การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Advertisement

Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง)

Choose the correct answer.

1 Tidy your room _____?

1 don’t you

2 are you

3 aren’t you

4 will you

ตอบ 4 หน้า 174 175 เป็นเรื่อง question-tags ที่ให้ตอบส่วนหลัง โดยกําหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ มี 2 ส่วนที่ต้องดูนั่นคือ เรื่องกริยากับ เรื่องคําสรรพนาม เราเห็นประโยคให้มีกริยาช่วย will ตอบ tag เป็น wont รูปย่อ และคํานาม Dan ชื่อเพศชายตอบ tag เป็น he รวมกัน won’t he ตัวอย่างอื่นเช่น

– Jane will be here soon, won’t she?

– There was a lot of rain, wasn’t there?

– Maggi won’t be late, will she?

ยกเว้น ถ้าขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ เช่น

– 1 ถ้าขึ้นต้นประโยคด้วย Let’s ให้ตอบส่วนหลังว่า snail we

– 2 ถ้าขึ้นต้นประโยคเป็นกริยาช่องที่ 1 เป็นคําสั่ง ขอร้อง ให้ตอบส่วนหลังว่า will you

– Let’s go home, shali we? ขึ้นต้นด้วย Lets ให้ตอบ shall we

– Tidy your room, will you? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 คือ Tidy โดยเป็นคําสั่งว่า

ให้จัดห้องให้เป็นระเบียบ จึงตอบส่วนหลัง will you

2 ______ should I do to quit smoking?

1 When

2 What

3 Where

4 Who

ตอบ 2 หน้า 166 เป็นประโยคคําถามที่ขึ้นด้วย Wh-question เช่น Who/Whom (ถามถึงใคร) What (อะไร) Where (ที่ไหน) When เมื่อไร) เราลองใส่ไปทีละตัวแล้วดูว่าเข้ากับประโยคไหม เช่น

– What should I do to quit smoking? (จะเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างไร)

3 ____ phone is it ?

1 Whose

2 Where

3 Who

4 When

ตอบ 1 เป็นประโยคคําถาม โดย Whose ต้องมีคํานามตามหลังเสมอ เพราะ whose ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ Whose + noun นั่นคือ Whose phone โทรศัพท์ของใคร แสดงความเป็นเจ้าของ แต่ถ้า where ถามสถานที่ who + กริยา เสมอ when ถามเมื่อไร

4 Jack was happy ____ ?

1 was he

2 is he

3 wasn’t he

4 isn’t he

ตอบ 3 คูคําอธิบายในข้อ 1 ประกอบ เป็นเรื่อง tag ส่วนหลัง ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่า ส่วนหลังต้องทําเป็นปฏิเสธรูปย่อ นั่นคือ was จะเป็น wasnt และชื่อคน Jack เพศชายเปลี่ยนเป็นสรรพนามคือ he รวมกันคือ wasn’t he

5 Let’s have some fun. ______?

1 did we

2 shall we

3 could we

  1. are we

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ ขึ้นต้นด้วย Let’s เป็นกรณียกเว้น ให้ตอบ shall we ได้เลย

6 Lisa said, “I will call you.”

Lisa said that she ____ call me.

1 would

2 will

3 can

4 must

ตอบ 1 หน้า 178 เป็นเรื่องการทํา direct speech ให้เป็น indirect speech คือ การนําคําพูดของคนอื่นมาเล่าให้อีกคนฟัง โดยปรับเปลี่ยนเนื้อความให้เป็นคําพูดของผู้เล่าเอง หลักสําคัญมี 4 หลักคือ

1 เปลี่ยนกริยาสําคัญในประโยคหลัก

2 เปลี่ยนบุรุษสรรพนาม

3 เป็นคําที่แสดงความใกล้ให้ เป็นคําที่แสดงความไกล

4 เปลี่ยน tenses สําหรับโจทย์ข้อนี้ให้เราตอบคํากริยาในประโยคย่อย (ก็คือกริยาด้านขวาของผู้อ่าน)

เรามาดูกรณีที่ 4 คือการเปลี่ยน tenses ประโยคให้ กริยา will ซึ่งเป็นกริยาช่วยในรูปV1 จะต้องเปลี่ยนเป็น Past Simple Tense คือ กริยาช่องที่ 2 นั่นคือ เช่น will เป็น would, can เป็น could, may เป็น might เป็นต้น

7 Paula said to me, “Where do they live ?”

Paula asked me _____ .

1 that I lived

2 where they lived

3 if they lived

4 where I lived

ตอบ 2 ดูคําอธิบายในข้อ 6 ประกอบ ประโยคให้มาเป็นประโยคคําถาม เราต้องทําเป็นการเล่าอีกทีก็คือทําให้เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา เครื่องหมาย ? หายไป ก็คือที่ให้ตอบในบรรทัดที่ 2 ดู 4 หลัก จะเห็น หลักที่ 1 กริยาหลักให้มา said to ให้เป็นการถาม คือ asked (ให้มาแล้วในโจทย์) และ เป็นคําถามที่เป็น wh ก็เอาตัวนั้นมาเชื่อมเลยนั่นคือ where และตามด้วย หลักที่ 4 เปลี่ยน tense คือ จาก Present Simple Tense (V1 = live) ให้เป็น Past Simple Tense (V2 = lived) เรียงประธาน + กริยา เหมือนบอกเล่าทั่วไป จึงเป็น where they fived

8 Bob said, “I have finished the term paper.”

Bob said that he ____ the term paper.

