การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. ใครคือผู้ที่ทำการรวบรวมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายเข้าเป็นราชอาณาจักรโคโชซอน

(1) กษัตริย์โมกุน         

(2) กษัตริย์วังกอน       

(3) เทพเจ้าโกกุน         

(4) เทพเจ้าตันกุน

ตอบ 4 หน้า 2 – 312 – 13 (S)97 (S) ตามตำนานทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั้น เชื่อว่าเทพเจ้าตันกุน (Tangun) เป็นกษัตริย์ผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลี ซึ่งได้รวบรวมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ อย่างกระจัดกระจายก่อตั้งขึ้นเป็นราชอาณาจักรแห่งแรกของเกาหลีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช โดยตั้งชื่อว่าราชอาณาจักรโคโชซอน หรืออาณาจักรโชซอนยุคเก่า ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า ดินแดนสงบยามเช้า” (Land of the Morning Calm) และได้สร้าง เมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นครเปียงยาง

2.         อาณาจักรโคโชซอนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

(1) 5 สิงหาคม 2113 ก่อนคริสต์ศักราช           

(2) 15 สิงหาคม 2233 ก่อนคริสต์ศักราช

(3) 3 ตุลาคม 2333 ก่อนคริสต์ศักราช 

(4) 15 ตุลาคม 3322 ก่อนคริสต์ศักราช

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         อาณาจักรโคโชซอน มีความหมายแปลตามตัวอักษรว่าอะไร

(1) ดินแดนสวรรค์        

(2) ดินแดนสงบยามเข้า

(3) ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ยามเช้า    

(4) ดินแดนมหัศจรรย์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

4.         อาณาจักรโคโชซอน มีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร

(1) เคียงจู        (2) เกซอง        (3) เปียงยาง   (4) ปูซาน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

5.         อาณาจักรโคกูริว (Koguryo) ตั้งอยู่บริเวณใดของคาบสมุทรเกาหลี

(1) ที่ราบลุ่มฝั่งตะวันออก        (2) ที่ราบลุ่มชายฝั่งตะวันออก

(3) ที่ราบสูงเนินเขาทางตอนเหนือ       (4) ที่ราบเชิงเขาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้

ตอบ หน้า 3 – 413 – 14 (5) ยุคสามอาณาจักร (Three Kingdoms) ประกอบด้วย

1.         อาณาจักรโคกูริว (Koguryo) ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเนินเขาทางตอนเหนือของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่างปี 37 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 668 (705 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครอง จำนวน 28 พระองค์

2.         อาณาจักรเพ็กเจ (Packche) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกชองคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่าง ปี 18 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 663 (681 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครองรวม 31 พระองค์

3.         อาณาจักรซิลลา (Silla) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่าง ปี 58 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ค. 935 (993 ปี) โดยมีผู้ปกครองเป็นกษัตริย์รวมทั้งสิ้น 53 พระองค์ และมีราชินีขึ้นครองราชสมบัติ 3 พระองค์

6.         อาณาจักรใดของเกาหลีที่มีอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับอาณาจักรโคกูริว

(1) โคริว และเพ็กเจ     (2) เพ็กเจ และซิลลา

(3) ซิลลา และโคโชซอน          (4) โคโชซอน และโชซอน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

7.         อาณาจักรโชซอนได้ถูกยึดครองโดยใคร

(1)มองโกล      (2)จีน   (3)ญี่ปุ่น          (4) รัสเซีย

ตอบ3 หน้า 3613 (S)17 (S) เมื่ออาณาจักรโชซอนยุคใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1392 เป็นต้นมา เกาหลีได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นและสามารถครอบครองอำนาจการปกครองในฐานะเป็น ราชอาณาจักรหนึ่งเดียวได้เป็นเวลานานถึง 518 ปี (ค.ศ. 1392 – 1910) จนกระทั่งถูกญี่ปุ่น ยึดครองเป็นเมืองขึ้นและผนวกอาณาจักรแห่งนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่น เป็นระยะเวลานานถึง 35 ปี (ค.ศ. 1910 – 1945)

8.         อาณาจักรโชซอนได้ถูกต่างชาติยึดครองเป็นเวลานานเท่าใด

(1) 10 เดือน    (2) 15 ปี          (3) 22 ปี          (4) 35 ปี

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

9.         อาณาจักรซิลลาตั้งอยู่บริเวณใดของคาบสมุทรเกาหลี

(1) ทางตอนเหนือ        (2) ทางตอนใต้            (3) ทางทิศตะวันออก   (4) ทางทิศตะวันตก

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

10.       จักรพรรดิวังกอนได้สถาปนาอาณาจักรขึ้นใหม่ ชื่อว่าอาณาจักรอะไร

(1)ซิลลา          (2)โคกูริว         (3) โคริว           (4) โชซอน

ตอบ 3 หน้า 4 – 515 (S)104 (S) หลังจากอาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาเสื่อมลง จักรพรรดิวังกอน (Wang Gon) ได้สถาปนาหรือก่อตั้งอาณาจักรโคริว (Koryo) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ เกาหลีในปัจจุบันขึ้นในปี ค.ศ. 919 และสร้างเมืองหลวงขึ้นที่เมืองเกเกียงหรือเมืองเกซองในปัจจุบัน ซึ่งอาณาจักรโคริวได้รับความสำเร็จในการสร้างอารยธรรมที่สูงเด่นมากมาย ได้แก่ การเคลือบสีของสังคโลกด้วยสีเขียวอมฟ้า ส่วนความสำเร็จอีกชิ้นหนึ่งก็คือ การประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะที่ เคลื่อนไหวได้เป็นชาติแรกของโลกในปี ค.ศ. 1234 นอกจากนี้ช่างเกาหลียังได้แกะแม่พิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี” ด้วยไม้จำนวน 80,000 แผ่น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดแฮอินซา

11.       ตามประวัติศาสตร์ของเกาหลี อาณาจักรใดคืออาณาจักรแห่งแรกของเกาหลี

(1)โคริว            

(2) โคโชซอน    

(3)ซิลลา          

(4) โชซอน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

12.       ยุคอาณาจักรโคริว มีการนับถือศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติ

(1)ขงจื้อ           

(2)คริสต์ศาสนา           

(3)ศาสนาพุทธ            

(4)ลัทธิความเชื่อเทพเจ้า

ตอบ 3 หน้า 515 – 16 (S) ราชสำนักของอาณาจักรโคริวได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาให้เป็น ศาสนาประจำชาตินับตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ มีการสร้างวัดวาอาราม มีการแกะสลักพระพุทธรูป และมีการวาดภาพพระพุทธเจ้าไว้มากมาย ทั่วทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงมีอิทธิพลและมีอำนาจมากที่สุดในยุคนี้

13.       สิ่งประดิษฐ์ใดที่เกาหลีประดิษฐ์ขึ้นเป็นชาติแรก

(1) เคลือบสีสังคโลก   

(2) ตัวอักษรที่ใช้นการสื่อสาร

(3) ตัวพิมพ์โลหะที่เคลื่อนไหวได้          

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

14.       ใครคือประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้

(1) ปัก จุงฮี      (2) แชง เหมียน            (3) ซิงมัน  รี     (4) ปาร์ค จีชอง

ตอบ 3 หน้า 10. 81 – 82 (S)240 (S) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ (Republic of Korea) ได้ประกาศก่อตั้งประเทศขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948โดยเลือก ดร.ซิงมันรี เป็นประธานาธิบดีคนแรก ในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือ เกาหลีเหนือ (Democratic People’s Republic of Korea) ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1948 โดยเลือกนายคิม อิลซุง เป็นผู้นำประเทศคนแรก

15.       ในปัจจุบันประธานาธิบดีของเกาหลีใต้สามารถอยู่ในตำแหน่งได้กี่ปี

(1) 3   (2) 4                (3) 5    (4) 6

ตอบ 3 หน้า 16. 295297198 (S) ประธานาธิบดีในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ จะต้องได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และให้ดำรงตำแหน่งอยู่ได้เพียง 1 วาระ (สมัยเดียว) เป็นเวลา 5 ปี

16.       เมืองใดคือนครหลักของเกาหลีใต้ (มีฐานะเทียบเท่าจังหวัด)

(1) เคียงกี่        (2) กังวอน       (3) อินชอน       (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 17308210 (S) ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็นระดับจังหวัด 16 แห่ง คือ นครหลัก 7 นคร (มีฐานะเทียบเท่าหนึ่งจังหวัด) และ จังหวัด 9 จังหวัด โดยนครหลักทั้งหมด ได้แก่ กรุงโซล อินชอน เตจอน กวางจู เตกู อูลซาน และปูซาน ส่วนจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ เคียงกี่ กังวอน ชุงชองเหนือ ชุงชองใต้ โชลลาเหนือ โชลลาใต้ เคียงซังเหนือ เคียงซังใต้ และเชจู

17.       เกาหลีแบ่งฤดูกาลออกเป็นกี่ฤดู

(1)2     (2)3     (3)4     (4)5

ตอบ 3 หน้า 1510 (S) ฤดูกาลของเกาหลีนั้นแบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือ

1.         ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – พฤษภาคม

2.         ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน

3.         ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน

4.         ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม

18.       อาณาจักรใดของเกาหลีที่เป็นที่มาของชื่อ เกาหลี” ในปัจจุบัน

(1) โคกูริว        (2) โคริว           (3)โคโชซอน     (4)โชซอน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

19.       อาณาจักรใดที่ไม่จัดอยู่ในอาณาจักร ยุคสามอาณาจักร

(1)โชซอน         (2) โคกูริว        (3)เพ็กเจ         (4)ซิลลา

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

20.       อาณาจักรใดที่สามารถรวบรวมอาณาจักรอื่นๆ ในยุคสามอาณาจักรเข้าด้วยกันได้

(1)โชซอน         (2)โคกูริว         (3) เพ็กเจ        (4)ซิลลา

ตอบ 4 หน้า 414 – 15 (S), (ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ) การช่วงชิงอำนาจระหว่างกันในยุคสามอาณาจักรได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดอาณาจักรซิลลาก็สามารถยึดอำนาจ และรวบรวมอาณาจักรเพ็กเจและอาณาจักรโคกูริวได้เป็นผลสำเร็จ และก่อตั้งเป็นอาณาจักร ชื่อว่า อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลา (United Silla) ในปี ค.ศ. 668 โดยมีเมืองหลวงชื่อเคียงจู (Kyongju) และมีพลเมืองรวมกันราวหนึ่งล้านกว่าคน

21.       นายพลยี องเกีย ได้ขึ้นปกครองประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็นอะไร

(1) โชซอน        

(2)โคกูริว         

(3) เพ็กเจ  

(4)ซิลลา

ตอบ 1 หน้า 5 – 616 – 17 (S)91 (S) ในปี ค.ศ. 1388 นายพลยี ซองเกีย ได้ทำการรัฐประหาร โค่นล้มอำนาจของกษัตริย์ชางแห่งอาณาจักรโคริว และตั้งกษัตริย์คองยางขึ้นปกครองแทน จากนั้นเขาและพรรคพวกได้จัดการปฏิรูปที่ดินและนำเอาลัทธิขงจื้อเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติ ของเกาหลีแทนที่พุทธศาสนา ต่อมาเขาก็ได้บีบบังคับให้กษัตริย์คองยางสละราชสมบัติ และ ตั้งราชวงศ์ยีขึ้นปกครองประเทศ สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์มีพระนามว่า “ กษัตริย์เตโจ ขึ้นครองราชย์ระหว่าง ค.ค. 1392 – 1398 โดยเขาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นอาณาจักรโชซอน ยุคใหม่ (Choson) ตามชื่อเดิมในอดีต และได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองเกซองมาเป็น เมืองฮานยาง หรือปัจจุบันเรียกว่ากรุงโซล (คนเกาหลีเรียกว่า ซอ-อูล)

22.       พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ใด

(1) วัดพุลกุกซา           

(2) เจดีย์ซอกกูรัม        

(3)       วัดแฮอินซา      

(4)พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 10. ประกอบ

23.       สาธารณรัฐเกาหลีก่อตั้งประเทศขึ้นในปี ค.ค. ใด

(1) 1937         

(2) 1948         

(3) 1951         

(4) 1955

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 14. ประกอบ

24.       แม่น้ำอะไรที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนเกาหลีกับรัสเซีย

(1) ยาลู           (2) อัมนกกัง    (3) ทูแมนกัง    (4)       กุมกัง

ตอบ 3 หน้า 117 (S) อาณาเขตทางทิศเหนือของคาบสมุทรเกาหลีจะติดต่อกับมณฑลต่าง ๆของประเทศจีนและประเทศรัสเซีย โดยในส่วนที่ติดต่อกับจีนนั้นจะมีแม่น้ำ 2 สายเป็นเสมือน เส้นกั้นอาณาเขต คือ แม่น้ำยาลู (เรียกตามภาษาเกาหลีว่า อัมนกกัง) และแม่น้ำทูแมน (เรียกตามภาษาเกาหลีว่า ทูแมนกัง) ซึ่งแม่น้ำทูแมนนี้ยังเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลี กับประเทครัสเซียราว 16 กิโลเมตรอีกด้วย

25.       ยอดเขาใดของเกาหลีที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามทางธรรมชาติมากที่สุด

(1)นังนิมซาน   (2) เตเบกซาน (3)โซรัคซาน     (4)       ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 128 (S) ในคาบสมุทรเกาหลีนั้นมีเทีอกเขาที่มียอดเขาสูงที่สำคัญและมีชื่อเสียง หลายยอด ได้แก่ นังนิมซาน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาหลีใต้ (สูง 2,014 เมตร)รองลงมาคือ โซรัคซาน (สูง 1,780 เมตร) กุมกังซาน (สูง 1,638 เมตร) และเตเบกซาน (สูง 1,546 เมตร) ทั้งนี้มีการกล่าวขวัญกันว่ายอดเขากุมกังซานและยอดเขาโซรัคซาน มีความสวยสดงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด

26.       เกาหลีใต้มีลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไร

(1) เป็นภูเขา 60%       (2) เป็นพื้นที่ราบลุ่ม 60%        (3) เป็นภูเขา 70%       (4) เป็นพื้นที่ราบลุ่ม 70%

ตอบ 3 หน้า 128 (S) ลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปของคาบสมุทรเกาหลี ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็น ภูเขาและเนินเขาสูงต่ำ ซึ่งมีถึงร้อยละ 70 (หรือ 70%) ของพื้นที่ทั้งหมด โดยบริเวณทางทิศใต้ และทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่ราบ เนินเตี้ย และที่ราบลุ่ม จึงเหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ส่วนบริเวณทางทิศเหนือและทิศตะวันออกจะเป็นเขาสูงชัน

27.       สมัยอาณาจักรโชซอนยุคใหม่ได้มีลัทธิ/ศาสนาใดเข้ามาแทนที่ความเชื่อ/ศาสนาเดิม

(1) ขงจื้อ          (2) คริสต์ศาสนา          (3) ศาสนาพุทธ           (4) ลัทธิความเชื่อเทพเจ้า

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 21. ประกอบ

28.       ชื่อใดของเกาหลีที่เป็นชื่อเดิมของกรุงโซลในปัจจุบัน

(1)นันยาง        (2)ฮานยาง      (3)ซองเกีย       (4)ซิลลา

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 21. ประกอบ

29.       ชาวเกาหลีที่นิยมคอมมิวนิสต์ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มใด

(1) เลนิน          (2) คอมมิวนิสต์สากล  (3)คอมมิวนิสต์จีน (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 879 (ร) กลุ่มคนเกาหลีที่นิยมคอมมิวนิสต์เพื่อต่อต้านล้มล้างอิทธิพลของญี่ปุ่นให้ หมดไปจากดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลี ประกอบด้วย กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากเลนิน กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์สากลหรือโคมินเทอร์น และกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน จากคอมมิวนิสต์จีน รวมทั้งกลุ่มแยกย่อยอีกจำนวนมาก

30.       ใครคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหรัฐฯ ให้เป็นผู้จัดตั้งองค์กรบริหารประเทศชั่วคราวให้เกาหลีใต้

(1) คิสซิงเจอร์  (2) อาร์โนลต์   (3) แม็คอาร์เธอร์          (4) มอร์แกน

ตอบ 2 หน้า 9 – 1081 (S) ในวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1945 กองทหารสหรัฐอเมริกาได้ยกพลขึ้นบก ตามข้อตกลงปอตสดัม เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองดินแดนเกาหลีตอนใต้ และบีบบังคับให้ญี่ปุ่นที่ยัง หลงเหลืออยู่ยอมจำนน โดยสหรัฐอเมริกาได้แต่งตั้งนายพลอาร์โนลด์เป็นข้าหลวงใหญ่ทหาร เพื่อจัดตั้งองค์กรบริหารปกครองประเทศชั่วคราว รวมทั้งยังปฏิเสธที่จะรับรู้เกี่ยวกับรัฐบาลใหม่ ของชาวเกาหลีใต้

31.       ทางตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลีมีพื้นที่ติดต่อกับเขตใด

(1)ทะเลจีน      

(2)ทะเลแดง    

(3)ทะเลเหลือง            

(4)เกาะฟอร์โมซา

ตอบ 3 หน้า 116 – 7 (S) คาบสมุทรเกาหลีตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินที่ทอดยื่นออกไปในทะเล โดยทาง ทิศเหนือติดกับผืนแผ่นดินใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย ทางทิศตะวันตกมีพื้นที่ ติดต่อกับทะเลเหลือง ทิศตะวันออกติดกับทะเลตะวันออก (แต่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ทะเลญี่ปุ่น) และทางทิศใต้ติดกับทะเลใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก

32.       คาบสมุทรเกาหลีมีลักษณะอย่างไร

(1) ยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตร      

(2) คล้ายภาคใต้ของไทย

(3) คล้ายภาคใต้ของอิตาลี      

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 11,7(S) ลักษณะความยาวของคาบสมุทรเกาหลีที่เป็นแผ่นดินยื่นออกไปในทะเล ทางทิศใต้นั้น จะมีความยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตร ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาคใต้ ของไทยและของประเทศอิตาลี

