การสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Advertisement

Choose the correct answer.

Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง)

1              For over a year,  Thomas ______ tennis.

1 will have played

2 has been playing

3 will play

4 played

ตอบ 2 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect (S + has/have + V3) แสดงเหตุการณ์ที่ เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดำเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอม จำคำบอกเวลาไว้เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็ว ๆนี้), lately, yet, already, ever, how long 5 all day (ตลอดวัน) อย่างข้อนี้มีคำบอก เวลาคือ for over a year ตอบ has played แต่ตัวเลือกไม่มีก็ให้จำเลยว่า ตอบ Present Perfect Continuous Tense (S + has/have + been + Ving) เป็นการกระทำต่อเนื่อง ที่ไม่ขาดสาย แทนได้เลย ออกสอบแบบนี้ประจำ ใช้แทนกันได้ จึงตอบ has been playing

2              His dog got _______ by the bad boy.

1 kick

2 kicking

3 kicked

4 being kicked

ตอบ 3 หน้า 163 เป็นโครงสร้างในเรื่อง Passive Voice โดยใช้ในรูปของ Verb to have หรือ Verb to get ให้จำจะออกข้อสอบประมาณ 1-2 ข้อ ก็คือ เมื่อเห็น have/ has/ had หรือ get/got ให้+V3            ดูสูตร

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

หรือ S + get/got + V3 ได้เลย

ข้อนี้ให้ got ตอบกริยาช่องที่ 3 คือ kicked (kick)

3              If you arrive at ten, I ______ by that time.

1 have slept

2 would sleep

3 am sleeping

4 will be sleeping

ตอบ 4     ดูสูตรการใช้ If มี 4 แบบ จำให้ได้ออกสอบทุกเทอม สำหรับข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 3

1 If      S  +    VI         ,      S     +      V1

2 If     S +    VI          ,      S     +      will V1

3 If     S +    V2         ,       S     +     would/could + V1

4 If    S  +   hadV3    ,      S     +     would have V3

ข้อนี้โจทย์สามารถตอบตรงกับสูตรที่ 2 เพราะเราเห็นกริยาช่องที่ 1 = arrive คู่กับส่วนหลัง คือ will sleep ไม่มีก็สามารถใช้รูปอนาคต Future Continuous (S + will be + Ving) แทนก็ได้

4              Henry watched TV while he _______ for his girl-friend.

1 has been waiting

2 was waiting

3 will wait

4 waits

ตอบ 2 หน้า 53 เห็น as หรือ while เป็น 2 เหตุการณ์ ให้เดาปัจจุบันคู่กับปัจจุบัน และอดีตคู่กับอดีต ดูสูตรออกทุกเทอมในการเชื่อม while หรือ as มีทั้งปัจจุบันและอดีต

1              While  S + is/am/are ving,   S +V1

As

2              While       S + is/am/are Ving, S + is/ain/are Ving

3              While/As S + was, were Ving, S +V2

4              While/As S + was, were Ving, S + was/were Ving

5              S + V2   while S + was/were Ving

watched              ตอบ was waiting

จากโจทย์ตรงกับสูตรที่ 5 ให้จำหลังคำเชื่อม While หรือ As (ในขณะที่) ใช้เหมือนกัน คือหลังคำเชื่อม As/While ตอบรูป Continuous Tense (is, am, are, หรือ อดีต was, were + Ving) ถ้าให้อดีตมาก็คู่กับอดีต ถ้าให้ปัจจุบันมาก็คู่ปัจจุบัน สำหรับ โจทย์ข้อนี้ให้ watched เป็นอดีต ฉะนั้นส่วนหลังก็คู่อดีตคือ Past Continuous = was waiting

5 Please don’t call me tomorrow. I ______ .

1 was working

2 has worked

3 will be working

4 had worked

ตอบ 3 หน้า 104 ใช้Future Simple Tense (S + will/shall + V1) แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดฃื้นในอนาคต มักมีคำบอกเวลา เช่น tomorrow, soon, next + ช่วงเวลา เช่น next year, next month, tonight, in a few minutes, in half an hour เป็นต้น เราตอบ will work แต่ถ้าไม่มีในตัวเลือก ยังไงก็ต้องตอบรูปอนาคต แต่เปลี่ยนเป็น Future Continuous Tense (S+will be + Ving) ก็ได้จึงตอบ will be working

6 Since 8:30 a.m., my students ______ the literature exam.

1 took

2 will have taken

3 have been taking

4 had been taking

ตอบ 3 ดูคำอธิบายในข้อ 1. ที่ผ่านมาว่าเห็นคำบอกเวลา since ก็ตอบ Present Perfect หรือ Present Perfect Continuous = have been taking ก็ได้

7              Who ______ you ______ to see tomorrow?

1 have; gone

2 are; going

3 are; gone

4 would ; see

ตอบ 2 หน้า 104 เราเห็นคำบอกเวลา tomorrow เป็นอนาคตแน่นอนว่าตอบ will you see แต่ไม่มีในตัวเลือก เราสังเกตจากที่โจทย์ว่ามี to แสดงว่าสามารถเลือกสิ่งที่แทนอนาคตได้ที่เรามีเรียนนั้นก็คือ is, am, are going to นั่นเอง จึงตอบ are you going to see

8              As Mary ______ , her legs became numb.

1 was swimming

2 will swim

3 has swum

4 is swimming

ตอบ 1 ดูคำอธิบายในข้อ 4 ที่ผ่านมาเชื่อมต้วย while/as ขึ้นต้นประโยคในสูตรที่ 3 ดังนี้

3  While/As    S + was, were Ving,                          S    +   V2

ตอบ was swimming became        (มาจาก become)

9              She ______ in this department for 44 years by next year.

1 would teach

2 will teach

3 teaches

4 will have been teaching

ตอบ 4 หน้า 112 ใช้ Future Perfect Tense (S + will/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + will/shall + have been Ving) กับคำบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คำว่า “by” (ประมาณ ราวๆ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time หรือดูจากโจทย์ข้อนี้มีคำบอกเวลา for 44 years by next year จึง ตอบ will have been teaching นิยมออกสักข้อ

10           When Tom was young, he ______ to be a soldier.

1 will want

2 has wanted

3 wanted

4 wants

ตอบ 3 หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense ( S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคำบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday, this morning (เมื่อเช้านี้) หรือ When I was young (สมัยผมเป็นหนุ่มสาว) เป็นการเล่าอดีต ฉะนั้นจึงตอบอดีต V2 = wanted