1 had finished

2 was finishing

3 finished

4 had been finishing

ตอบ 1 หลักการเปลี่ยน tense นั่นคือให้มา have finished เป็น Present Perfect Tense ทําเป็น indirect speech เปลี่ยนเป็น Past Perfect Tense คือ had finished

9 John said to me, “Do you love Laura ?”

John asked me _____ .

1 why you loved Laura

2 If I loved Laura

3 that I loved Laura

4 If you loved Laura

ตอบ 2 หน้า 197 เป็นประโยคคําถามที่เป็น Yes-No ทําเป็น Indirect Question ให้ใช้ if หรือ whether (หรือไม่) เป็นตัวเชื่อมแทน that (that ใช้ในประโยคบอกเล่าและอุทาน) ฉะนั้นเชื่อม ด้วย if และคําสรรพนาม you ก็คือ ถาม me จะต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามรูปประธานด้วยคือ และกริยาเป็นช่องที่ 2 คือ loved รวมกัน if I loved Laura

10 Barbara said to me, “what will you do tomorrow ?”

Barbara asked me what I would do ____ .

1 the next day

2 that day

3 before

4 the previous day

ตอบ 1

11 We always ____ by bus. We don’t drive.

1 goes

2 go

3 going

4 have gone

ตอบ 2 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจํา เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทําทุกวัน ประโยคที่เป็นความจริงเสมอ จริงตามธรรมชาติ จริงในปัจจุบัน สํานวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้นในปัจจุบันมีคําบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays, every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น ข้อนี้มี always (เป็นประจํา) จึงตอบ V1 คือ go ประธานพหูพจน์ We

12 Summer in Thailand _____ around April.

1 begin

2 begins

3 began

4 would begin

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ ประโยคนี้ “ในประเทศไทยช่วงฤดูร้อน เริ่มในเดือนเมษายน” เป็นจริงในปัจจุบันจึงตอบ Present Simple Tense คือ V1 = begins ประธาน Summer เอกพจน์ กริยาเอกพจน์ก็คือ กริยาที่เติม s เช่น comes, begins, starts, plays เป็นต้น

13 The earth _____ around the sun.

1 moves

2 moved

3 has moved

4 is moving

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 11 -12 ประกอบ ประโยคที่เป็นจริงตามธรรมชาติ “โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์) ใช้ Present Simple Tense ตอบ moves (V1)

14 “Mom, I’m at the station. I ____ for the train,”

1 was waiting

2 am waiting

3 waited

4 had waited

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์ หรือการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด หรือมักคําบอกเวลาจํานะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at thefthis moment , at present โจทย์นี้เกิดขึ้นในขณะที่พูดว่าลูกสาวโทรไปหาคุณแม่ ว่าเธออยู่ที่สถานีรถไฟ เธอกําลังคอยรถไฟ จึงตอบ am waiting

15 They in Thailand since 1990.1

1 have lived

2 live

3 lived

4 had lived

ตอบ 1 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect S + has/have + V3) หรือจะตอบ Present Perfect Continuous Tense (S + has/have been + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดําเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอมจําคําบอกเวลาไว้เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็วๆนี้), lately, yet, already, ever, never, how long , all day (ตลอดวัน), all evening (ตลอดเย็น) เป็นต้น ดังนั้นข้อนี้มี since … จึงตอบ have lived

16 Kate is very sociable. She _____ lots of people.

1 know

2 will know

3 had known

4 knows

ตอบ 4 เราสังเกตจากประโยคแรกยกมาให้ใช้กริยาช่องที่ 1 คือ is แสดงเหตุการณ์ปัจจุบัน ประโยคต่อมาพูดต่อเนื่อง (เคทเป็นคนชอบเข้าสังคม เธอรู้จักคนมากมาย) เราก็ตอบปัจจุบันไปด้วยคือกริยาช่อง ที่ 1 เอกพจน์ คือ knows

17 My son ___ all the eggs; there are not any left.

1 eat

2 will eat

3 has eaten

4 are eating

ตอบ 3 เราดูประธาน My son เป็นเอกพจน์ ฉะนั้นช้อย 1 และ 4 ผิดก่อนเพราะเป็นกริยาพหูพจน์แล้วเราสังเกตว่าประโยคส่วนหลังใช้ are แสดงปัจจุบัน (ลูกชายของฉันกินไข่หมดแล้ว ไม่เหลือเลย) แสดงว่าเหตุการณ์ประโยคได้เกิดขึ้นต่อเนื่องไปไม่นาน จึงตอบ Present Perfect Tense (S + has/have + V3) = has eaten จะตอบ will eat (จะกิน) ไม่ถูกต้อง

18 I ____ Sarah for ages.

1 had not seen

2 do not see

3 have not seen

4 would not see

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 15 ประกอบ มีคําบอกวลา for (เป็นเวลา) for ages เป็นเวลานานมาก ใช้ Present Perfect Tense = has not seen

19 Jane ____ the letter yesterday.

1 has posted

2 posted

3 post

4 had posted

ตอบ 2 หน้า 24-25 ใช้ Past Simple Tense (S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคําบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น จากโจทย์มีคําบอกเวลา yesterday (เมื่อวานนี้) ใช้อดีต V2 = posted

20 I must get back to the office. My boss _____ .

1 waited

2 is waited

3 is waiting

4 will wait

ตอบ 3 คูคําอธิบายข้อ 14 ประกอบ เป็นประโยคที่พูดในขณะนั้น ว่า ฉันต้องกลับไปที่สํานักงาน เจ้านายกําลังรออยู่ จึงใช้ is waiting

21 My mother just ______back from her holiday.

1 was; come.

