ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี การสอบไล่ภาค1 ปีการศึกษา2554

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา ANT3053 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         เนื้อหาสาระในหนังสือเรียน AM 353 เรื่องใดที่มิใช่เป็นหัวข้อหลัก

(1) พัฒนาการต้านเศรษฐกิจและการเมือง      

(2) วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

(3) เกาหลีเหนือ           

(4) มองคนและอุปนิสัยประจำชาติ

ตอบ 3 หน้าคำนำหนังสือเรียนสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี (AN 353) เน้นการศึกษาหัวข้อหสัก 3 เรื่อง ดังนี้        1. การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศขึ้นใน ค.ศ. 1948 – 2001        2. วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของเกาหลี 3. การมองภาพคนและอุปนิสัยประจำชาติของเกาหลี

2.         ใครคือผู้ที่ได้ทำการรวบรวมบ้านเรือนที่ตั้งอยูอย่างกระจัดกระจายตั้งเป็นอาณาจักรโคโชซอน

(1) โมกุน         

(2) ตันกุน        

(3) ซุนด๊อก      

(4) โจมอง

ตอบ 2 หน้า 2 – 312 – 13 (ร)97 (S) ตามตำนานของเกาหลีนั้น เชื่อว่าเทพเจ้าตันกุน (Tangun) เป็นกษัตริย์ผู้ให้กำเนิดชาติเกาหลี ซึ่งได้รวบรวมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจาย ขึ้นเป็นราชอาณาจักรครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2333 ก่อนคริสตัศักราช โดยตั้งชื่อว่า ราชอาณาจักรโคโชซอน หรืออาณาจักรโชซอนยุคเก่า ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า ดินแดนสงบยามเช้า” (Land of the Morning Calm) และได้สร้างเมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นครเปียงยาง

3.         อาณาจักรใดที่ไม่รวมอยู่ในยุคสามอาณาจักร

(1) ซิลลา         

(2) เพ็กเจ        

(3) โชซอน        

(4) โคกูริว

ตอบ 3 หน้า 3 – 413 – 14 (ร) ยุคสามอาณาจักร (Three Kingdoms) ประกอบด้วย

1.         อาณาจักรโคกูริว ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเนินเขาทางตอนเหนือของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่าง ปี 37 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 668 (705 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครองจำนวน 28 พระองค์

2.         อาณาจักรเพ็กเจ ตั้งอยู่ทางฝังตะวันตกของคาบสมุทร มีอำนาจอยู่ระหว่างปี 18 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 663 (681 ปี) โดยมีกษัตริย์ปกครองรวม 31 พระองค์

3.         อาณาจักรซิลลา (สหพันธรัฐรวมซิลลา) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทร มีอำนาจ อยู่ระหว่างปี 58 ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 935 (993 ปี) โดยมีผู้ปกครองเป็นกษัตริย์ รวมทั้งสิ้น 53 พระองค์ และมีราชินีขึ้นครองราชสมบัติ 3 พระองค์

4.         อาณาจักรใดที่ได้รับการแต่งตั้งสถาปนาโดยราชวงศ์ยี

(1)โชซอน         (2)โคโชซอน     (3)โคริว            (4)โคกูริว

ตอบ 1 หน้า 5 – 616 – 17 (S)91 (S) ในปี ค.ศ. 1388 นายพลยี ซองเกีย ได้ทำการรัฐประหาร โค่นล้มอำนาจของกษัตริย์ชางแห่งอาณาจักรโคริว และตั้งกษัตริย์คองยางขึ้นปกครองแทน จากนั้นเขาและพรรคพวกได้จัดการปฏิรูปที่ดินและนำเอาลัทธิขงจื๊อเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติของเกาหลีแทนที่พุทธศาสนา ต่อมาเขาก็ได้บีบบังคับให้กษัตริย์คองยางสละราชสมบัติ และตั้งราชวงศ์ยี ขึ้นปกครองประเทศ สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์มีพระนามว่า กษัตริย์เตโจ ขึ้นครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1392 – 1398 และเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นอาณาจักรโชซอนในปี ค.ศ. 1392

5.         อาณาจักรใดของเกาหลีที่มีอำนาจในการปกครองคาบสมุทรเกาหลีเป็นเวลานาน 518 ปี

(1)       โชซอน (2)       โคโชซอน         (3)       โคริว    (4)       โคกูริว

ตอบ 1 หน้า 3613 (ร)17 (ร) เมื่ออาณาจักรโชซอนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1392 เป็นต้นมาเกาหลีใต้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นและสามารถครอบครองอำนาจในฐานะเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียว ได้เป็นเวลานานถึง 518 ปี (ค.ศ. 1392 – 1910) จนกระทั่งถูกญี่ปุ่นยึดครองเป็นเมืองขึ้น และผนวกอาณาจักรแห่งนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 35 ปี (ค.ศ. 1910 – 1945)

6.         ญี่ปุนได้ยึดครองเกาหลีเป็นเมืองขึ้นเป็นระยะเวลากี่ปี

(1)       5 ปี      (2)       15 ปี    (3)       35 ปี    (4)       45 ปี

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

7.         เกาหลีเหนือได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นประเทศเมื่อใด

(1)       3 กันยายน ค.ศ. 1885            (2) 15 กันยายน ค.ศ. 1915

(3) 9 กันยายน ค.ศ. 1948       (4) 15 กันยายน ค.ศ. 1985

ตอบ 3 หน้า 1081 – 82 (S)240 (S) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือ (Democratic People’s Republic of Korea) ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1948 โดยเลือกนายคิม อิลซุง เป็นผู้นำประเทศคนแรก ในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ (Republic of Korea) ได้ประกาศก่อตั้งประเทศขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 โดยเลือก ดร.ซิงมัน รี เป็นประธานาธิบดีคนแรก

8.         อาณาจักรโคโชซอนก่อตั้งขึ้นเมื่อใดก่อนคริสต์ศักราช

(1)       9 กันยายน 2542        (2)       3 ตุลาคม 2333           (3)       15 กันยายน 2233      (4)       5 ตุลาคม 1995

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

9.         ใครคือผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือ

(1)       คิม จองอิล       (2)       ดิม อิลซุง         (3)       คิม ยังแซม       (4) คิม เดจุง

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

10.       อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลา มีอะไรเป็นอนุสาวรีย์ทางศาสนา

(1)       เจดีย์ซอกกูรัม  (2)       วัดพุลกุกซา     (3)       วัดแฮอินซา      (4) ข้อ 1 และ   2

ตอบ 4 หน้า 415 (ร) อาณาจักรสหพันธรัฐรวมซิลลาก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 668 โดยมีเมืองหลวงชื่อ เคียงจู (Kyongju) และมีพลเมืองรวมกันราว 1 ล้านกว่าคน ซึ่งในยุคนี้พุทธศาสนาได้แพรหลาย กว้างขวางและมีความรุ่งเรืองมาก โดยมีการสร้างอนุสาวรีย์ที่เป็นเครื่องหมายความโดดเด่น ทางศาสนาขึ้น ได้แก่ การสร้างวัดพุลกุกซา (Pulcuksa) และเจดีย์ซอกกูรัม (Sokkuram)