ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป 1/2559

การสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Choose the correct answer.

Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง)

1 It rains a lot in the south, _______ ?

1 is it

2 does it

3 isn’t it

4 doesn’t it

ตอบ 4 หน้า 175 เป็นเรื่อง tag-question ที่ให้ตอบส่วนหางหรือส่วนหลัง โดยกำหนดว่าถ้าข้างหน้า เป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ เช่น

–              John is a student, isn’t he?

–              Tourists will visit the palace, won’t they?

สำหรับข้อนี้มีกริยา rains ทำส่วนหลังต้องใช้ verb to do มาช่วยในรูปเอกพจน์ก็คือ does และทำเป็นปฏิเสธรูปย่อคือ doesn’t และเรื่องสรรพนาม ให้ it มาก็ตอบส่วนหางเป็น it

2              You’re going to the party,_____ ?

1 are you

2 do you

3 did you

4 aren’t you

ตอบ 4     ดูคำอธิบายในข้อ 1 ที่ผ่านมา เป็นเรื่องประโยคคำถามส่วนหางนั่นเอง You’re ย่อมาจาก You are ฉะนั้นทำเป็นปฏิเสธรูปย่อ คือ aren’t และสรรพนาม you ก็ตอบ you

3 _______ do you want to go?

1 Why

2 Where

3 When

4 All are correct

ตอบ 4 หน้า 172- 173 ในรูป Wh-question ประเภท when, where, why, who, whom, how

ที่นิยมให้ตอบออกประมาณ 2-3 ข้อทุกเทอม การถามแบบ Why ถามถึงเหตุผลว่า ทำไม ส่วน Where ถามสถานที่ว่า ที่ไหน และ When ถามถึงเวลาว่า เมื่อไร ข้อนี้ตอบถูกทุกข้อ

  1. We told them _______ the movie was funny.

1 if

2 whether

3 that

4 what

ตอบ 3 หน้า 186 -187 เราดูจากตัวเลือก เราจะรู้ทันทีว่าเป็นเรื่องของ indirect speech เป็นการนำ ประโยคคำพูดมาพูดหรือเล่าให้คนอื่นฟัง เราดูจากกริยาหลักให้มาเป็น told them แสดงว่า เดิมมาจากประโยคคำพูด “said to + กรรมที่เป็นบุคคล” ที่เป็นประโยคบอกเล่า ฉะนั้นจะเชื่อมต้วย that ดูจากประโยคเดิม

Direct Speech = We said to them, “The movie is funny.”

Indirect Speech = We told them that the movie was funny.

ถ้าหากว่าเดิมมาจากประโยคคำถามละก็ กริยาหลักจะเป็น asked  แล้วต้องเชื่อมด้วย if

หรือ whether หรือ what  แต่ข้อนี้เป็น told จึงเชื่อมด้วย that

5              He said that he  ______ hungry.

1 is

2 was

3 were

4 will be

ตอบ 2 หน้า 193 – 194 ก็เป็นเรื่อง Indirect Speech เรารู้จากกริยาหลักว่า said that ประโยคย่อย ที่ตามมาก็ต้องเปลี่ยนกริยาให้เป็นรูปอดีตด้วยคือ กริยาช่องที่ 2 ประธานเป็น he จึงตอบ was

6              When he arrived, we ______ lunch.

1 are having

2 were having

3 have

4 would have

ตอบ 2 หน้า 53 เห็นคำเชื่อมด้วย When เป็น 2 เหตุการณ์ ให้เดาปัจจุบันคู่กับปัจอุบัน และอดีตดู่กับอดีต ดูสูตร ออกทุกเทอมในการเชื่อมด้วย when, while หรือ as มีทั้ง ปัจจุบันและอดีต

1  While S + is/am/are VIng, S +V1

As

2 While S + is/am/are Ving, S + is/am/are Ving

3 While/As S + was, were Ving, S +V2

4 While/As S + was, were Ving, S + was/were Ving

5 When S + V2   when S + was/were Ving

arrived              ตอบ were having

 

