การสอบภาค  1  ปีการศึกษา  2550

ข้อสอบกระบวนวิชา  ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Part  I  :   Structure    ภาคโครงสร้าง

Advertisement

Choose  the  best  answer    เลือกคำตอบที่ดีที่สุด

1  We  will  plan  for  a  party  since  New  Year’s  day _______________.

1  come                    2  came                   3  has  come                4  is  coming

ตอบ  4  ตัวชี้แนะก็คือ  will  plan  ซึ่งเป็นอนาคตกาล  ก็คู่ควรกับปัจจุบันในตัวเลือกจะเห็นข้อที่  1  และตัวเลือกที่  4  ใช้แทนอนาคตได้  แต่ตัวเลือกที่  1  จะต้องเป็นเอกพจน์  คือ  comes  จึงจะถูกโครงสร้าง  ให้ใช้  Present  Continuous ( S  +  is , am , are  +  Ving ) แทน  อนาคตได้เช่น

My  birthday  is  coming  in  a  few  day.  =  My  birthday  will  come

2.  I ___________ my  car  when  suddenly  the  engine ______________.

1  was  driving ; stopped                          2  drove ;  was  stopping

3  drove ;  stopped                                   4  was  driving ;  was  stopping

ตอบ  1  การใช้  Tense  คู่  2  เหตุการณ์ โดยที่เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ก่อนใช้  Past  Continuous  Tense  และมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดตามหลังมาใช้  Past  Simple  Tense  ( S  +  V2 )   หรือดูสูตรจากตัวเชื่อม  when  หรือ  While , as 

1       S   +    was / were      +    Ving         +          When        +         S         +          V2

2       S   +     V2                                        +          While / as   +         S         +          was / were  +  Ving

3        when     +     S      +     V2                                                ,         S         +  was / were  +  Ving                   

4       while / As      +   S    +     was / were  +  Ving                    ,        S       +    V2

ข้อนี้ ตรงกับสูตรที่  1  When  อยู่กลางโจทย์

3  This  matter  ___________ your  boss  directly.

1  concern                    2  have  concerned                 3  concerns                4  is  concerning

ตอบ  3  หน้า  66  กริยาบางตัวไม่สามารถจะใช้ในรูป  Present  Continuous  Tense  ได้  ให้ตอบกริยาในรูป

Simple  Tense  ( S + V1 ) เช่น 

1         กริยาที่แสดงการรับรู้  เช่น  feel , hear , notice , recognize , see , smell , taste , observe

2         กริยาเกี่ยวกับจิตใจ  เช่น  agree , appreciate , assume , believe , expect , forget , perceive , realize , recall

3         กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ  เช่น  belong , owe , own , possess

4         กริยายกเว้นตัวอื่นๆ  เช่น concern  (เกี่ยวข้อง)  consist , contain , hold , matter , seem  sound  ประธานเป็นเอกพจน์ กริยาตอบ  concerns  มี  s  เป็นกริยาเอกพจน์

4.  The  town  where  I ____________up  has  now ____________ a  big  city.

1  grow ; becomes                            2  grow ;  became

3  has  grown ;  had  become            4  grew ;  become

ตอบ  4   อนุประโยคตั้งแต่  where  I  …… เป็นการบอกถึงในอดีตที่ฉันได้เติบโต ใช้  Past  Tense  คือ  grew  

เป็นกริยาช่องที่  2  ส่วนหลังจะเห็นมี  has  ต้องตามด้วยกริยาช่องที่  3  คือ  become  มาจาก  become    became  become

5.  Every  house  in  his  village ___________  very  old.

1  is                     2  are                          3   is  being                      4  being

ตอบ  1  หน้า  175  คำคุณศัพท์ที่บอกปริมาณที่ขึ้นต้นด้วยคำเหล่านี้ตอบกริยาเอกพจน์

                                                                       ตอบ         is    ไม่ใช้รูป ing

6.  In  an  economic  crisis ,  most  employee’s  salary ______________ raised.

1  has  not                    2  not  has                  3  is  not                   4  was  not

ตอบ  3  เห็น  raised  เป็นกริยาช่องที่  3  และประธาน  salary  เงินเดือนถูกขึ้น  ใช้ในรูปของการถูกกระทำคือ  Passive  Voice  เป็น Verb  to  be  +  V3  คือ  is  not  raised  และการใช้  Tense  ใช้ปัจจุบันเพราะประโยค

เป็นความจริงว่าในช่วงวิกฤติทางเศรษฐกิจ  เงินเดือนของพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้น

7.  Since  1960  my  family __________ to  Bangkok.

1  have  moved             2  will  move             3  moved                  4  has  moved

ตอบ  1   เห็นคำบอกเวลาที่นิยมออกสอบทุกเทอม  ใช้  Present  Tense  (  S  +  has / have  V3 )  ได้แก่  for  เป็นเวลา  since  ตั้งแต่  already  เรียบร้อยแล้ว  just  เพิ่งจะ  ever  เคย  yet  หรือยัง  all  day  ตลอดทั้งวัน  recently  เมื่อเร็วๆนี้  lately  หมู่นี้   และประธาน  My  family  หมายถึงครอบครัวย้ายไป  เป็นพหูพจน์  ตอบ  have  moved

8.  It _______ when  she  went  out.

1  was  raining            2  has  rained            3  had  rained           4  rain

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  2  เสริม  คำเชื่อมด้วย  when

9.  I __________ singing  for  6  months.

1  has  studied             2  will  be  studied              3  am  studying            4  have  been  studying

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  7  เสริม  เห็น  for  เป็นเวลา  ใช้  Present  Perfect  ไม่มีก็สามารถใช้  Present  Perfect  Continuous  Tense  ( S +  has / have  +  been  +  Ving ) =  have  been  studying  หรือสังเกตจากประธาน  I  กริยาต้องเป็น  have  ไม่ใช่  has

10.  Last  time  that  I ___________ him , he ___________ quite  happy.

1  see ; looks           2  saw ; looked            3  will  see ; will  look        4  has  seen  ;  has  looked

