การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Advertisement

Part I: Structure (ภาคโครงสร้าง) Choose the correct answer.

1 They wish Jack ____ the exam.

1 will be passed

2 pass

3 could pass

4 will pass

ตอบ 3 หน้า 147 เป็นการใช้ wish

1 S + wish/wishes    S + V2 หรือ were

2 S + wished    had V3

3 S + wish/wishes S + would/could V1

4 S + wished  would/could have V3

การใช้ wish (ปรารถนา ต้องการ) เป็นการสมมติขึ้นไม่จริง ฉะนั้นการตอบส่วนหลังให้เดา ว่าตอบเป็นรูปอดีตให้หมด จากตัวเลือกเราสังเกตมีรูปอดีตคือ could (มาจาก can) เป็นรูปอดีต ตัวเลือกเดียวจึงตอบตัวเลือกที่ 3 คือตอบ could pass

2 At 10 o’clock tomorrow, Jane ____ a seminar

1 has attended

2 will be attending

3 attended

4 attends

ตอบ 2 หน้า 106 – 108 ใช้ Future Continuous Tense (S + wit/shall + be + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีช่วงเวลาระบุไว้อย่างแน่ชัด เช่น at this time tomorrow, tomorrow evening, at ten o’clock tomorrow สังเกตคือมีระบุเวลา at…. กี่โมงเวลานี้ พรุ่งนี้ ออกสอบบ่อย จึงตอบ will be attending เทียบตัวอย่างอื่น ตัวบอกเวลาอาจอยู่ท้าย โจทย์ก็ได้นะ เช่น

– He will be singing at this time tomorrow.

3 ____ is your house?

1 Whose

2 Whom

3 When

4 Where

ตอบ 4 หน้า 166 เป็นประโยคคําถาม Wh-question เช่น Who + กริยา เสมอ ถามถึงใคร Whom ถามถึงใคร ทําหน้าที่เป็นกรรม มักจะลงท้ายโจทย์ด้วยกริยา ส่วน where ถามสถานที่ when ถามเมื่อไร คือเวลา และ whose ถามถึงของใคร แสดงความเป็นเจ้าของซึ่ง whose + คํานามเสมอ เทียบ ตัวอย่าง

– Where is your hourse? (บ้านของคุณอยู่ที่ไหน?)

– Who saw him? (ใครเห็นเขาไหม?) นั่นคือ who+ กริยา

– When will you do? (คุณจะทําเมื่อไร)

– Whose book are you reading? (คุณกําลังอ่านหนังสือของใคร?)

4 Mary _____ her parents last week.

1 calling

2 call

3 calls

4 called

ตอบ 4 หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น จากโจทย์มีคําบอกเวลา คือ last week (สัปดาห์ที่แล้ว) จึงตอบ V2 = called

5 I _____ when the storm _____ .

1 was driving; happended

2 had driven ; had happened

3 drove; was happening

4 was driving; had happended

ตอบ 1

6 Long _____ the King and the Queen.

1 lives

2 will live

3 lived

4 live

ตอบ 4 หน้า 149 ขึ้นต้นประโยคด้วย God /The Lord ตอบกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน ซึ่งในตัวเลือกก็คือ be หรือขึ้นต้นด้วย Long ดูตัวอย่างพิ่มเติม

– God help with you.

– Long live the King. (ทรงพระเจริญ) จึงตอบ V1 = live

7 There was a big flooded in Pattani provice; it _____ heavily for many days.

1 had been raining

2 rains

3 would rain

4 is raining

ตอบ 1 หน้า 86 – 90 ใช้ 2 เหตุการณ์ เดา เมื่อเราเห็นโจทย์หนึ่งมีกริยาช่องที่ 2 อย่างข้อนี้เห็น was (=V2) เป็น Past Simple Tense แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว จะคู่กับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น ก่อนและเป็นการกระทําต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต มักจะใช้ควบคู่กับ Past Perfect S + had V3) หรือ Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) นั่นคือ ข้อนี้ตอบ had been raining (ฝนตกเป็นเวลาหลายวันต่อเนื่อง (เกิดก่อน) จึงทําให้จังหวัดปัตตานีน้ำท่วม (เกิดตามมา) สองเหตุการณ์แบบนี้ออกบ่อย หรือเดาตรง for + ช่วงเวลา ว่า ใจของเราต้องตอบ Perfect Tense (verb to have + V3) ถ้าโจทย์เดียวตอบ Present Perfect (S + hasfhave +V3) แต่ข้อนี้มี was เป็นอดีตจึงตอบคู่กับอดีตไปด้วย หันมาตอบ Past Perfect หรือ Past Perfect Continuous นั่นเอง เทียบตัวอย่างอื่นที่เคยอื่นภาคอื่น

– Jane felt sick; she had been walking in the rain too long.

– There was a big flooded in Pattani provice; it had been raining heavily for many days.

8 By the end of this week; Barbara her report.

1 has finished

2 will have finished

3 finished

4 finishes

ตอบ 2 หน้า 110 ใช้ Future Perfect Tense (S + will/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + will/shall + have been Ving) กับคําบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month, by noon I nou will have finished เทียบตัวอย่างอื่น

Jane will have finished her work by 6 o’clock.

9 Mark said to me, “When will you leave?”

Mark asked me when I ____ leave.

