การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

 ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002  ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Choose the correct answer,

Advertisement

Part I  Structure

1. At present, my dad ______ happy with his life.

(1) seems  (2) seemed        (3) will seem     (4) has seemed

ตอบ 1 หน้า 39 – 40  กริยาต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ในรูปของ Present Continuous Tense (s. + is/am/are + v.ing) แต่จะนิยมใช้ในรูปของ Present Simple Tense (s + V.1 ผันตาม s.) ได้แก่

agree concern forget observe realize smell
appreciate consist hear owe recall sound
assume contain hold own recognize taste
believe expect matter perceive see think
belong feel notice possess seem understand

 

หน้า 2 – 3 : การใช้ V.1 ผันตาม s.

–        เมื่อ s. คือ he, she, it, n. เอกพจน์ V.1 ต้องเติม “s/es”

–        เมื่อ s. คือ I, they, you, we, n. พหูพจน์ V.1 ไม่ต้องเติม “s/es”

หมายเหตุ  “dad” เป็นคำนาม (n.) เอกพจน์ V.1 จึงต้องเติม “s”

2.      Tomorrow you______to see me, can you ?

(1) came  (2)    come        (3)    had come         (4) is coming

ตอบ 2 หน้า 9 ใช้ Present Simple Tense (s. + v.1 ผันตาม s.) แสดงเหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้ และค่อนข้างแน่นอน หรือตารางเวลาที่วางไว้ล่วงหน้า เช่น ตารางเวลาการเดินทาง โดยมักมีคำ หรือวลีบอกเวลา เช่น in a second/minute, in two days, tonight, tomorrow

3.      Frank_______here  since he was born.

(1) has been     (2)    will be      (3)    is       (4) was

ตอบ 1 หน้า 68  ใช้ Present Perfect Tense (s. + has/have + V.3) กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ด้แสดงเจตนาแน่นอนว่าจะดำเนินต่อไป ในอนาคตหรือไม่ โดยมักมีคำแสดงเวลา เช่น since + วันเวลา/อนุประโยค (ตั้งแต่), for + ระยะเวลา (เป็นเวลา), so far (เรื่อยมาจนถึงบัดนี้), yet (ยัง), How long… (นานแค่ไหน)

4.      My niece is not a singer, but she wishes she_______.

(1) is (2)    were         (3)    had been (4) has been

ตอบ 2 หน้า 147  การใช้ wish แสดงความปรารถนาในประโยคสมมุติ มีโครงสร้างดังนี้

1.      ตั้งความปรารถนาในปัจจุบัน ในสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน หรือ ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงตามปกติวิสัยหรือโดยธรรมซาติ

s. + wish (es) 4 (that) + s, + V.2 (ถ้าเป็น V. to be ให้ใช้ were กับ s. ทุกตัว)

2.      ตั้งความปรารถนาในปัจจุบันในสิงซึ่งตรงกันข้ามหรือแทบเป็นไปไม่ได้ในอนาคต

s. + wish (es) + s. + would/could/should/might + V.1 (ม่ผัน)

3.      ตั้งความปรารถนาในปัจจุบัน ในสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในอดีต

s. + wish (es) + (that) + s. + had + V.3

4.      ตั้งความปรารถนาในอดีต ในสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในอดีต

s. + wished + (that) + s. + had -t V.3 หรือ would/could/should/might + have + V.3

5.      The department head requires that students_____the basic course.

(1) took    (2)    had taken         (3)    take (4)    will take

ตอบ 3 หน้า 148 – 149  ประโยคหลักที่มี V. พิเศษ (advise, ask, beg, demand, desire, insist, ordain, order, prefer, recommend, request, require, suggest, urge) V. ในประโยคย่อย จะต้องอยู่ในรูปของ V1 (ไม่ผัน)” ซึ่งอาจจะมีกริยาช่วย “should / could / might” ด้วยก็ได้

s. + V. พิเศษ + (that) + s. + (should / could / might) + V.1 (ไม่ผัน)

6.      My friend got  ______in the train  accident last    week.

(1) hurts   (2)    hurting     (3)    hurt (4)    to hurt

ตอบ 3 หน้า 163  โครงสร้างต่อไปนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในประเภท Passive เพราะประธาน ของประโยคเป็นผู้ที่ได้รับผลของการกระทำ

s. + get/got + V.2

หมายเหตุ  hurt (v.1) —» hurt (v.2) —» hurt (v.3)

7.      I think it would be a good idea if you_____back tomorrow.

(1) will come    (2)    come        (3)    have come       (4)    came

ตอบ 4 หน้า 148  การใช้โครงสร้าง Subjunctive ที่เป็นคำ วลี และประโยคต่อไปนี้จะทำให้ V. ในประโยคย่อยเป็น Past Simple (v.2) เสมอ

If only… (ถ้า…ละก็)

It is (high/about) time (that)… (ถึงเวลาแล้วที่ …)

s. + would (’a) rather… (…อยากจะ …)

s. + think it would be a good idea if … (…คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้า …)           

+ )v2 (ถ้าเป็น v. to be ใช้ “were” กับ s. ทุกตัว)

          หมายเหตุ  come (v.1) -» came (v.2) -» come (v.3)        

8. That woman acts as if she _____the manager.

(1) was (2) have been (3) had been         (4) were

ตอบ 4 หน้า 147 – 148  การใช้กริยาในประโยคที่มีโครงสร้าง “as if / as though (ราวกับว่า)

ความหมาย

ประโยคหลัก

 

ประโยคย่อย

ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เป็นจริงในอดีต s. + v.1 (ผันตาม s.)

s. + v2 (*)

as if/ as though

+ s. + V2. (*)

+ s. + had_ + v.3

 ถ้า V.2 เป็น V. to be จะใช้ were กับประธานทุกตัว)

9.      _______did you buy that ring ?

(1) Who    (2)    Where      (3)    What        (4)    Whose

ตอบ 2 หน้า 172 – 173  ใช้ Where ขึ้นต้นประโยคคำถามประเภท whquestion ทำหน้าที่ ขยายกริยาของประโยค แปลว่า ที่ไหน

10.    This house______by my father.

(1) owns   (2)    is owning (3)    is owned  (4)    will own

ตอบ 3 หน้า 160  ประโยคนี้ใช้โครงสร้างแบบ Passive Construction ในรูปของ Present Simple Tense (is/am/are + V.3) เพื่อให้ความหมายว่า ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ

หมายเหตุ  own (v. 1)  owned (v.2)   owned (v.3)

11.    Bill _____ just a new book.

(1) will; read    (2)    is; reading         (3)    has; read (4)    had; read

ตอบ 3 หน้า 69  Present Perfect Tense (s. + has/have + v.3)ใช้แสคงเหตุการณ์หรือการกระทำ” ที่เพิ่งสิ้นสุดลง และยังคงเห็นผลของการกระทำต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน‘ โดยมักจะมีคำกริยาวิเศษณ์ (adv.) บอกเวลา เช่น already, just, lately, recently

หมายเหตุ  read (v.1) -» read (v.2) -» read (v.3)

12.    My parents always _____ a walk in the evening.

(1) take    (2) took    (3) will take      (4) are taking

ตอบ 1 หน้า 6  ใช้ Present Simple Tense (s. + v.l ผันตาม s.) แสงเหตุการณ์หรือการกระพา ที่เป็นปกติวิสัยหรือการกระทำสม่ำเสมอ ซึ่งมักมีคำกริยาวิเศษณ์ (adv.) ต่อไปนี้อยู่ในประโยค เช่น usually, often, always, frequently, normally, sometimes, every/on + วัน/เวลา, twice/once + a + เวลา

13.    If only the dog _____her.

(1) bites   (2) bit        (3) had bitten  (4) would bite

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 7.

หมายเหตุ  bite (v.1) -> bit (v.2) -» bitten, bit (v.3)

14.    I guess she______here soon.

(1) will be (2) was     (3) is (4) has been

ตอบ 1 หน้า 104  ใช้ Future Simple Tense (s. + will /shall /be going to + v.1 (ไม่ผัน)) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาจมีคำกริยาวิเศษณ์ (adv.) บอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next month/year, tonight, in a few minutes/half an hour, this afternoon, later

15.    It’s about time she ______complaining.                  

(1) had stopped (2) stops         (3) must stop   (4) stopped

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 7.          

หมายเหตุ  stop (v.1) —> stopped (v.2) —> stopped (v.3)

16.    Bill______his job for over three years.           

(1) does    (2) did       (3) will do         (4) has done

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 3.          

หมายเหตุ  do (v.1) did (v.2) done (v.3)

17.    Phuket_____a famous tourist city in Thailand for a long time.    

(1) has been (2) will be    (3) was     (4) is

ตอบ. 1         คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 3.

18.    _____ were you doing at 9 o’clock last night ?

(1) Which (2) When (3) Who  (4) What

ตอบ 4 หน้า 172  ใช้ What ขึ้นต้นประโยคคำถามประเภท Wh-question ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค และเป็นกรรมของประโยค แปลว่า อะไร

19._______ children have to obey their parents ?

(1) May    (2)    Do    (3)    Ought       (4)    Must

ตอบ 2 หน้า 172 – 174  คำถามประเภท Yes-No Question คือ ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยV. to be (is/are/was/were) หรือกริยาช่วยอื่น (do/does/did) โตยให้ย้าย V. to be หรือกริยาช่วยไปวางไว้หน้าประธาน ซึ่งคำตอบจะเป็นในลักษณะใช่ (Yes) หรือไม่ใช่ (No) เท่านั้นโดยถ้าถามด้วยกริยาช่วยคำไหนก็ให้ตอบด้วยคำนั้น

20.    He swims as if he______a fish.

(1) is (2)    be     (3)    were         (4)    being

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 8.

21.    She is right,______?

(1) is she  (2)    isn’t she   (3)    is her         (4)    isn’t her

ตอบ 2 หน้า 175, (คำบรรยาย)  ในประโยคคำถามเสริม (Question-tags) ถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ส่วนต่อท้ายต้องเป็นกริยาช่วยปฏิเสธแบบรูปย่อ (Negative Tag) ซึ่งคั่นด้วยเครื่องหมาย comma (,) แต่ถ้าข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ส่วนต่อท้ายต้องเป็นบอกเล่า(Positive Tag) และใช้สรรพนามรูปประธานเท่านั้น

22.    He______since morning, but she didn’t come.

(1) had been waiting (2) was  waiting    

(3)    waited      (4)    waits

ตอบ 1 หน้า 89  ใช้ Past Perfect Continuous Tense (s. + had + been + v.ing) เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน โดยไม่ขาดตอน ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

23. The train______in a minute.

(1) came  (2) comes (3) would come (4) has come

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 2.

หมายเหตุ  “The train” เป็นคำนามเอกพจน์ V.1 จึงต้องเติม “s.

24.Here ______the ugly cat!

(1) is

(2) was

(3) will be         

(4) has been

ตอบ 1 หน้า 7  ใช้ Present Simple Tense (s. + v.1 ผันตาม s.) ในประโยคอุทาน

(Exclamations) ซึ่งจะมีโครงสร้าง “Here/There

หน้า 3  การใช้ V.1 ที่เป็น V. to be (ผันตาม s.)

–        ถ้า s. เป็น he, she, it และ n. เอกพจน์ —-► V. to be’

–        ถ้า s. เป็น I -» V. to be ใช้ “am”

–        ถ้า s. เป็น you, we, they และ n. พหูพจน์ –> V. to be ใช้ “are”

หมายเหตุ ะ s. ของประโยค คือ “the ugly cat” ซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์ V. to be จึงใช้ “is”

25.    The water______for over three hours because I forgot to turn off the valve.

(1) has been flowing        (2) had been Rowing

(3) Rowed         (4) Rows

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 22.

26.    Since 1 p.m., the boy_______.

(1) had been crying (2) has been crying (3) cried    (4) cries

ตอบ 2 หน้า 72  ใช้ Present Perfect Continuous Tense (s. + has/have + been + v.ing) เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและค่อนข้างแน่นอนว่าจะดำเนิน ต่อไปในอนาคต โดยมักมีคำบอกเวลา “for / since / all + เวลา ‘ How long…”

27.    Sri _______at the Faculty of Law since 2009.

(1) studies         (2) studied        (3) will study    (4) has been studying

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 26.

28.    Every time it_______, my dog likes to play in the ram.

(1) will rain       (2)    was raining      (3)    rains          (4)    rained

ตอบ คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 12.

29.    Nowadays, a heart transplant         ______quite common to US.

(1) is (2)    was  (3)    will be      (4)    has been

ตอบ 1 หน้า 7  ใช้ Present Simple Tense (s. + v.1 ผันตาม s.) แสดงความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริง สิ่งที่เป็นขนบธรรมเนียมและประเพณี รวมทั้งเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นจริง ในปัจจุบัน ซึ่งมักจะมีคำบอกเวลาปัจจุบัน เช่น today, now, nowadays (ปัจจุบันนี้ /ทุกวันนี้)

30.    If I retire, what_____I______?

(1) would; do   (2)    have; done      

(3)    will; do     (4)    had; done

ตอบ 3

31.       God______our nation.            

(1) blesses (2) had blessed (3) will bless (4) bless

ตอบ 4 หน้า 149  เมื่อ God/Lord เป็นประธานของประโยคที่มีที่มาจากคำกล่าวของพระในพิธีกรรมในโบสถ์ หรือใช้ในการให้พร ขอพร หรือขอสิ่งดีงามให้เกิดแก่บุคคลที่เราปรารถนาดี กริยาของประโยคจะเป็น “V.1 (ไม่ผัน)”         

32.       Somebody informed me that Peter_____already home.

(1) has; gone (2) had; gone         (3) will; go (4) goes; blank

ตอบ 2 หน้า 86 ใช้ Past Perfect Tense (s + had + v.3) ในประโยค Reported speechเพื่อแสดงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนเวลาที่พูดหรือรายงาน

33.       Jane had her apartment _______           

 (1) renovated (2) renovating   

(3) being renovated (4) renovates

ตอบ 1 หน้า 163, (คำบรรยาย)  โครงสร้างต่อไปนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในประเภท Passiveเพราะประธานของประโยคเป็นผู้ที่ได้รับผลของการกระทำ

shave/has/had + (something) + V.3       

หมายเหตุ  renovate (v.1) —> renovated (v.2) —> renovated (v.3)

34.       My son______accompany me if I ask him.    

 (1) will       (2) have     (3) was (4) had

ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวกันข้อ 30.

35.       That woman behaves as if she_______a child.     

 (1) were    (2) is  (3) has been (4) had been

ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 8.

36.       It is raining heavily; we’d rather_______.      

 (1) not going out (2) not go out        

(3) to not go out (4) not to go out

ตอบ 2 (คำบรรยาย)  ใช้ would rather (’d rather) + v.1 (ไม่ผัน) แสดงถึงความชอบมากกว่า หรืออยากมากกว่า โดยเมื่อทำเป็นปฏิเสธให้เติม not หน้า V.1 (ไม่ผัน) ——> would rather (’d rather) + not + v.1 (ไม่.ผัน)

37.    Two years ago, I______Chinese.

(1) will study    (2) would study (3) have studied (4) studied

ตอบ 4 หน้า 24 – 25  ใช้ Past Simple Tense (s. + V.2) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความจริงหรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงแล้ว โดยมักมีคำบอกเวลา เช่น yesterday, once, ago, in + ค.ศ., Last night /week /month /year หรืออนุประโยคที่แสดงถึงเวลาในอดีต หมายเหตุ  study (v.1) —> studied (v.2) —» studied (v.3)

38.    What____you______last night ?

(1) do; do (2) did; do         (3) will; do        (4) have; done

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 37.

หน้า 172 – 173, (คำบรรยาย)  ในประโยคคำถามทั่ว ๆ ไปที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Wh-questions เช่น What, When หากอยู่ในรูป Past Simple Tense ให้ตามด้วย “did” แล้วเปลี่ยน V. แท้ เป็น V. 1 (ไม่ผัน)

39.    The match______because of the storm.

(1) has cancelled      (2) was cancelled    

(3) cancelled    (4) be cancelled

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 37.

หน้า 160  ประโยคนี้ใช้โครงสร้างแบบ Passive Construction ในรูปของ Past Simple Tense (was/were + v.3) เพื่อให้ความหมายว่า ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ หมายเหตุ  cancel (v.1) -> cancelled (v.2) —> cancelled (v.3)

40.    Jane _____her kitchen before she left.

(1) has cleaned         (2) had cleaned        (3) will clean    (4) is cleaning

ตอบ 2 หน้า 85 – 86  ใช้ Past Perfect Tense (s. + had + v.3) คู่กับ Past Simple Tense (s. + v.2) เพื่อแสดงถึงลำดับก่อนหลังของ 2เหตุการณ์หรือการกะทำที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นก่อน จะใช้ Past Perfect Tense ส่วนเหตุการณ์หรือ การกระทำที่เกิดขึ้นทีหลังจะใช้ Past Simple Tense โดย 2 เหตุการณ์มักจะมีคเชื่อม บอกเวลาด้วย เช่น before, after, as soon as, until หมายเหตุ  clean (v.1) -> cleaned (v.2) -> cleaned (v.3)

 leave (v.1) -» left (v.2) —> left (v.3)

41.    She left her phone number because no one  __ her ring yet.

(1) had found  (2) will find       (3) has found   (4) find

ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 40.

หมายเหตุ  find (v.1) -> found (v.2) -» found (v.3)

42.       There______a snow storm tomorrow.

(1) will be  (2)       were         (3)       are   (4)       be

ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 14.

43.       Did you have your car ______ ?

(1) fixing    (2)       fixed          (3)       be fixed    (4)       fix

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 33.

หมายเหตุ  fix (v.1) -> fixed (v.2) –> fixed (v.3)

44._______that boy my son, I ______ sorry for him.

(1) Were; would be   (2)       If; will       be    

(3)       Unless; will       be     (4)       Had; would      be

ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 30.

หน้า 131 – 132  ในประโยคแสดงเงื่อนไขแบบที่ 3 สามารถละ “If” ได้โดยการใช้

“were (เป็น/อยู่/คือ)” หรือ “were to (จำเป็นต้อง)” ขึ้นต้นประโยค แล้วตัด “If” ออก

Were / Were to + s. , s. + would/could/should/might + V 1 (ไม่ผัน)

45.       It is_______the meeting was postponed.

(1) saying  (2) to be said     (3) to say   (4) said

ตอบ 4 หน้า 162  ใช้ V. พิเศษต่อไปนี้ในโครงสร้างประโยคแบบ Passive Construction(v. to be + v.3) เพื่อใช้ในการรายงาน ได้แก่ suppose, assume, consider, claim,think, believe, say, report, know, expect, allege, understand ฯลฯ

It + V. to be + V. พิเศษ (v.3) + that (clause)

หมายเหตุ  say (v.1) —-> said (v.2) —-» said (v.3)

46.       Did you get your ticket________?

(1)changes        (2) changing      (3) changed       (4) to change

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 6.

หมายเหตุ  change (v.1) -» changed (v.2) —> changed (v.3)

47.       He____the guitar while I_____the piano.

(1) was playing; play         

(2) is playing; was playing

(3) was playing; am playing     

(4) was playing; was playing

ตอบ 4 หน้า 54  ใช้ Past Continuous Tense (s + was/were + v.ing) เพื่อเน้นว่าเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ในอดีตกำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน

หน้า 52  การใช้ V.2 ที่เป็น V. to be (ผันตาม s.)

–           ถ้า s. เป็น I, he, she, it และ n. เอกพจน์ –» V. to be ใช้ “was”

–           ถ้า s. เป็น you, we, they และ n. พหูพจน์ –> V. to be ใช้ ‘ were”

48.       A big storm_____in a few minutes.

(1) come   

(2) came

(3) is coming

(4) has come

ตอบ 3 หน้า 38- 39  ใช้ Present Continuous Tense (s, + is/am/are + v.ing) แสดงเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และค่อนข้างแน่นอน โดยมักมีคำบอกเวลาแสดงอนาคต เช่น tomorrow, soon, tonight, on Friday, in a few minutes, next week

49.    Silver_____not  as valuable as gold.

(1) has been     (2)    will   be     (3)    was  (4)    is

ตอบ 4 หน้า 6  ใช้ Present Simple Tense (s. + v.1 ผันตาม s.) กับข้อความที่เป็นจริง ตามธรรมชาติหรือโดยทั่ว ๆ ไป รวมถึงข้อความที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพย

หมายเหตุ  “Silver” เป็นคำนามเอกพจน์นับไม่ได้ V. to be จึงใช้ “is”

50.    Prevention _____ better than cure.

(1) was     (2)    is       (3)    will be      (4)    has been

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 49.

หมายเหตุ  “Prevention” เป็นคำนามเอกพจน์นับไม่ได้ V. to tie จึงใช้ “is”

51.    If he sold his old car, he______a new one.

(1) bought        (2)    had  bought    

(3)    would buy        (4)    have bought

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 30.

52.    Yesterday I______a large sum of money.

(1) had been given (2) would be given (3) was given      (4) be given

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 37. และ 39.

หมายเหตุ  give (v.1) —» gave (v.2) —> given (v.3)

53.    My boss said the letter______by this evening.

(1) has sent      (2)    must be sent    (3)    was being         sent (4)     should send

ตอบ 2 หน้า 158 – 159  ใช้โครงสร้าง Passive Construction (v. to be + v.3) เพื่อให้ ความหมายว่า ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ

หน้า 161  สามารถใช้กริยาช่วยต่าง ๆในประโยค Passive ได้ ใดยวางกริยาช่วยไว้หน้า V. to be โดย V. to be ไม่ต้องผันตามประธาน

should /ought to /must /has to /may /can + be f V.3

หมายเหตุ  send (v.1) —» sent (v.2) —> sent (v.3)

54.    When my son comes home, he_____surprised.

(1) would (2) going to       (3) will      (4) will be

ตอบ 4 หน้า 7-8  ใช้ Future Simple Tense (s. + will/shall + v.1 ไม่ผัน)ในประโยคหลัก คู่กับ Present Simple Tense (s. + v.1 ผันตาม s.) ขึ้งเป็นประโยคย่อยเกิดเป็นเงื่อนไข ซึ่งกันและกัน โดยประโยคย่อยนี้มักจะขึ้นต้นด้วย when, whenever, as soon as, before, till, until, if, unless, every time

55. james_____the story about the accident because it happened a long time ago.

(1) didn’t remember (2) doesn’t remember

(3) won’t remember (4) hasn’t remembered

ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 37.

หมายเหตุ  เมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ ให้เติม did not (didn’t) หน้า V. ทั่ว ๆ ไป แล้วเปลี่ยน V. นั้น ให้เป็นรูปของ V. 1 (ไม่ผัน) –» did not (didn’t) + V.1 (ไม่ผัน)

56.______the truth, she would not have been glad.      

(1) If she knew (2) Had she known

(3) Have she known (4) If she has know

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 30.

หน้า 131 นประโยคแสดงเงื่อนไขแบบที่ 4 สามารถละ “If” ได้โดยการใช้ “had”

ขึ้นต้นประโยค แล้วตัด “If” ออก

Had + s. + v.3, s. + would/could/should/might +. Have+v3        

หมายเหตุ  know (v.1) —» knew (v.2) —> known (v.3)

57.       When I went to England. I _____ Tom.

(1) met (2) meet (3) have met (4) will meet

ตอบ 1 หน้า 54 ใช้ Past Simple Tense (s. + V.2) เพื่อแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อเนืองกัน ซึ่งจะใช้ Past Simple Tense ทั้งคู่ โดยอาจจะมีคำเชื่อมบอกเวลาอยู่ด้วย เช่น as soon as, as, when

หมายเหตุ  go (v.1) —> went (v.2) —> gone (v.3)

meet (v.) -» met (v.2) –> met (v.3)

58.       Usually children______ protecting.

(1) have needed (2) will need (3) needed (4) need

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 49.

หมายเหตุ  “children” เป็นคำนามพหูพจน์ V.1 จึงไม่ต้องเติม s

59.       Henry_____Bangkok when he visited it last year.

 (1) likes ตอบ 3      (2) will like (3) didn’t like (4) hadn’t liked

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวข้อ 37. และ 55.

60.       He said that he ______it on purpose.

(1) does (2) did (3) will do (4) has done

ตอบ 2 หน้า 187. (คำบรรยาย) ใช้ “said/told/thought/asked” ในประโยคหลักคู่กับประโยค ย่อยที่เป็น Past Simple Tense (s. + V.2) แสดงถึงการบอกกล่าว (หรือถาม) ว่าเหตุการณ์หนึ่ง (ในประโยคย่อย) เกิดขึ้นจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงในอดีตขณะที่พูดหรือรายงาน

61.       She told me that she _____her motorcycle.

(1) sold (2) will sell (3) has sold (4) had sold

ตอบ 4 หน้า 86, (คำบรรยาย)  ใช้ “ said/told/thought/asked ” ในประโยคหลักคู่กับประโยค ย่อยที่เป็น Past Perfect Tense (s. + had + V.3) แสดงถึงการบอกกล่าว (หรือถาม)ว่าเหตุการณ์หนึ่ง (ในประโยคย่อย) ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตก่อนที่พูดหรือรายงาน

หมายเหตุ  sell (v.1) -> sold (v.2) —> sold (v.3)

62.       A few minutes ago he_______the courage to do that.

(1) didn’t have  (2) doesn’t have (3) hasn’t had (4) won’t have

ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวข้อ 37. และ 55.

63.       I ______here for 35 years by next year.

(1) would live    (2) will live        

(3) live       (4) will have been living

ตอบ 4 หน้า 112  ใช้ Future Perfect Continuous Tense (s. + will/shall + have been + v.ing) ในการเน้นความต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดเว้นระยะเวลาของเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเมื่อถึงอนาคตที่ระบุไว้ เหตุการณ์หรือการกระทำนั้นได้ทำมาเป็นระยะเวลานานเท่าไร โดยมักจะมีคำ บอกเวลาที่ขึ้นด้นด้วย “by…” และมี “for + ระยะเวลา” เพื่อแสดงความต่อเนื่องของ เหตุการณ์หรือการกระทำนั้น

64.______did you come back ?

(1) What    (2)       Who          (3)       Why (4)       Which

ตอบ 3 หน้า 173  ใช้ Why ขึ้นต้นประโยคคำถามประเภท Wh-question ทำหน้าที่เป็นกรรมของ ประโยค แปลว่า ทำไม

65.       In a few minutes the game_______.

(1) start      (2)       has started       (3)       will be started (4)       will start

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 14.

66.       Yesterday we______Suda driving a new TOYOTA car.

(1) see        (2)       saw  (3)       will see     (4)       had seen

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 37.

หมายเหตุ  see (v.1) —> saw (v.2) –> seen (v.3)

67.       Last week we______to a beach.

(1) had been      (2)       will go      (3)       went         (4)       go

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 37.

หมายเหตุ  go (v.1) -> went (v.2) –> gone (v.3)

68.       Everyday as I_____TV, my husband____his e-mail.

(1) am watching; checked         (2) watched; is checking

(3) was watching; checks  (4) am watching; checks

ตอบ 4 หน้า 39  ใช้ Present Continuous Tense (s. + is/am/are + v.ing) คู่กับ Present Simple Tense (s. + v.1 ผันตาม s.) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของ 2 เหตุการณ์ทีเกิดขึ้น คาบเกี่ยวกันในปัจจุบัน โดยมีเหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่หรือกำลังเกิดขึ้น (Present Continuous Tense) และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดซ้อนขึ้นมา (Present Simple Tense)

69.       Next week, my best friend’s birthday ________

(1) come (2) came (3) is coming (4) has come

ตอบ3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 48.

70.       At the moment. Pam______on her new cushion.

(1) is sitting (2) will sit (3) sat (4) sits

ตอบ1 หน้า 38  ใช้ Present Continuous Tense (s. + is/am/are + v.ing) กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะพูด ซึ่งมักจะมีคำบอกเวลาแสดงปัจจุบัน เช่น now, right now, at this/the time, at this/the moment, at present

71.       Jim_______me yesterday: I_______in the Dark.  

(1) saw; was walking

(2) saw; am walking

(3) sees; am walking

(4) sees; was walking

ตอบ1หน้า 53  ใช้ Past Continuous Tense (s. + was/were + v.ing) คู่กับ Past Simple Tense (s. + V.2) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาบเกี่ยวกัน ในอดีต โดยมีเหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่ก่อน (Past Continuous Tense) และมีอีก เหตุการณ์หนึ่งเกิดซ้อนขึ้นมา (Past Simple Tense) ซึ่งอาจจะมีคำเชื่อมบอกเวลาอยู่ด้วย

72.       As a doe_______. a cat______past it.   

(1) ate; runs (2) eats; ran (3) is eating; ran (4) was eating; ran

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกันข้อ 71.

หมายเหตุ  run (v.1) —> ran (v.2) –» run (v.3)

73.       At this moment, my husband to_____the radio.

(1) listens (2) listened (3) has listened (4) is listening

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 70.

74.       Let’s go dancing._________?

(1) will you (2) will we (3) shall we (4) shall US

ตอบ 3 หน้า 174 – 175  ในประโยคคำถามเสริม (Question-tags  ประโยคที่มีกริยาช่วยต่อท้าย ประโยค ซึ่งคั่นด้วยเครื่องหมาย comma (,)) ถ้าข้างหน้าเป็นประโยคคำสั่ง ส่วนต่อท้าย ประโยคให้ใช้ will you ? และถ้าข้างหน้าเป็นประโยคชักชวนที่ขึ้นต้นด้วย Let’s ส่วนต่อท้าย ประโยคจะใช้ shall we ?

