การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง   ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. นักมานุษยวิทยาคนแรกของโลกคือใคร

(1) ฮีโรโดตัส         

(2) ทาซิตัส       

(3) คาร์ปินี       

(4) ทาเลส

ตอบ 1 หน้า 4 ในช่วงปี 484 – 426 ก่อนคริสตกาล ฮีโรโดตัส (Herodotus) ถือว่าเป็นนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของกรีก ที่ได้ออกเดินทางไปยังประเทศอียิปต์ ปาเลสไตน์ บาบิโลน แม็คคาโดเนีย และตราช แล้วทำการจดบันทึกเรื่องราวของผู้คนที่ได้พบเห็น เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างชาวอียิปต์กับชาวกรีก เป็นต้น ซึ่งจากผลงานเหล่านี้เอง ที่ทำให้นักมานุษยวิทยาสังคมชาวอังกฤษได้ยกย่องเขาว่าเป็นนักมานุษยวิทยาคนแรกของโลก

2.         เปี้ยนโกฮูง คือใคร     

(1) เทวดาของชนเผ่าลีซอ

(2)       ผีใหญ่ของชนเผ่าเย้า  

(3) เทวดาของชนเผ่ากะเหรี่ยง            

(4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 1 ตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกันความเชื่อของการกำเนิดของมนุษย์คือ นิยายปรัมปราของชาวเขาเผ่าเย้า ซึ่งได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษพวกเขาว่าแต่เดิมนั้นมีเทวดาองค์หนึ่งชื่อเปี้ยนโกฮูง เป็นผู้สร้างโลกและสวรรค์  ซึ่งในการสร้างโลกนี้ก็ได้สร้างภูเขา ทะเล แม่น้ำลำคลอง หนองน้ำ ตลอดจนทำให้เกิดมีข้าวและไร่นา นอกจากนั้ก็ได้สร้างมนุษย์ผู้ชาย และผู้หญิง และอนุญาตให้สมสู่เป็นสามีภรรยากันได้ ต่อมาในวันที่ 8 เดือน 4 ของปีหนึ่ง ได้เกิดน้ำท่วมโลกเจ็ดวันเจ็ดคืน ผู้คนล้มตายจนเหลือเพียงหญิงชายคู่หนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกัน เทวดาจึงแปลงตนเป็นชายชราและบอกสองพี่น้องให้แต่งงานกันเพื่อสร้างมนุษย์ต่อไป

3.         ลุ่มแม่นํ้ากกเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมของชนเผ่าใด

(1) เชียงแสน   (2)โยนก          (3) ล้านนา       (4)ไทยใหญ่

ตอบ 3 หน้า 2 ประวัติสาสตร์ล้านนาโบราณ ในยุคเริ่มก่อตั้งชุมชนเจ้านครได้กล่าวถึงความสำคัญ ของลุ่มแม่น้ำกกว่า เป็นแหล่งกำเนิดแห่งแรกของอารยธรรมล้านนาที่ผู้คนสามารถควบคุมน้ำเพื่อการเกษตรแบบนาดำ จนสามารถผลิตอาหารได้มากเพียงพอที่จะส่งมอบให้ชนชั้นปกครอง ในรูปของการภาษีอากรได้ซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาว่า มีขึ้นตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 13 มาแล้ว

4.         ในโลกเรานี้เริ่มมีไพรเมตเกิดขึ้นราวกี่ล้านปีมาแล้ว

(1)       20 ล้านปี         (2) 35 ล้านปี   (3) 65 ล้านปี   (4) 75 ล้านปี

ตอบ 3 หน้า 17 ไพรเมต (Primate) อุบัติหรือเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกราว 65 ล้านปีมานล้ว เป็นสัตว์  เลี้ยงลูกด้วยนม มีเลือดอุ่น และมีกระดูกสันหลัง โดยสัตว์ในลำดับ (Order) นี้แบ่งออกได้เป็น

1.         ลำดับต่ำสุด ได้แก่ ลิงเลมูร์ ลิงทาร์เซีย            2. ลำดับสูง ได้แก่ ลิง ค่าง ชะนี และวานร(เช่น ชิมแปนซี กอริลลา และอุรังอุตัง) ซึ่งต่อมาก็วิวัฒนาการเป็นมนุษย์โบราณและสุดท้าย พัฒนาเป็นโฮโม เซเปียนส์ (Homo Sapiens) หรือมนุษย์ยุคปัจจุบันในที่สุด

