การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Advertisement

 คำสั่ง :  ข้อสอบมีทั้งหมด  120  ข้อ  ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

Part  I :  Structure

Choose  the  correct  answer. (เลือกคำตอบที่ถูกต้อง)

1.  It  is  imperative  that  every  applicant __________________ in  the  application  from.

 1  to  fill                                 2  filling                      3  fill                       4  fills

ตอบ  3  บทที่ 12  หน้า  235  กลุ่มคำ  adj.  5 ตัว  ให้ตอบกริยาช่องที่หนึ่ง  ไม่ผัน  คือไม่ต้องเติม  s , ed กริยาไม่กระจาย

2.  At  this  moment  my  parents ________________ dinner.

1  have                              2  have  had                    3  will  have                   4  are  having

ตอบ  4  บทที่  4  หน้า  65  การใช้  Present  Continuous  Tense  (S+ is , am , are + Ving. ) แสดงเหตุการณ์ที่กำลังกระทำในขณะที่พูดมักมีคำบอกเวลา  เช่น 

                                                Now ,  right   now ,  at  the (this)moment

 

เช่น                            – AT  this  moment  Betty  is  talking  to  her  mother.

–          It  is  storming  now.

3.  The  maid _________________ the  house  when  we  arrived  home.

1  has  cleaned                                                 2  had  been  cleaning

3  is  cleaning                                                   4  will  clean

ตอบ  2  บทที่ 7 หน้า  132 สังเกตจาก arrived  เป็น  V2  อดีต ฉะนั้นอีกข้างก็ต้องเป็น Tense  อดีตด้วย  มีตัวเลือกที่  2  อันเดียวกันที่เป็นอดีต  Past  Perfect  Continuous ( S+ had  been  + Ving ) ก็ตอบได้เลย ซึ่ง Past  Perfect  Continuous  แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน  ณ  ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ต้องใช้ Tense  2  เหตุการณ์ คือ  คู่กับ  Past  Simple   สรุปสูตรตามสถิติการออกสอบที่เชื่อมด้วย  when

4.  The  cat  ate  as  though  it ______________ not  eaten  any  thing  for  many  days.

1  to  have                         2  have                           3  has                         4  had

ตอบ  4  บทที่  12  หน้า  233  สูตรการใช้  as  if  หรือ  as  though  2 แบบ

5.  The  girl  _______________ to  practice  hard.

1  may                              2  should                        3  must                      4  has

ตอบ  4  บทที่ 8  หน้า  163  จากโจทย์มี  to  จะต้องใช้  had  to  +  V1  ได้  ส่วน  may ,  should , must 

ตามด้วย V1  ไม่มี  to  ฉะนั้นใช้  had  to  แสดง  จำเป็นต้อง  เหมือน  must  แต่  must  ไม่มี  to  ตาม

6.  We  found  that someone _____________ our  computer.

1  is  using                        2  would                        3  had  used               4  has  been  using

ตอบ  3  บทที่  7  หน้า  128  ใช้ Past  Perfect (S+  had  V3)  แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง  ซึ่งคู่กับ  Past  Simple (S+V2) หรือ เห็น found  เป็น V2 ก็ตอบ คู่ Tense  อดีตมีตัวเลือกข้อเดียวคือ  had  used

7.  Adam _______________ a  job  before  he  finishes  his  bachelor’s  degree.

1  will  have  got              2  is  getting                   3  got                           4  gets

ตอบ  1  บทที่  8  หน้า  154  ใช้  Future  Perfect  Tense  (S + will + have  V3)  แสดงเหตุการณ์ที่จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนเหตุการณ์หน้า  โดยคู่กับ  Present  Simple  ( S + V1) เช่น

8.  Last  Friday  from  8  p.m.  to  10  p.m.  we  ____________ a  Loi  Krathong  Fair.

1  have  attended                                   2  were  attending

3  attend                                                 4  would  attend

ตอบ  2  บทที่  5  หน้า  86  ใช้  Past  Continuous  ( S  +  was หรือ were +  Ving ) บอกถึงการกระทำที่ กำลังดำเนินอยู่  ณ  ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตมักมีคำบอกเวลา เช่น  This  time  last  year ,  at  10  o’clock  last  night  หรือ  Last  night  at  10  o’clock ก็ใช้ได้  จากโจทย์มี  Last  Friday  from  8  p.m   to  10  p.m

ตอบ Past  Continuous  =  were  attending

9.  Yesterday  at  nine  o’clock  I _____________ my  students.

1  tutor                                                    2  was  tutoring

3  had  tutored                                        4  have  been  tutoring

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  8  เสริม จากคำบอก  Yesterday  at  nine  o’clock 

10.  ____________ you  still  smoke  cigarettes ?

1  May                        2 Were                          3  Do                         4  Have

ตอบ  3  บทที่  2  หน้า  32  ใช้  V  to  do  +  V1  ได้  ในประโยคคำถาม เช่น  ใช้  Do  you  และ May  ต้องใช้ในประโยคขอร้อง  หรืออนุญาต  เช่น  May  I  smoke ? ฉันขอสูบบุหรี่ได้ไหม  ส่วน  Do  you  still  smoke ?  ถามว่า คุณยังสูบบุหรี่อยู่รึเปล่า ?