ตอบ  2   จากคำบอกเวลา  เช่น last  year ,  last  night  ,  last  time ,  yesterday ,  in  2000  เป็น  อดีตแล้ว  ใช้ 

Past  Simple  Tense  ( S +  V2 )  หรือดูจาก  V2 คู่ V2

11.  Those  who  __________ their  examination  already  can  go  out.

1  have  done            2  are  going  to             3  are  doing              4  will  do

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  7  เสริม  เห็น  already  ตอบ  Present  Perfect  Tense  ( S + have  V3 )

12.  What  were  you  ____________ at  7  o’clock  last  night ?

1  done                   2  to  do               3  do                 4  doing

ตอบ  4   เห็นคำบอกเวลา  เช่น  at  9  o’clock  last  night ,  At  this  time  last  year ,  This  time  last  year , Yesterday  at  6 p.m.  to 9  p.m.  เป็นต้น  เป็นคำบอกเวลาอดีตแล้วระบุเวลาที่แน่นอนลงไปอีก  เป็นประโยคเดี่ยวให้ตอบ  Past  Continuous  Tense  ( S +  was / were  +  Ving  )  เช่น 

This  time  last  year  John  was  visiting  in  New  York

What  were  you  doing  at  7  o’clock  last  night ?

13.  A  lot  of  wild  animals _____________ slaughtered  by  hunters  ever  year.

1  are                    2  is                      3  were                     4  have

ตอบ  1  คำคุณศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยต่อไปนี้

A  lot  of    +     นาม      +     กริยาผันตามนาม

คำนามคือ  wild  animals  เป็นพหูพจน์  กริยาพหูพจน์คือ  are 

และมีคำบอกเวลา เช่น  every   year , ever  month , every  day  เป็นประจำใช้  Present  Simple  Tense  ( S + V1 )

14.  The  girls  were  playing  tennis  when  it _____________ to  rain.

1  was  beginning               2  began               3  will  begin                 4  had  begun

ตอบ  2   ดูคำอธิบายข้อ  2  เสริม  คำเชื่อม  when  ข้างหลังตอบกริยาช่องที่  2  =  began

15.  Next  year  you ___________ to  be   more  economical  than  this  year.

1  has                           2  had                      3  will  have                   4  had  had

ตอบ  3  เห็นคำว่า  next  year  ปีหน้า  next  month  เดือนหน้า  next  week  อาทิตย์หน้า   tomorrow  พรุ่งนี้  

In  a  few  minutes  ใน  2 – 3  นาที  เป็น  Future  Simple  Tense  ( S + will V1 ) = will  have

16.  At  five  tomorrow  she ____________ at  the  Crown  hotel.

1  will  sing                  2  will  be  singing                3  sing               4  has  sung

ตอบ  2  เห็นคำบอกเวลา  เช่น  at  ten  o’clock  tomorrow  ,  at  this  time  tomorrow ,  at  noon  ,  at  midnight  โดยมีอนาคตและระบุเวลาที่แน่นอนลงไปคล้ายกับข้อ  12  แต่เป็นอดีต สำหรับข้อนี้เป็นอนาคต ใช้ 

Future  Continuous  Tense ( S + will/ shall  +  be  +  Ving )  =  will  be  singing  มักออก  1  ข้อ ทุกเทอม

17.  The  football  match ____________ to  an  end  before  I  arrived  there.

1  has  come                2  ha  come               3  will  come                 4  was  coming

ตอบ  2  จะเห็น  before  เชื่อม  และมี  arrived  เป็นกริยาช่องที่  2  อดีต  ข้างหน้าก็ควรเป็นอดีตตามด้วย  เหตุการณ์ที่กระทำเสร็จสิ้นเรียบร้อแล้ว  โดยเหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช้  Past  Perfect  Tense  ( S+ had  V3)

เหตุการณ์ที่เกิดทีหลัง  ใช้  Past  Simple  Tense  ( S + V2 )  หรือดูสูตรที่เชื่อมด้วย  before , after

1    S     +       had   V3          +      before    +     S    +     V2

2    S     +       V2                   +      after       +      S    +     had  V3

 18.  __________ I ___________ out , boss ?

1  Do ; go                 2  Shall ; go                3  Did ; go                 4  Did ; going

ตอบ  2   ประโยคคำถามแสดงการขอร้องหรือขออนุญาตให้ใช้  will  หรือ  shall  เช่น 

Will  you  open the  window ,  please ?  กรุณาช่วยเปิดหน้าต่างให้หน่อยครับ

Shall  I  go  out , boss?           ผมขอออกไปข้างนอกได้ไหมครับ เจ้านาย

19.  After  I ____________ at  the  airport,  I  saw  a  group    of  tourists  coming.

1  would  arrive                 2  had  arrived              3  has  arrived            4  was  arriving

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  17  เสริม  เพียงแต่ โยก  after  ไว้หน้าประโยคเท่านั้นดูสูตร

20.  They ________just ___________.

1  are ,  marrying                 2  blank ; marries              3  have ; married           4  married ; blank

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  17  เสริม  เห็นคำว่า  just  เมื่อกี้นี้     ใช้  Present  Perfect  Tense ( S +  has / have  +  V3 )  =  have   married

21.  The  moon _____________ when  the  couple ______________ along  the  beach.

1  was  shining ; walked                   2  shines ;  walk

3  would  shin; would                       4  is  shining ; walk

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  2  เสริม  การใช้  when

22.  My  birthday ______________ in  a  few  days.

1  come                        2  came                       3  comes                       4  has  come

ตอบ  3  เห็นคำว่า  in  a  few  day   ใน 2 – 3 วัน  เป็นอนาคต  จะใช้  will  come  แต่ไม่มีก็ให้ตอบ  Tense  แทนได้คือ  Present  Simple  ( S + V1 )  =  comes  หรือ  Present  Continuous  Tense  ( S  +  is  + V ing )  =  is  coming

23.  The  baby ____________ when  his  mother _____________ home.

1  would  sleep ; was  returning                        2  was  sleeping ; was  returning

3  was  sleeping ;  returned                              4  slept ; was  returning

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  2  เสริม  การใช้  when

24.  By  the  end  of  this  week  I ___________ here  for  30  years.

1  am  working               2  work               3  will  have  been  working             4  will  work

