แนวข้อสอบชุดพิเศษ 1 สำหรับเตรียมสอบในปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

Part I : Reading Theory (ทฤษฎีการอ่าน)

Advertisement

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

Similar Meaning (ความหมายเหมือน)

1.         If I were you I’d jump at the chance of a job like that.

(1)       I advise you not to take the job.    

(2) I think you should take that job.

(3) You do not have to follow my advice.        

(4) You are not I, so do whatever you like.

ถาม     ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะรีบคว้าโอกาสงานเช่นนั้นไว้

ตอบ 2

1. ฉันแนะนำไมให้คุณรับงานนั้น         (2) ฉันคิดว่าคุณควรรับงานนั้น

3. คุณไม่จำเป็นต้องทำตามคำแนะนำของฉัน 4. คุณไม่ได้เป็นฉัน ดังนั้นจงทำในสิ่งที่คุณชอบ

2.         People gave plenty of suggestions and we used some in the new show.

(1)       We paid little attention to the suggestions.

(2)       We used all the suggestions given to us.

(3)       We did not include any suggestions in our new show.

(4)       We used a few suggestions that people gave us in the new show.

ถาม     ผู้คนให้ข้อเสนอแนะมากมายและพวกเราได้ใช้บางข้อในการแสดงครั้งใหม่

ตอบ 4 

1. พวกเราให้ความสนใจเล็กน้อยต่อข้อเสนอแนะ

2.         พวกเราใช้ทุกข้อเสนอแนะที่พวกเราได้รับ

3.         พวกเราไม่ได้รวมข้อเสนอแนะใด ๆ ไว้ในการแสดงครั้งใหม่ของเรา

(4) พวกเราใช้ข้อเสนอแนะสองสามข้อที่ผู้คนได้ให้พวกเราในการแสดงครั้งใหม่

3.         John was speechless with rage when his students missed his lecture.

(1)       John did not care about his students.

(2)       John argued with his students who cut his class.

(3)       John was so angry that he was unable to speak.

(4)       John ordered the students to leave the room.

ถาม     จอห์นโกรธจนพูดไม่ออกเมื่อนักเรียนของเขาพลาดการบรรยาย

ตอบ 3 

1. จอห์นไม่ได้สนใจนักเรียนของเขา

2. จอห์นโต้เถียงกับนักเรียนของเขาที่ขาดเรียน

(3) จอห์นรู้สึกโกรธมากจนเขาพูดอะไรไม่ออก

4.         จอห์นสั่งให้นักเรียนออกจากห้องเรียน

4. Suda’s parents thought she was much too young to get married.

(1)       Suda’s parents disapproved of her getting married.

(2)       Suda asked her parents to prepare her wedding.

(3)       Suda’s parents supported her marriage.

(4)       Suda canceled her wedding for good.

ถาม     พ่อแม่ของสุดาคิดว่าหล่อนยังเด็กเกินไปที่จะแต่งงาน

ตอบ 1

(1) พ่อแม่ของสุดาไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของหล่อน

2.         สุดาขอให้พ่อแม่ของหล่อนจัดเตรียมงานแต่งงาน

3.         พ่อแม่ของสุดาสนับสนุนการแต่งงานของหล่อน

4.         สุดายกเลิกการแต่งงานเป็นการถาวร

5.         Suksri couldn’t work out the answer, nor could Somchai.

(1)       Somchai could work out the answer for Suksri.

(2)       Both Suksri and Somchai could work out the answer.

(3)       Neither Suksri nor Somchai could work out the answer.

(4)       Somchai tried his best to work out the answer.

ถาม     ศักดิ์ศรีไม่สามารถคิดหาคำตอบได้ และสมชายก็เช่นกัน

ตอบ 3

1. สมชายสามารถคิดหาคำตอบให้กับศักดิ์ศรีได้

2. ทั้งศักดิ์ศรีและสมชายสามารถคิดหาคำตอบได้

(3) ทั้งศักดิ์ศรีและสมชายไม่สามารถคิดหาคำตอบได้

4. สมชายพยายามสุดความสามารถที่จะคิดหาคำตอบให้ได้

B : Prefix. Suffix, Root (อุปสรรค ปัจจัย และรากศัพท์)

6.         Which word has the same formation as “natural” (nature + al) ?

(1)       visual        (2) oral      (3) digital  (4)       scandal

ถาม     คำใดมีโครงสร้างคำแบบเดียวกับคำว่า “natural” (nature + al)

ตอบ 3 

1. visnal 2. oral  (3) digital  4. scandal

หมายเหตุ  คำคุณศัพท์ (adjective) ต่อไปนี้เกิดจากคำนาม (noun) + ปัจจัย al ได้แก่ natural =          nature + al,      digital       =       digit +       al,

musical    =       music + al,        cultural    =       culture +  al เป็นต้น

7.         The economists predicted an increase in the rate of inflation.

The word “predict” has “pre-” as a prefix, which means____, and “diet” as a stem,

which means to______.

(1)       before, say       (2) beyond, take       

(3) after, hold   (4)       without,  rule

ถาม     นักเศรษฐศาสตร์ได้ predict การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ

คำว่า “predict” มี “pre-” เป็นอุปสรรคที่หมายถึง_____และ “diet” เป็นรากศัพท์

ที่หมายถึง_______          

ตอบ 1 (1) ก่อน. พูด   2. โพ้น/ถัดไปนำ/พา

3.         หลังจากยึด/ถือ        4. ปราศจากกฎระเบียบ/กฎเกณฑ์

หมายเหตุ  อุปสรรค (Prefix) คือ ส่วนเติมหน้าคำแล้วทำให้เกิดคำใหม่ขึ้นโดยไม่เปลี่ยนหน้าที่ของคำ และความหมายของคำที่เกิดขึ้นใหม่นั้นมักจะชัดเจน เช่น re- (again), pre- (before), post- (after) ฯลฯ ส่วนรากศัพท์ (Root /Stem /Base) คือ ส่วนที่เป็นฐานของคำซึ่งเมื่อนำ อุปสรรคหรือปัจจัยมาเติมก็จะทำให้เกิดความหมายต่าง ๆ ขึ้น เช่น –diet- (say) ในคำว่า predict, dictionary, dictator เป็นต้น

8.      A person who is suggested for an office or appointment is called a/an________.

(1) candidate   (2) participant (3) nonpartisan        (4) nominee

ถาม     บุคคลที่ถูกเสนอชื่อสำหรับตำแหน่งหรือการแต่งตั้ง เรียกว่า  

ตอบ  4         1. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2. ผู้มีส่วนร่วม            3. ผู้วางตัวเจนกลาง  (4) ผู้ถูกเสนอชื่อ

9.      The word “manufacture” is composed of____and____.

(1) two prefixes, one suffix      (2) two stems, one suffix

(3) one prefix, two roots (4) one root, two suffixes

ถาม     คำว่า “manufacture” ประกอบด้วย_______และ_________       

ตอบ 2

1. อุปสรรค 2 ตัวปัจจัย       1       ตัว        (2) รากศัพท์ 2 ตัวปัจจัย 1 ตัว

3. อุปสรรค 1 ตัวรากศัพท์   2 ตัว    4. รากศัพท์ 1 ตัวปัจจัย 2 ตัว

หมายเหตุ  “manufacture” ประกอบด้วยรากศัพท์ 2 ตัว คือ –manu- (hand) กับ –fact- (make) และปัจจัย 1 ตัว คือ –ure

10.    Which syllable is stressed in “incredible” ?

(1) 1st   (2) 2nd      (3) 3rd        (4) 4th

พยางค์ใดที่ลงเสียงเน้นหนักในคำว่า “ incredible”

ตอบ2 

1. ที่ 1         (2) ที่ 2        3. ที่ 3         4. ที่ 4

หมายเหตุ  จากพจนานุกรมจะเห็นว่ามีเครื่องหมาย อยู่หน้าพยางค์ที่สอง

11.    “They stock an incredible range of goods.”

“incredible” in this sentence is a/an_______.

(1) n1     

(2) adj. 1 

(3) adj. 2 

(4) adv.

ถาม     พวกเขาเก็บสินค้าไว้โนปริมาณที่ incredible”

“incredible” ในประโยคนี้ เป็น  ______

ตอบ 3

1.คำนาม1    2.คำคุณศัพท์1        (3)คำคุณศัพท์2       4.คำกริยาวิเศษณ์

หมายเหตุ  จากพจนานุกรมจะเห็นว่าประโยคนี้เป็นตัวอย่างของ adj. ความหมายที่ 2

12. “incredibility” is a/an_______term.

(1) obsolete     (2) dialect         (3) colloquial   (4) derivative

ถาม “incredibility” เป็นคำ_______       

ตอบ 4

1. คำที่เลิกใช้แล้ว      2.ภาษาถิ่น 3.คำที่ใช้ในภาษาพูด      (4)คำกลาย

หมายเหตุ  คำที่แตกรูปมาจากคำหลักหรือคำกลาย (Derivative) คือ คำที่เกิดขึ้นจากการเติม Suffix ท้ายคำ จึงทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไป เช่น dry เป็น adj. พอเติม –ness เป็น dryness เป็นคำนาม หรือ incredible เป็น adj. พอเติม –ity เป็น incredibility เป็นคำนาม เป็นต้น

D : Contextual Clues (คำชี้แนะในบริบท)

13.    It takes at least two people to engage in gossip—a speaker and a listener.

Two people who engage in gossip are______.

(1) an entertainer an audience       (2) conversationalists

(3) a speaker and a listener     (4) an advisor and an advisee

ถาม     อย่างน้อยที่สุดต้องมีคนสองคนในการพูดชุบซิบนินทา นั่นคือ ผู้พูดและผู้ฟ้ง

คนสองคนที่ทำการพูดซุบซิบนินทา คือ______     

ตอบ 3

1. นักแสดงบันเทิงและผู้ชม   2. นักสนทนา

(3) ผู้พูดและผู้ฟ้ง      4. ผู้ให้คำแนะนำและผู้รับคำแนะนำ

หมายเหตุ  เครื่องหมาย Dash (—) มีหน้าที่ดังนี้ 1. ใช้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตัวอย่าง ของข้อความที่อยู่ข้างหน้า เน้นย้ำความสำคัญหรือขยายข้อความที่อยู่ข้างหน้า 2. ทำหน้าที่ เหมือน ,… นั่นคือ คำ วลี หรืออนุประโยคที่อยู่ระหว่าง dash นั้น ขยายความคำนามที่มาข้างหน้า

14.    At my high school, it’s like an epidemic. We don’t have drugs or guns, or fighting _____ we have gossip. That’s the big problem.

