ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบในปีการศึกษา 2557 ชุด1

แนวข้อสอบชุดพิเศษ 1 สำหรับเตรียมสอบในปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

Part I : Reading Theory (ทฤษฎีการอ่าน)

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

Similar Meaning (ความหมายเหมือน)

1.         If I were you I’d jump at the chance of a job like that.

(1)       I advise you not to take the job.    

(2) I think you should take that job.

(3) You do not have to follow my advice.        

(4) You are not I, so do whatever you like.

ถาม     ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะรีบคว้าโอกาสงานเช่นนั้นไว้

ตอบ 2

1. ฉันแนะนำไมให้คุณรับงานนั้น         (2) ฉันคิดว่าคุณควรรับงานนั้น

3. คุณไม่จำเป็นต้องทำตามคำแนะนำของฉัน 4. คุณไม่ได้เป็นฉัน ดังนั้นจงทำในสิ่งที่คุณชอบ

2.         People gave plenty of suggestions and we used some in the new show.

(1)       We paid little attention to the suggestions.

(2)       We used all the suggestions given to us.

(3)       We did not include any suggestions in our new show.

(4)       We used a few suggestions that people gave us in the new show.

ถาม     ผู้คนให้ข้อเสนอแนะมากมายและพวกเราได้ใช้บางข้อในการแสดงครั้งใหม่

ตอบ 4 

1. พวกเราให้ความสนใจเล็กน้อยต่อข้อเสนอแนะ

2.         พวกเราใช้ทุกข้อเสนอแนะที่พวกเราได้รับ

3.         พวกเราไม่ได้รวมข้อเสนอแนะใด ๆ ไว้ในการแสดงครั้งใหม่ของเรา

(4) พวกเราใช้ข้อเสนอแนะสองสามข้อที่ผู้คนได้ให้พวกเราในการแสดงครั้งใหม่

3.         John was speechless with rage when his students missed his lecture.

(1)       John did not care about his students.

(2)       John argued with his students who cut his class.

(3)       John was so angry that he was unable to speak.

(4)       John ordered the students to leave the room.

ถาม     จอห์นโกรธจนพูดไม่ออกเมื่อนักเรียนของเขาพลาดการบรรยาย

ตอบ 3 

1. จอห์นไม่ได้สนใจนักเรียนของเขา

2. จอห์นโต้เถียงกับนักเรียนของเขาที่ขาดเรียน

(3) จอห์นรู้สึกโกรธมากจนเขาพูดอะไรไม่ออก

4.         จอห์นสั่งให้นักเรียนออกจากห้องเรียน

4. Suda’s parents thought she was much too young to get married.

(1)       Suda’s parents disapproved of her getting married.

(2)       Suda asked her parents to prepare her wedding.

(3)       Suda’s parents supported her marriage.

(4)       Suda canceled her wedding for good.

ถาม     พ่อแม่ของสุดาคิดว่าหล่อนยังเด็กเกินไปที่จะแต่งงาน

ตอบ 1

(1) พ่อแม่ของสุดาไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของหล่อน

2.         สุดาขอให้พ่อแม่ของหล่อนจัดเตรียมงานแต่งงาน

3.         พ่อแม่ของสุดาสนับสนุนการแต่งงานของหล่อน

4.         สุดายกเลิกการแต่งงานเป็นการถาวร

5.         Suksri couldn’t work out the answer, nor could Somchai.

(1)       Somchai could work out the answer for Suksri.

(2)       Both Suksri and Somchai could work out the answer.

(3)       Neither Suksri nor Somchai could work out the answer.

(4)       Somchai tried his best to work out the answer.

ถาม     ศักดิ์ศรีไม่สามารถคิดหาคำตอบได้ และสมชายก็เช่นกัน

ตอบ 3

1. สมชายสามารถคิดหาคำตอบให้กับศักดิ์ศรีได้

2. ทั้งศักดิ์ศรีและสมชายสามารถคิดหาคำตอบได้

(3) ทั้งศักดิ์ศรีและสมชายไม่สามารถคิดหาคำตอบได้

4. สมชายพยายามสุดความสามารถที่จะคิดหาคำตอบให้ได้

B : Prefix. Suffix, Root (อุปสรรค ปัจจัย และรากศัพท์)

6.         Which word has the same formation as “natural” (nature + al) ?

(1)       visual        (2) oral      (3) digital  (4)       scandal

ถาม     คำใดมีโครงสร้างคำแบบเดียวกับคำว่า “natural” (nature + al)

ตอบ 3 

1. visnal 2. oral  (3) digital  4. scandal

หมายเหตุ  คำคุณศัพท์ (adjective) ต่อไปนี้เกิดจากคำนาม (noun) + ปัจจัย al ได้แก่ natural =          nature + al,      digital       =       digit +       al,

musical    =       music + al,        cultural    =       culture +  al เป็นต้น

7.         The economists predicted an increase in the rate of inflation.

The word “predict” has “pre-” as a prefix, which means____, and “diet” as a stem,

which means to______.