11.  When  my  friend  came  to  see  us , we _____________  our  dinner.

1  had                     2  will  have                 3  were  having           4  have  been  having

ตอบ  3  บทที่ 5 หน้า 86 ใช้  Past  Continuous  ( S +  was หรือ were + Ving ) ควบคู่กับ Past  Simple

( S+ V2) แสดงเหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่และอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดซ้อนขึ้นมา หรือดูสูตร when ออกทุกเทอม

when

12.  Since  1977  Pim _______________ a  pop  –  singer.

1  is                           2  will  be                        3  has  been                 4  had  been

ตอบ  3  บทที่  6  หน้า  102  ใช้  Present  Perfect  ( S+ has หรือ  have  + V3)  แสดงเหตุการณ์ ที่ว่า เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีต จากตัวบวกเวลา  ออกทุกเทอม เช่น

For   เป็นเวลา  since  ตั้งแต่  just  เมื้อกี้นี้  already  เรียบร้อยแล้ว

Yet  หรือยัง    ever  เคย  how  long  นานเท่าไร  all  day  ตลอดวัน

เห็น  since  1977 ตอบ  has  been                                                                   

13.  Two  years  ago  we _________________ a  meeting  in  Sukhothai  Province.

1  hold                            2  was  holding                    3  held                4  have  held

ตอบ  3  บทที่  3  หน้า  49  ใช้  Past  Simple  ( S +  V2) เป็นการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต  หรือ  ความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวบอกเวลา เช่น

Yesterday   เมื่อวานนี้             last   +  เวลาที่ผ่านมา  เช่น  last  night

Ago  ที่ผ่านมา                           in  +  ปี  อดีต  เช่น  in  1990

This  morning                        in    ancient  ในสมัยก่อน

เจอ  Two  years  ago   จึงตอบ  V2  คือ  held

14.  While  I _____________ to  the  radio , my  dog  barks.

1  listen                       2  listened                    3  am  listening                    4  has  been  listening

ตอบ  3  บทที่  4  หน้า  66 ใช้  Present  Continuous ( S  +  is , am  are  +  Ving ) แสดงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่แล้วมีเหตุการณ์ซ้อนขึ้นมา  ใช้ Present  Simple  ( S +  V1 )  จากตัวเชื่อม  while  หรือ  as  เหมือนกันออกทุกเทอม  ถ้าใช้ปัจจุบันก็คู่กับปัจจุบัน  แต้ถ้าอดีตก็ต้องคู่กับอดีต  แต่อดีตจะออกบ่อยกว่า ดูสูตร

15.  Hitler  ________________ a  lot  of  Jews  during  his  rule  of  Germany.

1  kills                      2  killed                              3  was  killed                      4  has  killed

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  13  เสริม  ใช้  Past  Simple ( S  +  V2 )  กับการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มี  during  his  rule  of Germany  เป็นการเล่าอดีตสมัยฮิตเล่อร์ปกครองประเทศเยอรมันนี  ตอบ V2 = killed

16.  What  were  you  doing  last  night  when  I ____________ you ?

1  call                           2  am  calling                       3  called                    4  have  called

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  11  เสริม  จาก  when  เห็น  were  doing  เป็น  Past  Continuous  แล้ว ฉะนั้นอีกข้างต้องคู่ Past  Simple  คือ  V2 =  called

17.  Motorcycles  are  the  ______________ vehicle  in  Thailand.

1  most  plentiful                                     2  more  plentiful

3  more  plentifully                                  4  most  plentifully

ตอบ  1  บทที่ 10 หน้า 201  การเปรียบเทียบคุณศัพท์ในขั้นสูงสุด  ใช้โครงสร้าง 

S +  V  to  be  +  the  +  adj.  ขั้นสุด  +  in  สถานที่หรือ  in  เวลา

เช่น  – Munu  is  the  wisest  man  in  the  community.  ในชุมชน

       –  Durians  are  the  most  plentiful  fruit  in  summer.

ข้อนี้เห็น  in  Thailand  หรือดู  the  แสดงตอบขั้นสุด  =  the  most  plentiful

18.  He _______________ to  his  new  house  last  tear.

1  move                             2  will  move                           3  moved                    4  has  moved

ตอบ  3  ดูคำอธิบายจ้อ  13  เสริม  เห็น  last  year  ตอบ  V2 = moved

19.  Mary  __________________ to  her  some  every  week.

1  wrote                             2  writes                              3  will  write                        4  is  writing

ตอบ  2  บทที่  2  หน้า  26 – 27  ใช้  Present  Simple  ( S + V1 ) แสดงข้อความที่เป็นจริงโดยธรรมชาติ รวมทั้งสุภาษิต คำพังเพย การกระทำที่เป็นนิสัยหรือทำซ้ำเสมอๆ เป็นจริงในปัจจุบัน หรือ จากคำบอกเวลา เช่น

Always              usually                    sometimes                    often

Every       +   เวลา      เช่น     every  day  ,    every  year 

เห็น  every  week  ใช้  V1  คือ  writes 

20.  Please  be  on  time ; _________________ dinner  starts  at  six  o’clock.

1  a                           2  any                           3  blank                   4  some

ตอบ  3  บทที่ 1  หน้า  13  ไม่มี  article  นำหน้ามื้ออาหาร เช่น  breakfast  อาหารเช้า  lunch  อาหารกลางวัน

Dinner  อาหารเย็น

21.  Jimmy  ha  to  go  to  the  hospital  because  of  his  ________________ leg.

1  break                       2  broken                      3  breaking                  4  broke

ตอบ  2  บทที่  9  หน้า 177  ใช้  V3  เป็นคำคุณศัพท์ adj. ขยายคำนาม  โดยบอกลักษณะ ของนามว่า ถูกกระทำ เช่น

Fallen  tree  ต้นไม้ถูกโค่น                 broken  glass  แก้วแตก

Broken  leg  ขาหัก                             written  paper    รายงานถูกเขียน

22.  ______________ U.S.A. is _________________ mixed –  culture  country.