5.         ผู้ที่ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของลิงกอริลลาอย่างจริงจังคือใคร

(1) เจน กูดเดล            (2)ไดแอนฟอสซี่           (3)ฟิลลิส ฮอลินาว       (4)บิรุท กอลดิกาส

ตอบ 2 หน้า 1872 – 73 นักมานุษยวิทยากายภาพที่ทำการศึกษาพฤติกรรมของไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ ในสภาพธรรมชาติ ได้แก่ 1. ไดแอน ฟอสซี่ : ศึกษาพฤติกรรมของลิงกอริลลาในประเทศแองโกล่า

2.         เจน กูดเดล : ศึกษาพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีในประเทศยูกานดา

3.         ฟิลลิส ฮอลินาว : เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของลิงแลงเกอร์ในประเทศอินเดีย

4.         บิรุท กอลดิกาส-บรินดามอร์ : ศึกษาลิงอุรังอุตังในหมู่เกาะบอร์เนียว ลิงแบมบูน ในประเทศแอฟริกา และลิงมาคัสในตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น

6.         ระหว่างลิงอุรังอุตัง ชิมแปนซี ทาร์เซีย และชะนี ประเภทใดที่จัดอยู่ในกลุ่มไพรเมตลำดับที่ต่ำสุด

(1)       อุรังอุตัง           (2) ชิมแปนซี    (3) ทาร์เชีย      (4) ชะนี

ตรม 3  ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

7.         กระดูกส่วนใดของมนุษย์ที่สามารถบอกได้ว่าเป็นเพศใด

(1) กระดูกทรวงอก      (2) กะโหลกศีรษะ       (3) กระดูกสะโพก       (4) กราม

ตอบ2  หน้า 24 เกณฑ์ที่จะชี้ว่าซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์โบราณเป็นเพศใดนั้น สามารถดูได้จากกระดูกสะโพก โดยกระดูกสะโพกของเพศหญิงจะมีโครงสร้างแบน กว้าง และอยู่ในตำแหน่งต่ำ เพื่อจะสามารถผายออกได้เมื่อตั้งครรภ์ ส่วนกระดูกสะโพกของเพศชายจะอยู่ในระดับสูงและแคบกว่ามาก

8.         ทาเลส มีความเชื่อว่ามนุษย์กำเนิดมาจากอะไร

(1)       จากน้ำ (2) จากพืช       (3) จากสัตว์เซลล์เดียว            (4) จากอาดัม และอีวา

ตอบ 1 หน้า 27 – 28 ทาเลส (Tales) กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตมีจุดเริ่มต้นมาจากน้ำ” ซึ่งจากทัศนะนี้เอง แสดงให้เห็นว่า เขาเป็นคนแรกที่นำเสนอแนวคิดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์แทนการกล่าว ตามนิยายปรัมปรา ดังเช่นคนร่วมสมัยอื่น ๆ ที้ชี้นำว่าสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในโลก ล้วนได้รับการสร้างขึ้นจากอำนาจเหนือธรรมชาติแทบทั้งสิ้น

9.         หนังสือเล่มใดที่เป็นผลงานการเขียนของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน       

(1) Man as Man

(2)       Natural Selection    (3) On Origin of Species    (4) Principles of Evalution

ตอบ 3 หน้า 35 ชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้เขียนสรุปข้อคิดเห็นในเรื่องการเลือกสรรตามธรรมชาติเบื้องต้น เมื่อปี ค.ศ. 1844 และต่อมาในปี ค.ศ. 1859 เขาจึงได้พิมพ์เป็นหนังสือชื่อ Or. Origin of Species ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่นำชื่อเสียงก้องโลกให้แก่เขา และในปี ค.ศ. 1871 หนังสือชื่อ The Descent of Man ก็ได้รับการตีพิมพ์ตามมา

10.       ใครคือผู้ที่มีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกชีวิตในโลกสืบสายตระกูลมาจากอาดัมและอีวา

(1) ทาเลส        (2) เซนต์ ออกัสติน      (3) ยอร์จ คูเวียร           (4) ลูเครติอุส

ตอบ 2 หน้า 28 เซนต์ ออกัสติน อธิบายว่า มนุษย์ทุกชีวิตในโลกสืบสายตระกูลมาจากอาดัมและอีวา ซึ่งเป็นบรรพบุรุษคู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นเมื่อราว 6,000 ปีมาแล้ว

Advertisement