ตอบ  3  เห็นขึ้นต้นด้วย  by ……….  ตอบ  Future  Perfect  ( S + will / shall  +  V+1 )  หรือ  Future  Perfect  Continuous  Tense  ( S + will / shall + have + V3 )  =  will  have  working

25.  He  said  that  he ______________ at  his  friend’s  home  yesterday.

1  would  be                  2  has  been                  3  was  being                   4  had  been

ตอบ  4  เห็น  said  แสดงการพูดหรือดูว่าเป็น  V2  อดีตก็คู่กับอดีต  Past  Perfect  ( S + had  V3)  =  had  been

26.  Somsak _________ hard  if  he  wants  to  pass  EN 102.

1  ought  to  studies           2  should  study          3  should  to  study          4  ought  study

ตอบ  2  เป็นเรื่องกริยาช่วยถ้าเป็น  ought  ต้องมี  to  ตามเสมอ  เป็น  ought  to  +  V1  ไม่ผัน  คือ  study  จึงจะถูกต้องไม่ต้องมี  s ส่วน  should  ไม่มี  to  ตาม  เป็น  should  study  ถูกต้อง

27.  The  apartment __________ next  year.

1  will  have  built             2  would  have  built         3  would  be  built          4  will  be  built

ตอบ  4  เห็น  next  year  เป็นอนาคตใช้  will  +  V1  แต่ถ้าเป็น  Passive  Voice  ใช้รูป  will  be  V3  เพราะประธานเป็นสิ่งของจะต้องถูกสร้าง  =  will  be  built

28.  T  think  it ____________ at  this  time  tomorrow.

1  will  be  raining                                    2  will  be  rained

3  would  be  rained                                4  will  have  been  rained

ตอบ  1  เห็นคำว่า  at  this  time  tomorrow  ใช้  Future  Continuous  Tense  (  S  +  will /  shall  +  be  Ving )  =  will  be  raining                                   

29.  The ___________ boy  was _____________ with  the  fast  food.

1  cried ;  bored                   2  crying ; boring               3  crying ; bored              4  cried ; boring

ตอบ  3  คำคุณศัพท์ที่ขยายคำนามแสดงนามนั้นเป็นผู้กำลังกระทำ ใช้  Ving  =  crying  boy  เด็กกำลังร้องไห้  ส่วน  หลังใช้แสดงรู้สึกเบื่อใช้รูป  – ed  =  bored  with

30.  The  road  was  slippery ;  it ____________ all  day  yesterday.

1  is  raining                       2  rains                       3  had  been  raining                   4  has  rained

ตอบ  3  เห็นคำว่า  all  day  yesterday  ตลอดวันเมื่อวาน  ใช้ในรูปของอดีต  ดูจากตัวเลือกจะมีข้อเดียวคือ 

had  been  raining        

31.  Passion  fruit   may  be  as  good  for  us  as  it _______________

1  has  tasted                 2  tasted                    3  tastes                    4  taste

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  3 เสริม  คำว่า  taste  ไม่ใช้รูป   Ving  และเป็นกริยาเอกพจน์  เติม  s  ด้วย

32.  A  lot  of  tourists  go  to  Amsterdam  when  the  tulips _________.

1  blooms                   2  are  blooming            3  have  been  bloomed            4  bloomed

ตอบ  2  เห็น  go  เป็นปัจจุบัน  หลัง  when  ใช้ปัจจุบันตามด้วยประธาน  tulips เป็น  พหูพจน์  ตัวเลือกที่  1  มี  s

ไม่ถูกต้อง  ตัวเลือกที่  2  แทนได้คือ  Past  Continuous  Tense  ( S + is / are  + Ving ) 

33.  While  he ____________ across  the  field , a  buffalo ____________ after  him.

1  ran ;  was  chasing              2  was  running ; chased        3  ran ; chased         4  running ; chasing

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  2  เสริม เห็น  While  ใช้  Past  Continuous  Tense  =  was  running  และคู่กับ  Past  Simple  ( S + V2 )  =  chased

34.  Her  dad  insisted  that  Jane __________ taken  home  by  11.00  pm.

1  be                   2  is                  3  was                   4  has

ตอบ  1  กลุ่มกริยาที่ตอบกริยาช่องที่  1  ไม่ผันมี  3  สูตร

1    S  +   กริยายกเว้น  5  ตัว  +  that    +     S    +    V1

เช่น  suggest , insist , require , recommend , prefer  

มี  insisted  that  ตอบกริยาไม่ผัน คือ be

2   S  +  adj   5  ตัว   +  that   +     S    +     V1

important , essential , necessary , imperative , urgent

3   God    +     V1    เช่น       Got  save  the  King

     Long                               Long  live  the  King

35.  Sindy  always _________  cooking  for  her  friends.

1  enjoy                  2  enjoys                  3  enjoyed                    4  enjoying

ตอบ  2  คำบอกเวลา เช่น  always  เป็นประจำ  usually  เป็นประจำ  sometimes  บางครั้ง  often  บ่อย  seldom  ไม่ค่อยจะ  every day  ทุกวัน  every  year  ทุกปี  หรือมี  every  +  เวลา  ให้ตอบ  Present  Simple  Tense  ( S + V1 )  กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ  นิสัย  สม่ำเสมอ  ประธาน  Sindy  เอกพจน์  ตอบกริยาเอกพจน์  คือ  enjoys  เติม  s

36.  Most children  like  to  ___________ to  fairy  tales.

1  listen                      2  listening                         3  be  listened                      4  being  listened

ตอบ  1    to  จะตามด้วยกริยาช่องที่  1  ไม่ต้องมี  ed ,  ing   เลย  เช่น  to  know ,  to  see ,  to  listen

37.  The  bombs  on  New  Year  were ____________

1  frightened                    2  being  frightened                  3  frightening                4  be  frightened

ตอบ  1  คำคุณศัพท์ในรูป  –  ed  หรือ  -ing  มีหลักดังนี้

1  รูป  – ed  จะแสดงความรู้สึก  ใช้กับประธานที่มีชีวิตแสดงความรู้สึกได้  หรือมักมีบุพบทตามหลัง  เช่น  interested  in ,  frightened  by / of ,   satisfled  with ,  bored  with  รู้สึกเบื่อ

