ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         ราชอาณาจักรโคโชซอน ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่เท่าไรก่อนคริสต์ศักราช

(1)       3 สิงหาคม 2223         

(2) 3 ตุลาคม 2323     

(3) 3 สิงหาคม 2233   

(4) 3 ตุลาคม 2333

ตอบ 4 หน้า 2 – 312 – 13 (ร)97 (ร) ตามตำนานของเกาหลีนั้น เชื่อว่าเทพเจ้าตันกุน (Tangun)เป็นกษัตริย์ผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลี ซึ่งได้รวบรวมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายก่อตั้ง ขึ้นเป็นราชอาณาจักรครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสต์คักราช โดยตั้งชื่อว่า ราขอาณาจักรโคโชซอน หรืออาณาจักรโชซอนยุคเก่า ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า ‘‘ดินแดนสงบยามเช้า” (Lana of the Morning Calm) และได้สร้างเมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นครเปียงยาง

2.         ราชอาณาจักรโคโชซอน แปลตามตัวอักษรว่าอะไร    

(1) สวรรค์บนดิน

(2)       ดินแดนสงบยามเช้า   

(3) หุบเขาแห่งสรวงสวรรค์      

(4) ดินแดนแห่งความงามยามเช้า

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         อาณาจักรโคกูริว ตั้งอยู่บริเวณใดของคาบสมุทรเกาหลี

(1)       ที่ราบสูงเนินเขาทางตอนเหนิอ 

(2) ที่ราบสูงเนินเขาทางตอนใต้

(3)       ที่ราบสูงเนินเขาทางตะวันออก           

(4) ที่ราบสูงเนินเขาทางตะวันตก

ตอบ 1 หน้า 3 – 413 – 14 (ร) ยุคสามอาณาจักร (Three Kingdoms) ประกอบด้วย

1.         อาณาจักรโคกูริว ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเนินเขาทางตอนเหนือของคาบสมุทร มีอำนาจ อยู่ระหว่างปี 37 กอนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 668 (705 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครองจำนวน 28 พระองค์

2.         อาณาจักรเพ็กเจ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่าง

ปี 18 ก่อนฅริสตกาล ถึง ค.ศ. 663 (681 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครองรวม 31 พระองค์

3.         อาณาจักรซิลลา (สหพันธรัฐรวมซิลลา) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทร มีอำนาจ อยู่ระหว่างปี 58 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 935 (993 ปี) โดยมีผู้ปกครองเป็นกษัตริย์ รวมทั้งสิ้น 53 พระองค์ และมีราชินีขึ้นครองราชสมบัติ 3 พระองค์

4.         อาณาจักรใดต่อไปนี้ทีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลี

(1)       ซิลลา   (2)เพ็กเจ         (3) โคกูริว        (4)โคโชซอน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

5.         ใครคือผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลีตามความเชื่อของชาวเกาหลี

(1) เทพเจ้าเปี้ยนโกฮูง (2) เทพเจ้าตันกุน        (3) เทพเจ้าโมกุน         (4) เทพเจ้าซันต๊อก

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

6.         Wang Gon เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรใดของเกาหลี

(1) Kyongju        (2) Keangju        (3) Koryo   (4) Silla

ตอบ 3 หน้า 4 – 515 (ร)104 (ร) หลังจากอาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาเสื่อมลง

จักรพรรดิวังกอน (Wang Gon) ได้สถาปนาหรือก่อตั้งอาณาจักรโคริว (Koryo) ซึ่งเป็นที่มา ของชื่อ เกาหลี” ในปีจจุบันขึ้นในปี ค.ศ. 919 และสร้างเมืองหลวงขึ้นที่เมืองเกเกียงหรือ เมืองเกซองในปัจจุบัน ซึ่งอาณาจักรโคริวได้รับความสำเร็จในการสร้างอารยธรรมที่สูงเด่น มากมาย ได้แก่ การเคลือบสีของสังคโลกด้วยสีเขียวอมฟ้า ส่วนความสำเร็จอีกชิ้นหนึ่งก็คือ การประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะที่เคลื่อนไหวได้เป็นชาติแรกของโลกในปี ค.ศ. 1234 นอกจากนี้ ช่างเกาหลียังได้แกะแม่พิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี” ด้วยไม้จำนวน 80,000 แผ่น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดแฮอินซา

7.         พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ใด

(1) วัดพุลกุกซา           (2) เจดีย์ซอกกูรัม        (3) วัดแฮอินซา            (4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ตอ3 ดูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

8.         เกาหลีแบ่งฤดูกาลออกเป็นกี่ฤดู

(1)2     (2)3     (3)4     (4)5

ตอบ 3 หน้า 1510 (S) ฤดูกาลของเกาหลีนั้นแบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือ

1.         ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – พฤษภาคม

2.         ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน

3.         ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน

4.         ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม

9.         อาณาจักรรวมซิลลา มีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร

(1) โชซอน        (2) เคียงจู        (3) เกซอง        (4) ฮานยาง

ตอบ 2 หน้า 415 (ร) อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 668 โดยมีเมืองหลวงชื่อ เคียงจู (Kyongju) และมีพลเมืองรวมกันราว 1 ล้านกว่าคน ซึ่งในยุคนี้พุทธศาสนาได้แพร่หลาย กว้างขวางและมีความรุ่งเรืองมาก โดยมีการสร้างอนุสาวรีย์ที่เป็นเครื่องหมายความโดดเดิน ทางศาสนาขึ้น ได้แก่ การสร้างวัดพุลกุกซา (Pulguksa) และเจดีย์ซอกกูรัม (Sokkuram)

10.       นายพลยี ซองเกีย ได้รับการสถาปนาให้เป็นกษัตริย์พระนามว่าอะไร

(1) กษัตริย์เคียงยาง    (2) กษัตริย์เตโจ           (3) กษัตริย์ซองเกีย      (4) กษัตริย์วังกอน

ตอบ 2 หน้า 5-616 – 17 (S)91 (S) ในปี ค.ศ. 1388 นายพลยี ซองเกีย ได้ทำการรัฐประหาร โค่นล้มอำนาจของกษัตริย์ชางแห่งอาณาจักรโคริว และตั้งกษัตริย์คองยางขึ้นปกครองแทน จากนั้นเขาและพรรคพวกได้จัดการปฏิรูปที่ดินและนำเอาลัทธิขงจื้อเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติ ของเกาหลีแทนที่พุทธศาสนา ต่อมาเขาก็ได้บีบบังคับให้กษัตริย์คองยางสละราชสมบัติ และ ตั้งราขวงศ์ยีขึ้นปกครองประเทศ สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์มีพระนามว่า กษัตริย์เตโจขึ้นครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1392 – 1398 โดยเขาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นอาณาจักรโชซอน ยุคใหม่ (Choson) ตามชื่อเดิมในอดีต และได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองเกซองมาเป็น เมืองฮานยาง หรือปัจจุบันเรียกว่ากรุงโซล (คนเกาหลีเรียกว่า ซอ-อูล)