การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         ราชอาณาจักรโคโชซอน ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่เท่าไรก่อนคริสต์ศักราช

(1)       3 สิงหาคม 2223         

(2) 3 ตุลาคม 2323     

(3) 3 สิงหาคม 2233   

(4) 3 ตุลาคม 2333

ตอบ 4 หน้า 2 – 312 – 13 (ร)97 (ร) ตามตำนานของเกาหลีนั้น เชื่อว่าเทพเจ้าตันกุน (Tangun)เป็นกษัตริย์ผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลี ซึ่งได้รวบรวมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายก่อตั้ง ขึ้นเป็นราชอาณาจักรครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสต์คักราช โดยตั้งชื่อว่า ราขอาณาจักรโคโชซอน หรืออาณาจักรโชซอนยุคเก่า ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า ‘‘ดินแดนสงบยามเช้า” (Lana of the Morning Calm) และได้สร้างเมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นครเปียงยาง

2.         ราชอาณาจักรโคโชซอน แปลตามตัวอักษรว่าอะไร    

(1) สวรรค์บนดิน

(2)       ดินแดนสงบยามเช้า   

(3) หุบเขาแห่งสรวงสวรรค์      

(4) ดินแดนแห่งความงามยามเช้า

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         อาณาจักรโคกูริว ตั้งอยู่บริเวณใดของคาบสมุทรเกาหลี

(1)       ที่ราบสูงเนินเขาทางตอนเหนิอ 

(2) ที่ราบสูงเนินเขาทางตอนใต้

(3)       ที่ราบสูงเนินเขาทางตะวันออก           

(4) ที่ราบสูงเนินเขาทางตะวันตก

ตอบ 1 หน้า 3 – 413 – 14 (ร) ยุคสามอาณาจักร (Three Kingdoms) ประกอบด้วย

1.         อาณาจักรโคกูริว ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเนินเขาทางตอนเหนือของคาบสมุทร มีอำนาจ อยู่ระหว่างปี 37 กอนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 668 (705 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครองจำนวน 28 พระองค์

2.         อาณาจักรเพ็กเจ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่าง

ปี 18 ก่อนฅริสตกาล ถึง ค.ศ. 663 (681 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครองรวม 31 พระองค์

3.         อาณาจักรซิลลา (สหพันธรัฐรวมซิลลา) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทร มีอำนาจ อยู่ระหว่างปี 58 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 935 (993 ปี) โดยมีผู้ปกครองเป็นกษัตริย์ รวมทั้งสิ้น 53 พระองค์ และมีราชินีขึ้นครองราชสมบัติ 3 พระองค์

4.         อาณาจักรใดต่อไปนี้ทีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลี

(1)       ซิลลา   (2)เพ็กเจ         (3) โคกูริว        (4)โคโชซอน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

5.         ใครคือผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลีตามความเชื่อของชาวเกาหลี

(1) เทพเจ้าเปี้ยนโกฮูง (2) เทพเจ้าตันกุน        (3) เทพเจ้าโมกุน         (4) เทพเจ้าซันต๊อก

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

6.         Wang Gon เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรใดของเกาหลี

(1) Kyongju        (2) Keangju        (3) Koryo   (4) Silla

ตอบ 3 หน้า 4 – 515 (ร)104 (ร) หลังจากอาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาเสื่อมลง

จักรพรรดิวังกอน (Wang Gon) ได้สถาปนาหรือก่อตั้งอาณาจักรโคริว (Koryo) ซึ่งเป็นที่มา ของชื่อ เกาหลี” ในปีจจุบันขึ้นในปี ค.ศ. 919 และสร้างเมืองหลวงขึ้นที่เมืองเกเกียงหรือ เมืองเกซองในปัจจุบัน ซึ่งอาณาจักรโคริวได้รับความสำเร็จในการสร้างอารยธรรมที่สูงเด่น มากมาย ได้แก่ การเคลือบสีของสังคโลกด้วยสีเขียวอมฟ้า ส่วนความสำเร็จอีกชิ้นหนึ่งก็คือ การประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะที่เคลื่อนไหวได้เป็นชาติแรกของโลกในปี ค.ศ. 1234 นอกจากนี้ ช่างเกาหลียังได้แกะแม่พิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี” ด้วยไม้จำนวน 80,000 แผ่น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดแฮอินซา

7.         พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ใด

(1) วัดพุลกุกซา           (2) เจดีย์ซอกกูรัม        (3) วัดแฮอินซา            (4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ตอ3 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

8.         เกาหลีแบ่งฤดูกาลออกเป็นกี่ฤดู

(1)2     (2)3     (3)4     (4)5

ตอบ 3 หน้า 1510 (S) ฤดูกาลของเกาหลีนั้นแบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือ

1.         ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – พฤษภาคม

2.         ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน

3.         ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน

4.         ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม

9.         อาณาจักรรวมซิลลา มีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร

(1) โชซอน        (2) เคียงจู        (3) เกซอง        (4) ฮานยาง

ตอบ 2 หน้า 415 (ร) อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 668 โดยมีเมืองหลวงชื่อ เคียงจู (Kyongju) และมีพลเมืองรวมกันราว 1 ล้านกว่าคน ซึ่งในยุคนี้พุทธศาสนาได้แพร่หลาย กว้างขวางและมีความรุ่งเรืองมาก โดยมีการสร้างอนุสาวรีย์ที่เป็นเครื่องหมายความโดดเดิน ทางศาสนาขึ้น ได้แก่ การสร้างวัดพุลกุกซา (Pulguksa) และเจดีย์ซอกกูรัม (Sokkuram)

10.       นายพลยี ซองเกีย ได้รับการสถาปนาให้เป็นกษัตริย์พระนามว่าอะไร

(1) กษัตริย์เคียงยาง    (2) กษัตริย์เตโจ           (3) กษัตริย์ซองเกีย      (4) กษัตริย์วังกอน

ตอบ 2 หน้า 5-616 – 17 (S)91 (S) ในปี ค.ศ. 1388 นายพลยี ซองเกีย ได้ทำการรัฐประหาร โค่นล้มอำนาจของกษัตริย์ชางแห่งอาณาจักรโคริว และตั้งกษัตริย์คองยางขึ้นปกครองแทน จากนั้นเขาและพรรคพวกได้จัดการปฏิรูปที่ดินและนำเอาลัทธิขงจื้อเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติ ของเกาหลีแทนที่พุทธศาสนา ต่อมาเขาก็ได้บีบบังคับให้กษัตริย์คองยางสละราชสมบัติ และ ตั้งราขวงศ์ยีขึ้นปกครองประเทศ สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์มีพระนามว่า กษัตริย์เตโจขึ้นครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1392 – 1398 โดยเขาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นอาณาจักรโชซอน ยุคใหม่ (Choson) ตามชื่อเดิมในอดีต และได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองเกซองมาเป็น เมืองฮานยาง หรือปัจจุบันเรียกว่ากรุงโซล (คนเกาหลีเรียกว่า ซอ-อูล)

11.       แม่นํ้าใดที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีและรัสเซีย

(1)ยาลู            

(2)ทูแมน          

(3)อัมนกกัง     

(4)ผิดทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 117 (S) อาณาเขตทางทิศเหนือของคาบสมุทรเกาหลีจะติดต่อกันมณฑลต่าง ๆของประเทศจีนและประเทศรัสเซีย โดยในส่วนที่ติดต่อกับจีนนั้นจะมีแม่น้ำ 2 สายเป็นเสมือน เสันกั้นอาณาเขต คือ แม่น้ำยาลู (เรียกตามภาษาเกาหลีหลีว่า อัมนกกัง) และแม่น้ำทูแมน (เรียกตามภาษาเกาหลีว่า ทูแมนกัง) ซึ่งแม่นํ้าทูแมนนี้ยังเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลี กับประเทศรัสเซียราว 16 กิโลเมตรอีกด้วย

12.       เกาะที่อยู่บริเวณรอบ ๆ คาบสมุทรเกาหลี เกาะใดมีขนาดใหญ่ที่สุด

(1)       เกาะนามิ         

(2) เกาะคังฮวา            

(3) เกาะเชจู     

(4) เกาะปูซาน

ตอบ 3 หน้า 127 (S) อาณาบริเวณของดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีจะมีเกาะต่างๆ ที่ตั้งอยู่รอบ ๆ จำนวนราว 3,400 เกาะ โดยเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ เกาะเชจูหรือเชจูโด (Chejudo)ซึ่งมีขนาด 1,830 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลี ห่างจากปลายแหลม ของคาบสมุทรราว 100 กิโลเมตร และเกาะนี้ก็เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ด้วย (รวมกับเกาะเล็ก ๆ อีก 26 เกาะที่ตั้งอยู่โดยรอบ)

13.       อาณาจักรโคโชซอน มีเมืองหลวงตั้งอยู่ที่ใด

(1)       เกซอง  

(2)โซอุล           

(3) เปียงยาง   

(4) เคียงจู

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

14.       อาณาจักรรวมซิลลา มีเมืองหลวงตั้งอยู่ที่ใด

(1) เกซอง        (2)โซอุล           (3) เปียงยาง   (4) เคียงจู

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 9. ประกอบ

15.       บริเวณรอบ ๆ คาบสมุทรเกาหลีมีจำนวนเกาะต่าง ๆ ราวกี่เกาะ

(1) 850 เกาะ   (2) 1,300        เกาะ    (3) 3,400 เกาะ           (4) 4,200        เกาะ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 12. ประกอบ

16.       ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีแบ่งการปกครองออกเป็นกี่จังหวัด