2  รูป – ing   จะแสดงน่า … ประธานอาจจะเป็นสิ่งของ  เช่น

This  book  is  interesting.      หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ

The  story  that  I  saw  last  night  was  exciting    เนื้อเรื่องที่ฉันดูเมื่อคืนน่าตื่นเต้น

The  bombs  on  New  Tear  were  frightening        การระเบิดในวันปีใหม่น่ากลัว

38.  Got _______the  king.

1  saved                   2  saves                    3  is  saving                   4  save

ตอบ  ดูคำอธิบายข้อ  34  เสริม

39.  Don’t  be  late ; I ________for  you  at  home.

1  wait                   2  waited                  3  will  be  waiting                    4  waiting

ตอบ  1  ประโยคเป็นการพูดในขณะนั้นว่า  อย่าสายนะ  ฉันจะ…….. ใช้รูปปัจจุบันในที่นี้จะมีตัวเลือกที่ 1 และที่  4   แต่ตัวเลือกที่ 4 ไม่ถูกต้องจะต้องมี  Verb  to  be  นำหน้า  Ving  ก่อน  ใช้กริยาช่องที่  1  wait   Present  Simple  Tense

40.  Jim __________ come  last  week.

1  can  able  to                2  might                   3  might  have                   4   be  able  to

ตอบ  3  เห็นคำบอกเวลา  last  week   เป็นอดีต  การตอบจะต้องตอบในโครงสร้างอดีต  จากตัวเลือกข้อ 1 ผิด เพราะ  can  ซ้อนกับ  to ไม่ได้   ตัวเลือกที่  2 กับ 3  ถ้าจะเลือกรูปอดีต  ต้องเป็น  might  have  V3  =  might  have  come

41.  I  preferred  that  food ___________ at  home .

1  is  cooked                   2  be  cooked                  3  was  cooked                 4  will  be  cooked

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  34  เสริม  ตอบ  be  +  V3  เพราะถูกกระทำ

42.  Giving  is __________ than  getting.

1  best                            2  well                       3  good                        4  better

ตอบ  4  เจอคำว่า  than  ให้ตอบคุณศัพท์ขั้นกว่า  จาก  good  เป็น  better  best  ขั้นกว่าก็คือ  better

43.  Jim ___________ his  wife  to  do  the  washing  every  week.

1  help                       2  helps                         3  helped                           4  helping

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  35  เสริม  เห็น  every  week  ตอบกริยาช่องที่ 1  คือ helps

44.  My  brother _____________ study  hard  graduate  next  semester.

1  have                        2  are  having                    3  has  to                     4  had  to

ตอบ  3  ประธาน  My  brother  เป็นเอกพจน์ ตัวเลือกข้อ  1  และ  2  ผิด  เพราะเป็นกริยาพหูพจน์  ส่วน ตัวเลือกที่  4  ผิด เพราะมี  next semester  เทอมหน้าเป็นอนาคตจะตอบอดีต  had  to  ไม่ได้  ตัวเลือกที่  3  ถูกต้อง  ในโครงสร้าง  has  to  =  must  =  จำเป็นต้อง

45.  He _____________ to  leave  college  and ___________ the  Army.

1  decide ; join                 2  decided ;  joined               3  decide ; joined           4  decided ; join

ตอบ  2  จากการตอบ  กริยาช่องที่  2  คู่  กริยาช่องที่    2  คือ  decided ; joined  ถูกต้อง  แต่ถ้าจะเป็นกริยาช่องที่  1  ต้องเติม  s  ทั้งสองข้างเพราะประธานเป็นเอกพจน์

46.  Be __________ next  time.

1  much  punctual              2  punctual                    3  the  most  punctual               4  most  punctual

ตอบ  2  หลัง  Verb  to  be  ให้ตอบคำคุณศัพท์  (adj.)  คือ punctual  ได้เลย  ไม่ต้องมี  much  more  most  นำหน้า  เพราะไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบ  ถ้าจะเปรียบเทียบอย่างเช่นที่เจอคำว่า than  หรือมี  of  all , in  +  สถานที่  in  the  classroom  ,  in  the  contest เป็นต้น

47.  It’s  important  that  everyone ____________ his  best.

1  try                      2  tries                      3  tried                              4  trying

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  34  ประกอบ  จากคำว่า  It’s  important  that    ตอบกริยาไม่ผันคือ  try

48.  My  sister  usually _________to  her  office  every  day.

1  walk                     2  walks                     3  walked                     4  walking

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  35  เสริม  มีคำบอกเวลา  usually , every  day  ตอบกริยาช่องที่  1  คือ  walks  =  Present  Simple  Tense

49.  What ___________ there  since  morning ?

1  did  you  do                   2  are  you  doing             3  will  you  do           4  have  you  been  doing

ตอบ  4  เห็นคำว่า  since  morning  ให้ตอบ  Past  Perfect หรือ Past  Perfect  Continuous  Tense  =  have    been  doing

50.  I  was  tried  I __________ hard  all  day .

1  am  working                    2  work                         3  will  work                 4  had  been  working

ตอบ  4  เห็นคำว่า  all  day  ตลอดทั้งวัน  all  night  ตลอดทั้งคืน  แสดงเหตุการณ์ที่ทำต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย  ใช้ 

Past  Perfect  Continuous  Tense   ( S  + had  been  Ving )  หรือดูจาก คำว่า  was  เป็น  V2  อดีต

51.  During  the  snow  storm ,  we ____________ on  the  television  for  news.

1  relied                             2  relies                           3  are  relying                      4  were  relied

ตอบ  2  เป็นการเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วว่าในระหว่าง  During …….. เรา ……… ตอบ  Tense  เป็นอดีต คือ กริยาช่องที่  2  =  relied

52.  Unless  he ______________ harder ,  he ________________ reach  his  aim.

1  try ;  would  not            2  tried ; will  not               3  tries ; will  not                  4  try ; do  not