1 would

2 will

3 shall

4 should

ตอบ 1 หน้า 187 เป็นเรื่อง Indirect Speech เมื่อนําคําพูดมาเป็นภาษาเล่าหรือเขียน เดิมเป็นประโยคคําถาม ทําเป็น indirect จึงเป็น asked และกริยาประโยคหลักส่วนหลังต้องเปลี่ยน Tense จาก เดิม Present Simple Tense (V1 คือ will) จะต้องเปลี่ยนเป็น Past Simple Tense (V2 คือ would)

10 Daniel ____ money to charity if he had had some.

1 donates

2 would donate

3 would have donated

4 will donate

ตอบ 3

11 It rained heavily, so he _____ carefully.

1 had driven

2 drove

3 were driving

4 drive

ตอบ 2 หน้า 24 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วในอดีต โดยไม่จํากัดเวลา เราเห็นกริยาช่องที่คือ rained ก่อน แล้วแสดงอีกประโยคก็ต้องเป็นอดีต drive เป็น V1 ปัจจุบันผิดไป ส่วน were driving ผิดตรงประธานเอกพจน์ใช้ were ไม่ได้ และ had driven เป็น Past Perfect เราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์เกิดก่อน จะใช้ต้อง ยกตัวอย่างเช่นว่า ได้ขับรถอยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุ แต่ข้อนี้ เป็นการเล่าเหตุการณ์ว่า ฝนตกอย่างหนัก ดังนั้นเขาจึงขับ รถอย่างระมัดระวัง ซึ่งเป็นเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์หนึ่งในอดีต

12 She has to ready now because everyone ___for her.

1 waited

2 had waited

3 wait

4 is waiting

ตอบ 4 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + islam/are Ving) กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด หรือมักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment, at present innou is waiting

13 I’m tired. I ____ to take a bath.

1 am going

2 would go

3 have gone

4 goes

ตอบ 1 หน้า 104 เราจะเห็นประโยคแรกก่อนมีคําว่า am โดย am เป็นกริยาช่องที่ 1 แสดงว่าโจทย์นี้แสดงปัจจุบัน ฉะนั้นอีกประโยคควรจะเป็นปัจจุบันหรือไม่ก็อนาคตก็ได้ เราตัดตัวเลือกอดีต would go และ have gone ตัดออกเพราะ Present Perfect ถ้าจะตอบมักมีคําบอกเวลาเช่น for, since เป็นต้น และตัวเลือก goes ผิดเพราะประธาน กริยาจะไม่เติม s , es เช่น ต้อง l go ฉะนั้นจะตอบ I am going to ฉันกําลังจะ ซึ่ง be going to ใช้แทน will แสดงอนาคตได้ จึงถูกต้อง จากโจทย์

“ฉันรู้สึกเหนื่อย ฉันจะไปอาบน้ำคือ I will go แต่ไม่มี จึงตอบlam going to มี to ที่โจทย์ด้วยพอดี

14 ____ book is this

1 When

2 How

3 Whose

4 Who

ตอบ 3 Whose จะตามด้วยคํานามคือ whose book หนังสือของใคร

15 I recommend that you ____ here.

1 stayed

2 will stay

3 have stayed

4 stay

ตอบ 4

16 His friend _____ for him for half an hour!

1 waits

2 has been waiting

3 be waiting

4 is waiting

ตอบ 2 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect S + has/have + V3) หรือจะตอบPresent Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แสดง เหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอมจําคําบอกเวลาไว้ เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็วๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอดเย็น) เป็นต้น ข้อนี้มีคําบอกคือ for half an hour (เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง) จึง ตอบ has V3 ไม่มีจึงตอบ has been waiting แทนกันได้เลย ออกทุกเทอม จํา**

17 Tip _____ on her report all evening.

1 works

2 will be worked

3 has been working

4 is working

ตอบ 3 ที่ผ่านมา เราเห็นคําบอกเวลา all evening (ตลอดเย็น) ทําต่อเนื่อง ก็ตอบ Present Perfect Continuous Tense = has been working ได้เลย

18 If Jane ____ rich, she _____ around the world.

1 was; travel

2 were; would travel

3 was, will travel

4 had been; will travel

ตอบ 2 ดูสูตรการใช้ If มี 4 แบบ จําให้ได้ออกสอบทุกเทอมหลายข้อ

1 If S + V1 , S + V1

2 If S + V1 , S + will V1

3 If S + V2 , S + would/could + V1

4 If S + had V3 , S + would have V3

การสมมติเช่นเรื่อง if, wish, as iflas though ต้องใช้ were ไม่ใช้ was ข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 3 คือ Were (V2) คู่กับ would V1 = would travel

19 When I reached the airport, crowds of people _____ at the arrival hall.

1 were gathering

2 is gathering

3 have gathered

4 gathered

ตอบ 1

20 Please be quiet: my son ____ .

1 slept

2 sleep

3 has slept

4 is sleeping

ตอบ 4 หน้า 39 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นขณะที่พูด ซึ่งอาจขึ้นเป็นกริยาช่องที่1 แสดงการพูดหรือตกใจหรือขอร้อง เทียบตัวอย่าง

– Please be quiet; my son is sleeping. (กรุณาเงียบนะ ลูกชายของฉันกําลังหลับ)

– Look! That plane is taking of. (ดูสิ เครื่องบินลํานั้นกําลังออกแล้ว)

21 Look at the clouds. it _____ to rain pretty soon.

1 would rain

2 have

3 will be

4 is going

ตอบ 4 และยิ่งมีคําบอกเวลา soon (ในไม่ช้า) แสดงอนาคต ยิ่งเห็นชัด และมี to ด้วยจึงตอบ is going to rain มีค่าเท่ากับ will rain Soon ฝนจะตกในไม่ช้า

22 I ____ here for an hour.

1 would wait

2 have been waiting

3 was waiting

  1. am waiting

ตอบ 2 เห็นคําบอกเวลา for ต้องตอบ Perfect Tense (verb to have + V3) หรือ Perfect Continuous Tense ออกทุกเทอม

23 Jack said, “I’ve cooked dinner.”

Jack said that he ____ dinner.