11           What she ______ do if she can’t go to the party?

1 would

2 are

3 have

4 will

ตอบ 4 เป็นเรื่อง if ด้วยการยกมาไว้กลางประโยค ข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 2

1  S    + V1                       if/unless      S         +             VI

2  S    + will V1                if/unless     S         +             VI

3  S   + would V1            if/unless     S         +             V2

4  S   + would have V3   if/unless     S        +       had V3

สูตรที่ 2   will she do                                               can’t go

12           While we ______ at Fashion Island, we met our former classmates.

1 were shopping

2 have been shopping

3 will have been shopping

4 shopped

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 4 หรือ 8 ก็ได้ เชื่อมด้วย While

3    While/As     S  +   was, were   Ving,   S    +    V2

ตอบ were shopping         met

13           They ______ a promotion last week.

1 will have got

2 got

3 would have got

4 have got

ตอบ 2     ดูคำอธิบายในข้อ 10 ที่ผ่านมา โดยมีคำบอกเวลาอดีตคือ last week จึงตอบ V2 = got

14           He thinks his mother ______ the scarf he bought for her.

1 will have liked

2 will like

3 would like

4 will be like

ตอบ 2     เราดูจากคำกริยา thinks (คิด) ยังเป็นความคิดอยู่และเป็นปัจจุบัน ฉะนั้นส่วนที่ตามก็ตอบในรูปของอนาคต ในทำนองเขาคิดว่าเขาจะ., อย่างนั้นอย่างนี้จึงตอบ Future ธรรมดาคือ will V1 =  will like คำหรับช้อยที่ 1 เป็นรูป Future Perfect Tense จะใช้กับโจทย์ที่มีคำบอกเวลา by…. เราได้เจอมาในข้อ 9 แล้ว ส่วน 3 would เป็นอดีตจึงผิด และ 4. will be + V3 เท่านั้น แต่นี่ be +V1 (like) ไม่ถูกหลัก

15           Phil  _____ to play golf better since 2011.

1 has been trying

2 will try

3 tries

4 tried

ตอบ 1     ดูคำอธิบายในข้อ 1 ที่ผ่านมา เห็นคำบอกเวลา since … จึงตอบ Present Perfect Tense

= has been + Ving

16           They  _____ to help the injured cow now.

1 try

2 tried

3 are trying

4 have been trying

ตอบ 3 หน้า 38 ใช้Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด เดามักคำบอกเวลาจำนะออกทุกเทอมเช่น now, right now, at the/this moment จึงตอบ are trying

17           If she sold her house, she _____ a condo near the river.

1 bought

2 had bought

3 would buy

4 have bought

ตอบ 3     ดูสูตรการใช้ If มี 4 แบบ จำให้ได้ออกสอบทุกเทอม สำหรับข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 3

1 If             S              +             V1           ,               S              +             V1

2 If             S              +             V1           ,               S              +             will V1

3 If             S              +             V2           ,               S              +             would/could +   V1

4 If           S            +            had V3 ,               S             +             would have V3

ข้อนี้โจทย์สามารถตอบตรงกับสูตรที่ 3 เพราะเราเห็นกริยาช่องที่ 2 = sold แสดงว่าส่วน หลังก็จะเป็น would V1 = would buy

18           Digital television ______ popular among most Thais now.

1 is

2 was

3 has been

4 will be

ตอบ 1     หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือกไรกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทำทุกวัน ประโยคที่เป็นคำนวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคำบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays , every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น

สำหรับข้อนี้มีคำบอกเวลาคือ now (ปัจจุบัน) ขออธิบายตรงนี้อย่างข้อ 16 มีคำบอก เวลา now เหมือนกัน เราตอบ Present Continuous ก่อนเลยเหมือนในข้อ 16 ที่ผ่านมา แต่ข้อนี้เราก็เจอ now แต่ Present Continuous ไม่มี ก็หันมาตอบ Present Simple (S +V1) เพราะยังไงก็เป็นปัจจุบัน จึงตอบ is

19           _______ in that room, I would stop him.

1 If I would

2 If I be

3 Were I

4 Had I

ฅอบ 3 หน้า 124 -130 เป็นเรื่องการตัด if ออกไปมีสูตรที่ 3 และ 4 ของ if สำหรับข้อนี้ตรงกับ สูตรที่ 3 โดยสังเกตจากส่วนหลัง มี would stop = would VI ที่ 3 ยก Were ขึ้นหน้าประธาน และส่วนหลังคู่กันคือ would V1

3              Were + S + ………  ,  S + would V1

4              Had   +   S + V3      , S + would/could have V3

(3)          Were that girl                 would stop

20           As it ______ , we stayed at school.

1 rain

2 rained

3 was raining

4 has been raining

ตอบ 3     ดูคำอธิบายข้อ 4 ข้อ 8 ข้อ 12 ก็ได้ เชื่อมด้วย While

3  While/As    S   + was, were Ving,   S   +  V2

ตอบ was raining                     stayed

21           If I had cancelled my appointment, I ______ with you.

1 might go

2 went

3 have gone

4 might have gone

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 17 ที่ผ่านมา จำใหัได้ออกสอบทุกเทอม สำหรับข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 4

1 If             S              +             V1           ,               S              +             V1

2 If             S              +             V1           ,               S              +             will V1

3 If             S              +             V2           ,               S              +             would/could +   V1

4 If            S            +           had V3   ,             S            +      would/could/might have V3

had cancelled                                    ตอบ might have gone

22           At this time last month, we _____ in America.

1 stayed

2 will stay

3 had been staying

4 were staying

ตอบ 4 หน้า 53 ใช้Past Continuous Tense (S + was/were +Ving) แสดงเหตุการณ์ ที่กำลังดำเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งมักจะมีคำบอกเวลาในอดีตด้วย เช่น (at) this time last year, at 9 p.m. last night ออกทุกเทอม 1- 2 ข้อ อย่างข้อนี้มี คำบอกเวลา at this time last month จึงตอบ were staying

23 ______ the boy my son, I _____ very glad.

1 If; will be

2 Were; would be

3 Unless; will be

4 Had; would be

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 19 ที่ผ่านมา เป็นการตัด if ออกใน สูตรที่ 3 โดยสังเกตจากส่วนหลัง มี

3              Were + S + ……..     , S + would V1

4              Had   +  S +   V3      , S + would/could have V3

(3)          Were the boy                  would be

24           At 9 a.m. this morning, I ______to see a doctor.

1 went

2 go

3 will go

4 have gone

ตอบ 1 ดูคำอธิบายในข้อ 10 ที่ผ่านมา มีคำบอกเวลาในอดีตคือ at 9 a.m. this morning (เก้าโมงเมื่อเช้านี้) เป็นการพูดเวลาที่ผ่านไปแล้วก็ตอบเป็นอดีต คือ V2 = went

25           _____ you ______for someone now?