ตอบ were having

ให้นักศึกษาเวลาสอบเดาไว้ ถ้าให้ Past Simple (V2) ก็ต้องคู่กับอดีตด้วยกันจาก ตัวเลือกข้อนี้เราเห็นเลยว่ามีอดีตคือ were having เท่านั้นที่ถูก ช้อย 1 และ 3 เป็นปัจจุบันจึงผิด และช้อย 4 คำว่า would จะไม่มีตอบใน Tense มีแต่รูปอนาคตคือ will เท่านั้น ส่วนใหญ่ เราตอบ would ในเรื่อง if

7 I ______ the party, but my friend wanted to go home.

1 have enjoyed

2 enjoy

3 was enjoying

4 had enjoyed

ตอบ 3 ลักษณะเดียวกับข้อ 8 เมื่อเราเห็นกริยาช่องที่ 2 wanted เป็นอดีต แสดงว่าเราก็ต้องตอบอดีตด้วยเช่นกัน คงเหลือช้อย 3 และ 4 เราตอบ Past Continuous Tense (S + was/were Ving) แสดงอาการกำลังกระทำแล้วมีอีกเหตุการณ์ตามมา

8 He _____  a corner and ______ drawing.

1 finds; starting

2 found; had started

3 finds, starts

4 found; started

ตอบ 4 หน้า 24 – 25 จากโจทย์ไม่มีตัวบอกเวลาเหตุการณ์ให้เราเดาได้ แต่เราสังเกตจากโจทย์ว่ามีประธานเดียวกันคือ He และมีคำเชื่อม and ฉะนั้นกริยาที่ตอบก็ต้องเป็นกริยาขนานกัน เช่น V1 คู่กับ V1 หรือ V2 คู่กับ V2 ทีนี้เราก็มาดูตัวเลือก ด้วยการตัดที่เห็นชัด ๆ ว่าไม่ถูกออกไปก่อน เช่น ช้อย 1 ใช้ starting เป็น Ving เลยไม่ถูก ช้อย 2 ก็ไม่ถูก ต้องเป็นกริยาขนานกัน ดั่ง ช้อย 3 และ 4 ที่เป็น V1 คู่กับ V1 หรือ V2 คู่กับ V2 เราก็มาดูความเป็นไปได้จากโจทย์ว่าถ้าเป็น เหตุการณ์ที่เกิดเป็นประจำเราใช้ V1 แต่ถ้าเป็นการเล่าเหตุการณ์ ๆหนึ่งที่ผ่านเราตอบ V2 โจทย์ ตอบว่าเป็นการเล่าเหตุการณ์เพราะบอกว่าเขาเจอ (found) และก็เริ่ม (started) เป็นการเล่า เหตุการณ์อันหนึ่ง

9 Did she ____  early?

1 left

2 leave

3 leaving

4 to leave

ตอบ 2 หน้า 172-173 ในรูปประโยคคำถาม ถ้าใช้ Did มาช่วยแล้วซึ่งอยู่หน้าประธาน she เพราะเป็นประโยคคำถาม กริยาหลักตามมาต้องเป็นกริยาช่องที่ 1 ไม่ผันเสมอคือไม่ต้องมี to หรือ ing เป็นกริยาช่องที่ 1 ธรรมดา จึงตอบ leave

10           He looked at me _____ he were angry.

1 as

2 that

3 if

4 as if

ตอบ 4 หน้า 138 – 139 เป็นเรื่อง as if/ as though

1            S + V1 as if/as though     S + V2

2            S + V2 as if/as though     S + hadV3

ตรงสูตรที่ 1 looked             ตอบ were

หมายเหตุ การสมมติเช่นเรื่อง if, as if/as though, wish จะตอบ were ไม่ตอบ was ถึงแม้ประธานจะเป็นเอกพจน์ นั่นคือ he were, she were, it were เป็นต้น เรารู้จากกริยาตัวหลังว่าเป็น he were แสดงว่าคำเชื่อมที่ตอบมาจากเรื่อง as if นั่นเอง ถ้าเป็นเรื่อง if จะต้องมี will หรือ would