1 have been cooking

2 cooked

3 had cooked

4 cooks

ตอบ 3 เป็นประโยค indirect speech เราเห็นประโยคเดิม have cooked ก็คือ Present Perfect Tense ก็เปลี่ยนเป็น Past Perfect Tense คือ had cooked

24 Jane sold her pick-up; she ____ it for 10 years.

1 was owning

2 has been owning

3 had owned

4 my own

ตอบ 3 เห็นกริยาช่องที่ 2 คือ sold และส่วนหลังมีคําบอกเวลา for แสดงว่าตอบ Perfect Tense แต่ต้องตอบอดีตเพราะมีข้างหน้าเป็นอดีต จึงตอบ had owned

25 How long ____ you ____ in Bangkok?

1 did; stayed

2 have; stayed

3 had; stayed

4 are; stay

ตอบ 2 คําบอกเวลา How long (นานแค่ไหน) ตอบ Present Perfect Tense (S + has/have +V3) ประธาน you ใช้ have

26 Can you get his project ____ iday?

1 do

2 doing

3 be done

4 done

ตอบ 4 หน้า 163 เป็นโครงสร้างในเรื่อง Passive Voice โดยใช้ในรูปของ Verb to have หรือ Verb to get ให้จํา จะออกข้อสอบประมาณ 2- 3 ข้อ ก็คือ เมื่อเห็น have/ has/ had หรือ get/got ให้ + V3 ดูสูตร

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

หรือ S + get/got + สิ่งของ + V3 ได้เลย

ข้อนี้มี get + สิ่งของ จึงตอบ V3 = done

27 May God with you.

1 was

2 has

3 is

4 be

ตอบ 4 ขึ้นต้นด้วย God หรือ Long ตอบกริยาช่องที่1 ไม่ผันก็คือ be

28 Logan had his car ____ .

1 steal

2 stealing

3 stolen

4 to steal

ตอบ 3 กริยา had + สิ่งของ ตอบ กริยาช่องที่ 3 คือ steal stole stolen (ขโมย) ตอบ stolen

29 We ____ to Hong Kong if we had had a holiday.

1 goees

2 would have gone

3 will go

4 would go

ตอบ 2

30 Before the firefighters came, a large crowd ___in front of the building.

1 gather

2 had gathered

3 was gathered

4 have gathered

ตอบ 2

31 She ____ her report before she watched favorite game show.

1 Would do

2 had done

3 always does

4 does

ตอบ 2 ดู

32 While my boss ____ ready to speak, the phone

1 is getting; rings

2 was getting; was ringing

3 have got; ring

4 was getting; rang

ตอบ 4

33 ____ wants an ice cream?

1 Who

2 Which

3 What

4 Where

ตอบ 1

34 It ___ now, so we’d rather not go out.

1 had rained

2 raining

3 is raining.

4 rains

ตอบ 3 มีคําบอกเวลา now ใช้ Present Continuous คือ is raining

35 Yesterday morning, Mary ____ up very early.

1 wakes

2 wake

3 had woken

4 woke

ตอบ 4 มีคําบอกเวลาคือ yesterday (เมื่อวานนี้) ใช้ Past Simple Tense (S + V2) เหตุการณ์สิ้นสุดไปแล้ว จากกริยา wake woke woken (ตื่น) จึงตอบ woke (V2)

36 I insist that Mary ___ to the office.

1 comes

2 come

3 came

4 will come

ตอบ 2

37 It is ____ that cats have nine lives.

1 saying

2 says

3 said

4 say

ตอบ 3

38 It ____ to snow while I was walking to school.

1 beginning

2 has been

3 begins

4 began

ตอบ 4

39 I got my computer _____ .

1 fixed

2 fixing

3 fixing

4 to fix

ตอบ 1 get/got + สิ่งของ + V3 จึงตอบ fixed

40 We usually _____ lunch at about one.

1 get

2 have got

3 got

4 gets

ตอบ 1 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้นในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays , every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น ข้อนี้มี usually จึงตอบ V1 ประธานพหูพจน์ We จึงตอบ get

41 John never _____  dirty clothes.

1 wear

2 wearing

3 wears

4 to wear

ตอบ 3 คูคําอธิบายข้อ 40 ประกอบว่าโดยปกติจอห์นไม่เคยใส่เสื้อผ้าที่สกปรก แสดงถึงเหตุการณ์ที่จอห์นทําเป็นนิสัย จึงตอบ Present Simple Tense (S + V1) = wears กริยาเอกพจน์

42 It would be a good idea if you _____ on your work.

1 will focus

2 have focused

3 focused

4 focus

ตอบ 3

43 Clara is a dressmaker, she ____ dresses.

1 make

2 made

3 making

4 makes

ตอบ 4 คูคําอธิบายข้อ 40 ประกอบ ว่าคาร่าเป็นช่างตัดเสื้อ เธอทํางานอาชีพตัดชุด แสดงถึงเหตุการณ์เป็นปกติประจําของเธอ หรือเราเดาจาก is เป็นกริยาช่องที่ 1 แสดงปัจจุบัน เราก็ตอบปัจจุบัน เอกพจน์คือ makes

44 In the year 2000, the Asian economy ____ down.

1 is slowing

2 slowed

3 will slow

4 slows

ตอบ 2 ในปี 2000 ถือว่าเป็นอดีต เพราะปัจจุบันเป็นปี 2021 แล้ว จึงตอบ Past Simple Tense (S + V2) แสดงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงแล้ว จึงตอบ slowed

45 While Mary ____, her sister ____ .

1 was ironing; was cooking

2 ironed; cooks

3 ironed; had cooked

4 irons, cooked

ตอบ 1 ดูสูตร While ขึ้นต้นประโยค

1 While/As S + was/were Ving , S + V2

2 While/As S + was/were Ving, S + was/were Ving

ตรงกับ 2 ตอบ    was ironing              was cooking

จําง่าย ๆ เมื่อเห็น while นึกถึง Tense ที่เป็น Ving (Continuous Tense)

46 That car ____ to Jim; I always see him drive it.

1 belonged

2 belongs

3 is belonging

4 belonging

ตอบ 2 หน้า 39 กริยาต่อไปนี้ไม่นิยมใช้ -ing เวลาออกสอบมานิยมให้ตอบ V1/N2 เช่น

1 กริยาที่แสดงการรับรู้ เช่น feel, hear, notice, recognize, see, smell, taste, observe, notice

2 กริยาเกี่ยวกับจิตใจ เช่น agree, appreciate, assume, expect, feel, forget, perceive, realize, recall, recognize, see

3 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น belong to, ove, own, possess

กริยา belong ไม่นิยมใช้รูป Ving จึงตอบกริยาเอกพจน์ belongs

– He agrees with me.