The right punctuation mark for the blank is______.

(1) ?              (2) –        (3).       (4) ;

ถาม     ที่โรงเรียนมัธยมของฉัน มันเหมือนโรคระบาด พวกเราไม่มียาเสพติดหรือปืน หรือการชกต่อย______พวกเรามีการพูดคุยซุบซิบนินทากัน นั่นเป็นปัญหาใหญ่

เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องสำหรับช่องว่างนี้คือ_______      

ตอบ 4

1. ?             2.  –      3..         (4) ;

หมายเหตุ  เครื่องหมาย Semicolon (;) มีหน้าที่ดังนี้คือ ใช้คั่นประโยค 2 ประโยค ซึ่งมี ใจความและความสำคัญเท่าเทียมกัน ซึ่งประโยค 2ประโยคนี้อาจแยกเป็นคนละประโยคก็ได้หรืออาจรวมเป็นประโยคเดียวกันโดยใช้คำสันธานเชื่อมก็ได้ เช่น and, or, but, for, so โดยต้อง ตีความให้ได้ว่า ประโยคทั้งสองประโยคนั้นสื่อความหมายในลักษณะใด เช่น คล้อยตามกัน หรือ เป็นเหตุเป็นผลกัน เป็นต้น โดยการเลือกใช้คำสันธานที่เหมาะสมกับข้อความนั้นมาเชื่อมประโยค

15.    According to the speaker, “gossip” is like______

(1) an epidemic        (2) the big problem

(3) drugs or guns      (4) fighting

ถาม     ตามความคิดของผู้พูด “gossip” เป็นเหมือน        

ตอบ 1 (1)โรคระบาด 2. ปัญหาใหญ่           3. ยาเสพติดหรือปืน   4. การชกต่อย

E  Main Idea (ใจความสำคัญ)

(1)during one recent year, most cases of drowning in Germany involved “excessive alcohol consumption,” says Dr. Klaus Wilkens, president of the German Lifesaving Association.(2)According to the health newsletter Apotheken Umschau, 477 drowning accidents occurred in German rivers, creeks, and lakes in 1998. (3)Combining alcohol and swimming is dangerous because alcohol can impair coordination and the body’s muscular functions and can cause you to overestimate your own abilities. (4)Therefore, lifeguards warn, “Don’t drink and swim!”

(1)ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ กรณีการจมน้ำตายส่วนใหญ่ในประเทศเยอรมันเกี่ยวเนื่องกับ การบริโภคแอลกอฮอล์ที่เกินขนาด” ดร.คลอส วิลเคนล์ ประธานสมาคมช่วยชีวิตคนจมน้ำเยอรมันกล่าว (2)ตามรายงานในจดหมายข่าวสุขภาพ Apotheken Umschau ระบุว่า อุบัติเหตุการจมนำตายจำนวน 477 ราย เกิดขึ้นในแม่น้ำ ลำธาร และทะเลสาบของเยอรมันในปี 1998 (3)การว่ายน้ำพร้อมกับดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอันตรายเพราะแอลกอฮอล์อาจทำให้สูญเสียการทรงตัวและการทำงานของกล้ามเนื้อร่างกาย และ อาจทำให้คุณประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไป (4)ดังนั้นเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังคนจมน้ำจึงเตือนว่า อย่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วว่ายน้ำ

16.The main idea is in sentence_______.

(1) 1          (2) 2          (3) 3      (4) 4

ถาม     ใจความสำคัญอยู่ในประโยคที่______                 

ตอบ1 (1)1    2. 2         3. 3       4. 4

หมายเหตุ  ใจความสำคัญ (Main Idea) คือ ประเด็นหลักที่ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด

ของอนุเฉท โดยใจความสำคัญจะต้องเป็นประโยคที่สมบูรณ์ซึ่งอาจจะอยู่ที่ต้นอนุเฉท ท้ายอนุเฉทกลางอนุเฉท หรือไม่มีการระบุอย่างซัดเจนในอนุเฉทก็ไต้

17. The major supporting details are found in sentences____     

(1) 1 and 2        (2) 2 and 3        (3) 3 and 4        (4) 1 and 4

ถาม     รายละเอียดสนับสนุนหลักพบได้ในประโยคที่

ตอบ 2

1. 1และ2    (2) 2และ3     3.3และ4   4. 1และ4

หมายเหตุ  ประโยคสนับสนุนหลัก (Major Supporting Sentence) คือ รายละเอียดปลีกย่อยที่เพิ่มเติมเสริมความหรือสนับสนุนใจความสำคัญ (Main Idea) ส่วนประโยคสนับสนุนรอง(Minor Supporting Sentence) คือ รายละเอียดปลีกย่อยที่เพิ่มเติมเสริมความหรือสนับสนุนประโยคสนับสนุนหลักอีกที

18. Sentence 4 is a/an________.

(1) introduction       (2) minor supporting detail

(3) conclusion       (4) exemplification

ถาม ประโยคที่ 4 เป็น _______

ตอบ 3

1.การเกริ่นนำ 2.รายละเอียดสนับสนุนรอง   (3)การสรุป     4.การให้ตัวอย่าง

หมายเหตุ  ในตอนท้ายของอนุเฉท บางครั้งผู้เขียนอาจให้ข้อสรุปที่สำคัญซึ่งรวบรวมเรียบเรียง

มาจากข้อมูลในอนุเฉทนั้นเอง ข้อมูลนี้มีความสำคัญมากจนผู้เขียนต้องการให้แน่ใจว่าผู้อ่านรับรูและเข้าใจข้อมูลนี้ จึงนำมาไว้ท้ายอนุเฉท ซึ่งผู้เขียนมักจะใช้คำเชื่อมความ (Signal Words) บางรูปเชื่อมโยงความ ได้แก่ Therefore, In conclusion, Consequently, Finally, Thus,As a result, So, For these reasons

19.The word “impair” (sentence 3) means ________.

(1) make better (2) weaken     (3) repair (4) represent

ถาม คำว่า “impair” (ประโยคที่ 3) หมายถึง_______

ตอบ 2

1. ทำให้ดีขึ้น  (2) ทำให้อ่อนแอลง

3. ซ่อมแซม   4. เป็นตัวแทน

20.    Which statement is the author’s intention ?

(1) To discourage swimming as an exercise.

(2)    To promote drinking while swimming.

(3) To suggest people not to drink and swim.

(4) To instruct people how to drink moderately.

ถาม     ข้อความใดเป็นความตั้งใจของผู้เขียน

ตอบ 3

1. เพื่อลบความเชื่อที่ว่าการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกาย

2.      เพื่อสนับสนุนการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะว่ายน้ำ

(3) เพื่อแนะนำคนไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์แล้วว่ายน้ำ

4. เพื่อสอนคนเกี่ยวกับวิธีการดื่มแอลกอฮอล์แบบพอประมาณ

Part II  Reading Passages (การอ่านเนื้อเรื่อง)

Read the following passages and answer the questions. จงอ่านเบื้อเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

 Seen Passages (เนื้อเรื่องในตำรา)

Passage1

Ever since humans have inhabited the earth, they have made use of various forms of communication. Generally, this expression of thoughts and feelings has been in the form of oral speech. When there is a language barrier, communication is accomplished through sign language, in which motions stand for letters, words, and ideas. Tourists, the deaf, and the mute have had to resort this form of expression. Many of these symbols of whole words are very picturesque and exact and can be used internationally; spelling, however, cannot.

นับ ตั้งแต่มนุษย์กำเนิดขึ้นบนโลก พวกเขาได้ใช้รูปแบบการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ มาแล้ว หลากหลายรูปแบบ โดยทั่วไปการแสดงความคิดและความรู้สึกนี้จะอยู่ในรูปแบบของการพูดด้วยปาก แต่เมื่อ มีอุปสรรคทางด้านภาษา การสื่อสารก็สามารถทำได้โดยการใช้ภาษาใบ้ ซึ่งการเคลื่อนไหวท่าต่าง ๆ จะแทน ตัวอักษร คำ และความคิด นักท่องเที่ยว คนหูหนวก และคนใบ้ต้องอาศัยรูปแบบของการสื่อสารในลักษณะนี้ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของคำทั้งคำเหล่านี้จำนวนมากทำให้เห็นภาพและชัดเจนมาก และสามารถนำไปใช้ได้อย่าง เป็นสากล แต่ในการสะกดคำไม่สามารถทำได้

21.    According to the passage, human beings contact each other in many ways except _____

(1) acting

(2) speaking

(3)    using sign language         

(4) crossing a language barrier

ถาม จากเนื้อเรื่อง มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันด้วยวิธีต่าง ๆ มากมาย ยกเว้น      

ตอบ 4

1. การแสดงท่าทาง    2. การพูด

3.      การใช้ภาษาใบ้           4 การข้ามผ่านอุปสรรคทางด้านภาษา

22.    In sign language,______are used.

(1) letters (2) facial expressions (3) ideas         (4) motions

ถาม     ในภาษาใบ้จะมีการใช้ __________

ตอบ 

1. ตัวอักษร

3. ความคิด

2. การแสดงออกทางสีหน้า

4 การเคลื่อนไหวท่าต่าง ๆ

23.The phrase “stand for” (line 4) in this passage means_____

(1) introduce   (2) replace        (3) express        (4) show

ถาม วลี “stand for” (บรรทัดที่ 4)ในเนื้อเรื่องนี้ หมายถึง         

ตอบ 3

1.แนะนำให้รู้จัก         2. แทนที่         (3)บอกถึง      4. แสดงให้เห็น

24. According to the passage, “symbols of whole words” (line 5-6) come from______

(1) ideas   (2) pictures       (3) motions (4) verbal expressions

ถาม จากเนื้อเรื่อง สัญลักษณ์ของคำทั้งคำ” (บรรทัดที่ 5-6) มาจาก _____

ตอบ 3

1. ความคิด    2. รูปภาพ

(3) การเคลื่อนไหวท่าต่าง ๆ   4. การพูดออกมาเป็นคำพูด

25. This passage is talking about______

(1) human beings

(2) expression of thoughts

(3) oral speech

(4) how human beings communicate

ถาม     เนื้อเรื่องนี้กำลังพูดถึงเรื่อง_______

ตอบ 4

1.   1.มนุษย์

2.   2.การสื่อความคิด

3.   3.การพูดด้วยปาก

4.   4.วิธีการสื่อสารของมนุษย์

Passage 2

It has happened in the West and was bound to happen in this part of the world sooner or later. And in Thailand it looks like it is happening already.