1  The , blank                    2  Blank , the                 3  The  , a           4  The  , the

ตอบ  3  บทที่ 1 หน้า 9  ใช้  the  นำหน้าประเทศที่มีคำว่า Republic , Kingdom , States และ ประเทศที่ลงท้ายด้วย s เช่น

The Republic  of  China                      The  United  Stated

The  United  Kingdom                         The  Philippines

และใช้ a  country  ประเทศหนึ่ง  ใช้  a นำหน้านามนับได้ เอกพจน์ กล่าวทั่วๆไป หรือ หมายถึงจำนวนหนึ่ง

23.  Anna  felt ______________ with  her  boss’  decision.

1  disappointment                   2  disappointing               3  disappoint                 4  disappointed

ตอบ  4  บทที่ 9  หน้า  177 – 178  ดูจากตัวเลือกเหลือ 2 และ 4  มีเรียนลงท้าย V – ing  และ V – ed (V3)

ทำหน้าทีเป็นคุณศัพท์ โดย V – ing บอกลักษณะของนามหรือแสดง  น่าเบื่อ  น่าสนใจ น่าขบขัน  ส่วนรูป V3 หรือ ed  แสดงความรู้สึก เช่น  รู้สึกเบื่อ รู้สึกสนใจ  และมักมีบุพบท ตามหลัง เช่น  with ,  to , by , of

– The  game  is  interesting. น่าสนใจ

– She  was  interested  in  the  story. รู้สึกสนใจ

– Am  felt  tired  after  the  game. รู้สึกเหนื่อย

24.  It’s  high  time  that  the  passengers ______________ from  the  aircraft.

1  disembarked            2  disembark                  3  disembarks                 4  disembarking

ตอบ  1  บทที่  12  หน้า 234  กลุ่มคำสมมติ  6  กลุ่ม  เช่น

25.  Sue ________________ for  her  boyfriend  when  I  saw  her.

1  is  waiting                       2  would  wait                   3  had  been  waiting           4  has  waited

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  3  เสริม

26.  We  wished  we  ______________ here  yesterday.

1  could                      2  were                       3  would                      4  could  be

ตอบ  1  บทที่  12  หน้า  234  สูตรการใช้  wish

27.  The  machine _____________ when  the  lights  went  out.

1  is  running                      2  will  run                    3  had  been  running                4  has  run

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  3  เสริม

28.  On  the  map  where ________________ Japan ?

1  was                            2  is                       3  has  been                      4  will  be

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  19  เสริม  ประโยคที่เป็นจริงในปัจจุบัน  โดยโจทย์เป็นคำถามว่า  ในแผนที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ไหน   เป็นการถามในปัจจุบัน  ตอบ  Present  Simple  =  (S  +  V1 )

29.  The  maid  cleaned  the  kitchen  as  soon  as  she _______________ cooking.

1  would  finish                       2  has  finished               3  was  finishing             4  had  finished

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  6  เสริม เห็น  Cleaned  เป็น  อดีตคู่กับ  Past  Perfect  =  had  finished

30.  If  her  son  studied  hard ,  he _____________ get  high  grades  in  English.

1  has                              2  will                          3  would                        4  can

ตอบ  3  บทที่  11  หน้า  216  สูตรการใช้  If  4  สูตร  ดังนี้ 

1        If              S  +  V1                 ,                 S  +  V1

2       If              S  +  V1                  ,                 S  +  will  V1

3       If              S  +  V2                 ,                  S   +  would  V1

4       If              S  +  had  V3         ,                  S  +  would  ,    could  ,  might    have   V3

ตรงสูตร  3   studied  เป็น  V2  ตอบคู่กับ  would  get

31.  By  two  a.m.  tomorrow  we ________________ who  will  be  our  president.

1  are  going  to  know                                          2  will  have  known

3  have  known                                                      4  will  know

ตอบ  2  บทที่  8  หน้า  154  ใช้  Future  Perfect  Tense  (S  +  will  have  V3)  แสดงเหตุการณ์หนึ่งจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเวลาที่แน่นอน  มักมีคำขึ้นต้นด้วย  By  เช่น  By  nine  o’clock  ,  by  the  end  next  month  ,  by  midnight   เห็น  By  two  a.m.  tomorrow  จึงตอบ  will  have  known

32.  While  I  ______________ home ,  it  started  raining.

1  drive                         2  have  driven                   3  would                 4  was  driving

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  14  เสริม  แต่ข้อนี้เป็นอดีต คู่อดีต

33.  Nid ______________ English  for  over  a  year.

1  studies                    2  studied                    3  will  study                    4  has  been  studying

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  12  เสริม  เห็น  for  (เป็นเวลา)  ใช้  Present  Perfect  (S  +  has  V3)  ถ้า  ไม่มีตอบ  Present  Perfect Continuous  แทนก็ได้  ( S + has  been  Ving ) =  has  been  studying

34.  Sue _________________ her  shoes  if  she  had  had  new  ones.

1  could  have  changed             2  could  change             3  changed             4  were  changing

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  30  เสริม เพียงแต่ย้าย  If  อยู่ตรงกลางโจทย์ ในสูตร 4

35.  Yesterday  around  9  o’clock ,  the  graduate  students ________ their  comprehensive  exam.

1  have  taken                2  were  taking              3  will  take                4  take

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  8  เสริม  จากคำบอกเวลา  yesterday  around  9  o’clock   ก็เหมือน  At 9  o’clock  last  night  ลักษณะเดียวกันตาม Past  Continuous

36.  ______________ we  gone  to  class  regularly ,  we  would  not  have  failed  the  test.

1  Had                           2  Has                            3  Having                   4  Have

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  30  เสริม  แต่ข้อนี้เป็นการตัด  If  ออก  โดยมีเฉพาะสูตร 3 และสูตร  4  

37.  His  father  would  buy  a  house  if  he  _____________ money.

1  has                       2  had                           3  would                        4  had  had

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  30  เสริม  สูตร  3  ย้าย If  ไว้ตรงกลาง

38.  They ____________ going  to  the  concert  if  you  are  ready.

1  are                      2  were                             3  will                            4  would

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  30  เสริม  สูตรที่  1  ของ  If  ย้ายไว้กลาง

39.  The  music  ______________ beautiful.

1  seems                          2  had  seemed               3  has  seemed               4  is  seeming

ตอบ  1  บทที่  4  หน้า  66  กริยาบางตัวไม่ใช้รูป  Present  Continuous  ไม่ใช้  –  Ving  ให้ตอบรูป กริยาธรรมดาคือ  V1  ออก  1 – 2 ข้อ  มี  4  กลุ่ม ได้แก่ 

1         กริยาแสดงการรับรู้เช่น  feel ,  hear ,  notice , recognize , taste , smell , observe

2         กริยาเกี่ยวกับจิตใจ เช่น agree , appreciate , assume , believe ,  expect , forget , recall

3         กริยาแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น   belong ,  owe , own ,  possess

4         กริยายกเว้นตัวอื่นๆ เช่น concern , consist , contain , seem , sound

–          That  room  consists  of  twenty  windows.

