การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2550

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG1002 (EN 102) ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Advertisement

Choose  the  correct  answer.

Part  I :  Structure

1.  I ______________ able  to  call  you  last  Sunday.

1  was  not                              2  will                         3  won’t                       4  am  not

ตอบ  1  หน้า  112 –  113  เป็นคำกริยาช่วย  ดังนี้  คำว่า  able  to  มาจากคำว่า  be  able  to  เมื่อนำติดกับประธานจะต้องผันในรูปของ  is  am ,  are  ,was  ,were able  to  ดังนี้

                 S     +      is ,  am  ,  are  able  to      +    V 1   เป็นปัจจุบัน

                 S     +      was  ,  were  able  to         +    V1    เป็นอดีต

จากประโยคมี  last  Sunday  เป็นอดีต  จะต้องใช้กริยาอดีตด้วย  คือ  was  =  I  was  not  able  to

2.  These  old  paintings _______________ in  this  gallery  for  twenty  years.

1  wear  keeping                    2  have  been  kept            3  had  kept             4  keep

ตอบ  2  หน้า  102  เห็นคำบอกเวลา  เช่น  for  เป็นเวลา  since  ตั้งแต่  just  เมื่อกี้นี้  ever  เคย  yet  ยัง  so  far  จนบัดนี้  recently  เมื่อเร็วๆนี้  lately  หมู่นี้  all  day  ตลอดวัน  ให้ตอบ  Present  Perfect  ( S  +  has/have  +  V3)  ก็คือ  have  keep  หรือถูกกระทำก็จะเป็น  have  been  kept  ส่วน  had  kept  เป็น  Past  Perfect  จำไว้เลยว่าจะต้องเป็น  Tense  คู่  ประโยค  2  ตอน  เท่านั้น  ก็คือคู่กับ  Past  Simple  ( S + V2 )

3.  Her  house  in ____________ countryside  is  not  far  from  ___________ sea.

1  a; the                                2  a  ; a                               3  the  ;  a                  4  the ; the

ตอบ  4  หน้า  6  ใช้  article  the  กับคำนามต่อไปนี้

 

                The  sea                    the  ocean                    the  countryside              the  ground

              The  sky                    the  environment           the  country                      the  time

              The  atmosphere

 

4.  Bob  is  not _________________ to  school  tomorrow.

1  go                              2  went                                 3  to  go                   4  going

ตอบ  4  หน้า 143  เห็นกริยา  is  อยู่ข้างหน้าแล้วสามารถตามด้วย  Ving เท่านั้นแล้วชนกับ  to  ได้ ก็จะเป็นโครงสร้าง  is  going  to  มีความหมายแสดงถึงอนาคตเป็น  Future  เหมือนกับ  will

เช่น  –  I  am  going  to  school.  =  I  will  go  school

5.  In  1975  my  family _____________ in  Chonburi.

1  live                         2  lived                          3  lives                         4  to  live

ตอบ  2  หน้า  49 –  50  เห็นคำบอกเวลา  in +  ปี อดีตก็จะเป็นอดีตให้ตอบ  Past  Simple  Tense (S + V2)  กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงไปแล้ว  ยังมีคำบอกเวลาอื่นที่ออกสอบบ่อยอีกเช่น  last +  เวลา  เช่น last  year  ปีที่แล้ว  last  night  เมื่อคืนนี้  last  summer  ฤดูร้อนที่แล้ว  yesterday  เมื่อวานนี้ เป็นต้น  ให้ใช้  V2 = lived

6.  The  little  bird _______________ when  a  man  shot  it.

1  fly                      2  flies                            3  to  fly                      4  was  flying

ตอบ  4  หน้า  86  ใช้  Past  Continuous  Tense  ( S + was/were + Ving ) คู่กับ Past Simple ( S + V2 ) แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ใช้ Past  Continuous  และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดซ้อนขึ้นมา ใช้  Past  Simple  หรือดูสูตรการเชื่อมต่อด้วย when  หรือ while/ as

7.  we ____________ love  you  very  much.

1  have                   2  does                      3  had                          4  do

ตอบ  4  หน้า  34  ใช้  Verb  to  do  มาช่วย  + V1  เป็นการเน้นย้ำกริยาช่องที่  1 ข้างหลัง เช่น  – I  do  love  you

ผมรักคุณจริงๆ เน้นกริยา  love  หรือไม่ต้องแปลเลยจะเห็นว่า  had/have  จะไม่ตามด้วยกริยาช่องที่  1  และประธาน  we  ให้ใช้  do  ไม่ได้ใช้  does

8.  Here __________ Peter ,  my  great  friend !

1  is                         2  are                         3  be                          4  had

ตอบ  หน้า  28  ใช้  Present  Tense ( S + V1)  กับประโยคอุทานที่ขึ้นต้นด้วย  Here  หรือ  There  และคำกริยาช่องที่  1  จะผันตามคำนามที่อยู่ ด้านขวาคืออย่างเช่นในข้อนี้ผันตาม  Peter  ก็ตอบกริยาเอกพจน์ คือ  is

–          Here  is  the  ring  I  want !

–          There  goes  the  train !

9.  _____________ you  I ,  what  would  you  do ?

1  If                          2  Had                          3  Are                       4  Were

ตอบ  4  หน้า  216 –  218  เป็นเรื่องการใช้  If  หรือ  Unless  แต่ตัด  If  เท่านั้น  ดูสูตรการใช้  If

If   อยู่หน้าประโยค 

1   If  +  S  +  V1                      ,    S  +  V1

2   If  +  S  +  V1                      ,    S  +  will   V1

3   If  +  S  +  V2                      ,    S  +  would   V1

4   If  +  S  +  had  V3              ,    S  +  would  have   V3

 

If  ยกมาไว้กลางประโยค 

1         S      +       V1                         if        S        +         V1

2         S      +      will   V1                  if        S        +         V1

3         S      +       would  V1              if        S        +         V2

4         S      +      would  have V1      if        S        +         had  V3

 

ตัด  if  ออก  มีเฉพาะสูตร  3  และ  4  ดังนี้

3       Were       +      S      +  ส่วนขยาย       ,       S     +       Would    V1

3       Had       +        S      +  V3                 ,       S     +       Would    have  V3

 