ตอบ  3  สูตรการเชื่อมด้วย  If  หรือ  Unless  ตอบการใช้กริยาเหมือนกัน  แต่ความหมายต่างกันเท่านั้น  มี  4  แบบ  ได้แก่

 

1  If / Unless             +            S                +               V1              ,         S     +       V1

2  If / Unless             +            S                +               V1              ,         S     +      will   V1

3  If / Unless             +            S                +               V2              ,         S     +       would  V1

4  If / Unless             +            S                +            had   V1        ,         S     +       would  have  V3

 

ข้อนี้ตรงกับสูตรที่  2  ประธาน  he เอกพจน์กริยาต้องเป็น  tries  และคู่กับอนาคตคือ  will

53.  Would  it  be  good  idea  if  RU  students ___________ uniforms ?

1  are  wearing                    2  have  worn                  3  wearing                      4  wore

ตอบ  4   กลุ่มสมมติมีคำต่อไปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงให้ตอบกริยาช่อง 2

54.  Each  day  my  friend  felt  a  little ______________.

1  bad                   2  batter                       3  more  worse                          4  well

ตอบ  2        คำว่า  a  little ,  much , a  lot   สามารถนำหน้าขั้นกว่าได้  ตัวคุณศัพท์ขั้นกว่าที่ถูกต้องคือจาก  good  better  best  หรือ  bad  worse  worst  แต่จะใส่  more  ซ้อนกับ  worse  อีกไม่ได้  ที่ถูกต้องคือ  better

55.  Since  1980  my  brother _____________ in  Texas.

1  will  live                 2  lived                3  has  lived                  4  lives

ตอบ  3   เห็นคำว่า  Since   ตอบ  Present  Perfect  Tense  ได้เลย  =  had  lived

56.  I  am  always _____________ by  the ______________ movies.

1  excite ; interested                              2  excited ; interesting                            

3  exciting ; interested                             4  excited ; interested                             

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  37  เสริม  แสดงรู้สึกตอบ  excited  by….. และใช้กับ  movie   ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

=    interesting   movies

57.  I  felt ____________ after  exercising.

1  freshen                   2  freshness                       3  freshy                    4  fresh

ตอบ  4   คำคุณศัพท์ (adj)  ตามหลัง  Linking  Verb  ซึ่งได้แก่  feel , seem , keep , look , become , appear , remain , stay , get , taste , smell , turn , make   คำกริยา  feel  เป็น  felt  ตอบคุณศัพท์ คือ  fresh

58.  My  office  was ____________ than  the  common  room.

1  pleasant                 2  much  pleasant                 3  more  pleasant              4  more  pleasanter

ตอบ  3    เห็นคำว่า  than  ตอบขั้นกว่า คือ  more  pleasant  ไม่ต้องมีใส่  -er  ซ้อนอีก

59.  Mud  from  the  mountain __________ down  to  the  villages.

1  flowing                   2  flew                         3  flowed                        4  were  flown

ตอบ  2  เป็นการเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วใช้  Present  Simple  Tense  ( S + V2 )  จากคำกริยา  flow  ทำเป็นกริยาช่องที่  2  ต้องเติม  -ed  คือ  flowed

60.  Jill  no  longer  had  her  red  car.  She ____________ it.

1  is  selling                     2  has  sold                  3  has  been  selling              4  is  going  to  sell

ตอบ  2    เห็นคำว่า  had  เป็นกริยาช่อง  2  อดีต  ส่วนหลังก็ต้องตามอดีตคือ   had  sold  นอกนั้นเป็นปัจจุบัน ผิด  เราใช้  Tense  คู่กับ 2  เหตุการณ์โดยเหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช้  Past  Perfect  ว่าเธอได้ขายรถไปแล้ว  เธอจึงไม่มีรถคันแดงอีก  เหตุการณ์ตามหลังมาใช้  Past  Simple  (had )

61.  If  he ___________ ,  nobody ___________ him.

1  are  still  lying ; will  believe                           2  are  still  lying ; would  believe

3  were  still  lying ; will believe                         4  is  still  lying ;  will  believe

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  52  เสริม  การใช้  If  สูตรที่  2  จากประธานเอกพจน์ต้องเป็น  is  อยู่แล้ว  ใช้  are , were  ล้วนเป็นกริยาพหูพจน์  ไม่ถูกต้อง

62.  Many  refugees  wish  they ______________ at  home.

1  be                  2  been                   3  are                      4  were

ตอบ  4  สูตรการใช้  wish  มีดังนี้

1    S    +      wish / wishes                  +                S               +             V2  หรือ  were

2   S    +      wished                            +                S               +              had  V3

เห็น  wish  เป็นกริยาช่องที่  1  ตอบหลังเป็นกริยาช่องที่  2  หรือ  were

63.  The  Continental  flight  usually ______________ at  midnight.

1  leave                      2  left                     3  leaves                        3  leaving

ตอบ  3  เห็นคำว่า  usually  กริยาช่องที่  1  ในรูป  Present  Simple  Tense  ประธานเอกพจน์  ตอบกริยาเอกพจน์  คือ  leaves

64.  Somchai ____________ about  having  been  chosen  president.

1  was  exciting                     2  is  being  excited               

3  was  excited                     4  was  being  excited

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  56  เสริม  ใช้ประธานเป็นคนแสดงความรู้สึก  และต้องอยู่หลัง  Verb  to  be  ด้วย  คือ  was  excited

65.  I  thought   I ____________ a  snake  on  the  tree  but  when  I ________ it  had  disappeared.

1  see ; look               2  saw ; looked               3  see ;  looked              4  saw ; look

ตอบ  2  เดาจาก  thought ว่าเป็นกริยาช่องที่  2  อดีต ที่เหลือก็ตอบ  V2 คู่  V2  เช่นกัน คือ saw , looked

66.  Jenny  walks ___________ Jane.

1  faster                   2  fast  than                   3  the  fastest  of                 4  as  fast  as

ตอบ  4  การใช้  faster  ขั้นกว่าต้องคู่  than  คือ  faster  than  จึงจะสมบูรณ์  ส่วน  the  fastest  of  ขั้นสุดจะต้องเป็น  of  all  ของทั้งหมดจึงจะถูกต้อง  โดยใช้ในการเปรียบเทียบเท่านั้น    as  +  adv  +  as  =  as  fast  as

