การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2550

ข้อสอบกระบวนวิชา  ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Part  1  :  Structure  (ภาคโครงสร้าง)

Advertisement

1.  Water _______________ a  liquid.

1  will  be                           2  has  been                        3  was                        4  is

ตอบ  4  หน้า  26  ใช้  Present  Simple  Tense (S + V1 ) 

1 แสดงข้อความที่เป็นจริงโดยธรรมชาติ

2 เป็นจริงในปัจจุบัน  รวมทั้งสุภาษิตคำพังเพย

3 แสดงการกระทำที่เป็นนิสัยหรือเป็นประจำ  สม่ำเสมอ มักมีคำบอกเวลา  เช่น  always , sometimes , usually , every  day ,  every year   เป็นต้น

4 ใช้ในประโยคอุทาน

5 ใช้ตอบแทนอนาคตอันใกล้ได้  มักจะเป็นตารางเวลาการเดินทาง

จากโจทย์นี้เข้าหลักข้อที่ 1 คือ เป็นความจริงเสมอ เช่น  เสือเป็นสัตว์  4  เท้า  จังหวัดยะลาอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยมักตอบ  is 

The  sun  rises  in  the  east  and  sets  in  the  west.  พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก

Water  is  a  kind  of  element.  น้ำเป็นธาตุชนิดหนึ่ง

2.  You  ______________  go  with  her.

1  may  to                        2  should                                  3  ought                      4  have

ตอบ  2  หน้า  59 ,  97  เป็นเรื่องคำกริยาช่วย  เช่น  may , will , shall , should , must , จะต้องตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่มี  to  ตามเสมอ คำตอบที่ 1 may  มี to ตามจึงผิด ส่วนคำตอบที่ 2  should + V1 คือ go  ถูกต้อง  คำตอบที่ 3  ought  to  go  จึงจะถูกต้อง  และ 4 กริยา  have  จะตามด้วย  go  กริยาช่องที่ 1  ไม่ได้  ปกติตามด้วยกริยาช่อง  3  หรือมี  to  ตาม

3.  If  you  want  to  meet  me ,  you  may ___________ to  my  office.

1  came                          2  comes                                   3  come                        4  coming

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  2  ประกอบ  คือ  may  ที่โจทย์ต้องตามด้วยกริยาช่องที่  1  เลย คือ come

4.  A  great  deal  of  unwanted  furniture _______________ thrown  away.

1  is                                2  are                                      3  were                              4  was

ตอบ  4  หน้า  176  คุณศัพท์ที่บอกจำนวนเอกพจน์  ตามด้วยคำนามที่นับไม่ได้  กริยาที่ตอบก็จะเป็นเอกพจน์  คือ  was  ในที่นี้ใช้  Tense  ที่เป็นอดีตกาล

Much ,  a  little

A  great  deal  of                          +        นามนับไม่ได้  +   กริยาเอกพจน์

A  large  amount  of

A  great  deal  of  energy  is  used  to  lifting  this  box.

A  little  sugar  was  added  to  that  coffee.

5.  Yesterday  at  this  hour  we _____________ the  department  meeting.

1  attend                          2  attended                        3  were  attending                  4  had  attended

ตอบ  3  หน้า  83  ใช้  Past  Continuous  Tense  ( S + was / were  +  V ing ) Tense  เดี่ยวเพื่อบอกถึงการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่  ณ  ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต  มักมีคำบอกเวลาออกทุกเทอมประมาณ  2  ข้อ  เช่น

This  time  last  year  ,  at  10  o’clock  last  night  หรือ  เขียนสลับข้างก็ได้เช่น  Last  year  at  this  time ,

Yesterday  at  this  hour  เป็นต้น 

This  time  last  year  I  was  studying  in  London

6.  The  situation  there  requires  that  I _____________  present.

1  should                          2  be                                    3  might                                4  shall  be

ตอบ  2  หน้า  235  คำกริยาหรือคำคุณศัพท์เฉพาะต่อไปนี้  ให้ตอบกริยาช่องที่  1  ไม่ผันก็คือกริยาไม่ต้องเติม  s  เช่น  take , go , attend , be  ถ้าเป็น  Verb  to  be  ต้องตอบ  be  หรือ  กริยาช่วย  should  +  V1

S   +   กริยายกเว้น  5  ตัว  เช่น                           +                S           +               กริยาช่องที่  1  ไม่ผัน

           Suggest , insist  ,  require                                                                  หรือ  should

          Recommend ,  prefer

เช่น

The  university  requires  that  students  wear  uniforms.

The  teacher  suggested  he  stay  in  dormitory.

จากโจทย์นี้จะมีคำกริยา  present  อยู่หลังจึงตอบ  should  +  V1  ถ้า ตอบ   be   +    V3

7.  My  dog ________________ chasing  a  cat

 1  be                                     2  have                           3  are                            4  is

ตอบ  4  หน้า  32  ดูจากตัวเลือกจะมีกริยาประเภท  Verb  to  be  คือ  is  ,  are  สามารถตามด้วยกริยา  ing  ได้ แล้วดูประธานเป็นเอกพจน์ก็ตอบ  is  ได้เลย  ส่วน  Verb  to  have  จะไม่ตามด้วย  Ving  จะตามด้วย  V3  เช่น

A  dog  is  chewing  a  bone.

John  has  done  well.

8.  If  you  are  naughty ,  I ___________ spank  you.

1  will                                     2  would                           3  could                          4  can

ตอบ  1  หน้า  216  ดูสูตรการใช้  If  หรือ  unless 4  แบบ

1  If / Unless   +     S       +      V1            ,                 S       +        V1

2  If / Unless   +     S       +      V1            ,                 S       +       will   V1

3  If / Unless   +     S       +      V2            ,                 S       +        would / could   +  V1

4  If / Unless   +     S       +      had  V3    ,                 S       +       would  have  V3

จากโจทย์นี้มี  are  เป็นกริยาช่องที่  1  ตรงสูตรที่  2  ก็ตอบคู่กับส่วนหลัง คือ  will  spank

9.  Ducks ____________ a  kind  of  bird.

1  were                            2  have  been                        3  will  be                      4  are

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  1  ประกอบ  จากโจทย์เป็นจริงเสมอว่าเป็ดเป็นนกชนิดหนึ่งก็ตอบ  Present  Simple  Tense  คือ  กริยาช่องที่  1  พหูพจน์  =  are

10.  Sometimes  I  ___________  lazy.

1  am  feeling                  2  have  felt                            3  feels                         4  feel

ตอบ  4  หน้า  66 -67 กริยาบางตัวไม่สามารถใช้ในรูปของ  Present  Continuous  Tense  คือใช้  is / am / are  +  Ving ไม่ได้   ให้ตอบเป็นกริยาธรรมดาคือ  ช่องที่ 1 ( Present  Simple ) เช่น

1         กริยาที่แสดงการรับรู้  เช่น  fell ,  hear  ,  notice , recognize , see , smell , taste

2         กริยาที่เกี่ยวกับจิตใจ  เช่น    agree , appreciate  ,  assume , believe , expect , forget , perceive , realize , recall

3         กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น belong ,  owe , own , possess

4         กริยายกเว้นตัวอื่นๆ  เช่น  concern , consist , contain , hold , matter , seem , sound

That  room  consists  of  twenty  windows.