33.       เกาหลีเหนือมีขนาดพื้นที่ราวกี่ตารางกิโลเมตร

(1) 212,224    

(2)       199,237          

(3) 122,370    

(4) 99,237

ตอบ 3 หน้า 127 (S) ดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีและตามเกาะต่าง ๆ ราว 3,400 เกาะที่ตั้งอยู่ นอกชายฝั่ง จะมีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 221,607 ตารางกิโลเมตร (85,563 ตารางไมล์)ซึ่งอาณาบริเวณนี้ได้แบ่งเป็น 2 ประเทศ เมื่อปี ค.ศ. 1948 คือ เกาหลีเหนือมีขนาดพื้นที่ ราว 122,370 ตารางกิโลเมตร และเกาหลีใต้มีขนาดพื้นที่ราว 99,237 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่คิดเป็นร้อยละ 45 ของแผ่นดินบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด

34.       เกาหลีใต้มีขนาดพื้นที่ราวกี่ตารางกิโลเมตร

(1) 212,224    (2)       199,237          (3) 122,380    (4) 99,237

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 33. ประกอบ

35.       ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน เป็นช่วงฤดูใดของเกาหลี

(1)ร้อน (2)หนาว          (3) ใบไม้ผลิ     (4)ใบไม้ร่วง

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 17. ประกอบ

36.       เมืองหลวงของสหพันธรัฐรวมซิลลาคือเมืองอะไร

(1) เปียงยาง   (2) เคียงจู        (3) เกซอง        (4) ฮานยาง

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 20. ประกอบ

37.       หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1997 ของเกาหลี ใครคือผู้ที่นำพาประเทศกลับสู่ภาวะปกติได้ภายใน ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง

(1) ซิงมัน  รี     (2) คิม เดจุง    (3) ปัก จุงฮี      (4) คิม ยังแซม

ตอบ 2 หน้า 1127289 (S) ประธานาธิบดีคิม เดจุง ได้นำเกาหลีใต้ฟันฝ่าอุปสรรคแก้ไขปัญหา วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1997 จนสามารถบรรลุผลสำเร็จทำให้ ประเทศกลับพลิกพื้นคืนสู่สภาพปกติได้อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลาเพียง 18 เดือน (หรือ 1 ปีครึ่ง) เท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับกรณีของประเทศอังกฤษแล้วต้องใช้เวลาถึง 15 ปี กว่าจะทำให้ชาติผ่านพ้นมรสุมของเศรษฐกิจตกต่ำในยุคก่อนหน้านั้นได้

38.       สาธารณรัฐที่หนึ่งของเกาหลีใต้อยู่ในช่วงปี ค.ศ. ใด

(1)1775 – 1787          (2) 1812 – 1840         (3)1845 – 1867          (4)1948 – 1960

ตอบ 4 หน้า 21 เกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1948 – 1960) เกิดขึ้นเมื่อหัวหน้ารัฐบาลทหาร- อเมริกันซึ่งทำหน้าที่ปกครองเกาหลีระหว่างปี ค.ศ. 1945 – 1948 ได้ประกาศมอบอำนาจในการ บริหารประเทศให้แก่รัฐบาลใหม่ของ ดร.ซิงมัน รี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 ซึ่งถือเป็น วันกำเนิดของสาธารณรัฐที่ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ และรัฐบาลได้ถือเป็นวันชาติตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นม

39.       วันกำเนิดของสาธารณรัฐที่ 1 ของเกาหลี คือวันที่เท่าใด

(1) 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948     (2) 3 ตุลาคม ค.ศ. 1850

(3) 15 ตุลาคม ค.ศ. 1811       (4) 5 สิงหาคม ค.ศ. 1782

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 38. ประกอบ

40.       วัตถุประสงค์ที่สำคัญของเกาหลีเหนือในการยกกำลังบุกเกาหลีใต้คืออะไร

(1) ต้องยึดให้ได้ก่อนเสบียงอาหารหมด          (2) ถ้าบุกช้ากำลังพลจะอ่อนล้ามากเกินไป

(3) ไม่ให้เกาหลีใต้รู้ตัวและตั้งรับไม่ได้ (4) กลัวเกาหลีใต้บุกโจมตีก่อน

ตอบ 3 หน้า 22 – 2386 – 91 (S) สงครามเกาหลีเริ่มเกิดขึ้นในเวลา 04.00 น. เข้าตรู่ของ วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 เมื่อเกาหลีเหนือได้ส่งกองกำลังทหารของตนประมาณ 75,000 – 90,000 คน รุกลํ้าเส้นกั้นพรมแดน (เส้นขนานที่ 38 องศาเหนือ) ลงไป และ เข้ายึดกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ได้ภายใน 5 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การรวมประเทศด้วยกำลังโดยไม่ให้เกาหลีใต้รู้ตัวและตั้งรับไม่ได้ จนต่อมาได้กลายเป็น สงครามกลางเมืองที่ทวีความรุนแรงเป็นเวลานานถึง 3 ปี คือ ค.ศ. 1950 – 1953 (พ.ศ. 2493 – 2496) แต่ในที่สุดสงครามเกาหลีก็ยุติลงเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายลงนามในสัญญาหยุดยิง ที่หมู่บ้านปันมุนจอมในวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953

41.       สงครามเกาหลีกินเวลานานกี่ปี

(1)1ปี  

(2)3ปี  

(3)5ปี  

(4)7ปี

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 40. ประกอบ

42.       เหตุการณ์ ดอลลาร์ทังสเตน” เกิดขึ้นในปี ค.ศ.ใด

(1) 1885         

(2) 1902         

(3)       1938   

(4)       1952

ตอบ 4 หน้า 29 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 ได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า เงินดอลลาร์ทังสเตน” ขึ้นในปี ค.ศ. 1952 ซึ่งถือว่าเป็นการคอร์รัปชั่นครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้ภายใต้การนำของรัฐบาล ดร.ซิงมัน รี เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรเงินที่ได้รับจากการขายแร่ทังสเตนไปให้กับนักธุรกิจจำนวนไม่กี่ราย อย่างผิดกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นสงครามเกาหลีก็ยังคงดำเนินการสู้รบกันอยู่อย่างดุเดือด

43.       ดร.แชง เหมียน เป็นผู้นำเกาหลีใต้คนที่เท่าใด

(1) 1    

(2) 2    

(3)       3          

(4)       4

ตอบ 2 หน้า 32 – 34245 – 246 (S) ในยุคสาธารณรัฐที่ 2 ดร.แชง เหมียน นายกรัฐมนตรีและ ผู้นำประเทศเกาหลีใต้คนที่ 2 ได้เริ่มเข้ามาบริหารประเทศในวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1960 จนกระทั่งถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยมีอำนาจในการปกครองประเทศอยู่นาน 10 เดือน เท่านั้น ก็ถูกนายพลปัก จุงฮี และพันโทคิม จองพิล ทำรัฐประหารยึดอำนาจล้มล้างรัฐบาลของ ดร.แชง เหมียน ได้สำเร็จ

44.       ประธานาธิบดีปัก จุงฮี เสียชีวิตเมื่อ

(1) 13 มิถุนายน ค.ศ. 1952    (2) 19 เมษายน ค.ศ. 1960

(3) 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979       (4) 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1981

ตอบ 3 หน้า 4749261 (S) จากเหตุการณ์ที่นายพลปัก จุงฮี ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐที่3และ 4ถูกลอบสังหารในวันที่ 16ตุลาคม ค.ศ. 1979โดยนายคิม แซคิว ผู้อำนวยการสืบราชการลับของเกาหลีใต้และพรรคพวก จึงได้มีการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการ (ค.ศ. 1979 – 1981) ขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีได้เลือกนายฉ่อย คิวฮา เป็นผู้นำรัฐบาลรักษาการของเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1979

45.       รัฐธรรมนูญฉบับ ยูชิน” ได้มีการประกาศใช้นปี ค.ศ. ใด

(1) 1951         (2) 1963         (3) 1972         (4) 1980

ตอบ 3 หน้า 3744 – 45252 (S) นายพลปัก จุงฮี ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำรัฐบาลของเกาหลีใต้ใน ยุคสาธารณรัฐที่ 3 (ค.ศ. 1963 – 1971) แต่เมื่อเขาบริหารประเทศไปได้ระยะหนึ่งก็ได้ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ชื่อว่า ยูชิน (Yushin) ในเดือนธันวาคม ค.ค. 1972 ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การให้ตำแหน่งที่คน ๆ เดียวสามารถครองอำนาจได้ตลอดกาล จึงส่งผลให้นายพลปัก จุงฮี เป็นประธานาธิบดีต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 6 ปี อันเป็นการเริ่มต้นยุคสาธารณรัฐที่ 4 (ค.ศ. 1972 – 1979) นับตั้งแต่นั้นมา

46.       ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ถูกสังหารโดยใคร

(1) นายคิม แซคิว        (2) นายลี ซิวคา           (3) นายคัง อิคเฮ          (4) นายชุน       ชิงฮอง

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 44. ประกอบ

47.       สาธารณรัฐที่สามของเกาหลีเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. ใด