2 has ; come

3 has; came

4 has ; coming

ตอบ 2 มีคําบอกเวลาคือ just และวางไว้ตรงกลาง ข้างหน้าตอบ has หลัง come (ในที่นี้คือกริยาช่องที่ 3 มาจาก come came come) รวมกัน has just come

22 Tony ____ football game. He will surely go to see the match tomorrow.

1 loved

2 had loved

3 love

4 loves

ตอบ 4 หน้า 9 กริยาที่แสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือการรับรู้ เช่น see, love, like, dislike, hate, hope, smell, want , look, appear จะนิยมใช้เป็นปัจจุบันในรูป Present Simple Tense (V1) จึงตอบ loves กริยาเอกพจน์

23 your project _____ yet?

1 Has ; begun

2 Had : began

3 Is ; begun

4 Was : begun

ตอบ 1 มีคําบอกเวลา yet ใช้ Present Perfect Tense คือ has begun

24 We ____ here for half an hour.

1 wait

2 are waiting

3 have been waiting

4 would wait

ตอบ 3 มีคําบอกเวลาคือ for half an hour ตอบPresent Perfect Tense (S + has/have + V3) ไม่มีก็ตอบ Present Perfect Continuous Tense (S + has/have + been +Ving) แทนได้ (ข้อสอบมักมีแบบนี้สัก 1-2 ข้อ ใช้แทนกันได้)

25 They once an apartment

1 own

2 owned

3 are owning

4 have owned

ตอบ 2 หน้า 39 กริยาต่อไปนี้ไม่นิยมใช้ -ing เวลาออกสอบมานิยมให้ตอบ V1/V2 เช่น

1 กริยาที่แสดงการรับรู้ เช่น feel, hear, notice, recognize, see, smell, taste, observe, notice

2 กริยาเกี่ยวกับจิตใจ เช่น agree, appreciate, assume, expect, feel, forget, perceive, realize, recall, recognize, see

3 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น belong to, Ove, own, possess ฉะนั้นกริยา Own ไม่นิยม ing และเราเห็นคําบอกเวลาว่า once (ครั้งหนึ่งในอดีต) จึงตอบเป็น Past อดีต owned กริยาช่องที่ 2

26 Many researchers say that the Earth ____ warmer.

1 got

2 were getting

3 have gotten

4 is getting

ตอบ 4 คูประธานก่อนก็ได้ว่า the Earth ประธานเป็นเอกพจน์ ฉะนั้นกริยา were, have เป็นพหูพจน์ผิดไปก่อน และโจทย์ใช้กริยา say (V1) นั่นคือปัจจุบันเราก็ตอบส่วนหลังเป็นปัจจุบันคือ is getting (Present Continuous Tense) แสดงเหตุการณ์กําลังจะเกิดขึ้น แต่ไม่ใช้ got (V2

มาจาก get) เป็นอดีตไม่ถูกแน่

27 Dan is quite busy these days. He a course at college.

1 is doing

2 was doing

3 will have done

4 has been doing

ตอบ 1 เราเห็นประโยคส่วนหน้าใช้ is = V1 หรือคําบอกเวลา these days (ทุกวันนี้) แสดงปัจจุบันก็ตอบปัจจุบันคือ is doing

28 My grandmother ____ with me for one month now.

1 stayed

2 has been staying

3 stays

4 was staying

ตอบ 2 มีคําบอกเวลาคือ for ……. ใช้ Present Perfect หรือ Present Perfect Continuous Tense แทนได้

29 It _____ continuously during the rainy season.

1 has rained

2 rained

3 rains

4 would rain

ตอบ 3 ประโยคเป็นจริงตามธรรมชาติ (ฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝน) เป็นจริงใช้ Present Simple Tense (S + V1) = rains

30 It is eleven o’clock, but my brother _____ yet.

1 would not wake up

2 has not woken up

3 is not waking up

4 do not wake up

ตอบ 2 มีคําบอกเวลา yet ตอบ Present Perfect Tense (has + V3)

31 My husband is tired because he ____ all day.

1 will work

2 works

3 is working

4 has been working

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา all day (ตลอดวัน) แสดงการกระทําต่อเนื่องไม่ขาดสายใช้ Present Perfect Continuous Tense = has been working

32 My secretary. ____ sick yesterday.

1 was

2 were

3 has been

4 had been

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาคือ yesterday ตอบกริยาช่องที่ 2 คือ was

33 When we saw the accident, we _____ the car.

1 had stopped

2 stopped

3 would stop

4 were stopping

ตอบ 2

34 I _____ on my PowerPoint at the moment.

1 was working

2 worked

3 had worked

4 am working

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 14 ประกอบ มีคําบอกเวลา at the moment ใช้ Present Continuous Tense (S + is//am/are + Ving) = am working

35 We _____ tennis every Friday.

1 plays

2 would play

3 had played

4 play

ตอบ 4 มีคําบอกเวลา every Friday (ทุกวันศุกร์) ทําทุกวัน ใช้ V1 ประธาน We พหูพจน์ ตอบ play