He  owns  a  number  of  condominiums.

กริยา  feel  (รู้สึก) ไม่ใช้  ing  จึงตอบ  feel  ผันตามประธาน  I  กริยาไม่เติม  s

11.  A  large  number  of  people _______________ killed  in  the  crash  yesterday.

1  are                               2  was                              3  were                             4  is

ตอบ  3  หน้า 175  คำคุณศัพท์ที่บอกจำนวนพหูพจน์ขยายคำนามพหูพจน์ให้ตอบกริยาพหูพจน์ในที่นี้คือ  a  large  of  ตอบกริยาพหูพจน์คือ  were  และตอบรูปอดีตเพราะมีคำว่า  yesterday  เมื่อวานนี้

A  few ,  fewer  than , many , two , three               

A  large / great  number  of ,  these                        +     นามพหูพจน์  +  กริยาพหูพจน์

 

A  large  number  of  students  are  attending  Professor  Bee’s  class.

12.  There ________________ my  girl  friend !

1  go                                      2  went                            3  will  come                      4  goes

ตอบ  4  หน้า  28  ดูคำอธิบายข้อ  1  ประกอบ  ใช้  Present  Simple  Tense  (S+V1) ในประโยคอุทานที่มักขึ้นต้นด้วย  There  หรือ  Here

Here  comes  my  friend !

There  goes  the  bus !

13.  ________________ he  able  to  speak  Thai ?

1  Are                                 2  Is                                   3  Will                              4  Do

ตอบ  2  หน้า  112  กริยาช่วย  is / am / are  able  to  ผันตามประธานซึ่งในประโยคนี้เป็นคำถามประธาน  he  ใช้กริยา  is  able  to

14.  The  first  week  of  last  April ,  we _______________ around  Scotland .

1  were  touring                  2  were  going  to  town            3  had  toured          4  would  tour

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  5  ประกอบ  จากคำบอกเวลาคือ  The  first  week  of  last  April  ตอบ  Past  Continuous  Tense  =  were touring

15.  Joe _______________ his  report  when  his  girlfriends  came  to  see  him.

1  is  writing                      2  had  been  writing              3  writes               4  has  written

ตอบ  2  หน้า  132  เห็นกริยา  came  เป็น  V2  อดีต ตัวเลือกขนานกันในรูปอดีตมีข้อเดียวคือ had  been  writing  =  Past  Perfect  Continuous  Tense  ซึ่งใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน  ณ  ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต  หรือดูสูตรการใช้  when

1   S    +     had  V  3      +      before       +     S      +      V2

2   S    +     had  V  3      +      when         +     S      +      V2

3   S    +      V 2               +     after           +     S      +      had  V3

ถ้าไม่มี  had  V3  ก็ตอบ  had  been  Ving  แทนก็ได้

16.  “Better  an  ugly  face  than  an  ugly   mind”  _____________  an  old  saying.

1  is                             2  was                          3  are                         4  has  been

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  1  ประกอบ  ประโยคใช้เครื่องหมายอัญประกาศแสดงว่ามีความหมายพิเศษนั่นเป็นเพราะว่า  an  old  saying  คือ  คำสุภาษิต  ก็ตอบ  Present  Simple  Tense  =  V1  =  is 

17.  At  present,  who ____________ the  most  popular  singer ?

1  was                         2  is                              3  are                        4  has  been

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  1  ประกอบ  จากคำบอกเวลา  At  present  แสดงถึงปัจจุบันให้ตอบกริยาช่องที่  1  คือ  is  กริยาเอกพจน์

18.  Roses  in  this  garden  are  free  of ____________ chemicals.

1  the                          2  blank                        3  a  lot  of               4  no

ตอบ  2  หน้า  12  ไม่ใส่  article  นำหน้าคำนามพหูพจน์ที่กล่าวถึงโดยทั่วๆไป  เช่น 

Doctors  are  paid  more  than  teachers.

หมอได้ค่าตอบแทนมากกว่าครูโดยทั่วไป  กล่าวถึงหมอหรือครูโดยทั่วไป

19.  Some  places  in  remote  areas  are  lacking ____________ water  and __________ electricity.

1  blank , blank            2  some , some         3  any ,  any             4  a , an

ตอบ  1  หน้า  11  ไม่ใส่  article   นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้  เช่น  silk , tea , paper , music , gold , blood , water , electricity ,  food , silver , rice , mud  เป็นต้น

20.  Many  children  are  fond  of _____________ music  and  __________ games

1  blank , blank                 2  the  ,  the               3  the  ,  blank              4  a  ,  blank

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  18 –  19  ประกอบ

21.  The ___________ bird  fell  to  the  ground  and  cried  for  help.

1  injuring                         2  injure                    3  injures                    4  injured

ตอบ  4  หน้า  177  กริยาในรูป  V3  เป็นคำคุณศัพท์ได้โดยขยายคำนาม  บอกลักษณะของนามว่า  ถูกกระทำ  เช่น  fallen  tree  ต้นไม้ถูกโค่น  broken  glass  แก้วแตก  injured  man  ผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บ written  paper  รายงานถูกเขียน  แต่ถ้าใช้รูป  Ving  เป็น  คำคุณศัพท์ขยายคำนามหมายถึง  นามนั้นกำลังแสดงกริยานั้นๆ  อยู่  เช่น  crying  boy  เด็กกำลังร้องไห้   boiling  water  น้ำกำลังเดือด  flying  bird  นกกำลังบิน  running  car  รถกำลังวิ่ง  swaying  branches  กิ่งไม้ที่กำลังไหวไปมา

22.  Whenever  I  fell  lonely , I  like  to  watch  the ____________ branches  in  my  garden.

1  swaying                      2  swayed                   3  sway                      4  sways

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  21  ประกอบ

23.  Before  Vietnam  collapsed , the  US  government _____________ it  with  both  finance  and  military  force .

1  supporting              2  had  supported             3  has  been  supporting            4  will  support

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  15  ประกอบ  ดูสูตรการใช้  before  เพียงแต่โยก  before  ไว้ข้างหน้า ประโยคหลัง  before  เหมือนเดิม  คือเป็น  V2 (collapsed)  อีกข้างตอบ  had  V3 = had  supported  ดูสูตร  before