1 Will; wait

2 Have; been waiting

3 Were; waiting

4 Are; waiting

ตอบ 4     ดูคำอธิบายในข้อ 16 ที่ผ่านมาโดยคำบอกเวลา now เราตอบ Present Continuous Tense (S + is,am,are + Ving) ก่อนอันดับแรก ตรงกับ are you waiting

26           While my dad ______ the car, my mother cooked.

1 washed

2 will wash

3 has washed

4 was washing

ตอบ 4     ดูคำอธิบายข้อ 4 ข้อ 8 ข้อ 12 ข้อ 20 ก็ได้เหมือนกันหมดก็คือเชื่อมด้วย While

3  While/As    S   +    was, were    Ving,   S   +  V2

ตอบ was washing                      cooked

27           She wishes she ______ a talk show host.

1 were

2 is

3 will be

4 is going to be

ตอบ 1 หน้า 147 เป็นการใช้ wish ดูสูตร

1 S + wish/wishes  S            + V2 หรือ were

2 S + wished                           S + had V3

3 S + wish/wishes                 S + would/could V1

4 S + wished                           S + would/could have V3

หมายเหตุ  กลุ่มการสมมติเช่นเรื่อง as if/as though, wish, if ต้องตอบ were  ถึงแม้ประธานเป็นเอกพจน์เช่น I was, she was แต่เรื่องสมมติต้อง I were, she were ออกบ่อยมาก

28 At the moment, the company ______ on a new product.

1 is working

2 will work

3 has worked

4 will have worked

ตอบ 1     ดูคำอธิบายในต้อ 16 ที่ผ่านมาโดยมีคำบอกเวลาคือ at the moment ตอบ Present Continuous Tense  = is working

29           If Mary  _______ interview, she can get a job.

1 passes

2 had passed

3 passed

4 was passing

ตอบ 1     ดูคำอธิบายต้อ 17 ที่ผ่านมา จำให้ได้ออกสอบทุกเทอม สำหรับข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 2

1 If          S      +      V1       ,        S      +     V1

2 If         S       +      V1       ,         S     +    will/can V1

3 If         S       +       V2       ,         S     +    would/could + V1

4 If         S       +    hadV3  ,         S  +    would/could/might have V3

สูตรที่ 2   passes  can get

30           It is true that all men ______mortal.

1 have been

2 will be

3 are

4 were

ตอบ 3     ดูคำอธิบายในข้อ 18 ที่ผ่านมา เดาจากคำว่า It is แสดงว่าเป็นปัจจุบัน ส่วนหลังก็เป็นปัจจุบัน จึงตอบ Present Simple = V1 = are

31           Bob ______ for two hours.

1 is studying

2 had studied

3 has studied

4 will have รณdied

ตอบ 3     ดูคำอธิบายในข้อ 1 ที่ผ่านมา ว่ามีคำบอกเวลา for two hours ตอบ Present Perfect Tense

(s + has/have + V.) ได้เลย = has studied

32           Sarah wishes she _____ the final exam.

1 pass

2 passes

3 had passed

4 has passed

ตอบ 3 ดูคำอธิบายในข้อ 27 ที่ผ่านมาเป็นเรื่องการใช้ wish ให้สังเกตส่วนหลังตอบเป็นอดีตหมด

1 s              +             wish/wishes S  + V2 หรือ were

2 s              +             wished s                +           had V3

3 s              +             wish/wishes         +           would/could V1

4 s              +             wished s                +           would/could have V3

ถ้ามองสูตรที่ 1 ว่าให้wishes มาตอบ V2 หรือ were แต่ในตัวเลือกไม่มี สังเกต wish เป็นการสมมติ ฉะนั้น V2 อดีตไม่มี เราก็หันมาตอบอดีตตัวอื่นแทน นั้นคือ had V3 = had passed แทนก็ได้ นอกนั้นเป็นปัจจุบันหมด ตัวเลือกที่ 1 และ 2 เป็น Present Simple

4 เป็น Present Perfect จึงผิด เราตอบ Past Simple (V2) หรือ Past Perfect (had V3) แทนกันได้

33           Usually it _____ quite warm in summer.

1 is

2 was

3 has been

4 will be

ตอบ 1     ดูคำอธิบายในข้อ 18 ที่ผ่านมา เราเห็นคำบอกเวลา usually  จึงตอบ Present Simple

Tense (S +V1) = is

34           It’s time she _____ to bed.

1 had gone

2 goes

3 must go

4 went

ตอบ 4 หน้า 148 ข้อนี้เป็นเรื่องกลุ่มสมมติที่ขึ้นประโยคด้วยคำต่อไปนี้ให้ตอบกริยาช่องที่ 2 ออก ทุกเทอม 1- 2 ข้อ

If only >

It’s time >

It’s about time>                                          S + V2

It’s high time that>

He’d rather>

I think it would be a good idea if>

ตรงกับ It’s time ตอบกริยาช่องที่ 2 คือ went

35           He acts as if he ______ guilty.

1 was not

2 were not

3 had not

4 would not

ตอบ 2 หน้า 138 – 139 เป็นเรื่อง as if/ as though

1              S + V1  as if/as though  S + V2

2              S + V2  as if/as though  S + hadV3

ตรงสูตรที่     1 acts                       ตอบ     were

หมายเหตุ การสมมติเช่นเรื่อง if, as if/as though, wish จะตอบ were ไม่ตอบ was ถึงแม้ประธานจะเป็นเอกพจน์ นั่นคือ he were, she were, it were เป็นต้น

36           They _____ married for ten years.

1 were

2 are

3 will be

4 have been

ตอบ 4     ดูคำอธิบายในข้อ 1 ที่ผ่านมา มีคำบอกเวลา คือ for ten years ออกทุกเทอม ตอบ Present Perfect = have been

37           My wife preferred that he ______ the seminar with her.

1 attends

2 attend

3 attended

4 was attending

ตอบ 2 หน้า 148 -14 9 เป็นคำกริยายกเว้นที่มี 5 ตัวเห็นแล้วตอบข้างหลังเป็นกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน คือกริยาไม่เติม s/ed เลย เช่น ask, want 5hาเป็น Verb to be ต้องเป็น be