(1)5     (2)7     (3)9     (4)11

ตอบ 3 หน้า 17308210 (S) ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็นระดับจังหวัด 16 แห่ง คือ นครหลัก 7 นคร (มีฐานะเทียบเท่าหนึ่งจังหวัด) และ จังหวัด 9 จังหวัด โดยนครหลักทั้งหมด ได้แก่ กรุงโซล อินชอน เตจอน กวางจู เตกู อูลซาน และปูซาน ส่วนจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ เคียงกี กังวอน ชุงชองเหนือ ชุงชองใต้ โชลลาเหนือ โชลลาใต้ เคียงซังเหนือ เคียงซังใต้ และเชจู

17.       ในสมัยอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ได้นำเอาลัทธิ/ศาสนาใดเข้ามานับถือ

(1)พุทธศาสนา            (2)ขงจื้อ           (3)เนติธรรมนิยม         (4)เล่าจื้อ

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

18.       อนุสาวรีย์พุลกุกซาและเจดีย์ซอกกูรัมของเกาหลี ได้สร้างขึ้นในสมัยใด

(1)โคกูริว         (2)ซิลลา          (3) เพ็กเจ        (4)โคริว

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 9. ประกอบ

19.       ญี่ปุ่นได้ใช้นโยบายใดในการกลืนชาติเกาหลีในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองเกาหลี

(1) ให้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อญี่ปุ่น  (2) ให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษากลาง

(3) ให้คนญี่ปุ่นเป็นผู้ปกครองในทุกระดับ       (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 7 ในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองเกาหลีเป็นอาณานิคมนั้น ญี่ปุ่นได้ใช้นโยบายกลืนชาติเกาหลี ด้วยวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยบังคับให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษากลาง ให้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อญี่ปุ่น และแต่งตั้งคนญี่ปุ่นเป็นผู้ปกครองเกาหลีในทุกระดับ เป็นต้น

20.       อาณาจักรใดของเกาหลีที่ได้ประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะที่เคลื่อนไหวได้เป็นชาติแรกของโลก

(1)โคกูริว         (2) ซิลลา         (3) เพ็กเจ        (4)โคริว

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

21.       เกาหลีใต้มีเนื้อที่คิดเป็นร้อยละเท่าใดของคาบสมุทรเกาหลี

(1) 40  

(2) 45  

(3) 50  

(4) 55

ตอบ 2 หน้า 12, 7 (S) ประเทศเกาหลีใด้มีพื้นที่รวมราว 99,237 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่คิดเป็นร้อยละ 45 ของแผ่นดินบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด และอาจเทียบขนาดของประเทศ ได้ว่ามีขนาดใหญ่กวาประเทศฮังการีและโปรตุเกสเล็กน้อย แต่มีขนาดเล็กกว่าประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ราว 513,998 ตารางกิโลเมตร

22.       คาบสมุทรเกาหลีมีพื้นที่ที่เป็นภูเขากี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด

(1) 40  

(2) 50  

(3) 60  

(4) 70

ตอบ 4 หน้า 128 (ร) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั่วไปของคาบสมุทรเกาหลี ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นภูเขา และเนินเขาสูงตํ่า ซึ่งมีถึงร้อยละ 70 (หรือ 70%) ของพื้นที่ทั้งหมด โดยบริเวณทางทิศใต้ และทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบ เนินเตี้ย และที่ราบลุ่ม จึงเหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ส่วนบริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวันออกจะเป็นเขาสูงชัน

23.       อาณาจักรโชซอนได้ทำการปกครองคาบสมุทรเกาหลีเป็นเวลากี่ปี

(1) 518            

(2) 582            

(3) 625            

(4) 714

ตอบ 1 หน้า 3613 (S)17 (S) เมื่ออาณาจักรโชซอนยุคใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1392 เป็นต้นมา เกาหลีได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นและสามารถครอบครองอำนาจการปกครองในฐานะเป็น ราชอาณาจักรหนึ่งเดียวได้เป็นเวลานานถึง 518 ปี (ค.ศ. 1392 – 1910) จบกระทั่งถูกญี่ปุ่น ยึดครองเป็นเมืองขึ้นและผนวกอาณาจักรแห่งนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่น เป็นระยะเวลานานถึง 35 ปี (ค.ศ. 1910 – 1945)

24.       ในรัชสมัยของกษัตริย์เซจองได้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรฮั่นกึลขึ้นใช้ในปี ค.ศ. ใด

(1)       1382  (2) 1443         (3) 1498         (4) 1547

ตอบ 2 หน้า 22521 (S) ในตอนต้นทศวรรษที่ 1440 กษัตริย์เซจองแห่งอาณาจักรโชซอน ได้สร้าง โครงการที่สำคัญต่อชาติ คือ โครงการสร้างตัวอักษรภาษาเกาหลี และเรียกอักษรเกาหลี ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ว่า ฮั่นกึล (Hangul) ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1443 และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

25.       ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด           

(1) 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1948

(2)       15 สิงหาคม ค.ศ. 1948          (3) 9 กันยายน ค.ศ. 1948       (4) 3 ตุลาคม ค.ศ. 1948

ตอบ 2 หน้า 1081 – 82 (S)240 (S) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ (Republic of Korea) ได้ประกาศก่อตั้งประเทศขึ้นในวันที่ 15สิงหาคม ค.ศ. 1948โดยเลือกดร.ซิงมัน รี เป็นประธานาธิบดีคนแรก ในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือ เกาหลีเหนือ (Democratic People’s Republic of Korea) ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1948โดยเลือกนายคิม อิลซุง เป็นผู้นำประเทศคนแรก

26.       ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด         

(1) 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1948

(2)       15 สิงหาคม ค.ศ. 1948           (3) 9 กันยายน ค.ศ. 1948       (4) 3 ตุลาคม ค.ศ. 1948

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 25. ประกอบ

27.       อุณหภูมิเฉลี่ยของกรุงโซลในช่วงเดือนมกราคม เท่ากับกี่องศาเซลเซียส

(1) -2.5            (2) 0.5 (3) 3.5 (4) 4.5

ตอบ 3 หน้า 149 – 10 (S) ภูมิอากาศของคาบสมุทรเกาหลีจะมีลักษณะอบอุ่น อากาศชื้น และอยู่ ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเอเชียตะวันออก ทำให้อุณหภูมิในฤดูหนาวจะอยู่ในระดับตํ่ากว่า 0 องศา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือของเกาหลีเหนือที่ติดกับไซบีเรีย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ย ของกรุงโซลในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีเท่ากับ 3.5 องศาเซลเซียส ในขณะที่ในฤดูร้อน ทั่วทั้งประเทศจะมีอากาศร้อนในระดับ 25 องศาเซลเซียส ทำให้ความแตกต่างระหว่าง อุณหภูมิต่ำสุดถึงสูงสุดของดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีจะตกราว 28.3 องศาเซลเซียส

28.       ประธานศาลฎีกาของเกาหลีใต้ สามารถดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระได้กี่ปี

(1)3     (2)4     (3)5     (4)6

ตอบ 4 หน้า 17321223 – 224 (ร) ประธานศาลฎีกาของเกาหลีใต้จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง ได้เพียงวาระเดียว (1 สมัย) เป็นเวลา 6 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีตาม ความเห็นชอบของรัฐสภา ส่วนผู้พิพากษาคนอื่น ๆ นั้น ประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้ง ตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา

29.       ในเกาหลีจะมีฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือนใดของปี

(1) เมษายน – มิถุนายน (2) มิถุนายน – กันยายน (3) ตุลาคม – ธันวาคม (4) มกราคม – เมษายน

ตอบ 2 หน้า 1410 (S) ในฤดูหนาวของประเทศเกหลี ลมหนาวจะพัดจากไซบีเรียนำความหนาวเย็น และความแห้งแล้งลงมา ส่วนในฤดูร้อน ลมมรสุมจะหอบไอนํ้าและความชุ่มชื้นจากมหาสมุทร ขึ้นฝั่งทางทิศใต้ของคาบสมุทร ซึ่งจะก่อให้เกิดฝนตกหนัก โดยฝนราวร้อยละ 70 ของทั้งปี จะตกมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน

30.       ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้จะดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระได้กี่ปี

(1)3     (2)4                 (3)5     (4)6

ตอบ 3 หน้า 16295297198 (ร) ประธานาธิบดีในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ จะต้องไต้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และให้ดำรงตำแหน่งอยู่ได้เพียง 1 วาระ (สมัยเดียว) เป็นเวลา 5 ปี

31.       ญี่ปุ่นได้เข้าครอบครองเกาหลีเป็นเวลานานกี่ปี

(1)15ปี                       

(2)25ปี

(3)35ปี

(4)45ปี

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 23. ประกอบ

32.       ในสมัยอาณาจักรโคริว สิ่งใดที่ถือเป็นความสำเร็จอันสูงเด่นทางอารยธรรม

(1)       การประดิษฐ์อักษรฮั่นกึล         

(2) การเคลือบสีเครื่องสังคโลกด้วยสีเขียวอมฟ้า

(3)       การแกะสลักพระไตรปิฎก       

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

33.       ราชสำนักของอาณาจักรโคริวได้ยอมรับนับถือศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติ

(1)       พุทธ     

(2) ขงจื้อ          

(3) คริสต์         

(4) พราหมณ์

ตอบ 1 หน้า 515 – 16 (S) ราชสำนักของอาณาจักรโคริวได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาให้เป็น ศาสนาประจำชาตินับตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ มีการสร้างวัดวาอาราม มีการแกะสลักพระพุทธรูป และมีการวาดภาพพระพุทธเจ้าไว้ มากมายทั่วทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงมีอิทธิพลและมีอำนาจมากที่สุดในยุคนี้

34.       การบริหารราชการแผ่นดินของอาณาจักรใดของเกาหลีที่ได้นำระบบการสอบเข้ารับราชการตามแบบ ประเทศจีน