Before     +     S     +      V2  ,    S      +      had  V3

24.  Mary  really ____________ like  diamonds.

1  do                            2  are                      3  have                          4  does

ตอบ  4  หน้า  33  Verb  to  do  สามารถตามด้วยกริยาช่องที่  1  like  ได้  และ  Mary  เป็นประธานเอกพจน์จึงตอบ  does  ส่วน  Verb to  be ,  Verb  to  have  จะไม่ตามด้วยกริยาช่องที่  1 

25.  While  I  _________ for  my  friend ,  a  beggar  tried  to  ask  me  for  some  money.

1  waiting                    2  was  waiting                    3  had  waited                4  am  going  to  wait

ตอบ  2  หน้า  86  ใช้  Past  Continuous  Tense  ควบคู่กับ  Past  Simple  เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์  2  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต  เหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่ใช้  Past  Continuous  Tense  และอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดซ้อนขึ้นมาใช้  Past  Simple  Tense   สูตรการเชื่อมด้วย  While 

1  While     +      S     +     was / were    +     Ving   ,      S     +   V2

2  When     +      S     +  V,                                     ,        was /  were   Ving

While  I  was  watering  the  plants , I  saw  a  snake.

26.  Unless  the  boss ____________ her  salary , she’ll  ,  quit  the  job.

1  raise                      2  raises                            3  raised                         4  will  raise

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  8  ประกอบ  การใช้  If  หรือ  Unless  ในการตอบกริยาเหมือนกันตรงสูตรที่  2  เห็นคำว่า  ‘ll  ย่อมาจาก  Will แสดงว่าสูตร  2  ข้างหน้า  ตอบ  กริยาช่องที่  1  เอกพจน์คือ  raises  ตามสูตรที่ 

2  If    +     S    +     V1 ,  S   +     Will  V1

27.  Right  now  she __________ Chinese.

1  study                 2  studied                          3  will  study                        4  is  studying

ตอบ  4  หน้า  65  ใช้  Present  Continuous  Tense  ( S   +    is  /  am  /  are   +  Ving ) แสดงเหตุการณ์ที่  กำลังกระทำอยู่ในขณะที่พูด  ซึ่งมักมีคำบอกเวลาออกทุกเทอม เช่น  now ,  right  now  ,  at  the / this  moment  เช่น

At  this  moment  Betty  is  talking  to  her  mother.

28.  Last  week  a  group  of  terrorists _______________ three  villages.

1  attack                 2  attacked                3  have  attacked                4  had  been  attacking

ตอบ  2  หน้า  49  ใช้  Past  Simple  Tense  (S+V2)  เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมักมีคำบอกเวลา เช่น  last  year  เมื่อปีที่แล้ว  last  week  อาทิตย์ที่แล้ว  last  Sunday  วันอาทิตย์ที่แล้วมา  yesterday  เมื่อวานนี้  in  1990  ปีอดีต  this  morning  เมื่อเช้านี้, ten  years  ago  เมื่อ 10  ปีที่ผ่านมา 

29.  He  could  not  remember  where  he ___________ his  key.

1  leaves                2  left                        3  was  leaving                      4  would  leave

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  28  ประกอบ  เห็นคำว่า  could  เป็นรูปอดีต  ก็ตอบ  อดีตที่เป็นการเล่าเหตุการณ์คือ  left

30.  Buddhist  Lent ___________ next  month.

1  came                  2  has  come                     3  is  coming                 4  was  coming

ตอบ  3  หน้า  149  เห็นคำบอกเวลา  เช่น  next  year ,  next  month ,  tomorrow ,  เป็นอนาคตใช้  will /  shall + V1  ถ้าไม่มีให้ตอบ  Present  Continuous  Tense ( S + is / am / are + Ving )  แทนได้ว่ากำลังจะมาถึง

31.  When  the  parents  got  home , the  children __________ games  in  the  living  room.

1  are  playing         2  had  been  playing       3  would  have  been  playing       4  play

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  15  ประกอบ  จากอดีตคู่อดีตมี  got  เป็น  V2  คู่อดีต  =  had  been  playing  หรือดูสูตร  when  ยกมาไว้ข้างหน้า

32.  As  soon  as  he _____________ home ;  he  takes  a  bath.

1  came                     2  comes                     3  will  come                    4  is  coming

ตอบ  2  หน้า  28  ใช้กับประโยค  2  ตอน  จากปัจจุบันคู่ปัจจุบันหรือปัจจุบันคู่อนาคต

33.  We  heard  various  sounds  while  we _________________ in  the  forest.

1  walk                           2  had  walked                      3  were  walking                 4  would  walk

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  25  ประกอบ  ยก while  ไว้กลางโจทย์  เป็นดังนี้

34.  The  subway  train  _____________ in  a  few  minutes.

1  has  arrived                   2  had  arrived                   3  arrives                         4  arrived

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  1  ประกอบ  ใช้  Present  Simple  Tense ( S + V1 )  แทนอนาคตอันใกล้ อย่างโจทย์นี้มีคำบอกเวลาอนาคต  in  a  few  minutes  (ใน 2 – 3 วินาที)  เหมือนข้อ 30  สามารถใช้  Present  Simple  (S + V1 )  หรือ  Present  Continuous   แทนได้ในข้อนี้จึงตอบ  arrives

35.  Our  faculty ______________ a  group  tour  to  Vietnam  last  February.

1  arrange                          2  arranges                       3  arranged                        4  has  arranged

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  28  ประกอบ

36.  While  Ann _____________ , her  husband  watches  TV.

1  cook                             2  will  cook                       3  has  cook                       4  is  cooking

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  25  ประกอบ  เพียงแต่โจทย์นี้เปลี่ยนปัจจุบันคู่ปัจจุบันเท่านั้น

37.  After  his  graduation  in  1980  ,  Jim  __________ a  scholarship  to  study  in  the  USA.

1  win                          2  had  won                      3  won                       4  was  winning

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  28  ประกอบ  จากคำบอกเวลา  in  1980  เป็นอดีตตอบ  V2  =  won

38.  Peter ___________ his  presentation  when  his  advisor  called  him.

1  is  preparing            2  had  been  preparing     3  will  prepare      4  has  prepared

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  15  ประกอบ

39.  By  then ,  Jake ____________ somewhere  else.

1  goes                                2  will  go                           3  will  be  going               4  will  have  gone

ตอบ  4  หน้า  154  ใช้  Future  Perfect  Tense  ( S  +  will / shall  +  have  V3 ) ใช้แสดงว่าเหตุการณ์หนึ่งจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเวลาที่แน่นอน  มักมีคำที่เริ่มต้นด้วย  By  เช่น  by  then , by  that  time ,  by  nine  o’clock, 

By  the  end  of  next  month , by  tomorrow  เป็นต้น

40.  This  flower __________ like  rotten  weeds.

1  smell                          2  smells                       3  is  smelling                        4  will  smell

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ 10  ประกอบ 

41.  She  wished  she ______________ at  home  yesterday.

1  stays                          2  stayed                       3  has  stayed                      4  had  stayed

ตอบ  4  หน้า  234  สูตรการใช้  Wish

1          S    +    wish / wishes        +        S       +     V2     หรือ จำหน้า 1  ตอบ  หลัง 2

2           S    +  wished                    +        S       +     had  V3  หรือ  หน้า  2  ตอบ  หลัง  had3

She  wishes  she  were  a  movie  star.  การใช้  wish  เป็นการสมมติต้องใช้  were

He  wished  he  had  attended  the  meeting  yesterday.