S + suggest, insist, require, recommend, prefer + that    S +  V1 ไม่ผัน

preferred that ตอบ attend

38           This morning, the traffic ______ not congested.

1 was

2 is

3 has been

4 will be

ตอบ 1     ดูคำอธิบายข้อ 24 ประกอบ คำว่า This morning (เมื่อเช้านี้) แสดงว่าเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว จึงตอบอดีต V2 = was

39           During World War II, many innocent people _____ killed.

1 are

2 were

3 will be

4 have been

ตอบ 2 ดูคำอธิบาย1ข้อ 10 ที่ผ่านมา คำบอกเวลาคือ       During World War II        ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว ตอบ V2 = were

40           She _____ help her daughter if she asks her.

1 will

2 have

3 was

4 had

ตอบ 1     เป็นเรื่อง if อยู่กลางประโยค เรื่อง if ต้นประโยคกลางประโยคออกทุกเทอม

1 S              + V1          If/unless           S              +             V1

2 S              + will V1  if/unless           S              +             V1

3 S + would V1         if/unless           S            +              V2

4 S + would have V3 if/unless        S              +             had V3

สูตรที่ 2   will help                                                                         asks

41           _______ my reason, he would have agreed with me.

1 If he knew

2 Have he known

3 Had he known

4 If he has known

ตอบ 3     ดูคำอธิบายข้อ 19 ที่ผ่านมาว่าเห็นส่วนหลังเป็น would have agreed ตรงกับการตัด if ออกใน สูตรที่ 4 ดังนี้

3              Were + S +  …….. , S + would V1

4              Had +   S +   V3    , S + would/could have V3

(4)          Had he known             would have agreed

42           He wishes he ……… a superstar.

1 is

2 were

3 will be

4 is going to be

ตอบ 2     ดูคำอธิบายในข้อ27 ตอบ were

43           After the children ______ their milk, they went to bed.

1 drink

2 will be drinking

3 will drink

4 had drunk

ตอบ 4 สูตรการเชื่อมด้วย before, when, after ออกสอบทุกเทอม โดยคำเชื่อม ไว้ต้นประโยคหรือไว้กลางประโยคก็ได้

1 S + had V3 before            S + V2

2 S + V2   after                    S + hadV3

3 Before +S+V2    ,               S + hadV3

4 After + S +had V3,            S + V2

5 When + S + V2 ,               S + had V3

ตรงกับสูตรที่ 4 หลัง after ตอบ had drunk ส่วนหลังให้มาแล้ว V2 = went

44           Frank _____ lately ______ his doctorate in Sociology.

1 finishes; (blank)

2 finished; (blank)

3 has; finished

4 will; finish

ตอบ 3     ดูคำอธิบายข้อ 1 ที่ผ่านมา มีคำบอกเวลาคือ lately (หมู่นี้) ตอบ Present Perfect Tense

(S + has/have V3) = has finished

45           For a decade, Pamela _____ export business.

1 did

2 will do

3 has done

4 will have done

ตอบ 3     ดูคำอธิบายข้อ 1 เช่นกันว่าเจอคำบอกเวลา for a decade (เป็นเวลา 10 ปี) ตอบ Present Perfect Tense = has done

46           He asked me _____ anyone about it.

1 to tell not

2 to riot tell

3 not to tell

4 to tell no

ตอบ 3 หน้า 205 – 206 เป็นเรื่อง Indirect Speech เอาคำพูดมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง แล้วเปลี่ยนให้กลาย มาเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา ข้อนี้เรารู้จากกริยา “asked” แสดงว่ามาจากประโยคคำสั่ง ขอร้อง แนะนำที่มีกริยาเช่น“asked/requested/begged/ordered/ordered/advised/warned” เป็นต้น ให้เชื่อม ประโยคด้วยการใช้ to และถ้ามี not ด้วย ให้ใส่ไว้หน้า to ก็เป็น not to + V1 = not to tell

47           There  _____ the parade!

1 went

2 goes

3 will go

4 has gone

ตอบ 2 หน้า 7 ใช้Present Simple Tense (S + V1) ในประโยคอุทาน สังเกตจากการลง ท้ายด้วยเครื่องหมายตกใจ หรือดูจากต้นประโยคขึ้นต้นด้วย Here, There, How + adj., What สำหรับข้อนี้ขึ้นต้นด้วย Here และประธานมี they ก็ตอบกริยาช่องที่ 1 คือ come ดูตัวอย่างอื่น ๆ เทียบดู

–              Here comes my friend!

–              How kind you are!

–              Here is the ugly cat!

ฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบกริยาช่องที่ 1 เอกพจน์คือ goes

48           _______will you see tomorrow?

1 Which

2 Whom

3 Why

4 Whose

ตอบ        เป็นประโยคคำถามประเภท Wh-questions ออกทุกเทอมประมาณ 2-3 ข้อ เราจะเห็นประธานคือ you และมีกริยาหลักคือ see ให้เราตอบหลังกริยาแสดงต้องการรูปกรรม นั่นคือ ถามว่า ‘‘พรุ่งนี้คุณจะไปพบใคร?” จึงตอบ Whom

49           Where will you ______ next month?

1 stayed

2 stay

3 staying

4 to stay

ตอบ 2 เราเห็นกริยาช่วย will ยกไว้หน้าประธาน you เพราะเป็นประโยคคำถาม ก็เหมือนเราดูในประโยคบอกเล่าว่ากริยาช่วย will ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอ เช่น will go, will do, will stay ทำเป็นคำถามก็เป็น will you stay เท่านั้นเอง

50           As Jack  ______ for his friend, he heard a loud noise.

1 waited

2 will wait

3 was waiting

4 has waited

ตอบ 3     ดูคำอธิบายข้อ 4/8/20/26 ที่ผ่านมาเหมือนกันหมด เรื่อง As เหมือน while ตอบ Past Continuous ได้เลย = was waiting

51           ______ did he miss his class?

1 What

2 Who

3 Why

4 Which

ตอบ 3     เป็นประโยคคำถามว่า ทำไมเขาขาดเรียน? Why = ทำไม

52           Tigers _____ wild animals.

1 are

2 were

3 will be

4 have been

ตอบ1      ดูคำอธิบายข้อ 18/30 ที่ผ่านมา ว่าเป็นประโยคที่เป็นจริงตามธรรมชาติ (เสือเป็นสัตว์ป่า) และประธานเป็นพหูพจน์จึงตอบ are (V1)

53           _____  do you want me to do?