– That brand new car belongs to John.

47 Let’s have a cup of coffee, ___?

1 shall we

2 are we

3 did we

4 could we

ตอบ 1 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหลัง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยาช่วย will ตอบ tag เป็น won’t รูปย่อ และคํานาม Dan ชื่อเพศชายตอบ tag เป็น he รวมกัน wont he ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

ยกเว้น ถ้าขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น

1 ถ้าขึ้นต้นประโยคด้วย Let’s ให้ตอบส่วนหลังว่า shall we

2 ถ้าขึ้นต้นประโยคเป็นกริยาช่องที่ 1 เป็นคําสั่ง ขอร้อง ให้ตอบส่วนหลังว่า will you

– Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we

– Tidy your room, will you? Tidy เป็นกริยาช่องที่ 1 จึงตอบ will you

48 Ice ___ if you ___ it.

1 will melt; heated

2 melted; heat

3 would melt; heated

4 melts; heat

ตอบ 4 if อยู่ตรงกลางประโยค

1 S + V1  if/unless  S + V1

2 S + will/cab V1 if/unless  S + V1

3 S  + would V1 if/unless  S + V2

4 S + would have V3 if/unless S + had V3

ตรงกับแบบที่ 1 นั่นคือ กริยาช่องที่ 1 คู่กับช่องที่ 1 ตรงกับ melts; heat

49 Whenever I visited my mother, she ____ .

1 had slept

2 was sleeping

3 has slept

4 slept

ตอบ 4 ทั้งสองประโยคเป็นสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่เกิดเป็นประจําเพราะเราเห็นคําว่า whenever (เมื่อไรก็ตาม) ที่ฉันไปเยี่ยมแม่ แม่มักจะหลับ เป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดประจําแต่ทําการกระทําจบไปแล้ว ใช้ V2 คู่กับ V2 จึงตอบ slept (มาจาก sleep) ไม่ใช่ was sleeping (กําลังหลับ) ที่เป็นสองเหตุการณ์ว่ากําลังเกิดขึ้น หรือ had slept (ได้หลับ) ว่าเป็นเหตุการณ์เกิดก่อน ก็ไม่ใช่

50 Tomorrow I ____ to Chiang Mai.

1 went

2 have gone

3 go

4 will go

ตอบ 4 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + wit/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น ข้อนี้มีคําบอกเวลา tomorrow จึงตอบ will go

51 He _____ the police tomorrow.

1 has seen

2 is seeing

3 was seeing

4 saw

ตอบ 2 เราเห็นคําบอกเวลา tomorrow เป็นอนาคตจะตอบ will see แต่ตัวเลือกไม่มี เราก็ต้องนึกหา Tense ที่มาแทนอนาคตได้ก็คือ ปัจจุบัน ที่แทนอนาคตได้ มี

1 Present Simple Tense

2 Present Continuous Tense ตรงกับ is seeing

3 be going to ที่เราได้ตอบข้อที่ผ่านมาก็มี แล้ว สําหรับข้อนี้ตอบ is seeing

52 ___ you ____ me the salt, please?

1 Will; be passed

2 Must ; pass

3 Are; going to pass

4 Will; pass

ตอบ 4 หน้า 105 ใช้ Future Simple (S + will/shall V1) ในประโยคที่แสดงการขอร้องหรือขออนุญาตอย่างข้อนี้มี please เป็นขอร้องจึงตอบ will pass

Will you shut the door, please. (กรุณาปิดประตูด้วย)

Shall I go with you? (ขอฉันไปกับคุณได้ไหม)

53 Last night the advertisement of this product ____ .

1 was launched

2 had launced

3 is launched

4 had been launched

ตอบ 1 หน้า 153 เป็นรูป passive construction รูปถูกกระทํา ให้สังเกตประธานเป็นสิ่งของคือ การโฆษณา ได้ถูกออกสู่ตลาด และเห็นคําบอกเวลา last night เมื่อคืนนี้ ปกติเป็น past simple คือ V2 ดูตัวอย่าง

– We launched the advertisment of this product last night. (เป็น V2 ประธานเป็นคน)

– The advertisement of this product was launched last night (การโฆษณาสินค้านี้ถูกออกสู่ตลาดเมื่อคืนนี้)

รูป V2 ทําให้เป็น passive ต้องอยู่ในรูป was/were + V3 = was launched

54 The plane ____ of in a few minutes.

1 will be taking

2 took

3 has taken

4 takes

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 50 ประกอบ ปกติคําบอกเวลา in a few minutes (ใน 2-3 นาที) เครื่องบินจะออกแล้ว เราตอบ will take of แต่ไม่มี ก็ตอบใกล้คียงของอนาคตคือ Future Continuous Tense (S + will/shall be + Ving) ได้ = will be taking

55 It’s about time we ___ hard.

1 study

2 will study

3 have studied

4 studied

ตอบ 4 ขึ้นต้นด้วย It’s about time ตอบส่วนหลัง V2 = studied

56 ___ he ____ hard, he would have passed the final exam.

1 Did; study

2 Had; studied

3 Have; been studying

4 Do; study

ตอบ 2 เป็นการตัด if ออกใน สูตรที่ 4 โดยสังเกตจากส่วนหลังมี

3 were + S + …… , S – would V1

4 Had + S + V3 , S + would/could have V3

4 Had he studied      would have passed

เป็นการตัด if ออกในสูตร 4 ยก Had ขึ้นหน้าประธานและหลังประธานยังมีกริยาช่องที่ 3

และส่วนหลังก็ยังคู่กับ would have V3 เหมือนเดิม

57 ____ will you leave?