42.  At  this  time  next  week , she ___________ her  favorite  TV.  Series.

1  watches                  2  will  watch                 3  will  have  watched              4  will  be  watching

ตอบ  4  หน้า  152  ใช้  Future  Continuous  Tense  ( S + will / shall + be Ving )  แสดงเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีช่วงเวลาระบุไว้อย่างแน่ชัด  เช่น  at  this  time  tomorrow ,  tomorrow  evening ,

At  ten  o’clock  tomorrow

43.  Before  Tom  became  a  successful  businessman ,  he _________ many  obstacles  and  __________ to  conquer  them.

1  faces  ,  tries           2  had  faced ,  had  tried     3  is  facing ,  is  trying     4  will  face , tried

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  15  ประกอบ  สูตรการใช้  before  ยกไว้ข้างหน้า  หลัง  before  เป็น  V2 = became  อีกข้างคู่กับ  Past Perfect  Tense ( S + had V3)

44.   Golf ____________ as  if  he _____________ all  about  it.

1  talks ; knows          2  talked ; known            3  talks; knew               4  talks ; had  known

ตอบ  3  หน้า 133  สูตรการใช้  as  if / as  though  2  แบบ

1    S    +     V1      +     as  if /  as  thought     +    S      +    V2

2    S    +     V2     +     as  if /  as  thought     +    S      +    had  V3

She  laughs  as  if  she  were  watching  cartoons.

Golf  talks  as  if  he  knew  all  about  it.

45.  Mozart __________ a  pianist  when  he ____________ just  eight  years  old.

1  become ; be               2  becomes ; is             3  became ; was            4  became ; would  be

ตอบ  3  ดูดำอธิบายข้อ  28  ประกอบ  เป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตสมัยเมื่อเขาอายุ  8  ขวบ  โดยใช้อดีตคู่อดีต  หรือ  V2  คู่  V2  =  became ,  was

46.  I  wish  she  ___________ me  the  truth.

1  tells                        2  will  tell                     3  has  told                    4  told

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  43  ประกอบ  สูตรการใช้  wish  หน้า  1  ตอบ หลัง  2

47.  A  wild  monkey _____________ shot.

1  are                       2  have                          3  was                             4  were

ตอบ  3  ดูจากประธานเป็นเอกพจน์กกริยาก็ตอบเป็นเอกพจน์มีข้อเดียวคือ  was

48.  Mike  laughed  as  if  he __________ some  very  funny  story.

1  has  heard                 2  had  heard                3  heard                     4  was  heard

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  44  ประกอบการใช้  as  if  หน้า  2  ตอบหลัง  had  V3 = had  heard

49.  The  maid  burnt  my  new  shirt  when  she  ___________ it.

1  irons                         2  had  ironed                3  was  ironing                4  was  going  to  iron

ตอบ  3  ดูคำอธิบาข้อ  25 ประกอบ  สูตรการใช้  when  ที่มี  2  เหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ใช้ 

Past  Continuous  Tense  แล้วเกิดเหตุการณ์หนึ่งตามมาให้ใช้  Past  Simple  Tense  จะเห็น  burnt  เป็น  V2 

แล้ว  อีกข้างใช้  was  ironing  กำลังรีดผ้าทำผ้าไหม้เกิดขึ้นมาตามหลัง

50.  If  you ___________ very  hard , you _________ succeed  in  life .

1  tried ; will                2 tried ; would               3  try ; would              4  tried ; should

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  8  ประกอบ  การใช้  If  สูตรที่  2  เห็น  tried  เป็น  V2  คู่กับ  would

51.  The  children ________________ for  help  when  the  rescue  team  arrived.

1  shout                   2  were  shouting              3  have  shouted             4  will  shout

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  25  49  ประกอบ  โจทย์ข้อนี้ตรงสูตร

1          S      +      was / were  Ving          +        when         +          S          +         V2

2          S      +      V2                                +        while         +          S          +         was / were  Ving

52.  Since  1984 ,  they __________.

1  have  been  married         2  had  been  married         3  are  married        4  will  marry

ตอบ  1  หน้า  102  ใช้  Present  Perfect  Tense ( S + has / have  V3 )  แสดงเหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มักมีคำบอกเวลา เช่น  for  เป็นเวลา  since ตั้งแต่  just  เมื่อกี้นี้  yet  หรือยัง  already  เรียบร้อยแล้ว  ever  เคย  never  ไม่เคย  all  day  ตลอดทั้งวัน

53.  We  felt  our  stress  release  while  we ___________ meditation.

1  practice                       2  practiced                    3  were  practicing             4  had  practiced

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  25  ประกอบ  ยก  While  ไว้ต้นประโยค

54.  I  think  it  would  be  a  good  idea  if  you ___________ smoking.

1  quit                              2  quitted                       3  quitting                          4  had  quitted

ตอบ  2  หน้า  234 – 235  กลุ่มคำต่อไปนี้ เป็นการสมมติให้ตอบข้างหลังเป็นกริยาช่องที่  2

If  only

It’s  time /  about  time /  high  time  that ….           +         S        +         V2

He’d  rather……                                                            ตอบ  =  quitted

He  think  it  would  be  a  good  idea  if

55.  Since  2000 ,  Adam ___________ tennis.

1  plays                             2  played                      3  will  play                          4  has  been  playing

ตอบ  4   ดูคำอธิบายข้อ  52  ประกอบ  เมื่อเห็น  since  ตอบ  Present  Perfect  แต่ไม่มีก็สามารถตอบ  Present  Perfect Continuous  Tense (  S + has / have  been  Ving )  แทนได้มักออกสอบ 1 ข้อ  แบบนี้บ่อยทุกเทอม เพราะ  has  played  ไม่มีก็ตอบ has  been  playing  แสดงการกระทำต่อเนื่องที่ไม่ขาดตอน

56.  ____________ they  have  to  study  Japanese ?

