ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT 3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. ใครคือผู้ที่ทำการรวบรวมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายเข้าเป็นราชอาณาจักรโคโชซอน

(1) กษัตริย์โมกุน         

(2) กษัตริย์วังกอน       

(3) เทพเจ้าโกกุน         

(4) เทพเจ้าตันกุน

ตอบ 4 หน้า 2 – 312 – 13 (S)97 (S) ตามตำนานทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีนั้น เชื่อว่าเทพเจ้าตันกุน (Tangun) เป็นกษัตริย์ผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลี ซึ่งได้รวบรวมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ อย่างกระจัดกระจายก่อตั้งขึ้นเป็นราชอาณาจักรแห่งแรกของเกาหลีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสต์ศักราช โดยตั้งชื่อว่าราชอาณาจักรโคโชซอน หรืออาณาจักรโชซอนยุคเก่า ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า ดินแดนสงบยามเช้า” (Land of the Morning Calm) และได้สร้าง เมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นครเปียงยาง

2.         อาณาจักรโคโชซอนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

(1) 5 สิงหาคม 2113 ก่อนคริสต์ศักราช           

(2) 15 สิงหาคม 2233 ก่อนคริสต์ศักราช

(3) 3 ตุลาคม 2333 ก่อนคริสต์ศักราช 

(4) 15 ตุลาคม 3322 ก่อนคริสต์ศักราช

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         อาณาจักรโคโชซอน มีความหมายแปลตามตัวอักษรว่าอะไร

(1) ดินแดนสวรรค์        

(2) ดินแดนสงบยามเข้า

(3) ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ยามเช้า    

(4) ดินแดนมหัศจรรย์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

4.         อาณาจักรโคโชซอน มีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร

(1) เคียงจู        (2) เกซอง        (3) เปียงยาง   (4) ปูซาน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

5.         อาณาจักรโคกูริว (Koguryo) ตั้งอยู่บริเวณใดของคาบสมุทรเกาหลี

(1) ที่ราบลุ่มฝั่งตะวันออก        (2) ที่ราบลุ่มชายฝั่งตะวันออก

(3) ที่ราบสูงเนินเขาทางตอนเหนือ       (4) ที่ราบเชิงเขาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้

ตอบ หน้า 3 – 413 – 14 (5) ยุคสามอาณาจักร (Three Kingdoms) ประกอบด้วย

1.         อาณาจักรโคกูริว (Koguryo) ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเนินเขาทางตอนเหนือของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่างปี 37 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 668 (705 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครอง จำนวน 28 พระองค์

2.         อาณาจักรเพ็กเจ (Packche) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกชองคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่าง ปี 18 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 663 (681 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครองรวม 31 พระองค์

3.         อาณาจักรซิลลา (Silla) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่าง ปี 58 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ค. 935 (993 ปี) โดยมีผู้ปกครองเป็นกษัตริย์รวมทั้งสิ้น 53 พระองค์ และมีราชินีขึ้นครองราชสมบัติ 3 พระองค์

6.         อาณาจักรใดของเกาหลีที่มีอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับอาณาจักรโคกูริว

(1) โคริว และเพ็กเจ     (2) เพ็กเจ และซิลลา

(3) ซิลลา และโคโชซอน          (4) โคโชซอน และโชซอน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

7.         อาณาจักรโชซอนได้ถูกยึดครองโดยใคร

(1)มองโกล      (2)จีน   (3)ญี่ปุ่น          (4) รัสเซีย

ตอบ3 หน้า 3613 (S)17 (S) เมื่ออาณาจักรโชซอนยุคใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1392 เป็นต้นมา เกาหลีได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นและสามารถครอบครองอำนาจการปกครองในฐานะเป็น ราชอาณาจักรหนึ่งเดียวได้เป็นเวลานานถึง 518 ปี (ค.ศ. 1392 – 1910) จนกระทั่งถูกญี่ปุ่น ยึดครองเป็นเมืองขึ้นและผนวกอาณาจักรแห่งนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่น เป็นระยะเวลานานถึง 35 ปี (ค.ศ. 1910 – 1945)

8.         อาณาจักรโชซอนได้ถูกต่างชาติยึดครองเป็นเวลานานเท่าใด

(1) 10 เดือน    (2) 15 ปี          (3) 22 ปี          (4) 35 ปี

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

9.         อาณาจักรซิลลาตั้งอยู่บริเวณใดของคาบสมุทรเกาหลี

(1) ทางตอนเหนือ        (2) ทางตอนใต้            (3) ทางทิศตะวันออก   (4) ทางทิศตะวันตก

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

10.       จักรพรรดิวังกอนได้สถาปนาอาณาจักรขึ้นใหม่ ชื่อว่าอาณาจักรอะไร

(1)ซิลลา          (2)โคกูริว         (3) โคริว           (4) โชซอน

ตอบ 3 หน้า 4 – 515 (S)104 (S) หลังจากอาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาเสื่อมลง จักรพรรดิวังกอน (Wang Gon) ได้สถาปนาหรือก่อตั้งอาณาจักรโคริว (Koryo) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ เกาหลีในปัจจุบันขึ้นในปี ค.ศ. 919 และสร้างเมืองหลวงขึ้นที่เมืองเกเกียงหรือเมืองเกซองในปัจจุบัน ซึ่งอาณาจักรโคริวได้รับความสำเร็จในการสร้างอารยธรรมที่สูงเด่นมากมาย ได้แก่ การเคลือบสีของสังคโลกด้วยสีเขียวอมฟ้า ส่วนความสำเร็จอีกชิ้นหนึ่งก็คือ การประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะที่ เคลื่อนไหวได้เป็นชาติแรกของโลกในปี ค.ศ. 1234 นอกจากนี้ช่างเกาหลียังได้แกะแม่พิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี” ด้วยไม้จำนวน 80,000 แผ่น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดแฮอินซา