การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวบวิชา ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

Advertisement

Choose the best answer.

Part  Structure

1.         My boss   for forty years when he decided to retire.

(1) worked     (2)       is working         (3)   has worked   (4)  had been working

ตอบ 4 หน้า 90  ใช้ Past Perfect Continuous Tense (S. + had + been + v.ing) แสดงถึง ช่วงเวลาที่เหตุการณ์หรือการกระทำเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอดีตก่อนที่จะมีเหตุการณ์อื่น เกิดขึ้นตามมา โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมานี้ใช้ Past Simple Tense (S. + V.2)

หมายเหตุ  decide (V.1) —> decided (v.2) –» decided (v.3)

2. ________is your office ?

(1) Why      (2)       Where      (3)       When       (4)       What

ตอบ 2 หน้า 172 – 173  ใช้ Where ขึ้นต้นประโยคคำถามประเภท Wh-question ทำหน้าที่ ขยายกริยาของประโยค แปลว่า ที่ไหน

3.         If my friend_______go for a holiday, she would surely tell me.

(1) has to   (2)       must         (3)       were to    (4)       is going to

ตอบ 3  หน้า 132  ในประโยคแสดงเงื่อนไขแบบที่ 3 V. to be จะใช้รูป were กับประธานทุกตัว นอกจากนี้ยังสามารถใช้ were to ซึ่งมีความหมายว่า จำเป็นต้อง” ได้ด้วย โดยมีรูปแบบ โครงสร้างประโยคตังนี้

If + s. + were to + V.1 (ไม่ผับ), s+ would /should /could /might + v.1 (ไม่ผัน)

4.         It’s important that you________the safety rules.

(1) followed       (2) have followed (3) follow      (4) following

ตอบ 3 หน้า 149  ถ้าประโยคหลักมี adj. พิเศษ (necessary, essential, important, urgent, imperative, crucial, advisable) V. ในประโยคย่อยจะต้องอยู่ในรูปของ “v.1 (ไม่ผัน)

It + is / was + adi. พิเศษ + (that) + s. + V.1 (ไม่ผัน)

5.         My neighbor _______his car________.

(1) had; clean    (2) had; cleaned       

(3) has; clean    (4) has; cleaned

ตอบ 4 หน้า 163, (คำบรรยาย)  โครงสร้างต่อไปนี้ป็นรูปแบบหนึ่งที่ถูกจดอยู่ในประเภท Passive ซึ่งเน้นสิ่งของที่ถูกกระทำ โดยจะใช้รูปประโยคดังนี้

s. + have/has + something {สิงที่ถูกกระทำ) + V.3 (ซึ่งกระทำต่อสิ่งนั้น)

เช่น My neighbor has his car cleaned.

(เพื่อนบ้านของฉันให้ผู้อื่นทำความสะอาดรถยนต์ของเขา)

6.         Tourists  will  visit  the  palace,________?

(1) shouldn’t they     (2) won’t they   (3) will they       (4) will them

ตอบ 2 หน้า 175, (คำบรรยาย)  ในประโยคคำถามเสริม (Question-tags) ถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ส่วนต่อท้ายต้องเป็นกริยาช่วยปฏิเสธแบบรูปย่อ (Negative Tag) ซึ่งคั่บด้วยเครื่องหมาย comma (,) แต่ถ้าข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ส่วนต่อท้ายต้องเป็นบอกเล่า (Positive Tag) และใช้สรรพนามรูปประธานเท่านั้น หมายเหตุ  won’t เป็นรูปย่อของ will not

7.My parents told me I ______ more careful.

(1) must be        (2) had to be     (3) had been     (4) has to be

ตอบ 2 หน้า 186 – 187193 – 194, (คำบรรยาย)  ใช้ “said/told/thought/asked” ในประโยคหลัก

คู่กับประโยคย่อยที่เป็น Past Simple Tense (s. + V.2) แสดงถึงการบอกกล่าว (หรือถาม)ว่าเหตุการณ์หนึ่ง (ในประโยคย่อย) เกิดขึ้นจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงในอดีตขณะที่พูดหรือรายงาน

Many birds from other continents usually_______Thailand every summer.

(1) visits     (2) visit      (3) have visited          (4) visiting

ตอบ 2 หน้า 6  ใช้ Present Simple Tense (s. + v.l ผันตาม s.) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำ ที่เป็นปกติวิสัยหรือการกระทำสม่ำเสมอ ซึ่งมักมีคำกริยาวิเศษณ์ (adv.) ต่อไปนี้อยู่ใบประโยค เช่น usually, often, always, frequently, normally, sometimes, every/on + วัน/เวลา, twice/once + a + เวลา

หน้า 2 – 3 : การใช้ v.1 ผันตาม s.

–           เมื่อ s. คือ he, she, it, n, เอกพจน์ V.1 ต้องเติม “s/es”

–           เมื่อ s. คือ I, they, you, we, n. พหูพจน์ v.1 ไม่ต้องเติม “s/es”

หมายเหตุ  “Many birds” เป็นประธานพหูพจน์ V.1 จึงไม่ต้องเติม “s’’

9.      Every shopping mall__________ very crowded during summer.

(1) is     (2) are      (3) has been           (4) had been

ตอบ 1 หน้า 6-7  ใช้ Present Simple Tense (s. + v. ผับตาม s.) กับข้อความที่เป็นจริง ตามธรรมชาติโดยทั่ว ๆ ไป แสดงความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริง สิ่งที่เป็นขนบธรรมเนียม แสะประเพณี รวมทั้งเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ซึ่งมักจะมี คำบอกเวลาปัจจุบัน เช่น today, now, nowadays (ปัจจุบันนี้ /ทุกวันนี้)

หน้า 3  การใช้ V.1 ที่เป็น V. to be (ผันตาม s.)

–        ถ้า s. เป็น he, she, it และ n. เอกพจน์ –» V. to beใช้ “is”

–        ถ้า s เป็น I -» V. to be ใช้ “am”

–        ถ้า s. เป็น you, we, they และ n. พหูพจน์ –» V. to be ใช้ “are”

หมายเหตุ  “Every shopping mall” เป็นประธนเอกพจน์ V. to be จึงใช้ “is”

10.    That  elephant _______ as  if  it  were in danger.

(1) runs    (2) run      (3) ran      (4) running

ตอบ 1 หน้า 147 – 148  การใช้กริยาในประโยคที่มีโครงสร้าง “as if / as though (ราวกันว่า)

ความหมาย                           ประโยคหลัก                                     ประโยคย่อย

ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน   s. + v.1 (ผันตาม,s.)      as if /      + s. + V.2(*)

ไม่เป็นจริงในอดีต        s. + v2. (*)           as though   + s. + had + v.3

 (* = ถ้า V.2 เป็น V. to be จะใช้ were กับประธานทุกตัว)

หมายเหตุ  “That  elephant” เป็นประธานเอกพจน์ V.1 จึงต้องเติม “s”.

11.    Global warming________every life on earth.

(1) affect                    (2) affects

(3) was affecting      (4) have affected

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 9.

หมายเหตุ  “Global warming” เป็นประธานเอกพจน์ V.1 จึงต้องเติม “s”

12.My  American  friend  wishes  he ______ Thai.

(1) had spoken         (2) spoke

(3) speak                     (4) is speaking

ตอบ 2 หน้า 147  การใช้ wish แสดงความปรารถนาในประโยคสมมุติ มีโครงสร้างดังนี้

1.      ตั้งความปรารถนาในปัจจุบัน ในสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน หรือตรงกันข้ามกับความเป็นจริงตามปกติวิสัยหรือโดยธรรมชาติ

s. + wish (es) + (that) + s. + V.2 (ถ้าเป็น V. to be ให้ใช้ were กับ sทุกตัว)

2.      ตั้งความปรารถนาในปัจจุบันในสิ่งซึ่งตรงกันข้ามหรือแทบเป็นไปไม่ได้ในอนาคต

s. + wish (es) + s. + wou.d/could/should/might + V.1 (ไม่ผัน)

3.      ตั้งความปรารถนาในปัจจุบัน ในสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในอดีต

s. + wish (es) + (that) + s. + had + V.3

4.      ตั้งความปรารถนาในอดีต ในสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในอดีต

s. + wished + (that) + s. – had + V.3 หรือ would/couid/should/might + have + V.3

หมายเหตุ  speak (v.l) -> spoke (v.2) -» spoken (v.3)

13.She  is  not  available  now; she_________.

(1) exercises           (2) was exercising

(3) has exercised   (4) is exercising

ตอบ 4 หน้า 38 : ใช้ Present Continuous Terse (s. – is/am/are + v.ing) กับเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ในขณะพูด ซึ่งมักจะมีคำกริยาวิเศษณ์บอกเวลาที่แสดงถึงการกระทำอยู่ในปัจจุบัน เช่น now, right now, at this/the time, at this/the moment, at present

14 At  this  time  last week, I________ table tennis with my friend.

(1) had played

(2) play

(3) am playing

(4) was playing

ตอบ 4 หน้า 53 : ใช้ Past Continuous Tense (s + was/were + v.ing) เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต โดยมักจะมีคำบอกเวลาในอดีต เช่น this time last night/week/month/year, at 9 p.m. last night, an hour ago

หน้า 52  การใช้ V.2 ที่เป็น V. to be (ผันตาน s.)

–        ถ้า s. เป็น I, he, she, it และ n. เอกพจน์ –> V. to be ใช้ “was”

–        ถ้า s. เป็น you, we, they และ n. พหูพจน์ –> V. to be were

15.    My  maid______her  house work  all  day.

(1) has been doing  (2)    is doing    (3)    does          (4) will do

ตอบ 1 หน้า 72  ใช้ Present Perfect Continuous Tense (s. + has/have + been + v.ing) เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและค่อนช้างแน่นอนว่าจะดำเนิน ต่อไปในอนาคต โดยมักมีคำบอกเวลา “for / since / all + เวลา / How long…”

หน้า 3, 65 – 66  การใช้ V. to have ผันตาม s.

–        ถ้า s. เป็น he, she, it และn. เอกพจน์ –> V. to have ใช้ “has”

–        ถ้า s. เป็น I, you, we, they และ n. พหูพจน์ –> V. to have ใช้ “have”

16.    It_______all  evening,  and  the  traffic  did  not  move smoothly.

(1) had rained        (2)had  been  raining

(3) was raining                 (4) will rain

ตอบ 2 หน้า 88-90  ใช้ Past Perfect Continuous Tense (s. + had + been + v.ing) เพื่อแสดง ถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน โดยไม่ขาดตอน ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

17.    This time next year, my son ______ abroad.

(1) has studied                   (2)studied        

(3) will be studying           (4) study

ตอบ 3 หน้า 107 – 108 ใช้ Future Continuous Tense (s + will/shall + be + v.ing)

แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตตามเวลาที่ระบุไว้อย่างขัดเจน เช่น tomorrow afternoon/night, at this time tomorrow/next year, by then, next week

18. If my son _______ I _________glad.

(1) will come, would be

(2) had come, would have been

(3) came, will be

 (4) had come, would be

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 3.

หมายเหตุ ะ come (v.1) – came (v.2) -> come (v.3)

19.Supposing  the  strike          ______soon.

(1) stops  

(2) has stopped

(3) will stop

(4) stopped

ตอบ 4 หน้า 148  การใช้ Suppose หรือ Supposing (สมมุติว่า) ขึ้นต้นประโยค

ความหมาย

โครงสร้างประโยค

สมมุติเหตุการณ์ในปัจจุบัน

Suppose/Spposing + s. + v.2/were

สมมุติเหตุการณ์ในอดีต

Suppose/Supposing + s. + had + V.3

หมายเหตุ  stop (v.1) —> stopped (v.2) —> stopped (v.3)

20.    He______his left leg________in an accident.

(1) got; to break     (2) got; broken 

(3) got; breaking    (4) gets; breaks

ตอบ 2 หน้า 163  โครงสร้างต่อไปบี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในประเภท Passive เพราะประธาน ของประโยคเป็นผู้ที่ได้รับผลของการกระทำ

s. + get/got + V.3

หมายเหดุ  break (v.1) —> broke (v.2) —> broken (v.3)

21.    Let’s go gardening,  _______?

(1) will us (2) will you       (3) shall US       (4) shall we

ตอบ 4 หน้า 174 – 175  ในประโยคคำถามเสริม (Question-tags  ประโยคที่มีกริยาช่วย ต่อท้ายประโยค ซึ่งคั่นด้วยเครื่องหมาย comma (,)) ถ้าข้างหน้าเป็นประโยคคำสั่ง ส่วนต่อท้ายประโยคให้ใช้ will you ? และถ้าข้างหน้าเป็นประโยคชักชวนที่ขึ้นต้นด้วย Let’s ส่วนต่อท้ายประโยคจะใช้ shall we ?

22.    Some desserts _______a lot of sugar.

(1) is containing       (2) has contained   

(3) contains      (4) contain

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 9.

หมายเหตุ “Some desserts” เป็นประธานพหูพจน์ V.1 จึงไม่ต้องเติม “s”

23. I _______in  Bangkok  since  I was born.

(1) living  (2) was living   (3) have lived  (4) had lived

ตอบ 3 หน้า 68  ใช้ Present Perfect Tense (s. + has/have + v.3) กับเหตุการณ์หรือการกระทำ ที่เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ไต้แสดงเจตนาแน่นอนว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคต หรือไม่ โดยมักมีคำแสดงเวลา เช่น since + วันเวลา/อนุประโยค (ตั้งแต่), for + ระยะเวลา (เป็นเวลา), so far (เรื่อยมาจนถึงบัดนี้), yet (ยัง), How long… (นานแค่ไหน)

หมายเหตุ  live (v.1) —> lived (v.2) —> lived (v.3)

24  I_______my car fixed, and it cost a lot of money.

(1) have had    (2) is having     (3) were having        (4) had had

ตอบ 4 หน้า 85 – 86  ใช้ Past Perfect Tense (s. + had + v.3) คู่กับ Past Simple Tense (s. + v.2) เพื่อแสดงถึงลำดับก่อนหลังของ 2เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นก่อน จะใช้ Past Perfect Tense ส่วนเหตุการณ์ หรือการกระทำที่เกิดขึ้นทีหลังจะใช้ Past Simple Tense โดย 2 เหตุการณ์มักจะมีคำเชื่อม บอกเวลาด้วย เซ่น when, before, after, as soon as, until

หมายเหตุ  have (v.1) -» had (v.2) –» had (v.3)

cost (v.1) -» cost (v.2) —> cost (v.3)

25.    While the cat______, the dog­­­­________it.    

(1) ran; chased

(2) runs; chases       

(3) was running; was chasing

(4) has run; has chased

ตอบ 3 หน้า 54  ใช้ Past Continuous Tense (s. + was/were + v.ing) เพื่อเน้นว่าเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องกันหรือกำลังดำเนินอยู่พร้อม ๆ กันในอดีต

26.    She______for her doctor for nearly two hours.

(1) waits   (2)    is waiting (3)    has been waiting     (4)    had waited

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกันข้อ 15.

27.    Take a look! The sky________darker.

(1) will get        (2)    is getting (3)    has got     (4)    got

ตอบ 2 หน้า     39 ใช้ Present Continuous Tense (s. + is/am/are       +       v.ing) แสดงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด แต่จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเทานั้น

28.    If my sister_____ we______out  for dinner.

(1) comes; would     go    

(2)    comes, will go

(3)    come; go

(4)    will come: will go

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 3.

29.    She wished she_______her parents every summer.

(1) would visit          (2)     visited     

(3)    has visited        (4)    had visited

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 12.

30.    Cooked  rice, any kind of meat, eggs and vegetables______  main ingredients in fried rice.

(1) used    (2)    use   (3)    are   (4)    have

ตอบ คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 9.

31.    A  _____ did the search stop ?

 Last week.

(1) Where         (2)    When       (3)    Why (4)    How

ตอบ 2 หน้า 173  ใช้ When ขึ้นต้นประโยคคำถามประเภท Wh-question ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค แปลว่า เมื่อไร

32.    Her boss asked her_____questioning  him about  this matter.

(1) to stop         (2)    stop (3)    stopping  (4)    stopped

ตอบ 1 หน้า 205 – 206  ในประโยค Indirect  speech ให้ใช้กริยา“asked/requested/begged/ordered/commanded/advised/warned” ในประโยคหลักคู่กับประโยคย่อยโดยเติม to ไว้หน้ากริยา (to + V.1 (ไม่ผัน))ในประโยคที่เป็นคำสั่ง ขอร้อง หรือแนะนำบอกเล่า และให้เติม not to ไว้หน้ากริยา (not to + v.1 (ไม่ผัน))ในกรณีที่เป็นประโยคคำสั่งปฏิเสธ

33.    He______being  a  teacher  because  he  loves  teaching.

(1) like     

(2) is liking       

(3) likes

(4) has liked

ตยบ 3 หน้า 9  ใช้ Present Simple Tense (s. + V.1 ผันตาม s.) กับกริยาที่แสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือการรับรู้ เช่น

See  love  appear  hate  hope  smell  dislike  like  want  look หมายเหตุ  “he” เป็นประธานเอกพจน์ v.1 จึงต้องเติม “s’’

34.    I_______in  this  faculty  since 1977.

(1) worked                  (2)    have worked  

(3) am working         (4)    work

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 23.

หมายเหตุ  work (v.1) —> worked (v.2) —> worked (v.3)

35.    By the time I got home, everybody______to bed.

(1) had gone    (2)    went         (3)    would go (4)    go

ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 24.

หมายเหตุ  go (v.1) —> went (v.2) -> gone (v.3)

36.    I ______about 70% of my income every month.

(1) spent  (2)    am spending    (3)    have spent       (4)    spend

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 8.

หมายเหตุ  “I” เป็นประธานพหูพจน์ V.1 จึงไม่ต้องเติม “s”

37.    The s ituation ______ better  if  the  two  groups  stop quarreling.

(1)    was  (2)    will be      (3)    has been (4) would be

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 3.

38.    Everyone ______that he ______ the  ticket.

(1) wished; can buy

(2)    wishes; could buy

(3) wished; could buy     

(4) wishes; can buy

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 12.

39.    Anne_______group  leader.

(1) was elect    (2)    be elected       

(3)    was elected      (4) was electing

ตอบ 3 หน้า 159 – 160  ประโยคนี้ใช้โครงสร้างแบบ Passive Construction (v. to be + v.3) ในรูป ของ Past Simple Tense (was./were + v.3) เพื่อให้ความหมายว่า ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ

หมายเหตุ  elect (v.1) -» elected (v.2) -> elected (v.3)

40.    Where can I______that kind of item ?

(1) found (2)    finding     (3)    find  (4) be found

ตอบ 3 หน้า 172 – 173, (คำบรรยาย)  การตั้งคำถามประเภท Wh-questions แบบที่ใช้ When/ Where/Why/How เป็นกริยาวิเศษณ์ขยายกริยาขึ้นต้นประโยค (ถามถึงลักษณะอาการของ การกระทำ) ให้ใช้ V. to be หรือกริยาช่วยตัวอื่นขึ้นหน้าประธาน แล้วเปลี่ยน V. แห้ให้อยู่ ในรูปของ V. 1 (ไม่ผัน)

When (เมื่อไร)/พhere (ที่ไหน) /Why (ทำไม)/How (อย่างไร) + V. ช่วย + s. + V.1 (ไม่ผัน) ?

41. His parents warned him________lazy if he wanted to get a degree.

(1) not to be     

(2) not be

(3) do not be      

(4) not being

ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 32.

42 Our pets are healthy if we _____good care of them.

(1) takes   

(2) take

(3) have taken

(4) are taking

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 3.

43 My brother______to see his friend in Trang.

(1) went  

(2) gone    

(3) going

(4) go

ตอบ 1 หน้า 24 – 25  ใช้ Past Simple Tense (s. + V.2) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความจริงหรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีต โดยไม่จำกัดเวลา ในบางครั้งอาจมีคำกริยาวิเศษณ์ บอกเวลา เช่น yesterday, once, ago, in + ค.ศ., last night /week /month /year หรือ อนุประโยคที่แสดงถึงเวลาในอดีตกำกับอยู่ด้วย

44. People in Bangkok_____slowly______the effect of pollution.

(1) are; realizing

(2) have; realized

(3) were; realizing

(4) had; realized

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 23.

45. When I______the lecture room, the students had already been there.

(1) reach

(2) had reached

(3) reached       

(4) was reaching

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 24.

หมายเหตุ  reach (v.1) —> reached (v.2) reached (v.3)

46.Our  family  members _____ already_______ Japan.

(1) have; visited

(2) had; visited

(3) are; visiting

(4) (blank); viiited

ตอบ 1 หน้า 69  Present Perfect Tense (shas/have + v.3) ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เพิ่งสิ้นสุดลง และยังคงเห็นผลของการกระทำต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยมักจะมี คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา เช่น already, just, lately, recently

หมายเหตุ  visit (v.1) -» visited (v.2) –> visited (v.3)

47. The doctor  as soon as the patient got better.

(1) left        (2) had left         (3) was leaving (4) leaves

ตอบ 1 หน้า 54  ใช้ Past Simple Tense (s. + v.2) เพื่อแสดงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ซึ่งจะใช้ Past Simple Tense ทั้งคู่ โดยอาจจะมีคำเชื่อมบอกเวลาอยู่ด้วย เช่นas soon as, as, when

หมายเหตุ  leave (v.1) -> left (v.2) —> left (v.3)

get (v.1) -> got (v.2) —> got, gotten (v.3)

48_______you clean the floor, please ?

(1) Shall

(2) Will

 (3) Do

(4) Did

ตอบ 2 หน้า 105  ใช้ will/shall ในประโยคที่แสดงการขอร้องหรือขออนุญาต ซึ่งมักจะมีคำว่า “please” เพื่อแสดงความสุภาพ โดยจะใช้ “will/shall” ขึ้นต้นประโยคเหมือนคำถาม แต่ไม่ใช่ประโยคคำถามโดยวางไว้หน้าประธาน(s.) แล้วตามด้วย V.1 (ไม่ผัน) โดย “will” จะใช้ได้กับ s. ทุกตัว ส่วน “shall” ใช้ได้เฉพาะกับ “I/we” เท่านั้น

49. It’s time I______the paper to her.

(1) send    (2) sent     (3) am sending          (4) had sent

ตอบ หน้า 148  การใช้โครงสร้าง Subjunctive ที่เป็นคำวลี และประโยคต่อไปนี้ จะทำให้ V. ใบประโยคย่อยเป็น Past Simple (v.2) เสมอ

If only… (ถ้า…ละก็)        

It is (high/about) time (that)… (ถึงเวลาแล้วที่ …)    

s. + would (’d) rather… (…อยากจะ …)   

s. + think it would be a good idea if… (…คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้า …)

ประโยคด้านบน s. + v»2 (ถ้าเป็น V. to be ใช้ “were” กับ s. ทุกตัว)

หมายเหตุ  send (v.1) -» sent (v.2) -> sent (v.3)

50. It is______ that the political crisis_______soon.

(1) expected; will end (4) expecting; is ending

(2) expecting; end   (3) expected; would end

ตอบ 1 หน้า 162  ใช้ V. พิเศษต่อไปนี้ในโครงสร้างประโยคแบบ Passive Construction

(v. to be + v.3) เพื่อใช้ในการรายงาน ได้แก่ suppose, assume, consider, claim, think, believe, say, report, know, expect, allege, understand ฯลฯ

It + V. to be + V. พิเศษ (v.3) + that (clause)

51 Do you really ___ a new mobile phone ?

(1) wanting

(2) wanted       

(3) wants

(4) want

ตอบ 4 หน้า 4-5การใช้ Present Simple Tense (s. + v.1 ผันตาม s.) ในประโยคคำถามจะใช้ V. to do เช้ามาช่วย โดยวางข้างหน้า s. แล้วเปลี่ยน V. แท้ ให้เป็น V.1 ไม่ผัน(ยกเว้นสามารถย้าย “is/am/are” วางข้างหน้าได้เลยโดยไม่ต้องใช้ V. to do ช่วย)

การใช้ V. to do (ผันตาม s.)

–        do ใช้กับ I, you, we, they และ n. พหูพจน์

–        does ใช้กับ he, she, it และ n. เอกพจน์

52. The boy confessed that_______copied his friend’s homework.

(1)I   (2) his       (3) he        (4) him

ตอบ 3 หน้า 190  ในกรณีที่ Direct speech มีสรรพนาม “I” และ “my” อยู่ในประโยค เมื่อทำเป็น Indirect  Speech จะถูกเปลี่ยนเป็น “he/she” และ “his/her”

หมายเหตุ  Direct Speech คือ The boy confessed, “I copy my friend’s homework.” Indirect speech คือ The boy confessed that he copied his friend’s homework.

53.    Some people still_______that the world is flat.

(1) believed     

(2) believe       

(3) are believing

(4) have believed

ตอบ 2 หน้า 39 – 40 : กริยาต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ในรูปของ Present Continuous Tense (s. + is/am/are + v.ing) แต่จะนิยมใช้ในรูปของ Present Simple Tense (s. + V.1 ผันตาม s.) ได้แก่

agree

concern

forget

observe

realize

smell

appreciate

consist

hear

owe

recall

sound

assume

contain

hold

owe

recognize

taste

believe

expect

matter

perceive

see

think

belong

feel

notice

possess

seem

understanc

 

54.    They          _______their  teeth every day.

(1) brushed      (2) are brushing        (3) brushes       (4) brush

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 8.

หมายเหตุ  “’They” เป็นประธานพหูพจน์ V.1 จึงไม่ต้องเติม “s”

55.    We_____more and more about the universe.

(1)    learning  (2) learn   (3) had learned        (4) to learn

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 8. และ 9.

หมายเหตุ  “We” เป็นประธานพหูพจน์ V.1 จึงไม่ต้องเติม “s’’

56.    While  I_____ready to leave, Sue ______ me.       

(1) have got; call

(2)    am getting; calls      

(3) was getting; was calling    

(4) was getting; called

ตอบ 4 หน้า 53 ใช้ Past Continuous Tense (s. + was/were + v.ing) คู่กับ Past Simple Tense (s. + V.2) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาบเกี่ยวกันในอดีต โดยมีเหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่ก่อน (Past Continuous Tense) และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดซ้อนขึ้นมา (Past Simple Tense) ซึ่งอาจจะมีคำเชื่อมบอกเวลาอยู่ด้วย

57.    My mother ______outside for a long time.

(1) hadn’t been

(2) couldn’t be         

(3) wouldn’t be

(4) hasn’t been

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 23.

หมายเหตุ  เมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ ให้เติม not หลัง “has/have” -> “has not (hasn’t)/ have not Z(haven’t) +v.3

58.    When  she  got  on  the  train,  she  realized  that she_____the ticket.

(1) forget (2) forgets         (3) forgotten    (4) had forgotten

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 24.

หมายเหตุ  forget (v.1) -» forgot (v.2) -» forgotten (v.3)

59.    In the future, humans_____longer.

(1) will live       

(2) have lived

(3) is living

(4) have been living

บ 1 หน้า 104  ใช้ Future Simple Tense (s. + will /shall /be going to + v.1 (ไม่ผัน)) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาจมีคำกริยาวิเศษณ์ (adv.) บอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next (month/year), tonight, in (the future/a few minutes/ half an hour), this afternoon, later

60.    Jane will not get a promotion if she______always absent.

(1) was    

(2) has     

(3) is

(4) had

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 3.

61.    Every student wishes he______a good grade.

(1) got       (2) wilt get        (3) had gotten (4) is getting

ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 12.

62.    It_____that many students _____ in the ferry accident.

(1) is report; die      

(2)    report; die       

(3) is reported; died        

(4) reports; dies

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 43. และ 50.

หมายเหตุ  die (v.1) died (v.2) -» died (v.3)

63.    ______for got  the  book ?

(1) Where        

(2)Who    

(3) What 

(4) When

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 43.

หน้า 172  การตั้งคำถามประเภท Wh-questions แบบที่ใช้ Who/What/Which เป็นประธานของประโยค มีโครงสร้างคือ

Who (ใคร)/What (อะไร)/which (อันไหน) (+ noun) + V. ?

64.    The teacher asked Anne _____ she saw Jim.

(1) if (2)    that (3) what   (4) who

ตอบ 1 หน้า 203 – 204  ถ้า Direct Question เป็นคำถามประเภท Yes-No เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Question ให้ใช้ if/whether เป็นตัวเชื่อมแทน that โดยเครื่องหมายคำถาม (?) จะหายไป และประโยคคำถามใน Direct Question จะเปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่าใน ประโยค Indirect Question

หมายเหตุ  Direct Question คือ The teacher asked Anne, “DO you see Jim ?”

Indirect Question คือ The teacher asked Anne if/whether she saw Jim.

65.    The play______interesting.

(1) is seeming  (2) seems (3) seem   (4) has seemed

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 53.

หมายเหตุ : “The play” เป็นประธานเอกพจน์ V.1 จึงต้องเติม “s”

66.    In the past, boats______as the main vehicles.

(1) use      (2) nave used   (3) were using (4) were used

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 39.

หมายเหตุ  use (v.1) -» used (v.2) —» used (v.3)

67.    _____you______for someone ?

(1) Are; waiting        

(2)    Are; waited     

(3)    Had; waited    

(4)    Had; waiting

ตอบ 1 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 13.

หมายเหตุ  เมื่อเป็นประโยคคำถามให้ย้าย “is/am/are” ไว้หน้าประธาน (s.) แล้วตามด้วย v.ing

68.    Whenever  she  visited  me, I_______.

(1) worked       

(2)    had worked    

(3)    am working     

(4)    was working

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 56.

69.    This is the second time for me I________to Japan.

(1) went   (2)    to go         (3)    has gone  (4)    am going

ตอบ คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 27.

70.    She______all the time, and she felt very tired.

(1) was working       

(2)    works       

(3)    has worked     

(4)    had been working

ตอบ คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 16.

71.    I didn’t know that woman; I______her before.

(1) would not meet

(2) have never met

(3) had never met

(4) do not meet

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 24.

หมายเหตุ  Past Perfect Tense (s + had + V.3) เมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ ให้เติม “not” ไว้หลัง “had” -> “had not (hadn’t) + v.3” หรืออาจจะใช้ คำกริยาวิเศษณ์แสดงความหมายปฏิเสธก็ได้ เช่น never (ไม่เคย)

Past Simple Tense ( s. + V.2) เมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ ให้เติม

“did not (didn’t)” หน้า V. ทั่ว ๆ ไป แล้วเปลี่ยน V. นั้น ให้อยู่ในรูปของ V.1 (ไม่ผัน) –» “did not (didn’t) + V.1 (ไม่ผัน)

72.    My secretary couldn’t come to my house because her car_______.

(1) is stolen      (2) was stolen  (3) has been stolen (4) is being stolen

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 39.

หมายเหตุ  steal (v.1) —» stole (v.2) -> stolen (v.3)

73.    Her house is very lovely; everyone _____it very much.

(1) like      (2) liked   (3) has liked     (4) likes

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 33.

หมายเหตุ  “everyone” เป็นประธานเอกพจน์ V.1 จึงต้องเติม “s”

74.    When I saw him, he_____to go out.

(1) would prepare   (2) had been prepared

(3) will prepare         (4) was preparing

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 56.

หมายเหตุ  see (v.1) —> saw (v.2) —> seen (v.3)

75. The accident_____when the driver was sleepy.

(1) happen         (2) has happened

(3) was happening (4) happened

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 47.

หมายเหตุ  happen (v.1) —> happened (v.2) —> happened (v.3)

Part II  Vocabulary

76.       Maintaining  a  good  reputation  is  necessary  for politicians.

(1) Retaining     (2) Concluding  (3) Reasoning  (4) Structuring

ถาม การรักษาชื่อเสียงทีดีเอาไว้นั้นจำเป็นสำหรับนักการเมือง

ตอบ 1 (บทที่ 11 หน้า 180)

1. การรักษาเอาไว้        2. การรุป       3. การมีเหตุผล  4. การก่อสร้าง

77.       Those two cats looked obviously alike.

(1) especially          (2) significantly    

(3) enormously      (4) clearly

ถาม     แมวสองตัวนั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัด

ตอบ 4 (บทที่ – หน้า -)

1.โดยเฉพาะ    2. อย่างสำคัญ            3. อย่างใหญ่โต   4. อย่างชัดเจน

78.       The location of the office is excellent.

(1) site        (2)       destination      (3)       view   (4) surrounding

ถาม     ที่ตั้งของบริษัทดีเยี่ยม

ตอบ 1 (บทที่ 6 หน้า 93)

1. ที่ตั้งสถานที่   2. จุดมุ่งหมาย        3. ทิวทัศน์  4. สิ่งแวดล้อม

79.       Variations of the products interest buyers.

(1) Alterations    (2)    Inspirations     

(3)Information   (4) Functions

ถาม     ความหลากหลายของสินค้าทำให้ผู้ซื้อสนใจ

ตอบ 1 (บทที่ 4 หน้า 58)

1. ความหลากหลาย     2. แรงบันดาลใจ        3. ข่าวสาร   4. หน้าที่

80.       Many orchards have been replaced by living areas.

(1) ranches         (2)       symptoms         (3)       signs   (4) fruit gardens

ถาม     สวนผลไม้หลายแห่งถูกแทนที่โดยบริเวณที่อยู่อาศัย

ตอบ 4 (บทที 4 หน้า 58)

1. ไร่ปศุสัตว์    2. อาการ         3. สัญลักษณ์    4. สวนผลไม้

81. His excellent ability has brought him a prosperous future.

(1) wonderful    (2) superior       (3) improved     (4) advanced

ถาม     ความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเขาได้นำเขาไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรือง

ตอบ 2 (บทที่ 10 หน้า 168)

1. มหัศจรรย์    2. ยอดเยี่ยมดีเด่น    3. ทำให้ดีขึ้นแก้ไข 4. ก้าวหน้า

82.    The______of the election cannot be predicted.

(1) group (2) gangster      (3) assemblage         (4) result

ถาม _____ของการเลือกตั้งไม่สามารถทำนายได้

ตอบ 4 (บทที่ 1 หน้า 12 – 13)

1. กลุ่ม           2. กลุ่มอันธพาล         3. กลุ่มคน      4. ผลลัพธ์

83.    There will be the watercolor painting_______next week.

(1) facility         (2) exhibition   (3) operation   (4) reduction

ถาม     สัปดาห์หน้าจะมี______ภาพวาดสีน้ำ

ตอบ 2 (บทที่ 2 หน้า 29)

1. สิ่งอำนวยความสะดวก 2. การแสดงนิทรรศการ  3. การปฏิบัติการ       4. การลดลง

84.    _____ have the right to choose safe products.

(1) Dictators     (2) Consumers (3) Researchers  (4) Containers

ถาม     _____ มีสิทธิที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

ตอบ 2 (บทที่ 3 หน้า 45)

1. ผู้เผด็จการ 2. ผู้บริโภคผู้ใช้       3. นักวิจัย   4. ภาชนะบรรจุ

85.    It is not_____to be worried about the future.

1) sensitive        (2) descent       (3) available   (4) sensible

ถาม ไม่______เลยที่จะกังวลเกี่ยวกับอนาคต

ตอบ 4 (บทที่ – หน้า -)

1. อ่อนไหว     2. สายโลหิต  3. มีหาได้   4. มีเหตุผล

86.    Self ______ makes her able to rise to a top position.

(1) law      (2) custom        (3) discipline    (4) tradition

ถาม ความมี______ในตัวเองทำให้เธอสามารถขึ้นไปสูตำแหน่งสูงสุดได้

ตอบ 3 (บทที่ – หน้า -)

1. กฎหมาย 2. ธรรมเนียมประเพณี 3. ระเบียบวินัย 4. ธรรมเนียม

87.    The_____stated that the political situation will become worse after Songkran.

(1) expert     (2) reporter  (3) announcer (4) explorer

ถาม     กล่าวว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะแย่ลงหลังจากเทศกาลสงกรานต์

ตอบ 1 (บทที่ – หน้า -)

1. ผู้เชี่ยวชาญ            2. ผู้สื่อข่าว     3. ผู้ประกาศ  4. นักสำรวจ

88.    Playing badminton is my favorite_______.

(1) play     (2) game  (3) activity        (4) occasion

ถาม     การเล่นแบดมินตันเป็น________ที่โปรดปรานของฉัน

ตอบ 3 (บทที่ 6 หน้า 93)

1. การละเล่น

2. การแข่งขัน

3. กิจกรรม

4. โอกาส

89.    The number of______is high in car accidents.

(1) victims         (2) scenes          (3) situations   (4) murders

ถาม     จำนวนของ______มีอัตราสูงในอุบัติเหตุทางรถยนต์

ตอบ 1 (บทที่ 6 หน้า 93)

1. เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย          2. สถานที่เกิดเหตุ      3. สถานการณ์ 4. ฆาตกรรม

90.    Cigarette companies are forbidden to______their products.

(1) report    (2) announce         (3)    advertise (4)    inform

ถาม     บริษัทบุหรี่ไม่ได้รับอนุญาตให้_____ผลิตภัณฑ์ของพวกเขา

ตอบ 3 (บทที่ 3 หน้า 46)

1. รายงาน      2. ประกาศ     3. โฆษณา     4. แจ้ง

91.    The snow storm’s_______showed that it could not happen here.

(1) diary   (2)   direction (3)    note (4)    balance

ถาม______ของพายุหิมะแสดงให้เห็นว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นที่นี่

ตอบ 2 (บทที่ 8 หน้า 138)

1. บันทึกประจำวัน     2. ทิศทาง 3. บันทึก  4. ความสมดุล

92.    When you have any problem, you can_____your adviser.

(1) conclude     (2)    answer     (3)    consult     (4)    request

ถาม     เมื่อไรที่คุณมีปัญหาใด ๆ คุณสามารถ ______ที่ปรึกษาของคุณได้

ตอบ 3 (บทที่ – หน้า -)

1. สรุป           2. ตอบ           3. ปรึกษา       4. เรียกร้อง

93.    The_____of water in the main rivers in the central region is lower than it used

(1) state   (2) line      (3) level    (4) standard

ถาม_____ของน้ำในแม่น้ำสายหลักในภาคกลางลดลงกว่าที่เคยเป็น      

ตอบ 3 (บทที่ 1 หน้า 13)             

1. สภาพ 2. สาย       3. ระดับ         4. มาตรฐาน

94.    He______his life to his children.             

(1) preferred (2) devoted         (3) appeared    (4) showed

ถามเขา_____ชีวิตของเขาให้แก่ลูก ๆ                    

ตอบ 2          (บทที่ 9 หน้า 154)           

1. ชอบมากกว่า 2. อุทิศทุ่มเท        3. ปรากฏ       4. แสดง

95.    He______his motorcycle carefully when the road was slippery. 

 (1) controlled (2) picked          (3) caught         (4) packed

ถาม     เขา_____รถมอเตอร์ไซต์ฃองเขาอย่างระมัดระวังเมื่อถนนลื่น       

ตอบ 1          (บทที่ 7 หน้า 118)           

1. ควบคุมบังคับ 2. เก็บ    3. จับ 4. บรรจุหีบห่อ

96.    Their______came from Asia.

(1) ancestors    (2) followers    (3) successors  (4) companions

ถาม     _______ ของพวกเขามาจากทวีปเอเชีย

ตอบ 1 (บทที่ 5 หน้า 78)

1. บรรพบุรุษ 2. ผู้ติดตาม     3. ผู้รับ.ช่วงต่อ           4. เพื่อน

97.    The _____ of the product was arranged in Bangkok.

(1) exposition  (2) succession  (3) renovation (4) exhibition

ถาม มีการจัด______สินค้าขึ้นในกรุงเทพมหานคร

ตอบ 1 (บทที่ 2 หน้า 29)

1. งานแสดง (สินค้า)  2. การรับช่วงต่อ         3. การปรับปรุงใหม่ 4. การแสดงนิทรรศการ

98.    The accused had no_____to prove that he was innocent.

(1) evidence     (2) method       (3) clip      (4) record

ถาม     ผู้ถูกกล่าวหาไม่มี _____ที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาบริสุทธิ์

ตอบ 1 (บทที่ 5 หน้า 78)

1. หลักฐาน    2. วิธี  3. ที่หนีบ        4. บันทึก

99.    The one who is always_______in work can become successful.

(1) relaxed        (2)    aggressive         (3)    passive     (4)    active

ถาม คนที่_____ในการทำงานเสมอสามารถประสบความสำเร็จได้

ตอบ 4 (บทที่ 11 หน้า 180)

1. พักผ่อน      2.      ก้าวร้าว            3.      อยู่เฉย ๆ          4. กระตือรือร้น

100. Some diseases caused by new virus still have no perfect ________.

(1) system         (2)    function   (3)    treatment         (4)    control

ถาม     โรคบางชนิดที่มีสาเหตุมาจากไวรัสตัวใหม่ยังคงไม่มี _______ ที่สมบูรณ์

ตอบ 3 (บทที่ 7 หน้า 118)

1. ระบบ         2.      หน้าที่   3.      การรักษา         4. บังคับควบคุม

101. People are________into  two groups.

(1) carved         (2)    divided    (3)    cracked    (4)    touched

ถาม     ประชาชนถูก______ออกเป็นสองกลุ่ม

ตอบ 2 (บทที่ – หน้า -)

1. แกะสลัก    2.      แบ่ง     3.      แตกออก          4. สัมผัส

102. Human______on other planets is questionable.

(1) activity        (2) existence    (3) rotation      (4) relation

ถาม     ______ของมนุษย์บนดาวเคราะห์อื่นนั้นเป็นที่น่าสงลัย

ตอบ 2 (บทที่ 11 หน้า 179)

1. กิจกรรม     2. การมีชีวิตอยู่          3. การหมุนรอบ          4. ความสัมพันธ์

103. The flood______many areas last year.

(1) damaged      (2) saved   (3) sustained     (4) survived

ถาม     น้ำท่วม_______ให้แก่หลายพื้นที่เมื่อปีที่แล้ว

ตอบ 1 (บทที่ 2 หน้า 29)

1. สร้างความเสียหาย 2. ช่วยชีวิต      3. รักษาไว้       4. รอดชีวิต

104._______changes are possible.

(1) Gene    (2) Aging   (3) Symbol  (4) Genetic

ถาม การเปลี่ยนแปลง ______เป็นสิ่งที่เป็นไปได้

ตอบ 4 (บทที่ 4 หน้า 58)

1. พันธุกรรมยีน  2. แก่ชรา            3. สัญลักษณ์   4. ทางพันธุกรรม

105.    The strike_______without an end.

(1) reached        (2)       greeted    (3) continued   (4) progressed

ถาม     การหยุดงานประท้วง______โดยไม่มีที่สิ้นสุด

ตอบ 3 (บทที่ 5 หน้า 78)

1. บรรลุ           2. ทักทาย        3. ดำเนินต่อไป      4. ก้าวหน้า

106.    Nobody______responsibility for the assassination.

(1) asked   (2)       requested         (3) convinced   (4) claimed

ถาม     ไม่มีใคร_______ความรับผิดชอบในเรื่องการลอบสังหาร

ตอบ 4 (บทที่ 5 หน้า 77)

1. ถาม             2. ขอร้อง         3. ทำให้เชื่อ   4. กล่าวอ้างเรียกร้อง

107.    The_______process is rarely advantageous for most organisms.

(1) production  (2)       function   (3) evaluation  (4) mutation

ถาม     กระบวนการ_____แทบจะไม่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่

ตอบ 4 (บทที่ 4 หน้า 58)

1. การผลิต      2. หน้าที่          3. การประเมินค่า   4. การกลายพันธุ์

108. Parents need______time to deal with their children’s behavior.

(1) essential       (2) necessary     (3) sufficient      (4) actual

ถาม     พ่อแม่ต้องการเวลา_______เพื่อจัดการกับพฤติกรรมของลูก ๆ ของพวกเขา

ตอบ 3 (บทที่ – หน้า -)

1. ที่จำเป็น       2. ที่จำเป็น       3. ที่เพียงพอ    4. ที่ถูกต้อง

109. A good________will make the sick get better.

 (1) idea (2) health     (3) tablet    (4) diet

ถาม ______ที่เป็นประโยชน์จะทำให้คนป่วยอาการดีขึ้นได้

ตอบ 4(บทที่ 4 หน้า 58)

1.  ความคิด

2.  สุขภาพ

3.  เม็ดยา

4.  อาหาร

110. Songkran is a special_______for all Thai people.

(1) relation       (2) occasion     (3) intention    (4) decision

ถาม     เทศกาลสงกรานต์เป็น_____พิเศษสำหรับคนไทยทุกคน

ตอบ 2 (บทที่ 5 หน้า 78)

1. ความสัมพันธ์         2. โอกาส        3. ความตั้งใจ             4. การตัดสินใจ

111. The columnist wanted to______that superstar.

(1) request        (2) ask       (3) interview    (4) announce

ถาม     คอลัมนิสต์ต้องการ______ซูเปอร์สตาร์คนนั้น

ตอบ 3 (บทที่ 6 หน้า 93)

1. ขอร้อง        2. ถาม           3. สัมภาษณ์  4. ประกาศ

112. It is not ______ for a woman to go out alone at night.

(1) scarce          (2) risky    (3) safe     (4) polite

ถาม ไม_____สำหรับสุภาพสตรีที่จะออกไปข้างนอกตามสำพังในยามค่ำคืน

ตอบ 3 (บทที่ 7 หน้า 117)

1. หายาก       2. เสี่ยง          3. ปลอดภัย   4. สุภาพ

113. His mother______him when he apologized.

(1) devoted      (2) scolded       (3) forgave   (4) blamed

ถาม แม่_____ให้เขาเมื่อเขาขอโทษ

ตอบ 3 (บทที่ 9 หน้า 154)

1. อุทิศตน      2. ดุด่า           3. ยกโทษให้อภัย    4. ตำหนิ

114. He went to work in Bangkok and never _____ home.

(1) revised        (2) lent     (3) returned    (4) lifted

ถาม     เขาไปทำงานที่กรุงเทพมหานครและไม่เคย______บ้านเลย

ตอบ 3 (บทที่ 1 หน้า 14)

1. แก้ไขใหม่   2. ให้ยืม         3. กลับ     4. ยก

115. The________from the black box is very useful.

(1) notice          (2) record          (3) sheet  (4) announcement

ถาม     จากกล่องดำมีประโยชน์มาก

ตอบ 2 (บทที่ 12 หน้า 213)

1. ข้อความเตือน 2. บันทึกหลักฐานที่บันทึก          3. แผ่นกระดาษ 4. การประกาศ

116. The lack of______like food and medicine causes trouble to people.

(1) services       (2) possibilities        

(3) essentials   (4) maintenance

ถาม การขาด______เช่น อาหารและยาเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาต่อประชาชน

ตอบ 3 (บทที่ 11 หน้า 179)

1. การบริการ 2. ความเป็นไปได้       3. สิงที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 4. การบำรุงรักษา

117. This handbag was produced in a/an ______edition.      

(1) especially (2) limited (3) specific   (4) sufficient

ถาม     กระเป๋าถือนี้ถูกผลิตในจำนวน_________        

ตอบ  2            (บทที่ 10 หน้า 167)    

1.โดยเฉพาะ 2.จำกัด 3. เจาะจง         4. เพียงพอ

118. The_______proved that he was not guilty.     

(1) track     (2) sample (3) evidence     (4) report

ถาม_____พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่มีความผิด           

ตอบ 3 (บทที่ 5 หน้า 78)        

1. เส้นทาง 2. ตัวอย่าง 3. หลักฐาน     4. รายงาน

119. The_______on the dessert makes it look beautiful.        

(1) design  (2) style  (3) garnish (4) pattern

ถาม     ______บนขนมหวานทำให้มันดูสวยงาม  

ตอบ 3 (บทที่ 4 หน้า 58)        

1. การออกแบบ 2. รูปแบบ 3. สิ่งที่ใช้ตกแต่ง 4. แบบอย่าง

120.    ______problems  affected  his  work.    

(1) Mental (2) Nervous (3) Spiritual   (4) Body

ถาม    มีปัญหา______ส่งผลกระทบต่องานของเขา       

ตอบ 1 (บทที่ 11 หน้า 179)    

1. ทางจิตใจ 2. ทางประสาท 3. เกี่ยวกับจิตวิญญาณ            4. ร่างกาย

Advertisement