1 Whose

2 What

3 Which

4 Where

ตอบ 2     ประโยคคำถามนี้ลงท้ายด้วยกริยา do แสดงว่าต้องการรูปกรรมว่า “คุณต้องการให้ฉันทำอะไร” = What = อะไร

54           She _____ cooking breakfast an hour ago.

1 finishes

2 finished

3 will finish

4 has finished

ตอบ 2     ดูคำอธิบายในข้อ 10 ที่ผ่านมา มีคำบอกเวลาคือ ago (ที่ผ่านมา) เป็นอดีตตอบ V2 = finished

55  _____ will you finish your homework?

1 What

2 When

3 Where

4 Which

ตอบ 2     เป็นประโยคคำถาม ว่า “คุณจะทำการบ้านเสร็จเมื่อไหร่” ถามเวลา คือ When

56           Alice  ______ in a few seconds.

1 arrive

2 arrived

3 is arriving

4 had arrived

ตอบ 3     หน้า 38 -39 เราเห็นคำบอกเวลาว่า in a few seconds (ในสองสามวินาที)แสดงว่าเป็นอนาคตใช้ Future Simple คือ will arrive แต่ไม่มีในตัวเลือก ตอบแทนอนาคตได้ ก็จะมีปัจจุบัน อดีตอย่างในตัวเลือก 2 และ 4 ผิดก่อนแล้ว เราสามารถแทนอนาคตได้มี

1 Present Simple (V1) นั่นคือ arrives เพราะประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็ต้องเอกพจน์ คือ arrives แต่ arrive ในตัวเลือก 1 จึงไม่ถูกต้อง หันมา แทนอนาคตได้มีอีก คือ Present Continuous (is, am, are + Ving) = is arriving จึงตอบตัวเลือกที่ 3  ง่ายมากๆ ออก บ่อยเหมือนกัน

57           We should go out, _______ ?

1 shouldn’t we

2 shall we

3 shouldn’t US

4 shan’t we

ตอบ1      หน้า 175 เป็นเรื่อง tag-question ที่ให้ตอบส่วนหาง โดยกำหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ เช่น

–              John is a student, isn’t he?

–              Tourists will visit the palace, won’t they?

เราต้องดู 2 ชุดคือ 1 เรื่องกริยาอย่างข้อนี้ให้มาคือ should ก็ตอบส่วนหางว่า shouldn’t และสรรพนามให้มาแล้วคือ we ก็ยก we ไปเลย

58           My teacher said the former name of Nakhon Ratchasima _____ Korat,

1 has been

2 is

3 be

4 were

ตอบ 2     ประโยคถึงแม้จะมีคำว่า said ก็ตามแต่ประโยคส่วนหลังเป็นความจริงว่า “ชื่อเดิมของนครราชสีมาคือโคราช” จึงตอบเป็นกริยาช่องที่ 1 ในประโยคที่เป็นจริงซึ่งข้อสอบมักให้เราตอบ ประโยคที่เป็นจริงตัวเลือกมักเป็น is หรือ are (เหมือนที่ตอบในข้อ 52 คือ are) เราไม่ตอบ be เพราะกริยายังไม่ผันตามประธาน ส่วนตัวเลือก 4 ผิดอยู่แล้วเพราะประธานเป็นเอกพจน์ were ไม่ได้ และตัวเลือก 1 has been เราตอบเจอมาหลายข้อแล้วที่มีคำบอกเวลาเช่น for, since, lately

59           The old saying “A dead man tells no tales” _____ always true.

1 is

2 was

3 will be

4 has been

ตอบ 1     ดูคำอธิบายข้อ 30 หรือ 52 ประกอบ หรือเราเดาถ้าเจอโจทย์ที่มีเครื่องหมายคำพูดแสดงว่าเป็นประโยคสำนวน สุภาษิต ตอบกริยาช่องที่ 1 ได้เลยในรูป Present Simple (VI) = is

60           She told me that she _____ her car.

1 sells

2 will sell

3 has sold

4 had sold

ตอบ4.     หน้า 86 เมื่อเห็นกริยาหลักมี “said, told, thought, asked” ส่วนหน้าให้ตอบส่วนหลังเป็นกริยาช่องที่ 2 อย่างข้อนี้คือ sold แต่ไม่มีก็ตอบ had V3 (Past Perfect Tense) = had sold ได้เลย

61           Dave _____ a doctor for many years before he changed his career.

1 was

2 will be

3 has been

4 had been

ตอบ 4     สูตรการเชื่อมด้วย before, when, after ออกสอบทุกเทอม แต่คำเชื่อมไว้ต้นประโยคหรือไว้กลางประโยคก็ได้

1 S + hadV3 before             S + V2

2 S +V2 after                        S + had V3

3 Before + S +V2   ,               S + had V3

4 After + S +had V3,            S + V2

5 When + S + V2 ,               S + hadV3

ตรงกับสูตรที่ 1 เชื่อมด้วย before กลางโจทยํให้มาส่วนหลังคือกริยาช่องที่ 2 = changed ฉะนั้นตอบส่วนหน้าคือ had been = Past Perfect Tense (S+hadV3) ในเหตุการณ์ที่เกิดก่อน ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดทีหลังตามมาใช่ Past Simple (S +V2) ดูสูตร ง่ายกว่ากันเยอะ

62           My sister said she _____ an appointment with the doctor.

1 has made

2 was making

3 would be made

4 had made

ตอบ 4     ดูคำอธิบายช่อ 60 ที่ผ่านมา

63           Now he_____ golf with his boss.

1 has been playing

2 is playing

3 plays

4 played

ตอบ 2 ดูคำอธิบายช่อ 16 ที่ผ่านมา เมื่อเห็น now ตอบ is playing

64           I _____ my friend if I could go with him.

1 asks

2 ask

3 asked

4 asking

ตอบ 3     เป็นเรื่อง indirect speech เมื่อเราเห็นเชื่อมด้วย “if หรือ whether” แสดงว่ามาจากประโยคคำถามเดิม กริยาส่วนหน้าจะเป็น asked และต้องเป็นอดีตด้วยคือมี -ed

65           He _____ to tell the truth.

1 asks

2 was asked

3 had asked

4 ask

ตอบ 2     อย่าลืม เราก็มีเรียนอีกเรื่องนั่นคือ Passive Voice ในรูปประธานถูกกระทำโดยใช่รูป verb to be + V3 สำหรับข้อนี้ เขาได้ถูกขอให้บอกความจริง จึงเป็นรูป was asked (ถูกขอ)