75.       If he ___go upcountry. he would tell his wife.       

(1) must      (2) is going to (3) has to (4) were to

ตอบ4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 30.

หน้า 132  ในประโยคแสดงเงื่อนไขแบบที่ 3 v. to be จะใช้รูป were กับประธานทุกตัว นอกจากนี้ยังสามารถใช้ were to v.1 ซึ่งมีความหมายว่า จำเป็นต้อง” ได้ด้วย โดยมี รูปแบบโครงสร้างประโยคดังนี้

If + s. + were .to + v.1 (ไม่ผัน), s. + would /should /could /might v.1(ไม่ผัน)

Part II  Vocabulary

76.    James______his guests with warmth.

(1) greeted       (2) dedicated   (3) raised (4) overlooked

ถาม     เจมส์_____แขกของเขาด้วยความอบอุ่น

ตอบ 1 (บทที่ 1 หน้า 13)

1. ทักทาย      2. อุทิศตน      3. ยกให้สูงขึ้น            4. มองข้าม

77.    The result of the_____was useful to consumers who use the product.

(1) theory          (2)    analysis   

(3)    carefulness       (4)    examination

ถาม     ผลลัพธ์ของ _____ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่ใช้สินค้า

ตอบ (บทที่ 9 หน้า 153)

1. ทฤษฎี        2. การวิเคราะห์          3. ความระมัดระวัง    4. การสอบ

78.    He had to go through many_____before being accepted as one of our staff.

(1) diseases      (2)    appliances       

(3)    treatment         (4)    processes

ถาม     เขาต้องผ่าน______มากมายก่อนที่จะได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในคณะผู้ร่วมงานของพวกเรา

ตอบ (บทที่ 3 หน้า 45)

1.โรคเชื้อโรค            2. เครื่องมือเครื่องใช้           3.การรักษา    4.กระบวนการ,ขั้นตอน

79.    We can’t tell our leader_____what he should do.

(1) variously     (2)    precisely 

(3)    effectively        (4)    automatically

ถาม     เราไม่สามารถบอกหัวหน้าของพวกเราได้______ว่าเขาควรทำอะไร

ตอบ 2 (บทที่ 1 หน้า 14)

1. ต่าง ๆ กัน   2.      อย่างถูกต้อง    3.      อย่างมีประสิทธิภาพ   4. โดยอัตโนมัติ

80.________is still important to Thais.

(1) Balance       (2)    Existence (3)    Seniority  (4)    Fright

ถาม _______ยังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อคนไทย

ตอบ 3 (บทที่ 1 หน้า 13)

1. ความสมดุล           2.      การดำรงอยู่     3.      ระบบอาวุโส    4. ความหวาดกลัว

81.    Jim likes to______his eyebrow when he doesn’t understand anything.

(1) place  (2)    nod  (3)    shake        (4)    raise

ถาม     จิมชอบที่จะ______คิ้วของเขาขึ้นเมื่อเขาไม่เข้าใจอะไรก็ตาม

ตอบ 4 (บทที่ 1 หน้า 13)

1. วาง            2.      พยักหน้า         3.      เขย่า    4. เลิก (คิ้ว)

82.    The abundance of mice is the          ______that makes them good samples.

(1) test      (2)    factor        (3)    character (4)    limitation

ถาม     จำนวนมากมายของหนูเป็น______ที่ทำให้พวกมันเป็นตัวอย่างทดลองที่ดี

ตอบ 2 (บทที่ 10 หน้า 167)

1. การทดลอง 2. ปัจจัย        3. ลักษณะ     4. ขีดจำกัด

83.       On this special _______we should visit our parents.    

(1) level (2) convention (3) equal  (4) occasion

ถาม ใน______พิเศษนี้ พวกเราควรไปเยี่ยมพ่อแม่ของพวกเรา

ตอบ 4 (บทที่ 5 หน้า 78)        

1. ระดับ 2. ธรรมเนียม 3. สิ่งที่เท่าเทียมกัน     4. โอกาส

84.       There will be a new ______park for everyone in this community.       

(1) plentiful (2) remote (3) opulent  (4) public

ถาม ที่นั่นจะมีสวน______ใหม่สำหรับทุกคนในชุมชนนี้

ตอบ 4 (บทที่ 3 หน้า 47)                    

1. มากมาย 2. ห่างไกล 3. มั่งคั่ง         4. สาธารณะ

85.SARS is not a/an______disease.

(1) native (2) inherited (3) huge (4) abominable

ถาม โรคซาร์ไม่ใช่โรคที่______

ตอบ 2 (บทที่ 2 หน้า 29)        

1. เกี่ยวกับพื้นเมือง 2. ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 3. ใหญ่โต      4. น่ารังเกียจ

86.       Jim is going to ______the story to his boss.  

(1) affect (2) improve (3) control (4) report

ถาม จิมจะ______เรื่องราวไปยังหัวหน้าของเขา

ตอบ 4 (บทที่ 5 หน้า 77)        

1. มีผลต่อ 2. ทำให้ดีขึ้นแก้ไข 3. ควบคุม      4. รายงาน

87.       Last night there was a_______ in this area.  

(1) crime (2) scene (3) vehicle (4) treatment

ถาม เมื่อคืนมี______ ในพื้นที่นี้

ตอบ 1 (บทที่ 6 หน้า 93)        

1. อาชญากรรม 2. สถานที่เกิดเหตุ 3. พาหนะ            4. การรักษา

88.       You have to_____ your struggle.   

(1) claim (2) continue (3) emphasize  (4) cover

ถาม คุณต้อง ความพยายามของคุณต่อไป

ตอบ 2 (บทที่ 5 หน้า 78)                    

1. กล่าวอ้าง 2. ดำเนินต่อไป 3. ย้ำเน้น         4. ปกคลุม

89.       He was at the ______of the accident.   

(1) coincidence (2) scene (3) gift  (4) offspring

ถาม เขาอยู่ที่______ของอุบัติเหตุ

ตอบ 2 (บทที่ 6 หน้า 93)        