In this country, tradition dictates that family elders be respected and revered, but economic growth and social progress during recent years have eroded the ties that bind  a family.

The traditional family pattern where three generations live under the same roof is fast disappearing. Many of those in the work force either leave their elders in the ancestral home and build their own house or commit the old folks to homes for the aged.

What confirms this unfortunate fate that has befallen today’s elderly is the fact  that homes lor the elderly are overcrowded and boast long waiting lists. And most recently, a private company trying to take advantage of the situation was offering the first village for the elderly where health care and recreation will be available for those who can afford it.

มันเกิดขึ้นแล้วในประเทศตะวันตก และจะเกิดขึ้นในส่วนนี้ของโลกอย่างแน่นอบไม่ช้าก็เร็ว และในประเทศไทยดูเหมือนว่ามันกำลังเกิดขึ้นแล้ว

ในประเทศนี้ขนบประเพณีกำหนดว่า ผู้สูงอายุในครอบครัวต้องได้รับความเคารพและนับถือ ยำเกรง แต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมในช่วงไม่กี่ปีมานี้ได้กัดกร่อนทำลาย สายสัมพันธ์ที่ยึดโยงความเป็นครอบครัวเอาไว้

รูปแบบของครอบครัวแบบดั้งเดิมที่มีคน 3 ช่วงวัยอาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน กำลังเลือนหายไป อย่างรวดเร็ว ผู้คนเหล่านั้นจำนวนมากที่เป็นกำลังแรงงานทอดทิ้งผู้สูงอายุของพวกเขาไว้นบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ แล้วไปสร้างบ้านเรือนของตนเอง หรือไม่ก็มอบญาติที่ชราให้อยู่ในความดูแลของบ้านพักคนชรา

สิ่งที่ยืนยันถึงชะตากรรมอันโชคร้ายนี้ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้ก็คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า บ้านพักคนชรานั้นแออัดและมีรายชื่อรอคิวยาวเหยียด และเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทเอกชนแท่งหนึ่ง ที่พยายามฉกฉวยผลประโยชน์จากสถานการณ์ กำลังเสนอหมู่บ้านสำหรับผู้สูงอายุแห่งแรก ซึ่งเป็นสถานที่ ที่จะให้การดูแลเอาใจใส่ในด้านสุขภาพและการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้คนเหล่านั้นที่สามารถจะจ่ายได้

26.    Which statement is true according to the passage ?

(1)    The traditional family pattern in Thailand is returning.

(2)    Tradition in the East is declining.

(3)    Family ties are being tightened.

(4)    Thailand has become an industrialized country.

ถาม     ข้อความใดถูกต้องตามเนื้อเรื่องนี้

ตอบ 2

1. รูปแบบครอบครัวแบบดั้งเดิมในประเทศไทยกำลังกลับไปเป็นแบบเดิม

2. ขนบธรรมเนียมประเพณีในประเทศตะวันออกกำลังเสื่อมลงอย่างช้า ๆ

3.      สายสัมพันธ์ในครอบครัวจะแน่นแฟ้นขึ้น

4.      ประเทศไทยกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม

27.    “In this part of the world” (line 1) refers to______.

(1)    Southeast Asia         (2)    European countries

(3) the East       (4)    America

ถาม วลี “In this part of the world” (บรรทัดที่ 1) อ้างอิงถึง    

ตอบ 3

1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    2. ประเทศในทวีปยุโรป

(3) ประเทศตะวันออก           4. ทวีปอเมริกา

28.    Recently, a private company has tried to______.

(1) build a hotel       (2)    offer a summer resort

(3) offer a fund for elderly recreation    

(4)    make a village for the elderly

ถาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพยายาม        

ตอบ 4

1. สร้างโรงแรม

2.      เสนอสถานที่พักตากอากาศในช่วงฤดูร้อน

3.      เสนอเงินทุนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้สูงอายุ

4. สร้างหมู่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

29.    According to the passage, homes for the elderly are overcrowded because______.

(1)    every family sends their elderly there

(2)    only the public sector provides the homes

(3)    family ties are weakening

(4)    the younger generations live and work abroad

ถาม     จากเนื้อเรื่องนี้ บ้านพักคนชราแออัด เพราะ______          

ตอบ 1

1.  ทุกครอบครัวส่งผู้สูงอายุของพวกเขาไปอยู่ที่นั้น

2.      มีเพียงหน่วยงานของเอกชนเท่านั้นที่สร้างบ้านพักคนชรา

3.      สายสัมพันธ์ในครอบครัวเปราะบาง

4.      คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวใช้ชีวิตและทำงานในต่างประเทศ

30.    Most Thai people still revere their family elders but they cannot_____to live under  the same roof as before.

(1) afford (2) bear    (3) agree  (4) strengthen their ties

ถาม     คนไทยส่วนใหญ่ยังคงให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุในครอบครัวของพวกเขา แต่พวกเขาไม่สามารถ______เพื่อใช้ชีวิตอยู่ใต้ชายคาเดียวกันเหมือนแต่ก่อน

ตอบ 4

1. จ่ายเงินจัดการ    2. แบกรับภาระอดทน

3. เห็นด้วยตกลง     (4) ทำให้สายสัมพันธ์ของพวกเขาแน่นแฟ้นขึ้น

31.    According to the writer, it is _____that Thai society is going to be more and more like the West.

(1) encouraging        (2) a good sign

(3) fortunate    (4) unfortunate

ถาม     ตามความคิดเห็นของผู้เขียน____ที่สังคมไทยกำลังจะเป็นเหมือนกับประเทศตะวันตกเข้าไปทุกที่

ตอบ 4

1. กล้าหาญ   2. เป็นสัญญาณที่ดี   3. โขคดี          4.โชคร้าย

Passage 3

In fact, King Ramkhamhaeng’s contribution in creating the first Thai alphabet was a much greater accomplishment that it might seem to have been on the surface. Due to the variety of languages spoken by the “Tai” peoples who formed the Kingdom of Sukhothai, some of whom did not speak tonal languages, the resultant Thai language 5 was a complex combination of vowels and consonants, together with tones, and most certainly would have required a truly great mind to put into written form.

อันที่จริงแล้ว การมีส่วนต่อความสำเร็จในการประดิษฐ์ระบบตัวอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกของ พ่อขุนรามคำแหงถือเป็นพระปรีชาสามารถที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เรารู้สึกเพียงผิวเผิน เนื่องจากความหลากหลาย ของภาษาที่พูดโดยชาว ไต” ผู้ซึ่งก่อร่างสร้างอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมา ซึ่งบางคบก็ไม่ได้พูดภาษาที่มีระรบ เสียงสูงต่ำ ภาษาไทยที่เกิดขึ้นตามมาจึงเป็นการผสมอักษรสระและพยัญชนะที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับ วรรณยุกต์ และแน่นอนที่สุดต้องมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมอย่างแท้จริงในการที่จะประดิษฐ์ไห้อยู่ในรูปของ ตัวเขียน

32.    Which connector tells you that the paragraph is not the introduction ?

(It Due to (2) In fact (3) But      (4) Together with

ถาม     ตัวเชื่อมข้อใดที่บอกคุณว่าย่อหน้านี้ไม่ได้เป็นย่อหน้าเกริ่นนำ

ตอบ 2

1. เนื่องจาก    อันที่จริงแล้ว            3. แต่  4. รวมทั้ง

33.    We learn from the passage that King Ramkhamhaenp created the_______

          (1) Sukhothai Kingdom   (2) Thai language

          (3) first Thai alphabet      (4) art of Lanna

ถาม เราทราบจากเนื้อเรื่องนี้ว่า พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์______

ตอบ 3

1. อาณาจักรสุโขทัย   2. ภาษาไทย

(3) ตัวอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรก        4. ศิลปะล้านนา

34.    The Thai language was a______combination of vowels, consonants, and tones.

(1) simple (2) beautiful    (3) various (4) complex

ถาม ภาษาไทยเป็นการผสมอักษรสระและพยัญชนะที่ ร่วมกับวรรณยุกต์

ตอบ 4

1. ง่าย 2. สวยงาม    3. หลากหลาย 4. ซับซ้อน

35.    “A truly great mind” (line 6) refers to_____.

(1) the founder of the Sukhothai Kingdom    

(2) King Lithai

(3) King Ramkhamhaeng         

(4) the King of Chiangmai

ถาม “A truly great mind” (ในบรรทัดที่ 6) อ้างอิงถึง

ตอบ 3

1. ผู้ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย   2. พญาลิไท

พ่อขุนรามคำแหง     4. กษัตริย์แห่งเชียงใหม่

36.    “Tai” peoples spoke______

          (1) various languages       (2) only tonal languages

          (3) the Mon language      (4) the knmer language

ถาม ชาว ไต” พูด    

ตอบ 1

(1) ภาษาที่หลากหลาย         2. ภาษาที่มีระดับเสียงสูงต่ำเท่านั้น

3. ภาษามอญ            4. ภาษาเขมร

Passage 4

The first time it happened to me was at a Thai post office. I was politely waiting my turn to do business with the official when a kindly-looking man stepped right in front of me, put his money on the counter and was cordially helped on the spot. I wondered why the official didn’t just tell him to go to the end of the tine. That’s the way we were taught to do things where I come from.