–          That  car  belongs  to  John

–          The  music  seems  beautiful

40.  My  teacher  told  me ____________ shocking  news.

1  more                     2  many                    3  much                         4  rather

ตอบ  4  บทที่ 10 หน้า 199 คำวิเศษณ์ที่ขยายคำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์ที่มาขยาย เช่น  rather ,too , quite , extremely , very , nearly , somewhat , almost

41.  My  plane _____________ in  two  hours.

1  had                        2  has  left                        3  left                        4  leaves

ตอบ  4  บทที่  2  หน้า  28  ใช้  Present  Simple  แสดงเหตุการณ์ในอนาคตแทน  Future ได้ มักเป็นตารางการเดินทางเช่น

–          John  leaves  for  Bangkok  tomorrow

–          The  train  leaves  in  a  few  minutes. (ใน 2 – 3 นาที)

42.  This  come  home  _____________ than  she  did  yesterday.

1  soon  more                         2  soon                       3  more  soon                    4  sooner

ตอบ  4  บทที่  10  หน้า  204  การเปรียบเทียบขั้นกว่าของ  soon  ต้องเป็น  sooner  เห็น than ต้องตามขั้นกว่าเท่านั้น จึงตอบ sooner

43.  This  lesson __________________ revised  last  week.

1  will  be                                 2  has  been                         3  is                           4  was

ตอบ  4  เห็น  last  week  ตอบ  V2  =  was

44.  Your  drawing  appears ___________________ than  his.

1  bad                                      2  worse                             3  worst                        4  well

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  42  เสริม  เห็น  than  ตอบขั้นกว่า จากคุณศัพท์ bad  เปลี่ยนรูปเป็น worse

45.  Jackie ________________ in  a  few  seconds.

1  are  arriving                      2  has  arrived                    3  arrives                   4  arrived

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  41  เสริม in  a  few  seconds (ใน 2 – 3 วินาที) เป็นอนาคต คือ will arrive  หรือใช้ Present  Simple  คือ  arrives  แทนได้

46.  Yala  Province _______________ in  the  South.

1  was                      2  is                          3  has  been                            4  will  be

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  19  เสริม  ประโยคที่เป็นจริงเสมอ  (Fact)  ต้องใช้  Present  Simple  เช่น 

–          The  sun  shines  by  day.  (พระอาทิตย์ส่องแสงกลางวัน)

–          Yala  Province  is  in  the  South.  (จังหวัดยะลาอยู่ในทางตอนใต้)

47.  That  old  woman  doesn’t  want  to  buy  these ______________ watches.

1  small  Japanese  four                           2  four   small  Japanese

3  four   Japanese  four                            4  small   four  Japanese

ตอบ  2  บทที่  9  หน้า  181 – 182  การเรียงคุณศัพท์  เมื่อมีคุณศัพท์หลายๆคำมาขยายคำนามให้เรียงลำดับก่อนหลังดังนี้

จำนวน/ชี้เฉพาะ ลักษณะ/คุณภาพ ขนาด สี เชื้อชาติ นามขยาย นาม
three

four

old small

small

blue French

Japanese

leather Shoes

watches

48.  Are  you  cooking  _____________ for  me ?

1  delicious  anything                                2  deliciously anything                               

3  anything   deliciously                            4  anything   delicious                           

ตอบ  4  บทที่  9  หน้า  175  คุณศัพท์ (adj.) อยู่หลังคำต่อไปนี้

Someone , something , somebody

Anyone , anything , anybody                           +  adj.

No  one , nothing , nobody

เช่น    anything  special     ,    something  important

          Anything  delicious   ,  nothing  wrong

49.  A  large  amount  of  gasoline ________________ put  into  the  tank.

1  are                         2  was                     3  be                       4  were

ตอบ  2  บทที่  9  หน้า  175  –  176  คุณศัพท์บอกจำนวน

50.  Drinking  _____________ green  tea  has  become  popular  among  teen – agers.

1  a                          2  the                      3  much                       4  blank

ตอบ  บทที่  1  หน้า  11  ไม่ใส่ article  หน้าคำนามที่นับไม่ได้   เช่น  gold  (ทอง)  silk  (ไหม)  wood (ไม้) money  (เงิน) tea (น้ำชา)coffee (กาแฟ)  mud  (โคลน)  water  (น้ำ)  air  (อากาศ ) flour (แป้ง) food  (อาหาร)เป็นต้น

51.  We  went  to  Cha – Am  for  our _____________ vacation  last  month.

1  two – week                      2  two – weeks                    3  two  weeks              4  two  week

ตอบ  1  บทที่  9  หน้า  178  คำขยายเป็นคำนาม  เรียกว่าคำนามประสม  โดยคำนามที่ทำหน้าที่ขยายจะอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอและถ้าเป็นตัวเลขจะมี – คั่นกลาง เช่น

A  five  –  minute   walk                         a  twelve – page  report

A  seven  –  story  building                   a  two – week  holiday

52.  My  usual  breakfast  is ______________ piece  of  toast  and  ___________ cup  of  coffee.

1  blank , blank                   2  a  ,  blank              3  a  ,  a                  4  blank  ,  a

ตอบ  3  บทที่  1  หน้า  4  ใช้ a  ,  an  กับนามนับได้ หมายถึง  หนึ่ง

–          I  want  to  buy  a  car.  ฉันต้องการซื้อรถคันหนึ่ง

–          A  piece  of  toast.  ขนมปังหนึ่งชิ้น

–          A  cup  of  coffee.  กาแฟหนึ่งถ้วย 

53.  The  teacher  suggested  that  the  aggressive  girl ______________  to  him  carefully.

1  listens                    2  listening                  3  to  listen                  4  listen