(1)ซิลลา          (2) เพ็กเจ        (3)โคริว            (4)โคกูริว

ตอบ 3 หน้า 516 (ร) อาณาจักรโคริวได้นำเอาระบบการสอบเข้ารับราชการแบบจีนมาใช้ในด้าน การบริหารราชการแผ่นดิน โดยใช้คุณสมบัติทางด้านวิชาการเป็นหลัก แต่มีข้อแตกต่างก็คือ ผู้เข้าสอบเพื่อเข้ารับราชการของจีนจะมาจากชนทุกระดับชั้น ส่วนของเกาหลีจะเน้นรับเฉพาะ คนที่มาจากตระกูลขุนนางเท่านั้น

35.       คนเกาหลีเรียกกรุงโซลว่าอะไร

(1)โซ-อึน          (2)ซอ-อูล         (3)โซ-อุน          (4)ซอง-อึน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

36.       กรุงโซลมีชื่อเรียกว่าอะไรมาก่อน

(1) หันยาง       (2) เคียงยาง    (3) ฮานยาง     (4) เปียงยาง

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

37.       ประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้คือใคร

(1) แชง เหมียน            (2) ซิงมัน รี      (3) คิม เดจุง    (4) คิม อิลซุง

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 25. ประกอบ

38.       เกาหลีใต้มีพื้นที่รวมราวกี่ตารางกิโลเมตร

(1) 99,000 ตารางกิโลเมตร    (2) 110,000 ตารางกิโลเมตร

(3)       122,000 ตารางกิโลเมตร        (4) 149,000 ตารางกิโลเมตร

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 21. ประกอบ

39.       ชื่อ เกาหลี” ในปัจจุบันได้มาจากอาณาจักรใดของเกาหลีในอดีต

(1) โคกุริยอ     (2)โคริว            (3) เคียงจู        (4) เคียงซาน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

40.       ลักษณะของคาบสมุทรเกาหลีมีความคล้ายคลึงกับประเทศใด

(1) จีน  (2) มาเลเซีย    (3) อิตาลี         (4) อังกฤษ

ตอบ 3 หน้า 117 (ร) ลักษณะฅวามยาวของคาบสมุทรเกาหลี เป็นแผ่นดินที่ยื่นออกไปในทะเล ทางทิศใต้ โดยมีความยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตร ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาคใต้ ของไทยและของประเทศอิตาลี

41.       กระแสนํ้าอุ่นคุโรชิโอไหลมาปะทะกับกระแสนํ้าเย็นที่บริเวณทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี ทำให้เกิดผล อย่างไร

(1)       มีความสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว   

(2) มีปลาชุกชุม

(3) มีอากาศหนาวมากในฤดูหนาว      

(4) สัตว์นํ้าไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

ตอบ 2 หน้า 13 – 149 (S) กระแสนํ้าอุนคุโรซิโอที่ไหลมาปะทะกับกระแสนํ้าเย็นพูคานในบริเวณ ปลายแหลมแถบทะเลใต้ของคาบสมุทรเกาหลี ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อการประมงเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้มีแหล่งปลาชุกชุม

42.       สงครามเกาหลีเกิดขึ้นเมื่อใด 

(1) 10 มิถุนายน ค.ศ. 1948

(2)       14 มิถุนายน ค.ศ. 1949        

(3) 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950   

(4) 26 มิถุนายน ค.ศ. 1951

ตอบ 3 หน้า 22 – 2386 – 91 (ร) สงครามเกาหลีเริ่มเกิดขึ้นในเวลา 04.00 น. เข้าตรู่ของวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 เมื่อเกาหลีเหนือได้ส่งกองกำลังทหารของตนประมาณ 75,000 – 90,000 คน รุกลํ้าเส้นกั้นพรมแดน (เส้นขนานที่ 38 องศาเหนือ) ลงไป และเข้ายึดกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่ทวีความรุนแรง เป็นเวลานานถึง 3 ปี คือ ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1950 – 1953 (พ.ค. 2493 – 2496)แต่ในที่สุดสงครามเกาหลีก็ยุติลงเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายลงนามในสัญญาหยุดยิงที่หมู่บ้านปันมุนจอม ในวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953

43.       ดร.ซิงมัน รี ได้เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประธานาธิบดีสามารถเข้ารับเลือกตั้งให้เป็นผู้นำประเทศได้อีกเป็นสมัยที่สามเมื่อใด 

(1) ตุลาคม ค.ศ. 1954

(2)       พฤศจิกายน ค.ศ. 1954           

(3) กันยายน ค.ศ. 1955          

(4) ธันวาคม ค.ศ. 1955

ตอบ 2 หน้า 27 ดร.ซิงมัน รี ได้เสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประธานาธิบดีสามารถเข้ารับ เลือกตั้งให้เป็นผู้นำประเทศได้อีกเป็นสมัยที่ 3 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1954 แต่ข้อเสนอ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา เพราะได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนเพียง 135.3 เสียง ซึ่งไม่ถึง 136 เสียง ทำให้ในวันต่อมาผู้นำประเทศได้สั่งให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทันที โดยอ้างว่า เศษ 0.3 สามารถปัดเป็น 1 เสียงได้ จึงครบ 136 เสียงพอดี

44.       ใครคือผู้นำประเทศเกาหลีใต้ในสมัยสาธารณรัฐที่สอง

(1)       ดร.ซิงมัน รี       (2) ดร.แชง เหมียน      (3) นายพลปัก จุงฮี     (4) นายพลชุน ดูฮวาน

ตอบ 2 หน้า 32 – 34245 – 246 (ร) ดร.แซง เหมียน นายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศเกาหลีใต้ ในยุคสาธารณรัฐที่ 2 ได้เริ่มเข้ามาบริหารประเทศในวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1960 จนกระทั่ง ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยมีอำนาจในการปกครองประเทศอยู่นาน 10 เดือน เท่านั้น ก็ถูกรัฐประหารยึดอำนาจล้มล้างการปกครองโดยนายพลปัก จุงฮี กับพันโทคิม จองพิว

45.       สาธารณรัฐที่สองของเกาหลีใต้ได้ทำการปกครองประเทศเป็นเวลานานเท่าใด

(1) 10 เดือน    (2) 1 ปี            (3) 2 ปี            (4) 3 ปี

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 44. ประกอบ

46.       ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้นำทฤษฎความทันสมัย (Modernization Theory) มาปรับใช้กับเกาหลีใต้ ในช่วงทศวรรษใด

(1) 40  (2) 50  (3) 60  (4)70

ตอบ 3 หน้า 38 ในช่วงทศวรรษที่ 60 ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้ปรับใช้ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก และในทศวรรษนี้เอง องค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศให้เป็น ทศวรรษแห่งการพัฒนา” เพื่อเรียกร้องให้ ประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายเร่งรัดพัฒนาประเทศของตนให้เจริญก้าวหน้า

47.       ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ถูกสังหารเมื่อใด

(1) 1 ตุลาคม ค.ศ. 1965         (2) 11 ตุลาคม ค.ศ. 1968

(3)       9 ตุลาคม ค.ศ. 1975   (4) 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979

ตอบ4 หน้า 4749261 (S) จากเหตุการณ์ที่นายพลปัก จุงฮี ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในยุค สาธารณรัฐที่ 3 และ 4 ถูกลอบสังหารในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดยนายคิม แซคิว ผู้อำนวยการสืบราชการลับของเกาหลีใต้และพรรคพวก จึงได้มีการจัดทั้งรัฐบาลรักษาการ (ค.ศ. 1979 – 1981) ขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีได้เลือกนายฉ่อย คิวฮา เป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่

48.       นายฉ่อย คิวฮา ได้เป็นประธานาธิบดีในรัฐบาลรักษาการของเกาหลีใต้ในช่วงปี ค.ศ. ใด

(1) 1965 – 1968         (2) 1972 – 1975         (3) 1975 – 1978         (4) 1979 – 1981

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 47. ประกอบ

49.       คติพจน์ที่ว่า เราทำได้” (Can-do spirit) เพื่อทำให้ชีวิตชาวเกาหลีสดใสในอนาคต เป็นคติพจน์ ในยุคของใคร

(1) ดร.แชง เหมียน      (2) ดร.ซิงมัน รี (3) นายพลชุน ดูฮวาน (4) นายพลปัก จุงฮี

ตอบ 4 หน้า 50 – 51228249 (S) ในยุคที่นายพลปัก จุงฮี ปกครองประเทศเกาหลีใต้นั้น นายพลกระดูกเหล็กผู้นี้ได้กระทำการพัฒนาด้วยวิธีการผลักดันใน 2 ด้าน ได้แก่

1.         ผลักดันให้รัฐเป็นองค์กรนำในการพัฒนา

2.         ผลักดันให้ประชาชนฮึดสู้ด้วยการให้แรงจูงใจทุกรูปแบบ ตามคติพจน์ที่วา เราทำได้” (Can-do spirit) เพื่อชีวิตของชาวเกาหลีที่สดใสในอนาคต

50.       ในทศวรรษที่ 50 สาธารณรัฐที่หนึ่งของเกาหลีใต้ได้กลายเป็นรัฐอะไร

(1) รัฐเผด็จการ            (2) รัฐทหาร      (3) รัฐตำรวจ    (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 2123 – 24 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1948 – 1960) ซึ่งมี ดร.ซิงมัน รี เป็นประธานาธิบดี ได้มีการรวมอำนาจไว้อย่างเด็ดขาด หากผู้ใดหรือฝ่ายตรงข้ามขัดขวาง หรือมีความเห็นที่ไม่ตรงกับรัฐบาลก็จะถูกตำรวจจับกุม รวมทั้งได้สร้างความชอบธรรม ในการกระทำของฝ่ายตนด้วยการบีบบังคับให้รัฐสภาปฏิบัติตามความต้องการ จึงทำให้ ทศวรรษที่ 50 แห่งคริสต์ศักราชของสาธารณรัฐที่ 1 ได้รับสมญานามว่า รัฐตำรวจ