1. เหตุบังเอิญ 2. สถานที่เกิดเหตุ 3. พรสวรรค์            4. ลูกหลาน

90.       In western countries, they _____ hands as the way of greeting.

(1) hold      (2) shake   (3) touch   (4) clean

ถาม     ในประเทศตะวันตก พวกเขา_____มือกันเป็นวิธีหนึ่งของการทักทาย

ตอบ 2 (บทที่ 12 หน้า 214)

1. กุมกำ        2. จับ   3. สัมผัส          4. ทำความสะอาด

91.       Victims need urgent_____like medicines as soon as possible.

(1) belongings   (2) products      (3) essentials     (4) stuff

ถาม     ผู้เคราะห์ร้ายต้องการ______ฉุกเฉิน อย่างเช่น ยา เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

ตอบ 3 (บทที 11 หน้า 179)

1. ทรัพย์สมบัติ 2. สินค้า         3. สิงที่จำเป็น  4. สิ่งของ

92.       He is  _______for being in the mafia.

(1) notorious     (2) related          (3) bereaved     (4) healthy

ถาม เขา_____ในฐานะที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มมาเฟีย

ตอบ 1 (บทที่ 2 หน้า 29)

1. มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดี         2. เกี่ยวข้อง 3. สูญเสีย           4. มีสุขภาพดี

93. Show me the_____. If not, I won’t believe you.

1) fright     (2) reconciliation (3) evidence  (4) behavior

ถาม แสดง_____ให้ฉันดู ถ้าไม่เช่นนั้น ฉันจะไม่เชื่อคุณ

ตอบ 3 (บทที่ 5 หน้า 78)

1. ความหวาดกลัว       2. การคืนดี      3. หลักฐาน      4. พฤติกรรม

94. Jim was a suspect in a______.

(1) murder          (2) gift        (3) power  (4) distance

ถาม     จิมเป็นผู้ต้องสงสัยใน________

ตอบ 1 (บทที่ 6 หน้า 92)

1. ฆาตกรรม 2. พรสวรรค์        3. อำนาจ         4. ระยะทาง

95. The little girl got a reward for good_____from her family.

(1) behavior       (2) trait      (3) correctness (4) sincerity

ถาม เด็กหญิงตัวน้อยได้รับรางวัลเนื่องจาก_____ที่ดีจากครอบครัวของเธอ

ตอบ 1 (บทที่ 10 หน้า 168)

1. ความประพฤติ 2. คุณสมบัติเฉพาะ            3. ความถูกต้อง           4. ความจริงใจ

96. My sister is a chef; she has a/an_____for cooking.

(1) present         (2) gift        (3) intelligence (4) brain

ถาม     น้องสาวของฉันเป็นเชฟ หล่อนมี_____ในด้านกรทำอาหาร

ตอบ 2 (บทที่ 8 หน้า 137)

1. ของขวัญ     2. พรสวรรค์     3. ความเฉลียวฉลาด   4. สมอง

97.       Her talent in music is ______; she’s got many awards. 

(1) outstanding (2) remarkable (3) huge    (4) 1 & 2 are correct.

ถาม พรสวรรค์ในทางดนตรีของหล่อนนั้นช่าง______เธอได้รับรางวัลมากมาย

ตอบ 4 (บทที่ 12 หน้า 213)

1. โดดเด่น 2. โดดเด่น 3. ใหญ่โต        4. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

98.       The ______was founded for the benefit of everybody.         

(1) function (2) nomination (3) intention (4) foundation

ถาม _______ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุก ๆ คน

ตอบ 4 (บทที่ 9 หน้า 153)                  

1. หน้าที่ 2. การแต่งตั้ง 3. ความตั้งใจ 4. มูลนิธิ

99.       The writer was______for his interesting style.      

(1) plentiful (2) related (3) famous (4) healthy

ถาม นักเขียน _______เพราะวิธีการเขียนที่น่าสนใจของเขา

ตอบ 3 (บทที่ 2 หน้า 29)                    

1. มากมาย 2. เกี่ยวข้อง 3. มีชื่อเสียง 4. มีสุขภาพดี

100.    Exercise can improve_______ ability.   

(1) genetic (2) body (3) physical  (4) active

ถาม การออกกำลังกายสามารถทำให้ความสามารถ ______ดีขึ้น

ตอบ 3 (บทที่ 11 หน้า 179)    

1. เกี่ยวกับพันธุกรรม  2. ร่างกาย 3. ทางร่างกาย       4. ว่องไวคล่องแคล่ว

101.    The cat. moving slowly,_______ at the bird on the bush.    

(1) watched (2) saw (3) gazed (4) active

ถาม แมวเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ_____ไปที่นกบนพุ่มไม้

ตอบ 3 (บทที่ 8 หน้า 138)      

1. เฝ้าดู   2. เห็น   3. จ้องเพ่งมอง    4. ทำให้แน่นติด

102.    His thesis ______all the main points.    

(1) claimed (2) covered (3) continued  (4) convinced

ถาม วิทยานิพนธ์ของเขา _______ประเด็นสำคัญทั้งหมด

ตอบ 2 (บทที่ 5 หน้า 77)                    

1. กล่าวอ้าง 2. ครอบคลุม 3. ดำเนินต่อไป      4. ทำให้เชื่อ

103.    That old lady _____the boy who unintentionally hurt her. 

(1) swore (2) started (3) forgave (4) refused

ถาม หญิงชราคนนั้น_____เด็กชายที่ทำให้หล่อนบาดเจ็บโดยไม่เจตนา

ตอบ 3 (บทที่ 9 หน้า 154)

1. สาปแช่ง 2. เริ่มเริ่มต้น 3. ให้อภัย 4. ปฏิเสธ

104.    Runners try to_____their technique of running.

(1) check   (2) control          (3) develop        (4) show up

ถาม     นักวิ่งแข่งพยายามที่จะ_____เทคนิคในการวิ่งของพวกเขา

ตอบ 3 (บทที่ 7 หน้า 118)

1. ตรวจสอบ    2. ควบคุม        3. พัฒนา         4. ปรากฏแสดงตัว

105.    The letter was wrongly_____and caused a lot of trouble.

(1) inspired        (2) arranged      (3) construed    (4) renovated

ถาม จดหมายได้รับการ_____อย่างไม่ถูกต้องและทำให้เกิดปัญหามากมาย

ตอบ 3 (บทที่ 8 หน้า 138)

1. ดลใจ           2. จัดการ         3. ตีความ        4. ปรับปรุงใหม่

106.    This old castle, famous for its _____about ghosts, interests tourists.

(1) story     (2) play      (3) news    (4) legend

ถาม     ปราสาทเก่าหลังนี้มีชื่อเสียงในเรื่อง_____เกี่ยวกับภูตผีซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวสนใจ

ตอบ 4 (บทที่ 9 หน้า 154)

1. เรื่องราว       2. ละคร           3. ข่าว  4. ตำนาน

107.    Her dress was not_____for the grand party.

(1) suitable        (2) correct (3) appropriate          (4) All are correct.