67.  The  bright  colored  hat  is ___________ than  the  simple  one.

1  beautiful                 2  beautifuller              3  more  beautiful          4  much  beautiful

ตอบ  3  เห็น  than  ตอบขั้นกว่า  จาก  beautiful  ต้องใส่  more  นำหน้า  เพราะมีเสียง  3  พยางค์เป็น  more  beautiful

68.  If __________ last  tear ,  you _________ this  job.

1  graduated ; would  get                             2  had  graduated ; would  have  got

3  graduate ;  will  get                                  4  have  graduated ; will  have  got

ตอบ  2  ดูสูตรการใช้  If  ข้อ  52.  สูตรที่ 3 – 4  ตามตัวเลือกที่เป็นไปได้คือ  ข้อที่  1  ละ  2  แต่จะเห็นคำว่า  last  year  ที่โจทย์เป็นการสมมติในอดีตจะต้องตอบสูตร ที่  4  เป็นการสมมติในอดีต  คือ  had  V3  คู่กับ  would  have  V3

69.  At  present , Thai  people _________ from  the  instability  of  politics.

1  suffixed                    2  suffer                    3  have  suffered                   4  are  suffering

ตอบ  4  เห็นคำเหล่านี้ เช่น  now , right  now , at  present , at  the  moment  ในขณะนี้  ตอบ 

Present  Continuous  Tense  ( S  +  is / am / are  +  Ving )  =  are  suffering

70.  While  she ____________ last  night ,  she ____________ on  my  feet.

1  danced ; stepped                           2  was  dancing ; stepped

3  was  dancing ; stepping                4  danced ; was  stepping

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  2  เสริม  สูตรการใช้  while  ข้างหลังเป็น  Tense  ing  เสมอคือ  was  dancing  และตามด้วย  V2  คือ  stepped

71.  Police ___________ up  the  militant  mob  with  tear  gas.

1  breaks                  2  broke                 3  break                  4  was  broken

ตอบ  2   เป็นการเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วว่าตำรวจได้สลายฝูงชนด้วยแก๊สน้ำตาเป็นการเล่าเหตุการณ์ใช้  Past  Simple  Tense  (  S +  V2 ) = broke

72.  She  was  not  good  at  tennis  since  she _________ it.

1  never  has  practised                        2  had  never  practised

3  was  never  practising                      4  do  not  practise

ตอบ  2   ลักษณะเหมือนข้อ  60  จาก  was  เป็น V2  อดีต  อีกข้างก็ตอบอดีตคือ  Past  Perfect  =  had  never  practised

73.  Jane  usually __________ every  day .

1  swim                       2  swims                   3  swam                      4  swimming

ตอบ  2  เห็น  usually  หรือ  every  day  ตอบ  Present  Simple  Tense  =  swims  กริยาเอกพจน์

74.  The  sky  will  be  clear  when  the  rain ___________.

1  will  stop                 2  stopped                3  stops                    4  is  stopping

ตอบ  3  เห็น  will  be  เป็นอนาคต  .ให้ตอบคู่กับ ปัจจุบัน  V1  คือ  stops

75.  He  and  his  wife __________ Chinese ___________ 2  years.

1  study ; for                2  studying ; for                 3  has  studied ; since             4  have  studied ; for

ตอบ  4  ประธานเป็นพหูพจน์  ใช้  have  V3  และคู่กับ  for  เป็นเวลาที่ใช้  Present  Perfect  Tense  ( S  +  have  V3 ) 

Part  II  Vocabulary

Choose  the  best  answer.

76.  The  cause  of  mutation  in  many  kinds  of  plants  cannot  be  proved.

1  deviation                 2  hereditary                  3  variety                4  alteration

ถาม  สาเหตุของการกลายพันธ์ในพืชหลายชนิดไม่สามารถพบหลักฐานได้

ตอบ  1         mutation  =  deviation  =  การเปลี่ยนแปลงหรือกลายพันธ์

77.  The  problems  are  caused  by  hatred  among  different  groups  of  people.

1  pledge                  2  devotion                   3  strong  dislike              4  reconciliation

ถาม  ปัญหาต่างก่อให้เกิดความเกลียดชังในระหว่างกลุ่มผู้คนที่แตกต่างกัน

ตอบ  3         hatred   =   strong  dislike =  ความเกลียดชัง

78.  When  there  is  fighting  near  the  Thai  border , the __________ escape  to  our  land.

1  consumers                2  immigrants                3  producers                4  commoners

ถาม  เมื่อมีการต่อสู้ใกล้ชายแดนไทย ___________ หลบหนีเข้ามาแผ่นดินของเรา

ตอบ  2  immigrants  =  ผู้อพยพ

79.  We  need  a __________ and  cultured  leader  in  the  university.

1  merrily                     2  funny               3  scholarly                 4  risky

ถาม  พวกเรามีผู้นำที่มีจิตใจดีและ ____________ ในมหาวิทยาลัย

ตอบ 3   scholarly  =  learned  =  ทรงความรู้

80.  ____________ between  sex  still  happens  in  society.

1  Evaluation                2  Administration                3  Renovation              4  Discrimination

ถาม  __________ its;jk’grLpy’8’gdbf-7ho.oly’8,

ตอบ  4    Discrimination   =  การแบ่งชนชั้น  การแบ่งพวก

81.  It  is  wise  to ___________ your  parents  before  making  any  important  decision.

1  contaminate                2  consult               3  confirm                 4  concern

ถาม  การเฉลียวฉลาดที่จะ  ___________ พ่อแม่ของคุณก่อนที่จะตัดสินใจที่สำคัญ

ตอบ    2                  1  เป็นมลพิษ                2  ปรึกษา            3  ยืนยัน              4  วิตกกังวล

82.  She  had  a __________ as  a  very  good  news  reporter.

1  fame                    2  name                   3  renown                    4  reputation      

ถาม  เธอมี __________ เป็นผู้สื่อข่าวที่ดีมากคนหนึ่ง

ตอบ    4             reputation     =  มีชื่อเสียง

83  It  is ____________ to  get  a  good  grade  without  studying.

1  effective                       2  indefinite                   3  impossible                  4  definite