66           Yesterday the sun _______ around 5:30 p.m.

1 sets

2 set

3 will set

4 has set

ตอบ 2     เราเห็นคำบอกเวลา yesterday (เมื่อวานนี้) เป็นอดีตตอบกริยาช่องที่ 2 คือ set set set รูปเดิมในกริยาสามช่อง สำหรับกริยาตัวนี้ ฉะนั้นก็ตอบ set (V2)

67           A meeting ______ to clear the problem.

1 arranges

2 is arranged

3 arrange

4 had arranged

ตอบ 2     เราดูจากประธาน A meeting (การประชุม) ไม่มีชีวิตจะต้องใช่รูปถูกกระทำก็คือ ถูกจัดขึ้นมาเป็น รูป passive voice = verb to be + V3 = is arranged

68           While the children ______ TV, their mother arrived home.

1 watched

2 will have watched

3 have been watching

4 were watching

ตอบ 4     ออกบ่อยมาก ดูจากข้อข้างหน้าออกมาหลายข้อแล้ว ก็ตอบ Past Continuous Tense ได้เลย = were watching

69           Hua-Hin ______ in the South.

1 is

2 was

3 will be

4 has been

ตอบ 1     ประโยคเป็นความจริง “หัวหินอยู่ทางภาคใต้ของไทย”  จึงตอบ is

70 ______ far is the road?

1 Where

2 How

3 Why

4 When

ตอบ 2     เป็นรูปประโยคคำถามเราเห็นคำคุณศัพท์เช่น far, large, long ก็คู่กับ How ได้ เป็น How far, How large, How big เป็นต้น

71           Last year, my husband ______ a birthday party at home.

1 holds

2 held

3 had held

4 is holding

ตอบ 2     มีคำบอกเวลาคือ last year เป็นอดีต จึงตอบกริยาช่องที่ 2 คือ held มาจากกริยาช่องที่ 1 คือ hold

72           This land _____ by my ancestors.

1 owns

2 is owning

3 is owned

4 will own

ตอบ 3     ถ้าเราเห็นคำว่า by คำว่าหมายถึง “โดย” ก็เป็นประโยคถูกกระทำอีกรูปแบบหนึ่ง ฉะนั้นประธานสิ่งของว่า ที่ดินผืนนี้ถูกเป็นเจ้าของโดย…. = is owned

73           Let’s go home, _______ ?

1 win you

2 shall we

3 shall US

4 will we

ตอบ 2     สำหรับข้อนี้เป็นเรื่อง tag ส่วนหางกรณียกเว้น คือ การขึ้นต้นประโยคมี 2 กรณี ให้ตอบส่วนหลังคงที่ จำออกบ่อย เช่น

–              Let’s go home, shall we? ขึ้นต้นด้วย Let’s ให้ตอบ shall we อย่างข้อนี้

–              Clean the table, will YOU? ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 ให้ตอบ will you

74           Jim ______ sentenced to death for committing a serious crime two years ago.

1 is

2 was

3 will be

4 has been

ตอบ 2     มีคำบอกเวลาอดีตคือ two years ago (เมื่อสองปีที่แถ้ว) ตอบอดีต V2 = was

  1. John had his house _______ .

1 painting

2 painted

3 being painted

4 to paint

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 2 ที่ผ่านมา

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

had + house (บ้าน) + V3 ก็คือ painted

 

Part II: Vocabulary (คำศัพท์)

76           You are not allowed to   wear a ______ here.

1 distance

2 factor

3 mask

4 fragment

ถาม        คุณไม่ได้รับอนุญาตให้สวม ______ ที่นี่

ตอบ 3 บทที่ 2 หน้า 29

1 ระยะทาง 2 ปัจจัย              3 หน้ากาก             4 เศษชิ้น

77           The ______ of this book is interesting.

1 chair

2 rank

3 title

4 area

ถาม         ______ ของหนังสือเล่มนี้น่าสนใจ

ตอบ 3 บทที่ 9 หน้า 153

1 ประธาน              2 ตำแหน่ง 3 ชื่อเรื่อง             4 พื้นที่

78           In many countries, ______ is measured in miles.

1 journey

2 trip

3 distance

4 tour

ถาม        ในหลาย ๆ ประเทศ ______ ถูกวัดเป็นไมล์

ตอบ 3     บทที่ 8 หน้า 138

1 การเดินทาง        2 การเดินทาง 3 ระยะทาง    4 การท่องเที่ยว

สำหรับข้อนี้ไม่ยากตรงที่ดูตัวเลือกว่าเรามีเรียนภาคศัพท์ในเล่มนี้เท่านั้นมีตัวเลือกเดียวคือ distance

79           George a fortune from his parents.

1 advertised

2 classified

3 inherited

4 affected

ถาม        จอร์จ______ทรัพย์สมบัติจากพ่อแม่ของเขา

ตอบ 3     บทที่ 2 หน้า 29

1 โฆษณา              2 จัดหมวดหมู่        3 ได้รับมรดก         4 มีผลต่อ

80           The good ______will bring success.

1 method

2 way

3 system

4 1 and 3              are correct

ถาม         ______ ที่ดีจะนำไปสู่ความสำเร็จ

ตอบ 4     บทที่ 9หน้า 153

1 วิธีแนวทาง         2 วิธีแนวทาง 3 ระบบ 4 ถูกทั้ง1และ3

81 A very famous make-up ______ died last week.

1 evidence

2 artist

3 experiment

4 experience

ถาม         ______ แต่งหน้าที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ตอบ2      บทที่2 หน้า30

1 หลักฐาน

2 ศิลปินช่าง

3 การทดลอง

4 ประสบการณ์

82           When there is no moonlight, the stars will ______ .

1 affect

2 appear

3 move

4 reform

ถาม        เมื่อไม่มีแสงจันทร์ ดวงดาวก็จะ ______ .