(1) 1951         (2) 1963         (3) 1972         (4) 1980

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 45. ประกอบ

48.       รัฐตำรวจ” ของเกาหลีอยู่ในช่วงสาธารณรัฐที่เท่าไร

(1)1     (2)2     (3)3     (4)4

ตอบ 1 หน้า 2123 – 24 ในยุคสาธารณรัฐที่ 1 (ค.ศ. 1948 – 1960) ซึ่งมี ดร.ซิงมัน รี เป็นประธานาธิบดี ได้มีการรวมอำนาจไว้อย่างเด็ดขาด หากผู้ใดหรือฝ่ายตรงข้ามขัดขวางหรือมีความเห็นที่ไม่ตรงกับรัฐบาลก็จะถูกตำรวจจับกุม รวมทั้งได้สร้างความชอบธรรมในการกระทำของฝ่ายตนด้วยการ บีบบังคับให้รัฐสภาปฏิบัติตามความต้องการ จึงทำให้ทศวรรษที่ 50 แห่งคริสต์ศักราชของ สาธารณรัฐที่ 1 ได้รับสมญานามว่า รัฐตำรวจ

49.       รัฐบาลของ ดร.ซิงมัน รี ได้สิ้นสุดลงเมื่อใด

(1) 13 มิถุนายน ค.ศ. 1952    (2) 19 เมษายน ค.ศ. 1960

(3) 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979       (4) 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1981

ตอบ 2 หน้า 31 – 32243 (S) จุดจบของรัฐบาล ดร.ซิงมัน รี ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 19 เมษายนค.ศ. 1960 เมื่อนักศึกษาเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งที่สกปรก และประชาชนทั่วประเทศ ลุกฮือขึ้นต่อสู้กับเผด็จการ ดร.ซิงมัน รี จนส่งผลให้ตัวเขาและครอบครัวต้องหนีออกนอกประเทศ อันเป็นการสิ้นสุดของสาธารณรัฐที่ 1 ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่ ดร.ซิงมัน รี เข้าบริหารประเทศทั้งหมด ก็เป็นเวลนานถึง 12 ปี

50.       นายพลท่านใดที่ได้ฉายาว่า นายพลกระดูกเหล็ก

(1) คิม จองอิล (2) ปัก จุงฮี      (3) คิม เดจง    (4) ชุน ดูฮวาน

ตอบ 2 หน้า 36 –3850234 ในยุคสาธารณรัฐที่ 3 เมื่อรัฐบาลพลเรือนของนายพลปัก จุงฮี หรือ มีฉายาว่า นายพลกระดูกเหล็ก” ได้รับเลือกให้บริหารประเทศเกาหลีใต้นั้น รัฐบาลได้ใช้ยุทธวิธี การผลิตเพื่อการส่งออก (Export-oriented Strategy) ตามนโยบายการมองออกไปสู่ภายนอก หรือการมองออกไปข้างนอก (Outward-looking Policy) โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม มากกว่าเกษตรกรรม

51.       ใครคือผู้นำของรัฐบาลรักษาการของเกาหลีใต้

(1) คิม แซคิว   

(2) ฉ่อย คิวฮา 

(3) คิม อิลซ๊อก 

(4) ลี เชียงฮัก

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 44. ประกอบ

52.       องค์การใดของสหประชาชาติที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเกาหลีใต้ในการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามเกาหลี

(1) องค์การด้านมนุษยธรรม    

(2) องค์การด้านความปลอดภัย

(3) องค์การฟื้นฟูเพื่อบูรณะเกาหลี      

(4) องค์การพัฒนาฟื้นฟูเกาหลี

ตอบ 3 หน้า 24 – 25 เมื่อสงครามเกาหลีสิ้นสุดลง องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า องค์การฟื้นฟูเพื่อบูรณะเกาหลีของสหประชาชาติ” (United Nations Korean Reconstruction Agency) เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่เกาหลีใต้ให้ฟื้นคืนจาก ความหายนะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเร็ว

53.       ในช่วงทศวรรษที่ 50 แห่งคริสต์คักราช เกาหลีใต้ได้ดำเนินนโยบายหลักอย่างไร

(1) ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำ      

(2) ดอกเบี้ยสูง

(3) อัตราแลกเปลี่ยนสูง           

(4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 26 ใบช่วงทศวรรษที่ 50 แห่งคริสต์ศักราช รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ปรับใช้นโยบาย เศรษฐกิจหลัก 3 ประการ คือ

1.         กำหนดให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีอาหารบริโภคในราคาถูก

2.         ปรับอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับตํ่า โดยใช้สถาบันการเงินของรัฐทำหน้าที่ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการลงทุนภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

3.         รักษาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือค่าเงินให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จาก เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศให้มากที่สุด

54.       สาธารณรัฐที่สามของเกาหลีมีใครเป็นผู้นำรัฐบาล

(1) ปัก จุงฮี      (2) คิม เดจุง    (3) ซิงมัน  รี     (4) คิม ยังแซม

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 45. และ 50. ประกอบ

55.       ในทศวรรษที่ 60 แห่งคริสต์ศักราช องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นทศวรรษแห่งอะไรของเกาหลีใต้

(1) แห่งความยากจน   (2) แห่งความรุ่งเรือง    (3) แห่งการพัฒนา      (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 38 ในช่วงทศวรรษที่ 60 แห่งคริสต์ศักราช ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้ปรับใช้ ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก และในทศวรรษนี้เององค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศให้เป็น ทศวรรษแหงการพัฒนา” เพื่อเรียกร้องให้ประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายเร่งรัดพัฒนาประเทศของตนให้เจริญก้าวหน้า

56.       นายพลซุน ดูฮวาน ได้เป็นผู้นำของเกาหลีใต้อย่างไร

(1)ได้รับการเลือกตั้ง    (2) ผู้นำคนเก่าเสียชีวิตจึงได้เลื่อนขึ้นมารับตำแหน่ง

(3) ทำการยึดอำนาจ    (4) รักษาการชั่วคราว

ตอบ 4 หน้า 49 – 5055262 – 263 (S) ในวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1980 ประธานาธิบดีฉ่อย คิวฮา ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศในยุครัฐบาลรักษาการ(ค.ศ. 1979 – 1981)ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีจึงได้เลือกบายพลซุน ดูฮวาน เป็นผู้นำของเกหลีใต้คนต่อไป และ ให้เป็นรัฐบาลรักษา การชั่วคราวเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1980

57.       เกาหลีใต้ในยุคต้น ๆ มีการปกครองประเทศในลักษณะใด

(1) มีการเล่นการเมืองอย่างสกปรก    (2) มีการแก่งแย่งอำนาจกันอย่างสูง

(3) มีประชาธิปไตยสูงมาก      (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 21 การเมืองเกาหลีใต้ในยุคต้น ๆ ของสาธารณรัฐที่ 1 อาจกล่าวได้ว่ามีการปกครองประเทศในลักษณะเป็นแบบประชาธิปไตยสูงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐเกาหลี และถือเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเด่นที่น่าสนใจยิ่งในระบบการเมืองของประเทศที่เกิดใหม่

58.       เหตุการณ์ ดอลลาร์ทังสเตน” เป็นการแสดงให้เห็นถึงอะไร

(1) เกาหลีใต้ถูกครอบงำโดยสหรัฐอเมริกา     (2) เกาหลีใต้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่แย่มาก

(3) มีการคอร์รัปชั่นกันมากในเกาหลีใต้           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 42. ประกอบ

59.       ในช่วงสาธารณรัฐที่สามของเกาหลีใต้ รัฐบาลมีนโยบายอย่างไร

(1) มีการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า   (2) การมองออกไปสู่ภายนอก

(3) ปิดประเทศเพื่อฟื้นฟู          (4) เร่งฟื้นฟูการบริโภคในประเทศ

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 50. ประกอบ

60.       ใครคือคู่แข่งคนสำคัญของนายพลปัก จุงฮี ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี

(1)ปัก จีซุง       (2)ยูน โปซัน    (3)คิม เดจุง     (4)ซิงมัน รี

ตอบ 3 หน้า 44252 (S) ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ 7 ของเกาหลีใต้ เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1971 นายพลปัก จุงฮี ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำประเทศ โดยเขาได้รับคะแนนเสียงสนับสบุน เพียงร้อยละ 51 และคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญของเขาในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือ นายคิม เดจุง ซึ่งเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านที่สำคัญคือ พรรคประชาธิปไตยใหม่ (New Democratic Party) โดยเขาได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าประธานาธิบดีปัก จุงฮี เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

61.       ขบวนการพัฒนาหมู่บ้านในชนบทของเกาหลีใต้มีชื่อเรียกว่าอะไร

(1) แซ อุลด๊อก 

(2) โด๊กโด อันยง          

(3) แซมาอึล อุนดง      

(4) แชง กันซก

ตอบ 3 หน้า 48237 – 238250 (S) ขบวนการแซมาอึล อุนดง (Saemaul Undong) คือ ขบวนการพัฒนาหมู่บ้านใหม่ หรือการพัฒนาชนบท ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 และได้รับความสำเร็จสูงสุด โดยเน้นการพัฒนาใน 3 มิติ คือ