จะเห็น  would  do  ส่วนหลัง  แสดงว่าตรงกับสูตรที่  3  ก็ต้องตอบข้างหน้า คือ Were  ออกสูตรใดสูตรหนึ่งทุกเทอม  คู่กับ  would  V1

10.  We  should  rather  that  all  children ______________ this  day  –  time  TV  program.

1  watched                          2  watches                      3  are  watching                    4  will  watch

ตอบ  1  หน้า  234 –  235  เป็นเรื่องกลุ่มสมมติที่ออกสอบ  1 – 2  ข้อ  ให้จำข้างหน้าแล้วตอบ ข้างหลังเป็นกริยาช่องที่  2  ดังนี้

คำว่า  should  rather   กับ  would  rather   เหมือนกันตอบ  watched

11.  We  also ________________ show  that  our  explanation  is  reasonable.

1  does                2  have  to                3  had  been                   4  are  going

ตอบ  2  หน้า  160  –  163  ให้ดูประธาน  We  เป็นพหูพจน์  ใช้ does  ไม่ได้  ส่วน  have  to  +  V1  ได้ คือ  show  และ  had  been  ไม่ตามด้วยกริยาช่องที่  1  และ  are  going  ชน กริยาช่องที่  1  ก็ไม่ได้

12.  Your  friends __________________ work  hard.

1  should  to                   2  ought          3  should  have             4 should

ตอบ  4  หน้า  72 – 73  กริยาช่วยของ  should  และ ought  ดังนี้ 

 should  +  V1  ไม่มี  to  แต่  ought  to  จะต้องมี  to  ตามเสมอแล้วตามด้วยกริยาช่องที่  1  ข้อที่ 1 should  มี  to  ผิด  ข้อที่  2  ought จะต้องมี  to  ตามไม่มี จึงผิด  ข้อที่  3  should  have  +  V3  จึงจะถูก  ข้อที่ 4  should  +  V1(work)  ถูกต้องนะคร้าบ

13.  ____________ wind  from  the  west  destroyed  the  rich  fields  in  my  village.

1  Blown               2  Blowing                3  Being  blown                  4  Blew

ตอบ  2  หน้า  176 – 177 ใช้  Ving  ในรูปของคุณศัพท์ซึ่งขยายคำนาม  wind  โดยที่นามนั้นกำลังแสดงกริยากระทำนั้นๆเช่น

Crying  boy  เด็กกำลังร้องไห้                    running  car  รถกำลังวิ่ง

Blowing  wind  ลมกำลังพัด                       flying  bird  นกกำลังบิน

14.  That  is _____________ really  beautiful  island  in ____________ ocean.

1  the ;  a               2  a ; the                     3  an ; an                   4  a ; a

ตอบ  2  หน้า  4  ใช้  article  “a”  หลัง  Verb  to  be  กับคำนามเอกพจน์ด้วย เช่น 

It  is  a  beautiful  girl.    ส่วน  ocean  ดูคำอธิบายข้อ  3  ประกอบ

15.  Tour  mother ______________ right  now.

1  was  slept                    2  was  sleeping               3  is  sleeping               4  slept

ตอบ  3  หน้า  61 – 65  ใช้  Present  Continuous  Tense  ( S  +  is  ,  am  ,are  +  Ving )  กับเหตุการณ์ หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะที่พูด  จะต้องเจอคำบอกเวลาออกสอบทุกเทอมแน่นอน  เช่น  now , right  now ,  at  the / this  moment

16.  Who  __________ that  big  hotel  on  the  mountain ?

1  own                                2  owned                          3  is  owning                    4  owns

ตอบ  4  หน้า 27  กริยาบางตัวจะไม่ใช้รูป Ving  ออกสอบมาให้ตอบกริยาช่องที่  1  ในรูปของ Present  Simple  ออก 1 – 2  ข้อ ทุกเทอม เช่น

 

Agree                         concern                   forget                    observe                   realize

Smell                          taste                        appreciate             consist                     concern

Belong                        own                         possess                contain                     believe

Expect                       matter                       concern                 think                        seem

Understand               hear                          sound                    realize                      feel

 

คำกริยา  own  เติม  s  เป็นกริยาเอกพจน์ไม่ใช้ในรูปของ  ing

17.  At  this  time  last  month  we ____________  a  seminar  in  Japan.

1  attends                     2  attend                       3  had  attended                   4  were  attending

ตอบ  4  หน้า  86  ใช้  Past  Continuous  Tense  ( S + was/were  +  Ving ) เพื่อบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต  โดยมักจะมีคำบอกเวลา  เช่น  (AT)  This  time  last  year ,  at  10  o’clock  last  night ,  หรือเขียนสลับข้างเหมือนข้อสอบภาค  2/50 เช่น  Yesterday  at  6  p.m.  ก็ได้  เช่น

AT  this  time  last  year  I  was  living  in  Burma.

18.  Many  of  my  Thai  friends _____________ speak  Japanese.

1  should  to                      2  are  able                       3  cannot                      4  have  gotten

ตอบ  3  ข้อที่1  คำกริยาช่วย  should  ไม่มี  to ตาม  ส่วนข้อที่ 2  are  able  จะต้องมี  to ตาม  ข้อที่ 3  cannot  + V1  คือ  speak  ถูกต้อง  ส่วนข้อที่ 4  กริยา  have gotten  ไปติดกับกริยาช่องที่ 1  ไม่ได้

19.  While  the  students _____________ ready  to  study  ,  the  fire  alarm  rang.

1  get                               2  were  getting                  3  gets                       4  have  gotten

ตอบ  2  ดูสูตรการเชื่อมด้วย  while/as   ของการใช้  2  เหตุการณ์  

20.  Every  day  my  sister ____________ a  new  skirt.

1  wore                            2  wear                            3  wears                        4  is  worn

ตอบ  3  หน้า  26 – 27  ใช้  Present  Simple  (S  +  V1 )  กับเหตุการณ์  ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ  เกิดขึ้นสม่ำเสมอเป็นนิสัย  มักมีคำบอกเวลา เช่น  every  day  ทุกวัน  every  month  ทุกเดือน  always ,  sometime ,  usually ,  often ,  frequently บ่อย  เป็นต้น  ก็ตอบกริยาช่องที่  wears  เติม  s  เป็นเอกพจน์

21.                It ________________ in  the  south  of  Thailand  yesterday  evening.

1  rained                           2  rain                            3  has  rained                      4  rains

ตอบ  1  หน้า  49 – 50  ใช้  Past  Simple  Tense (S+V2)  เพื่อบอกการเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วหรือเป็นเหตุการณ์ที่ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว  มักมีคำบอกเวลาเช่น  last  year ,  last  night , last  summer  ,  yesterday  ดูคำอธิบายข้อ  5  ประกอบ

22.  ____________ you  pass  me  the  salt ,  please ?