51.       หลังสงครามเกาหลี ประเทศใดที่ได้ให้การสนับสนุนในการฟื้นฟูบูรณะประเทศเกาหลีใต้มากที่สุด

(1) สหรัฐอเมริกา         

(2) จีน  

(3) สหประชาชาติ        

(4) รัสเซีย

ตอบ 1 หน้า 24 – 25 ภายหลังสงครามเกาหลี ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุบเพื่อฟื้นฟู บูรณะประเทศเกาหลีต้มากที่สุด โดยได้ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมหาศาลเพื่อปรับปรุง ประเทศเกาหลีใต้ให้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีฃึ้น และได้ไห้เงินช่วยเหลือในโครงการพัฒนาต่างๆแก่เกาหลีใต้นช่วงปี ค.ศ. 1953 – 1959 เป็นจำนวนราวร้อยละ 80 ของเงินช่วยเหลือ ที่ส่งไปจากต่างประเทศทั้งหมด

52.       จากแนวทาง แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1” ของเกาหลีใต้ข้อใดไมใช่แนวทางหลักของแผนที่วางไว้

(1)ใช้วิธีการพัฒนาการผลิตเพื่อส่งออก          

(2) ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก

(3)       ส่งเสริมให้หาตลาดต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว  

(4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 38 – 39193 (S) ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 (ค.ศ. 1962 – 1966) และฉบับที่ 2 (ค.ศ. 1967 – 1971) ซึ่งมีแนวทางหลักดังนี้

1.         ใช้ยุทธวิธีการพัฒนาการผลิตเพื่อส่งออก 2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก

3.         ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

4.         สนับสนุนการสะสมทุนภายในประเทศ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มเป็นร้อยละ 26.4

5.         ส่งเสริมให้หาตลาดต่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้

6.         รัฐเข้าแทรกแซงการผลิตและการตลาดแบบเข้ม

53.       แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 3” ของเกาหลีใต้ได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาประเทศในด้านใด

(1) อุตสาหกรรมหนักและเคมี 

(2) สนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาค

(3) ปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิตของชนบท           

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 47253 (ร) ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 3 (ค.ศ. 1972 – 1976)โดยได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาประเทศไว้ดังนี้ 1. ขยายอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ 2. สนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาค 3. ปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิตของชาวชนบท

54.       ในสงครามเกาหลีได้มีการทำสัญญาหยุดยิงกันที่หมู่บ้านปันมุนจอมเมื่อใด

(1) 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953  (2) 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1954

(3) 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1955  (4) 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1956

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 42. ประกอบ

55.       นายปัก จุงฮี ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีเมื่อใด

(1) 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1953  (2) 12 ธันวาคม ค.ศ. 1956

(3) 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1959           (4) 15 ตุลาคม ค.ศ. 1963

ตอบ 4 หน้า 36 – 37248 (S) ในวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1963 ได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายพลปัก จุงฮี แห่งพรรคสาธารณรัฐประชาธิปไตยชนะคู่แข่งคือ นายยูน โปซัน แห่งพรรคพลเรือนเพียงเล็กน้อย ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในปีเดียวกันนั้น พรรคของนายพลปัก จุงฮี ได้รับชัยชนะ 110 ที่นั่ง จาก 175 ที่นั่ง ดังนั้นผู้ชนะจึงจัดตั้งรัฐบาล เพื่อปกครองประเทศ อันเป็นการเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐที่ 3

56.       ในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองเกาหลี ใครคือผู้ที่ลี้ภัยไปอยู่ในสหรัฐอเมริกา

(1) ดร.แชง เหมียน      (2) ดร.ซิงมัน รี (3) นายพลชุน ดูฮวาน (4) บายพลปัก จุงฮี

ตอบ . 2 หน้า 767 (S)238 – 241 (ร) ในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองเกาหลี (ค.ศ. 1910 – 1945) ดร.ซิงมัน รี ได้อพยพลี้ภัยไปอยู่ที่เมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ได้จัดตั้งกลุ่มขบวนการกู้ชาติ (กลุ่มชาตินิยมและเสรีนิยม) เพื่อต่อสู้และเรียกร้องให้ญี่ปุ่น ปลดปล่อยเกาหลีให้เป็นอิสระ ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นคืนเอกราชให้แก่เกาหลีแล้ว ดร.ซิงมัน รี ก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบติหรือผู้นำประเทศคนแรกของเกาหลีใต้

57.       สงครามเกาหลีเหนือ-ใต้ ได้ดำเนินไปเป็นเวลากี่ปี

(1)       1ปี      (2)2ปี  (3)3ปี  (4)4ปี

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 42. ประกอบ

58.       คำว่า แชโบล์” (Chaebol) หมายถึงอะไร        

(1) กลุ่มนักธุรกิจการเกษตร

(2)       กลุ่มนักธุรกิจส่งออก  (3) กลุ่มนักธุรกิจขนาดใหญ่    (4) กลุ่มนักธุรกิจขนาดเล็ก

ตอบ 3 หน้า 92251 (S)271 (S) คำว่า แชโบล์” (Chaebol) หมายถึง กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเสาหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีจำนวนราว 108 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ได้แก่ ฮุนได ซัมซุง ลักกี้ เดวู และซันเกียง เป็นต้น

59.       ใครคือประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ต่อจากนายชุน ดูฮวาน

(1) นายปัก จุงฮี           (2) นายคิม ยังแซม      (3) ดร.ซิงมัน รี (4) นายโรห์ เตวู

ตอบ 4 หน้า 69 – 70267 (S) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 นายโรห์ เตวู ได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ต่อจากนายชุน ดูฮวาน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของยุคสาธารณรัฐที่ 6 โดยเขาได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะผลักดันให้ประเทศเกาหลีใต้ก้าวไปสู่สังคมอุตสาหกรรม- ประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าเหมือนกับประเทศในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น

60.       Teharan Valley มีความสำคัญอย่างไรต่อเกาหลีใต้

(1)       เป็นศูนย์อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยี

(2)       เป็นศูนย์อุตสาหกรรมของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ

(3)       เป็นศูนย์อุตสาหกรรมชองต่างชาติที่มาลงทุนในเกาหลี          (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 145 – 146 รัฐบาลเกาหลีใต้โต้สร้างศูนย์อุตสาหกรรมขึ้นโดยให้มีลักษณะคล้ายกับ Silicon Valley ของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเกาหลีใต้ให้เป็นชาติที่มีเทคโนโลยีการสื่อสาร ขนาดใหญ่หนึ่งในสิบของโลกภายในปี ค.ศ. 2002 ซึ่งในปัจจุบันศูนย์อุตสาหกรรมทาง เทคโนโลยีของเกาหลีใต้มีชื่อว่า Teharan Valley

61.       เกาหลีได้ชื่อว่าเป็น มหัศจรรย์ด้วยผลงานของมนุษย์บนฝั่งแม่นํ้าฮั่น” เป็นการเปรียบเทียบกับ ความสำเร็จของประเทศใด

(1) อเมริกา      

(2) อังกฤษ      

(3) เยอรมนี      

(4) ญี่ปุ่น

ตอบ 3 หน้า 78232 – 233 นายพลปัก จุงฮี ได้ยกตัวอย่างความพยายามพัฒนาประเทศของ ชาวเยอรมันที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น มหัศจรรย์บนฝั่งแม่นํ้าไรน์” เพื่อเรียกร้องให้ คนเกาหลียึดเอาเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านการกิน ดื่ม สวมใส่เสื้อผ้า และการจับจ่ายสิ่งของ ตลอดจนการอดออม จนทำให้เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ และได้รับการขนานนามว่า มหัศจรรย์ด้วยผลงานของมนุษย์บนฝั่งแม่นํ้าฮั่น” ซึ่งเป็นการ ขนานนามแนวเดียวกันประเทศเยอรมนี

62.       กฎอัยการศึกของเกาหลีใต้ได้ถูกยกเลิกเมื่อใดก่อนการเข้าสู่สาธารณรัฐที่ 5

(1) 10 มกราคม ค.ศ. 1981

(2)       1 มกราคม ค.ศ. 1982 

(3) 20 มิถุนายน ค.ศ. 1982    

(4) 12 สิงหาคม ค.ศ. 1983

ตอบ 1 หน้า 55263 (S) ในวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1981 กฎอัยการศึกของเกาหลีใต้ได้ถูกยกเลิก จากนั้นพรรคการเมืองต่างเคลื่อนไหวและรวมตัวกันขึ้น จนกระทั่งในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1981 คณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีได้เลือกนายชุน ดูฮวาน เป็นประธานาธิบดี ซึ่งสามารถเป็นได้เพียง 1 วาระเท่านั้น ดังนั้นยุคสาธารณรัฐที่ 5 จึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1981 เมื่อนายชุน ดูอวาน ได้ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นบริหารประเทศ

63.       ในปี ค.ค. 1985 เกาหลีใต้ได้นำเข้าสินค้าจากประเทศใดมากที่สุด

(1) สหรัฐอเมริกา         

(2) ญี่ปุ่น         

(3) จีน  

(4) รัสเซีย

ตอบ 2 หน้า 66 ในปี ค.ศ. 1985 เกาหลีใต้ได้นำเข้าสินค้าจากประเทคญี่ปุ่นมากที่สุด ซึ่งมีจำนวน 7,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนประเทศที่เกาหลีใต้ส่งออกสินค้าไปขายมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจำนวน 10,754 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