1  Do                               2  Are  able                     3  Have                               4  Does

ตอบ  1  หน้า  161  กริยาช่วย  have  to  เมื่อทำเป็นประโยคคำถามจะต้องใช้  Verb  to  do  มาช่วยและดูประธาน  they  ใช้  do  เช่น

Do  you   have  to  go  to  Yala  with  her  sister  tomorrow ?

Does  Jane  have  to  go  to  Yala  with  her  sister  tomorrow ?

57.  Last  week  many  political  parties __________ this  new  election  candidates  to  the  public.

1  introduce                2  introduced              3  had  introduced            4  would  introduced

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  28  ประกอบ  มีคำบอกเวลา  last  week  ให้ตอบ  V2  =  introduced

58.  Floods _____________ tomorrow.

1  was  coming              2  will  come              3  have  come                4  be  going  to  come

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  30  ประกอบ  เห็นคำบอกเวลา  tomorrow  ใช้  will  V1   ตัวเลือกที่  4  ต้องเป็น  are  going  to  come  จึงจะถูกต้อง

59.  The  company __________ him  many  opportunities  to  improve  himself  before  he  was  fired.

1  give                          2  gives                         3  had  given                   4  will  give

ตอบ  3  ดูคำอธิบาย ข้อ  15  ประกอบ  การเชื่อมด้วย  before  ข้างหน้าเป็น  had  V3  เสมอ

60.  ___________ you  please    buy  me  some  fruit ?

1  Did                            2  Are                          3  Will                          4  Have

ตอบ  3  หน้า  149  เห็น  please  แสดงการขอร้องให้ใช้  will  เท่านั้น  เช่น

Will  you  please  be  quiet ?

61.  He __________ in  the  field  of  engineering  before  he  transferred  his  credits  to  our  faculty.

1  studies                      2  is  studying             3  would  study               4  had  studied

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  15    59  ประกอบ

62.  Before  Alice  returned  to  her  country ,  she ___________ with  us.

1  stay                         2  stays                       3  had  stayed                  4  would  stay

ตอบ  ดูคำอธิบายข้อ  15   59  61   ประกอบ  เพียงแต่ยก  before  ไว้หน้าประโยค

63.  She  _________ be  careful.

1  must                              2  has                           3  is  able                     4  must  to

ตอบ  1  เป็นเรื่องกริยาช่วย  must  จะตามด้วยกริยาช่องที่  1  ไม่มี  to  ตาม คือ  be  ได้ส่วน  has  ติด กับ be  ไม่ได้  และ  is  able  ต้องมี  to  ตามเสมอ

64.  Kim  goes  to  work ______________ every  day.

1  rather  earliest              2  more  earlier               3  rather  early            4  more  early

ตอบ  3  หน้า  199  คำกริยาวิเศษณ์  (ADV) ทำหน้าที่ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์ ประโยคพื้นฐานอันแรกคือ  Kim  goes to  work  early  โดย  early  เป็น  adv  ขยายกริยา work  ต่อไปคำวิเศษณ์ทำหน้าที่ขยายคำวิเศษณ์หรือคำคุณศัพท์อีกที  เช่น  very, too, rather , quite , extremely , nearly , somewhat , almost เป็นต้น ก็จะได้

The  two  dogs  fought  rather  fiercely.

                                       Adv.     Adv.

65.  Being  is __________ than  Bill, but  Noi  is  the __________.

1  friendly; friendlier                2  friendlier; friendliest            3  friendlier          4  friendliest;  friendlier

ตอบ  2  หน้า 197 เห็น  than  ออกสอบทุกเทอมให้ตอบขั้นกว่าจาก  friendly  ทำให้เป็นขั้นกว่าคือ  friendlier  และส่วนหลังเห็น  the หรือรวมเปรียบเทียบ  3  คนก็ได้ให้ตอบขั้นสุดคือ  friendliest

66.  If  had  known  before,  I __________ it.

1  wouldn’t  be  doing          2  won’t  be  alone       3  wouldn’t  have  do         4  wouldn’t  have  done

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  8  ประกอบ  สูตร  If  สูตรที่  4  ดังนี้

67.  Had  the  employer _________ me  from  the  job,  I ___________ in  a  great  financial  problem.

1  fired;  would  be                              2  fire;  would  have   

3  fire;  would  have  been                  4  fired;  would  have  been

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  68  ประกอบ สูตรที่  4  แล้วตัด  If  ออก ยก  had ขึ้นหน้าประโยคมีในสูตร 3 และ 4

68.  Suwanun _________ happy  if  she  ____________ a  movie  star.

1  would  be ;  were  to  be                2  will  be ;  were  to  be

3  will  be ;  was  to  be                     4  would  be;  is  to  be

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  8  ประกอบ  การใช้  If  แล้วยกมาไว้ตรงกลางประโยค

 

1      S       +        V1                          +           if             +            S            +        V1

2      S       +       will   V1                   +           if             +            S            +        V1

3      S       +       would  V1               +           if             +            S            +        V2

4      S       +       would  have  V3     +           if             +            S            +        had  V3

 

ข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 3  โดยใช้  would  คู่กับ  V2  คือ  were

 

69.  We  are  going  to  buy ___________ for  our  party.

1  necessary  everything                   2  everything  necessary

3  necessarily  everything                   4  everything  necessarily

ตอบ  2  หน้า  175  คำคุณศัพท์จะอยู่หลังประเภทที่ลงท้ายด้วย  thing / one / body  เช่น  something , someone , anything, anybody, nothing, everything  +  adj.  เช่น

Something  wrong  ไม่ใช้  wrong  something  หรือ something  wrongly

Anything  special                                                  –  everything  necessary

70.  People  lined  up  in ___________ to  pay  homage  to  our  King’s  sister  corpse.

1  a  hundred – yard – long  queue               2  hundred – yard – long  queue              

3  hundred – yards – long  queue                 4  a  hundred   yard   long  queue              

ตอบ  1  หน้า  178  คำนามประสม  ที่สามารถทำได้หลายรูปแบบ  บางคำเขียนติดกัน  บางคำเขียนห่างกัน  หรือบางคำมีเครื่องหมาย – คั่น ด้วย เช่น

– a  football  match  การแข่งขันฟุตบอล              –  a  bookstore  ร้านขายหนังสือ

–  a  sugar  cane  น้ำตาลอ้อย                              –  long – legged  man  ผู้ชายขายาว

– a  twelve – page  report  รายงาน  12  หน้า

– a seven – story  building  ตึกสูง  7  ชั้น

– a  hundred – yard – long  queue   คิวยาว  100  หลา

–  a  rose  garden  สวนกุหลาบ         หรือ   garden  roses  ดอกกุหลาบในสวน

 71.  My  father  used  to  own __________  car.

1  an  American  old  huge  red                         2  an  old  red  huge  American