36 Who is William ______ with?

1 dance

2 danced

3 dancing

4 to dance

ตอบ 3 เป็นประโยคคําถามและมีกริยา is อยู่ด้วยแล้ว ก็สามารถตามด้วย Ving ก็คือ โครงสร้าง Verb to be+ Ving ได้ แสดงเหตุการณ์กําลังกระทําอยู่ว่า (วิลเลี่ยมกําลังเต้นรํากับใคร?) นอกนั้น is จะตามด้วย V1 (dance) ไม่ได้ และ V3 (danced) ก็ไม่ถูกเพราะไม่ได้ถูกกระทํา

37 Joe drove right past me while for the bus.

1 am waiting

2 waited

3 was waiting

4 wait

ตอบ 3

38 The sun _____ when we arrived at the beach.

1 will shine

2 shine

3 should shine

4 was shining

ตอบ 4

39 While he ____ in the garden. It suddenly began to rain.

1 had sat

2 was sitting

3 is sitting

4 would sit

ตอบ 2

40 As we ____ down the hill, a strange person appeared.

1 are driving

2 had driven

3 drove

4 were driving

ตอบ 4

41 The teacher is annoyed. She ____ for her students.

1 waited

2 has been waiting

3 was waiting

4 had waited

ตอบ 2

  1. I ____ when the doorbell _____ .

1 had cooked : had rung

2 cooked : was ringing

3 was cooking : had rung

4 was cooking: rang

ตอบ 4

43 He told me it ____ all night.

1 rains

2 had been raining

3 rained

4 was running

ตอบ 2 หน้า 86 -90 ใช้ 2 เหตุการณ์ โดยมักจะเห็นกริยาช่องที่ 2 (told มาจาก tell) ให้มาหนึ่ง ประโยคก่อน แล้วอีกประโยคมักควบคู่กับ Past Perfect S + had V3) หรือ Past Perfect Continuous Tense (S + had been Ving) ในกรณีหลังใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต เช่นข้อนี้มี all night (ตลอด คืน) ทําต่อเนื่องและมักใช้กับกริยาเช่น walk (เดิน แสดงเดินต่อเนื่อง) rain (ฝนตก) wait (รอ คอย) swim (ว่ายน้ํา) เป็นต้น จึงตอบรูปการทําต่อเนื่องได้ใช้รูป past continuous = had been raining

44 Trm tired. I ____ to go to bed early.

1 have gone

2 am going

3 went

4 had gone

ตอบ 1 ประโยคแรกเกริ่นมาเป็น am กริยาช่องที่ 1 แสดงปัจจุบันประโยคต่อไปก็จะเป็นปัจจุบันด้วย คงเหลือ 1 และ 2 ตอบ 2 แสดงเหตุการณ์กําลังเกิดขึ้นใน ขณะที่พูด “ฉันรู้สึกเหนื่อย ฉันจะเข้านอนแต่หัวค่ำนะ” หรือจะใช้อนาคตว่า will go แต่ สามารถใช้ am going to แทนอนาคตได้เลยว่ากําลังจะ

45 As we ____ the bird, it suddenly flew away.

1 are watching

2 had watched

3 were watching

4 watch

ตอบ 3

46 A: What _____ you ____ ?

B: I’m writing a letter to a friend.

1 have : done

2 are : doing

3 would : do

4 will : done

ตอบ 2 เราสังเกตจาก B ตอบว่า l am writing ใช้ Present Continuous Tense แสดงว่า A ถามเหตุการณ์นั้นในขณะที่พูดว่า กําลังเขียนจดหมาย นั่นคือ A ถามว่า กําลังทําอะไร จึงตอบ What are you doing? (คุณกําลังทําอะไร?)

47 My wife always ____ at this supermarket.

1 shops

2 shop

3 shopping

4 will shop

ตอบ 1 มีคําบอกเวลาคือ always ทําประจําตอบ Present Simple Tense (S + V1) ข้างบนก็มีออกแบบนี้แล้ว ตอบกริยาเอกพจน My wife ประธานเอกพจน์ = shops

48 I found the book which I ______ for.

1 looked

2 have been looking

3 was looking

4 will look

ตอบ 3 เราเห็น found เป็นกริยาช่องที่ 2 (มาจาก find) แสดงว่าเป็นอดีต เราก็ตอบอดีตด้วย เป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีคงเหลือ looked กับ was looking ตอบ was looking แสดงถึง พบหนังสือที่กําลังมองหา

49 We _____ a video conference at 9 a.m. tomorrow.

1 have

2 had

3 have had

4 will be having

ตอบ 4 หน้า 106 -108 ใช้ Future Continuous Tense (S + wildshal + be + Ving) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีช่วงเวลาระบุไว้อย่างแน่ชัด เช่น at this time tomorrow tomorrow evening, at ten o’clock tomorrow อย่างข้อนี้มี at 9 a.m. tomorrow จึง ตอบ will be having

50 My sister _____ by the end of next month.

1 will graduate

2 graduate

3 graduated

4 will have graduated

ตอบ 4 หน้า 112 11 Future Perfect Tense (S + will/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + will/shall + have been Ving) กับคำบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คําว่า “by” (ประมาณ ราวๆ ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by the end of this month, by noon จึงตอบ will have graudated