ครั้ง แรกที่มันเกิดขึ้นกับผมก็คือที่ทำการไปรษณีย์ของไทย ขณะที่ผมกำลังรอคิวของผมอย่างสุภาพ เพื่อติดต่อธุระกับเจ้าหน้าที่ ทันใดมีชายท่าทางใจดีคนหนึ่งก้าวเข้ามายืนข้างหน้าผมแล้ววางเงินลงบน เคาน์เตอร์ และได้รับบริการด้วยดีในทันที ผมแปลกใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่บอกให้เขาไปต่อท้ายแถว นั่นคือวิธีการที่เราถูกสอนให้ทำในที่ที่ผมจากมา

37.    According to the passage, where did the situation happen ?

(1) In a park      (2) At a Thai post office

(3)    In a classroom (4) At a police station

ถาม จากเนื้อเรื่องนี้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน

ตอบ 2

1. ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง (2) ที่ทำการไปรษณีย์ของไทยแห่งหนึ่ง

3. ในห้องเรียนแห่งหนึ่ง          4. ที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่ง

38.    According to the writer, it happened to him for____at a Thai post office.

(1) the second time (2) the third time

(3) the first time       (4) It never happened to him.

ถาม     จากผู้เขียน มันเกิดขึ้นกับเขาเป็น_____ที่ทำการไปรษณีย์ของไทย

ตอบ 3

1. ครั้งที่สอง   2. ครั้งที่สาม   (3) ครั้งแรก      4. ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาเลย

39.    The word “him” (line 4) refers to_____.

(1) the writer   (2) the official

(3) the old man        (4) a kindly-looking man

ถาม     คำว่า “him” (บรรทัดที่ 4) อ้างอิงถึง        

ตอบ 4

1. ผู้เขียน       2. เจ้าหน้าที่   3. ชายชรา      (4) ชายท่าทางใจดีคนหนึ่ง

40.    The writer was_____waiting his turn to do business with the official.

(1) politely        (2) angrily         (3) gladly (4) sadly

ถาม     ผู้เขียนกำลังรอคิวของเขา _____ เพื่อติดต่อธุระกับเจ้าหน้าที่

ตอบ 1

(1) อย่างสุภาพ 2. อย่างโกรธเคือง  3. ด้วยความดีใจ 4. อย่างเศร้าใจ

41.    The idiom “on the spot” in this passage means______.

(1) at once        (2) once in a while  

(3) once more  (4) once or twice

ถาม สำนวน “on the spot” ในเนื้อเรื่องนี้ หมายถึง     

ตอบ 1

(1) ทันที         2. นาน ๆ ครั้ง 3. อีกครั้งหนึ่ง            4. เพียงครั้งสองครั้ง

Passage 5

The U.Sgovernment concerned about the rapid disappearance of the world’s forests, has made forest conservation a major goal of its foreign assistance programs. In 1987, the U.S.  Agency for International Development applied over 56 million dollars to 146 forestry projects in 4 developing nations.

It took nature ages to produce the great forests of the world. It takes man only moments to decimate them. Preserving what remains of this precious natural heritage should be among the highest priorities of all governments and all people.

รัฐบาลอเมริกันซึ่งกังวลเกี่ยวกับการหดหายไปอย่างรวดเร็วของพื้นที่ป่าทั่วโลกได้กำหนดให้ การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นเป้าหมายหลักของโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 1987หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ให้เงินอุดหนุนกว่า 56 ล้านดอลลาร์ แก่โครงการจัดการ ป่าไม้ 146 โครงการในประเทศกำลังพัฒนา ประเทศ

ธรรมขาติต้องใช้เวลานานแสนนานกว่าที่จะสร้างป่าที่ยิ่งใหญ่ของโลกขึ้นมาได้ แต่มนุษย์ใช้เวลา เพียงไม่กี่อึดใจในการทำลายมัน การสงวนรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ล้ำค่าซึ่งยังคงหลงเหลือ อยู่นี้ควรเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกรัฐบาลและประชาชนทุกคนควรจะต้องทำเป็นอันดับแรกสุด

42.    Who concerned about the rapid disappearance of the world’s forests ?

(1) The Thai government (2) The U.Sgovernment

(3) Developing nations (4) The author

ถาม ใครกังวลเกี่ยวกับการหดหายไปอย่างรวดเร็วของพื้นที่ป่าทั่วโลก

ตอบ 2

1. รัฐบาลไทย (2) รัฐบาลอเมริกัน 3. ประเทศกำลังพัฒนา 4. ผู้เขียน

43.    How many developing countries did the U.Sgovernment support forestry projects in 1987 ?

(1) 1  (2)  2  (3) 3  (4) 4

ถาม รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดการป่าไม้ใบปี ค.ศ. 1987ในกี่ประเทศ กำลังพัฒนา

ตอบ  4

1.1    2.2    3.3   (4).4

44.    The word “its” (line 2) refers to_______

(1) developing nations (2) the world’s forests

(3) forestry projects (4) the U.S. government

ถาม คำว่า “its” (บรรทัดที่ 2) อ้างอิงถึง______

ตอบ 4

1. ประเทศกำลังพัฒนา 2. พื้นที่ป่าทั่วโลก 3. โครงการจัดการป่าไม้ (4) รัฐบาลอเมริกัน

45.    Who produces the great forests of the world ?

(1) people (2) government (3) nature (4) man

ถาม โครงสร้างป่าที่ยิ่งใหญ่ของโลกขึ้นมาได้

ตอบ 3

1. ประชาชน  2. รัฐบาล  (3) ธรรมชาติ  4. มนุษย์

46.    The word “them” (line 6) refers to______

(1) the great forests (2) man (3) nature (4) the world

ถาม คำว่า “them” (บรรทัดที่ 6) อ้างอิงถึง______

ตอบ 1

(1) ป่าที่ยิ่งใหญ่   2. มนุษย์   3. ธรรมชาติ   4. โลก

Passage, 6

He is 80 years old and his health is failing, but this does not prevent Fua Haribhitak from vigorously pursuing research on the two disciplines he has dedicated his whole life to-Buddhism and art.

Says the great artist: “My life is art. I do it because I love it and I am its humble devotee. Neither honours nor material rewards do I expect from a work which I do with the utmost sincerity, trying to capture the essence of the beauty of Nature [Dhamma].”

Being in the first group of students of Corrado Feroci, better known as Prof Silpa Bhirasri,

Fua certainly got his inspiration from his teacher who once pointed out that, “Art and religion are synonymous, Religion is the fundamental educational power that moulds the mentality and customs of a people. While art is the expression of its inward feeling.”

ท่านอายุ 80 แล้วและสุขภาพก็กำลังถดถอย แต่สิ่งนี้ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับ เฟื้อ หริพิทักษ์ ต่อการที่จะทำการศึกษาวิจัยอย่างแข็งขันต่อไปในความรู้สองสาขาที่ท่านได้อุทิศตนมาตลอดทั้งชีวิต นั่นคือ พุทธศาสนากับศิลปะ          

ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้กล่าวว่า ชีวิตของผมคือศิลปะ” ผมทำงานนี้เพราะใจรักและผมก็น้อมอุทิศชีวิตให้กับมัน ผมไม่เคยคาดหวังในเกียรติยศหรือผลตอบแทนที่เป็นวัตถุใด ๆ จากงานที่ผมทำด้วยใจจริงอย่างที่สุด เพื่อพยายามค้นหาแก่นแท้ในความงามของธรรมชาติ (ธรรมะ)

จาก การที่เป็นลูกศิษย์กลุ่มแรกของ คอร์ราโด เฟโรชี หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม ศ.ศิลป์ พีระศรีท่านเฟื้อแน่นอนย่อมได้รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์ของท่านซึ่งครั้ง หนึ่งเคยกล่าวว่า ศิลปะกับศาสนาคือสิ่งเดียวกับ ศาสนาเป็นพลังของการศึกษาที่เป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียมของชนขาติ ขณะที่ศิลปะคือการแสดงออกของความรู้สึกที่อยู่ภายในของชนชาตินั้น

47.       According to the passage, Fua Haribhitak is______

(1) a scientist (2) an actor (3) a great artist (4) a musician

ถาม จากเนื้อเรือง เฟื้อ หริพิทักษ์ เป็น 

ตอบ 3

1. นักวิทยาศาสตร์ 2. นักแสดง           (3) ศิลปินผู้ยิงใหญ่ 4. นักดนตรี

48.       Fua has dedicated his whole life to______.

(1) Buddhism (2) art (3) rewards (4) 1 and 2 are correct.

ถาม ท่านเฟื้อได้อุทิศตนตลอดทั้งชีวิตเพื่อ      

ตอบ 4

1. พุทธศาสนา 2. ศิลปะ          3. ผลตอบแทน (4) ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

49.       Who is the teacher of Fua Haribhitak ? 

(1) Corrado Feroci    (2) Prof Silpa Bhirasri

(3) The author  (4) 1 and 2 are correct.

ถาม อาจารย์ของเฟื้อ หริพิทักษ์ คือใคร          

ตอบ 4

1. คอร์ราโด เฟโรขี       2. ศ.ศิลป์ พีระศรี

3. ผู้เขียน         (4) ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

50.       The word “he” (line 1) refers to______ 

(1) Fua Haribhitak    (2) Corrado Feroci

(3) Prof Silpa Bhirasri         (4) 2 and 3 are correct.

ถาม คำว่า “he” (บรรทัดที่ อ้างอิงถึง .   