64.       ผู้สมัครสมาชิกรัฐสภาของเกาหลีใต้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

(1)20ปี                  (2)25ปี      (3)28ปี            (4)30ปี

ตอบ 2 หน้า 16311213 (ร) รัฐสภาของเกาหลีใต้จะเป็นสภาเดี่ยว ทำหน้าที่ในด้านอำนาจนิติบัญญัติ หรือเป็นองค์กรนิติบัญญัติ โดยรัฐสภาเกาหลีใต้ปัจจุบันจะมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 299 คน ซึ่งสมาชิกรัฐสภา (สมาชิกสภานิติบัญญัติ) แตละชุดจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4 ปี ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกรัฐสภานั้นจะต้องมีอายุอย่างน้อย 25 ปีขึ้นไป

65.       เมืองที่เป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้คือเมืองอะไร

(1) เกซอง        (2) โซรัคซาน    (3) ปูซาน         (4) อูลซาน

ตอบ 4 หน้า 241 ในสมัยของประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้เน้นการพัฒนาไปตามเมืองต่าง ๆในภูมิภาคตะวันออกของเกาหลีใต้ เช่น เมืองคูมิเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เมืองโปฮางเน้นแหลงผลิตเหล็กกล้า. เมืองอูลซานเป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ รวมทั้งผลิตเครืองจักรและรถยนต์เมืองปูซานเป็นท่าเรือและศูนย์กลางการค้าเมืองเตกู เป็นแหล่งทอผ้าขนาดใหญ่ที่สุด เป็นต้น

66.       แผนพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ฉบับใดที่เน้น ความสมดุล มั่นคง และเชิงคุณภาพ” ในทุกแขนงและ ส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจประเทศ

(1) ฉบับที่ 2     (2) ฉบับที่ 3     (3) ฉบับที่ 4     (4) ฉบับที่ 5

ตอบ 4 หน้า 60 ในช่วงทศวรรษที่ 80 แห่งคริสต์คักราช เกาหลีใต้ได้กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 5 โดยไม่ได้เน้นที่ปริมาณของการเจริญเติบโตดังเช่นแผนอื่น ๆ ที่ผ่านมา แต่จะเน้น ความเจริญก้าวหน้าที่มี ความสมดุล มั่นคง และเชิงคุณภาพ” ในทุกแขนงและส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจประเทศเกาหลีใต้

67.       ข้อใดคือนโยบายเพี่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายตามยุทธวิธีพัฒนาฉบับที่ 5

(1)       การจัดสรรเพื่อการลงทุนจะเน้นประสิทธิภาพ

(2)       เน้นอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

(3)       สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทุกภูมิภาค           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 60-61 นโยบายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธวิธีของแผนพัฒนาฉบับที่ 5 มีดังนี้

1.         การสร้างเสถียรภาพด้านราคาเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำกว่าร้อยละ 10 (สำคัญที่สุด)

2.         การจัดสรรเพื่อการลงทุนจะเน้นถึงประสิทธิภาพเป็นสำคัญ

3.         ผลิตเพื่อส่งออกโดยยึดถือนโยบายการค้าเสรีมากขึ้น

4.         สนับสนุนการอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

5.         สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในทุกภูมิภาค ฯลฯ

68.       การปฏิรูปทางการเมืองครั้งสำคัญของเกาหลีใต้เรียกว่าอะไร

(1) June 29 Declaration 1987         (2) July 29 Declaration 1987

(3)       June 29 Declaration 1989   (4) July 29 Declaration 1989

ตอบ1 หน้า 68 – 6978266 (S) จุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเกาหลีใต้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1987 เมื่อนายโรห์ เตวู ได้ยอมให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โดยให้มีการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีจากประชาชนโดยตรง จึงนับเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายรัฐบาลยอมตามพลังเรียกร้อง ของฝ่ายค้านอย่างสันติ แทนการประกาศกฎอัยการศึกหรือการทำรัฐประหารดังเช่นในอดีต จนก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองครั้งสำคัญ เรียกว่า “June 29 Declaration 1987

69.       เกาหลีใต้ด้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี ค.ศ. ใด

(1) 1985         (2)       1986   (3)       1987   (4)       1988

ตอบ 4 หน้า 78229268 (ร) ในช่วงทศวรรษที่ 80 แห่งคริสต์ศักราช ประเทศเกาหลีใต้ได้เปรียบดุลการค้าต่างประเทศเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1986 อีกทั้งยังสามารถจัดการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี ค.ศ. 1988 ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งนับเป็นชาติเอเชียชาติที่ 2 ที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ภายหลังจากที่ญี่ปุ่นเป็นชาติเอเชียชาติแรก ที่ได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ. 1964

70.       เกาหลีใต้ได้เปรียบดุลการค้าต่างประเทศเป็นปีแรกในปี ค.ศ. ใด

(1) 1985         (2)       1986   (3)       1987   (4)       1988

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 69. ประกอบ

71.       สมาคมพ่อค้าของเกาหลีใต้ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทตลาดนัมเดมุนในปี ค.ศ. ใด

(1) 1951         

(2)       1964   

(3)       1972   

(4)       1981

ตอบ 2 หน้า 157 ตลาดนัมเดมุนเข้าสู่ยุคมืดเมื่อถูกคนญี่ปุ่นเข้ายึดกิจการควบคุมการดำเนินงานของ ตลาดในยุคที่ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1910 – 1945) แต่ภายหลังที่ได้รับเอกราชแล้ว ตลาดนัมเดมุนก็อยู่ในความดูแลของสมาคมพ่อค้าตลาดนัมเดมุน และต่อมาในปี ค.ศ. 1964 สมาคมพ่อค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นบริษัทตลาดนัมเดมุน ซึ่งเป็นองค์กรดำเนินการควบคุมดูแล กิจการของตลาดนัมเดมุนมาตราบเท่าทุกวันนี้

72.       ตลาดในเกาหลีใด้มีลักษณะคล้ายคลึงกับตลาดในกรุงเทพฯ โดยมีตลาดพื้นเมืองขนาดใหญ่อยู่กี่แห่ง

(1)2     

(2)3     

(3)4   

(4)5

ตอบ 1 หน้า 156 ตลาดของประเทศเกาหลีใต้มีส่วนคล้ายคลึงกับตลาดในกรุงเทพฯ โดยมี ตลาดพื้นเมืองขนาดใหญ่อยู่ในกรุงโซล 2 แห่ง คือ ตลาดนัมเดมุน (Namdaemun)และตลาดดงเดมุนหรือทงเดมุน (Ton§daemun)

73.       ข้อใดคือความหมายของคำว่า ดงเดมุน

(1)       ทิศเหนือ           

(2) ทิศใต้         

(3) ทิศตะวันออก         

(4) ทิศตะวันตก

ตอบ 3 หน้า 156 กรุงโซลในอดีตจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบ และมีประตูเข้า-ออก 4 ทิศ คือ 1. ดงเดมุน (ทิศตะวันออก) 2. ซอเดมุน (ทิศตะวันตก) 3. ปุกเดมุน (ทิศเหนือ)4. นัมเดมุน (ทิศใต้) ซึ่งในปัจจุบันนี้คงเหลือแต่เพียงประตูนัมเดมุบ (ทิศใต้) และประตูดงเดมุน (ทิศตะวันออก) เท่านั้น

74.       ตลาดนัมเดมุนมีอายุราวกี่ปี

(1)650ปี          (2)590ปี          (3)480ปี          (4)340ปี

ตอบ 2 หน้า 156 – 157 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อนัมเดมุบ ตั้งอยู่บริเวณแขวงนัมซาง เขตชุงกู ใจกลางกรุงโซล โดยตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองนัมเดมุน (ทิศใต้) ของกรุงโซลโบราณ เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1414 ซึ่งเป็นยุคอาณาจักรโชซอน (ระหว่างปี ค.ศ. 1392 – 1910) ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลี ในปัจจุบัน เพราะมีอายุยืนยาวถึง 598 ปี (นับจนถึงปัจจุบัน คือ ปี ค.ศ. 2012)

75.       ตลาดที่เป็นแหล่งรวมสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ในเกาหลีใต้ คือตลาดใด

(1)ดงเดมุน      (2)นัมเดมุน      (3)ซอเดมุน      (4)เมียงดง

ตอบ 1 หน้า 156161 – 162 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อดงเดมุน เป็นคู่แข่งสำคัญของตลาดนัมเดมุน ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโซล บริเวณประตูเมืองดงเดมุน (ทิศตะวันออก) ของกรุงโซลโบราณ ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง และเป็น ศูนย์กลางการค้าเสื้อผ้าที่มีปริมาณถึงร้อยละ 30 ของการค้าเสื้อผ้ารวมของทั้งประเทศ และมีขนาดเนื้อที่ต่อหนึ่งร้านค้าเพียง 1 เปียง (1 เปียง เท่ากับ 3.3 ตารางเมตร) เท่านั้น

76.       ตลาดนัมเดมุนเริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ยุคสมัยใดของเกาหลีใต้

(1) อาณาจักรโชซอน   (2) อาณาจักรโคโชซอน           (3) อาณาจักรเพ็กเจ    (4) อาณาจักรโคกูริว

ตอบ 1 ดูตำอธิบายข้อ 74. บระกอบ

77.       ที่ดินที่มีขนาด 2 เปียง เทียบเท่ากับที่ดินขนาดกี่ตารางเมตร

(1) 2.2 (2) 4.4 (3)       6.6       (4)       8.8

ตอบ 3 ดูตำอธิบายข้อ 75. ประกอบ (1 เปียง เท่ากับ 3.3 ตารางเมตร ดังนั้น 2 เปียง จึงมีขนาด 6.6 ตารางเมตร)