51 My son _____ five years old next week.

1 turn

2 turned

3 will turn

4 have turned

ตอบ 3 หน้า 104 ใช้ Future Simple Tense (S + will/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักมีคําบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น ข้อนี้มีคำบอกเวลา next week จึงตอบ will turn

52 By lunch time, Peter _____ cooking.

1 will finish

2 is going to finish

3 finishes

4 will have finished

ตอบ 4 เดาเห็น by…. ตอบ will have V3

53 The battery _____ down in a few minutes.

1 runs

  1. will run

3 ran

4 has run

ตอบ 2 มีคำบอกเวลา in a few minutes (ใน 2-3 นาที) เป็นอนาคต จึงตอบ will run

54 By next Friday,I ____ here for 7 years.

1 will work

2 am working

3 work

4 will have been working

ตอบ 4 เดาเห็น by…. ตอบ will have V3 หรือไม่ก็ will have been +Ving = will have been working

55 Tomorrow when Patricia arrives, I ____ dinner.

1 have

2 will be having

3 have had

4 had

ตอบ 2 เราเห็นคำบอกเวลา tomorrow (พรุ่งนี้) เป็นอนาคต ยังไงก็ตอบ will +… ก็ตอบช้อย 2 เลย

56 If it reaches 100 degrees, water _____ .

1 boils

2 boiled

3 had boiled

4 would have boiled

ตอบ 1

57 Unless you ____, I will call the police.

1 leave

2 left

3 had left

4 will leave

ตอบ 1

58 If you ____ to the stationery shop. Please ____ me a pencil.

1 had gone : bought

2 went : buy

3 go : buy

4 had gone : would buy

ตอบ 3 เราเห็น Please ข้างหลังตามด้วยกริยาช่องที่ 1 (V1) เสมอจึงตอบ buy ส่วนหน้าก็ตอบ V1 คือ go แสดงปัจจุบัน

59 Jessica will win the prize if she _____ hard.

1 works

2 will work

3 had worked

4 would have worked

ตอบ 1 ยก if ไว้กลางประโยค ดูสูตร 2

60 If my mother _____ money, she would give me.

1 has

2 had had .

3 had

4 will have

ตอบ 3

61 If I _____ you, I would quit smoking.

1 were

2 was

3 will be

4 had been

ตอบ 1

62 If I had not had a stomachache, I _____ to your birthday party.

1 will go

2 would have gone

3 would go

4 go

ตอบ 2

63 The buildings _____ yesterday.

1 painted

2 had been painted

3 paint

4 were painted

ตอบ 4 หน้า 158 เป็นเรื่อง passive construction ในรูปของประธานถูกกระทํา โดยใช้โครงสร้าง verb to be + V3 อาจะสังเกตจากประธานเป็นสิ่งของ หรือส่วนหลังประโยคมีคําว่า by (โดย) เราเห็นคําบอกเวลา yesterday ถ้าเป็น Tense ธรรมดาเราตอบ V2 แต่เราดูโจทย์ว่าเป็นสิ่งของ The buildings (ตึก อาคาร) ต้องถูกทาสี จึงตอบ verb to be + V3 มาจาก were + V3

64 It is _____ that the murderer escaped in a stolen car.

1 believing

2 believed

3 to believe

4 believes

ตอบ 2

65 I have recently had my house _____ .

1 decorate

2 to decorate

3 decorated

4 be decorating

ตอบ 3

66 Anthony got his carpet _____ .

1 cleaned

2 clean

3 be cleaned

4 to have cleaned

ตอบ 1 กริยา got + สิ่งของ+V3 จึงตอบ cleaned

67 My research project ____ next week.

1 started

2 had been starting

3 had been started

4 will be started

ตอบ 4 เราเดาจากคําบอกเวลา next week ก่อนก็ได้ว่าเป็นอนาคต ทําให้เรานึกถึง will….. ทันทีก็ ตอบช้อย 4 ถูกต้องเลย ข้อนี้ประธานเป็นโครงการ (project) สิ่งของต้องถูกกระทํา ในรูป passive จึงตอบ will be + V3 นั่นเอง

68 Thousands of people had their home _____ by the hurricane.

1 destroys

2 be destroying

3 destroyed

4 to destroy

ตอบ 3 had + สิ่งของ + V3 จึงตอบ destroyed

69 She wishes she ____ the first prize.

1 wins

2 can win

3 could win

4 could have been

ตอบ 3

70 He talk as if he _____ everything.

1 knows

2 knew

3 is knowing

4 has known

ตอบ 2

71 She stares at me as though I ___ a stranger.

1 am

2 were

3 have been

4 am being

ตอบ 2

72 It is high time you _____ a job

1 get

2 are getting

3 got

4 had got

ตอบ 3

73 God ____ us.

1 help

2 would help

3 helped

4 will help

ตอบ 1 หน้า 149 ขึ้นต้นประโยคด้วย God /The Lord ตอบกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน ซึ่งในตัวเลือกก็คือ be หรือขึ้นต้นด้วย Long ดูตัวอย่างพิ่มเติม

– God help with you. ตอบ V1 คือ help

– Long live the King. (ทรงพระเจริญ)

74 It is important that you ____ at the university before 9 a.m.

1 be

2 are

3 were

4 will be

ตอบ 1

75 My friends recommended that I ____ these cartoon books.

1 read

2 have read

3 will read

4 am reading

ตอบ 1

 

Part 1: Vocabulary (คําศัพท์)

Directions : Choose the best answer. 

