที่อ่อนแอแข็งแรงขึ้น

ตอบ 2 1 สุขภาพ 2 อาหาร 3 ยาเม็ด 4 ยา

ถ้าดูจากตัวเลือกในภาคคําศัพท์ที่เราเรียนใน ENG 1002 มีคําเดียวคือ diet = food = อาหาร

85 The _____ on her dessert makes it look lovely.

1 design

2 style

3 pattern

4 garnish

ถาม _____ บนของหวานของเธอทําให้ดูแล้วสวยงาม

ตอบ 4 1 การออกแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ 4 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร

ถ้าดูจากตัวเลือกในภาคคําศัพท์ที่เราเรียนใน ENG 1002 มีคําเดียวคือ garnish

86 The news _____ that there was a forest fire in Australia.

1 spoke

2 extended

3 reported

4 believed

ถาม ข่าว ______ มีไฟไหม้ป่าในประเทศออสเตรเลีย

ตอบ 3 1 พูด 2 ขยายออกไป 3 รายงาน 4 เชื่อ

ก็มีเรียนคําเดียวคือ reported เดาได้เลย

87 The accused had no _____ to prove that he was innocent.

1 evidence

2 method

3 clip

4 record

ถาม ผู้กล่าวหาไม่มี _____ ที่จะพิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์

ตอบ 1 1 หลักฐาน 2 วิธี 3 คลิปหนีบ 4 บันทึก

88 English is not my _____ language.

1 level

2 native

3 exhibition

4 enlarged

ถาม ภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นภาษา ____ ของฉัน

ตอบ 2 1 ระดับ 2 พื้นเมือง 3 การแสดงนิทรรศการ 4 ทําให้ใหญ่ขึ้น

89 He devoted himself to volunteer _____ .

1 occasions

2 processes

3 relations

4 acitviites

ถาม เขาอุทิศตัวเองให้กับ _____ อาสาสมัคร

ตอบ 4 1 โอกาส 2 กระบวนการ 3 ความสัมพันธ์

4 กิจกรรม

90 They worked hard to aid the ____ of the flood.

1 capture

2 murderer

3 victims

4 passengers

ถาม พวกเขาทํางานหนักเพื่อช่วยเหลือ ____ ที่โดนน้ำท่วม

ตอบ 3 1 จับกุม 2 การฆาตกรรม 3 ผู้เคราะห์ร้าย เหยื่อ 4 ผู้โดยสาร

91 I could not find the restaurant because she pointed me in the wrong _____ .

1 foundation

2 devotion

3 direction

4 fragmentation

ถาม ฉันหาร้านอาหารไม่เจอเพราะเธอบอก _____ ฉันไม่ถูก

ตอบ 3

1 มูลนิธิ 2 การอุทิศตน 3 ทิศทาง 4 การแบ่งออกเป็นชิ้นเล็ก

92 The villagers are seeking ____ against the military attack.

1 retribution

2 reflection

3 retributive

4 reflective

ถาม คนในหมู่บ้านกําลังมองหา ______ ต่อต้านการโจมตีทางทหาร

ตอบ 1 1 การตอบสนอง 2 การสะท้อนตัวเอง 3 ค่าตอบแทน 4 อย่างไตร่ตรอง

มีเรียนตัวเดียวคือ retribution = การตอบแทน การลงโทษกรรมสนอง

93 If you do not move for a while, the light will be turned off _____ .

1 scarcely

2 automatically

3 plentifully

4 uselessly

ถาม ถ้าคุณไม่ขยับตัวสักครู่ ไฟก็จะปิด _____ .

ตอบ 2 1 อย่างหายาก 2 โดยอัตโนมัติ 3 อย่างอุดมสมบูรณ์ 4 อย่างไร้ประโยชน์

คําที่เรียนลงท้ายด้วย -ly มีตัวเดียวคือ automatically

94 Jane has to drive a very long ____ to work.

1 reflection

2 distance

3 system

4 analysis

ถาม แจนต้องขับรถไปทํางานเป็น ____ไกลมาก

ตอบ 2 1 การสะท้อน 2 ระยะทาง 3 ระบบ 4 การวิเคราะห์

95 The company should ____ a new policy to control the situation.

1 admire

2 happen

3 forgive

4 develop

ถาม บริษัทควรจะ ____ นโยบายใหม่เพื่อควบคุมสถานการณ์

ตอบ 4 1 ชื่นชม 2 เกิดขึ้น 3 ยกโทษ ให้อภัย 4 พัฒนา

96 The manager _____ to be drunk in the meeting.

1 healed

2 fragment

3 appeared

4 overcome

ถาม ผู้จัดการ ____ เมาในที่ประชุม

ตอบ 3 1 รักษา 2 ส่วน ชิ้น 3 ปรากฏตัว โผล่ออกมา 4 เอาชนะ

97 He is very ____  He can solve the problem quickly.

1 clever

2 cleverly

3 devote

4 devotedly

ถาม เขาเป็นคน ____ มากเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ตอบ 1 1 เฉลียวฉลาด 2 อย่างเฉลียวฉลาด 3 อุทิศตน 4 อย่างอุทิศตน