ตอบ 1

(1) เฟ้อ หริพิทักษ์       2. คอร์ราโด เฟโรชี

3. ศ.ศิลป์ พีระศรี         4. ข้อ 2 และ 3 ถูกต้อง

B : Unseen Passages (เนื้อเรื่องนอกตำรา)

Passage 1

Tibetans object to dried fish

KATHMANDU ะ A group of Tibetan women has saved hundreds offish from perishing in a drying 17th  century pond built by a Nepalese king to help his queen ease the pain of their son’s death, a newspaper reported yesterday. Officials have failed to fill up Rani Pokhar, or the queen’s pond, due to a water shortage in the capital, Kathmandu, where many  citizens have to buy water from tankers operated by private contractors. After realizing the fish were going to die, the women—among thousands of Tibetans who have come to Nepal to escape Chinese rule in their homeland—raised money to buy water to fill the pond, The Himalayan Times newspaper reported. “It was heart-wrenching to see the pond getting so dry. We come here to feed the fish here every day and we realized  that there was hardly any water, only a layer of mud,” Chhorten Lama, one of the women, was quoted as saying. AP

ชาวทิเบตไม่ยอมให้ปลาแห้งตาย

กาฐมาณฑุ  หญิงชาวทิเบตกลุ่มหนึ่งได้ช่วยชีวิตปลาจำนวนนับร้อยให้พ้นจากความตายใน สระน้ำสมัยศตวรรษที่ 17 ที่กำลังแห้งขอด ซึ่งเป็นสระนาที่สร้างโดยกษัตริย์เนปาลเพื่อช่วยให้ราชินีของพระองค์ได้คลายความโศกเศร้าจากการสิ้นพระชนม์ของพระโอรส หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งรายงานเมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเติมน้ำลงใน Rani Pokhar หรือสระน้ำของพระราชินีให้เต็มได้ เนื่องจากสาเหตุการ ขาดแคลนน้ำในเมืองหลวงกาฐมาณฑุ ที่ที่ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องซื้อน้ำจากรถบรรทุกที่ดำเนินการโดย ผู้รับเหมาเอกชน ภายหลังทราบว่าปลากำลังจะตาย ผู้หญิงกลุ่มนั้น ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งจากชาวทิเบตจำนวน หลายพันคนที่อพยพมายังเนปาลเพื่อหลบหนีการปกครองของจีนในบ้านเกิดของตัวเอง ได้ร่วมกันสมทบเงิน เพื่อซื้อน้ำเติมลงในสระ หนังสือพิมพ์ The Himalayan Times รายงาน มันรู้สึกหดหู่ใจที่เห็นสระน้ำแห้งลงอย่างมาก พวกเรามาที่นี่เพื่อให้อาหารปลาที่นี่ทุกวัน และเราก็พบว่าแทบจะไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย มีเพียงชั้น ของดินโคลนเท่านั้น” Chhorten Lama หนึ่งในผู้หญิงเหล่านั้นตามรายงานกล่าว สำนักข่าวเอพี

51. Where did the story take place ?

(1) In Tibet (2) In China

(3) In Bhutan    (4) In Nepal

ถาม เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน         

ตอบ 4

1. ในทิเบต 2.ในจีน   3. ในภูฎาน    (4)ในเนปาล

52. “Rani Pokhar” (line 3) refers to ______.

(l)a Nepalese queen         (2) a Nepalese king

(3) the queen’s pond    (4) a Tibetan woman

ถาม “Rani Pokhar” (บรรทัดที่ 3) หมายถึง             

ตอบ 3

1. ราชินีเนปาล           2. กษัตริย์เนปาล      

(3) สระน้ำของราชินี  4. หญิงชาวทิเบต

53.    The word “perishing” (line 1) is synonymous to_____

(1) dying (2) realizing       (3) easing (4) failing

ถาม คำว่า “perishing” (บรรทัดที่ 1) มีความหมายเหมือนกับ

ตอบ 1

(1) ความตาย 2. ตระหนักทราบ 3. การบรรเทา 4. ความล้มเหลว

54.    What was happening to Rani Pokhar ? 

(1) Officials have agreed to fill it up.       (2) It was drying up.

(3) A queen built it in the 17th century. (4) Nobody took care of it any more.

ถาม กำลังเกิดอะไรขึ้นกับ Rani Pokhar

ตอบ 2

1. เจ้าหน้าที่ตกลงที่จะเติมน้ำให้เต็ม  (2) มันกำลังเหือดแห้ง

3. ราชินีได้สร้างมันในศตวรรษที่ 17 4. ไม่มีใครดูแลมันอีกต่อไป

55.    Who saved the fish in the pond ?  

(1) Nepalese officials

(2) Private contractors

(3) A group of Tibetan women

(4) News reporters

าม ใครช่วยชีวิตปลาในสระน้ำ         

ตอบ 3

1. เจ้าหน้าที่เนปาล 2. ผู้รับเหมาเอกซน (3) หญิงชาวทิเบตกลุ่มหนึ่ง 4. ผู้รายงานข่าว

56.    How were the fish saved ?      

(1) The king ordered his men to fill the pond.

(2) Private contractors bought water to fill it.

(3) Tibetan women raised money to buy water to fill it.

(4) The fish were moved to the nearest river.

ถาม ปลาได้รับการช่วยชีวิตอย่างไร    

ตอบ 3

1. กษัตริย์ได้สั่งให้คนเติมน้ำลงไปในสร

2. ผู้รับเหมาเอกชนซื้อน้ำเพื่อที่จะเติมลงไปในสระ

(3)หญิงชาวทิเบตได้ร่วมสมทบเงินเพื่อทีจะซื้อน้ำมาเติมในสระ

4. ปลาได้ถูกจับย้ายไปยังแม่น้ำที่ใกล้ที่สุด

57.    What happened in Kathmandu ?  

 (1) There was a civil war.         (2) Officials abandoned their duty.

(3) The queen lost her son.     (4) There was a water shortage.

ถาม เกิดอะไรขึ้นในกาฐมาณฑุ          

ตอบ 4

1. มีสงครามกลางเมือง          2. เจ้าหน้าที่ละทิ้งหน้าที่

3. ราชินีสูญเสียพระโอรส       (4) มีการาดแคลนน้ำ

58.    Which statement is not true ?        

(1) The capital of Nepal is Kathmandu. 

(2) WHO offered to help the Nepalese.

(3) Many citizens have to buy water.     

(4) The pond was built in the 17th century.

าม ข้อใดไม่ถูกต้อง   

ตอบ 2

1. เมืองหลวงเนปาลคือกาฐมาณฑุ   

(2) องค์การอนามัยโลกเสนอที่จะช่วยเหลือชาวเนปาล

3. ชาวเมืองจำนวนมากต้องซื้อน้ำ     

4. สระน้ำถูกลร้างในศตวรรษที่ 17

59. Chhortcn Lama_______

(1) feeds the fish in the pond every day

(2) moved her family to China

(3) was glad to see the fish dying

(4) plans to return to her homeland

ถาม Chhorten Lama_______

ตอบ 1

(1) ให้อาหารปลาในสระน้ำทุกวัน

2. ย้ายครอบครัวไปยังจีน

3. ดีใจที่ได้เห็นปลาตาย

4. วางแผนที่จะกลับไปยังบ้านเกิด

60.       Which statement is not correct about the group of Tibetan women ?

(1)       They escaped Chinese rule in their homeland.

(2)       They moved to Nepal when China invaded Tibet.

(3)       They were sad to see the pond getting so dry.

(4)       They asked the Queen to save the fish.

ถาม ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มผู้หญิงชาวทิเบต

ตอบ 4

1. พวกเขาหลบหนีการปกครองของจีนในบ้านเกิดของตนเอง

2. พวกเขาย้ายไปยังเนปาลเมือจีบบุกรุกทิเบต

3. พวกเขารู้สึกเศร้าใจที่เห็นสระน้ำแห้งลงมาก

(4) พวกเขาขอให้ราชินีช่วยชีวิตปลา

Passage 2

Pollution Invites a Gnat Plague

Water pollution has apparently contributed to the problem of biting insects near the Chili River, which flows through Arequipa, one of Peru’s largest cities. Residents there have exhausted local supplies of insect repellent in the face of an invasion of small biting gnats. The plague, according to El Comercio newspaper of Lima, is believed to have resulted from chemical pollution of the Chili River. Toxins appear to have destroyed many of the river’s toads, which “for years maintained a natural biological control of these insects;” says the paper.

มลพิษนำมาซึ่งการระบาดของแมลงจำพวกริ้น

ดูเหมือนว่ามลภาวะทางน้ำได้ก่อให้เกิดปัญหาพวกแมลงกัดต่อยใกล้แม่น้ำชิลี ซึ่งไหลผ่านเมือง Areguipa เมืองที่ใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของเปรู ผู้อยู่อาศัยที่นั่นได้ใช้ยากำจัดแมลงที่มือยู่ในท้องถิ่นจนไม่เหลือหรอ ในการเผชิญกับการบุกรุกของแมลงตัวเล็ก ๆ จำพวกริ้นที่ชอบกัดคน ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ El Comercio ของกรุงลิมา เชื่อกันว่าการระบาดเป็นผลมาจากมลภาวะทางเคมีในแม่น้ำชิลี สารพิษต่าง ๆ ดูเหมือนว่า ได้ทำลายคางคกในแม่น้ำแห่งนี้ซึ่ง ดำรงไว้ซึ่งการควบคุมทางชีววิทยาตามธรรมชาติต่อจำนวนของแมลง เหล่านี้มาช้านาน” หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว กล่าว

61.       The story took place in______

(1) Chile (2) Lima (3) Brazil (4) Peru

ถาม เรื่องนี้เกิดขึ้นใน______

ตอบ 4 1.ชิลี 2.ลิมา 3.บราซิล (4)เปรู

62.    Arequipa (line 2) is  _______.

(1)    the name of a river (2) one of Peru’s largest cities

(3) a town near Lima        (4) a company selling insect repellent

ถาม Arequipa (บรรทัดที่ 2) คือ

ตอบ 2

1. ชื่อแม่น้ำ     (2) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของเปรู

3. เมืองหนึ่งใกล้กรุงลิมา       4. บริษัทที่ขายยากำจัดแมลง

63.    Which statement describes the residents’ problem ?

(1)    Residents of Arequipa face an invasion of small biting gnats.

(2)    The Chili River has flooded the city time and again.

(3)    The plague has driven people to leave the city.