 

76 Many orchards have been destroyed since the last flood.

1 ranches

2 farms

3 signs

4 fruit gardens

ถาม  สวนผลไม้หลายแห่งถูกทําลายตั้งแต่น้ำท่วมครั้งล่าสุด

ตอบ 4 หน้า 58 1 ปศุสัตว์ 2 ฟาร์ม 3 ป้าย 4 สวนผลไม้

orchards = fruit gardens = สวนผลไม้

77 The bereaved parents are mournful for their son.

1 annoyed

2 surprised

3 exhausted

4 anguished

ถาม พ่อแม่ที่สูญเสียรู้สึกเสียใจกับลูกชายของพวกเขา

ตอบ 4 หน้า 98 1 รู้สึกหงุดหงิด 2 รู้สึกประหลาดใจ 3 รู้สึกเหนื่อยล้า 4 ปวดร้าว

bereaved = anguished = สูญเสียไป ปวดร้าว

78 The crowd was so large that police could not enter.

1 group

2 gangster

3 assemblage

  1. team

ถาม ฝูงชนจํานวนมากจนตํารวจไม่สามารถเข้าไปได้

ตอบ 3 1 กลุ่มคน 2 แก๊งค์ 3 ฝูงชน 4 ทีม

79 The firm was ____ in 1822

1 established

2 gazed

3 nodded.

4 pollinated

ถาม บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1822

ตอบ 1 หน้า 162 1 ก่อตั้ง เริ่มต้น 2 จ้องมอง 3 พยักหน้า 4 ผสมเกสร

80 Toys were ____ in the store window.

1 affected

2 displayed

3 asked

4 greeted

ถาม ของเล่นถูกโชว์ในตู้กระจกร้าน

ตอบ 2 หน้า 162 1 มีผลต่อ 2 แสดง โชว์ 3 ถาม 4 ทักทาย

81 People cannot _____ for long without food and drink.

1 emphasize

2 forgive.

3 check

4 survive

ถาม ผู้คนไม่สามารถดํารงอยู่ได้นานหากปราศจากอาหารและเครื่องดื่ม

ตอบ 4 หน้า 173 1 เน้น 2 ยกโทษ ให้อภัย 3 ตรวจสอบ 4 รอดชีวิต ดํารงชีวิต

82 Biologists _____ animals and plants into different groups.

1 advertise

2 garnish

3 classify

4 shake

ถาม นักชีววิทยาจําแนกพืชและสัตว์ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ

ตอบ 3 หน้า 174 1 โฆษณา 2 ตกแต่ง 3 จัดแบ่งประเภท 4 เขย่า สั่น

83 The _____ between the two countries has improved.

1 relationship

2 victim

3 interview

4 ancestor

ถาม ตอบ 1

ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดีขึ้น

1 สนามหญ้า 2 พื้นดิน 3 สวนผลไม้ 4 ที่ดิน

84 A doctor asked about the ____ state of the prisoner.

1 pleased

2 mental

3 quick

4 edible

ถาม หมอถามเกี่ยวกับสภาพจิตใจของนักโทษ

ตอบ 2 หน้า 173 1 ทําให้พอใจ 2 จิตใจ 3 เร็ว 4 สามารถทานได้

85 We should ____ the equipment to make sure that it is working properly.

1 fetch

2 pollinate

3 check

4 reflect

ถาม เราควรตรวจสอบอุปกรณ์ให้แน่ใจว่าใช้งานได้ปกติ

ตอบ 3 หน้า 206 1 ไปเอามา 2 ผสมเกสร 3 ตรวจสอบ 4 สะท้อนให้เห็น

86 Tonight we will honor the school’s most ___ students.

1 genetic

2 outstanding

3 plentiful

4 impossible

ถาม คืนนี้ เราจะให้เกียรตินักเรียนที่โดดเด่นที่สุดของโรงเรียน

ตอบ 2 หน้า 207 1 เกี่ยวกับพันธุกรรม 2 เด่น สําคัญ 3 อุดมสมบูรณ์ 4 เป็นไปไม่ได้

87 The new shopping ____ is close to the railway station.

1 treatment

2 behavior

3 center

4 diet

ถาม ศูนย์การค้าแห่งใหม่อยู่ใกล้กับสถานีรถไป

ตอบ 3 หน้า 206 1 การรักษา 2 พฤติกรรม 3 ศูนย์ ศูนย์กลาง 4 อาหาร

88 Mark _____ the letter in front of me.

1 affects

2 recycles

3 manufactures

4 places

ถาม มาร์ควางจดหมายข้างหน้าฉัน

ตอบ 4 หน้า 207 1 มีผลต่อ 2 ผ่านกรรมวิธีแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 3 ผลิต 4 วาง