1  Be                                2  Are                               3  Will                                   4  Is

ตอบ  3  หน้า  149  ใช้  will  หรือ  shall  กับประโยคการขอร้องหรือการขออนุญาต  จากที่เห็นมี  please  ให้ตอบ  will  ได้เลย

23.  The  show  began  after  the  Prime  Minister __________.

1  will  arrive                   2  had  arrived                   3  has  arrived                     4  was  arrived

ตอบ  2  หน้า  128 –  129  ใช้  Past  Perfect  Tense (S + had V3)  คู่กับ  Past  Simple  Tense (S+V2)  เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้  Past  Perfect  และเหตุการณ์ที่เกิดทีหลังใช้  Past  Simple  หรือไม่ต้องแปลเลยดูสูตรของ before  หรือ  when  หรือ  after

24.  It  has  become  increasingly _____________ that  the  problem  can’t  be  solved.

1  clearest                       2  clearly                            3  clearer                              4  clear

ตอบ  4  หน้า  196  คำคุณศัพท์  (adj.)  จะทำหน้าที่  1  นำหน้าคำนาม  2  ตามหลัง  Verb   หรือ  Linking  Verb  ซึ่งได้แก่  feel ,  seem , keep , appear , become , turn , remain , stay  ,  smell ,  taste  ,  get  จะต้องตอบ   adj.  คือ  clear  ไม่ได้ตอบขั้นกว่าหรือขั้นสุด  ส่วน  increasingly  เป็น  adv. ขยายคำ  clear

25.  We  went  to _____________ Great  Wall  of  China  and ___________ Peking  last  month.

1  the ;  blank                   2  blank ; a                             3  a ; a                               4  the ; the

ตอบ  1  หน้า  6  ใช้  article  “the”  กับคำนามที่มีเพียงหนึ่งเดียว  เช่น  the  sun ,  the  moon ,  the  Great  Wall  กำแพงเมืองจีน  และหน้า  3  ไม่ใช้  article  นำหน้าชื่อ  ทางภูมิศาสตร์  เช่น  ชื่อเมือง  ชื่อถนน  ชื่อรัฐ  เช่น 

New  York , Bangkok ,  Peking  ปักกิ่ง

26.  That  old  lady  keeps ____________ under  her  bed.

1  something  rarely              2  rare  something            3  rarely  something         4  something  rare

ตอบ  4  หน้า  175  คำคุณศัพท์จะวางอยู่หลังคำต่อไปนี้  คือหลัง  someone , somebody , something , anyone , anything , anybody , nothing , no  one  ,  nobody  เช่น

– something  wrong               –  nothing  interesting

–  something  rare                 –  everything  important

27.  The  trip _____________ at  this  time  tomorrow.

1  will  be  starting                 2  start                           3  had  started               4  should

ตอบ  1  หน้า  150 – 152  ใช้  Future  Continuous  Tense  ( S +  will / shall +  be  Ving ) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตและระบุเวลาที่แน่นอนลงไปด้วย เช่น  at  this  time  tomorrow ,  at  10  o’clock  tomorrow ,  tomorrow  evening , tomorrow  morning  เช่น 

–          At  this  time  tomorrow  Manas  will  be  starting  the  trip.

28.  My  daughter  wishes  I _____________ sing  a  song  at  her  birthday  party.

1  will                              2  can                       3  could                          4  should

ตอบ  3  หน้า  234  สูตรการใช้  wish  ออกทุกเทอม

1    S   +   wish / wishes      +   S     +    V2

2    S   +   wished               +    S     +     had   V3

หรือใช้ว่า  หน้า  1  ตอบหลัง  2  แต่ถ้า  หน้า  2  ตอบหลัง  had  3 

เห็น  wishes  ก็คือ  V1  ก็ตอบหลัง  คือ  V2  =  could

29.  We ___________ water  as  soon  as  we  arrive  home.

1  drinks                          2  drink                       3  drank                    4  had  drunk

ตอบ  2  หน้า  28  เห็น  arrive  เป็นกริยาช่องที่  1  ข้างหน้าก็ต้องตอบกริยาช่องที่ 1 หรือเรียกว่าปัจจุบันคู่กับปัจจุบัน  และประธานเป็นพหูพจน์  กริยาก็พหูพจน์ก็คือ  drink

30.  I  didn’t   recognize  Jim .  He ___________ up  a  lot.

1  has  grown                 2  grows                     3  had  grown               4  is  growing

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  23  ประกอบ  เห็น  did  เป็นกริยาช่องที่  2  อดีต  อีกประโยคก็ตอบอดีตขนานตาม  ดูจากตัวเลือกข้อเดียวคือ  had  grown  เป็น  Past  Perfect  Tense

31.  Bill  and  I  frequently _____________ to  Canada  for  our  business.

1  ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ 20 ประกอบ  จากคำว่า   frequently  ตอบ  V1 = travel

32.  One  of  my  American  friends ____________ here  one  year  by  the  end  of  this  month.

1  is  being          2  have  been           3  was  being           4  will  have  been

ตอบ  4  หน้า  153 –  154  ใช้  Future  Perfect  Tense ( S + will / shall + have + V3 ) เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเวลาที่แน่นอนในอนาคตมักจะมีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  By  เช่น  by  next  Monday , by  noon , by  then ,  by  the  end  of  this  month ,  by  midnight , by  2  p.m. , by  the  year  2009

33.  _______________ plane  is  flying  high  in  ___________ sky.