ตอบ  4  บทที่  12  หน้า  235  กริยายกเว้นมี  5  ตัว  ให้ตอบกริยาช่องที่  1  ไม่ผัน

54.  Summer _____________ hot  in  Bangkok.

1  his  been                    2  will  be                      3  is                      4  was

ตอบ  3  ดูคำกริยาข้อ  46  เสริม  ประโยคเป็นจริงว่า  ฤดูร้อนก็ร้อนในกรุงเทพ  เป็นจริงว่าร้อนอยู่แล้วใช้กริยาช่องที่ 1  =  is

55.  As  soon  as  he  arrives  at  the  door ,  he ______________ the  bell.

1  rings                       2  rang                       3  has  rung                    4  is  ringing

ตอบ  1  บทที่  2  หน้า  28  ประโยค  2  ตอนที่มี  when  ,  as  soon  ,as  เหมือน  if  สูตรที่  1 

56.  Before  we  bought  a  washing  machine,  we _______________ the  price.

1  have  just  checked                            2  had  already  checked

3  will  check                                          4  had  been  checking

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  6  เสริม  เป็น  Tense  คู่ที่มี  before , after  คั่น  ออกทุกเทอม

1   S  had  V3             +               before                  S         +            V2

2  S  V2                      +               after                     S         +            had    V3

57.  Jack _______________ to  speak  Chinese.

1  is  able                      2  is  able  to                 3  can                   4  may

ตอบ  1  บทที่  6  หน้า  112  ดูโจทย์ มี to  ก็ตอบ  is  able  แล้วมี  to  ตามได้เลย  แต่จะมี  to  ชน  to  อีกตัวเลือกที่  2  ผิด  ส่วน  can และ  may  ตามด้วยกริยาช่องที่  1  ไม่มี  to

58.  Our  company  won’t  pay  you  unless  you _____________ this  contract.

1  are  signing                  2  sign                   3  signed                   4  had  signed

ตอบ  2  บทที่  11 หน้า  217  เห็น  unless  ก็เหมือน  if  ในการตอบกริยาเหมือนกันทุกประการ  ข้อนี้ตรงตามสูตรที่  2  คำว่า  won’t  ก็คือ  will  not

59.  When  I  called  my  friend,  she  _____________ her  students.

1  taught                      2  would  teach                     3  was  teaching                  4  will  have  taught

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  11  เสริม  เชื่อมด้วย  When  อยู่ต้นโจทย์

60.  They  would  not  be  promoted ___________ they  promised  to  work  harder.

1  were  to                    2  were                   3  had                          4  unless

ตอบ  4  บทที่  11  หน้า  219  โจทย์นี้  ก็เป็น  if  หรือ  unless  สูตรที่  3 

61.  Preecha _________ a  new  house.

1  is  just  buying                                        2  had  just  bought

3  has  just  bought                                    4  just  bought

ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  12  เสริม  เห็น  just  ใช้  Present  Perfect  (has  +  V3 )  ในประโยคเดียวไม่ใช้  Past  Perfect

62.  Jim  broke  a  light   bulb  on  the  pole  while  he  ___________ football  with  his  friends.

1  play                     2  plays                    3  has  played                    4  was  playing

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  14  เสริม

63.  Last  Songkarn  we ____________ our  parents.
1  do  not  visit               2  have  not  visited              3  did  not  visit              4  are  not  visiting
ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  13  เสริม  เห็น  last  Songkarn  เป็นอดีตใช้  V2  คือ  did

64.  My  girl  ____________ to  visit  her  former  teachers.
1  ought  to                2  ought                     3  should                   4  should  to
ตอบ  2  บทที่ 4  หน้า  72  should  +  V1  ไม่มี  to  แต่  ought  ต้องมี  to  ตามเสมอ ฉะนั้นที่โจทย์มี  to  จึงตอบ  ought   แต่ไม่ต้องใช้  to  2  ครั้ง  เพราะโจทย์มี  to  อยู่แล้ว

65.  Vipa  cried ____________  in  the  class.
1  less  loud                 2  least  loudly                  3  least  loud                 4  less  loudly
ตอบ  2  ดูคำอธิบาย ข้อ  17  เสริม  เห็น  in  the  class  (ในสถานที่นั้น)  ให้ตามขั้นสุด  จาก  little  less เป็น  least  และกริยา  cried  เป็นกริยาทั่วไป  ต้องตามด้วย  adv.  คือ  loudly  และ  น้อยที่สุดใส่ข้างหน้าเป็น (the) least  loudly  มี  the  หรือไม่มี  the  ก็ได้

66..  Right  now  she  ___________.
1  dances                 2  will  dance                   3  will  dancing                  4  has  danced
ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ  2  เสริม  เห็น  right  now  ตอบ  Present  Continuous =  is  dancing

67.  The  weather  of  last  winter __________ terrible  cold.
1  is                     2  had  been                          3  will  be                      4  was
ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  13  เสริม  เห็น  last  winter  (ฤดูหนาวที่ผ่านมา) เป็นอดีต ใช้  V2  =  was

68.  John _____________ marry  her  yesterday.
1   do                  2  does                               3  did                             4  has
ตอบ  3  เห็น   yesterday  เป็นอดีต ใช้  V2  คือ  did  มาเป็นกริยาช่วย

69.  This  electric  car  is _____________ than  any  other  car  in  this  showroom.
1  the  most  powerful                              2  more  powerfully
3  more  powerful                                     4  the  most  powerfully
ตอบ  3  เห็น  then  ตอบขั้นกว่าคือ  more  powerful  และตอบ  powerful  เป็นคุณศัพท์ (adj.) เพราะตามหลัง V  to  be  =  is

70    Here ___________ my  lovely  wife!
1  is                   2  was                      3  has  been                       4  will  be
ตอบ  1  บทที่  2  หน้า  28  ใช้  Present  Simple  ( S  +  V1 )  ในประโยคอุทานที่ขึ้นต้นด้วย

71.  Dose  this  new  basket  look  as  _______________ the  old  one ?

1  beautifully  as             2  so  beautiful               3  beautifully  so            4  beautiful  as