89 At the carnival in Venice, every guest wears ____ .

1 a handbag

2 a record

3 furniture

4 a mask

ถาม ในงานรื่นเริงในเวนิส แขกทุกคนสวมหน้ากาก

ตอบ 4 หน้า 29 1 กระเป๋าถือ 2 เครื่องบันทึก 3 เครื่องเรือน 4 หน้ากาก

90 Wuttisak is _____: most people know him

1 specific

2 special

3 famous

4 pleasing

ถาม วุฒิศักดิ์มีชื่อเสียง คนส่วนใหญ่รู้จักเขา

ตอบ 3 หน้า 29 1 เฉพาะเจาะจง 2 พิเศษ 3 มีชื่อเสียง 4 พึงพอใจ

91 AN/An ____ of jewelry will be showed in the exhibition.

1 center

2 collection

3 action

4 edition

ถาม ของสะสมเพชรนิลจินดาจะถูกจัดแสดงในนิทรรศการ

ตอบ 2 หน้า 29 1 ศูนย์กลาง 2 ของสะสม 3 การกระทํา 4 ฉบับ

92 The Prime Minister ____ everybody in the hall.

1 talked

2 greeted

3 said

4 smiled

ถาม นายกรัฐมนตรีทักทายทุกคนในห้องประชุม

ตอบ 2 หน้า 13 1 พูดคุย 2 ทักทาย 3 กล่าว 4 ยิ้ม

93 His favorite _____ is playing the piano.

1 Work

2 game

3 activity

4 occasion

ถาม กิจกรรมที่โปรดปรานของเขาคือการเล่นเปียโน

ตอบ 3 หน้า 93 1 งาน 2 เกม 3 กิจกรรม 4 โอกาส

94 The number of ____ in the Indian train accident is high.

1 victims

2 scenes

3 cases

4 murders

ถาม ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถไฟในอินเดียวมีจํานวนมาก

ตอบ 1 หน้า 98 1 เหยื่อ ผู้เคราะห์ร้าย 2 สถานที่เกิดเหตุ 3 กรณีศึกษา 4 การฆาตกรรม

95 The earthquake in Japan ____ many areas.

1 damaged

2 saved

3 sustained

4 survived

ถาม แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นสร้างความเสียหายให้หลายพื้นที่

ตอบ 1 หน้า 29 1 ทําให้เสียหาย 2 ความปลอดภัย 3 ค้ำจุน 4 รอดชีวิต

96 The key to many treatments lies in ____ therapy.

1 gene

2 aging

3 symbol

4 genetic

ถาม กุญแจสําคัญในการรักษาหลายอย่างอยู่ที่การบําบัดทางพันธุกรรม

ตอบ 4 หน้า 58 1 ยืนส์ 2 ความชรา 3 สัญลักษณ์ 4 เกี่ยวกับพันธุกรรม

97 There is nobody who has _____ responsibility for the accident.

1 asked

2 requested

3 convinced

4 claimed

ถาม ไม่มีใครเรียกร้องความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ

ตอบ 4 หน้า 77 1 ถาม ขอร้อง 2 ขอร้อง 3 ทําให้เชื่อ 4 กล่าวอ้าง เรียกร้อง

98 The research on the plants was the result of the ____ process.

1 production

2 function

3 evaluation

4 mutation

ถาม การวิจัยเกี่ยวกับพืชเป็นผลมาจากกระบวนการกลายพันธุ์

ตอบ 4 หน้า 58 1 การผลิต 2 หน้าที่ 3 การประเมิน 4 การกลายพันธุ์

ถ้าไม่แปล ดูได้จากตัวเลือกว่ามีเรียนภาคคําศัพท์เพียงตัวเดียวคือ mutation

99 Fast – food companies ____ their products everywhere.

1 report

2 announce

3 advertise

  1. inform

ถาม บริษัทอาหารจานด่วน โฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนทุกที่

ตอบ 3 หน้า 46 1 รายงาน 2 ประกาศ 3 โฆษณา 4 แจ้งให้ทราบ

100 The ____ of the last earthquake suggests that the dam is very vulnerable.

1 diary

2 record

3 note

4 balance

ถาม บันทึกของแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเขื่อนมีความเสี่ยงมาก

ตอบ 2 หน้า 207 1 บันทึกประจําวัน 2 บันทึก หลักฐานที่บันทึก 3 โน้ต 4 ความสมดุล

101 The ____ of water in every dam is lower than it was last year.

1 state

2 line

3 level

4 standard

ถาม ระดับของน้ำในทุกเขื่อนต่ำกว่าปีที่แล้ว

ตอบ 3 หน้า 13 1 รัฐ สถานภาพ 2 เส้น แถว 3 ระดับ 4 มาตรฐาน เดาได้มีเรียนคําศัพท์ตัวเดียวคือ level

102 My friend’s ____ came from China.

1 ancestors

2 followers

3 successors

4 companions

ถาม บรรพบุรุษของเพื่อนฉันมาจากประเทศจีน

ตอบ 1 หน้า 78 1 บรรพบุรุษ 2 ผู้ติดตาม 3 ผู้สืบทอด 4 เพื่อนร่วมเดินทาง

103 The world ____ was held in Thailand.

1 exposition

2 succession

3 renovation

4 exhibition

ถาม การแสดงนิทรรศการโลกจัดขึ้นในประเทศไทย

ตอบ 14 หน้า 29 1 การแสดงนิทรรศการ 2 ความต่อเนื่อง 3 นวัตกรรม 4 การแสดงนิทรรศการ

เรามีเรียน exhibitioin = exposition = การแสดงนิทรรศการ จึงตอบถูกสองตัวเลือก

104 The accused had no ____ to prove that he was innocent.

1 evidence

2 method

3 clip

4 record

ถาม ผู้ต้องหาไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

ตอบ 1 หน้า 78 1 หลักฐาน 2 วิธี 3 คลิป 4 บันทึก

105 He is accused of ____ .

1 center

2 relationship

3 murder

4 experiment

ถาม เขาถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรม 

ตอบ 3 หน้า 92 1 ศูนย์กลาง 2 ความสัมพันธ์ 3 ฆาตกรรม 4 การทดลอง

106 A bear is a friendly _____ in comparison with tiger.

1 garnish

2 beast

3 route

4 attitude

ถาม หมีเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรเมื่อเทียบกับเสือ

ตอบ 2 1 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร 2 สัตว์โลก 3 เส้นทาง 4 ทัศนคติ