(4)    No one claims responsibility for the toxic river.

ถาม     ข้อใดบรรยายปัญหาของผู้อยู่อาศัยที่นั่น

ตอบ 1

(1) ผู้อยู่อาศัยในเมือง Arequipa ต้องเผชิญกับการบุกรุกของแมลงตัวเล็กจำพวกริ้นที่ชอนกัดคน

2.แม่น้ำชิลีได้ท่วมเมืองครั้งแล้วครั้งเล่า

3.การระบาดได้ขับให้ผู้คนออกจากเมือง

4.ไม่มีใครอ้างความรับผิดชอบในเรื่องแม่น้ำเป็นพิษ

64.    The words “insect repellent” (line 3) mean a substance that  ________.

(1) draws mosquitoes near     

(2) replaces something with something better

(3) drives insects a way  

(4)  distracts a person’s attention   from insects

ถาม     คำว่า “insect repellent” (บรรทัดที่ 3) หมายถึงสารชนิดหนึ่งที่

ตอบ 3

1. ล่อยุงเข้ามาใกล้    2. แทนสิ่งหนึ่งด้วยสิ่งหนึ่งที่ดีกว่า

(3) ขับไล่ให้แมลงออกไป       4. เบี่ยงเบนความสนใจของผู้คนออกจากแมลง

65.    The insects that are disturbing the people in Arequipa are______.

(1) fruit flies     (2) mosquitos 

(3) a new kind of bugs (4) biting gnats

ถาม     แมลงที่กำลังรบกวนผู้คนในเมือง Areguipa คือ  

ตอบ 4

1. แมลงวันผลไม้        2. ยุง 3. แมลงพันธุ์ใหม่ชนิดหนึ่ง     (4) แมลงจำพวกริ้นที่ชอบกัดคน

66.    “The plague” (line 4) refers to______.

(1)    the floods from the Chili River        

(2)    the invasion of small biting     gnats

(3)    water pollution in many of Peru’s cities

(4)    the attack of avian flu

ถาม “The plague” (บรรทัดที่ 4) อ้างอิงถึง    

ตอบ 2

1. น้ำท่วมจากแม่น้ำชิลี

(2) การบุกรุกของแมลงตัวเล็กจำพวกริ้นที่ชอบกัดคน

3.มลภาวะทางน้ำในหลาย ๆ เมืองของเปรู

4.การโจมตีของไข้หวัดนก

67.    The problem was caused by______.      

(1) water pollution in the Chili River

(2) a short supply of insect repellent     

(3) residents’ superstitions

(4) the flow of the Chili River through Arequipa

ถาม ปัญหานี้มีสาเหตุมาจาก______       

ตอบ 1

(1) มลภาวะทางน้ำในแม่น้ำชิลี         2. การขาดแคลนยากำจัดแมลง

3. ความเชื่องมงายของผู้อยู่อาศัย      4. การไหลของแม่น้ำชิลีผ่านเมือง Arequipa

68. What happened to the river’s toads when the Chili River was polluted ?

(1)    They moved to the nearby ponds. (2) They increased in number.

(3) They were destroyed.         (4) They stopped breeding.

ถาม     เกิดอะไรขึ้นกับคางคกในแม่น้ำเมื่อแม่น้ำชิลีเกิดมลภาวะ

ตอบ 3

1. พวกมันได้ย้ายไปยังสระน้ำใกล้ ๆ

2. พวกมันได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

(3) พวกมันถูกทำลาย            4. พวกมันหยุดการขยายพันธุ

69.Why are the river’s toads important ?

(1)    They invite a gnat plague.

(2)    They maintained a natural biological control of biting gnats.

(3)    They were the basic food for the residents in Arequipa.

(4)    They were one of important exports to countries in South America.

ถาม     ทำไมคางคกในแม่น้ำแห่งนี้จึงสำคัญ

ตอบ 2

1. พวกมันนำมาซึ่งการระบาดของแมลงจำพวกริ้น

(2) พวกมันคงไว้ซึ่งการควบคุมทางชีววิทยาตามธรรมขาติต่อจำนวนของแมลงจำพวกริ้นที่ชอบกัดคน

3.พวกมันเป็นอาหารหลักของผู้ที่อยู่อาศัยในเมือง Arequipa

4.พวกมันเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญที่ส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ในอเมริกาใต้

70. The story was reported in_____in______.

(1) a news magazine; Chile     

(2) a magazine; Peru

(3) a journal; Brazil

(4) a newspaper; Lima

ถาม     เรื่องนี้ถูกรายงานใน______ใน________     

ตอบ 4

1.นิตยสารข่าว;ชิลี

2.นิตยสาร;เปรู

3.วารสาร;บราซิล

(4)หนังสือพิมพ์;ลิมา

Passage 3

INDIA

Army using yoga to keep soldiers in shape

New Delhi—The Indian army has turned to an ancient tradition for a new way to keep soldiers in shape at its high-altitude bases in kashmir—it’s teaching its fighting men and women yoga.

While many outside of Asia tend to think of yoga in terms of meditation and finding  inner peace, the stretches it requires provide excellent exercise, especially on remote mountaintops where even the shortest of runs can leave the physically fit gasping for oxygen.

The army’s top brass also believes yoga can help keep stressed-out soldiers alert, and has made yoga a regular feature of training given to soldiers assigned to “nigh-stress areas”, said the army’s spokesman in Kashmir, Lt-Col V.K. Batra.

“Yoga helps soldiers convert negative stress into positive energy, which is necessaryfor alertness. And alertness in these areas can mean life or death,” Lt-Col Batra said.

The yoga initiative began late last year at a hospital unit based in the icy Kashmir region of Ladakh, when “we trained a batch of 100 soldiers” how to do yoga, Lt-Col

Latika Mohan said. AP

อินเดีย

กองทัพบกใช้โยคะในการดูแลทหารให้มีรูปร่างที่ฟิตอยู่เสมอ

นิวเดลีกองทัพบกอินเดียได้หันไปใช้ประเพณีโบราณสำหรับวิธีการใหม่ที่จะดูแลทหารให้มีรูปร่างที่ฟิตอยู่เสมอ ในฐานทัพบนพื้นที่สูงในแคชเมียร์ กองทัพกำลังฝึกสอนโยคะให้กับนักรบชายและหญิงของตน

ขณะที่หลาย ๆ คบนอกเอเชียมักจะนึกถึงโยคะในแง่ของการวิปัสสนาและการค้นพบความสงบสุขภายใน การยืดกล้ามเนื้อในโยคะแท้จริงแล้วเป็นการออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะบนยอดเขาสูงที่ซึ่งแม้การวิ่งระยะสั้นที่สุดยังอาจทำให้ร่างกายที่ฟิตต้องอ้าปากหอบเพื่อสูดออกซิเจน

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพบกยังเชื่อว่าโยคะสามารถช่วยให้ทหารที่กำลังกดดันเกิดความพร้อมและได้ให้โยคะเป็นกิจวัตรเด่นของการฝึกสำหรับทหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใน พื้นที่ที่มีความตึงเครียดสูง” พ.ท. วี.เค. บาตรา โฆษกกองทัพบกในแคซเมียร์ กล่าว

โยคะจะช่วยให้ทหารเปลี่ยนความเครียดในเชิงลบเป็นพละกำลังในเชิงบวก ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อม และความพร้อมในพื้นที่เหล่านี้อาจหมายถึงการอยู่หรือการตาย” พ.ท. บาตรา กล่าว

การริเริ่มโยคะเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วที่หน่วยพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีฐานอยู่ใน Ladakh เขต

ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งของแคซเมียร์ ซึ่งครั้งนั้น เราได้สอบทหารกลุ่มหนึ่งจำนวน 100 นาย” เกี่ยวกับวิธีฝึกโยคะ พ.ท.ลาติกา โมรัน กล่าว สำนักข่าวเอพี

71.    “An ancient tradition” (line 1) refers to _______.

(1) an exercise (2) a teaching method

(3) yoga    (4) a fighting

ถาม “An ancient tradition” (บรรทัดที่ 1) อ้างอิงถึง      

ตอบ 3

1. การออกกำลังกาย 2.วิธีการสอน  (3) โยคะ        4. การต่อสู้

72.    The Indian army uses yoga to _______.

(1) distract the soldiers from drugs         

(2) calm down the soldiers’ frustration

(3) keep their men in shape   

(4) help their men find inner peace

ถาม     กองทัพบกอินเดียใช้โยคะเพื่อที่จะ______           

ตอบ 3

1. เบี่ยงเบนความสนใจของทหารออกจากยาเสพติด

2. ลดความหงุดหงิดของทหารลง

(3) ดูแลกำลังพลให้มีรูปร่างที่ฟิตอยู่เสมอ

4. ช่วยให้กำลังพลพบกับความสงบภายใน

73.    We can infer from the story that the Indian Army recruits_______.

(1) young men only

(3) boys and young men

(2) both men and women

(4) None is correct.