1 Whom

2 When

3 Whose

4 Which

ตอบ 2 เป็นประโยคําถาม ที่ถามว่า คุณจะไปเมื่อไร ใช้ When ถามเวลา

58 Daniel said, “I saw Jane yesterday.”

Danel said he had seen Jane ____.

1 the day before

2 the follwing day

3 the next day

4 that day

ตอบ 1

59 That car is awesome, ____?

1 wasn’t it

2 didn’t it

3 won’t it

4 isn’t it

ตอบ 4 เป็นเรื่อง tag ส่วนหาง ประโยคส่วนหน้าเป็นบอกเล่า กริยา is ทําส่วนหาง เป็น isn’t และประธานคํานาม That car (รถ) สิ่งของเปลี่ยนเป็นสรรพนาม it จึงตอบ isn’t it

60 This time last week, she _____ in Hong Kong.

1 shopped

2 shops.

3 was shopping

4 had shopped

ตอบ 3 หน้า 53 ใช้ Past Continuous Tense (S + was/were +Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งมักจะมีคําบอกเวลาในอดีตด้วย เช่น (at) this time last year, at 9p.m. last night ออกทุกเทอม 1- 2 ข้อ อย่างข้อนี้มี คําบอกเวลา This time last week ตอบ was shopping ประโยคเดียว ออกสอบทุกเทอม จําคําบอกเวลา มีคําว่า at ก็ได้ไม่มีก็ได้

61 By next Friday, Daniel ____ in this company for 10 years.

1 worked

2 will have worked

3 was working

4 works

ตอบ 2 เห็นขึ้นต้นด้วย by + ช่วงเวลา ตอบ will have V3

62 Jane felt sick because she ____ in the rain too long.

1 would walk

2 walk

3 had been walking

4 was walked

ตอบ 3 เห็นกริยาช่องที่ 2 felt เดาตอบคู่อดีตคือ Past Perfect Tense หรือ Past Perfect Continuous Tense

63 Tom loves his manager, ____?

1 didn’t he

2 does he

3 did he

4 doesn’t he

ตอบ 4 เป็นเรื่อง tag ส่วนหาง ประโยคหน้าเป็นบอกเล่า ประโยคหลังต้องตอบปฏิเสธรูปย่อ มีกริยา loves เป็นกริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ ทํา tag ใช้ does มาช่วยเป็น does’nt และ Tom เพศชาย ใช้สรรพนาม

he

64 Most people _____ home during the long weekend last month.

1 are staying

2 stays

3 stay

4 stayed

ตอบ 4 มีคําบอกเวลาคือ last month เดือนที่แล้ว ตอบ Past Simple Tense = V2 = stayed

65 Open the window, _____ ?

1 are you

2 aren’t you

3 do you

4 Will you

ตอบ 4 ขึ้นต้นเป็นกริยาช่องที่ 1 คําสั่งหรือขอร้อง ให้ตอบ tag คงที่คือ wil you

66 Jack ____ her a ride if he knows her address.

1 will give

2 would give

3 would have gone

4 gives

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 10 ประกอบ if อยู่ตรงกลางประโยค

1 S + V1   if/unless  S + V1

2 S + will v1 if/unless  S + V1

3 S + would V1  if/unless S + V2

4 S + would have V3 if/unless + had V3

ตรงกับแบบที่ 2 นั่นคือ ข้างหลังให้มา knows กริยาช่องที่ 1 ส่วนหน้าตอบ will give

67 You ____ sick if you don’t wear a jacket.

1 would have got

2 will get

3 get

4 would get

ตอบ 2 ลักษณะเหมือนกันคือ ให้มา don’t เป็น V1 ตอบส่วนหน้าคือ will get

68 This is the best movie I ____ .

1 saw

2 have ever seen

3 see

4 am seeing

ตอบ 2 ประโยคเป็นกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นาน และยังเห็นผลของการกระทํานั้น โจทย์กล่าวว่านี้เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูมา จากคําบอกเวลา ever (เคย) แสดงจาก อดีตถึงปัจจุบัน จึงใช้ Present Perfect Tense (S + has/have + V3)

69 We went to the show late, so it ____ .

1 had been beginning

2 began

3 would begin

4 had already begun

ตอบ 4 ตามที่บอกเห็นกริยาช่องที่ 2 went อีกประโยคตอบ Past PerfectTense เราเห็น already ใช้ Perfect Tense ไม่ใช้รูป Past Perfect Continuous

70 I ____ many friends at the party.

1 would see

2 saw

3 See

4 had seen

ตอบ 2 เป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตว่า ฉันเจอเพื่อน ๆ มากมายที่งานเลี้ยง เป็นการบอกเล่าใช้อดีตที่ผ่านมาคือ Past Simple Tense = V2 = saw

71 Nadech said to me, “Where is your hometown?”

Nadech asked me where ____ hometown was.

1 mine;

2 my

3 our

4 Ours

ตอบ 2 หน้า 185 จากประโยค direct คําพูด ใช้สรรพนาม your บุรุษที่ 2 ทําเป็น indirect มาเล่าอีกทีเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 หรือ 3 นั่นคือ you (ประธาน) เป็น I, we, he, she, they หรือ you (กรรม) เปลี่ยนเป็น me, us, them, her, them ถ้าเป็นรูปเจ้าของ your เปลี่ยนเป็น my, Our, his, her, their จึงตอบ my เทียบตัวอย่างอื่น

– Direct Spech: Peter said, “I love you.”

– Indirect Speech: Peter said that he loved me.