ถาม      มัน _______________ ที่จะได้เกรดที่ดีโดยไม่ต้องเรียน

 ตอบ  3          impossible  =  เป็นไปไม่ได้

84.  The  driver  who  caused  the  accident  escaped  the  scene.

1  happening                 2  location                3  space                      4  land

ถาม  คนขับรถที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หลบหนีจาก ___________

ตอบ  2      scene  =   site  location  =  สถานที่เกิดเหตุ

85.  After  the  bomb , the  bereaved  relatives  came  to  see  the  victims.

1  related                    2  released                  3  diseased                    4  anguished

ถาม  หลังจากการระเบิด ญาติของผู้ที่สูญเสียได้มาดูเหยื่อ

ตอบ  4             bereaved  =  anguished  =  สูญเสียไป

86.  The  police  can’t  arrest  anybody  because  the __________ is  not  clear.

1  principle                 2  regulation                 3  history                    4  evidence

ถาม   ตำรวจไม่สามารถจับกุมใครได้เลย เพราะ ___________ ไม่ชัดเจน

ตอบ  4               evidence  =  data , fact  =  หลักฐาน

87.  The  pain  in  the  heart  is  hard  to  heal.

1  forgive                   2  foresee                  3  cure                     4  overcome

ถาม  โรคเจ็บป่วยในหัวใจยากที่จะรักษา

ตอบ  3             heal  =  cure  =   รักษา

88.  Tiger ,  elephants ,  bears  are  wild  __________.

1  adventures                  2  amphibians                 3  fowls                 4  beasts

ถาม   เสือ  ช้าง  หมี  เป็น __________

ตอบ  4     beasts  =  สัตว์โลก

89.  Animals  should  live  in  a  natural __________.

1  personality                   2  environment               3  attitude                   4  movement

ถาม  สัตว์ต่างๆควรอาศัยอยู่ใน ____________ ธรรมชาติ

ตอบ  2              1  บุคลิกภาพ           2  สิ่งแวดล้อม          3  ทัศนคติ           4  การเคลื่อนไหว

90.  Aids  is  not  a / an __________ defect.

1  relational                 2  family                3  genetic                 4  heraldry

ถาม  โรคเอดส์ ไม่ได้เป็นการบกพร่องของ ___________

ตอบ  3              genetic   =   เกี่ยวกับพันธุกรรม

91.  They  both  have  bad __________, so  they  hate  each  other.

1  opinion                 2  view              3  attitude                  4  thought

ถาม  พวกเขาทั้งคู่มี ___________ ที่ไม่ได้ติดต่อกัน  ดังนั้นพวกเขาเกลียดซึ่งกันและกัน

ตอบ  3              attitude    =  ทัศนคติดีหรือไม่ดี

92.  People  demanded  that  the  Prime  Minister  resign.

1  strongly  requested            2  preferred             3  treated          4  pronounced

ถาม  ผู้คนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก

ตอบ  2            demand  =  requested  ,  ask , want  =  ต้องการ  เรียกร้อง

93.  He  is  a  member  of  many  business ____________.

1  divisions               2  associations              3  defections                4  functions

ถาม  เขาเป็นสมาชิกของ ___________ ธุรกิจจำนวนมาก

ตอบ  2                       association   =    สมาคม  องค์การ

94.  gooseberries  are  a  good ____________ .

1  decorative                 2  remains               3  garnish                    4  furnish

ถาม  ผลไม้เป็น ______________ ได้ดี

ตอบ  3               garnish   =   สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร

95.  many  victims  were  found  in  the  ___________.

1  crumbles                 2  remains                 3  rambles                     4  ruins

ถาม  ผู้เคราะห์ร้ายจำนวนมากถูกพบใน _____________

ตอบ   4                ruins    =    ซากปรักหักพัง

96.  Don’t  pour  hot  water  in  a  cold   cup ,  it  will _____________.

1  clamp                    2  crack                   3  crush                        4  cradle

ถาม  อย่าเทน้ำร้อนลงในถ้วยเย็น   มักจะ ____________

ตอบ  2             1  เครื่องจับ                 2  แตกแยก              3  บีบ                  4  แกว่งไปมา

97.  ____________ were  called   in  to  find  the  cause  of  the  expiosion.

1  Cooks                2  Musicians               3  Experts               4  Surgeons

ถาม  ____________ ถูกเรียกตัวมาค้นหาสาเหตุของการระเบิด

ตอบ  3                experts  =  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

98.  The  baby  grasped  his  mother’s  hands.

1  shook                    2  held                      3   fisted                        4  crushed

ถาม  เด็กจับมือแม่ของเขา

ตอบ   2                    grasped  =  hold  held  =   ยึด  จับ  แน่น

99.  It  was  a  rare __________ for  the  prisoners  to  escape  to  escape  from  the  jail.

1  perception                       2  expedition                  3  journey                  4  occasion

ถาม  มันเป็น  ___________  ที่ยากสำหรับนักโทษที่จะหลบหนีออกจากคุก

ตอบ   4            1  การรับรู้             2  การเดินทาง          3  การเดินทาง            4  โอกาส

100.  Police  cannot ____________ the  mob.

1  develop                    2  treat                  3  control               4  restore

ถาม  ตำรวจไม่สามารถ __________ ฝูงชน

ตอบ  3            1  พัฒนา                   2  รักษา               3  ควบคุม             4  ฟื้นฟู

101.  His  eyes  obviously  show  his  love.

1  vaguely                    2  clearly                   3  calmly                     4  devotedly

ถาม   ตาของเขาแสดงให้เห็นถึงความรักของเขาอย่างชัดเจน

ตอบ  2               obviously  =  vividly , clearly  =  อย่างชัดเจน

102.  Cambodian  and  Thailand  are  historically  and  culturally ____________.

1  active                       2  appeared                    3  related                    4  affected

ถาม  ชาวเขมรและคนไทยมี  ___________ ทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ตอบ  3                   1  กระตือรือร้น           2  ปรากฏตัว          3  เกี่ยวข้อง              4  มีผล