คําที่ให้เติม เป็นคํา adj. เพราะตามหลัง verb to be (is) ต้องเป็น adj. ก่อนนั่นคือ clever ส่วน devote เป็นคํากริยา

98 We need to run a complete system ____ on our computers.

1 foundation

2 analysis

3 fragment

4 legend

ถาม พวกเราต้องดําเนิน _____ ระบบในคอมพิวเตอร์ของเราให้สมบูรณ์

ตอบ 2 1 มูลนิธิ 2 การวิเคราะห์ 3 ชิ้น ส่วน 4 ตํานาน

99 Lisa ______ her time to help sick animals.

1 devotes

2 understands

3 fetches

4 gazes

ถาม ลิซา ____ เวลาของเธอช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วย

ตอบ 1 1 อุทิศ 2 เข้าใจ 3 ไปเอามา 4 จ้องมอง

100 You cannot use your car here. You need to park your _____ outside.

1 legendary

2 system

3 institute

4 vehicle ถ

ถาม คุณจอดรถตรงนี้ไม่ได้ค่ะ คุณต้องไปจอด ____ ของคุณข้างนอกนะคะ

ตอบ 4 1 ตํานาน 2 ระบบ 3 สถาบัน 4 พาหนะ

101 This color can ____  light very well.

1 systemize

2 reflect

3 track

4 reconcile

ถาม สีนี้สามารถ _____ แสงได้ดีมาก

ตอบ 2 1 ระบบ  2 สะท้อนให้เห็น 3 ติดตาม 4 ไกล่เกลี่ย

102 The government has the _____ to control the price.

1 seriousness

2 power

3 analysis

4 academy

ถาม รัฐบาลมี _____ ที่จะควบคุมราคา

ตอบ 2 1 ความจริงจัง 2 พลัง อํานาจ 3 การวิเคราะห์ 4 สถานศึกษา

103 I carefully _____ the folder back in my desk drawer after using it.

1 placed

2 tipped off

3 continued

4 captured

ถาม ฉัน _____ แฟ้มอย่างระมัดระวังกลับเข้าไปในลิ้นชักโต๊ะหลังจากใช้เสร็จ

ตอบ 1 1 วาง ใส่ 2 บอกให้ทราบ 3 ดําเนินต่อไป 4 จับกุม

104 We studied the map and planned our _____ .

1 center

2 disease

3 route

4 treatment

ถาม พวกเราศึกษาแผนที่และวางแผน ____ ของพวกเรา

ตอบ 3 1 ศูนย์กลาง 2 โรค เชื้อโรค 3 เส้นทาง 4 การรักษา

105 Please ___ the weather forecast before starting your trip.

1 claim

2 experiment

3 check

4 propagate

ถาม  กรุณา ____ การพยากรณ์อากาศก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางของคุณ

ตอบ 3 1 กล่าวอ้าง 2 ทําการทดลอง 3 ตรวจสอบ 4 ขยายพันธุ์

106 Mega Bangna is a huge shopping ______ on Bangna Trad Road,

1 intimacy

2 existence

3 conclusion

4 center

ถาม เมกะ บางนาเป็น _____ ช้อปปิ้งที่ใหญ่โตบนถนนบางนาตราด

ตอบ 4 1 ความใกล้ชิดสนิทสนม 2 การมีชีวิตอยู่ 3 การสรุป 4 ศูนย์กลาง

107 At the end of the show, the whole audience stood up, clapping and _____ .

1 cheering

2 nodding

3 maintaining

4 surviving

ถาม ในตอนท้ายของการแสดง ผู้ชมทั้งหมดลุกขึ้น ปรบมือและ ____ .

ตอบ 1 1 โห่ร้อง 2 พยักหน้า 3 รักษาไว้ 4 รอดชีวิต

108 Whales are _____ as mammals.

1 pollinated

2 classifieds

3 inherited

4 continued

ถาม ปลาวาฬถูก _____ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

ตอบ 2 1 ทําให้เกิดมลพิษ 2 จัดหมวดหมู่ 3 ได้รับมรดก 4 ดําเนินไป

109 He lost his _____ and fell off the ladder.

1 vehicle

2 disease

3 expedition

4 balance

ถาม เขาสูญเสีย ____ ของเขาและตกลงกระใด

ตอบ 4 1 ยานพาหนะ 2 โรค เชื้อโรค 3 การเดินทาง 4 ความสมดุล

110 Spaghetti carbonara has about 630 ____ .

1 victims

2 activities

3 calories

4 companies

ถาม ปาเก็ตตี้คาโบนาร่ามีประมาณ 630 _____ .