ตอบ  4  บทที่  10  หน้า  194  การเปรียบเทียบเท่ากัน  ออกทุกเทอม  1  ข้อ  

72.  Lizards ____________ reptiles.

1   are                            2  were                           3  have  been                4  are  being

ตอบ  1  ดูคำอธิบายข้อ  46  เสริม  ประโยคเป็นจริงเสมอว่า  กิ้งก่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน  ใช้  V1  ประธานพหูพจน์จึงตอบ  are

73.  These ______________ books  will  be  reprinted  soon.

1  interested  new                2  interesting  new              3  interest  new              4  new  interested

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  23  เสริม  หนังสือน่าสนใจ  คุณศัพท์ขยายคำนาม  (book)  ใช้รูป  – ing  คือ

Interesting  เช่น

– This  is  an  interesting  book.   หนังสือน่าสนใจ

จะใช้รูป  -ed  ไม่ได้เพราะ  –  ed แสดงรู้สึก…

74.  “ Beauty _____________ but  skin  –  deep “  is  an  old  saying.

1  was                                 2   is                                     3  has  been                 4  will  be

ตอบ  2  ดูคำอธิบายข้อ  46  เสริม  เป็นสุภาษิตจาก  old  saying  แสดงว่าใช้กริยาช่องที่  1  คือ  is

75.  They ___________ each  other  before  they  decided  to  marry.

1  know                              2  will  have  known               3  will  know                 4  had  known

ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ  56  เสริม

Part  2  Vocabulary  ภาคคำศัพท์

Choose  the  correct  answer

76.  Production  development  must  be  accelerated  in  this  area.

1  reduced                      2  spread                            3  quickened                   4  stopped

ถาม  การพัฒนาด้านการผลิตต้องเร่งในพื้นที่นี้

ตอบ  3  accelerated  =  hastened ,  expedited , quickened  (เร่ง)

77.  Japanese  were  pioneers  who  first  arrived  on  this  island.

1  controllers                  2  settlers                           3  immigrants                    4  visitors

ถาม   ชาวญี่ปุ่นเป็นนักบุกเบิก  ซึ่งมาถึงเกาะนี้เป็นกลุ่มแรก

ตอบ  2   pioneer   =  settlers   นักบุกเบิก 

78.  The  victims  were  finally  rescued.

1  supported                  2  abandoned                     3  treated                         4  saved

ถาม  ในที่สุดผู้เคราะห์ร้ายก็ได้รับความช่วยเหลือจากอันตราย

ตอบ  4  rescued  =  saved  ช่วยเหลือจากอันตราย

79.  Every  nation  has  a  convention  for  something.

1  process                     2  environment                   3  tradition                         4  disease

ถาม  ทุกประเทศมีธรรมเนียมสำหรับบางสิ่งบางอย่าง

ตอบ  3  convention  =  tradition  ธรรมเนียม , ระเบียบแบบแผน

80.  Hot  weather  damaged  all  the  fruits  in  the  garden.

1  spoiled                     2  increased                      3  stained                             4  ripened

ถาม  อากาศร้อนทำให้ผลไม้ทั้งหมดในสวนเสียหาย

ตอบ  1  damaged  =  spoiled  ทำให้เสียหาย

81.  The  silence  and  newly – budded  trees  of  the  forest  attracted  the  new  comers.

1  deleted               2  supported                3  surprised                     4  drew in

ถาม  ความสงบเงียบและต้นไม้ที่ออกดอกมาใหม่ของป่าไม้เป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้มาใหม่

ตอบ  4   attract  =  captivate ,  fascinate , enchant , drew  in   ดึงดูดความสนใจ

82.  It’s  not  safe  to  have  a  gun  in  the  house  because  you  have  small  children.

1  huge               2  native                   3  abominable                     4  secure

ถาม  ไม่ปลอดภัยที่จะมีปืนในบ้านเพราะคุณมีเด็กเล็กอยู่

ตอบ  4  safe  =  secure   ปลอดภัย

83.  His  business  is  successful;  now  he  owns  many  shops.

1  well  known            2  accomplished            3  acceptable     4  recognized

ถาม  ธุรกิจของเขาประสบผลสำเร็จ ในทุกวันนี้เขาเป็นเจ้าของร้านค้าจำนวนมาก

ตอบ  2  successful  =  accomplished  ประสบผลสำเร็จ

84.  The  bird  flu  is  a  kind  of  disease.

1  grip                        2  choker                3  illness                        4  tycoon

ถาม  โรคไข้หวัดนกเป็นโรคชนิดหนึ่ง

ตอบ  3  disease  =  illness  โรค  เชื้อโรค

85.  A  bookstore  usually  provides  you  with  a  variety  of  books.

1  alternative               2  source         3  classification               4  difference

ถาม   โดยทั่วไปร้านขายหนังสือจัดหาให้คุณด้วยหนังสือที่หลากหลาย

ตอบ  4    various (adj.)  variety  (N)  variation  (N)  =  difference  มากมาย  หลากหลาย  ต่างๆหลายชนิด

86.  It  is  not  appropriate  to  were  a  T – shirt  in  an  exam  room.

1  specific                  2  sensible                       3  provisional                       4  suitable

ถาม  มันไม่เหมาะสมที่สวมเสื้อเชิ้ตฮาวายเข้าห้องสอบ

ตอบ  4  appropriate  =  suitable  เหมาะสม

87.  Please  raise  your  hand  higher;  I  can’t  see.

1  recycle                  2  greet                            3  lift                                     4  advertise

ถาม  กรุณายกมือให้สูงขึ้น  ฉันมองไม่เห็น

ตอบ  3  raise  =  lift ,  uplift ,  elevate  ยกให้สูงขึ้น

88.  New  drugs  will  be  experimented  with  our  patients.

1   tested                  2  collected                       3  injured                         4  used

ถาม  ยาใหม่ๆ จะถูกทำการทดลองกับผู้ป่วยของเรา

ตอบ  1  experimented  =  test  ทำการทดลอง

89.  Don’t  demand  too  much  from  your  spouse.

1  appear                 2  ask                                 3  control                        4  develop