ตอบ 2     บทที่ 7 หน้า 118

1 มีผลต่อ 2 ปรากฎโผล่ 3 เคลื่อนย้าย 4 ปฏิรูป

83           Can you _____ her to come here? We’d love to have her with US.

1 convince

2 construe

3 press

4 greet

ถาม คุณสามารถ ______ เธอมาที่นี่ได้ไหม พวกเราอยากจะให้เธอมาร่วมกับพวกเราด้วย

ตอบ 1 บทที่ 5 หน้า 78

1 โน้มน้าว              2 ตีความ 3 กดบีบ 4 ทักทาย

84           Some disease need urgent _______ .

1 development

2 health

3 treatment

4 consideration

ถาม        โรคบางชนิดต้องการ ______ ที่เร่งด่วน

ตอบ 3     บทที่ 7 หน้า 118

1 การพัฒนา 2 สุขภาพ         3 การรักษาเยียวยา              4 การพิจารณา

85           The “baby boom” ______ was born after W.W.II.

1 group

2 age

3 generation

4 period

ถาม         “เบบี้บูม” เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง

ตอบ 3     บทที่ 10 หน้า 167

1 กลุ่ม 2 อายุ         3 รุ่น สมัย               4 ช่วงเวลา

86           To have good health, one needs a healthy ______ .

1 diet

2 figure

3 artist

4 company

ถาม        เพื่อการมีสุขภาพที่ดี เราต้องการ _____ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ตอบ 1     บทท 4 หนา 58

1 อาหาร 2 บุคคลสำคัญ 3 ศิลปิน       4 บริษัท

87           The doctor’s ______ is correct.

1 analysis

2 way

3 instrument

4 location

ถาม        _______ ของแพทย์นั้นเป็นที่ถูกต้อง

ตอบ 1     บทที่ 9 หนา 153

1 การวิเคราะห์ 2 แนวทาง วิธี              3 เครื่องมือเครื่องใช้               4 ทำเล ที่ตั้ง

88           There is no _____ on the moon.

1 survivor

2 living

3 physical

4 existence

ถาม        ไม่มี _____ อยู่บนดวงจันทร์

ตอบ 4     บทที่ 11 หน้า 179

1 ผู้รอดชีวิต 2 มีชีวิตอยู่        3 ทางกายภาพ      4 สิ่งมีชีวิต

89           Lions are ______ ; men are not.

1 crimes

2 beasts

3 consumers

4 companies

ถาม        สิงโตเป็น ______ แต่มนุษย์ไม่เป็น

ตอบ 2     บทที่ 5 หน้า 77

1 อาชญากรรม      2 สัตว์โลก              3 ผู้บริโภค              4 บริษัท

90           When you drive, you have to _____ the wheel.

1 treat

2 manage

3 mend

4 control

ถาม        เมื่อคุณขับรถ คุณต้อง _____ ล้อ

ตอบ 4 บทที่7 หน้า 118

1 ปฏิบัติต่อ รักษา 2 จัดการ 3 ซ่อมแซม              4 ควบคุม

91           John is ______ for his corruption.

1 various

2 notorious

3 healthy

4 genetic

ถาม จอห์น _____ กับการฉ้อโกงของเขา

ตอบ 2     บทที่ 2 หน้า 29

1 หลากหลาย        2 มีชื่อเสียงในทางไม่ดี 3 แข็งแรง         4 ทางพันธุกรรม

92           The child has _____ problems from her upbringing.

  1. wisdom

2 heart

3 brain

4 mental

ถาม        เด็กคนนั้นมีฟ้ญหา _____ จากการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนของเธอ

ตอบ 4     บทที่ 11 หน้า 179

1 ความเฉลียวฉลาด 2 หัวใจ 3 สมอง   4 ทางจิตใจ

มีเรียน mental เกี่ยวกับทางจิตใจ ตัวเดียว

93           Police have found more ______ in the murder case.

1 crowd

2 equal

3 evidence

4 exhibition

ถาม        ตำรวจพบ ______ เพิ่มขึ้นในคดีฆาตกรรม

ตอบ 3     บทที่ 5 หน้า78

1 ฝูงชน   2 เท่าเทียมกัน       3 หลักฐาน             4 นิทรรศการ

94           This method of teaching aims at the student ______ .

1 center

2 way

3 direction

4 conclusion

ถาม        วิธีการสอนนี้มุ่งไปยัง ______ นักศึกษา

ตอบ 1 บทที่ 12 หน้า 212

1 ศูนย์กลาง 2 แนวทางวิธี    3 ทิศทาง 4 การสรุป

95           She accepted a new job for ______reasons.

1 various

2 huge

3 impossible

4 notorious

ถาม        เธอยอมรับงานใหม่ด้วยเหตุผล ______ .

ตอบ 1     บทที่ 1 หน้า 13

1 ที่หลากหลาย     2 ใหญ่โต 3 เป็นไปไม่ได้        4 มีชื่อเสียงในด้านไม่ดี

96           Don’t _____ the small details.

1 cross

2 overlook

3 watch

4 stare

ถาม อย่า ______ รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ

ตอบ 2     บทที่ 9 หน้า 153

1 ข้าม     2 มองข้าม              3 เฝ้าดู   4 จ้อง

97           The black box has the _____ of the flight.

1 history

2 legend

3 record

4 story

ถาม        กล่องดำมี _____ ของการบินของเครื่องบิน

ตอบ 3     บทที่ 12 หน้า 213

1 ประวัติศาสตร์ 2 ตำนาน    3 บันทึก ประวัติ     4 เรื่องราว

98           An unhappy school _____ can affect a student’s education.

1 company

2 environment

3 appliance

4 ability

ถาม         ______ ของโรงเรียนที่ไม่มีความสุขสามารถส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนได้

ตอบ 2     บทที่ 3 หน้า46

1 บริษัท 2 สิ่งแวดล้อม          3 เครื่องมือเครื่องใช้               4 ความสามารถ

99           In winter all of the houses were ______ with snow.

1 devoted

2 demanded

3 enlarged

4 covered

ถาม        ในฤดูหนาว บ้านทุกหลังถูก _____ ด้วยหิมะ

ตอบ 4     บทที่ 5 หน้า 77

1 อุทิศตน               2 ต้องการเรียกร้อง 3 ทำให้ใหญ่ขึ้น      4 ปกคลุม

100         He _____ in the forest by eating forest fruit.

1 tried

2 walked

3 survived

4 helped

ถาม        เขา ______ ในป่าด้วยการกินผลไม้ป่า

ตอบ 3     บทที่ 11 หน้า 179

1 พยายาม 2 เดิน  3 รอดชีวิต              4 ช่วยเหลือ

101         He experimented over  and over until he felt satisfied with the result.

1 tested

2 enlarged

3 forgave

4 devoted

ถาม        เขาได้ทำการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเขารู้สึกพึงพอใจกับผลลัพธ์