78.       ที่ตลาดโมรานจะมีการซื้อขายพริกแดงกันมากที่สุดในช่วงเดือนใด

(1) กุมภาพันธ์ (2) เมษายน     (3)       กรกฎาคม        (4)       กันยายน

ตอบ 4 หน้า 164 ตลาดโมรานมีชื่อเสียงในด้านการซื้อขายพริกแดง พริกแห้งสีแดง และสัตว์ปีก (เช่น ไก่ เป็ด และห่าน)ซึ่งกล่าวกันว่าราคาพริกแดงของตลาดนี้จะเป็นตัวกำหนดราคาพริกแดง ในกรุงโซล และจะมีการซื้อขายพริกแดงกันมากที่สุดในเดือนกันยายนของทุกปี โดยตลาดโมราน จะทำการขายส่งในวันที่ 38131823 และ 28 หรือก่อนวันเปิดตลาดนัดหนึ่งวัน

79.       ปัจจุบันตลาดนัดพื้นเมืองในเกาหลีใต้ที่เปิดทำการทุก ๆ ห้าวัน มีอยู่ราวกี่แห่ง

(1) 50 แห่ง      (2) 100 แห่ง    (3)       150 แห่ง          (4)       200 แห่ง

ตอบ 3 หน้า 166 ปัจจุบันตลาดนัดพื้นเมืองในเกาหลีใต้ที่เปิดทำการทุก ๆ ห้าวัน มีอยู่ราว 150 แห่ง ทั่วประเทศ และกำลังจะสูญหายเพราะเลิกกิจการไปเรื่อย ๆ เนื่องจากถูกแทนที่ด้วย ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในแทบทุกเมือง

80.       อาหารคาลบิ (Kalbi) ของเกาหลี มีอะไรเป็นส่วนประกอบหลัก

(1)หัวผักกาด   (2)ปลา            (3)ซี่โครงวัว     (4)พริกแดง

ตอบ 3 หน้า 172 ซี่โครงย่างคาลบิ (Kalbi) จะมีราคาแพงกว่าอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อทุกประเภท เพราะมีส่วนประกอบหลัก คือ การใช้ซี่โครงวัวส่วนที่ดีที่สุดมาปรุงทำให้มีรสเลิสยิ่งนัก หรืออาจจะใช้ซี่โครงหมูก็ได้แต่ไม่ค่อยนิยมกันมากนัก ซึ่งคาลบิจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ

1. คาลบิที่ไม่ปรุงรส

2. คาลบิปรุงรส

81.       ขนมที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากของเกาหลีคือขนมอะไร

(1) ขนมซองเบียน        

(2) ขนมเค้กข้าว           

(3) ขนมเทินจัง 

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 174 ขนมและอาหารว่างของเกาหลีมีมากกว่า 200 ขนิด โดยขนมที่คนนิยม และมีชื่อเสียงมากของเกาหลีประเภทหนึ่งก็คือ โต๊ก (Tok) หรือเค้กข้าว (Rice Cake)ซึ่งมีรูปลักษณะหลายชนิดแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและจังหวัด แต่ที่ได้รับความนิยมมาก ก็คือ ซองเบียน (Songp’yon) ซึ่งปั้นเป็นรูปครึ่งวงพระจันทร์

82.       สารในใบสนมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไร

(1) ป้องกันมะเร็ง         

(2) ป้องกันโรคลักปิดลักเปิด

(3)       ช่วยคลายความเหน็ดเหนึ่อย   

(4) ช่วยบำรุงสมรรถภาพทางเพศ

ตอบ 3 หน้า 175 ผลวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์พบว่า สารในใบสนจะช่วยคลายความเหน็ดเหนื่อย ทำให้กระปรี้กระเปร่า และช่วยในการขับถ่าย อีกทั้งยังช่วยบำรุงสมองและหัวใจ นอกจากนี้ ยังมีธาตุเหล็กมาก ซึ่งจะช่วยแก้โรคโลหิตจางได้อีกด้วย

83.       อาหารชนิดใดของเกาหลีที่ในอดีตถือเป็นอาหารระดับฮ่องเต้

(1)คาลบิ          

(2)บีบิมบับ      

(3)พูลโกกิ        

(4)ซัมเก็ตตัง

ตอบ 3 หน้า 171 ในภาษาเกาหลี คำว่า พูล” (Pul) หมายถึง ไฟ ส่วนคำว่า โกกิ” (Gogi) หมายถึง เนื้อ เมื่อรวมทั้งสองคำนี้เข้าด้วยกันเป็น พูลโกกิ” (Pulgogi) จะหมายถึง เนื้อย่างเกาหลี หรือบาร์บิคิว ซึ่งในอดีตถือเป็นอาหารระดับฮ่องเต้อันลือชื่อและบริโภคกันในหมู่ชนชั้นสูง แต่ปัจจุบันเมื่อประเทศพัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม และมีการนำเข้า เนื้อวัวจากต่างประเทศมากขึ้น คนทั่วไปจึงสามารถบริโภคเนื้อย่างได้อย่างทั่วถึงและในราคาไม่แพงนัก

84.       ภาษาเกาหลีคำใดที่มีความหมายว่า ไฟ

(1) Kabi      (2) Kanjang        (3) Pul        (4) Gogi

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 83. ประกอบ

85.       อาหารเกาหลีชนิดใดที่ใส่ไข่ ผัก และเนื้อ ต้มลงในหม้อปรุงรส

(1)ซัมเก็ตตัง    (2)บีบีมบับ      (3)โบชิบตัง      (4)ซิลซอลโล

ตอบ 4 หน้า 173 ซิลซอลโลเป็นอาหารประเภทต้ม โดยจะใส่ไข่ ผัก และเนื้อลงในหม้อปรุง แล้วตั้งให้ร้อนบนโต๊ะอาหาร

86.       ขนมและอาหารว่างของเกาหลีมีราวกี่ชนิด

(1) 70  (2) 100            (3) 150            (4) 200

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 81. ประกอบ

87.       ขนมซองเบียนนิยมทำกันในวันใด

(1) วันปีใหม่    (2) วันเกิด        (3) วันชูซก       (4) วันซองเบียน

ตอบ 3 หน้า 175, (ดูคำอธิบายข้อ 81. ประกอบ) ในอดีตคนเกาหลีมักนิยมทำขนมซองเบียนปีละ 2 ครั้ง คือ วันเพ็ญเดือนสอง และวันที่ 15 เดือน 8 หรือวับชูซก (วันไหว้บรรพบุรุษ) ดังนั้น จึงถือว่าเป็นขนมที่สำคัญ เพราะใช้เป็นของเซ่นไหว้บรรพบุรุษ โดยซองเบียนจะมี 2 สี คือ สีขาวหรือสีนํ้าตาลอ่อน และสีเขียว

88.       อาหารเกาหลีชนิดใดที่มีลักษณะคล้ายกับนํ้าพริกของไทย

(1) เทินจัง        (2)โคชูจัง         (3)โต๊กจัง         (4) ชอนจัง

ตอบ 2 หน้า 176 โคชูจัง (Koch’ujang) ของเกาหลีเป็นเสมือนนํ้าพริกของไทย มีส่วนประกอบ สำคัญคือ พริกสีแดงสด ถั่วเหลืองหมัก เกลือ ซอสถั่วเหลือง และข้าวเหนียวนึ่ง โดยโคชูจัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีใต้ในปัจจุบันจะมาจากเมืองซุนชัง จังหวัดโชลลาเหนือ เนื่องจาก บริเวณแถบนี้เป็นแหล่งปลูกพริกแดง ทำนาเกลือ ปลูกถั่วเหลือง และปลูกข้าว

89.       พริกแดงที่เข้าไปในเกาหลีมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใด

(1)สเปน          (2) โปรตุเกส    (3)ลาตินอเมริกา          (4)อินเดีย

ตอบ 3 หน้า 176182 กิมจิสีแดงรสเผ็ดที่นิยมบริโภคกันในเกาหลีทุกวันนี้มีขึ้นเมื่อราวคริสต์ศตวรรษ ที่ 17 โดยพ่อค้าชาวโปรตุเกสที่ค้าขายอยู่ที่เมืองนางาซากิของญี่ปุ่นได้นำพันธุ์พริกสีแดง จากแถบลาติบอเมริกาหรืออเมริกากลาง (ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดพริกอย่างแท้จริง) เข้ามา เผยแพร่ในเกาหลี ทำให้คนเกาหลีนำพริกสีแดงมาเป็นส่วนผสมของกิมจิหรือผักดองเป็นครั้งแรก ดังปรากฏในตำราอาหารที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1765

90.       กิมจิสีแดงรสเผ็ดของเกาหลีเริ่มมีการผลิตขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่เท่าใด

(1) 8    (2)       12        (3) 14  (4) 17

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 89. ประกอบ

91.       กิมจิ” ต่อไปนี้ชนิดใดที่ใช้เวลาในการหมักนานที่สุด

(1) ชาเช           

(2)       เชเช    

(3) โชเช           

(4) อัมชังเช

ตอบ 4 หน้า 183 กิมจิแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.         อัมชังเช เป็นผักดองที่หมักด้วยเกลือและพริกแดงเพื่อบริโภคในฤดูหนาว โดยจะนำผัก ไปแช่ในนํ้าหรือน้ำต้มปลาหมึกเค็มก่อนที่จะนำไปหมัก จึงใช้เวลาในการหมักนานที่สุด

2.         ชาเช เป็นผักดองที่หมักด้วยเกลือและข้าว

3.         เชเช เป็นผักที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วหมักด้วยปลาหมัก (คล้ายกะปิ) ขิง กระเทียม และนำส้ม

4.         โชเช เป็นผักทั้งหัวหมักกับปลาหมัก ขิง กระเทียม และนํ้าส้ม ทำให้มีรสเค็ม เปรี้ยว และเผ็ด