107 English is not my ____ language.

1 entire

2 various

3 limited

4 native

ถาม ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาพื้นมือง

ตอบ 4 หน้า 77 1 ทั้งหมด 2 มากมาย ต่างๆ 3 ถูกจํากัด 4 เกี่ยวกับพื้นเมือง

108 Keep your valuables in a _____ place.

1 safe

2 popular

3 impossible

4 successful

ถาม เก็บของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย

ตอบ 1 หน้า 117 1 ปลอดภัย 2 เป็นที่แพร่หลาย 3 เป็นไปไม่ได้ 4 ประสบผลสําเร็จ

109 Water is often ____ in the summer.

1 native

2 scarce

3 quick

4 abominable

ถาม น้ำมักจะหายากในฤดูร้อน

ตอบ 2 หน้า 117 1 เกี่ยวกับพื้นเมือง 2 หายาก ขาดแคน 3 เร็ว 4 น่ารังเกียจ

110 Smoking can increase the risk of developing heart _____ .

1 gift

2 container

3 disease

4 collection

ถาม การสูบบุหรี่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

ตอบ 3 หน้า 118 1 ของขวัญ 2 สิ่งที่ใช้บรรจุของ 3 โรค เชื้อโรค 4 ของสะสม

111 Air pollution ____ your health.

1 uses

2 affects

3 appears

4 advertises

ถาม มลภาวะอากาศมีผลต่อสุขภาพของคุณ

ตอบ 2 หน้า 117 1 ใช้ประโยชน์ได้ 2 มีผลต่อ 3 ปรากฏตัว 4 โฆษณา

112 A compass shows you which ____ is north.

1 fragment

2 analysis

3 intimacy

4 direction

ถาม เข็มทิศจะแสดงให้คุณเห็นว่าทิศทางไหนเป็นทิศเหนือ

ตอบ 4 บทที่ 8 1 เปราะบาง 2 การวิเคราะห์ 3 ความใกล้ชิด 4 ทิศทาง

113 Everything ____ for a reason.

1 happens

2 classifies

3 reports

4 shakes

ถาม  ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผล

ตอบ 1 1 เกิดขึ้น 2 จัดประเภท 3 รายงาน 4 สั่น เขย่า

114 Children have to learn to communicate ____ and appropriately.

1 nutritionally

2 effectively

3 actually

4 automatically

ถาม เด็กต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารโดยอัตโนมัติและเหมาะสม

ตอบ 4 หน้า 117 1 อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ 2 อย่างมีประสิทธิภาพ 3 อย่างแท้จริง 4 อย่างอัตโนมัติ

115 Do you mind if ____ your pen?

1 forgive

2 reflect

3 overlook

4 use

ถาม คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันใช้ปากกาของคุณ

ตอบ 4 1 ยกโทษ ให้อภัย 2 สะท้อนให้เห็น 3 มองข้าม 4 ใช้

116 The recent storms have caused damage.

1 serious

2 appropriate

3 excellent

4 native

ถาม พายุล่าสุดได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

ตอบ 1 บทที่ 9 1 ร้ายแรง จริงจัง 2 เหมาะสม 3 ยอดเยี่ยม วิเศษ 4 เกี่ยวกับพื้นเมือง

117 Jessica gave up work to _____ more time to her children.

1 devote

2 classify

3 pollute

4 construe

ถาม เจสสิก้ายอมทิ้งงานเพื่ออุทิศเวลาให้กับลูก ๆ มากขึ้น

ตอบ 1 บทที่ 9 1 อุทิศตน 2 จัดหมวดหมู่ 3 ทําให้เกิดมลพิษ 4 อธิบาย สรุปความ

118 Her mental scars will take time to _____ .

1 enlarge

2 devote

3 fetch

4 heal

ถาม แผลเป็นทางจิตใจของเธอจะต้องใช้เวลาในการรักษา

ตอบ 4 บทที่ 9 1 ทําให้ใหญ่ขึ้น 2 อุทิศตน 3 ไปเอามา 4 รักษา

119 In our _____ the divorce rate is quite high.

1 interview

2 bystander

3 generation

4 appliance

ถาม ในรุ่นของเรา อัตราการหย่าร้างค่อนข้างสูง

ตอบ 3 หน้า 161 1 สัมภาษณ์ 2 คนสัญจรไปมา 3 รุ่น 4 เครื่องใช้ไฟฟ้า

120 Money will be the key ____ when we decide to buy a new phone

1 vehicle

2 factor

3 consumer

4 artist

ถาม เงินจะเป็นปัจจัยสําคัญเมื่อเราตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่

ตอบ 2 หน้า 161 1 ยานพาหนะ 2 ปัจจัย 3 ผู้บริโภค 4 ศิลปิน

 

Advertisement