ตอบ 1     บทที่ 4 หน้า 59

1 ทำการทดลอง 2 ทำให้ใหญ่ขึ้น         3 ยกโทษให้อภัย    4 อุทิศตน

experimented = tested = ทำการทดลอง

102         We met each other by a coincidence.

1 action

2 event

3 accident

4 intention

ถาม        เราเจอกันด้วยเหตุบังเอิญ

ตอบ 3     บทที่ 8 หน้า 138

1 การกระทำ 2 เหตุการณ์    3 เหตุบังเอิญ         4 ความตั้งใจ

coincidence = accident = โดยเหตุบังเอิญ

103         The rescue team rescued a dog from drowning.

1 saved

2 inherited

3 interviewed

4 healed

ถาม        หน่วยกู้ภัยช่วยเหลือสุนัขจาการจมนํ้า

ตอบ 1 บทที่ 2 หน้า 30

1 ช่วยเหลือจากอันตราย 2 ได้รับมรดก               3 สัมภาษณ์ 4 รักษา

104         She actually drove the car when the accident happened.

1 instantly

2 really

3 intentionally

4 finally

ถาม        อันที่จริงแล้วเธอเป็นขับรถเมื่อตอนที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น

ตอบ 2 บทที่ 10 หน้า 167

1 อย่างสม่ำเสมอ 2 อันที่จริง 3 อย่างตั้งใจ          4 ในที่สุด

105         What is your attitude towards soldiers?

1 damage

2 process

3 mind

4 disease

ถาม        ทัศนคติของคุณที่มีต่อทหารคืออะไร

ตอบ 3     บทที่ 3 หน้า 47

1 ความเสียหาย    2 กระบวนการ 3 ทัศนคติ      4 โรค เชื้อโรค

106         Respect does not occur  from power but from good deeds.

1 electric

2 force

3 central

4 treat

ถาม        การเคารพนับถือไม่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจแต่มาจากการกระทำความดี

ตอบ 2 บทที่ 8 หน้า 138

1 ไฟฟ้า 2 อำนาจ  3 ศูนย์กลาง           4 รักษา

107         His ability is outstanding.

1 knowledge

2 capability

3 degree

4 power

ถาม        ความสามารถของเขาเป็นที่โดดเด่น

ตอบ 2     บทที่ 10 หน้า 167

1 ความรู้ 2 ความสามารถ    3 ระดับ   4 อำนาจ

108         I won’t concern myself about it at all.

1 worry

2 gift

3 garnish

4 honor

ถาม        ตัวของฉันเองจะไม่กังวลเกี่ยวกับมันเลย

ตอบ 1     บทที่ 3 หน้า 46

1 กังวล 2 พรสวรรค์              3 สิ่งที่ใช้ตกแต่งอาหาร 4 ให้เกียรติ

109         I’m not related to Pim at all.

1 bereaved

2 active

3 edible

4 associated

ถาม        ฉันไม่เกี่ยวข้องกับพิมเลย

ตอบ 4     บทที่ 6 หน้า 93

1 ที่สูญเสียไป 2 กระฉับกระเฉง           3 สามารถทานได้  4 เกี่ยวข้อง

110         The lesson was wrongly construed.

1 told

2 translated

3 refined

4 explained

ถาม        บทเรียนนี้ถูกตีความไว้อย่างไม่ถูกต้อง

ตอบ 4 บทที่ 8หน้า 138

1 บอก     2 แปลความ           3 ทำให้สละสลวย 4 อธิบายตีความ

111         This car is produced in a fixed number.

1 large

2 excellent

3 limited

4 familiar

ถาม        รถยนต์รุ่นนี้ถูกผลิตในจำนวนที่จำกัด

ตอบ 3 บทที่ 10 หน้า 167

1 ขนาดใหญ่ 2 ยอดเยี่ยม วิเศษ 3 จำกัด            4 คุ้นเคย

112         The number of murders is increasing every year.

1 killings

2 centers

3 calories

4 connections

ถาม        จำนวนของการฆาตกรรมกำลังเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี

ตอบ 1     บทที่ 6 หน้า 92

1 การฆาตกรรม 2 ศูนย์กลาง               3 แคลอรี่                 4 ความเกี่ยวข้อง

113         They have a very deep connection.

1 victim

2 activity

3 link

4 neighbor

ถาม        พวกเขามีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้ง

ตอบ 3     บทที่ 6 หน้า 93

1 เหยื่อ   2 กิจกรรม 3 ความเกี่ยวข้อง 4 เพื่อนบ้าน

114         He has a complex personality.

1 double

2 difficult

3 detailed

4 complicated

ถาม        เขามีบุคลิกที่ซับซ้อน

ตอบ 4     บทที่ 11 หน้า 179

1 สองเท่า               2 ยาก     3 รายละเอียด 4 สลับซับซ้อน

115         Pim’s ancestors were from Burma.

1 artists

2 forebears

3 figures

4 attitudes

ถาม        บรรพบุรุษของพิมมาจากพม่า

ตอบ 2     บทที่ 5 หน้า 78

1 จิตรกร 2 บรรพบุรุษ           3 บุคคลสำคัญ      4 ทัศนคติ

116         This shop sells many kinds of appliances.

1 instruments

2 tools

3 gadgets

4 machines

ถาม        ร้านมีขายเครื่องมือเครื่องใช้หลายประเภทจำนวนมาก

ตอบ 1     บทที่ 7 หน้า 118

1 เครื่องมือ เครื่องใช้ 2 อุปกรณ์ 3 เครื่องใช้ในครัว 4 เครื่องจักร

117         Roy was one of the bystanders at the scene of the incident.

1 demands

2 passers-by

3 directions

4 diseases

ถาม        รอยเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ

ตอบ 2 บทที่ 6 หน้า 93

1 ต้องการ เรียกร้อง 2 ตู้ที่สัญจรไปมา 3 ทิศทาง 4 โรค เชื้อโรค

118         He checked the letter before sending.

1 corrected

2 examined

3 cheered

4 shook

ถาม        เขาตรวจทานจดหมายก่อนส่งไป

ตอบ 2     บทที่ 12 หน้า 212

1 แก้ไข   2 ตรวจสอบ           3 โห่ร้อง  4 สั่นเขย่า

119         Paul is one of the native people of the province.

1 active

2 indigenous

3 awesome

4 bereaved

ถาม พอลเป็นหนึ่งในบรรดาคนพื้นเมืองของจังหวัดนี้

ตอบ 2     บทที่ 5 หน้า 77

1 กระฉับกระเฉง 2 พื้นเมือง 3 ดีเยี่ยม 4 ที่สูญเสียไป

120         Our OTOP products are the equal oFf those produced anywhere.

1 huge

2 same

3 related

4 associated

ถาม        สินค้าโอทอปของพวกเราเป็นที่ทัดเทียมกับสินค้าที่ผลิตออกมาไม่ว่าที่ไหนก็ตาม

ตอบ 2 บทที่ 1 หน้า 14

1 ใหญ่โต   2 เท่าเทียมกัน    3 เกี่ยวข้อง             4 เกี่ยวข้องกับ

Advertisement