1  A ; the                 2  A ;  a                   3  A  ;  blank              4  blank  ;  a

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  3  และ  14

34.  If  Anna  had  more  time ,  she  _____________ go  to  South  America .

1  could                  2  will                     3  ought  to                     4  may

ตอบ  1  ดูคำอธิบายในข้อ  9  ประกอบ  การใช้  If  โดย  had  เป็น  V2  คู่กับ  could  V1

35.  Mary ____________ just ______________ married.

1  have ; got               2  had ; get               3  has ; get            4  has ; got

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  2  ประกอบ  เห็น  just  ตอบ  Present  Perfect  Tense  =  has  V3

36.  There  are  two ______________ applicants  for  you  to  choose.

1  to  qualify             2  qualified                 3  qualify                  4  qualifying

ตอบ  2  หน้า  177 – 178 ใช้คำคุณศัพท์ในรูป  V3 เรียก Past  Participle  ขยายคำนามโดยที่นามนั้นถูกกระทำ  เช่น

–  fallen  tree  ต้นไม้ล้ม                –  written  paper กระดาษถูกเขียน

–  broken  glass  แก้วแตก          –  qualified  applicants  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ

37.  Typically ,  Thai  people ______________ to  behave  according  to  their  social  status.

1  has                          2  had                                   3  having                       4  have

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  20  ประกอบ  ดูจากคำว่า  Typically  ตามแบบอย่างที่ทำกันมาแสดงถึงการกระทำที่เป็นประจำให้ใช้  V1  และประธาน  people  เป็นพหูพจน์ ก็ตอบ have

38.  Philip ___________ home  before  we  wake  up.

1  was  arriving                   2  is  arriving              3  arrives                  4  will  have  arrived

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  32  ประกอบ  ใช้  Future  Perfect  Tense  กับเหตุการณ์จะเสร็จสิ้น สมบูรณ์แน่นอนในอนาคต  ใช้คู่กับ  V1 ได้ 

39.  ____________ we  not  missed  the  last  session  of  En  102  class , we  might  have  passed  the  exam.

1  Had                          2  Has                      3  If                        4  Have

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  9  ประกอบ สูตรของการตัด  If  ทิ้ง  ใช้  Had  missed  คู่กับ might  have  V3

40.  Bob  no  longer  had  his  car.  He ______________ it.

1  sold                         2  had  sold                  3  was  selling                    4  will  sell

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  23  ประกอบ  เห็น  had  เป็นกริยาช่องที่  2  เป็นอดีต  ก็เหลือตัวเลือก 2 และ 3 แต่ใช้  had  sold  เพราะส่วนหลังเกิดก่อน

41.  Many  people  suggest  that  I _______________ in  her  business.

1  involves                  2  to  get  involve           3  getting  involved              4  not  get  involved

ตอบ  4  หน้า  235  ประโยคที่มีข้างหน้าเป็นกริยายกเว้นให้ตอบข้างหลังเป็น V1 ไม่ผัน  เช่น

42.  None  of  them _______________ up  since  last  week.

1  has  shown            2  shows                        3  is  showing                        4  have  shown

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  2  ประกอบ เห็น  since  ตั้งแต่  ออกสอบแน่นอนตอบ  Present  Perfect  Tense  (S  +  has  V3)

43.  That  big  dog  looks  at  me  as  if  I ______________ a  stranger.

1  were                      2  am                            3  was                                   4  been

ตอบ  1  หน้า  232 – 233 สูตรการใช้  as  if  หรือ  as  though  มี  2  แบบ

ข้างหน้าเป็น looks =  V1  ตอบข้างหลังเป็น  V2  =   were  อย่าลืม การสมมติประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตามในเรื่อง  as  if ,  as  though , wish ,  if  ตอบ  were  ลูกเดียว

44.  My  daughter  went  to  ______________ college  in  ______________ New  York.

1  the  ;  the                        2  a  ;  the                       3  blank ;  blank               4  the ; blank

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  25  ประกอบ  go  to  college ,  go  to  school  เป็นไปตามปกติวิสัยจะไม่มี  article  และชื่อเมืองไม่มี  article เช่นกัน

45.  The  company  encourages  all  workers  to  work ____________.

1  hardly                              2  hardest                       3  too  hard                     4  hard

ตอบ  4  หน้า  200  คำกริยาวิเศษณ์บางตัวขยายคำกริยา  จะไม่มี  ly  เช่น

Fast          very         late          high         hard           deep

Well           low          fair          fair

 

เช่น  John  works  hard.  จอห์นทำงานหนัก  hard  เป็น  adv.  ไม่ใส่  -ly

46.  When  I  went  to  see  them ,  my  parents _____________ left  town.

1  are                              2  have                               3  had                                4  were

ตอบ  3  ดูคำอธิบาย ข้อ  23  ประกอบ  หรือดูจาก  went  เป็นอดีต  ก็ตอบคู่ขนานอดีตคือ  had

47.  _____________ you  visit  Singapore  15  years  ago ?

1  Do                               2  Did                               3  Does                            4  Done

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  5  ประกอบ  เห็นคำว่า  15  years  ago  เป็นอดีต  จะต้องใช้  Did  มาช่วย

48.  It  is  imperative  that  James _____________ the  meeting.

1  is  attending               2  attends                     3  attend                4  were  attended

ตอบ  3  หน้า  235  กลุ่มพิเศษ  ดังนี้ให้ตอบกริยาช่องที่  1  ไม่ผัน คือ 

 

It  is        important           that            +         S           +         V1

It   was     necessary                                        ก็ตอบ      attend

               Essential

              Imperative

             urgent

49.  Yesterday  morning  I ____________ to  my  friend  on  the  phone.

1  was  talking                      2  were  talked              3  am   talking            4  am  talked

ตอบ  1   ดูคำอธิบายข้อ  17  ประกอบ

50.  Many  birds _____________ in  this  big  cage.

1  keep                               2  are  kept                   3  is  kept                      4  keeping

ตอบ  2  หน้า  32  ใช้  Verb  to  be  +  V3  เป็นโครงสร้าง  Passive  Voice  ประธานถูกกระทำก็คือ  นกถูกเลี้ยงไว้ในกรง  และประธานพหูพจน์ ก็ใช้  are