3  a  red  huge  American  old                           4  a  huge  old  red  American

ตอบ  4  หน้า 181  เมื่อมีคำคุณศัพท์หลายตัวมาขยายคำนามวางอยู่หน้าคำนามจะต้องเรียงดังนี้

จำนวน/ชี้เฉพาะ ลักษณะคุณภาพอายุรูปร่างขนาด สี เชื้อชาติ นามขยาย นามหลัก
three old, small blue French leather shoes
one  of  the Good, large brown Thai river Boats
this Splendid/tall white American government Building
A / an Huge/ old red American   Car

 

72.  These  beautiful _________ are  grown  in  the  ____________.

1  garden  flowers;  flower – garden               2    garden  flowers;  flower  garden              

3  gardenflowers;  flowergarden                    4    garden – flowers;  flower – garden     

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  70  ประกอบ  garden  flowers = ดอกไม้ในสวน

ส่วน flower  garden = สวนดอกไม้

 

73.  That __________ suit  is  very  lovely.

1  green  small  bathing  Italian                      2  Italian  small  green  bathing

3  small  green  Italian  bathing                      4  small  green  bathing  Italian

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  71  ประกอบ  ในเรื่องการเรียงคำคุณศัพท์

 

จำนวน/ชี้เฉพาะ ลักษณะคุณภาพอายุรูปร่างขนาด สี เชื้อชาติ นามขยาย นามหลัก
that small green Italian bathing suit

74.  Which  is  not  correct ?

1  Kalayanee  is  the  wisest  of  all                             

2  No  one  is  more  mortal

3   People  are  extremely  sorry  to  hear  such  bad  news

4  People  are  extremely  sorry  to  hear  such  bad  news

ตอบ  2  ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

1  ถูกต้องเพราะคำว่า  of  all  ใช้ขั้นสุดคือ  he  wisest

2  ไม่ถูกต้องเพราะคำคุณศัพท์บางตัวเช่น  mortal  ตาย  immortal  อมตะ  square สี่เหลี่ยม  circular  วงกลม

dead  ตาย  perfect  สมบูรณ์แบบ  true  จริง  round  กลม  ไม่มีการเปรียบเทียบไม่ต้องใส่  more  หรือ  – er  ลงท้าย

3  ถูกต้องใช้  as………as

4  ถูกต้องโดยใช้  Verb  to  be + adv.  +  adj. =  are  extremely  sorry

75.  Which  is  not  correct ?

1  Who  is  the  richest  man  in  Thailand ?

2  Jack  shouted  very  loudly  to  stir  the  public’s  attention

3  Som  walked  slowly  alone  in  the  park

4  Your  cheeks  are  rounder  than  your  sister

ตอบ  4  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

1  ถูกต้องเห็นคำว่า  in  Thailand  ใช้ขั้นสุดคือ  the  richest

2  ถูก  ต้องใช้  Verb แท้  +  adv.  + adv.   =  shouted  very  loudly

3  ถูกต้องเพราะ  V แท้  +  adv.   +  adv.   =  walked  slowly  alone …..

4  ไม่ถูกต้องเพราะดูคำอธิบายข้อ  74  ประกอบคำว่า  round  (กลม)  ไม่มีการเปรียบเทียบไม่ต้องใส่  – er  ไม่ต้องมี  than

 

Part  II  :  Vocabulary

 

76.  John  is  the  owner  of  this  company.

1  foundation                         2  office                     3  business  firm                  4  shack

ถาม  จอห์นเป็นเจ้าของบริษัทนี้

ตอบ  3            company  =  business  firm     =  บริษัท   

77.  Skin  treatment  is  dangerous  sometimes.

1  cure                               2  appliance                  3  discount                       4  letdown

ถาม  บางครั้งการรักษาผิวหนังเป็นอันตราย

ตอบ  1             treatment  =  cure     =  การรักษา

78.  There  are  many  famous  ports  in  Southeast  Asia.

1  cities                           2  regions                          3  discount                       4  letdown

ถาม  มีท่าเรือที่มีชื่อเสียงจำนวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตอบ  3         port  =  harbors   =    ท่าเรือ

79.  That  monkey  looks  abominable.

1  rare                                2  disgusting                     3  bereaved                 4  related

ถาม  ลิงตัวนั้นดูแล้วน่ารังเกียจ

ตอบ  2                  abominable     =    disgusting       =  น่ารังเกียจ

80.  All  herbs  grown  in  our  garden  are  edible.

1  usable                       2  eatable                          3  toxic                     4  spoiled

ถาม  สมุนไพรทุกชนิดในสวนของเราสามารถกินได้

ตอบ  2                  edible   =    eatable      =   สามารถรับประทานได้

81.  Please  tell  me  the  process  of  this  thing.

1  region         2  vision                3  conviction                 4  procedure

ถาม  กรุณาช่วยบอกฉันเกี่ยวกับกระบวนการของสิ่งนี้

ตอบ   4               process  =  procedure  =  กรรมวิธี  กระบวนการ

82.  This  area  has  a  reputation  for  its  beautiful  landscape.

1  fame                2  conviction                   3  faith                 4  intention

ถาม  พื้นที่นี้มีชื่อเสียงสำหรับทิวทัศน์ที่สวยงามเหล่านั้น

ตอบ  1                reputation  =  repute ,  fame   =  มีชื่อเสียง

83.  The  global  environment  is  now  in  danger.

1  bystander                 2  murder          3  reporter               4  surroundings

ถาม   สิ่งแวดล้อมทั่วโลกในปัจจุบันกำลังอยู่ในอันตราย

ตอบ  4               environment   =    surroundings  =  สิ่งแวดล้อม

84.  Many  people  have  strong  convictions  of  superstition.

1  belief                   2  uncertainty                 3  fate                 4  hope

ถาม  ผู้คนจำนวนมากมีความเชื่ออย่างมากเกี่ยวกับความเชื่อทางโชคลาง

ตอบ  1             convictions    =   belief   =  ความเชื่อ

85.  Elderly  people  need  love  and  care.

1  Old                   2  Famous             3  Successful                 4  Severed

ถาม   ผู้สูงอายุต้องการความรักและการเอาใจใส่

ตอบ  1               elderly  =  aged ,  old  =   มีอายุ

86.  A  healthy  person  is  a  person  who  eats  food  nutritionally.

1  economically                        2  healthfully                  3  greedily                 4  frugally

ถาม  คนที่มีสุขภาพที่ดีคือคนที่กินอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ

ตอบ   2            nutritionally  =   healthfully    =   อย่างถูกหลักโภชนาการ

87.  The  reporter  was  sent  to  interview  the  Prime  Minister.

1  journalist                      2  examiner                 3  interrogator           4  specialist