72 I ____ in Bangkok since 1976.

1 have stayed

2 stayed

3 was staying

4 had stayed

ตอบ 1 เห็นคําบอกเวลา since + ช่วงเวลา ตอบ Present Perfect = have stayed จํานะ คําบอกที่ออกสอบประจําเช่น for, since

73 He seemed to have a headache. He ____ his lessons all day.

1 had been reviewing

2 would review

3 have reviewed

4 review

ตอบ 1 ปกติที่เราเห็น all day ข้อข้างบนเป็นประโยคเดียวเราตอบ Present Perfect Continuous Tense แต่โจทย์นี้มีสองประโยค และเราเห็น seemed เป็นอดีตกริยาช่องที่ 2 เราก็ตอบอีกประโยค เป็นอดีตไปด้วย ก็คือ ตอบเป็น Past Perfect Continuous Tense = had been reviewing

74 She’s a person who always ____ happy.

1 appears

2 feels

3 looks

4 All are correct

ตอบ 4 เราเห็น s มาจาก is แสดงว่าเป็นกริยาช่องที่ 1 ปัจจุบันเราก็ตอบอีกประโยคเป็นปัจจุบัน จากตัวเลือกเป็นปัจจุบันหมด และล้วนเป็นกริยา linking verb ที่มีคําคุณศัพท์ (adj.) ตามหลัง จึงตอบถูกทุกข้อ

75 Next month, my mother ____ 60.

1 has turned

2 turn

3 will turn

4 turned

ตอบ 3 เห็นคําบอกเวลา next month เป็นอนาคตจึงตอบ will turn

 

Part lI Vocabulary (คําศัพท์)

Directions : Choose the best answer

 

76 The immense furniture cannot pass through the door.

1 extended

2 huge

3 increased

4 enlarged

ถาม เฟอร์นิเจอร์ขนาดมหึมาไม่สามารถผ่านประตูได้

ตอบ 2 หน้า 77 1 ขยายออก 2 ใหญ่โตมหึมา 3 เพิ่ม 4 ทําให้ใหญ่ขึ้น

huge = immense, gigantic = ใหญ่โตมหึมา

77 Despite living in different states, the two families have ____ have a close friendship.

1 pressed

2 maintained

3 returned

4 classified

ถาม แม้จะอาศัยอยู่ในรัฐที่ต่างกัน แต่ทั้งสองครอบครัวก็ยังรักษามิตรภาพที่แนบแน่น

ตอบ 2 หน้า 174 1 กด บีบ แนบ 2 รักษาเอาไว้ 3 กลับคืน 4 จัดแบ่งประเภท

maintained = keep on, retain = รักษาเอาไว้ คงไว้

  1. Dancing is my favorite ____ .

1 activity

2 play

3 occasion

4 game

ถาม การเต้นรําเป็นกิจกรรมที่ฉันชอบ

ตอบ 1 หน้า 93 1 กิจกรรม 2 เล่น 3 โอกาส 4 การละเล่น

79 Violent crime is alan _____ and growing problem throughout the country

1 serious

2 bereaved

3 elderly

4 native

ถาม อาชญากรรมรุนแรงเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและกําลังเติบโตทั่วประเทศ

ตอบ 1 บทที่ 9 หน้า 145 1 ร้ายแรง จริงจัง 2 ที่สูญเสียไป 3 มีอายุ แก่ 4 เกี่ยวกับพื้นเมือง

80 Big cities should have enough____ parks for people to enjoy their free time and

relax.

1 publish

2 private

3 personal

4 public

ถาม เมืองใหญ่ควรมีสวนสาธารณะเพียงพอให้ผู้คนได้ใช้เวลาว่างและผ่อนคลาย

ตอบ 4 บทที่ 3 1 พิมพ์ ตีแผ่ 2 เอกชน 3 ส่วนตัว 4. ที่เป็นสาธารณะ ทั่วไป

81 The plane ____ before touching the ground safely.

1 lowered down

2 raised

3 put down

4 pressed

ถาม เครื่องบินลดระดับลงก่อนแตะพื้นอย่างปลอดภัย

ตอบ 1 บทที่ 1 1 ทําให้ต่ำ ลดลง 2 ยกให้สูงขึ้น 3 วางลง 4 กด บีบ

82 You’ll get the research results when the ____ is complete.

1 analysis

2 ability

3 intimacy

4 disease

ถาม คุณจะได้รับผลการวิจัยเมื่อการวิเคราะห์เสร็จสิ้น

ตอบ 1 บทที่ 9 1 การวิเคราะห์ 2 ความสามารถ 3 ความใกล้ชิด

4 โรค เชื้อโรค

83 The bomb was ____ by a mobile phone.

1 pointed

2 triggered

3 aimed

4 shooted

ถาม ระเบิดถูกทําให้เกิดขึ้นจากมือถือ

ตอบ 2 บทที่ 4 1 ชี้ให้เห็น 2 ทําให้เกิด 3 เล็งไป 4 ยิง

84 Strawberries can be used as a _____ on tarts.

1 fashion

2 style

3 dressing.

4 garnish

ถาม สเตรอเบอร์รี่สามารถถูกใช้เป็นสิ่งที่ตกแต่งบนขนมได้

ตอบ 4 บทที่ 4 1 ทันสมัย 2 รูปแบบ 3 การแต่งตัว 4 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร

85 Is there anyone here who ____ Arabic?

1 raises

2 appears

3 understand

4 interviews

ถาม ในที่นี้มีใครเข้าใจอารบิกบ้าง

ตอบ 3 1 ยกให้สูงขึ้น 2 ปรากฏให้เห็น 3 เข้าใจ 4 สัมภาษณ์

86 New Year’s Eve is a special _____ for everybody.

1 function

2 tradition

3 occasion

4 dimension

ถาม วันส่งท้ายปีเก่าเป็นโอกาสพิเศษสําหรับทุกคน

ตอบ 3 บทที่ 5 1 หน้าที่ 2 ธรรมเนียมประเพณี 3 โอกาส

4 มิติ

87 The company spent a lot of money to ___ their products.

1 show

2 mention

3 intensity

4 advertise

ถาม บริษัทใช้เงินจํานวนมากเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตน

ตอบ 4 บทที่ 3 1 แสดงให้เห็น 2 กล่าวถึง 3 ความเข้ม 4 โฆษณา

  1. The rate of ____ is high in big cities.

1 situations

2 murders

3 scenes

4 victims

ถาม อัตราการฆาตกรรมสูงในเมืองใหญ่

ตอบ 2

บทที่ 6 1 สถานการณ์ 2 ฆาตกรรม 3 สถานที่เกิดเหตุ 4 เหยื่อ

89 I’d like to help, but I don’t have the to intervene in this dispute.

1 fright

2 calorie

3 conclusion

4 power

ถาม อยากช่วยแต่ไม่มีอํานาจที่จะเข้าไปแทรกแซงข้อพิพาทนี้

ตอบ 4 1 ตื่นตระหนก 2 แครอลี่  3 บทสรุป 4 อํานาจ

90 You should eat a good _____ of carbohydrates and protein.

1 occasion .