51.  Tom _____________ swimming  when  he  was  very  young.

1  practices           2  is  practicing              3  practice               4  practiced

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  5  ประกอบ  หรือดูจาก  was  เป็นอดีต  ก็ต้องขนานอดีต  =  practiced

52.  We _____________ not  to  stay  here  any  longer.

1  have              2  should                       3  had                           4  ought

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  12  ประกอบ  คำกริยา  ought  มี to  ตามเสมอ

53.  A  group  of  children ______________ a  music  contest  lately.

1  has  won                 2  winds                  3  win                         4  is  winning

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  2  เห็น  lately  ตอบ  Perfect  =  has  won

54.  Last  night  Tom  and  I ________________  a  motorcycle  back  home.

1  rides               2  ride                     3  rode                      4  are  riding

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  5  ประกอบ  เห็น  last  night  เมื่อคืนนี้เป็นอดีตตอบ  V2 = rode

55.  The  train  is _____________ late.

1  in  the  morning        2  backward           3  sometimes        4  in  Bangkok

ตอบ  3  หน้า 201-202  คำกริยาวิเศษณ์  ที่บอกความถี่ของเวลา  (adverb  of  frequently)  จะต้องวางไว้หน้ากริยาแท้  อยู่หลัง  Verb  to  be  นั่นคือ  วางไว้หลัง  is  ได้  เช่น  always , sometimes , never , seldom , often , usually  ตัวอย่าง 

John  is  sometimes  last. (sometimes  วางไว้หลัง  Verb  to  be)

John  sometimes  works  late  at  night.  (sometimes  วางไว้หน้ากริยาแท้  works)

56.  The  boy  _____________ be  very  sad  if  they  are  not  allowed  to  join  the  trip  to  the  zoo.

1  will                              2  would                           3  could                      4  can

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  9  ประกอบ  เรื่องif  วางไว้ตรงกลาง   หลัง  if  เป็น  are  =  V1  ข้างหน้าก็จะคู่กับ  will V1

57.  The  little  boy ____________ until  his  father  came  back.

1  have  cried                   2  cries                              3  cry                    4  was crying

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  6  ประกอบ  ดูว่า  came  เป็นอดีต  อัหข้างก็ตอบอดีต  คือ  was  crying  (Past  Continuous  Tense) 

58.  while  we ___________ tennis ,  a  cat  runs  in.

1  played                         2  plays                               3  are  playing              4  play

ตอบ  3  หน้า  66  เห็น  while  จะใช้  Continuous  Tense ( Verb  to  be  +  Ving  เสมอ )  อย่างเช่นดูในข้อ 19

นั้นเป็นแบบอดีตคู่กับอดีต  แต่ข้อนี้เป็นแบบปัจจุบันคู่กับปัจจุบัน

59. We ________________ believe that our car was stolen yesterday.

1 do 2 does 3 had 4 have

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 7 ใช้ Verb to do + V1 เป็นการเน้นประธาน we พหูพจน์ต้องใช้ do ส่วน had , have ไม่ได้ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 believe ไม่ได้

60. These days John and Tim often ______________ the meetings.

1 miss 2 missed 3 missing 4 misses

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 20 ประกอบ เห็น often ใช้ V1 ทำเป็นประจำ และประธานพหูพจน์ กริยาพหูพจน์ = miss ไม่เติม -es

61.  _____________ birds  are  flying  high  in  the  sky.

1  White  four  small           2  Small  four  white           3  Four  white  small          4  Four  small  white

ตอบ  4  หน้า  181 – 189  การเรียงคุณศัพท์ใช้สูตรดังนี้

Adj. บอกจำนวน adj. บอกขนาด adj. บอกสี คำนามหลัก
four small white birds

62.   hat  was  Jane _____________ at  10  o’clock  in  the  morning  yesterday ?

1  doing                      2  do                     3  to  do                          4  does

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  17  เห็น  in  the  morning  yesterday  ตอบ  Past  Continuous  Tense  ก็คือ  was  doing

63.  This  bottle _____________ a  toxic  solution.

1  is  containing                      2  contain                 3  have  contained                   4  contains

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  16  ประกอบ  คำกริยา  contain  ไม่ใช้  – ing  และประธานเป็น  เอกพจน์  ตอบกริยาเอกพจน์  =  contains

64.  The  girl  cried  as ______________- as  the  boy  did.

1  loudly                        2   loud                         3  less  loudly                     4  more  loudly

ตอบ  1  หน้า 203  การเปรียบเทียบเท่ากันในประโยคบอกเล่าใช้  as ………. As  ระหว่างคำเชื่อมนี้  สามารถเป็น  adj.  หรือ adv. ก็ได้ ให้ดูที่คำกริยา  cried เป็นกริยาทั่วไป ต้องตอบ  adv.  ก็คือ  loudly

65.  iF  the    teacher  is  absent ,  the  class _____________.

1  was  canceled                                2  will  be  canceled          

3  have  been  canceled                    4  cancels

ตอบ  2  ดูคำอธิบาย  ข้อ  9  ประกอบ  การใช้  If  เห็น  is  เป็น  V1  คู่กับ  will ได้เลย

66.  The  company  ______________ a  new  product  now.

1  is  launching                2  launch                    3  was  launching                   4  launched

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  15  เห็น  now  ตอบ  Present  Continuous  Tense  =  is  launching

67.  Jack ______________ a  new  apartment  if  he  changed  his  job

1  rents                            2  will  rent                   3  had  rented                         4  would  rent

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  9  if  วางไว้กลางเห็น  changed  เป็น  V2  คู่กับอีกข้างหนึ่งคือ  would  V1

68.  We  went  out  as  soon  as  we ____________ working.

1  had  finished                  2  have  finished                     3  are  finished                  4  finish

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  23  เห็น  went  เป็นอดีต ก็ตอบ  ขนานอดีต  คือ  had  finished

69.  Bill’s  sister ____________ her  trip  to  Europe  two  months  ago.

1  cancels                         2  cancel                     3  canceled               4canceling

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  5  เห็น  two  months  ago  เป็นอดีต ตอบ  V2  =  canceled