ถาม  ผู้สื่อข่าวถูกส่งไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี

ตอบ  1                 reporter   =   journalist   =   ผู้สื่อข่าว

88.  No  bystander  seemed  to  pay  attention  to  the  old  man  who  tried  to  sell  his  tickets.

1  passerby                2  passenger                    3  consumer               4  messenger

ถาม  คนที่สัญจรผ่านไปมาดูเหมือนให้ความสนใจต่อชายชราที่พยายามที่จะขายตั๋วของเขา

ตอบ  1                bystander  =  passerby  =  คนที่สัญจรผ่านไปมา

89.  The  laws  will  not  allow  scientists  to  experiment  on  human  beings.

1  investigate              2  prepare                       3  test                          4  identify

ถาม  กฎหมายจะไม่อนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองกับมนุษย์

ตอบ  3                  experiment  =  test   =    ทำการทดลอง

90.  Grammy  has  many  new  singers  who  are  as  popular  as  Thongchai  Mcintryre.

1  well- liked               2  willingly  accepted          3  greatly  recognize         4  identify

ถาม  บริษัทแกรมมี่มีนักร้องจำนวนมากที่เป็นที่นิยมเท่ากับธงไชย  แมคอินไตย

ตอบ  1                 popular   =  well- liked    =     แพร่หลาย  กว้างขวาง

91.  Thailand  has  many  famous  tourist  attractions  in  every  part  of  the  country.

1.  amazing               2  well – known               3  memorable               4  obvious

ถาม  ประเทศไทยมีที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายอยู่ในทุกส่วนของประเทศ

ตอบ  2              famous    =     well – known ,  renowned  =  มีชื่อเสียง

92.  The  mutation  of  plants  and  animals  in  this  area  may  be  caused  by  weather  and  temperature.

1  struggle                2  deviation                3  growth                  4  stability

ถาม  การเปลี่ยนแปลงหรือกลายพันธุ์ของพืชและสัตว์ในพื้นที่นี้อาจจะเกิดจากอากาศและอุณหภูมิ

ตอบ  2              mutation    =     deviation   การเปลี่ยนแปลงหรือกลายพันธุ์

93.  The  scientist’s   experiment  was  successful;  the  new  theory  could  be  confirmed  finally.

1  accomplished            2  knowledgeable         3  profitable          4  doubtful

ถาม  การทดลองของนักวิทยาศาสตร์เป็นที่ประสบผลสำเร็จ  ในที่สุดทฤษฎีใหม่สามารถยืนยันได้

ตอบ  1               successful    =   accomplished  =  ประสบผลสำเร็จ 

94.  The  forest  fires  damaged  all  houses  in  this  area  and  neighboring  plantations.

1  spoiled                     2  rescued                    3  transferred                 4  emptied

ถาม  ไฟไหม้ป่าทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหมดในพื้นที่นี้และพืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วย

ตอบ  1           damaged  =  spoiled  =  ทำให้เสียหาย

95.  I  can’t  imagine  life  without  the  children  now.

1  see                       2  find                                3  think                        4  tell

ถาม  ฉันไม่สามารถนึกคิดถึงการมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีลูกในตอนนี้

ตอบ    3                 imagine   =  think   =   นึกคิด

96.  I  hope  we  find  a  good  site  for  our  camping.

1  situation               2  term                              3  title                           4  location

ถาม  ฉันหวังว่าพวกเราจะเจอทำเลที่ดีสักแห่งสำหรับการตั้งค่ายของพวกเรา

ตอบ  4             site    =    location , place     =   แหล่ง  ทำเลที่ตั้ง

97.  Teachers  should  have  guidance  on  how  to  use  IT  in  the  class – room.

1  advice                2  information             3  consultant               4  introduction

ถาม  ครูควรจะมีการแนะแนวถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสนเทศในห้องเรียน

ตอบ  1           guidance   =  advice  =   การแนะแนว

98.  Twenty  thousand  bath  a  month  is  not  sufficient  for  my  monthly  expenses.

1  accurate               2  appropriate             3  sensible                4  enough

ถาม  เงิน  2,000  บาท ต่อเดือนไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายทุกเดือนของฉัน

ตอบ  4           sufficient   =    enough   =  เพียงพอ

99.  He  looked  at  me  with  intense  hatred.

1  a  feeling  of  pain  and  ache                       2  the  feeling  of  responsibility

3  a  strong  feeling  of  dislike                          4  a  feeling  of  loving  dearly

ถาม  เขามองมาที่ฉันด้วยความเกลียดชังอย่างจริงจัง

ตอบ  3              hatred   =   strong  dislike  =  ความเกลียดชัง

100.  This  area  is ___________ for  you  to  live.

1  recent                             2  safe                           3  notorious                  4  severed

ถาม  พื้นที่นี้  _________ สำหรับคุณที่จะอยู่

ตอบ  2                 1  เร็วๆนี้ไม่นานมานี้ ใช้กับเวลา             2  ปลอดภัย           3  มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี

4  ขาดกระเด็น         

จากประโยค  คำคุณศัพท์  safe  มักอยู่หลัง  Verb  to  be  (is)    =  It  is  safe  มันปลอดภัยที่จะ….

101.  Don’t  stay  here;  go  and ______________ the  guests.

1  greet                     2  import                    3  inherit                     4  overtake

ถาม  อย่าอยู่ที่นี่เลย  ไปและ ______________ แขกที่มาดีกว่า

ตอบ  2            1  ทักทาย                   2  นำเข้า  ตามด้วยสินค้าหรือสิ่งของ            3  ได้รับมรดก            4  แซงขึ้นไป

102.  This  factory _________________ plastic  bags.

1  attracts             2  overtakes             3  demands               4  manufacturers

ถาม  โรงงานนี้ ____________ ถุงพลาสติก

ตอบ  4               1  ดึงดูดใจ                    2  แซงขึ้นไป                  3  เรียกร้อง                 4  ผลิต

103.  His _____________ is  catching.

1  site                    2  reconciliation                   3  title                  4  disease

ถาม  ______________ ของเขากำลังติดต่อได้

ตอบ  4               1  สถานที่ตั้ง             2  ไกล่เกลี่ย              3  ตำแหน่ง         4  โรค

104.  Please _____________ your  voice.

1  don                 2  lower                          3  parlay                   4  piddle

ถาม  กรุณา ____________ เสียงของคุณ

ตอบ 2               1  สวมเสื้อผ้าชนิดพิเศษ            2  ลดต่ำลง  ลดลง           3  ลงทุน        4  เล่นๆไม่จริงจัง

