HIS1001 (HI101) อารยธรรมตะวันตก

ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก โดยเน้น ลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตกและการที่อารยธรรมตะวันตกครอบงำโลกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ ที่ 18