ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 3053  สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

คำสั่ง   ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.      อาณาจักรใดของเกาหลีที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด

(1)    โชซอน 

(2) ซิลลา        

(3) โคโชซอน  

(4) เพ็กเจ

ตอบ 3 หน้า 2-3, 13 (S) กำเนิดอาณาจักรต่าง ๆ ของเกาหลีเรียงตามลำดับก่อน-หลังได้ดังนี้

1.      อาณาจักรโคโชซอน (อาณาจักรโชซอนยุคเก่า) เริ่มตั้งแต่ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช

2.      ยุคสามอาณาจักร (โคกูริว เพ็กเจ และซิลลา) เริ่มตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชถึง ค.ศ. 667

3.      อาณาจักรซิลลา (สหพันธรัฐรวมซิลลา) ค.ศ. 668 – 918

4.      อาณาจักรโคริว ค.ศ. 919 – 1392

5.      อาณาจักรโชซอนยุคใหม่ หรือราชวงศ์ยี ค.ศ. 1392 – 1910

2.      ชนชาติใดที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ในคาบสมุทรเกาหลีในช่วงก่อนประวัติศาสตร์

(1)    จีน       

(2) ญี่ปุ่น        

(3) ทิเบต        

(4) มองโกล

ตอบ 4 หน้า 224 เอกสารของทางราชการมักจะเน้นถึงอารยธรรมที่สูงเด่นที่มีมานานเหนือคาบสมุทรเกาหลี เพราะชนชาตินี้ได้อาศัยอยู่ในบริเวณแห่งนี้เป็นเวลานานกว่า 500,000 ปี มาแล้ว โดยเป็นชนหลายเผ่าของเชื้อชาติมองโกล ซึ่งได้อพยพเข้ามาอยู่โนคาบสมุทรเกาหลี ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์

3.      ชนเผ่าใดที่เป็นบรรรบุรุษของคนเกาหลีในปัจจุบัน

(1)    ตังกัส   

(2) ฮั่น            

(3) มองโกล    

(4) ตันกุน

ตอบ 1 หน้า 12 (S) ชนเผ่าตังกัส (Tangus) ซึ่งมีภาษาพูดอยู่ในตระกูลอูราล-อัลเตอิก ได้เข้ามา ครอบครองดินแดนที่มนุษย์หินอาศัยอยู่ โดยได้ขับไล่ชนเผ่าดั้งเดิมออกไปจากคาบสมุทรเกาหลี จากนั้นก็เริ่มตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนขึ้นมาเป็นปึกแผ่น จึงอาจถือได้ว่าชนเผ่าตังกัสก็คือบรรพบุรุษ ของคนเกาหลีปัจจุบัน

4.      กษัตริย์องค์ใดที่เป็นผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลี

(1)    โมกุน   (2) วังกอน      (3) โจมอง      (4) ตันกุน

ตอบ 4 หน้า 2 – 3, 12 – 13 (S), 97 (S) ตามตำนานทางบ่ระวัติศาสตร์ของเกาหลีนั้น เชื่อว่า เทพเจ้าตันกุน (Tangun) เป็นกษัตริย์ผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลี ซึ่งได้รวบรวมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ อย่างกระจัดกระจายก่อตั้งขึ้นเป็นราชอาณาจักรแห่งแรกของเกาหลีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช โดยตั้งชื่อว่าราชอาณาจักรโคโชซอน หรืออาณาจักรโชซอนยุคเก่า ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า ดินแดนสงบยามเช้า” (Land of the Morning Calm) และได้สร้าง เมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นครเปียงยาง โดยในปัจจุบันทางราชการได้กำหนดให้วันที่ 3 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดประจชาติและเรียกว่าวันกำเนิดชาติ

5.      ปราสาทเปียงยาง ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรใด

(1)    โคริว    (2) เพ็กเจ       (3) โคกูริว       (4) ซิลลา

ตอบ 3 หน้า 101 (S) ปราสาทเปียงยาง (Pyongyang Castle) ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรโคกูริว ตั้งอยู่ในบริเวณตำบลของกัมดองทางตอนใต้ของเชิงเขาเตซอง โดยปัจจุบันยังมีซากปรักหักพัง ของปราสาทหลงเหลือให้เห็นอยู่ ซึ่งปราสาทหลังนี้เป็นเสมือนการประกาศศักดาว่าโคกูริวเป็น อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่

6.      อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลามีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร

(1) ฮานยาง   (2) โคริว         (3)     เกซอง  (4) เคียงจู

ตอบ 4 หน้า 4, 14 – 15 (S) อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 668 โดยมีเมืองหลวงชื่อ เคียงจู (Kyongju) และมีพลเมืองรวมกันราว 1 ล้านกว่าคน ซึ่งในยุคนี้พุทธศาสนาได้แพร่หลาย กว้างขวางและมีความรุ่งเรืองมาก โดยมีการสร้างอนุสาวรีย์ที่เป็นเครื่องหมายความโดดเด่น ทางศาสนาขึ้น ได้แก่ การสร้างวัดพูลกุกซา (Pulguksa) และเจดีย์ซอกกูรัม (Sokkuram)

7.      บุคคลต่อไปนี้ใครคือประธานาธิบดีของเกาหลีใต้

(1) คิม คิวซิค (2) โย อันเฮียง           (3)     คิม กู    (4) ซิงมัน  รี

ตอบ 4 หน้า 10, 81 – 82 (S), 240 (S) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ (Republic of Korea) ได้ประกาศก่อตั้งประเทศขึ้นในวันที่ 15สิงหาคมค.ศ. 1948โดยเลือกดร.ซิงมัน รีเป็น ประธานาธิบดีคนแรกในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือ (Democratic People’s Republic of Korea) ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1948 โดยเลือกนายคิม อิลซุง เป็นผู้นำประเทศคนแรก

8.      อาณาจักรใดที่ไม่อยู่ในยุค 3 อาณาจักรของเกาหลี

(1) อาณาจักรเพ็กเจ  (2) อาณาจักรโชซอน  (3)     อาณาจักรโคกูริว         (4) อาณาจักรซิลลา

ตอบ 2 หน้า 3 – 4, 13 – 14 (S) ยุคสามอาณาจักร (Three Kingdoms) ประกอบด้วย

1.      อาณาจักรโคกูริว (Koguryo) ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเนินเขาทางตอนเหนือของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่างปี 37 ก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ. 668 (705 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครอง จำนวน 28 พระองค์

2.      อาณาจักรเพ็กเจ (Packche) ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ ระหว่างปี 18 ก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ. 663(681 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครองรวม 31 พระองค์

3.      อาณาจักรซิลลา (Silla) ตั้งอยู่ทางฝังตะวันออกของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่างปี 58 ก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ. 935 (993 ปี) โดยมีผู้ปกครองเป็นกษัตริย์รวมทั้งสิ้น 53 พระองค์ และมีราชินีขึ้นครองราชสมบัติ 3 พระองค์

9.      วันกำเนิดชาติเกาหลี ตรงกับวันใด

(1) 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช  

(2) 3 กันยายน ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช

(3) 15 สิงหาคม ปี 2330 ก่อนคริสต์ศักราช         

(4) 15 กับยายน ปี 2330 ก่อนคริสต์ศักราช

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

10.    ชื่ออาณาจักรโชซอนของเกาหลี แปลว่าอะไร

(1) ดินแดนสงบยามเช้า        (2) ดินแดนแห่งความสงบ

(3) ดินแดนสวยงามยามเช้า  (4) ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