1.         การพัฒนาด้านจิตใจ (Spiritual Development)

2.         การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (Economic Development)

3.         การพัฒนาด้านสังคม (Social Development)

62.       สงครามเกาหลีได้ลงนามสัญญาการหยุดยิงกันที่หมู่บ้านใด

(1) อุลอันโด๊ก  

(2) ปาเตกัว     

(3) แซซึมอุล    

(4) ปันมุนจอม

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 40. ประกอบ

63.       ในช่วงสาธารณรัฐที่สองของเกาหลีใต้ รัฐบาลไม่ค่อยได้ให้ความเอาใจใส่ในด้านเศรษฐกิจนักเพราะเหตุผลใด

(1) เศรษฐกิจดีอยู่แล้ว 

(2) ต้องคอยป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ

(3) ต้องแก้ปัญหาวุ่นวายภายในพรรค 

(4) ผู้นำขาดความรอบรู้ทางด้านเศรษฐกิจ

ตอบ 3 หน้า 34 การพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยสาธารณรัฐที่ 2 มีอายุสั้นเพียง 10 เดือน เนื่องจาก ในช่วงเวลานั้นรัฐบาลมีภาระในการจัดตั้งรัฐบาลและจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง และสังคมที่มีอยู่รอบด้าน นอกจากนี้ยังต้องแก้ปัญหาวุ่นวายภายในพรรครัฐบาลเอง ส่งผลให้ การพัฒนาเศรษฐกิจเสื่อมทรามลง เพราะไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจัง นอกจากปล่อยให้ เป็นไปตามแผนงานที่รัฐบาลชุดก่อนได้วางแนวไว้

64.       ใครคือผู้ที่ทำการรัฐประหารยึดอำนาจล้มล้างรัฐบาลของ ดร.แชง เหมียน ได้สำเร็จ

(1) ซิงมัน รี      (2) ปัก จุงฮี      (3) คิม จองพิล (4) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 43. ประกอบ

65.       แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 ของเกาหลีใต้ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ใด

(1) 1951         (2) 1962         (3) 1972         (4) 1977

ตอบ 2 หน้า 38 – 39193 (ร) ประธานาธิบดีปัก จุงฮี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 (ค.ศ. 1962 – 1966) และฉบับที่ 2 (ค.ศ. 1967 – 1971) ซึ่งมีแนวทางหลักดังนี้

1.         ใช้ยุทธวิธีการพัฒนาการผลิตเพื่อส่งออก        2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก

3.         ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

4.         สนับสนุนการสะสมทุนภายในประเทศ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มเป็นร้อยละ 26.4

5.         ส่งเสริมให้หาตลาดต่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อรองรับสินคาที่ผลิตได้

6.         รัฐเข้าแทรกแซงการผลิตและการตลาดแบบเข้ม

66.       ในปี ค.ศ. 1980 เศรษฐกิจของเกาหลีใต้มีปัญหา ทำให้ดรรชนีเงินเฟ้อของประเทศอยู่ที่ระดับใด

(1)5%  (2)8%  (3)22%           (4)39%

ตอบ 4 หน้า 59 ในปี ค.ศ. 1980 เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ได้ก้าวเข้าสู่ปัญหาการเพิ่มขึ้นของ ราคาน้ำมัน และความวุ่นวายทางการเมืองและสังคม รวมถึงเป็นปีแรกที่อัตราความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจติดลบร้อยละ 5.2 (-5.2%) และมีดรรชนีเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 39 (39%)

67.       ผู้นำเกาหลีใต้คนที่ 5 คือใคร

(1) ปัก จุงฮี      (2) ชุน ดูฮวาน (3) โรห์ เตวู      (4) แซง เหมียน

ตอบ 2 หน้า 55263 – 264 (S) ในสมัยสาธารณรัฐที่ 5 ประธานาธิบดีชุน ดูฮวาน ผู้นำประเทศเกาหลีใต้ คนที่ 5 ได้ตั้งเป้าหมายหลักของชาติ คือ การทำให้เกาหลีใต้กลายเป็น สังคมประชาธิปไตยวัสดิการ” (Democratic Welfare Society) ซึ่งหมายถึง สังคมที่ประชาชนมีความมั่งมีศรีสุข โดยถ้วนหน้า ได้รับบริการทางสังคมและการปกป้องจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน

68.       จุดเปลี่ยนสำคัญของเกาหลีใต้ที่ก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมือง คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใด

(1) January 12 Declaration 1982 (2) February 26 Declaration 1985

(3) June 29 Declaration 1987         (4) July 30 Declaration 1989

ตอบ 3 หน้า 68 – 6978266 (S) จุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเกาหลีใต้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1987 เมื่อนายโรห์ เตวู ได้ยอมให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โดยให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีจากประชาชนโดยตรง จึงนับเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายรัฐบาลยอมตามพลังเรียกร้อง ของฝ่ายค้านอย่างสันติ แทนการประกาศกฎอัยการศึกหรีอการทำรัฐประหารดังเช่นในอดีต จนก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองครั้งสำคัญ เรียกว่า “June 29 Declaration 1987

69.       ใครคือผู้นำเกาหลีใต้ต่อจากนายชุน ดูฮวาน

(1) นายคิม เดจุง         (2) นายแชง เหมียน (3) นายปัก จุงฮี  (4) นายโรห์ เตวู

ตอบ 4 หน้า 69 – 70267 (S) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 นายโรห์ เตวู ได้เข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีและผู้นำของเกาหลีใต้ต่อจากนายชุน ดูฮวาน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของยุคสาธารณรัฐที่ 6 โดยเขาได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะผลักดันให้ประเทศเกาหลีใต้ก้าวไปสู่สังคมอุตสาหกรรม- ประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าเหมือนกับประเทศในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งนโยบายของเขา คือ การลดบทบาทโดยตรงของรัฐในการเข้าแทรกแซงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปล่อยให้ เป็นไปตามกลไกของตลาดมากยิ่งขึ้น

70.       เกาหลีใต้ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ใด

(1) 1976         (2) 1982         (3) 1985         (4) 1987

ตอบ 2 หน้า 354 (S) ในปี ค.ศ. 1982 เกาหลีไต้ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก ต่อมามูลค่าการได้เปรียบพุ่งสูงขึ้นเป็น 9.6 พันล้านเหรียญในปี ค.ศ. 1987 หลังจากนั้น ในตอนต้นทศวรรษที่ 1990 เกาหลีใต้กลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้า จนมาถึงจุดสูงสุด เมื่อปี ค.ศ. 1996 ที่เกาหลีใต้ขาดดุลการค้ากับสหรัฐอเมริการาว 11.6 พันล้านเหรียญ ก่อนที่เกาหลีใต้จะประสบวิกฤติทางด้านการเงิน

71.       ในปี ค.ศ. 1981 องค์การใดของเกาหลีใต้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น องค์การเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

(1) องค์การพิทักษ์ปกป้องประเทศ      

(2) องค์การป้องกันประเทศ

(3) องค์การสืบราชการลับ       

(4) องค์การพลังงานเพื่อสันติ

ตอบ 3 หน้า 55260 (S)263 (S) ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1981 องค์การสืบราชการลับเกาหลีใต้ (KCIA)ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น องค์การเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

72.       ในทศวรรษที่ 50 เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ได้ภายในช่วงเวลาไม่กี่สิบปี จนได้รับ การขนานนามว่าอะไร

(1) มหัศจรรย์ด้วยผลงานของชาวเกาหลี         

(2) มหัศจรรย์ชายฝั่งของเกาหลี

(3) มหัศจรรย์ด้วยผลงานของมนุษย์บนฝั่งแม่น้ำฮั่น    

(4) มหัศจรรย์แม่น้ำฮั่น

ตอบ 3 หน้า 78233 ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1980 ทำให้ทั่วโลกมองเห็นศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ จากการเป็นประเทศ ที่ยากจนที่สุดในทศวรรษที่ 50 กลายมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ได้ภายในช่วงเวลา ไม่กี่สิบปี จนได้รับการขนาบนามว่า มหัศจรรย์ด้วยผลงานของมนุษย์บนฝั่งแม่น้ำฮั่น” (Miracle of the Han)

73.       เกาหลีใต้ได้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี ค.ศ. ใด

(1) 1976         

(2) 1981         

(3) 1985         

(4) 1988

ตอบ 4 หน้า 5778266 (S)268 (S) เกาหลีใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่กรุงโซล ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 5 ตุลาคม ค.ศ. 1986 หลังจากนั้นเกาหลีใต้ก็ได้รับเกียรติ ให้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 24 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 2 ตุลาคม ค.ศ. 1988 ซึ่งนับเป็นชาติเอเชียชาติที่ 2 ที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ภายหลังจากที่ณี่ปุ่น เป็นชาติเอเชียชาติแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 1964

74.       เป้าหมายหลักของชาติในยุคประธานาธิบดีชุน ดูฮวาน คืออะไร

(1) การพัฒนาเกษตรกรรม      (2) การพัฒนาเศรษฐกิจ

(3) สังคมประชาธิปไตยสวัสดิการ       (4) การพัฒนาการศึกษา

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 67. ประกอบ

75.       ในปี ค.ศ. 1986 นักศึกษาเดินขบวนประท้วงและชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่ใด