2 balance :

3 beast

4 neighbour

ถาม คุณควรกินคาร์โบไฮเดตและโปรตีนให้สมดุล

ตอบ 2 บทที่ 11 1 โอกาส 2 ความสมดุล 3 สัตว์โลก 4 เพื่อนบ้าน

91 Thai people love their ____ land.

1 strange

2 faraway.

3 native

4 foreign

ถาม คนไทยรักแผ่นดินเกิด 

ตอบ 3 บทที่ 5 1 แปลก 2 ห่างไกล 3 เกี่ยวกับพื้นเมือง บ้านเกิดเมืองนอน 4 ต่างประเทศ

92 Doctors could ____ the small boy who accidentally swallowed coin.

1 check

2 lift

3 rescue

4 hold

ถาม แพทย์สามารถช่วยชีวิตเด็กน้อยที่เผลอกลืนเหรียญเข้าไป

ตอบ 3 บทที่ 2 1 ตรวจสอบ 2 ยกขึ้น 3 ช่วยเหลือจากอันตราย 4 จับ ยึด

93 A person who has a poor diet needs vitamin supplements.

1 meal

2 nutrition

3 eating

4 food

ถาม คนที่ทานอาหารที่ไม่ดีต้องการวิตามินเสริม

ตอบ 4 บทที่ 4 1 มื้ออาหาร 2 สารอาหารตามลักโภชนาการ 3 การกิน 4 อาหาร

94 We’ll ____ your absence this time, but don’t let it happen again.

1 overlook

2 reflect

3 place

4 pollute

ถาม เราจะมองข้ามการขาดงานของคุณครั้งนี้ แต่อย่าให้มันเกิดขึ้นอีก

ตอบ 1 บทที่ 9 1 มองข้าม มองผ่าน 2 สะท้อนให้เห็น 3 ใส่ วาง 4 ทําให้เกิดมลพิษ

95 Robert Lewandowski is an outstanding football player.

1 great

2 related

3 abominable

4 quick

ถาม โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้เป็นนักฟุตบอลที่โดดเด่น 

ตอบ 1 บทที่ 12 1 เด่น 2 เกี่ยวข้อง 3 น่ารังเกียจ 4 รวดเร็ว

outstanding = great, notable, remarkable = เด่น สําคัญ

96 The caste system in India does not treat people as

1 rights

2 justice

3 sameness

4 equals

ถาม ระบบวรรณะในอินเดียไม่ปฏิบัติต่อผู้คนอย่างเท่าเทียมกัน 

ตอบ 4 บทที่ 1 1 สิทธิ 2 ความยุติธรรม 3 ความเหมือนกัน 4 เท่าเทียมกัน

97 Tim showed musical ___ at an early age.

1 relationship

2 ability

3 reconciliation

4 retribution

ถาม ทิมแสดงความสามารถทางดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อย

ตอบ 2 บทที่ 10 1 ความสัมพันธ์ 2 ความสามารถ 3 ไกล่เกลี่ย 4 การลงโทษ

98 Building houses far apart reduces ____ among neighbors.

1 intimacy

2 treatment

3 appliance

  1. reporter

ถาม การสร้างบ้านให้ห่างกันลดความสนิทสนมระหว่างเพื่อนบ้าน

ตอบ 1 บทที่ 11 1 ความใกล้ชิด สนิทสนม 2 การรักษา 3 เครื่องมือเครื่องใช้ 4 ผู้สื่อข่าว

99 The wound ____, but the redness remained for a long time.

1 checked

2 healed

3 honored

4 classified

ถาม แผลหายดีแล้ว แต่รอยแดงยังคงอยู่เป็นเวลานาน

ตอบ 2 บทที่ 9 1 ตรวจสอบ 2 รักษา, เยียวยา 3 ให้เกียรติ 4 จัด แยกหมวดหมู่

100 It will take a little while to become _____ with the new software.

1 familiar

2 notorious

3 elderly

4 famous

ถาม จะต้องใช้เวลาสักครู่ในการทําความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ใหม่

ตอบ 1 บทที่ 10 1 คุ้นเคย รู้จัก 2 มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี 3 มีอายุ 4 มีชื่อเสียง

101 The kettle ____ switched off when it boiled.

1 automatically

2 conclusively

3 nutritionally

4 forgivingly

ถาม กาต้มน้ำจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเดือด

ตอบ 1 บทที่ 7 1 โดยอัตโนมัติ 2 อย่างสรุป 3 อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ 4 อย่างให้อภัย

102 I was really surprised when I passed my driving test the first time.

1 amazed

2 entire

3 mental

4 abundant

ถาม สอบใบขับขี่ผ่านครั้งแรกรู้สึกประหลาดใจมาก

ตอบ 1 บทที่ 12 1 ประหลาดใจ 2 ทั้งหมด 3 เกี่ยวกับจิตใจ 4 อุดมสมบูรณ์ มากมาย

103 I didn’t feel that this was an appropriate time to mention the subject of money.

1 edible

2 genetic

3 Suitable

4 essential

ถาม ฉันไม่รู้สึกว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดถึงเรื่องเงิน