105.  He ___________ his  eyebrows  to  show  his  doubt.

1  pollinated             2  advertised                3  recycled                4  raised

ถาม  เขา  ___________  คิ้วของเขาเพื่อแสดงถึงความไม่แน่ใจของเขา

ตอบ  4            1  ผสมเกสร            2  โฆษณา            3  ผ่านกรรมวิธีเพื่อกลับมาใช้ใหม่          4 ยกให้สูงขึ้น

106.  There  are  ___________ ways to  solve  your  problems.

1  recent                       2  scholarly                     3  various                4  public

ถาม  มี  ___________ วิธีที่จะแก้ไขปัญหาของคุณ

ตอบ  3               1  เร็วๆนี้              2  ทรงความรู้            3  ต่างๆ หลายชนิด         4  ส่วนรวม

107.  There  must  not  be _________ against  the  elderly.

1  discipline                  2  consultation                  3  discrimination               4  provision

ถาม  จะต้องไม่ _________ ต่อต้านผู้สูงอายุ

ตอบ  3              1  ระเบียบวินัย             2  การปรึกษา              3  การแบ่งพวก            4  การจัดหา

108.  Several  houses ___________ my  backyard.

1  look  down                2  overlook                        3  look  over                   4  overrate

ถาม  บ้านหลายหลัง ____________ สนามหลังบ้านของฉัน

ตอบ  2              จากศัพท์มีเรียนอยู่ตัวเดียวคือ  overlook  =  มองข้าม

109.  The  glass  will _____________ if  your  boiling  water  in  it.

1  bend                         2  carve                         3  crack                           4  crush

ถาม  แก้วใบหน้าจะ ___________ ถ้ามีน้ำเดือดอยู่ข้างในแก้วนี้

ตอบ  3                  1  คดงอ                 2  แกะสลัก                    3  แตกออก                4  บดขยี้

110.  The __________ of  the  flood  water  is  high.

1  association                2  diet                        3  level                      4  boon

ถาม  ____________ ของน้ำท่วมสูง

ตอบ  3                  1  สมาคม    องค์การ             2  อาหาร               3  ระดับ               4  ข้อดี

111.  She ______________ him  that  he  was  brave.

1  convinced                  2  forgave                     3  healed                    4  created

ถาม   เธอ _________เขาว่าเขากล้าหาญ

ตอบ  1                 1ทำให้เชื่อ               2  ยกโทษ  ให้อภัย              3  รักษา             4  สร้าง

112.  That ______________ tree  draws  attention  from  all  the  people.

1  huge                           2  scholarly                        3  various                     4  opulent

ถาม  ต้นไม้ __________ นั้นดึงดูดความสนใจจากผู้คนทุกคน

ตอบ  1               1  ใหญ่โต                   2  ทรงความรู้                 3  มากมาย                 4  หรูหรา

113.  Rocks ____________ by  wind  and  water  are  now  being  moved  to  the  park.

1  grasped                        2  weathered                   3  separated               4  twisted

ถาม    ก้อนหิน _____________ โดยลมและน้ำตอนนี้กำลังถูกเคลื่อนย้ายไปยังสวนสาธารณะ

ตอบ    4                1  จับยึด                     2   ผุกร่อน             3  แยกออกจากกัน          4  คดงอ  โค้ง

114.  He  hopes  to ____________ his  success  as  a  singer  into  a  career  as  a  composer.

1  romp                 2  piddle                    3  imagine                 4  parlay

ถาม  เขาหวังที่จะ ____________ ความสำเร็จของเขาเป็นนักร้องไปสู่อาชีพเป็นนักแต่งเพลง

ตอบ  4                1  วิ่งเล่น                 2  ทำเล่นๆ  ไม่จริงจัง             3  นึกคิด         4  ลงทุนลงแรงเพื่อสิ่งที่ต้องการ

115.  The  police  are  wiping  out  all ____________ seriously  to  assume  people’s  security.

1  crimes                  2  companies                3  crowds                 4  demonstrations

ถาม  ตำรวจกวาดล้าง ___________ ทั้งหมดอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน

ตอบ  1                1  อาชญากรรม               2  บริษัท             3  ฝูงชน              4  การเดินขบวน

116.  After  the  car  accident,  her  knee  was  twisted ; ____________.

1  she  had  an  operation  twice                         2  her  mother  was  very  upset

3  her  husband  left  her  alone                          4  she  couldn’t   walk  anymore

ถาม    หลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์   เข่าของเธอก็คดงอ; __________

ตอบ  4                   1  เธอได้ผ่าตัดครั้งที่สอง              2  แม่ของเธอเสียใจมาก             3  สามีของเธอทิ้งเธออยู่ตามลำพัง                  4  เธอไม่สามารถเดินได้อีกต่อไป

117.  Many  Chinese  migrating  to  Canada  become  tycoons.  They  are ____________.

1  poor  and  lazy                         2  rich  and  powerful

3  growing  up  very  fast             4  in  a  difficult  situation

ถาม  ชาวจีนจำนวนมากที่อพยพมายังแคนาดาได้กลายมาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพล  พวกเขา _________.

ตอบ  2                1  ยากจนและขี้เกียจ             2  ร่ำรวยและมีอิทธิพล          3  เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก        

4  อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก

118.  Her  new  novel  was  a  bit  of  a  letdown ; _____________.

1  I  was  really  disappointed                    2  I  liked  it  very  much

3  It  was  such  a  good  novel                  4  everybody  appreciated  it

ถาม  นวนิยายเล่มใหม่ของเธอค่อนข้างเป็นที่ผิดหวัง ; ___________

ตอบ  1               คำว่า  letdown  =  disappointed  =  ผิดหวัง

119.  The  book  was  written  in  a  style  appropriate  to  the  age  of  the  children ; __________

1  it  is  not  good  for  them                           2  it  is  suitable  for  them

3  they  will  turn  down  your  offer                4  they  do  not  need  it

ถาม  หนังสือถูกเขียนในรูปแบบที่เหมาะสมต่ออายุของวัยเด็ก ; ____________

ตอบ  2                   appropriate  =  suitable  for  =  เหมาะสม

120.  The  government  plans  to  create  more  job  for  young  people ,  so _____________

1  there  would  be  fewer  people  unemployed

2  the  government  has  to  spend  too  much  money

3  they  have  to  work  harder  to  get  more  money

4  they  have  to  get  up  early  to  go  to  work

ถาม  รัฐบาลวางแผนที่จะสร้างงานมากขึ้นเพื่อคนหนุ่มสาว ดังนั้น _____________

ตอบ  1                  1  จะมีผู้คนว่างงานน้อยลง           2  รัฐบาลต้องใช้เงินจำนวนมาก

3  พวกเขาต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น              4  พวกเขาต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปทำงาน

Advertisement