92.       กิมจิของเกาหลีมีส่วนผสมใดเป็นส่วนผสมปรุงรสหลัก

(1)ม๊อคเช         

(2)นัมเช           

(3)มุเช 

(4)มันเช

ตอบ 3 หน้า 185 วิธีการทำกิมจิจะเริ่มต้นด้วยการล้างผักกาดขาว (หรือผักที่จะใช้ทำ) แล้วแช่ใน นํ้าเกลือเป็นเวลาหลายชั่วโมง ในขณะเดียวกันก็ทำส่วนผสมปรุงรลหลักที่เรียกว่า มุเชแล้วนำมุเชผสมกับนํ้าซอสหลายชนิดกับเครื่องปรุงอื่น ๆ ที่บดผสมเข้าด้วยกัน จากนั้น นำกุ้งสด ปลาหมึก และหอยนางรมสดลงไปแล้วคนให้เข้ากัน บางครั้งก็ใส่ผลไม้ลงไปด้วย เพื่อให้มีรสชาติเพิ่มขึ้น

93.       จากผลการศึกษาพบว่า กะลาสีเรือชาวเนเธอร์แลนด์ที่บริโภคผักดองแล้วไม่เป็นโรคอะไร

(1)มะเร็ง          

(2)สมองเสื่อม  

(3) โลหิตจาง   

(4)ลักปิดลักเปิด

ตอบ 4 หน้า 186 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ดร.เจมส์ ลินด์ ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์กิมจิหรือ ผักดองของเกาหลีที่กะลาสีเรือชาวเนเธอริแลนด์ใช้บริโภคในขณะเดินทางไปตามท้องทะเล และพบว่ากะลาสีเรือเหล่านี้ไม่เป็นโรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน) จึงทำให้เชื่อกันว่า ผักดองมีประโยชน์ต่อมนุษย์มาก

94.       ในราวเดือนไหนที่แม่บ้านเกาหลีมักจะทักทายกันด้วยประโยคที่ว่า ทำกิมจิเสร็จแล้วหรือยัง

(1) เดือน 4       (2)       เดือน 6            (3) เดือน 8       (4) เดือน 10

ตอบ 4 หน้า 185187 คนเกาหลีจะทำกิมจิในเดือน 10 ของปี และการทำกิมจิก็ถือเป็นการสร้าง ความผูกพันระหว่างเพื่อนบ้าน โดยในระหว่างเดือน 10 ของทุกปี แม่บ้านชาวเกาหลีมักจะทักทายเมื่อเจอกันว่า ทำกิมจิเสร็จหรือยัง 

95.       ในยุคอาณาจักรใดของเกาหลีที่ได้มีการนำผักดองจากจีนเข้ามาเผยแพร่

(1)เพ็กเจ         (2)       ซิลลา   (3)โชซอน         (4) โคกูริว

ตอบ 2 หน้า 182 ในเกาหลียุดต้นผู้คนมักนำผักหลากหลายชนิดหมักใส่เกลือและเครื่องปรุงรสเผ็ด ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้บริโภคพร้อมกับซอสถั่วเหลือง ต่อมาภายหลังได้มีผู้นำผักดองจากจีน เข้ามาเผยแพร่ในเกาหลีเมื่อครั้งยุคอาณาจักรสหพันธรัฐซิลลา ทำให้คนเกาหลีปรับปรุง กรรมวิธีการทำผักดองเพื่อให้ได้รสชาติที่ชื่นชอบยิ่งขึ้น

96.       หอยนางรม ปลาหมึก กุ้ง ที่ใส่ในทิมจิของเกหลีให้สารอาหารอะไร

(1) โปรตีน       (2) เหล็ก          (3)       แคลเซียม        (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 187 ส่วนผสมของกิมจิแต่ละชนิดก่อให้เกิดสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เซช่น อาหารทะเลที่ใช้หมักกิมจิ ได้แก่ หอยนางรม ปลาหมึก กุ้งและปลา มีโปรตีน แคลเซียม และเหล็กสาหร่ายและฟองน้ำช่วยป้องกันโรคหัวใจและทำให้ผักดองกรอบ รวมทั้งมี แคลเซียมและไอโอดีนกระเทียมซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของกิมจิ มีสารช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ในช่องท้องและลดระดับนํ้าตาลในเลือด เป็นต้น

97.       สาหร่ายและฟองน้ำในกิมจิช่วยป้องกันโรคอะไร

(1) ความจำเสื่อม         (2) หัวใจ          (3)       กระดูกเสื่อม    (4)       เบาหวาน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 96. ประกอบ

98.       รับประทานทิมจิ 1 ถ้วย จะให้พลังงานกี่แคลอรี

(1) 12  (2) 33  (3)       45        (4)       68

ตอบ 2 หน้า 187 เมื่อเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารระหว่างกิมจิกับลูกแอปเปิ้ลแล้ว พบว่ากิมจิ จะให้ประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้กิมจิยังมีแคลอรีตํ่าเพียง 33 แคลอรี่ ต่อกิมจิ 1 ถ้วยเท่านั้น

99.       คนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียเป็นชนกลุ่มแรกที่ปลูกผักประเภทใด

(1) กะหลา       (2) ถั่วแขก       (3) คะน้า         (4) ผักกาด

ตอบ 4 หน้า 182 คนเอเชีย กล่าวกันว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียเป็นชนกลุ่มแรก ที่รู้จักปลูกพืชประเภทผักกาด จากนั้นก็มีผู้นำไปเผยแพร่ในบริเวณจีนตอนใต้เมื่อราวปี 2030 ก่อนคริสต์คักราช จึงทำให้ผักชนิดนี้ได้รับการนำไปปลูกทั่วทั้งเอเชีย

100.    ส่วนผสมหลักของกิมจิ คืออะไร

(1)       กะหลํ่าปลี      (2) หัวผักกาด  (3) ผักกาดขาว            (4) นัมเช

ตอบ 3 หน้า 185 ผักที่ใช้ทำกิมจิที่เป็นส่วนผสมหลักตามตำราการทำกิมจิโบราณ คือ ผักกาดขาว ซึ่งเป็นผักที่ทุกภูมิภาคจะใช้ทำกิมจิในฤดูหนาว ส่วนกิมจิชนิดอื่นจะใช้ผักแต่ละชนิด ได้แก่ หัวผักกาดหรือหัวไชเท้าพันธุ์พื้นเมืองของเกาหลีซึ่งมีขนาดเล็ก ๆ หัวไชเท้าจีน แครอท แตงกวา กะหลำปลี มะเขือ เป็นต้น

101.    เหตุผลใดที่ชาวเกาหลีนิยมนำไหกิมจิไปฝังไว้ในดิน  

(1) ป้องกันเชื้อรา

(2)       ให้นํ้าหมักเข้าเนื้อผักได้ดี        

(3)ให้อุณหภูมิคงที่      

(4)ให้เก็บรักษาไว้ได้นาน

ตอบ 3 หน้า 186 เหตุผลที่ต้องฝังไหกิมจิไว้ในดินก็เพื่อต้องการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ และเพื่อให้การหมักได้ผลดีเลิศ แต่มีข้อที่ควรระวัง คือ ต้องปิดฝาไม่ให้อากาศเย็นเล็ดลอดเข้าไป เพราะจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้

102.    ไวน์ที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรโคกูริว คือไวน์อะไร

(1) โคกาจู        

(2)ชิจู   

(3) โชจู            

(4)คิมจู

ตอบ 2 หน้า 192 – 193 เอกสารชื่อ ประวัตศาสตร์สามอาณาจักร (Samguk Sagi) ได้บรรยายถึง การค้นพบวิธีการทำไวน์ขาว (คนไทยจะเรียกว่า เหล้าน้ำขาว) ซึ่งไวน์ชนิดนี้ได้ผูกพันกับ การดำเนินชีวิตของคนเกาหลีในยุคนั้น โดยไวน์ที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรโคกูริวชื่อว่า ชิจู” (Chiju) นับเป็นไวน์ที่นิยมและเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนยิ่งนัก

103.    ไวน์ข้าวของเกาหลีคือไวน์อะไร

(1)ซิลลาจู        

(2)มอคคอลลี่  

(3)เชเชจู          

(4)โคกาจู

ตอบ 2 หน้า 193197 ไวน์ที่ทำจากข้าวของเกาหลี เรียกว่า มอคคอลลี่ (MakkoLli) ซึ่งมีส่วนผสม ของแอลกอฮอล์ราว 6 – 8% และมีรสเปรี้ยว ทั้งนี้คนเกาหลีในอดีตจะเรียกมอคคอลลี่ว่า Nongju หรือไวน์ชาวนา เพราะครอบครัวชาวนาจะผลิตและนิยมใช้ดื่มกินภายหลังจาก การทำงานอย่างหนักในไร่นามาทั้งวัน นอกจากนี้ยังใช้ดื่มเพื่อเฉลิมฉลองในวันงานพิเศษ งานประเพณี งานแต่งงาน งานศพ และใช้ดื่มเพื่อปลอบประโลมกันในยามทุกข์ยาก