ถาม เราสามารถสรุปได้จากเนื้อเรื่องนี้ว่ากองทัพบกอินเดียมีการเกณฑ์ทหาร_____        

ตอบ 2

1. ชายหนุ่มเท่านั้น

(2) ทั้งชายและหญิง

3. เด็กชายและชายหนุ่ม          4. ไม่มีข้อใดถูก

74.       “Top brass” (line 7) refers to    ________

(1) people in position of high rank

(2) very important persons in a company

(3) chief executive officers

(4) exclusive members of a club

ถาม “Top brass” (บรรทัดที่ 7) อ้างอิงถึง_______

ตอบ1

(1) คนในตำแหน่งที่มียศสูง 2. คนสำคัญอย่างมากในบริษัท 3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ 4. สมาชิกพิเศษของสโมสร

75.       Lt-Col V.K. Batra is the following except_______

(1) an army officer (2) the army’s spokesman 

(3) in a base in Kashmir (4) not convinced about using yoga

ถาม พ.ท. วี.เค. บาตรา คือข้อใดต่อไปนี้ ยกเว้น_______

ตอบ 4

1. นายทหารบก 2. โฆษกกองทัพบก

3. อยู่ที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในแคชเมียร์

(4) ไม่เชื่อเกี่ยวกับการใช้โยคะ

76.       The Indian army stresses the following advantages of yoga except_______

(1)       providing excellent exercise

(2)       finding inner peace

(3)       keeping stressed-out soldiers alert

(4)       converting negative stress into positive energy

ถาม กองทัพบกอินเดียได้เน้นย้ำประโยชน์ซองโยคะดังต่อไปนี้ ยกเว้น

ตอบ 2

1. เป็นการออกกำลังกายที่ดีเยี่ยม

(2) พบความสงบภายใน

3. ช่วยให้ทหารที่กำลังกดดันเกิดความพร้อมอยู่เสมอ

4. เปลี่ยนความเครียดในเชิงลบเป็นพละกำลังในเชิงบวก

77.       Which statement does not describe Kashmir ?

(1) A high-altitude area (2) A high-stress areas

(3) An icy region (4) A warm, tropical place

ถาม ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้บรรยายแคชเมียร์

ตอบ 4 

1. เขตพื้นที่สูง 2. พื้นที่ที่มีความตึงเครียดสูง

3. พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง (4) บริเวณเขตร้อน อบอุ่น

78.       “And alertness in these areas can mean life or death Lt-Col Batra said.” (lines 11)

The above sentence means______

(1)       soldiers can live or let die

(2)       the army have no choice but to go ahead

(3)       alertness is very important in the Kashmir base

(4)       soldiers must cooperate in the yoga training         

ถาม     และความพร้อมในพื้นที่เหล่านี้อาจหมายถึงการอยู่หรือการตาย พ.ท. บาตรา กล่าว

(บรรทัดที่ 11) ประโยคข้างบนนี้หมายความว่า           

ตอบ 3

1. ทหารสามารถอยู่หรือตายได้

2. กองทัพไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเดินหน้าต่อไป

(3) การเตรียมความพร้อมสำคัญมาก ๆ ในฐานทัพในแคชเมียร์

4. ทหารต้องร่วมมือร่วมใจกันในการฝึกโยคะ

79.       One cannot exercise much on remote mountain tops because________.

(1)       only athletes are allowed to do so

(2)       well-trained soldiers can gasp for oxygen

(3)       ordinary people do not have big lungs

(4)       oxygen is very thin there

ถาม     คนไม่สามารถออกกำลังกายได้มากบนยอดเขาสูงเพราะ      

ตอบ 4

1. นักกีฬาเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น

2.         ทหารที่ได้รับการฝึกอย่างดีอาจอ้าปากหอบเพื่อสูดออกซิเจน

3.         ผู้คนทั่วไปไม่ได้มีปอดใหญ่  

(4) ที่นั่นมีออกซิเจนเบาบางมาก

80.       Which statement is not true about the yoga initiative ?

(1)       It began late last year.

(2)       It started at a hospital unit.

(3)       The base was in the icy Kashmir region.

(4)       The army trained a batch of 150 soldiers.

ถาม     ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการริเริ่มโยคะ

ตอบ 4

1. มันเริ่มต้นเมื่อตอนปลายปีที่แล้ว

2.         มันเริ่มต้นที่หน่วยพยาบาล

3.         ฐานนั้นอยู่ในเขตที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งของแคชเมียร์

(4) กองทัพบกได้ฝึกทหารกลุ่มหนึ่งจำนวน 150 นาย

Passage 4

Toward a Universal Language ?

In a central Asian country where Western tongues are rarely spoken, an eight-year old boy tells his father that he has to learn English. The father asks why. “Because, father, the computer speaks English.” That story, notes Asiaweek, “illustrates what many consider to be an insidious side-effect of the information superhighway…, the potential to hasten an already rapid shift toward a dominant global language—Engligh.” The magazine adds: “This does not spring from any pull toward universal brotherhood. It is merely practical. If we are going to engage in digital discourse and commerce across the Internet, a common currency is required for easy exchange.” Why English ? Because “the PC business

was born in the U.Sas was the Internet. Some 80% of the online content today is  Anglophonic.” Use of other languages is slowed in some cases because of the difficulty of adapting  them to the English-based keyboard. “There will be a price to pay.” says Asiaweek. “Linguists predict that half of some 6,000 languages spoken today will fall into disuse by the end of the next century, possibly within the next 20 years.”

สู่ภาษาสากล ?

ในประเทศแถบเอเชียกลางที่ทีซึ่งภาษาตะวันตกแทบจะไม่ใช้พูดกันเลย เด็กผู้ชายอายุ 8 ขวบ บอกพ่อของเขาว่าเขาต้องเรียนภาษาอังกฤษ พ่อถามว่าทำไม ก็เพราะ พ่อ คอมพิวเตอร์พูดภาษาอังกฤษนี่” เรื่องนี้ Asiaweek ให้ข้อสังเกตว่า แสดงถึงสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นผลกระทบข้างเคียงแอบแฝงที่เกิดจาก ระบบทางด่วนข้อมูล… ซึ่งก็คือแนวโน้มที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวดเร็วอยู่แล้วให้ไปสู่การมีภาษาเด่น ของโลกภาษาเดียว คือ ภาษาอังกฤษ” นิตยสารฉบบนี้กล่าวเสริมว่า สิ่งนี้ไม่ใช่เกิดจากความพยายามใด ๆ เพื่อนำไปสู่ภราดรภาพสากล มันเป็นเรื่องของประโยชน์ในการใช้งานล้วน ๆ ถ้าเรากำลังจะเข้าไปมีส่วนในการ สนทนาและทำการค้าในรูปแบบดิจิตอลผ่านอินเทอร์เน็ตก็จำเป็นต้องอาศัยสื่อกลางร่วมเพื่อการแลกเปลี่ยน ที่สะดวก” แล้วทำไมต้องภาษาอังกฤษ เพราะธุรกิจคอมพิวเตอร์เกิดในสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ต จำนวน 80% ของเนื้อหาออนไลน์เป็นภาษาแองโกลโฟนิค” การใช้ภาษาอื่นจะช้าในบางกรณีเพราะมันยุ่งยาก ที่จะปรับภาษาอื่นให้เข้ากับคีย์บอร์ดที่มีฐานเป็นภาษาอังกฤษ มันจะมีผลกระทบตามมา” Asiaweek กล่าว นักภาษาศาสตร์คาดการณ์ว่าครึ่งหนึ่งของ 6,000 ภาษาที่ใช้พูดกันในปัจจุบันจะมีการเลิกใช้ในปลาย ศตวรรษหน้า หรือเป็นไปได้ว่าภายใน 20ปีข้างหน้านี้

81.    The boy who wants to learn English lived______.

(1) in the Midwest of the United States

(2) in a central Asian country

(3) in Southeast Asia       

(4) in the Middle East

ถาม     เด็กผู้ชายที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษอยู่________      

ตอบ 2

1. ในตะวันตกตอนกลางของสหรัฐอเมริกา (2)ในประเทศแถบเอเชียกลาง

3. ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้            4. ในตะวันออกกลาง

82.    The story is reported in_____which is a______.

(1) Newsweek; magazine         (2) Bangkok Post; newspaper

(3) Asiaweek; magazine  (4) The Times; newspaper

ถาม     เรื่องนี้ถูกรายงานใน______ซึ่งเป็น_______  

ตอบ 3

1. นิวส์วีค นิตยสาร    2. บางกอกโพสดี หนังสือพิมพ์

(ร3) เอเชียวีค นิตยสาร         4. เดอะไทมส์ ; หนังสือพิมพ์

83.    From the title, a universal language is probably______.

(1) PC language        (2) a digital discourse

(3) the Internet         (4) English

ถาม     จากหัวเรื่อง ภาษาสากลนำจะเป็น  _______

ตอบ 4

1. ภาษาคอมพิวเตอร์ 2. การสนทนาในรูปแบบดิจิตอล

3. อินเทอร์เน็ต            (4) ภาษาอังกฤษ

84.    The main reason that people using PCs should try to learn English is that_______.

(1)    they can pull toward universal brotherhood

(2)    catching up with the world news in necessary

(3)    learning English is practical

(4)    they want to run business across the Internet

ถาม     เหตุผลหลักที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรพยายามเรียนภาษาอังกฤษนั่นก็คือ         

ตอบ 3

1. พวกเขาสามารถมุ่งไปสู่ภราดรภาพสากล

2.การทันต่อข่าวสารโลกเป็นสิ่งจำเป็น

(3) การเรียนภาษาอังกฤษใช้ประโยชน์ได้ดี

4. พวกเขาต้องการที่จะทำธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ต

85.    What is a dominant global language ?  

(1) The information superhighway

(2) English        

(3) IT        

(4) Lingua Franca

ถาม     อะไรคือภาษาเด่นของโลกภาษาเดียว

ตอบ 2

1. ทางด่วนข้อมูล (2) ภาษาอังกฤษ  3. ไอที            4. ภาษา Lingua Franca

86.    “A common currency is required for easy exchange” (line 7-8) means_______.

(1)    English is practical for today’s communication

(2)    the US dollar is the most common currency for easy exchange

(3)    commerce across the Internet requires currency exchange

(4)    it is easier to engage in digital discourse

ถาม     จำเป็นต้องมีสื่อกลางร่วมเพื่อการแลกเปลี่ยนที่สะดวก” (บรรทัดที่ 7-8) หมายถึง

ตอบ 1        

(1) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ประโยขนได้ดีสำหรับการสื่อสารในปัจจุบัน

2.เงินดอลลาร์สหรัฐๆ เป็นสกุลเงินที่แพร่หลายมากที่สุดสำหรับการแลกเปลี่ยนที่สะดวก

3.การค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ตต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนเงินตรา

4.มันสะดวกกว่าที่จะทำการสนทนาในรูปแบบดิจิตอล

87.    One may guess from the context that “Anglophonic” (line 10) means ______.

(1) Anglo-Saxon people 

(2) linguistics

(3)English         

(4) British Broadcasting Corparation

ถาม     เราอาจเดาจากเนื้อเรื่องนี้ด้ว่า “Anglophonic” (บรรทัดที่ 10) หมายถึง     

ตอบ 3

1. ชาวแองโกลแซกซัน           2. วิชาภาษาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ          4. สถานีวิทยุโทรทัศน์บีบีซี

88.    Who expects that half of today’s 6,000 languages will fall into disuse ?

(1) Asiaweek    (2) The PC business

(3) The other language users  (4) The Linguists

ถาม     ใครคาดว่าครึ่งหนึ่งของภาษา 6,000 ภาษาในปัจจุบันนี้จะมีการเลิกใช้

ตอบ 4

1. นิตยสารเอเชียวีค   2. ธุรกิจคอมพิวเตอร์

3. ผู้ใช้ภาษาอื่น ๆ      (4) นักภาษาศาสตร์

89.       “There will be a price to pay” (line 11) means _____.