70.  His  sister  is  at ___________ work  and  she  always  comes ____________ home  late.

1  the ;  the                         2  blank  ;  the                        3  a  ;  a                  4  blank  ;  blank

ตอบ  4  หน้า  12  ไม่ใช้  article  กับสำนวนต่อไปนี้

Go  to  bed            go  to  work                start /  finish   work

Be  in  bed             be  at  sea                   be  /  stay  at  home

Go  to  sea             watch  television          go  /  come /  arrive  /  get  home

71.  A  man  forgot  his _____________ in  my  store.

1  raincoat                 2  raining  coat            3  coat  rain        4  coat  raining

ตอบ  1  หน้า  178  คำนามประสม  ( Compound  Noun) คือ คำนามที่เกิดจากการประสมกันระหว่างคำนามหรือคำคุณศัพท์มาขยายรวมกัน  คำนามหลักจะอยู่ด้านขวาเสมอ  เช่น  raincoat  ,  bookstore ,  sunglasses ,  drugstore ,  wallpaper  ,  birthday , playground  เขียนแยกกัน  เช่น  football  match  ,  desk  lamp  ,  chocolate  milk  ,  sugar  cane

72.  If  I  ____________ an  employee  of  the  company ,  I  would  be  very  happy.

1  am              2  was                    3 were                        4  have  been

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  9  สูตรของ  If  เห็น  would  be  แสดงว่าข้างหน้าตอบ  V2 = were

73.  __________ you  been  drinking  all  day ?

1  Had                      2  Were                 3  Has                       4  Having

ตอบ  1  หน้า  132  จะดู all  day  ตลอดวันแสดงความต่อเนื่องใช้  Perfect  Tense  เสมอ  เห็น  been  กริยาช่องคุ้มค่าทุกนาที (ช่อง 3 )  แล้วสามารถใช้  had  /  has  ได้  แต่ประธาน  you  ใช้  as  ไม่ได้ก็ตอบ  had

74.  When  their  mother  got  home ,  all  the  children ___________ to  bed.

1  go             2  would  go            3  had  been  going               4  had  gone

ตอบ  4  หน้า  133 ใช้  Past  Perfect  Tense  ( S  +  had V3) แสดงเหตุการณ์ ที่ได้เกิดก่อนและเสร็จเรียบร้อยแล้ว  คู่กับ  Past  Simple (S + V2 )  เพราะจากโจทย์แม่มาถึงบ้านลูกๆเข้านอนแล้ว  ใช้  had  gone  ใช้ว่าเข้านอนต่อเนื่องไม่ได้  คือ  had  been  going  ไม่ได้

75.  It’s  time  the  seminar __________ over.

1  is                       2  was                         3  be                            4  been

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  10  ประกอบ  ขึ้นต้นด้วย  It’s  time  ตอบกริยาช่อง  2  =  was

Part  II :  Vocabualry  (ภาคคำศัพท์)

76.  _________ about  ghosts  in  Thai  society  cause  irrational  fear  among  children.

1  Sites                          2  Vows                       3  Healers                            4  Legends

ถาม  _____________ เกี่ยวกับผีในสังคมไทยก่อให้เกิดความกลัวที่ไร้เหตุผลกับเด็กๆ

ตอบ  4              1  สถานที่ตั้ง              2  สาบาน           3  ผู้รักษา        4  ตำนาน

77.  It  is  true  that  ____________  is  a  prime  cause  of  global  warming.

1  advertisement             2  demand              3  attitude             4  pollution

ถาม  มันเป็นความจริงที่ว่า __________ เป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อน

ตอบ  4            1  การโฆษณา               2  ความต้องการ         3  ทัศนคติ         4  มลพิษ

78.  Tom  and  his  wife  have  been _________ for  five  years.

1  separated                  2  carved               3  weathered                     4  twisted

ถาม  ทอมและภรรยาของเขา __________ เป็นเวลา  4  ปี แล้ว

ตอบ  1                1  แยกกัน             2  แกะสลัก          3  ผุกร่อน              4  บิด  คดงอ

79.  Our  company  has  a  good ___________ and  image.

1  arrival                         2  immigrant                     3  colony                     4  reputation

ถาม  บริษัทของเรามี ____________ และภาพพจน์ที่ดี

ตอบ   4          1  การมาถึง                 2  ผู้อพยพ               3  อาณานิคม              4  ชื่อเสียง

80.  All  of  children  came  back __________.

1  safely                          2  automatically             3  plentifully                      4  scarcely

ถาม  เด็กๆทุกคนกลับมาบ้าน ____________.

ตอบ  1               1  อย่างปลอดภัย                 2  โดยอัตโนมัติ                  3  อย่างอุดมสมบูรณ์   4  หายาก

81.  Culture  and  language  are  closely _____________.

1  tipped  off                    2  related                          3  reported                      4  interviewed

ถาม  วัฒนธรรมและภาษา ____________ อย่างใกล้ชิด

ตอบ  2              1  บอกให้รู้                   2  เกี่ยวข้อง               3  รายงาน                 4  สัมภาษณ์

82.  Psychologists  have  long  been  studying  the  human  social  learning ___________.

1  process                    2  pollution                   3  container                          4  emphasis

ถาม  นักจิตวิทยาได้ศึกษา  _________ การเรียนรู้ทางสังคมของมนุษย์มาช้านานแล้ว

ตอบ  1                1 กระบวนการ                 2  มลพิษ               3 กล่อง                 4  เน้น  ย้ำ

83.  Having  good ______________ makes  me  live  happily  in  this  community.

1  victims                     2  murders                     3  neighbors                     4  crimes

ถาม  การมี ______________ ที่ดีทำให้ผมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในชุมชนนี้

ตอบ  3           1  เหยื่อ               2  ฆาตกรรม                  3  เพื่อนบ้าน           4  อาชญากรรม

84.  To  be  rich  does  not  mean _______________ in  life.

1  mold                         2  mask                        3  success                  4  figure

ถาม  ความรวยไม่ได้หมายถึง ___________ ในชีวิต

ตอบ  3              1  แม่พิมพ์                  2  หน้ากาก                   3  ประสบผลสำเร็จ             4  บุคคลสำคัญ