(1) มหาวิทยาลัยโซล   (2) มหาวิทยาลัยฮันคุก

(3) มหาวิทยาลัยคอนคุก         (4) มหาวิทยาลัยอีวา

ตอบ 3 หน้า 57 ในวันที่ 28 ตุลาคม ค.ค. 1986 นักศึกษาเกาหลีใต้จาก 19 สถาบันทั้งในกรุงโซลและ ต่างจังหวัด ได้ร่วมเดินขบวนประท้วงและชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่มหาวิทยาลัยคอนคุกเป็นเวลา 3 วัน เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีชุน ดูฮวาน ลาออกและให้ปล่อยนักโทษการเมืองทุกคน แต่ในที่สุด นักศึกษาก็ถูกตำรวจจับกุมถึง 1,219 คน

76.       เกาหลีใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอะไรในปี ค.ศ. 1986

(1)โอลิมปิกฤดูหนาว   (2) โอลิมปิกฤดูร้อน     (3) โอลิมปิกผู้พิการ     (4) เอเชียนเกมส์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 73. ประกอบ

77.       แชโบล์ (Chaebol) หมายถึงอะไร

(1) ธุรกิจการเกษตร     (2) ธุรกิจขนาดเล็ก      (3) ธุรกิจขนาดกลาง   (4) ธุรกิจขนาดใหญ่

ตอบ 4 หน้า 92 – 93251 (S)271 (S) กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของเกาหลี หรือที่เรียกวา แชโบล์” (Chaebol) ราว 108 กลุ่ม ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมกระจายไปแทบทุกสาขา โดยกลุ่มบริษัท ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหรือกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ ได้แก่ ซัมซุง (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1938 ถือเป็นบริษัทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด)ฮุนได (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1950)ลักกี้-โกลสตร์ (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1947)เดวู (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1967)ซันเกียง (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1953) ฯลฯ

78.       ประธานาธิบดีคนใดของเกาหลีใต้ที่ลดบทบาทโดยตรงของรัฐในการเข้าแทรกแซงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดมากขึ้น

(1)ชุน ดูฮวาน  (2)ลี เมียงบัก  (3)โรห์ เตวู       (4) คิม ยังแซม

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 69. ประกอบ

79.       ในปีแรกที่นายคิม ยังแซม เข้าบริหารประเทคเกาหลีใต้ เขาได้เน้นในเรื่องอะไร

(1) เพิ่มรายได้ประชาชาติ        (2) สร้างมหัศจรรย์บนฝั่งแม่น้ำฮั่น

(3) สร้างเกาหลีใหม่     (4) พัฒนาการเกษตร

ตอบ 3 หน้า 81270 (S) ในปีแรกที่นายคิม ยังแซม เข้าบริหารประเทศเกาหลีใต้ในยุคสาธารณรัฐ ที่ 7 นั้น เขาได้เน้นยํ้าถึง การสร้างเกาหลีใหม่” ปีต่อมาเขาเน้นถึง การปฏิรูประบบสังคมใน ยุคโลกาภิวัตน์” และก้าวต่อไปคือ การประกาศนโยบาย การนำเกาหลีให้เป็นชาติชั้นแนวหน้า” ในคริสต์ศตวรรษที่ 21

80.       เกาหลีใต้ได้ประกาศให้ยกเลิกการใช้ชื่อปลอมหรือชื่อผู้อื่นเปิดบัญชีธนาคารเมื่อใด

(1) 3 ตุลาคม ค.ศ. 1990         (2) 12 สิงหาคม ค.ศ. 1993

(3) 15 กันยายน ค.ศ. 1995    (4) 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1997

ตอบ 2 หน้า 8186 ในวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1993 ประธานาธิบดีคิม ยังแซม ได้ประกาศให้ยกเลิกการใช้ชื่อปลอมหรือชื่อผู้อื่นเปิดบัญชีธนาคาร เพราะการกระทำที่ผ่านมานั้นก่อให้เกิด การฉ้อราษฎร์บังหลวงและการดำเนินธุรกิจที่ไม่โปร่งใส ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงให้ใช้ระบบนามจริง ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ

81.       โรคสำคัญอะไรที่เกิดขึ้นในเกาหลีในช่วงที่นายคิม ยังแซม เป็นประธานาธิบดี

(1)วัวบ้า           

(2) โรคของความอดอยาก

(3) โรคซึมเศร้า            

(4) โรคเกาหลี

ตอบ 4 หน้า 84 นายคิม ยังแซม เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงที่ประเทศเกาหลีเต็มไปด้วย โรคเกาหลี” ซึ่งมีอาการดังนี้

1.         การสูญเสียความขยันหมั่นเพียรของประชาชนชาวเกาหลี

2.         ค่านิยมที่ดีค่อย ๆ เสื่อมหายไป เพราะความอยุติธรรม คอร์รัปชั่น ความเกียจคร้าน ไร้เหตุผล เฉื่อยชา การทะเลาะเบาะแว้ง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

3.         ความเชื่อมั่นในตนเองหายไป และกลับไปยอมรับการพ่ายแพ้

82.       ในปี ค.ศ. ใดที่ขนาดเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก

(1) 1986         

(2) 1990         

(3) 1996         

(4) 1998

ตอบ 3 หน้า 82147270 (S) ในปี ค.ศ. 1996 เกาหลีใต้ในยุครัฐบาลของนายคิม ยังแซม ได้บรรลุ จุดสูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐ (หรือเท่ากับ 10,548 เหรียญสหรัฐฯ แต่บางข้อมูลระบุว่าราว 10,560 เหรียญสหรัฐฯ) และ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การของ กลุ่มประเทศร่ำรวย (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) เป็นชาติสมาชิกลำดับที่ 29 อีกด้วย

83.       บริษัทใดของเกาหลีใต้ที่เป็นบริษัทที่เก่าแก่ที่สุด

(1)ฮุนได           

(2)ซัมซุง          

(3)ลักกี้-โกลสตาร์       

(4)เดวู

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 77. ประกอบ

84.       เมืองใดของเกาหลีใต้ที่เป็นอาณาจักรของบริษัทฮุนใด

(1) ปูซาน         (2) อันดง         (3) อูลซาน       (4) นามิ

ตอบ 3 หน้า 95 เมืองอูลซานที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลีเป็นเสมือน อาณาจักรของกลุ่มบริษัทฮุนไดโดยแท้ กล่าวคือ เกือบทุกคนที่อาศัยอยู่ต่างก็เป็นพนักงาน ของบริษัทฮุนไดที่ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหนัก เช่น รถยนต์ การต่อเรือ และอุตสาหกรรม ขนาดกลางทุกประเภท

85.       รายได้ต่อหัวของประชากรเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 1996 ประมาณกี่เหรียญสหรัฐฯ

(1) 7,000        (2) 8,000        (3) 10,000      (4) 12,000

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 82. ประกอบ

86.       เกาหลีได้รับอิทธิพลด้านพุทธศาสนามาจากประเทศใด

(1) อินเดีย       (2) เนปาล       (3) จีน  (4) ญี่ปุ่น

ตอบ 3 หน้า 9943 (S) พุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าไปในคาบสมุทรเกาหลีโดยผ่านทางประเทศจีน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ซึ่งพุทธศาสนาในสังคมเกาหลีปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น 17 นิกาย

87.       Conversion Boom มีความหมายอยางไร

(1) ค่านิยมใหม่ของวัยรุ่น        (2) การเปลี่ยนแปลงในการเปิดประเทศมากขึ้น

(3) การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 100 แอนดรู คิม นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้เข้าไปศึกษาเรื่องการเปลี่ยนศาสนาในเกาหลีใต้ ซึ่งนับว่าเป็นประเทศ ที่มีมหาชนเปลี่ยนเป็นคริสต์ศาสนิกชนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยการเปลี่ยนจาก การนับถือศาสนพุทธมานับถือศาสนาคริสต์ หรือที่เรียกว่า “Conversion Boom”ในเกาหลีใต้นั้นได้กระทำกันอย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษที่ 60 – 90

88.       นายคิม ยังแซม นิยมออกกำลังด้วยวิธีใด

(1)ตีกอล์ฟ       (2)เล่นเทนนิส  (3)เล่นเทควันโด          (4)วิ่ง

ตอบ.4 หน้า 83 ในด้านชีวิตส่วนตัวของผู้นำคิม ยังแซม อาจถือได้ว่านายคิมเป็นตัวอย่างที่ดีของ นักการเมืองทั้งมวล คือ เขาใช้ชีวิตเรียบง่ายและไม่หรูหราฟุ้งเฟ้อ อาหารหลักที่จัดบริการ ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือ บะหมี่ธรรมดา นอกจากนี้เขายังนิยมการวิ่งออกกำลังกาย และเขียนตัวหนังสือจีนในยามว่างอีกด้วย

89.       คิม เดจุง เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อไร

(1) 8 มีนาคม ค.ศ. 1982         (2) 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991