ตอบ 3 หน้า 174 1 เหยื่อ ผู้เคราะห์ร้าย 2 กิจกรรม 3 แคลลอรี่(หน่วยที่ใช้คํานวณพลังงานจากอาหาร) 4 บริษัท

111 Psychology is the scientific study of ____ and mental processes.

1 behavior

2 beast

3 expedition

4 ancestor

ถาม จิตวิทยาเป็นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการทางจิตใจและ _____ .

ตอบ 1 1 พฤติกรรม 2 สัตว์โลก 3 การเดินทาง 4 บรรพบุรุษ

112 Thailand is becoming an elderly society.

1 genetic

2 aged

3 necessary

4 active

ถาม ประเทศไทยกําลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ตอบ 2 หน้า 14 1 เกี่ยวกับพันธุกรรม 2 มีอายุ 3 จําเป็น 4 กระตือรือร้น

elderly = aged, old = มีอายุ อายุมากขึ้น

113 Human beings hate snakees or reptiles for various reasons.

1 native

2 impossible

3 renowned

4 several

ถาม มนุษย์เกลียดงูหรือสัตว์เลื้อยคลายด้วยเหตุผลต่าง ๆ นา ๆ 

ตอบ 4 หน้า 13 1 เกี่ยวกับพื้นเมือง 2 เป็นไปไม่ได้ 3 มีชื่อเสียง 4 มากมาย

various = diverse, many, several, manifold = ต่าง ๆ หลายชนิดมากมาย

114 To be successful in education, one should work hard.

1 accomplished

2 clever

3 limited

4 awesome

ถาม จะประสบผลสําเร็จในการศึกษา เราควรขยันเรียนให้มาก .

ตอบ 1 หน้า 29. 1 ประสบผลสําเร็จ 2 เฉลียวฉลาด 3 จํากัด 4 มหัศจรรย์

successful = accomplished = ประสบผลสําเร็จ

115 His forebears came from China.

1 relatives

2 ancestors

3 successors

4 comrades

ถาม บรรพบุรุษของเขามาจากประเทศจีน

ตอบ 2 หน้า 78 1 ญาติ 2 บรรพบุรุษ 3 ผู้สืบทอด 4 สหาย

forebears = ancestors = บรรพบุรุษ

116 The arrested soldier has denied any link to the bomb at the riot.

1 decision

2 intention

3 connection

4 attention

ถาม ทหารที่ถูกจับกุมได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใด ๆ กับการระเบิดในจลาจล

ตอบ 3 หน้า 93 1 การตัดสินใจ 2 ความตั้งใจ 3 ความเกี่ยวข้อง 4 ความสนใจ

connection = link = ความเกี่ยวข้อง

117 Many business firms cannot raise their wages.

1 shops

2 companies

3 institutions

4 organizations

ถาม บริษัทที่ทําธุรกิจจํานวนมากไม่สามารถขึ้นค่าแรงของพวกเขา

ตอบ 2 หน้า 92 1 ร้านค้า 2 บริษัท 3 สถาบัน 4 องค์กร

company = business firm = บริษัท

118 It is necessary to have an operation.

1 genetic

2 essential

3 edible

4 famous

ถาม เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องการมีการดําเนินการ

ตอบ 2 1 เกี่ยวกับพันธุกรรม 2 จําเป็น 3 สามารถรับประทานได้ 4 มีชื่อเสียง

necessary = essential = จําเป็น สําคัญ

119 My grandfather is still very active at eighty-five.

1 famous

2 bereaved

3 energetic

4 popular

ถาม ปู่ของฉันยังคงเป็นคงกระฉับกระเฉงถึงแม้จะอายุ 85

ตอบ 3 หน้า 1 มีชื่อเสียง 2 ที่สูญเสียไป 3 กระฉับกระเฉง 4 เป็นที่แพร่หลาย

active = energetic , lively = แคล่วคล่อง ว่องไว กระตือรือร้น

120 All the exam results will be displayed on the noticeboard..

1 showed

2 interviewed

3 convinced

4 rescued

ถาม ผลการสอบทั้งหมดจะโชว์บนกระดานป้ายติดประกาศ

ตอบ 1 หน้า 162 1 แสดงให้เห็น โชว์ 2 สัมภาษณ์ 3 ทําให้เชื่อ 4 ช่วยเหลือจากอันตราย

displayed = showed = แสดง โชว์

 

Advertisement