ถาม  อย่าเรียกร้องมากเกินไปจากคู่สมรสของคุณ

ตอบ  2  demand  =  ask , request  ,  want  เรียกร้อง

90.  Tom  hates  to  wake  up  early  on  weekends.

1  vows                      2  prefers                         3  dislikes                       4  devotes

ถาม  ทอมไม่ชอบที่จะตื่นเช้าในวันสุดสัปดาห์

ตอบ  3  hates  =  dislikes  ไม่ชอบ

91.  To  consume  food  nutritionally  can  strengthen  your  health.

1  orderly                  2  continuously                 3  eventually                  4  healthfully

ถาม  บริโภคอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการสามารถทำให้สุขภาพของคุณแข็งแรงขึ้น

ตอบ  4  nutritionally  =  healthfully  อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ

92.  Some  genetic  diseases  are  not  curable.

1  chronic                   2  hereditary                        3  critical                4  potential

ถาม  โรคทางพันธุกรรมบางอย่างไม่สามารถรักษาได้

ตอบ  2  genetic  =  hereditary  เกี่ยวกับพันธุกรรม

93.  The  crowd  gathered  to  welcome  this  super – star.

1  assemblage             2  residents                       3  well – wishers       4  commentators

ถาม  ฝูงชนมารวมตัวกันเพื่อต้อนรับดารายอดนิยมนี้

ตอบ  1  crowd  =  assemblage  ฝูงชน

94.  All  the  bereaved  family  members  were  still  in  sadness.

1  disappeared             2  hopeless                     3  cheerful                 4  anguished

ถาม  สมาชิกครอบครัวที่สูญเสียไป  ทุกคนยังอยู่ในความเศร้า

ตอบ  4  bereaved   =  anguished ที่สูญเสีย

95.  The  police  have  tried  to  collect  much  evidence.

1  data                           2  treatment                      3  vehicle                4  tycoon

ถาม  ตำรวจได้พยายามรวบรวมหลักฐานจำนวนมาก

ตอบ  1  evidence  =  data ,  fact  หลักฐาน

96.  The  police  rushed  to  the  scene  where  the  accident  occurred.

1  market                     2  tavern                            3  location                4  rendezvous

ถาม  ตำรวจเร่งรีบไปยังสถานที่เกิดเหตุที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น

ตอบ  scene  =  location , site  สถานที่เกิดเหตุ

97.  My   sister  decided  not  to  ____________ working  on  this  project.

1  give  up                   2  vow                                3  forgive                  4  create

ถาม  พี่สาวของฉันตัดสินใจไม่ล้มเลิกโครงการนี้

ตอบ  1    1  ยกเลิก ยอมแพ้           2  สาบาน  อธิษฐาน        3  ยกโทษ  ให้อภัย        4  สร้างสรรค์

98.  This  small  area  is  the _____________ where  I  want  to  build  my  house.

1  site                         2  title                                3  forgiveness             4  legend

ถาม  พื้นที่เล็กๆนี้  เป็นทำเลที่ฉันต้องการสร้างบ้านของฉัน

ตอบ  1          1  แหล่ง  ที่ตั้ง  ทำเล          2  ตำแหน่ง          3  การให้อภัย        4  ตำนาน

99.  After  the  Iraq  war , soldiers _____________ home.

1  returned                   2  originated                  3  polluted                 4 emphasized

ถาม  หลังจากสงครามในอิรัก  ทหารก็กลับบ้าน

ตอบ  1        1  กลับคืน         2  ต้นกำเนิด            3  มลพิษ               4  เน้นย้ำ

100.  _____________ thinking  is  necessary  for  an  artist.

1  Creative                  2  Legendary                  3  Healed                  4  Retributive

ถาม  การคิดอย่างสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับจิตรกร

ตอบ  1         1  สร้างงสรรค์      2  ตำรา       3  รักษา          4  ลงโทษ

101.  Choose  your  pants ___________;  if  not ,  you  will  have  to  have  them  altered  later  on.

1  precisely             2  sufficiently            3  separately      4 imaginatively

ถาม  เลือกกางเกงของคุณอย่างถูกต้อง  ถ้าไม่แล้ว คุณจะต้องเปลี่ยนมันอีก

ตอบ  1             1  อย่างถูกต้อง  พอดี         2  อย่างเพียงพอ        3  อย่างแยกจากกัน    4  อย่างจินตนาการ

102.  Parental  _________ becomes  increasingly  important  for  the  young  Thais.

1  anxious          2  guidance               3  accurate                    4  appropriate

ถาม  การแนะนำของพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นต่อหนุ่มสาวไทย

ตอบ  2         1  กระวนกระวายใจ         2  การแนะนำ       3  เที่ยงตรง       4  เหมาะสม

103.  Which  factory ______________ this  kind  of  product ?

1  reported             2  greeted         3  manufactured         4  interviewed

ถาม  โรงงานไหนผลิตสินค้าประเภทนี้

ตอบ  3       1  รายงาน       2  ทักทาย         3  ผลิต  ทำ         4  สัมภาษณ์

104.  The  university ____________ the  students  with  many  large  reading  rooms.

1  disciplines        2  provides          3  discriminates               4  guides

ถาม  มหาวิทยาลัยจัดหานักศึกษาด้วยห้องอ่านหนังสือขนาดใหญ่จำนวนมาก

ตอบ  2       1 กฎระเบียบวินัย        2  จัดหา  เตรียมไว้ให้      3  แบ่งแยกชนชั้น     4  นำทาง

105.  ___________ water  in  summer  causes  drought   in  northern  Thailand.