85.  Sue’s  uncle  left  a  big __________ when  he  died.

1  activity                    2  legacy                    3  weather                     4  crush

ถาม  ลุงของซูทิ้ง __________ เมื่อเขาเสียชีวิต

ตอบ  2            1  กิจกรรม                    2  มรดก                 3  สภาพอากาศ                 4  บีบ  ขยี้

86.  Many  big  clouds _____________ the  high  mountain.

1  report                      2  claim                    3  capture                    4  cover

ถาม  เมฆก้อนใหญ่จำนวนมาก ____________ ภูเขาที่สูงนั้น

ตอบ  4               1  รายงาน                     2  กล่าวอ้าง                  3  จับ                 4  ปกคลุม

87.  There  are  many  kinds  of  cultural ______________ in  rural  Thai  areas.

1  bystanders                        2  companies                      3  interviews                 4  activities

ถาม  มี ___________ ทางวัฒนธรรมมากมายหลายชนิดในพื้นที่ชนบทของไทย

ตอบ  4             1  คนที่สัญจรผ่านไปมา                   2  บริษัท                3  สัมภาษณ์         4  กิจกรรม

88.  The  Thai  government  might ____________ income  tax  rates  next  year.

1  raise                            2  greet                       3  press                       4  originate

ถาม  รัฐบาลไทยอาจจะ _______________ อัตราภาษีรายได้ในปีหน้า

ตอบ  1                1  ยกให้สูงขึ้น                    2  ทักทาย                 3  บีบ             4  ต้นกำเนิด

89..  A  recent  flood  has  ____________ residential  areas  in  the  northern  provinces.

1  damaged                    2  succeeded                   3  inherited               4  rescued

ถาม  น้ำท่วมเมื่อไม่นานมานี้  ____________ พื้นที่อยู่อาศัยในหลายจังหวัดทางตอนเหนือ

ตอบ  1             1  ทำลาย               2  ประสบผลสำเร็จ              3  ได้รับมรดก           4  ช่วยเหลือ

90.  Most  fish  are __________.

1  varied                     2  genetic                  3  edible                     4  experimental

ถาม  ปลาส่วนใหญ่ ____________

ตอบ  3             1  หลากหลาย             2  เกี่ยวกับพันธุกรรม         3  สามารถกินได้           4  ทำการทดลอง

91.  The  old  man  was  very  angry  and  promised  that  he  would  never ___________ to this  restaurant.

1  refine                       2  return                   3  press                       4  lower

ถาม  ชายชราคนนั้นโกรธ  ทากและสัญญาว่าเขาจะไม่มีวัน ____________ ภัตตาคารนี้อีก

ตอบ  2    1  ทำให้สละสลวย           2  กลับมายัง            3  กด  บีบ        4  ลดต่ำลง

92.  Different  manners  of _____________ are  examples  of  styles  of  communication.

1  originating                2  resulting                  3  greeting               4  returning

ถาม    ลักษณะที่แตกต่างกันของ __________  เป็นตัวอย่างของรูปแบบของการติดต่อสื่อสาร

ตอบ  3        1  ต้นกำเนิด    2  เป็นผลลัพธ์             3  การทักทาย            4  กลับคืน

93.  Industry  and _____________ are  important  component   of  modern  national   development.

1  overtaking                2  commerce               3  crossroad          4  region

ถาม  อุตสาหกรรมและ___________ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาประเทศในยุคใหม่

ตอบ  2              1  แซงผ่านไป               2  การค้า            3  ทางข้าม             4  ถิ่น  ภูมิภาค

94.  Geographical  locations  cause  cultural __________ in  human  societies.

1  productions                  2  associations          3  variations     4  experiments

ถาม  ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นสาเหตุทำให้เกิด _____________ ทางวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์

ตอบ  3              1  การผลิต               2  สมาคม  องค์การ         3  ความหลากหลาย      4  การทดลอง

95.  _________ needs  are  essential  in  marketing  planning.

1  Demanded                    2  Environmental              3  Consumer              4  Containing

ถาม  ความต้องการของ __________ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนการตลาด

ตอบ  3              1  ที่ต้องการ              2  ในสภาพแวดล้อม           3  ผู้บริโภค           4  การบรรจุ

96.  A  teacher  is  an  important  role ________________ for  students.

1  fortune                        2  artist                    3  collection                 4  model

ถาม  ครูเป็น _____________ ที่สำคัญสำหรับนักเรียน

ตอบ  4                1  โชคดี            2  ศิลปิน            3  ของสะสม              4  แบบอย่าง

97.  An  increasing  number  of  tourists  travel  to  the  northern __________ of  Thailand.

1  region                        2  commerce                  3  pioneer              4  conviction

ถาม  จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยัง ___________ เหนือของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ตอบ  1              1  ถิ่น ภูมิภาค               2  การค้าขาย            3  ผู้บุกเบิก             4  ความเชื่อมั่น

98.  Thailand ___________ chemicals  and  machines  from  Japan  and  Europe.

1  overtakes                    2  accelerates                3  imports                   4  attracts

ถาม  ประเทศไทย ___________ สารเคมีและเครื่องจักรมาจากประเทศญี่ปุ่นและยุโรป

ตอบ  3             1  แซงผ่านไป               2  เร่ง            3  นำเข้า          4  ดึงดูดความสนใจ

99.  Not  all  business  persons  are  opulent.

1  piddling                     2  galore                        3  sumptuous                 4  remote

ถาม  ไม่ใช่นักธุรกิจทุกคนจะมั่งคั่งร่ำรวย

ตอบ  3           opulent  =  sumptuous  =  มั่งคั่ง  ร่ำรวย  หรูหรา

100.  A  big  crowd  in  front  of  the  Parliament  became  angry  because  the  government  rejected

their  demand.