(1)       parents pay a lot for their children to learn English

(2)       English teachers charge much for each course

(3)       the wide use of English has disadvantages

(4)       people are willing to pay for an English course

ถาม “There will be a price to pay” (บรรทัดที่ 11) หมายถึง 

ตอบ 3

1. ผู้ปกครองจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อให้ลูก ๆ ของพวกเขาเรียนภาษาอังกฤษ

2. ครูภาษาอังกฤษเก็บเงินจำนวนมากในแต่ละคอร์ส

(3) การใช้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวางมีข้อเสีย

4. ผู้คนเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อเข้าคอร์สภาษาอังกฤษ

90.       The word “them” (line 11) refers to .       

(1) some cases

(2) other languages

(3) some 80% of the online content

(4) the difficulty

ถาม     คำว่า “them” (บรรทัดที่ 11) อ้างอิงถึง    

ตอบ 2

1. บางกรณี

(2) ภาษาอื่น

3. 80% ของเนื้อหาออนไลน์

4. ความยุ่งยาก

Passage 5

Abandoned Soccer Players

“More than 90 percent of young soccer players recruited in Africa to play on French teams end up as illegal workers [without] any hope of integration into French society,” says the Paris newsmagazine Marianne. An official French government report denounced the unscrupulous recruiting agents who travel the globe in search of “golden-legged youths.” Thousands of young African boys, including about 300 under the age of 13, have been seduced by the dream of a dazzling sports career. But the vast majority do not sign any official contract with a club and wind up penniless. The magazine comments: “There are many more sad stories in the files of soccer lawyers than there is glitter,”

นักฟุตบอลที่ถูกทอดทิ้ง

มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของนักฟุตบอลหนุ่มที่คัดตัวจากแอฟริกาเพื่อที่จะเข้ามาเล่นให้กับทีม ต่าง ๆ ในฝรั่งเศส ต้องลงเอยเฉกเช่นแรงงานผิดกฎหมาย (โดยปราศจาก) ความหวังใด ๆ ที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคมฝรั่งเศส” นิตยสารข่าว Marianneในปารีสกล่าว รายงานอย่างเป็นทางการของรัฐบาลฝรั่งเศส ได้กล่าวประณามตัวแทนจัดหาที่ไร้คุณธรรมซึ่งเดินทางรอบโลกเพื่อค้นหา หนุ่มแข้งทอง” เด็กหนุ่มแอฟริกัน นับพันคน รวมถึงประมาณ 300 คนที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ถูกยั่วยวนด้วยความฝันว่าจะมีอาชีพนักกีฬา ที่น่ายกย่อง แต่พวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับสโมสรและจบลงด้วยการไม่มีเงิน นิตยสารฉบับนี้วิจารณ์ว่า มีเรื่องราวน่าเศร้ามากมายในแฟ้มของทนายฟุตบอลมากกว่าที่จะมีเรื่องดี ๆ

91.       What is the story’s main point ?

(1)       Very few African boys become soccer players on French teams.

(2)       Most young African boys wish to become star soccer players.

(3)       Most young soccer players come from African countries.

(4)       Most African boys dream of a dazzling sport career.

ถาม ประเด็นหลักของเรื่องนี้คืออะไร

ตอบ 1

(1) เด็กหนุ่มแอฟริกันน้อยคนจะได้เป็นนักฟุตบอลให้กับทีมต่าง ๆ ในฝรั่งเศส

2.      เด็กหนุ่มแอฟริกันส่วนใหญ่ปรารถนาที่จะเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่ง

3.      นักฟุตบอลหนุ่มส่วนใหญ่มาจากประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกา

4.      เด็กหนุ่มแอฟริกันส่วนใหญ่ฝันถึงอาชีพนักกีฬาที่น่ายกย่อง

92.    The recruiting agents travel the globe to find______.

(1) young African girls

(2) African models

(3) young African boys

(4) professional soccer players

ถาม ตัวแทนจัดหาเดินทางทั่วโลกเพื่อที่จะค้นหา_____

ตอบ 3

1. เด็กหญิงแอฟริกัน

2. นางแบบแอฟริกัน

(3) เด็กหนุ่มแอฟริกัน

4. นักฟุตบอลมืออาชีพ

93.    The recruitment takes place in______

(1) Asia (2) Africa (3) South America (4) Eastern Europe

ม การคัดตัวเกิดขึ้นใน______

ตอบ 

1. เอเชีย (2) แอฟริกา 3. อเมริกาใต้ 4. ยุโรปตะวันออก

94.    What is the conclusion ?

(1)    The recruitment is not successful.

(2)    Most African recruits play on French teams.

(3)    Most African recruits return home in a month.

(4)    Few African boys can have a dazzling sports career.

ถาม อะไรคือบทสรุป

ตอบ 4

1. การคัดตัวไม่ประสบผลสำเร็จ

2.ชาวแอฟริกันส่วนใหญ่ที่คัดตัวมาเล่นให้กับทีมต่าง ๆ ในฝรั่งเศส

3.      ชาวแอฟริกันส่วนใหญ่ที่คัดตัวมากลับบ้านภายในหนึ่งเดือน

(4) เด็กหนุ่มแอฟริกันน้อยคนจะสามารถมีอาชีพนักกีฬาที่น่ายกย่องนี้ได้

95.    The story is reported in______

(1) Newsweek in Chicago (2) Times in Hongkong

(3) Paris Match in London (4) Marianne, a Paris newsmagazine

ถาม เรื่องนี้มีรายงานอยู่ใน_____

ตอบ 4

1. Newsweek ในชิคาโก 2. Times ในฮ่องกง

3. Paris Match ในลอนดอน (4) Marianne นิตยสารข่าวในปารีส

96.    Which information about young African boys is not correct ?

(1) They are under the age of 13.

(2) There are about 300 boys.

(3)    All of them play in the national team.

(4)    They have been seduced by the dream of a dazzling sports career.

ถาม ข้อมูลใดเกี่ยวกับเด็กหนุ่มอเมริกันไม่ถูกต้อง

ตอบ 3

1. พวกเขาอายุต่ำกว่า 13 ปี

2. มีเด็กผู้ชายประมาณ 300 คน

(3) พวกเขาทั้งหมดเล่นในทีมชาติ

4. พวกเขาถูกยั่วยวนด้วยความฝันว่าจะมีอาชีพนักกีฬาที่น่ายกย่อง

97.       “Golden-legged youths” (line 4-5) refers to_____.

(1)       the soccer players who won the gold medals

(2)       the young soccer players who play well

(3)       the young athletes who have run the marathon

(4)       the young athletes who have beautiful legs

ถาม “Golden-legged youths” (บรรทัดที่ 4-5) หมายถึง

ตอบ 2 

1. นักฟุตบอลที่ชนะเหรียญทอง          (2) นักฟุตบอลหนุ่มที่เล่นดี

3. นักกีฬาหนุ่มที่วิ่งมาราธอน  4. นักกีฬาหนุ่มที่มีขาสวย

98.       “The vast majority wind up penniless” (line 7) means most young African boys _______.

(1)do not reach their goal        

(2) apply for other jobs

(3) are hopeful to integrate into French society

(4) become unemployed and poor

ถาม     “พวกเขาส่วนใหญ่จบลงด้วยการไม่มีเงิน” (บรรทัดที่ 7) หมายความว่า เด็กหนุ่มแอฟริกันส่วนใหญ่______

ตอบ 4

1. ไปไม่ถึงเป้าหมาย    2. สมัครงานอื่น

3. มีความหวังที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมฝรั่งเศส        (4) ตกงานและยากจน

99.       “There are many more sad stories than there is glitter” (the last line) means_______.

(1)       Young African boys who are successful in their career are fewer than those who fail.

(2)       One can write sad stories about most young African soccer players

(3)       The files of soccer lawyers contain only good soccer players’ records

(4)       Not many African boys can perform well on the soccer field

ถาม     มีเรื่องราวน่าเศร้ามากมาย มากกวาเรื่องดี ๆ” (บรรทัดสุดท้าย) หมายความว่า      

ตอบ 1

(1) เด็กหนุ่มแอฟริกันที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมีน้อยกว่าคนที่ล้มเหลว

2.         ทุกคนสามารถเขียนเรื่องราวน่าเศร้าเกี่ยวกับนักฟุตบอลหนุ่มแอฟริกันส่วนใหญ่

3.         แฟ้มของทนายฟุตบอลมีเฉพาะบันทักของนักฟุตบอลที่เล่นดีเท่านั้น

4.         เด็กหนุ่มแแอฟริกันไม่กี่คนที่สามารถเล่นได้ดีในสนามฟุตบอล

100.    The word “dazzling” (line 6) means  _____.

(1) getting rich and famous      

(2) filling with wonder or admiration

(3) being offensive to feelings of what is right

(4) behaving badly and carelessly

ถาม     คำว่า “dazzling” (บรรทัดที่ 6) หมายถึง

ตอบ 2 

1. ร่ำรวยและมีชื่อเสียง

(2) เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์หรือความชื่นชม

3. ค้านกับความรู้สึกที่รู้ได้เองว่าสิ่งใดถูกต้อง

4. มีพฤติกรรมที่ไม่ดีและไม่ละเอียดถี่ถ้วน

Advertisement