(3) 24 ธันวาคม ค.ศ. 1994     (4) 25 กุมภาพันธ ค.ศ. 1998

ตอบ.4 หน้า 105 – 106348275 (S) นายคิม เดจุง เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1925ที่หมู่บ้านฮักวัง (Hugwang) บนเกาะฮาอุย (Haeui) อำเภอชินอัน (Shin-an) จังหวัดโชลลาใต้ โดยเขาเป็นบุตรคนที่สองของนายคิม ยุนซิก และนางแซง ซูกุม ซึ่งเป็นครอบครัวตระกูลชาวนา และได้เข้รับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ในขณะที่มีอายุ 73 ปี

90.       คิม เดจุง มีอายุกี่ปีเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้

(1)58

(2) 65

(3) 73

(4) 78

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 89. ประกอบ

91.       บุตรชายของนายคิม ยังแซม ที่ถูกจับข้อหารับสินบนคือใคร

(1) นายคิม โชซุก         

(2) นายคิม เฮียนโซล   

(3) นายคิม ฮันซิค        

(4) นายคิม อุลซุก

ตอบ 2 หน้า 103330272 (S) นายคิม ยังแซม ได้รับความเสื่อมเสียอย่างมาก เมื่อนายคิม เฮียนโซล บุตรชายคนที่สองของเขาถูกจับกุมในข้อหารับสินบนจำนวน 305 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 3.5 พันล้านวอน) จากบริษัท 3 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ความสะดวกและ การได้รับประมูลงานของรัฐบาล ส่งผลให้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีคิม ยังแซม ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 13.9 ในครึ่งปีแรกของ ค.ศ. 1997

92.       ในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้กู้เงินจากไอเอ็มเอฟ จำนวนทั้งสิ้นกี่ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

(1)20,000           

(2) 34,000           

(3)48,000       

(4)57,000

ตอบ 4 หน้า 1146 – 147272 (ร) เมือเดือนพฤศจิกายนในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้ต้องประสบกับ วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ และต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินจาก กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ต่อมา ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2001 เกาหลีใต้ก็ได้ส่งคืนเงินกู้ทั้งหมดให้กับ IMF อันเป็นการสิ้นสุด พันธะจากการเป็นลูกหนี้

93.       นายคิม เดจุง เกิดที่หมู่บ้านอะไรของเกาหลีต้

(1)อึมก๊อก       

(2)ซัมอัน          

(3)ฮาซัม          

(4)ฮักวัง

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 89. ประกอบ

94.       สิ่งใดที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่นายคิม เดจุง ต้องการขจัดหรือต่อต้าน

(1) ความเกียจคร้าน    (2) คอร์รัปชั่น   (3)       โหดเหี้ยม         (4)       เผด็จการ

ตอบ 4 หน้า 105 – 106 คิม เดจุง นักการเมืองอาวุโสวัย 73 ปี ถือเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้เผด็จการทหาร เพื่อสร้างเกาหลีใต้ให้เป็นสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิมีเสียงอย่างเท่าเทียมกัน เพราะ ตลอดชีวิตแห่งการตอสู้บนถนนทางการเมือง เขาได้ประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อเผด็จการทุกรูปแบบ ส่งผลให้เขาต้องสูญเสียภริยาสุดที่รักไป รวมถึงตัวเขาเองก็แทบเอาชีวิตไม่รอดจากการตามล่า ของสมุนเผด็จการในช่วงทศวรรษที่ 70 และ 80

95.       นายคิม เดจุง มีพื้นเพทางสังคมมาจากครอบครัวประเภทใด

(1) ชาวนา/กรรมกร      (2) ข้าราชการ  (3)       นายทหารชั้นผู้ใหญ่ (4)           ขุนนาง

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 89. ประกอบ

96.       นายคิม ชุงซู กล่าวหาว่าใครเป็นผู้ที่ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 1997

(1) นักการเมือง           (2) กลุ่มแชโบล์            (3)       กลุ่มนักธุรกิจ   (4)       กลุ่มฮันยาง

ตอบ 2 หน้า 112 – 113 นายคิม ชุงซู ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์จูงอัง อิลโบได้วิพากษ์วิจารณ์แชโบล์อย่างรุนแรงว่า แชโบล์คือต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้เกาหลีใต้ เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1997 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดวิกฤติทางการเงินก็ว่าได้

97.       ในสมัยนายคิม เดจุง ได้ใช้มาตรการใดในการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

(1) ควบคุมราคาสินค้า            (2) ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

(3) ลดเงินเดือนและจำนวนข้าราชการ            (4) ควบคุมและเข้มงวดในการนำเข้าสินค้าฟุ้มเฟือย

ตอบ 3 หน้า 114 ก่อนที่นายคิม เดจุง จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998 เขาได้แก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโดยเสนอให้ใช้ มาตรการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลง คือ 1. ลดเงินเดือนของข้าราชการลง 10%

2.         ลดจำนวนข้าราชการลง 10%

98.       กุนซือคนสำคัญทางเศรษฐกิจในสมัยนายคิม เดจุง คือใคร

(1) นายยูน ยองเพียง  (2) นายยู จองเกียน     (3) นายคีม อิลซุก        (4) นายลี ฮองอัน

ตอบ 2 หน้า 114 – 115 นายยู จองเกียน เป็นกุนซือหรือที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจคนสำคัญในสมัย ของประธานาธิบดีคิม เดจุง นอกจากนี้เขายังได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโชลลาเหนือ ของเกาหลีใต้เป็นสมัยที่สอง ทำให้เขามีบทบาททั้งทางด้านการเมืองและการวางนโยบาย ทางเศรษฐกิจ จนวารสารหรือนิตยสาร Business Week (ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1998) คัดเลือกเขาให้เป็นหนึ่งในห้าสิบบุคคลชั้นนำของเอเชีย พร้อมกับนายคิม เดจุง ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

99.       นายคิม เดจุง ได้พยายามเน้นสร้างเกาหลีให้เป็นสังคมแบบใด

(1) ให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี            (2) ให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกัน

(3) ให้ทุกคนมีความขยันขันแข็ง          (4) ให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 94. ประกอบ

100.    นายคิม เดจุง ได้รับรางวัลโนเบลเนื่องมาจากนโยบายใด

(1) แซมาอึล อุนดง      (2) มหัศจรรย์บนฝั่งแม่น้ำฮั่น

(3) ซัน-มูน       (4) ซันชาย

ตอบ 4 หน้า 1411466 (S)287 (S) ในปี ค.ศ. 2000 นับเป็นห้วงเวลาที่นายคิม เดจุง ได้รับความสำเร็จสูงสุดในกิจการด้านต่างประเทศ เพราะเป็นผู้นำประเทศภาคตะวันออกไกลคนแรก ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2000 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก นโยบายซันชาย (Sunshine Policy) ที่นำไปสู่การประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือ-ใต้ หรือที่เรียกว่า “Pay-for-Summit” ซึ่งจัดขึ้นที่นครเปียงยางในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน ค.ศ. 2000

101.    ในปี ค.ศ. 1997 เกาหลีใต้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่เท่าใด

(1) 12  

(2) 13  

(3) 14  

(4) 15

ตอบ 4 หน้า 103346272 (S) ในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ค. 1997 เป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีของ ประเทศเกาหลีใต้ครั้งที่ 15 ซึ่งผลปรากฏว่า นายคิม เดจุง แห่งพรรค National Congress for New Politics (NCNP) ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี โดยได้รับเสียงสนับสนุน ร้อยละ 40.3

102.    ผู้ว่าราชการจังหวัดโชลลาเหนือของเกาหลีใต้ คือใครในยุคของนายคิม เดจุง

(1) นายยูน ยองเพียง  

(2) นายยู จองเกียน     

(3) นายคิม อิลซุก        

(4) นายลี ฮองอัน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 98. ประกอบ

103.    อังกฤษใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศได้ในเวลากี่ปี

(1)3ปี  

(2)5ปี            

(3)10ปี            

(4)15ปี

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 37. ประกอบ

104.    เกาหลีใต้ใช้เงินสกุลใด

(1)ดอลลาร์เกาหลี       (2) เยน            (3)รีล   (4)วอน

ตอบ 4 หน้า 143293 (S) สกุลเงินประจำชาติของเกาหลีใต้ คือ เงินวอน ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน เงินเกาหลี (ตามข้อมูลในหนังสือ) คือ 30 วอน เท่กับเงินไทย 1 บาท

105.    เกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การของกลุ่มประเทศร่ำรวย (OECD) เป็นลำดับที่เท่าใด

(1) 17  (2) 23  (3) 29  (4) 35

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 82. ประกอบ

106.    ในปี ค.ศ. 2000 ได้มีการประชุมสุดยอดของผู้นำเกาหลีเหนือ-ใต้ในเดือนใด

(1)กุมภาพันธ์  (2)มีนาคม       (3)มิถุนายน     (4)กรกฎาคม

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 100. ประกอบ

107.    ในสมัยนายคิม เดจุง ได้มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะสำคัญท่านใดที่มาเยือนเกาหลีใต้

(1) สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2    (2) ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคเนดี้