1  victim                       2  murder                      3  activist                  4  assemblage

ถาม  ฝูงชนจำนวนมากหน้ารัฐสภาโกรธเกรี้ยวเพราะว่ารัฐบาลปฏิเสธข้อเรียกร้องของพวกเขา

ตอบ  4           crowd  =  assemblage  =  ฝูงชน

101.  To  exercise  regularly  makes  one  healthy.

1  weak         2  murder                       3  activist                  4  assemblage

ถาม  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้คนเรามีสุขภาพดี

ตอบ  4                healthy  =  vigorous  ,  strong  = แข็งแรง  อุดมสมบูรณ์

102.  The  suspect  claimed  that  she  was  innocent.

1  alleged          2  continued             3  convinced                  4  enlarged

ถาม  ผู้ต้องสงสัยอ้างว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์

ตอบ  1                 CLAIMED  =  ALLEGED  =  กล่าวอ้าง

103.  Mary  does  not  want  to  talk  to  John  because  she  hates  him.

1  dedicates        2  appreciates                3  dislikes             4  forgives

ถาม  แมรี่ไม่ต้องการพูดคุยกับจอห์นเพราะว่าเธอเกลียดเขา

ตอบ  3             hate  =  dislike   =   เกลียด  ไม่ชอบ

104.  An  old  man  tried  to  rescue  a  kitten  from  drowning.

1  exhibit                        2  save           3  collect                        4  popularize

ถาม  ชายชราพยายามที่จะช่วยชีวิตลูกแมวจากการจมน้ำ

ตอบ  2                 rescue  =  save  =  ช่วยเหลือจากอันตราย 

105.  That  new  commercial  airplane  is  huge.

1  native          2  abominable                   3  occasional                4  gigantic

ถาม  เครื่องบินพาณิชย์ลำใหญ่นั้นมีขนาดใหญ่โตมาก

ตอบ  4                huge  =  gigantic  ,  immense  =  ใหญ่โต

106.  Chemical  residues  cause  genetic  mutation  in  both  plants  and  animals.

1  propagation                 2  deviation                  3  pollination                  4  orchard

ถาม  สารเคมีตกค้างเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในทั้งพืชและสัตว์

ตอบ  2                mutation  =  deviation  =  การเปลี่ยนแปลงหรือกลายพันธ์

107.  Underpayment  triggered  the  strike  by  the  employees.

1  set  off                        2  dieted                         3  pollinated                    4  garnished

ถาม  การจ่ายค่าแรงที่ต่ำเกินไปก่อให้เกิดการนัดหยุดงานของลูกจ้าง

ตอบ  1              triggered  =  set  off  =  ก่อให้เกิด

108.  The  hospital  offers  special  treatment  programs  for  the  old.

1  vehicle                       2  disease                       3  health                           4  cure

ถาม  โรงพยาบาลแห่งนั้นเปิดบริการโปรแกรมการรักษาพยาบาลแบบพิเศษสำหรับคนชรา

ตอบ  4               treatment  =  cure  =  การรักษา

109.  Higher  rich  prices  affect  the  cost  of  living  of  Thai  people.

1  control                    2  influence                      3  appear                           4  develop

ถาม   ราคาข้าวที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของคนไทย

ตอบ                  affect  =  influence  =  ส่งผลกระทบ

110.  It  is  inappropriate  to  don  a  T – shirt  in  a  wedding  party.

1  parlay                        2  put  off                      3  lively  play                     4  put  on

ถาม  มันไม่เหมาะสมที่จะสวมเสื้อยืดในงานแต่งงาน

ตอบ  4                  don =  put  on  =  สวมเสื้อผ้าชนิดพิเศษ

111.   The  old  man  grasped  the  rail  when  he  stepped  down.

1  remained                  2  twisted             3  held                            4  ruined

ถาม  ชายชราคนนั้นคว้าราวไว้ได้ตอนที่เขาก้าวหกล้ม

ตอบ  3              grasped  =  held  =  จับยึด

112.  This  handbook  provides  additional  information.

1  proceeds                   2  guides              3  consults                      4  gives

ถาม  หนังสือคู่มือเล่มนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบ  4                  provide  =  give  =  การให้  จัดหาให้

113.  Consulting  your  parents  is  a  good  way  to  solve  the  problem.

1  Returning    2  Asking  advice  from          3  Making  sense         4  Guiding

ถาม  การปรึกษาพ่อแม่ของคุณเป็นวิธีการที่ดีที่จะแก้ปัญหา

ตอบ   2                                   consulting    =    asking  advice  =  ขอคำปรึกษา

114.  Tom  and  Tim  are  equally  talented.

1  firstly               2  surprisingly                   3  evenly                   4  finally

ถาม  ทอมและทิมมีพรสวรรค์เท่าๆกัน

ตอบ  3               equally  =  evenly  =  เท่าๆกัน

115.  It   is  difficult  to  predict   today’s  weather.

1  exactly         2  expertly                      3  anxiously                 4  particularly

ถาม  มันยากที่จะทำนายสภาพอากาศวันนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ตอบ  1                 accurately  =  exactly  ,  accurately  =  อย่างถูกต้องแม่นยำ

116.  Bob  continued  his  studying  after  he  had  finished  high   school.

1  enlarged                         2  captured                       3  proceeded                  4  reported

ถาม  บ๊อบยังคงเรียนหนังสือหลังจากที่เขาเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอบ  3                   continued  =  proceeded  =  ยังคงดำเนินไป

117.  Her  obvious  evidence  makes  me  understand  her  claim.

1  forgiving                          2  retributive                     3  hateful                       4  vivid

ถาม  หลักฐานที่ชัดเจนของเธอทำให้ฉันเข้าใจคำกล่าวอ้างของเธอ

ตอบ  4               obvious  =  vivid , clear  = ชัดเจน

118.  Smoke  from  industry  and  manufacturing  creates  air  pollution.

1  heals                           2  overlooks                          3  hates                       4  produces

ถาม  ควันจากอุตสาหกรรมและการผลิตก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

ตอบ    4              create  =  produce  ,  make  =  ก่อให้เกิด

119.  Social  disciplines  are  varied  across  cultures.

1  senses                       2  rules                                3  experts                      4  anxieties

ถาม  ระเบียบวินัยทางสังคมแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม

ตอบ  2                   disciplines  =  rules  =  ระเบียบวินัย

120.  The  car  body  was  cracked  because  of  the  accident.

1  broken                      2  separated                       3  grasped                     4  remained

ถาม   ตัวถังรถแตกแยกเนื่องจากอุบัติเหตุ

ตอบ  1                  cracked  =  broken (break)  =  แตกแยก

 

Advertisement