104.    ชาวนาเกาหลีนิยมดื่มไวน์ประเภทใด

(1)ซิลลาจู        (2)มอคคอลลี่  (3)เชเชจู          (4)โคกาจู

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 103. ประกอบ

105.    มอคคอลลี่ มีปริมาณแอลกอฮอล์ราวกี่เปอร์เซ็นต์

(1) 6 – 8%       (2) 8 – 10%   (3) 10 – 12%   (4) 12 – 15%

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 103. ประกอบ

106.    ใครคือสมาชิกของกลุ่ม ผู้รักความเพลิดเพลินสามสิ่ง” ของเกาหลี

(1) ลี เลียงซัง  (2) ยี คิวโบ      (3) กัง ชิกู        (4) ปัก คังกุง

ตอบ 2 หน้า 201 จินตกวีที่มีชื่อเลียงของอาณาจักรโคริว คือ ยี คิวโบ (Yi Kyu-bo) และเพื่อน ๆ เป็นผู้พิสมัยในการดื่มไวน์ยิ่งนัก พวกเขาจึงได้ขนานนามกลุ่มสมาชิกของตนว่า ผู้รัก ความเพลิดเพลินสามสิ่ง คือ บทกวี ดนตรี และไวน์

107.    อันดงโซจู้ (Andong Soju) มีแอลกอฮอล์ราวกี่เปอร์เซ็นต์

(1) 15  (2) 25  (3) 35  (4) 45

ตอบ 4 หน้า 198 อันดงโซจู้ (Andong Soju) กำเนิดขึ้นที่เมืองอันดง จังหวัดเคียงซังเหนือโดยกุบไล ข่าน เป็นผู้สั่งให้ทำเหล้าชนิดนี้เมื่อครั้งมาตั้งค่ายทหารที่เมืองอันดงเพื่อเตรียมการ บุกเกาะญีปุ่น ซึ่งอันดงโซจู้นี้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ถึง 45% เพราะใช้เวลาหมักนานถึง 20 วันและเก็บบ่มต่ออีก 100 วับ ที่อุณหภูมิ 15°ทำให้มีรสกลมกล่อมและชวนให้ดื่มยิ่งนัก

108.    คนเกาหลีปัจจุบันดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยราวปีละกี่ลิตร

(1) 7.3 (2) 10.6           (3) 12.8           (4) 15.4

ตอบ 1 หน้า 210276 ปัจจุบันคนเกาหลีส่วนใหญ่จะดื่มเหล้ากันมาก ซึ่งคิดเฉลี่ยแล้วแต่ละคน จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณปีละ 7.3ลิตรต่อคน โดยมีการสำรวจพบว่า เกาหลีเป็น ชนชาติอันดับที่ 2 ในกลุ่มสังคมที่จัดว่ามีการดื่มสุรามากที่สุดจากจำนวน 23 ชาติในโลก

109.    เขตใดของเกาหลีที่มีภาษาท้องถิ่นแปลกออกไปจากภาษาเกาหลีทั่วประเทศ

(1)เกาะนามิ    (2)เกาะเชจู      (3)ปูซาน          (4)โซร๊อคซาน

ตอบ 2 หน้า 225 นักวิชาการชาวเกาหลีเชื่อว่า คนเกาหลีเป็นชนเผ่าพันธุ์เดียว หรือเป็นเอกพันธุ์ที่ผู้คน มีวัฒนธรรมเดียว เนื่องจากบนคาบสมุทรเกาหลีไม่มีชนกลุ่มน้อยเข้ามาอาศัยอยู่ปะปนในสังคม ทำให้การผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับโดยใข้ภาษาเกาหลีเป็นสื่อสามารถทำความเข้าใจกันได้ ทั่วทั้งคาบสมุทร (ยกเว้นบนเกาะเชจูที่มีภาษาท้องถิ่นแปลกออกไปอย่างชัดเจน)

110.    เกาหลีใต้เป็นชาติเอเชียที่เท่าใดที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปีกฤดูร้อน

(1)1     (2)2     (3)3     (4)4

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 69. ประกอบ

111.    แซมาอึล อุนดง หมายถึงอะไร

(1) กลุ่มนักธุรกิจขนาดใหญ่    

(2) การพัฒนาหมู่บ้านใหม่

(3)       กลุ่มผู้นิยมกวี การดื่ม เสียงเพลง        

(4) กลุ่มต่อต้านญี่ปุ่น

ตอบ 2 หน้า 48237 – 238250 (ร) ขบวนการแซมาอึล อุนดง (Saemaul Undong) คือ ขบวนการพัฒนาหมู่บ้านใหม่ หรือการพัฒนาชนบท ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 และได้รับความสำเร็จสูงสุด โดยเน้นการพัฒนาใน 3 มิติ คือ 1. การพัฒนาด้านจิตใจ(Spiritual Development) 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (Economic Development) 3. การพัฒนาด้านสังคม (Social Development)

112.    ใครคือผู้ที่อธิบายว่าสังคมเกาหลีมีข้อขัดแย้ง แบ่งพรรคแบ่งพวกมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโชซอนแล้ว

(1)ลี แมนแก๊ป 

(2)คิม จองพิว  

(3)คิม เคียงดอง          

(4) โช นัมกุ๊ก

ตอบ 1 หน้า 240 ศาสตราจารย์ลี แมนแก๊ป นักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยโซลแห่งชาติได้อธิบายถึงการแบ่งพรรคแบ่งพวกและข้อขัดแย้งในสังคมเกาหลีว่า เป็นคุณลักษณะสำคัญ ของคนเกาหลีที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยราชวงศ์ยีแห่งอาณาจักรโชซอน และได้หยั่งลึกลงใน บุคลิกภาพของคนเมืองโสม

113.    สมาคมเครือญาติของชนชั้นสูงของเกาหลี เรียกว่าอะไร

(1)เชชอง         

(2)ชองเฮ         

(3)เยียงนำ       

(4)ชองนำ

ตอบ 2 หน้า 248 ชนชั้นสูงของเกาหลีที่มีฐานะดีและมีเกียรติยศสูงจะมีกรตั้งสมาคมเครือญาติ หรือที่เรียกว่า ชองเฮ” เพื่อทำหน้าที่ในการจัดงานพิธีไหว้บรรพบุรุษเป็นประจำทุกปี และยกย่องบรรพบุรุษผู้ที่มีชื่อเสียง ตลอดจนเพื่อให้คนในสกุลเดียวกันในรุ่นหลังได้รู้จัก และรวมตัวกันเป็นกลุ่มสายเลือดเดียวกัน

114.    โฮนำ” หมายถึงบริเวณภาคใดของเกาหลี

(1) เหนือ          (2)       ใต้        (3) ตะวันออก  (4) ตะวันตก

ตอบ 4 หน้า 253 บริเวณภาคตะวันตกหรือจังหวัดโชลลาเหนือและจังหวัดโชลลาใต้ มีชื่อเรียกว่า โฮนำ” (Honam Area) ส่วนบริเวณภาคตะวันออกหรือจังหวัดเคียงซังเหนือและ จังหวัดเคียงซังใต้ มีชื่อเรียกว่า เยียงนำ” (Yeoungnam Area)

115.    องค์การสืบราชการลับของเกาหลีใต้คือข้อใด

(1) KiCA     (2)       KACI (3) KCAI     (4) KCIA

ตอบ. 4 หน้า 55260 (S). 263 (S) ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1981 องค์การสืบราชการลับของ เกาหลีใต้ (KCIA) ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น องค์การเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

116.    ในอดีตคนจีนมองคนเกาหลีว่าเป็นอย่างไร

(1) เชื่อถือไม่ได้            (2)       โอบอ้อมอารี     (3)ป่าเถื่อน      (4)มีความขยันอดทน

ตอบ 3 หน้า 262 คนจีนในอดีตจะมองคนเกาหลีว่าเป็นคนป่าเถื่อน เพราะคนจีนโบราณจะเรียก ชาวต่างชาติวาคนป่าเถื่อนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคนผิวสีเหลืองหรือคนผิวขาว ซึ่งจะต้อง สวามิภักดิ์ต่อจีน และส่งคนเข้าไปในประเทศจีนเพื่อเรียนรู้ศิลปวิทยาการ ตลอดจนขนบธรรมเนียมเพณีชั้นสูงจากจีน

117.    ชาวสเปนได้เข้าไปในเกาหลีครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่เท่าไร

(1) 12  (2) 14 (3) 16  (4) 18

ตอบ 3 หน้า 262 ชาวตะวันตกกลุ่มแรกที่เข้ามาในเกาหลี คือ พวกพ่อค้าชาวโปรตุเกส ซึ่งได้ร่วม เดินทางพร้อมกับกองทัพของโชกุนฮิเดโยชิเข้าไปยังเกาหลีในปี ค.ศ. 1592 ต่อมาชาวสเปน นับเป็นคนผิวขาวชาติที่ 2 ที่ได้เข้าไปในเกาหลีครั้งแรกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16

118.    กลุ่มชีรัค ได้ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่เท่าใด

(1)14-15         (2)15-16         (3)16-17         (4)17-18

ตอบ 4 หน้า 26233 (S)55 (S) กลุ่มชีรัค (Sirak) หรือที่เรียกว่า ความรู้ทางตะวันตก (Western Knowledge) เป็นกลุ่มคนเกาหลีที่นิยมชมชอบชาวตะวันตก โดยเน้นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาวตะวันตกไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 17 – 18 (ยุคปลายอาณาจักรโชซอน)

119.    กลุ่มชีรัค คือกลุ่มอะไร

(1) ความรู้ทางทิศเหนือ            (2) ความรู้ทางใต้

(3) ความรู้ทางตะวันออก         (4) ความรู้ทางตะวันตก

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 118. ประกอบ

120.    ขบวนการ ตงฮัก” ของเกาหลีได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1) 1841         (2) 1863         (3) 1889         (4) 1896

ตอบ 2 หน้า 263 คนในราชสำนักส่วนใหญ่ของเกาหลีที่ยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมตะวันออกได้ออกกฎหมายปกป้องการเข้ามาของต่างชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนต่อต้านอิทธิพล ของตะวันตก จึงทำให้เกิดขบวนการตงฮัก (Tonghak) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1863 เพื่อท้าทาย ชนต่างชาติและวัฒนธรรมของพวกฝรั่ง

Advertisement