(3) นางมากาเร็ต แทชเชอร์      (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 1 หน้า 128 ในสมัยประธานาธิบดีคิม เดจุง เกาหลีใต้ได้ต้อนรับอาคันตุกะคนสำคัญ ได้แก่ สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น และ ผู้นำจากหลายประเทศ รวมทั้งนายชวน หลีกภัย ของไทยด้วย

108.    นิตยสารใดที่ยกย่องว่านายคิม เดจุง เป็นผู้ทรงพลังที่สุดในเอเชียในปี ค.ศ. 1999

(1) นิตยสารฟอร์ฟ       (2) นิตยสารไทม์

(3) นิตยสารเอเชียวีค   (4) นิตยสารโคเรียนวีค

ตอบ. 3 หน้า 128 นายคีม เดจุง ได้รับการยกย่องจากนิตยสารเอเชียวีคว่า เป็นบุรุษที่ทรงพลังดีเด่น ที่สุดในเอเชียประจำปี ค.ศ. 1999 นอกจากนี้เขายังได้รับเหรียญเสรีภาพฟิลาเดลเฟียในฐานะ ที่เป็นนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

109.    Pay-for-Summit รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่านโยบายอะไร

(1) แซมาอึล อุนดง      (2) มหัศจรรย์บนฝั่งแม่นํ้าฮั่น

(3) ซัน-มูน       (4) ซันชาย

ตอบ.ดูคำอธิบายข้อ 100. ประกอบ

110.    Teharan Valley คืออะไร

(1) หมู่บ้านของชาวอิหร่านนเกาหลีใต้           (2) หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาทางการเกษตร

(3) ศูนย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี          (4) ศูนย์ทดลองด้านชีวะ-เคมี

ตอบ 3 หน้า 145 – 146 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้สร้างศูนย์อุตสาหกรรมขึ้นโดยให้มีลักษณะคล้ายกับSilicon Valley ของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเกาหลีใต้ให้เป็นชาติที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารขนาดใหญ่ หนึ่งในสิบของโลกภายในปี ค.ศ. 2002 ซึ่งในปัจจุบันศูนย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ มีชื่อว่า Teharan Valley

111.    ในปี ค.ศ. 1999 เกาหลีใต้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นลำดับที่เท่าใดของโลก

(1) 3    

(2) 5    

(3) 7    

(4) 9

ตอบ 3 หน้า 145 ในปลายปี ค.ศ. 1999 เกาหลีใต้มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 5.2 ล้านคน หรือ เป็นลำดับที่ 7 ของโลกเลยทีเดียว

112.    ตลาดนัมเดมุนตั้งอยู่ในบริเวณแขวงใดของกรุงโซล

(1)ชุงชาง        

(2)นัมชาง        

(3)เมียงดอง    

(4)โซกองดอง

ตอบ 2 หน้า 156 – 157 ตลาดพื้นเมืองเกาหลีชื่อนัมเดมุน ตั้งอยู่บริเวณแขวงนัมชาง เขตชุงกู ใจกลางกรุงโซล โดยตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองนัมเดมุน (ทิศใต้) ของกรุงโซลโบราณ เริ่มเปิด ดำเนินกิจการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1414 ซึ่งเป็นยุคอาณาจักรโชซอน (ระหว่างปี ค.ศ. 1392 – 1910) ดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลีในปัจจุบัน เพราะมีอายุยืนยาวถึง 598 ปี (นับจนถึงปัจจุบัน คือ ปี ค.ศ. 2012)

113.    ตลาดนัมเดมุนเปิดดำเนินการในปี ค.ศ.ใด

(1) 1321         

(2) 1357         

(3) 1414         

(4) 1483

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 112. ประกอบ

114.    กำแพงเมืองที่ล้อมรอบกรุงโซลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ในอดีตคือกำแพงเมืองใด

(1) ดงเดมุน     (2) นัมเดมุน     (3) ปุกเดมุน    (4) ซอเดมุน

ตอบ 4 หน้า 156 กรุงโซลในอดีตจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบ และมีประตูเข้า-ออก 4 ทิศ คือ 1. ดงเดมุน (ทิศตะวันออก)            2. ซอเดมุน (ทิศตะวันตก)        3. ปุกเดมุน (ทิศเหนือ)

4. นัมเดมุน (ทิศใต้) ซึ่งในปัจจุบันนี้กำแพงเมืองได้สูญหายไปแล้ว คงเหลือแต่เพียง ประตูนัมเดมุน (ทิศใต้) และประตูดงเดมุน (ทิศตะวันออก) เท่านั้น

115.    ตลาดนัมเดมุนเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรใดของเกาหลี

(1)โคกูริว         (2) เพ็กเจ        (3)โชซอน         (4)โคริว

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 112. ประกอบ

116.    ตลาดใดที่มีการค้าคึกคักมากที่สุดในช่วงเข้ามืด (ก่อนสว่าง)

(1)ดงเดมุน      (2)นัมเดมุน      (3)ปุกเดมุน     (4)ซอเดมุน

ตอบ 2 หน้า 159 – 160 ตลาดนัมเดมุนจะเริ่มธุรกิจการค้าที่คึกคักมากที่สุดในช่วงเช้ามืด (ก่อนสว่าง) โดยเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่ตีสองไปจนถึงหกโมงเช้าจะเป็นการทำธุรกรรมประเภทขายส่ง ที่ชุลมุนและมีกิจกรรมยุ่งที่สุด ส่วนตอนสายตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาเป็นต้นไป ลูกค้ารายย่อย และชาวต่างประเทศจะเข้าไปซื้อหาจนถึงเที่ยงวัน จากนั้นลูกค้าจะลดลงตามลำดับ

117.    ตลาดนัดโมรานเปิดดำเนินการทุกกี่วัน

(1) 3    (2) 5    (3) 7    (4) 10

ตอบ 2 หน้า 163 – 165 ตลาดนัดโมราน เป็นตลาดนัดพื้นเมืองของเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ที่ตำบลซองนำ อำเภอชุงวอน เมืองซองนำชิ จังหวัดเคียงกี่ เริ่มเปิดดำเนินการในปี ค.ศ. 1962 และจะเปิด ดำเนินการทุก ๆ 5 วัน คือ วันที่ 49141924 และ 29 ของทุกเดือน โดยตามปกติจะมี ผู้ซื้อราว 250,000 คน และในจำนวนนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้ากว่า 1,500 คน ซึ่งจะทำงานอย่าง เหน็ดเหนื่อยติดต่อกันครั้งละกว่า 20 ชั่วโมงต่อวัน

118.    องค์ประกอบทางวัฒนธรรมอาหารที่ผูกพันกับการดำรงชีวิตของคนเกาหลีคืออะไร

(1) พริกแดง     (2) ถั่วเหลือง   (3) กิมจิ           (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 175181 คนเกาหลีนิยมบริโภคพริกแดงและถั่วเหลืองแทบทุกมื้อ ทั้งที่บริโภคโดยตรง และใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารชนิดต่าง ๆ ทำให้พริกแดงและถั่วเหลืองกลายเป็น องค์ประกอบทางวัฒนธรรมอาหารที่ผูกพันกับการดำรงชีวิตที่คนในสังคมนี้จะขาดมิได้ นอกจากนี้สิ่งที่จะขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ กิมจิ ซึ่งได้กลายเป็นวัฒนธรรมสำคัญที่ สามารถพบเห็นในสำรับอาหารของครัวเรือนแทบทุกมื้อ

119.    โคชูจังที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีในปัจจุบันมาจากเมืองใด

(1) อินชอน       (2) ฮวงเฮ         (3) ซุนชัง         (4) ดูซัน

ตอบ 3 หน้า 176 โคชูจัง (Koch’ujang) ของเกาหลีเป็นเสมือนนํ้าพริกของไทย มีส่วนประกอบ สำคัญคือ พริกสีแดงสด ถั่วเหลืองหมัก เกลือ ซอสถั่วเหลือง และข้าวเหนียวนึ่ง โดยโคชูจัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีใต้ในปัจจุบันจะมาจากเมืองซุนชัง จังหวัดโชลลาเหนือ เนื่องจาก บริเวณแถบนี้เป็นแหล่งปลูกพริกแดง ทำนาเกลือ ปลูกถั่วเหลือง และปลูกข้าว

120.    กิมจิประเภทใดที่มีรสเค็ม เปรี้ยว และเผ็ด

(1)อัมชังเช       (2)ชาเช            (3) เชเช           (4)โชเช

ตอบ 4 หน้า 183 กิมจิแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.         อัมชังเช เป็นผักดองที่หมักด้วยเกลือและพริกแดงเพื่อบริโภคในฤดูหนาว โดยจะนำผัก ไปแช่ในนํ้าหรือนํ้าต้มปลาหมึกเค็มก่อนที่จะนำไปหมัก ซึ่งใช้เวลาในการหมักนานที่สุด

2.         ชาเช เป็นผักดองที่หมักด้วยเกลือและข้าว

3.         เชเช เป็นผักที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วหมักด้วยปลาหมัก (คล้ายกะปิ) ขิง กระเทียม และนํ้าส้ม

4.         โชเช เป็นผักทั้งหัวหมักกับปลาหมัก ขิง กระเทียม และน้ำส้ม ทำให้มีรสเค็ม เปรี้ยว และเผ็ด

Advertisement