ตอบ 3 บทที่ 10 1 สามารถรับประทานได้ 2 เกี่ยวกับพันธุกรรม 3 เหมาะสม 4 สําคัญ

104 He has a ____ for languages.

1 gift

2 coincidence

3 direction

4 murder

ถาม เขามีพรสวรรค์ด้านภาษา

ตอบ 1 บทที่ 8 1 พรสวรรค์ 2 เหตุบังเอิญ 3 ทิศทาง 4 การฆาตกรรม

105 He is so stubborn that nobody can ____ him.

1 believe

2 obey

3 convince

4 deceive

ถาม เขาเป็นคนดื้อรั้นจนไม่มีใครสามารถโน้มน้าวเขาได้

ตอบ 3

1 เชื่อ 2 เชื่อฟัง 3 ทําให้เชื่อ โน้มน้าว 4 หลอกลวง

106 A limited number of tickets will be on sale from tomorrow.

1 fixed

2 outstanding

3 surprised

4 genetic

ถาม เริ่มจําหน่ายบัตรในจํานวนจํากัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

ตอบ 1 บทที่ 10 1 (จํานวน) จํากัด 2 โดดเด่น 3 ประหลาดใจ 4 เกี่ยวกับพันธุกรรม

107 Some athletes take drugs to ____ their performance.

1 interview

2 recycle

3 improve

4 greet

ถาม นักกีฬาบางคนใช้ยาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ตอบ 4 บทที่ 7 1 สัมภาษณ์ 2 ผ่านกรรมวิธีเพื่อกลับมาใช้ใหม่ 3 ปรับปรุง, ทําให้ดีขึ้น 4 ทักทาย

108 The tornado ____ many trees and buildings.

1 killed

2 crushed

3 gazed

  1. damaged

ถาม พายุทอร์นาโดสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้และอาคารจํานวนมาก

ตอบ 4 บทที่ 2 1 ฆ่า 2 บีบคั้น 3 จ้องมอง 4 ทําให้เสียหาย

109 Mark ___ admiringly at Kimberly as she spoke.

1 pollinated

2 gazed

3 happened

4 triggered

ถาม มาร์คจ้องมองคิมเบอร์ลีอย่างชื่นชมขณะพูด

ตอบ 2 บทที่ 8 1 ทําให้เกิดมลพิษ 2 จ้องมอง 3 เกิดขึ้น 4 ทําให้เกิด

110 Chemotherapy is often used in the ____ of cancer.

1 seniority

2 exhibition

3 appliance

4 treatment

ถาม เคมีบําบัดมักใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง

ตอบ 4 บทที่ 7 หน้า 118 1 ของขวัญ 2 สิ่งที่ใช้บรรจุของ 3 โรค เชื้อโรค 4 ของสะสม

111 The thief covered his face with a ____.

1 chain

2 cloak

3 mask

4 crown

ถาม ขโมยเอาผ้าปิดใบหน้าด้วยหน้ากาก 

ตอบ 3 บทที่ 2 1 โซ่ 2 เสื้อคลุม  3 หน้ากาก 4 มงกุฎ

112 Paper can be ___ for use again.

1 changed

2 recycled

3 requested

4 demanded

ถาม กระดาษสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้

ตอบ 2 บทที่ 3 1 เปลี่ยนแปลง 2 ผ่านกรรมวิธีเพื่อกลับมาใช้ใหม่ 3 ขอร้อง 4 เรียกร้อง

113 The election commission should not have ____ persons.”

1 renowned

2 well-known

3 notorious

4 famous

ถาม คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ควรเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี 

ตอบ 3 หน้า 2 1 มีชื่อเสียง 2 มีชื่อเสียง 3 มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี 4 มีชื่อเสียง

114 Thais respect the ____ people.

1 elder

2 age

3 older

4 elderly

ถาม  คนไทยเคารพผู้สูงอายุ

ตอบ 4 บทที่ 1 1 แก่กว่า 2 อายุ 3 แก่ขึ้น 4 มีอายุ

115 Reporters from many news agencies wanted to ____ the winner.

1 request

2 interview

3 announce

4 ask

ถาม นักข่าวจากสํานักข่าวหลายแห่งต้องการสัมภาษณ์ผู้ชนะ

ตอบ 2 บทที่ 6 1 ขอร้อง 2 สัมภาษณ์ 3 ประกาศ 4 ขอร้อง

116 “Sawasdee” or “Wai” is a Thai social convention.

1 seniority

2 function

3 behavior

4 tradition

ถาม “สวัสดี” หรือ “ไหว้” เป็นประเพณีทางสังคมของไทย

ตอบ 4 บทที่ 1 1 ความเป็นอาวุโส 2 หน้าที่ 3 พฤติกรรม 4 ธรรมเนียม

convention = tradition = ธรรมเนียม

117 Tractors are farm ____ .

1 diets

2 vehicles

3 masks

4 damages

ถาม รถแทรกเตอร์เป็นยานพาหนะในฟาร์ม

ตอบ 2 บทที่ 7 1 อาหาร 2 พาหนะ 3 หน้ากาก 4 ความเสียหาย

118 The booklet provide all the necessary information about the college.

1 essential

2 complex

3 surprised

4 physical

ถาม หนังสือเล่มเล็กให้ข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับวิทยาลัย

ตอบ 1 บทที่ 1 1 จําเป็น 2 สลับซับซ้อน 3 ประหลาดใจ 4 เกี่ยวกับร่างกาย

119 Don’t be surprised that some flowers are eatable.

1 delicious

2 edible

3 eaten

4 allergic

ถาม อย่าแปลกใจที่ดอกไม้บางชนิดกินได้

ตอบ 2 บทที่ 4 1 อร่อย 2 รับประทานได้ 3 ถูกกิน 4 แพ้

120 The resort, full of trees, has a beautiful environment.

1 surroundings

2 view .

3 nature

4 scene

ถาม รีสอร์ทเต็มไปด้วยต้นไม้ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

ตอบ 1 บทที่ 3 1 สิ่งเเวดล้อม 2 การมองเห็น 3 ธรรมชาติ 4 สถานที่เกิดเหตุ

environment = surroundings = สิ่งแวดล้อม บริเวณรอบๆ

 

Advertisement