(1)       before, say       (2) beyond, take       

(3) after, hold   (4)       without,  rule

ถาม     นักเศรษฐศาสตร์ได้ predict การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ

คำว่า “predict” มี “pre-” เป็นอุปสรรคที่หมายถึง_____และ “diet” เป็นรากศัพท์

ที่หมายถึง_______          

ตอบ 1 (1) ก่อน. พูด   2. โพ้น/ถัดไปนำ/พา

3.         หลังจากยึด/ถือ        4. ปราศจากกฎระเบียบ/กฎเกณฑ์

หมายเหตุ  อุปสรรค (Prefix) คือ ส่วนเติมหน้าคำแล้วทำให้เกิดคำใหม่ขึ้นโดยไม่เปลี่ยนหน้าที่ของคำ และความหมายของคำที่เกิดขึ้นใหม่นั้นมักจะชัดเจน เช่น re- (again), pre- (before), post- (after) ฯลฯ ส่วนรากศัพท์ (Root /Stem /Base) คือ ส่วนที่เป็นฐานของคำซึ่งเมื่อนำ อุปสรรคหรือปัจจัยมาเติมก็จะทำให้เกิดความหมายต่าง ๆ ขึ้น เช่น –diet- (say) ในคำว่า predict, dictionary, dictator เป็นต้น

8.      A person who is suggested for an office or appointment is called a/an________.

(1) candidate   (2) participant (3) nonpartisan        (4) nominee

ถาม     บุคคลที่ถูกเสนอชื่อสำหรับตำแหน่งหรือการแต่งตั้ง เรียกว่า  

ตอบ  4         1. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2. ผู้มีส่วนร่วม            3. ผู้วางตัวเจนกลาง  (4) ผู้ถูกเสนอชื่อ

9.      The word “manufacture” is composed of____and____.

(1) two prefixes, one suffix      (2) two stems, one suffix

(3) one prefix, two roots (4) one root, two suffixes

ถาม     คำว่า “manufacture” ประกอบด้วย_______และ_________       

ตอบ 2

1. อุปสรรค 2 ตัวปัจจัย       1       ตัว        (2) รากศัพท์ 2 ตัวปัจจัย 1 ตัว

3. อุปสรรค 1 ตัวรากศัพท์   2 ตัว    4. รากศัพท์ 1 ตัวปัจจัย 2 ตัว

หมายเหตุ  “manufacture” ประกอบด้วยรากศัพท์ 2 ตัว คือ –manu- (hand) กับ –fact- (make) และปัจจัย 1 ตัว คือ –ure

10.    Which syllable is stressed in “incredible” ?

(1) 1st   (2) 2nd      (3) 3rd        (4) 4th

พยางค์ใดที่ลงเสียงเน้นหนักในคำว่า “ incredible”

ตอบ2 

1. ที่ 1         (2) ที่ 2        3. ที่ 3         4. ที่ 4

หมายเหตุ  จากพจนานุกรมจะเห็นว่ามีเครื่องหมาย อยู่หน้าพยางค์ที่สอง

11.    “They stock an incredible range of goods.”

“incredible” in this sentence is a/an_______.

(1) n1     

(2) adj. 1 

(3) adj. 2 

(4) adv.

ถาม     พวกเขาเก็บสินค้าไว้โนปริมาณที่ incredible”

“incredible” ในประโยคนี้ เป็น  ______

ตอบ 3

1.คำนาม1    2.คำคุณศัพท์1        (3)คำคุณศัพท์2       4.คำกริยาวิเศษณ์

หมายเหตุ  จากพจนานุกรมจะเห็นว่าประโยคนี้เป็นตัวอย่างของ adj. ความหมายที่ 2

12. “incredibility” is a/an_______term.

(1) obsolete     (2) dialect         (3) colloquial   (4) derivative

ถาม “incredibility” เป็นคำ_______       

ตอบ 4

1. คำที่เลิกใช้แล้ว      2.ภาษาถิ่น 3.คำที่ใช้ในภาษาพูด      (4)คำกลาย

หมายเหตุ  คำที่แตกรูปมาจากคำหลักหรือคำกลาย (Derivative) คือ คำที่เกิดขึ้นจากการเติม Suffix ท้ายคำ จึงทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไป เช่น dry เป็น adj. พอเติม –ness เป็น dryness เป็นคำนาม หรือ incredible เป็น adj. พอเติม –ity เป็น incredibility เป็นคำนาม เป็นต้น