ถาม     ชุดของหล่อนไม่____สำหรับงานเลี้ยงที่หรูหรา

ตอบ 4 (บทที่ 10 หน้า 168)

1. เหมาะสม    2. เหมาะลม    3. เหมาะสม    4. ถูกทุกข้อ

108.    People who are clever may not be sincere.

(1) smart   (2) pointed        (3) beautiful      (4) genius

ถาม     คนที่ลาดอาจจะไม่จริงใจ

ตอบ 1 (บทที่ 8 หน้า 137)

1. ฉลาด          2. ขี้      3. สวยงาม      4. อัจฉริยะบุคคล

109.    Rice fields are plentiful in the central region of Thailand.

(1) abundant     (2) plenty  (3) in great supply    (4) All are correct.

ม     นาข้าวมีจำนวนมากในภาคกลางของประเทศไทย

ตอบ 4 (บทที่ 7 หน้า 117)

1. มากมาย      2. มากมาย      3. มากมาย      4. ถูกทุกข้อ

110.    Tigers are wild beasts.

(1) creatures      (2) evidences    (3) occasions     (4) expeditions

ถาม     เสือเป็นสัตว์ที่ดุร้าย

ตอบ 1 (บทที่ 5 หน้า 77)

1. สัตว์โลก      2. หลักฐาน      3. โอกาส         4. การเดินทาง

111. The political situation in Thailand now is very complex.

(1) difficult (2) estimated  (3) complicated         (4) profitable

ถาม     สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในขณะนี้ยุ่งยากมาก          

ตอบ 3 (บทที่ 11 หน้า 179)

1. ยากลำบาก 2. ประมาณ  3. ยุ่งยากซับซ้อน      4. ที่มีกำไร

112. Her ability in singing is awesome.             

(1) impressive (2) prosperous    (3) wonder         (4) surprised

ถาบ     ความสามารถในการร้องเพลงของหล่อนนั้นดีเยี่ยม   

ตอบ 1 (บทที่ 12 หน้า 214)

1. ดีเยี่ยม 2. เจริญรุ่งเรื่อง     3. สงสัย          4. รู้สึกประหลาดใจ

113.    The company has established the fund for helping poor employees.

(1) made up       (2) showed        (3) set up  (4) found

ถาม     บริษัทได้ก่อตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานที่ยากจน

ตอบ 3 (บทที่ 10 หน้า 168)

1. สร้างขึ้น       2. แสดง           3. ก่อตั้งตั้ง   4. ค้นพบ

114.    Animal flesh is difficult to digest.

(1) evidence      (2) expedition   (3) beast   (4) meat

ถาม     เนื้อสัตว์ยากแก่การย่อย

ตอบ 4 (บทที่ 4 หน้า 57)

1. หลักฐาน      2. การเดินทาง 3. สัตว์โลก      4. เนื้อ

115.    During these recent years, he has been working hard.

1) current          (2) elderly (3) public  (4) lower

ถาม     ในระยะไม่กี่ปีเมื่อไม่นานมานี้ เขาทำงานหนัก

ตอบ 1 (บทที่ 3 หน้า 46)

1. เมื่อไม่นาน   2. มีอายุ           3.         สาธารณะ        4.         ลดลง

116.    In the next ten years, water will be scarce.

(1) secure  (2) dangerous   (3) affected        (4) insufficient

ถาม     ในระยะอีกสิบปีข้างหน้า น้ำจะขาดแคลน

ตอบ 4 (บทที่ 7 หน้า 117)

1. ปลอดภัย     2. อันตราย      3.         มีผลต่อ            4.         หายาก,         ขาดแคลน

117.    The victim was sent to the hospital.

(1) sufferer         (2) . neighbor    (3) activity         (4) connection

ถาม     ผู้เคราะห์ร้ายถูกส่งตัวโปยังโรงพยาบาล

ตอบ 1 (บทที่ 6 หน้า 93)

1. เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย            2. เพื่อนบ้าน    3. กิจกรรม 4. ความเกี่ยวข้อง

118.    Forests are a great boon to human beings.

(1) flesh     (2)       advantage        (3)       garnish     (4) variation

ถาม     ป่าไม้เป็นข้อดีที่ยิ่งใหญ่ต่อความเป็นมนุษย์

ตอบ 2 (บทที่ 4 หน้า 58)

1. เนื้อ  2. ข้อดีข้อได้เปรียบ   3. สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร 4. ความหลากหลาย

119.    We are pleased to welcome you to our country.

(1) wonder         (2)       delighted (3)       glad (4)       surprised

ถาม     พวกเรารู้สึกยินดีในการต้อนรับคุณสู่ประเทศของเรา

ตอบ 2 (บทที่ 12 หน้า 213)

1. สงสัย          2. พอใจถูกใจ           3. ดีใจ 4. รู้สึกประหลาดใจ

120.    The crowd applauded as the football team walked into the hall.

(1) shouted        (2)       roared      (3)       cheered   (4) smiled

ถาม     ฝูงชนโห่ร้องขณะที่ทีมฟุตบอลเดินผ่านไปยังห้องโถง

ตอบ 3 (บทที่ 12 หน้า 214)

1. ตะโกน         2. คำราม         3. โห่ร้อง          4. ยิ้ม

Advertisement