103.  From  the  fifth  flo  or  of  the  building , we  can _________ a  beautiful  garden.

1  reconcile                 2  overlook                   3  signify                   4  locate

ถาม  จากชั้น  5  ของ อาคาร  เราสามารถ ___________ สวนที่สวยงามแห่งหนึ่ง

ตอบ    2                1  ไกล่เกลี่ย            2  มองจากที่สูง             3  บ่งชี้            4  ตั้งอยู่

104.  His  business  was  successful   because  he  had  good ___________

1  capital                      2  connections                    3  source                 4  commerce

ถาม  ธุรกิจของเขาประสบผลสำเร็จเพราะเขามี __________ ที่ดี

ตอบ  2                connections   =   ความเกี่ยวข้อง

105.  Because  of  El  Nino ,  water  will  be  scarce  this  year.

1  plentiful                2  vigorous                3  insufficient                  4  ample

ถาม  เพราะปรากฏการณ์ของ เอล  นินโย่  น้ำจะขาดแคลนปีนี้

ตอบ  3              scarce   =  insufficient   =   หายาก  ขาดแคลน

106.  Electric ___________ in  the  house  like  a  rice  cooker  are  very  useful   although  they  are 

expensive.

1  treatments                 2  appliances                      3  vehicles                    4  appearances

ถาม  ____________ ไฟฟ้าในบ้านเหมือนหม้อหุงข้าวเป็นประโยชน์อย่างมากถึงแม้ว่ามันจะแพงก็ตาม

ตอบ  2                 1  การรักษา              2  เครื่องมือ  เครื่องใช้  นิยมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า          3  พาหนะ

้ไฟฟ้า          4ษา              2  เครื่องมือ                3                  4  appearanc4 การปรากฏตัว

107..The  bombs  on  New  Year  ___________ tourism  in  Thailand.

1  effect                      2  affect                    3  improve                       4  perform

ถาม    การระเบิดในวันปีใหม่  ____________ การท่องเที่ยวในประเทศไทย

ตอบ  2                 affect  (V)    =     ส่งผลต่อ

108.  Do  you  know  the ___________ of  cooking  Thai  food.

1  parade                        2  process                          3  flavor                      4  turn  over

ถาม       คุณรู้จัก ___________ การปรุงอาหารไทยหรือเปล่า

ตอบ    2                process    =     ขบวนการ  ขั้นตอน

109.  He  wants  to ___________ his  plan  even  though  many  people  are  against  him.

1  convince                      2  continue                        3  capture                    4  feed

ถาม  เขาต้องการที่จะ ___________ แผนการของเขาถึงแม้ว่าผู้คนจำนวนมากจะต่อต้านเขา

ตอบ  1                1  ทำให้เชื่อ            2  ดำเนินต่อไป            3  จับ              4  เลี้ยงดู

110.  Orange ____________ in  Nondhaburi  have  already  disappeared.

1  farmlands                2  fields                3  orchards                   4  plantation

ถาม  ___________ ส้ม  ในนนทบุรีได้หายไปแล้ว

ตอบ   3                orchard  =  สวนผลไม้

111. Motorcycles  sometimes ___________the  air.

1  blow                       2  sharper                    3  fill                  4  pollute

ถาม  บางครั้งรถจักรยานยนต์ทำให้อากาศ _____________

ตอบ  4            pollute  =  ทำให้เป็นพิษ

112.  A  nursery  is  a  great ___________ to  small  children.

1  hope                        2  boon                     3  need                  4  want

ถาม  การพยาบาลเป็น ___________ มากมายต่อเด็กเล็ก

ตอบ  2                boon  =  ข้อดี  ข้อได้เปรียบ

113.  The  police ____________ the  mob  be  silent.

1  raises                       2  answers                   3  demand                     4  complains

ถาม  ตำรวจ ___________ ฝูงชนเงียบ

ตอบ  3              1  ยกขึ้น       2  ตอบ       3  เรียกร้อง           4  ปน

114.  This  place  is  notorious  as  a  meeting  place  for  drug  addicts.

1  famous                      2  ill – famed                   3  informed                  4  believed

ถาม   สถานที่นี้มีชื่อเสียงด้านไม่ดีว่า เป็นที่นัดพบกันของคนที่ติดยา

ตอบ  2                   notorious  =  ill – famed ,  infamous  =  มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี

115.  She  had  her  beautiful  face  behind  an  ugly __________.

1  habit                         2  custom                        3  mask                      4  picture

ถาม  เธอมีใบหน้าที่สวยงามหลัง ____________ ที่อัปลักษณ์

ตอบ  3                  mask  =  หน้ากาก

116.  The  police  rescued  an  old  man  from  an  accident.

1  answered               2  found                     3  saved                    4  collected

ถาม    ตำรวจช่วยเหลือชายชราคนหนึ่งจากอุบัติเหตุ

ตอบ   3                   rescued  =  saved  =  ช่วยเหลือจากอันตราย

117.  This  book  has  always  been ___________ ;  many  people  admire  it.

1  expensive                     2  popular                       3  known                 4  important

ถาม   หนังสือเล่มนี้ __________ อยู่ตลอดเวลา  ผู้คนจำนวนมากชื่นชมมัน

ตอบ  2                    popular  =  แพร่หลายกว้างขวาง

118.  In  many  countries  they __________ one  another  by  shaking  hands.

1  think  of                      2  admire                    3  investigate                  4  greet

ถาม  ในหลายๆประเทศ  พวกเขา  __________ ซึ่งกันและกัน 

ตอบ  4                 greet  =  ทักทาย

119.  Thai  children  are  taught  to  respect  the ____________.

1  ugly                          2  elderly                   3  famous                    4  well – known

ถาม  เด็กไทยถูกสอนให้เคารพ __________.

ตอบ  2                    elderly  =  มีอายุ  แก่

120.  Who  wants  to  go ,  __________ your  hand.

1  join                         2  cast                          3  clap                        4  raise

ถาม  ใครต้องการไป ____________ มือ

ตอบ  4                      raise   =   ยกขึ้น   เช่น  ยกมือ  raise  tour  hand

Advertisement