1  Consultative            2  Insufficient             3  Accurate              4  Anxious

ถาม  น้ำไม่เพียงพอในฤดูร้อนทำให้เกิดความแห้งแล้งในทางตอนเหนือของไทย

ตอบ 1         1  ปรึกษา         2  ไม่เพียงพอ       3  แม่นยำ  เที่ยงตรง      4 กระวนกระวาย

106.  After  his  father’s  death,  John __________ all  of  his  father’s  money.

1  entitled                         2  involved                     3  inherited                  4  rescued

ถาม  หลังจากพ่อของเขาตาย  จอห์น ได้รับมรดกจากพ่อของเขาทั้งหมด

ตอบ  3           1  ได้รับสิทธิ์          2  เกี่ยวข้อง  พัวพัน           3  ได้รับมรดก           4  ช่วยเหลือจากอันตราย

107.  The ____________ of  getting  a  work  permit  is  quite  complicated.

1  appliance                 2  vehicle                3  demand                 4  process

ถาม  ขั้นตอนของการได้ใบอนุญาตทำงานค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน

ตอบ  4            1  เครื่องมือเครื่องใช้          2  ยานพาหนะ         3  เรียกร้อง         4  ขั้นตอน  กระบวนการ

108.  These  kinds  of  _____________ plant  fossils  are  rarely  found.

1  jumping                 2  supporting            3  necessary              4  prehistoric

ถาม  ประเภทฟอสซิลจากพืชในยุคก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้หาพบยาก

1ตอบ  4          1  กระโดด             2  สนับสนุน           3  จำเป็น              4  ก่อนประวัติศาสตร์

109.  His _______________ marriage  ended  so  fast  that  no  one  believed  it.

1  recent                       2  accurate                3  sensible                 4  sufficient

ถาม  การแต่งงานที่มีเหตุผลของเขาสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งไม่มีใครเชื่อ

ตอบ  3            1  เร็วๆนี้             2  เที่ยงตรง              3  มีเหตุผล              4  เพียงพอ

110.  Jim  and  Joan  have  been ________________ since  1990.

1  separated                   2  crushed                    3  weathered                 4  twisted

ถาม  จิมและโจนได้แยกกันตั้งแต่  ค.ศ.  1990

ตอบ  1            1  แยกออกจากกัน        2  บดขยี้           3 ผุกร่อนตามสภาพอากาศ  4 คดงอ

 111.  The  boy  scout ____________ the  rope  and  pulled  himself  across  the  river.

1  cracked                   2  grasped                    3  remained                     4  craved

ถาม  ลูกเสือชายจับยึดเชือกและดึงตัวเองข้ามแม่น้ำ

ตอบ  2          1  แตกแยก           2  จับยึด           3  คงเหลือ           4  แกะสลัก

112.  I  have  to ____________ myself  at  the  office;  if  not ,  I  will  lose  my  job.

1  murder                    2  interview                  3  report                    4  tip  off

ถาม  ฉันต้องการรายงานตัวเองที่สำนักงาน  ถ้าไม่แล้ว  ฉันจะตกงาน

ตอบ  3        1  ฆาตกรรม            2  สัมภาษณ์            3  รายงาน            4  ให้ข่าว

113.  Plastic  bags  that  people  throw  away ___________ the  environment.

1  crack                      2  crave                         3  twist                       4  ruin

ถาม  ถุงพลาสติกที่ผู้คนทิ้งไปได้ทำลายสิ่งแวดล้อม

ตอบ  4           1  แตกร้าว               2  แกะสลัก            3  คดงอ             4 ทำลาย

114.  ____________ your  head  with  this  towel  because  it’s  getting  cold.

1  Cover                  2  Report                      3  Develop                    4  Appear

ถาม   ปกคลุมศีรษะของคุณด้วยผ้าขนหนูผืนนี้เพราะมันจะหนาว

ตอบ  1                1  ปกคลุม               2  รายงาน               3  พัฒนา            4  ปรากฏ

115.  Living  in  a  ____________ area in  Thailand  is  better  than  living  in  a  city.

1  remote                    2  piddling                  3  powerful               4  serious

ถาม  อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างออกไปจากชุมชนในเมืองไทยดีกว่าอาศัยอยู่ในเมือง

ตอบ  1              1  ห่างไกลจากชุมชน          2  ไม่จริงจัง           3  มีพลัง      4  จริงจัง

116.  The  car  opened _____________ ;  no  one  opened  it .

1  opulently               2  automatically             3  accurately               4  impossibly

ถาม  รถยนต์เปิดโดยอัตโนมัติ  ไม่มีใครเปิดมัน

ตอบ  2            1  อย่างหรูหรา               2  โดยอัตโนมัติ          3  อย่างถูกต้อง        4  อย่างเป็นไปไม่ได้

117.  Small  children  always ___________ what  they  want  to  have.

1  romp                    2  choke                     3  don                   4  imagine

ถาม  เด็กเล็กๆมักจะจินตนาการในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้

ตอบ  4            1  วิ่งเล่น                2  เครื่องประดับ           3  สวมใส่เสื้อผ้าพิเศษ       4  จินตนาการ

118.  The  students __________ this  newly  elected  rector  to  know  what  his  policies  would  be  about.

1  interviewed              2  commented                3  predicted                 4  told

ถาม  นักศึกษาสัมภาษณ์อธิการบดีที่ถูกเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อรู้นโยบายของท่านจะเป็นอย่างไร

ตอบ  1             1 สัมภาษณ์           2  วิจารณ์               3  ทำนาย                4  บอก

119.  I  don’t  want  to  take  to  him  anymore  unless  he _____________ his  manners.

1  vows                       2  refines                         3  overlooks                4  devotes

ถาม  ฉันไม่ต้องการพูดกับเขาอีกต่อไปถ้าเขาไม่ขัดเกลากิริยาท่าทางของเขา

ตอบ  2             1  สาบาน            2  ขัดเกลา              3  มองข้าม           4  อุทิศเสียสละ

120.  Two  policemen  have ______________ a  bank  robber.

1  discounted                   2  spied                3  piddled                  4  imagined

ถาม  ตำรวจ  2  นาย  ได้สืบโจรปล้นธนาคาร

ตอบ  2               1  ลดราคา                  2  สืบ  สอดแนม            3  เล่นๆ  ไม่จริงจัง      4  จินตนาการ

Advertisement